Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune"

Transkript

1 vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt Oslo Vår dato: Vår ref.: ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Stjørdal Fjernvarme AS revidert konsesjon for et f.jernvarmeanleggi Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. I den nye konsesjonen innskrenkes konsesjonsområdet i områdene Fosslia og Husby. Den nye konsesjonen gir også Stjørdal Fjernvanne AS tillatelse til å utvide sitt konsesjonsområde i områdene ved Lillemoen og Sutterøen. NVEs tillatelse sendes tiltakshaver som vedlegg. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på NVEs nettsted; Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Vi ber om at Stjørdal Fjernvarme AS underretter grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaksarbeider innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke gjort en vurdering av enkeltbygg innefor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg. og Presentasjon av omsokt endring av anlegget Stjørdal Fjernvarme AS har fra tidligere flernvarmekonsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Stjørdal sentrum og omegn, Nord-Trøndelag fylke. Stjørdal Fjernvarme AS søkte i brev av om innskrenkning av sitt konsesjonsområdet på et sted (Fosslia og Husby), og utvidelse på et (Lillemoen). Søknaden om innskrenkning fremmes på grunn av tiltakshaver mener at det ikke er økonomi å levere til det aktuelle området. Dette begrunnes med sammensetning av bygningsmasse og utbyggingstempo. Søknaden om utvidelse knyttes til et nylig utlagt næringsareal nær varmesentralen i flernvarmeanlegget. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO Telefon 09575, internett No" nve no Org nr NO MVA Bankkonto Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sar Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn 1B Vangsveien 73 Postboks 5091 Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 NVEs behandling av søknaden NVE har behandlet søknaden i medhold av energiloven. Søknaden er fremmet som følge av dialog mellom Stjørdal kommune, tiltakshaver og NVE. Dette oppsto etter at Stjørdal kommune har pålagt tilknytningsplikt for nye bygg i Fosslia hageby, som er ligger i et område Stjørdal Fjernvarme AS ikke ønsker å levere flernvarme til. NVE har på dette grunnlag bare sendt søknaden på høring til kommunen. Søknaden ble sendt på høring I og etter flere utvidelser ble endelig frist for uttalelse satt til Utsettelsene skyldes blant annet at det har vært ytterligere dialog mellom tiltakshaver og kommune vedrørende saken. Innspill fra Stjørdal kommune Stjørdal kommune har i e-post av lagt frem en vurdering av søknaden. Her fremgår det at kommunen er betenkt over at det ikke lenger planlegges fiernvarme til store deler av konsesjonsområdet. Kommunen legger til grunn at flernvarme er et hovedelement i kommunens energi- og klimaplan. På dette grunnlag ber kommunen NVE om å vurdere å opprettholde konsesjonen i området Fosslia og Husby. Kommunen skriver at det gjenstår en betydelig utbygging i Fosslia-området, med høy utnyttingsgrad. Dette dreier seg både om boliger og næring, og kommunen mener at det er snakk om bygg som egner seg for fjernvarmetilknytning. Kommunens bestrider tiltakshavers vurdering av at det kun dreier seg om 131 boenheter, og opplyser at det i følge reguleringsplanen er 234 boligenheter i området. I tillegg mener kommunen at en fremtidig utbygging langs Samleveien, sørover fra rundkjøring Husbyberga, egner seg for flernvarmeutbygging. Det mener også at tiltakshaver har utelatt gjenstående, fremtidig utbyggingsareal rundt Samlevei Øst og langs Evja. Kommunen opplyser at tilknytningsplikt som regel har vært praktisert i f:jernvarmekonsesjonsområdet. Kommunen ser det som positivt at fremtidig næringsformål ved fylkesvei 32/Veisletten innlemmes i konsesjonsområdet. De opplyser at det også er et område ved Storvikaveien som bør vurderes innlemmet i et nytt konsesjonsområde. Her er konsesjonsgrensen lagt utenom utbyggingsprosjektet «Eplehagen» (plan-id Del av Sutterøen, gnr. 82, b.nr.1). Planområdet for regulering av Eplehagen utbyggingsprosjekt bør etter kommunens vurdering inngå i konsesjonsområdet. Svar fra tiltakshaver Stjørdal Fjernvarme AS har i brev av oversendt en revidert søknad om endret fjernvarmekonsesjon. Her tar tiltakshaver kommunens innpill til vurdering. Om området som er søkt ut av konsesjonsområdet opplyser de at det er kartlagt et potensial på ca. 1,3 GWh (234 boenheter) fullt utbygd. Potensialet er knyttet til ny bebyggelse i form av eneboliger, enebolig i kjede, rekkehus og leiligheter. En fiernvarmeforsyning til området innebærer utbygging av i underkant av 4 km flernvarmenett med en antatt investering på ca. 25 MNOK. Dette oppgis til en investeringskostnad på ca. 20 MNOK/GWh, noe de vurderer som svært høyt og som etter deres vurdering gjør at prosjektet verken gir tilfredsstillende økonomi eller akseptabel samfunnsøkonomiske gevinst. Videre oppgir de at prioritering av fsjernvarmeforsyningtil boligkunder vil være ressurskrevende og sannsynligvis gå på bekostning av planlagt utbygging mot andre aktuelle områder med en betydelig høyere energitetthet enn det aktuelle boligområdet. På bakgrunn av antatt varmebehov og tilhørende investeringer for å utløse potensialet, ønsker Stjørdal Fjernvarme AS fortsatt å holde det aktuelle området utenfor konsesjonsområdet. Når det gjelder kommunens innspill til utvidelse av konsesjonsområdet på Sutterøen stiller tiltakshaver seg positive til dette, og har på dette grunnlag utarbeidet er revidert konsesjonskart som inkluderer det aktuelle området. I oversendelsen av revidert søknad skriver tiltakshaver at de i samarbeid med kommunen vil arbeide videre med utarbeidelse av en plan for fremtidig utvidelse av fjernvarmeanlegget.

3 Side 3 NVEs vurdering De aktuelle områdene er vist på kart under. Områdene merket med gult er utvidelser i forhold til tidligere konsesjon, det røde området viser omsøkte innskrenkning. Fosslia og Husbyasen _ Vedrørende omsøkte utvidelser konstaterer NVE at det er enighet mellom kommune og tiltakshaver om at dette er områder som bør innlemmes i det gjeldende konsesjonsområdet. I begge områder har tiltakshaver oppgitt at utvidelsene knyttes til nylig utlagt næringsareal som de finner det interessant å levere flernvarme til. NVE har ikke gjort noen samfunnsøkonomisk beregning av disse utvidelsene, men konstaterer at det normalt er rasjonelt å benytte eksisterende infrastrukturtil å levere varme til nye kunder nær etablerte fjernvarmerør. Omsøkte trinnvise utvidelse av konsesjonsområdet er også i tråd med NVEs veiledning. Høsten 2011 reviderte NVE vår veiledning om fjernvarme og i denne sammenheng ble det åpent for forenkelt behandling av mindre endringer. Når det gjelder søknaden om innskrenkning konstaterer NVE at tiltakshaver og kommune har ulike syn på dette. Kommunen skriver at området bør innbefattes i konsesjonen da fiernvarme er en viktig del av kommunens energi- og klimaplan. Tiltakshaver ønsker ikke å levere fiernvarme i dette området og begrunner dette med manglende lønnsomhet. Det er noe uenighet om kundegrunnlaget i det aktuelle området, men tiltakshaver har etter NVEs vurdering lagt frem en god argumentasjon for at kostnadene ved fjernvarmefremføring i området vil ble vesentlige sammenlignet med det potensielle varmesalget. NVE minner også om at tiltakshaver kan få utvidet konsesjonen om ulike endringer senere skulle tilsi en forbedret lønnsomhet. NVE registrerer at utbygging av fjernvarme innebærer store investeringer, og at ikke all planlagt fjernvarme har kunnet la seg realisere. Det søkes for tiden svært få nye konsesjoner, og NVE har de siste årene mottatt mange søknader om endring av tidligere konsesjonsgitte fiernvarmeanlegg. Dette kan dreie seg om utvidelser, men like ofte også om innskrenkninger og andre endringer. NVE har også mottatt

4 Side 4 brev fra flere konsesjonærer som aldri kom i gang og som ber konsesjonen bortfalle. Videre har vi også sett noen konkurser i fjernvarmeanlegg. En fjernvarmekonsesjon innebærer ikke en plikt til å bygge ut det konsesjonsgitte fjernvarmeanlegget. I flere konsesjoner er det imidlertid satt vilkår om når et anlegg skal være ferdigstilt, totalt eller delvis. Dersom ikke disse vilkårene er oppfylt kan NVE innskrenke konsesjonsområdet eller trekke konsesjonen. Ettersom en konsesjon tilrettelegger for at kommunene kan ilegge tilknytningsplikt bør det være en hensiktsmessig sammenheng mellom konsesjonens yttergrense og de planene konsesjonær har for utbygging innen visse tidshorisonter, ofte 5-8 år. I dette tilfelle har konsesjonær oppgitt at de ikke anser det som sannsynlig at de vil kunne bygge ut det konsesjonsgitte fiernvarmeanlegget i området Fosslia og Husby innen overskuelig tid. Ut i fra ovenstående er det da etter NVEs vurdering hensiktsmessig å redusere konsesjonsområde i henhold til konsesjonærs faktiske planer for utbygging. NVE minner om at tiltakshaver står fritt til å søke området inn i sitt konsesjonsområde straks det måtte foreligger realisme i varmeleveransene til området. Gjeldende teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven setter i kapittel 14 strenge krav til energiløsninger i nye bygg, herunder tiltak som skal gi lite behov for tilført energi, og krav om annen energiforsyning enn el eller fossile brensler for store deler av varmebehovet. Dette betyr at oppvarming og tappevann i nye bygg i praksis vil gi begrensede CO2-utslipp.Økende tilgang til ny teknologi både innen energitilførsel og innen reduksjon av energibehovet, samt gradvis strengere krav i teknisk forskrift, bidrar til dette. Fjernvarme vil i noen områder og for noen typer bygg være en lønnsom løsning for å oppnå oppvarming med lave CO2-utslipp. Fjernvarme har sin største positive miljøeffekt for eksiterende bygg med vannbåren varme der varmen til nå har vært produsert fra fossile kilder. På denne bakgrunn er det neppe riktig å anta at gode klimaløsninger for nye boligområder bare kan oppnås med fjernvarme. For konsentrert varmebehov, næringsbygg og andre større bygg er det ønskelig å ha fiernvarme som et alternativ, men klimamål på byggområdet kan også oppnås ved en rekke andre teknologier. Innskrenking av konsesjonsområder der fjemvarmeutbygging er lite sannsynlig er en måte å forebygge at det pålegges og tilrettelegges for fiernvarme der flernvarme senere ikke blir levert. Fjernvarmekonsesjonær har ikke plikt til å levere fjernvarme til bygg innen sitt konsesjonsområde, heller ikke til bygg som har fått pålagt tilknytningsplikt. NVE kan i medhold av energilovens 5-4 kreve midlertidig varmeforsyning i påvente av fjernvarme, men dette kan bare gjøres når fjernvarme til bygget finnes samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det kan dermed oppstå situasjoner der byggene tilrettelegges for fjernvarme med vannbårne løsninger og rør til en midlertidig kundesentral, noe som igjen kan gi mer kostbare løsninger og lite miljøvennlige løsninger der midlertidig varmesentral blir permanent. Eventuelle økte investeringskostnader til varmeløsninger i bygg på grunn av fjernvarme kan være riktig å ta der flernvarme over driftsperioden vurderes som mest lønnsomt og miljøvennlig. Ekstra investeringskostnader for å tilrettelegge for fjernvarme som ikke kommer bør på sin side unngås. Ut fra de ulemper som kan oppstå for byggeiere i situasjoner med pålagt fjernvarme som ikke blir levert, og siden flernvarme ikke er den eneste løsning som kan oppfylle klimamål, finner NVE at det er riktig å innskrenke det aktuelle konsesjonsområdet. Når justert konsesjon er vedtatt, vil det ikke lenger være grunnlag for å opprettholde tilknytningsplikt innen det bortfalte området. Også for det gjenværende konsesjonsområdet er det viktig å sikre en god koordinering mellom utbygging av fiernvarmenettet og pålegging av tilknytningsplikt til de enkelte bygg. For å unngå at det oppstår situasjoner med pålagt flernvarme som ikke blir levert vil NVE tilrå at kommunen i den enkelte sak kontakter fjernvarmekonsesjonær slik at pålegg og fjernvarmeutbygging i størst mulig grad samordnes. Dersom midlertidige varmeløsninger er nødvendig forutsetter NVE at konsesjonær og eiere av bygg finner løsninger for disse anleggene.

5 Side 5 NVEs vedtak og vilkår for denne Etter en helhetlig vurdering meddeles Stjørdal Fjernvarme AS endret konsesjon for anlegget som omsøkt. I e-post av fremgår det at Stjørdal varmesentral er bygget med to stk 4 MW bioenergikjeler til fordel for den konsesjonsgitte løsningen med en 5 MW og en 3 MW bioenergikjel. I tillegg er anlegget bygget med røykgasskondenseringsanlegg, som øker anleggets ytelse. NVE minner i denne sammenheng på at all endring av ytelse i varmesentralen innebærer konsesjonsplikt. Konsesjonær har ikke oppgitt hvor mye røykgasskondenseringsanlegget medfører av økt ytelse, men NVE forutsetter at dette vil være innen rammen av gjeldende konsesjon. Konsesjonen er meddelt uten endring av tidsavgrensede vilkår, med unntak av tidligere vilkår om rapportering, som vurderes som oppfylt. Øvrige vilkår er revidert i henhold til dagens praksis. Fjernvarmeanlegget må også etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen lovgivning. Blant annet nevnes: Effektoppdekning: Konsesjonær plikter å tilfredsstille NVEs krav til effektoppdekning i fiernvarmenettet, det såkalte N-1 kriteriet. I dette ligger at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille anleggets effektbehov. Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fiernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert. Utslipp til vann og Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter dette lovverket. Støy: Støy fra varmesentralene ved nærmeste bebyggelse bør ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om dette. Naturmangfold: Konsesjonær plikter å følge de krav som settes i naturmangfoldloven ved utbygging av anlegget. NVE minner om spesielt om aktsomhetsbeskrivelsen i 6. Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i 4 og 5. Med hilsen 1( Jøiige prcpsje 1 Kbpi cbach Bølling der fiernvarme 11 7 Asle Selfor seniorrådgiver Stjør al kommune StatlLraftVarme AS Vianova AS Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Enova SF Olje og energidepartementet rholk - vn)orcre

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 11/4 Bystyret 17.02.2011 Tilknytningsplikt innenfor

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt

Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt Utarbeidet for Energi Norge 17.3.2010 Fjernvarmepotensial og utbyggingstakt TITTEL Fjernvarme og utbyggingstakt Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 P.b. 329 1301 Sandvika

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer