Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme"

Transkript

1 Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks SKI Vår dato: Vår ref.: NVE emk/pno Arkiv: / U Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Per Norli Middelthuns gate 29 P.O. Box 5091, Majorstua N-0301 OSLO NORWAY Telephone: Telefax: Web site: Org.no.: NO MVA Bank account:.' Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Vi viser til brev fra advokatfirmaet Hellerøy & CO datert 24. august 2005, brev fra Follo Fjernvarme AS datert 16. desember 2005, brev fra advokatfirmaet Hellerøy & CO datert 20. april 2006, brev fra Follo Fjernvarme AS datert 2. mai 2006, brev fra advokatfirmaet Hellerøy & Co datert 28. september 2006, samt brev fra Follo Fjernvarme AS datert 20. oktober Bakgrunn Advokatfirmaet Hellerøy & CO representerer Boligsameiet Salmakertunet 3 og 5 i en klagesak mot Follo Fjernvarme AS. I henvendelsene fra advokatfirmaet Hellerøy & CO er NVE bedt om å vurdere hvorvidt Follo Fjernvarme AS har brutt eventuelle lovregulerte krav i forhold til prisfastsettelse og leveringsbetingelser for fjernvarme. Den 17. november 2003 inngikk fjernvarmeleverandøren Follo Fjernvarme AS og byggherren NCC Bolig AS avtale om tilknytning og levering av femvarme til boligsameiet. Avtalen ble inngått etter pålegg fra Ski kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven 66a. I avtalen ble det beregnet et årsvolum på kwh og et maksimalt effektuttak på 431 kw. I avtalen 3 er det beskrevet hvordan prisen på fjernvarme er sammensatt og i avtalen 4 er det fastsatt en tilknytningsavgift. Boligsameiet Salmakertunet 3 og 5 ble konstituert 1. oktober 2004, og overtok sine boligseksjoner fra NCC Bolig AS 1. desember I brevet til NVE datert 24. august 2005 påklager boligsameiet den prisen de har betalt for fjernvarmen i perioden desember 2004 til juli De hevder at de for denne perioden i snitt har betalt 86 øre/kwh, mens tilsvarende pris for elektrisk kraft i tilsvarende periode i snitt utgjorde 60 øre/kwh inkludert nettleie og avgifter. De sammenlikner også med et boligsameie på Kolbotn som mottok fjernvarme fra Fjernvarme Øst til 66 Øre/kWh i samme periode. Et ny avtale mellom Boligsameiet Salmakertunet 3 og 5 og Follo Fjernvarme AS ble senere signert i mars I avtalen er det beregnet et årsvolum på kwh og et nytt redusert maksimalt effektuttak på 297 kw. I avtalen 3 er det beskrevet hvordan prisen på fjernvarme er sammensatt, og i avtalen 4 er det fastsatt at en ikke tallfestet tilknytningsavgift også må betales. I brevene til NVE

2 i Side 2 datert 20. april 2006 og 28. september 2006 opprettholder boligsameiet sin klage på prisfastsettelsen og leveringsbetingelsene. Sameiet klager også på at fjernvarmeleverandøren ensidig kan endre fjernvarmetariffen og leveringsbetingelsene uten uttale- eller forhandlingsrett for sameiet. Videre påklages det at beregnet maksimalt effektuttak har vært estimert for høyt i perioden oktober 2004 til mars 2006, og at sameiet blir nektet å endre framtidig effektuttak etter behov. Sameiet hevder også at de er pålagt å betale kostnader for utbyggingen av fjernvarmesystemet gjennom tilknytningsavgift, selv om dette synes å være betalt tidligere. Hva reguleres av NVE Pris og leveringsvilkår for fjernvarme reguleres gjennom lov om produksjon, omforming, overføring omsetning, fordeling og bruk av energi m.m., dvs. energiloven. Utgangspunktet for NVE er at det ikke er anledning til å benytte vilkår i en kontrakt som er i strid med bestemmelsene i energiloven 5-5. Her heter det: Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og prisfor bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. " Det skal gis melding til konsesjonsmyndigheten disse fra konsesjonspliktige anlegg. om priser og andre leveringsvilkår og endringer i Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan - og bygningsloven 66 a, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for Øvrig. Vederlaget for fjernvarme Det er bestemmelsen i energilovens 5-5 første ledd som regulerer vederlaget for fjernvarme. Denne bestemmelsen er generell, og gjelder uavhengig av om det foreligger tilknytningsplikt etter plan og bygningslovens 66a eller ikke. Vederlaget for fjernvarme kan i følge ordlyden i energiloven 5-5 første ledd, bestå av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Tilknytningsavgiften Avgiften skal dekke de kostnader leverandøren av fjernvarme har ved å knytte en spesifikk abonnent til det eksisterende fjernvarmenett, og avgiften skal ikke overstige disse kostnadene. Avgiften kan kreves inn som et engangsbeløp, eller som et påslag i prisen for fjernvarme. Dersom avgiften blir krevd inn som et påslag i prisen for fjernvarmeleveransen, skal det klart framgå hva som er tilknytningsavgift og hva som er prisen for forbruk av fjernvarme. Ved en eventuell utvidelse av tilknytningen, eksempelvis ved å tilknytte nye bygg i et sameie, kan det kreves inn ny tilknytningsavgift for kostnader knyttet til dette etter de samme retningslinjer som nevnt ovenfor. Prisen for fjernvarme Det er summen av energilovens begreper "fast årlig avgift" og "pris for bruk av varme" som utgjør begrepet "prisen for fjernvarme", og det er prisen for fjernvarme som ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Denne referanseprisen 'prisen for elektrisk

3 _ t Side 3 Al r.r_ oppvarming i vedkommende forsyningsområde" var opprinnelig total leveransepris for elektrisk kraft inklusive både nettleie og selve kraften i en samlet tariff den gang lovbestemmelsen ble etablert. I dagens situasjon med gjennomført skille av nett og kraft består denne referanseprisen av; a) prisen på kraft, b) prisen på overføring av kraft, c) offentlige avgifter. Det er summen av disse leddene innen det aktuelle nettområdet som skal legges til grunn. Ettersom prisene i kraftmarkedet svinger hyppig, må tidsrommet for en slik vurdering også være såpass romslig at eventuelle utjevninger ivaretas, dvs. 1-3 år kan ofte være aktuelt. Beregningen av prisen for fjernvarme Det er altså prisen på elektrisk oppvarming innen det aktuelle forsyningsområdet som skal legges til grunn, og det er derfor ikke relevant å sammenlikne med prisen på andre energibærere enn elektrisitet, eller med prisen på fjernvarme i andre forsyningsområder. Det relevante sammenlikningsgrunnlaget for Boligsameiet Salmakertunet 3 og 5 er derfor prisen på elektrisk oppvarming til husholdning, slik denne prisen framkommer innen nettområdet til nettselskapet Energi 1 Follo Røyken AS i den aktuelle perioden. Denne samlede prisen består av: a) Prisen på kraft. Her blir det lagt til grunn gjennomsnittlig spot områdepris med et påslag lik gjennomsnittlig netto påslag for landsdekkende kraftleverandører i perioden. b) Prisen på overføring av kraft. Her blir det lagt til grunn nettleie for lavspent ordinær overføring, og for leveranse av fjernvarme til husholdninger er det kun energileddet i nettleien for husholdninger som skal inkluderes i referanseprisen. Energiomleggingsavgiften er inkludert i nettleien. c) Aktuelle offentlige avgifter, i form av forbruksavgift og merverdiavgift. Uavhengig av om det anvendes felles- eller individuelle målepunkt, vil nettleie for leveranse til husholdninger legges til grunn for prisen på overføring av kraften. Og da referanseprisen er knyttet til prisen for elektrisk oppvarming, er det kun dynamiske ledd i nettleien som skal inkluderes i referanseprisen. Abonnenter av fjernvarme betaler fastleddet til nettselskapet uavhengig av om de har elektrisk oppvarming eller ikke, da de har installert elektrisk anlegg til teknisk bruk, lys etc. Nettselskapets fastledd er således ikke en spesifikk kostnad knyttet til elektrisk oppvarming, og inngår derfor ikke i referanseprisen. Beregningen av pristaket for fjernvarme gjøres i utgangspunktet per kalenderår. NVE har derfor beregnet referanseprisen separat for de to periodene desember 2004 og kalenderåret Referanseprisen, inkludert merverdiavgift, er beregnet etter følgende modell: Referanseprisen inkludert merverdiavgift = (gjennomsnittlig spotpris i området + netto påslag på landsbasis + energiledd i overføringstariff + forbruksavgift) - merverdiavgift. Etter NVEs beregning av referanseprisen for det aktuelle området (vedlegg 1), skal maksimalprisen for fjernvarme i desember 2004 være 65, 21 øre/kwh, mens maksimalprisen for fjernvarme for kalenderåret 2005 i snitt skal være 59, 45 øre/kwh. Etter vår informasjon har sameiet betalt 75, 82 øre/kwh for fjernvarme i desember 2004, mens de i snitt' betalte 82, 45 øre/kwh for fjernvarme i kalenderåret 2005 (vedlegg1). Utifra beregningene basert på det foreliggende materialet, er konklusjonen derfor at sameiet har betalt 10, 61 øre for mye per kwh fjernvarme i desember 2004, mens de i snitt har betalt 23, 00 øre for mye

4 r Side 4 NVE per kwh fjernvarme i kalenderåret Sameiet har derfor utifra et forbruk på kwh betalt kroner for mye for fjernvarme i desember 2004, mens de utifra et forbruk på kwh har betalt kroner for mye for fjernvarme i kalenderåret 2005 (vedlegg 1). Beregningene forutsetter at den dokumenterte prisen per volum fjernvarme i disse periodene ikke inkluderer en eventuell tilknytningsavgift. De angitte beløpene inkluderer merverdiavgift. NVEs kommentar til leveringsbetingelsene for Øvrig Sameiet har påklaget at de er pålagt å betale kostnader for utbygging av fjernvarmesystemet gjennom tilknytningsavgift, selv om dette synes å være betalt tidligere. Har leverandøren tidligere tatt seg betalt for tilknytningskostnader, skal dette være spesifisert i faktura og kunne la seg dokumentere. Leverandøren kan imidlertid kreve inn ny tilknytningsavgift for nye tilknytningskostnader ved tilknytning av; nye bygg. Sameiet har påklaget at fjernvarmeleverandøren ensidig kan endre fjernvarmetariffen og leveringsbetingelsene uten uttale- eller forhandlingsrett for sameiet. Fjernvarmeleverandøren har anledning til å endre sine priser med en rimelig varslingstid, så lenge prisen for fjernvarme holdes under pristaket, og det ikke kreves inn en tilknytningsavgift som overstiger. tilknytningskostnadene. Sameiet har påklaget at beregnet maksimalt effektuttak har vært estimert for høyt i perioden oktober til mars 2006, og at de samtidig er nektet, å endre framtidig effektuttak etter behov. Ny informasjon i saken viser at beregnet effekt nå er revidert i kontrakten, og at tidligere beregning har sitt opphav i annen metodikk for beregning. Vedtak NVE har vurdert de ulike innspill og dokumentasjon fra partene i saken, og beregnet den aktuelle referanseprisen for fjernvarmeleveransen, som er "prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde", gjeldende for de to separate periodene desember 2004 og kalenderåret Konklusjonen er at Boligsameiet Salmakertunet, med de bygg som til en hver tid er inkludert i faktureringen, har betalt for mye til Follo Fjernvarme AS i forhold til referanseprisen på elektrisk oppvarming til husholdning. Etter NVEs beregning av referanseprisen for det aktuelle området, skal maksimalprisen for fjernvarme i desember 2004 være 65, 21 øre/kwh, mens maksimalprisen for fjernvarme for kalenderåret 2005 i snitt skal være 59, 45 Øre kwh. Etter vår informasjon har sameiet betalt 75, 82 Øre/kWh for fjernvarme i desember 2004, mens de i snitt har betalt 82, 45 øre/kwh for fjernvarme i kalenderåret Utifra beregningene basert på det foreliggende materialet, har derfor sameiet betalt 10, 61 øre for mye per kwh fjernvarme i desember 2004, mens de i snitt har betalt 23, 00 øre for mye per kwh fjernvarme i kalenderåret Sameiet har derfor utifra et forbruk på kwh betalt kroner for mye for fjernvarme til Folio Fjernvarme AS i desember 2004, mens de utifra et forbruk på kwh har betalt kroner for mye for fjernvarme til Folio Fjernvarme AS i kalenderåret Beregningene forutsetter at den dokumenterte prisen på fjernvarme i disse periodene ikke inkluderer en eventuell tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal spesifiseres dersom den eventuelt betales som et påslag i prisen for fjernvarme, slik at enhver abonnent kan se hva som er, prisen for fjernvarme

5 T27 Side 5 N V E og hva som er tilknytningsavgift. Ved en eventuell tilknytning av nye bygg i sameiet, kan ny tilknytningsavgift kreves for å dekke inn de nye tilknytningskostnadene. NVE pålegger med dette vedtaket Follo Fjernvarme AS å endre sine rutiner for fastsettelse av prisen for fjernvarme, og for fastsettelse og inndrivelse av tilknytningsavgift, slik at dette blir i henhold til gjeldende regler. NVE pålegger også Follo Fjernvarme AS å finne en hensiktsmessig kompensasjonsordning overfor de kundene som har betalt inn for høy pris på fjernvarme. Follo Fjernvarme AS må innen rimelig tid sende NVE en orientering om hvordan dette gjennomføres. Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltingslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. Med hilsen Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør Gunn Oland seksjonssjef Kopi: Advokatfirmaet Hellerøy & Co, Postboks 3, 1401 SKI Vedlegg 1: Beregningen av referansepris og faktisk betalt pris for fjernvarme Vedlegg 2: Brev fra advokatfirmaet Hellerøy & CO til NVE datert 24. august 2005 Vedlegg 3: Brev fra Follo Fjernvarme AS til NVE datert 16. desember 2005 _ Vedlegg 4: Brev fra advokatfirmaet Hellerøy CO til NVE datert 20. april 2006 Vedlegg 5: Brev fra Follo Fjernvarme AS til NVE datert 2. mai 2006 Vedlegg 6: Brev fra advokatfirmaet Hellerøy & CO til NVE datert 28. september 2006 Vedlegg 7: Brev fra Follo fjernvarme AS datert 20. oktober 2006

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 11/4 Bystyret 17.02.2011 Tilknytningsplikt innenfor

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer