Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/ Kommunestyret 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S30 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/ Kommunestyret 31/ Stjørdal Fjernvarme AS - vedtekt etter Plan- og bygningslovens 66a om tilknytningsplikt til fjernvarme i tildelt konsesjonsområde. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 66a innføres vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet til Stjørdal Fjernvarme AS i Stjørdal kommune. 2. Vedlagte forslag til vedtekt, datert , vedtas som gjeldende vedtekt, med Behandling i Komite plan - plansak Leder Øistein Teigen og etatsjef Ottar Bjerkås fremmet spørsmål om sin habilitet i saken pga de begge er styremedlemmer i Stjørdal Fjernvarme AS. Leder og etatsjef fratrådte møtet under behandlingen av sin habilitet. Nå 6 av 7 medlemmer til stede. Nestleder Per Moen tiltrådte møtet som leder. Leder Per Moen fremmet flg. forslag til vedtak: Leder Teigen og etatsjef Bjerkås er inhabile jfr. Forvaltningslovens 6 e. Moens forslag ble enstemmig vedtatt. Enhetsleder Aspenes tiltrådte møtet som rådmann. Votering: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

2 Leder og etatsjef tiltrådte møtet igjen, nå 7 medlemmer til stede. Innstilling i Komite plan - plansak Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 66a innføres vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet til Stjørdal Fjernvarme AS i Stjørdal kommune. 4. Vedlagte forslag til vedtekt, datert , vedtas som gjeldende vedtekt, med Behandling i Kommunestyret Øistein Teigen (KRF) fremmet spørsmål om sin habilitet i saken pga han er styremedlem i Stjørdal Fjernvarme AS. Teigen fratrådte møtet under behandlingen av sin habilitet. Nå 39 av 40 medlemmer til stede. Ordføreren foreslo: Teigen er inhabil jfr. Forvaltningslovens 6 e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Votering: Komite plans innstilling enstemmig vedtatt. Teigen tiltrådte møtet igjen, nå 40 medlemmer til stede. Vedtak i Kommunestyret Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 66a innføres vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet til Stjørdal Fjernvarme AS i Stjørdal kommune. 6. Vedlagte forslag til vedtekt, datert , vedtas som gjeldende vedtekt, med Til formannskap, komiteer, nemnder: 1. Brev av fra Stjørdal Fjernvarme AS: Søknad om innføring av tilknytningsplikt. 2. Brev av fra NVE med vedlegg: Biovarme AS oversendelse av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Stjørdal kommune.

3 3. Forslag til vedtekt etter Pbl. 66a med retningslinjer, datert Til kommunestyret: 1. Brev av fra Stjørdal Fjernvarme AS: Søknad om innføring av tilknytningsplikt. 2. Brev av fra NVE med vedlegg: Biovarme AS oversendelse av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Stjørdal kommune. 3. Forslag til vedtekt etter Pbl. 66a med retningslinjer, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev av fra NVE til Trondheim Energi Fjernvarme AS. 2. Samlet saksfremstilling i formannskapssak PS 45/ Biovarme AS: Søknad om fjernvarmekonsesjon for Stjørdal i henhold til Energilovens 5-1. Saksopplysninger Biovarme AS søkte Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om fjernvarmekonsesjon for Stjørdal i henhold til energilovens 5-1, på vegne av Stjørdal Fjernvarme AS. Søknaden ble av konsesjonsmyndigheten NVE lagt ut til offentlig høring i i tidsrommet Kommunen, som høringspart, avga uttalelse i Stjørdal formannskaps sak PS 45/08. Det ble fattet slikt vedtak: 1. Stjørdal kommune stiller seg positiv til en konsesjonssøknad for fjernvarme fra Stjørdal Fjernvarme AS. 2. Konsesjonsområdet bør utvides til også å omfatte E7, O2, O6, O3 og eksisterende offentlig bebyggelse i Fosslia og Sutterøy næringsområde jamfør kommunedelplan Stjørdal Tettsted. Konsesjonsgrensen langs Kirkeveien bør i stedet følge areal til Forsvarsformål i gjeldende kommunedelplan. 3. Området ved Stokkan Ungdomsskole er godt utgangspunkt for videre distribusjon mot Fosslia og Sutterøya. 4. Stjørdal kommune har med denne uttalelsen ikke tatt endelig standpunkt til tilknytningsplikt etter Plan- og bygningslovens 66 a. 5. I tillegg bør konsesjonsområdet utvides til å omfatte all bebyggelse til og med terassehusene og Husbyåsen. I påvente av en avgjørelse i NVE s konsesjonsbehandling, oversendte Stjørdal Fjernvarme AS Søknad om innføring av tilknytningsplikt til Stjørdal kommune. Her het det: Konsesjonsprosessene i NVE har tatt betydelig lengre tid enn forventet, noe som skyldes et stort antall søknader. NVE kan p.t. ikke si noe om når vedtak kan foreligge, men opplyser at det er ingen ting i veien for at vedtak om tilknytningsplikt fattes før konsesjonsbehandlingen er avsluttet. Det vises for øvrig til vedlegg nr. 1. Vedtekt om tilknytningsplikt fattes av kommunestyret, og er hjemlet i Plan- og bygningslovens 66a som lyder:

4 Etter at konsesjon etter lov om produksjon, overføring og fordeling av energi mm. (energiloven) er gitt, kan det ved vedtekt bestemmes at bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet, må tilknyttes fjernvarmeanlegget. Som ledd i vedtektssaken til kommunestyret ble søknaden om tilknytningsplikt i det omsøkte konsesjonsområdet utlagt til offentlig ettersyn i tiden Det kom inn én uttalelse som følge av høringen: Trondheim Energi Fjernvarme AS s brev av I brevet viste TEF til sin egen søknad av april 2008 om konsesjon for området Trondheim lufthavn Værnes og Sandfærhus, og at en der varslet konsesjonsmyndigheten om at i tilfelle konsesjon ble gitt, ville søke Stjørdal kommune om tilknytningsplikt i det samme området. TEF la da til grunn at et eventuelt kommunalt vedtak om tilknytningsplikt i Stjørdal Fjernvarmes konsesjonssøkte område (som også omfatter Trondheim lufthavn Værnes og Sandfærhusområdet) ville kunne tilfalle TEF dersom TEF tildeltes konsesjonen i dette området. Rådmannen fastholdt, under henvisning til 66a, at selve vedtekten om tilknytningsplikt først kunne behandles etter at det forelå en tildelt konsesjon fattet NVE vedtak i konsesjonssaken. Konsesjon ble tildelt Stjørdal Fjernvarme AS v/ Biovarme AS samtidig som TEF s søknad av ble avslått. Det ble oppgitt en klageadgang til Olje- og Energidepartementet, med 3 ukers frist etter mottak av vedtaket i NVE. Slik klage er ikke rapportert til Stjørdal kommune, og dermed er konsesjonssaken rettskraftig. I konsesjonstildelingen heter det blant annet at: - fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen 2 år etter at vedtaket er rettskraftig, - varmesentralen skal være ferdigstilt og i drift innen , - konsesjonshaver plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen I konsesjonstildelingen fremgår det for øvrig at punktene 2 og 5 i formannskapets høringsuttalelse er imøtekommet, med avvik i 2 mindre tilfeller (Kirkeveien og Granittveien). Det vises til vedlegg nr. 2. Administrasjonen utarbeidet så et forslag til vedtekt etter Pbl. 66a om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg innenfor tildelt konsesjonsområde for Stjørdal Fjernvarme AS.. Vedtektsforslaget ble supplert med noen enkle retningslinjer for kommunens praktisering av vedtekten. Forslaget ble behandlet av Faste utvalg for plansaker i møte Det ble fattet slikt vedtak: 1. Det faste utvalg for plansaker tar til etterretning konsesjonsmyndighetens vedtak av ved tildeling av fjernvarmekonsesjon i Stjørdal, i medhold av Lov av 29. juni 1990, energiloven. 2. Fremlagt forslag av til Vedtekt om tilknytningsplikt i Stjørdal kommune, innenfor konsesjonsområdet, legges ut til offentlig ettersyn i tiden Det vises til vedlegg nr. 3. Vedtektsforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tiden Det innkom ingen merknader til det utlagte forslaget. Vurdering

5 Rådmannen ser på konsesjonstildelingen og det tilhørende vedtektsforslaget som en milepæl i utviklingen av mer miljø- og klimavennlig energiforsyning i vår kommune. Konsekvensen av å vedtektsfeste tilknytningsplikt til byggeprosjekter på over 500 m2 BRA vil være at byggherren tilpliktes å installere et vannbåret varmesystem i bygget. Hvorvidt eieren vil motta varme fra fjernvarmenettet til Stjørdal Fjernvarme AS eller ikke, beror selvsagt på om varmeleverandøren på tidspunktet overhodet har ført fjernvarmeledning inn i området. Varmeleverandørens leveringsplikt går ikke lenger enn hva som følger av den tildelte konsesjonen, jfr. de 3 punktene som er referert under saksopplysninger. Fjernvarmeforsyningen er altså ikke mer forutsigbar enn hva som fremgår av konsesjonsvilkårene, slik disse fremgår av vedlegg nr. 2. Det er derfor viktig å være klar over at vedtekten ikke pålegger den enkelte byggherre/eier en bruksplikt til fjernvarme. Selv i tilfeller hvor det er lagt fjernvarmeledning inn i området, vil det være fritt opp til den enkelte eier om en vil benytte seg av fjernvarmen eller ikke. For eksempel kan eier finne det mer regningssvarende å basere vannbåren varme på egen, privat varmepumpe i kombinasjon med varmekjel i huset. Dette antas på den annen side å tilskynde leverandøren til å gi en konkurransedyktig og stabil energiforsyning i konsesjonsområdet. Stjørdal kommune som deleier i Stjørdal Fjernvarme AS bør målbære dette, også fordi det vil være forretningsmessige grunner til det. Konkurransemomentet vis á vis andre energikilder antas å være en pådriver for rasjonell og effektiv utbyggings- og driftsstrategi hos fjernvarmeleverandøren. Samtidig må en være oppmerksom på at en fjernvarmesuksess også i høy grad beror på oppslutningen fra den enkelte, potensielle mottaker av denne formen for varmeforsyning. Et pålagt anlegg for vannbåren varme i bygget vil øke byggekostnadene noe. På den annen side oppnår en et miljømessig bedre system og forhåpentligvis også en rimeligere energileveranse på sikt, enn hva konkurrerende forsyning kan tilby. Rådmannen vil derfor tilrå at det innføres vedtekt til Plan- og bygningslovens 66a som foreslått. At det ikke er reist innvendinger mot forslaget under høringen, tas som tegn på at det dreier seg om en riktig og fremtidsrettet ordning.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 11/4 Bystyret 17.02.2011 Tilknytningsplikt innenfor

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

MØTEINNKALLING - Formannskapet

MØTEINNKALLING - Formannskapet MØTEINNKALLING - Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.3.2014 Tid: 09:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/352 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 75/11 24.08.2011 Kommunestyret 70/11 01.09.2011

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 75/11 24.08.2011 Kommunestyret 70/11 01.09.2011 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-212-A Arkivsaksnr: 2010/7092-28 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 75/11 24.08.2011 Kommunestyret 70/11 01.09.2011

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier

Saksframlegg. Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2007/2626-16235/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 03.06.2014 Saksframlegg Krav om erstatning sakskostnader endringsvedtak reguleringsplan for gang- og sykkelvei

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 29. april kl. 15.30 SV: tirsdag 29. april kl. 16.00 KRF og SP:

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Behandlet/Behandles av

Behandlet/Behandles av Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/97 11.09.97 REG R-168 97/08130 Det faste

Detaljer

Svar på høring - utredning om fjernvarmereguleringen

Svar på høring - utredning om fjernvarmereguleringen Mottaker Olje- og Energidepartementet. 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2013/0416-6 Saksbehandler: Saksansvarlig: Rudi Wiers Ingrid Kjeldstad Gullaksen Dato: 26.08.2013 Svar på høring - utredning om fjernvarmereguleringen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer