Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme"

Transkript

1 Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme

2 Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) er det stilt opp mer detaljerte bestemmelser. I denne sammenhengen betyr kraftforsyning både elektrisitet og fjernvarme. Energiforsyning med fjernvarme har fått en større betydning i de senere år, og i flere av byene leveres varme til samfunnsviktige brukere. Det har vært en jevn vekst i fjernvarmeutbyggingen fra starten av 1980-tallet, og veksten skjøt fart fra årtusenskiftet. Fra en årsproduksjon på 1 TWh i 1996 var produksjonen av fjernvarme på vel 3 TWh i Det foreligger planer om vel 10 TWh i Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer strøm og er gunstig for klimaet, og det blir av norske myndigheter ansett for å være et virkemiddel for å løse dagens klimautfordringer. Dette har ført til en storstilt utbygging av fjernvarme, og målet er at samtlige byer i landet skal ha fjernvarme innen Fjernvarme kan produseres ved å benytte ulike energikilder, som for eksempel spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann. Med andre ord; ressurser som ellers ville blitt sett på som avfall. Av all energi som distribueres i norske fjernvarmesystemer, er nær 80 prosent basert på energi som ellers ikke hadde blitt utnyttet. Prosjekt fjernvarmeberedskap Proposisjon 112 L ( ) Endringer i energiloven og i enkelte andre lover utarbeidet av Olje- og energidepartementet foreslår endringer i energilovens kapittel 9. Beredskap, samt tydeliggjør at beredskapskapitlet gjelder for fjernvarmeselskaper og fjernvarmeanlegg. Endringene i energiloven er ikke gjort spesielt på grunn av fjernvarme, men det slås fast at loven også gjelder for fjernvarme. For å tilpasse dagens forskriftsverk med det nye beredskapskapitlet i energiloven er det satt i gang et arbeid med gjennomgang av beredskapsforskriften og veiledningen til denne. Fordi fjernvarme er så annerledes enn elforsyning, nedsatte NVE et prosjekt med deltagelse fra fjernvarmebransjen for å gjennomgå det som gjelder for fjernvarme, og foreslå hvordan dette

3 best kan uttrykkes, og hvordan veiledningen om det samme bør utformes. Hensikten er å gjøre veiledningen mer relevant og gi bedre gjenkjennelse ved et bevisst valg av ord og uttrykk. Se vedlagte mandat. Prosjektgruppen hadde tre møter og hovedfunnene fra arbeidet og diskusjonene i prosjektgruppen kan i korte trekk oppsummeres slik: Størrelse på anlegg og grensene for klassifisering: Beredskapsbestemmelsene gjelder for alle enheter i KBO, også fjernvarmeselskaper. I forslaget heter det i 9-1 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon: Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av de enheter som eier eller driver anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Beredskapsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hvilke enheter som skal inngå i KBO. Dette vil si at også for fjernvarme skal det avgrenses hvilke anlegg og annet som har en vesentlig betydning. Prosjektgruppen poengterte viktigheten av å klassifisere mellom ulik størrelse på anlegg, og at det bør jobbes med å forenkle regelverket slik at det er enklere å følge opp. Fra selskapenes side er det ønskelig å ha noen grunnleggende regler for alle fjernvarmeselskap, og flere spesifikke for de som har klassifiserte anlegg eller systemer. Det ble derimot slått fast at et selskap ikke kan fritas for alle forpliktelser kun fordi de er små, men det bør være et mål å gjøre regelverket mer oversiktlig og enklere å forstå. Et viktig spørsmål som derfor har blitt diskutert, er hvor grensene skal gå for hvilke anlegg og systemer som er store nok og viktige nok, og som derfor ha særskilte beredskapsforpliktelser. På grunn av konstruktive forhold og relativt liten regional betydning vil fjernvarmeanlegg som hovedregel ikke klassifiseres. Dette til tross for svært stor betydning i noen byer. Flertallet av de som klassifiseres, kommer i klasse 1 (laveste klasse).

4 Følgende klassifiseringskriterier er foreslått: Hva skal være grensene for klassifiserte anlegg? - Klasse 1: Varmesentral med samlet installert ytelse på minst 50 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse. - Klasse 2: Varmesentral med samlet installert ytelse på minst 150 MW. I ytelsen skal medregnes effekt i ekstern varmeleveranse. - Ingen fjernvarmeanlegg skal klassifiseres som klasse 3 anlegg uten etter særskilt vedtak fra NVE. Hva skal være grensen for å inngå som KBO-enhet? - Den som eier eller driver klassifiserte fjernvarmeanlegg, eller fjernvarmeanlegg der samlet installert ytelse i anleggene er minst 100 MW, er enhet i KBO. Dette forskriftsfestes ikke, men skjer gjennom enkeltvedtak fra NVE. Disse grensene vil føre til vesentlig færre klassifiserte anlegg og færre fjernvarmeselskaper som enhet i KBO. Dette betyr ikke at selskapene og anleggene deres er unntatt fra alle beredskapskrav de generelle kravene vil gjelde. De selskapene som ikke er enhet i KBO, kan imidlertid ikke forvente særskilt oppfølging fra NVE på linje med de selskapene som er enhet i KBO. Etter at ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen har trådt i kraft, vil NVE gi en nærmere orientering til de fjernvarmeselskapene som i dag er enhet i KBO. Sikringskrav: Kravene i nåværende beredskapsforskrift til fysisk sikring av kraftanlegg er til dels motstridende med kravene for fjernvarmeanlegg. Dette gjelder bl.a. kravet om utblåsningsfelt i fjernvarmeanlegg og sikker styrke på vegger i kraftanlegg for å tåle utvendig trykkpåkjenning. Sikringstiltakene må tilpasses bygningstekniske forhold ved anlegget, noe som gjør at vanlige krav til skallsikring må fravikes. Det kan ikke som hovedregel kreves at anleggene skal gå uten strøm fra nettet da dette vil kreve en svært stor installasjon av hjelpekraft, typisk fra 500 kw. Drift uten strøm i nettet kan uansett

5 være lite effektivt på grunn av at kundene heller ikke har strøm og kan i begrenset grad utnytte varmen. Det kan fastsettes krav til å sikre tilgang av de ulike brenselstypene til en varmesentral, eventuelt til minimum brenselsforråd. Dette er antagelig lite hensiktsmessig, og kan forrykke konkurranseforholdene kraftig, også i forhold til andre energibærere som olje og elektrisitet. Anleggene i Oslo klassifiseres etter eget vedtak. Dette vedtaket vil ivareta særlige forhold til sikring av disse anleggene og deres beredskapsmessige betydning. Disse forholdene blir det ikke behov for å omtale i veiledningen til beredskapsforskriften. På grunn av at pumpestasjoner kan ha en viktig rolle i fjernvarmenettet, så ble det påpekt at dette bør inkluderes i analyser og beredskapsplaner. Pumpestasjoner og rørnett klassifiseres normalt ikke. For å sette vilkår til uklassifisert fjernvarme og der eieren ikke er enhet i KBO, må forskriften inneholde bestemmelser som gjelder alle anleggseiere med grunnleggende krav til forebyggende sikring og beredskap. Dette vil bli uttrykt i ny beredskapsforskrift som krav til anlegg som er eller kan bli av vesentlig betydning. Det vil ikke bli spesielle IT-sikkerhetskrav for fjernvarme utover de generelle kravene til alle. System for styring, regulering og overvåking (SRO) med kontrollrom eller driftssentral til anlegg i klasse 1 vil bli klassifisert i klasse 1. Selskapene skal ha kontroll over og vite hvem som har tilgang til driftssentral og datarom, og det skal hindres at uvedkommende får kontroll over systemet. Informasjon om SRO-system er sensitiv informasjon. I forbindelse med ny forskrift har det vært en pågående diskusjon om hva slags informasjon som skal beskyttes. Deler av det som til nå har vært i veiledningens vedlegg 3, og unntatt offentlighet, vil bli flyttet over i forskriften. Spesifikt for fjernvarme blir spørsmålet hvorvidt informasjon om rørnett skal beskyttes. Vedrørende fjernavstengningsmulighet hos kunder, så er det viktig at 2VK-målere og andre ITsystemer som brukes, ikke gir uvedkommende muligheten til å komme inn og overstyre overføringen av varme. Når det gjelder besøk i driftssentral og kontrollrom, så skal det jf. 4-6 være restriksjoner på besøk, men det er ikke forbud mot besøk.

6 Begrepsbruk og egen veileder for fjernvarmeselskaper Bruken av begrepet kraft skaper en distanse til fjernvarme. For å skape gjenkjennelse i forskriften, må ordet kraft gjennomgående erstattes med energi. I den nye beredskapsforskriften tas det hensyn til dette. Det er som nevnt et ønske om å samle alt som gjelder fjernvarme i en egen veiledning. Det kan enkelt gjøres ved å lage utdrag av alt som er relevant fra gjeldende veiledning. Dette arbeidet er igangsatt, og det vil her bli tydeliggjort hva som gjelder for KBO-enheter, og hva som gjelder for de som ikke er KBO-enheter. Det er derimot viktig å påpeke at hele beredskapsforskriften gjelder for de virksomheter som eier eller driver anlegg, system som er eller kan bli av vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. Deler av bestemmelsene gjelder imidlertid bare for de virksomhetene som er KBOenheter, eller bare for klassifiserte anlegg. Fordi forslag til ny beredskapsforskrift er sendt på høring i juli 2012, og forventes å tre i kraft , skal det utarbeides veiledning til den nye beredskapsforskriften høsten Arbeidet med en egen veiledning for fjernvarme, vil skje samtidig.

7 Vedlegg 1: Mandat Mandat prosjekt fjernvarmeberedskap. NVE har over tid sett behov for å tilpasse veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen noe bedre til fjernvarme. Dette både for å øke forståelsen av forskriften, samt for å tilpasse veiledningen. Proposisjon 112 L ( ) Endringer i energiloven og i enkelte andre lover utarbeidet av Olje- og energidepartementet foreslår endringer i energilovens kapittel 9. Beredskap, samt tydeliggjør at beredskapskapitlet skal gjelde for fjernvarmeselskaper og fjernvarmeanlegg. På bakgrunn av dette har NVE invitert fjernvarmebransjen til å delta i et prosjekt som skal vurdere aktuelle innspill til mulig revisjon av beredskapsforskriftens bestemmelser relatert til fjernvarme. Prosjektet skal samtidig gjennomgå veiledningen til beredskapsforskriften for å gjøre aktuelle tilpasninger i veiledningen slik at kravene i forskriften forklares på en best mulig måte for fjernvarmeselskapene. Deltakere i prosjektet: Fra NVE: Prosjektleder: Helge Ulsberg, Energiavdelingen Beredskapsseksjonen Prosjektmedarbeider: Liv Arntzen Løchen, Energiavdelingen Beredskapsseksjonen Asle Selfors, Konsesjonsavdelingen Konsesjonsavdelingens stab Jørgen Bølling, Konsesjonsavdelingen Energikonsesjon Bransjen er invitert ved brev til Norsk Fjernvarme, og følgende er oppnevnt: Kenneth Arnesen, Hafslund Varme Rolf Julin, Agder Energi Varme Ola Niklasson, Statkraft Kjartan Aarbø, BKK Varme Tidsplan: Prosjektet skal levere utredning med konkrete forslag til aktuelle formuleringer til revidert beredskapsforskrift innen 1.mai. Kostnader: NVE vil kunne dekke reise- og oppholdsutgifter for eksterne deltakere.

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innst. O. nr. 68 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget.

Innst. O. nr. 31. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). (1998-99) Til Odelstinget. Innst. O. nr. 31. (1998-99) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Ot.prp. nr. 24 (1998-99). Til Odelstinget. 1. INNLEDNING Departementet fremmer i proposisjonen

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Vår ref: SAH Dato: 27.09.2013 Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Det vises til udatert bekjentgjøring

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer