Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E WC Energy AS Postboks 5890 Majorstuen 0308 OSLO Vår dato: OS-.() Vår ref.: NVE emk/kmf Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler. Kari Margrethe Fløtre Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Avslag på søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS Norges vassdrags- og energidirektorat(nve) viser til søknad om omsetningskonsesjon mottatt , samt øvrig korrespondanse i saken. Bakgrunn I vedtak av fikk WC Energy AS tildelt en midlertidig forlengelse av selskapets ordinære omsetningskonsesjon av på særlige tilleggsvilkår. Se vedlegg A. Konsesjonen ble gitt med varighet til Etter en rekke brudd på tilleggsvilkårene varslet NVE i brev av om tilbaketrekning av konsesjonen. Se vedlegg B. Selskapet hadde da blant annet levert mangelfulle rapporter til NVE, ikke utformet kraftleveringskontrakter som tilfredsstiller kravene i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), inngått nye kontrakter med forskuddsvis fakturering og fakturert eksisterende kunder forskuddsvis. Selskapet ble bedt om å redegjøre for mangelfull oppfyllelse av NVEs vedtak innen I redegjørelse og innrapportering fra driften mottatt bekrefter selskapet, representert ved selskapets daværende advokat Christian Eckhoff i Advokatfirmaet Elden DA, blant annet at selskapet har fakturert kundene forskuddsvis etter , men uten å redegjøre for omfanget. Se vedlegg C. I vårt vedtak av ble WC Energy AS pålagt å tilbakebetale de beløp som er krevd inn forskuddsvis i strid med vedtak av innen 09.02:07. Se vedlegg D. Videre ble selskapet enda en gang bedt om å redegjøre for omfanget av urettmessige krav om forskudd, arbeidet med å tilby samtlige kunder nye, gyldige kraftleveringskontrakter, samt komplettere innrapporteringen til NVE innen Først i brev mottatt ble det klart for NVE at selskapet ved årsskiftet sendte ut fakturaer med, krav om forskuddsbetaling for perioden fl-am til til ca kunder. Det ble imidlertid ikke opplyst om hvor mye selskapet har krevd inn i urettmessig forskudd. Se vedlegg E. I et møte mellom NVE og WC Energy AS, representert av daglig leder Marius Marthinsen og selskapets advokat Christian Eckhoff, fikk selskapet belyse saken ytterligere. Selskapet informerte blant annet om tilbudet om å forlenge eller avslutte kundeforholdene, rutiner ved kontraktinngåelse og leverandørskifte, samt innkreving av forskudd i strid med vedtak av Heller ikke under dette møtet kunne selskapet redegjøre for totalt beløp krevd inn forskuddsvis. Imidlertid kom det fram at selskapet ikke hadde foretatt noen årsavregning av pris og volum for kundene ved årsskifte.

2 Side 2 N V E Under møtet ble det også gjort klart fra NVEs side at bruk av sms i forbindelse med tilbudet om å forlenge eller avslutte kundeforholdet ikke vil bli akseptert. Uklarheter omkring samtykke ved kontraktinngåelse via sms, og en rekke misforståelser rundt kontraktsinngåelser med WC Energy og deres samarbeidende selskaper ble lagt til grunn. NVE presiserte også at alle kunder som ikke aksepterer sitt kundeforhold innen skal settes på leveringsplikt hos sitt lokale nettselskap. NVE uttrykte forståelse for at WC Energy AS ville trenge noen dager etter svarfristen på å få oversikt over situasjonen. Selskapet fikk derfor frist til å avklare kundeforholdene innen Etter møtet sendte WC Energy AS en e-post hvor tilbudet om å forlenge eller avslutte kundeforhold fulgte vedlagt. Se vedlegg F. I e-post fra WC Energy AS av heter det at forskuddsfakturering vil bli trukket Ø på årsavregning sendt til samtlige kunder samme dag, og at alle krav fra NVE da forhåpentligvis er oppfylt. Se vedlegg G. På direkte forespørsel fra NVE, i telefonsamtale med Gunn Oland , bekreftet selskapets advokat Christian Eckhoff at tilbakebetaling av forskudd ikke hadde funnet sted. I e-post fra Christian Eckhoff datert heter det blant annet at selskapet først vil regne ut hvilke beløp som skal tilbakebetales til hver enkelt kunde. Se vedlegg H. I e-post fra WC Energy AS, representert ved Gabriel Bentes, mottatt rapporterer selskapet om driften, samt framdriften i tilbakebetalingen av forskuddsinnbetalinger. I e-posten heter det blant at: "Vedr tilbakebetaling har jeg fått melding fra vår økonomiansvarlig Marius Marthinsen, at beløpet på kr 'er tilbakebetalt til kunder som var fakturert akonto for februar mnd... ". Ingen dokumentasjon på denne påstanden fulgte vedlagt. Se vedlegg I. I telefonsamtale med Gunn Oland den ble det igjen understreket at alle kunder som ikke hadde redegjort for hvilken kraftleverandør de hadde valgt skulle overføres på leveringsplikt snarest. I c-post fra WC Energy AS mottatt gir selskapet en redegjørelse for hvor mange kunder som har akseptert! annullert sitt kundeforhold. Rapporten viser at om lag en fjerdedel av kundene ikke har akseptert kundeforholdetil B2C Energy AS innen gitt tidsfrist. Til tross for at NVE gjorde det klart at bruk av sms for å få kundenes samtykke ikke aksepteres, sendte selskapet etter ut en påminnelse til de kunder som ikke hadde akseptert eller annullert sitt kundeforhold via sms. Se vedlegg J. I c-post av ba vi WC Energy AS om å redegjøre for når påminnelsen ble sendt ut. Vi ba om kopi av sms og c-post, samt hvor mange av de 953 kundene som er overført på leveringsplikt innen Se vedlegg K. WC Energy AS oppga i e-post av kun formulering av sms uten å redegjøre for når denne ble sendt, antall mottakere eller hvordan kundene ble tilbudt å svare på påminnelsen slik NVE hadde bedt om. Se vedlegg L. Etter pålegg fra NVE har samtlige nettselskaper kontrollert at skriftlig krafileveringskontrakt foreligger før leverandørskifte meldt av WC Energy AS blir gjennomført. Se vedlegg M. En rekke nettselskaper har også i 2007 kansellert leverandørskifter etter leverandørskiftemeldinger fra WC Energy AS. For eksempel måtte Hafslund Nett AS kansellere 109 leverandørbytter i uke 1, 107 i uke 3 og 73 i uke 5 på grunn av mangel på skriftlig kraftleveringskontrakt. Tilsvarende kansellerte BKK Nett AS 4 leverandørbytter i uke 5, 7 i uke 7, og 8 i uke 9. Også nettselskaper som Skagerak Nett AS,

3 Side 3 NVE Fortum Distribusjon AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS har i 2007 rapportert om leverandørskiftemeldinger fra WC Energy AS uten at skriftlig kraftleveringskontrakt foreligger. NVEs vurdering I omsetningskonsesjonen punkt 6.1 heter det at: "Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom den er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger omforhold av vesentlig betydning eller dersom konsesjonæren overtrer energiloven eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven." En rekke forhold talte imot fornyelse av omsetningskonsesjonen til WC Energy AS ved årsskiftet. På bakgrunn av dette ble selskapet kun tildelt en midlertidig forlengelse av ordinær konsesjon. I vedtak av heter det blant annet at: "Ny konsesjon vil eventuelt bli tildelt på bakgrunn av mottatt søknad." Videre heter det at: "Dersom NVE da ikkefinner at vi kan innvilge ordinær konsesjon, er det ikke påregnelig at det vil bli gitt ytterligere forlengelse av gjeldende konsesjon." Da det særlig var to forhold som talte for at WC Energy AS skulle få fornyet sin omsetningskonsesjon i desember 2006, har NVE lagt vekt på om disse forholdene fortsatt taler for at selskapet skal få ordinær omsetningskonsesjon. For det første ga selskapet i desember 2006 uttrykk for at de var villige til å endre sine rutiner. I behandlingen av søknaden har NVE derfor vektlagt selskapets evne til å oppfylle de særskilte tilleggsvilkårene i midlertidig forlengelse av ordinær omsetningskonsesjon. For det andre talte hensynet til kundene for at WC Energy AS skulle få fortsette å levere strøm gitt at selskapet følger energiloven og gjeldende forskrifter. Vi har derfor også vurdert om selskapet fortsatt vil kunne bidra til et mer effektivt kraftmarked. Tilleggsvilkår l I avregningsforskriften 2-3 om krav til informasjon i en kraftleveringskontrakt heter det blant annet: "En kraftleveringskontrakt skal inneholde følgende informasjon: a) målepunkt ID b) sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer c) sluttbrukers navn eller firmanavn d) hvilket produkt avtalen gjelder e) sluttbrukers samtykke. Til tross for at WC Energy AS har gjort forbedringer av sine kontrakter for at disse skal tilfredsstille kravene i avregningsforskriften, har selskapet kun delvis oppfylt tilleggsvilkår 1 innen gitt tidsfrist. Selskapets innrapportering avdekket blant annet utilfredsstillende rutiner for å sikre at sluttbruker gir sitt samtykke ved bestilling av kraft via internett eller sms. At WC Energy AS også i 2007 har meldt leverandørskifte i en rekke nettområder uten at det foreligger gyldige skriftlige kraftleveringskontrakter viser at selskapet har manglende vilje og evne til

4 Side 4 N V E å innrette sine rutiner etter gjeldende regelverk. Selskapets innsats i arbeidet med å utforme kontrakter som tilfredsstiller kravene i avregningsforskriften undergraves av selskapets gjentatte meldinger om leverandørskifte uten at skriftlig kraftleveringskontrakt foreligger. Videre måtte NVE i brev av påpeke at eventuelle fastbeløp skal komme klart og tydelig fram i alle kontrakter. Uklarheter omkring hvor stor del av fastbeløpet som relateres til kraftomsetning og annen virksomhet, samt til WC Energy AS og selskapets samarbeidspartnere Elitele Broadcom AS og WC Norge AS, virker mot NVEs målsetning om et effektivt sluttbrukermarked med transparente priser. Tilleggsvilkår 2 NVE er ikke tilfreds med selskapets gjennomføring av å tilby kundene valget mellom å akseptere eller annullere sitt kundeforhold. Oppfyllelse av tilleggsvilkår 2 i vedtak av forutsetter avklaring av kundeforholdene innen Eventuelle påminnelser o.l. skulle ha vært gjort før denne tid. Alle kunder som ikke har akseptert sitt kundeforhold innen gitt tidsfrist skulle settes over på leveringsplikt hos sitt lokale nettselskap dersom de ikke hadde valgt seg kraftleverandør. Dette forsterker NVEs vurdering av WC Energy AS som mindre egnet til å opptre som omsetningskonsesjonær i sluttbrukermarkedet, da selskapet ikke innretter seg etter NVEs pålegg. Tilleggsvilkår 3: NVE ser det som svært alvorlig at WC Energy AS har krevd over to måneder forskuddsvis betaling fra omtrent samtlige kunder etter at midlertidig forlengelse av omsetningskonsesjon på særskilte tilleggsvilkår ble tildelt. Alvorlighetsgraden av overtredelsen forsterkes av selskapets manglende evne til å oppfylle vårt vedtak av om tilbakebetaling av urettmessige krav om forskuddsbetaling. Det faktum at selskapet ikke er i stand til å redegjøre og dokumentere overfor NVE at forskuddsinnbetalingene er tilbakebetalt, viser enda en gang at selskapet har manglende evne og vilje til å oppfylle de krav og pålegg NVE stiller. NVE reagerer også negativt på at selskapet ikke selv tok initiativ til å informere NVE om at tilbakebetaling ikke ble gjennomført innen Når selskapet valgte å være uklare vedrørende fakta omkring tilbakebetalingen, understreker dette igjen selskapets manglende vilje og evne til å oppfylle NVEs vedtak. Tilleggsvilkår 4: NVE mener at selskapet gjennom mangelfull innrapportering har synliggjort at selskapet ikke har de rutiner og kundesystemer som er nødvendig for å kunne drive forsvarlig kraftomsetning. Selskapet har heller ikke tilfredsstillende rutiner for årsavregning av pris og volum for sine kunder. Videre mangler selskapet tilfredsstillende likviditetsstyring og risikohåndtering. Dette bidrar ikke til et mer effektivt kraftmarked. Ut fra denne vurderingen kan NVE slå fast at samtlige tilleggsvilkår er helt eller delvis brutt. Videre tyder antall klagesaker NVE har mottatt på at WC Energy AS heller ikke har bidratt til et mer effektivt kraftmarked. Selskapet har vist manglende evne og vilje til å innrette seg etter gjeldende regulering både i forhold til energiloven og markedsføringsloven. Nettselskapene har ikke hatt mulighet til å gjennomføre leverandørskifter på en effektiv måte. Dette kan være en indikasjon på at selskapet heller ikke i framtiden vil bidra til et effektivt kraftmarked. Dette er i strid med intensjon med konsesjonsordningen. Selskapet har bidratt til brudd på energiloven gjennom å unnlate å stille krav til underleverandører om at regelverk skal overholdes og latt underleverandørene WC Norge AS

5 Side 5 MY! og Elitele Broadcom AS framstå som kraftleverandører. Videre har WC Energy AS overtrådt bestemmelser og pålegg gitt i medhold av loven, jf. punkt 6.1 i omsetningskonsesjonen. På bakgrunn av dette har NVE kommet fram til at søknad om omsetningskonsesjon for WC Energy AS ikke kan innvilges. Vi vil informere samtlige nettselskaper, Nord Pool Spot AS, Statnett SF, Konkurransetilsynet samt Forbrukerombudet og Forbrukerrådet om at kraftomsetningsvirksomheten til selskapet avvikles og at aktive kunder skal settes på leveringsplikt fra , dersom ikke annen kraftleverandør er valgt. I avregningsforskriften 8.1 heter det blant annet: "Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven." NVE mener at det er lite hensiktsmessig at WC Energy AS inngår kraftleveringskontrakter med nye kunder når selskapet ikke får innvilget søknaden om fornyelse av omsetningskonsesjon fra Vi vil derfor pålegge selskapet å ikke inngå nye kraftleveringskontrakter. Vedtak NVE finner å ikke kunne innvilge søknad om forlengelse av omsetningskonsesjon for WC Energy AS fra til Samtlige aktive kunder skal avregnes på pris og volum per 31 mm 2007 og overføres på leveringsplikt hos sitt lokale nettselskap, hvis ikke annen kraftleverandør er valgt, fra Fra dette vedtaks dato og fram til kan WC Energy AS ikke inngå kraftleveringskontrakter med nye kunder etter pålegg fra NVE, jf. avregningsforskriften 8.1. Dette vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE. Med hilsen `-bmø Marit Lundteigen Fossdal avdelingsdirektør (ff7u*s4-%-, Gunn Oland Seksjonssjef Kopi: Forbrukerrådet v/olav Nyhus, postboks 317, 1702 Sarpsborg Forbrukerombudet v/ Frode Elton Haug, postboks 4597, Nydalen, 0404 Oslo Konkurransetilsynet v/ Birgit Løyland, pb 439 Sentrum, 5805 Bergen Vedlegg: A) Vedtak om midlertidig forlengelse av omsetningskonsesjon av på særlige tilleggsvilkår B) Tilbakemelding på rapport og varsel om tilbaketrekning av omsetningskonsesjon

6 Side 6 NV! for B2C Energy AS C) WC Energy AS - rapport fra driften - omsetningskonsesjon D) NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt E) WC Energy AS F) E-post WC Energy AS v/ Marius Marthinsen G) E-post WC Energy AS v/ Marius Martinsen H) E-post Advokatfirmaet Elden AS v/ Christian Eckhoff I) E-post B2C Energy AS v/ Gabriel Bentes J) E-post WC Energy AS v/ Gabriel Bentes K) E-post NVE L) E-post WC Energy AS v/ Gabriel Bentes M) Vedtak om kontroll av at skriftlig kontrakt foreligger før leverandørskifte gjennomføres til WC Energy AS

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak

NVEsvurderingi klagepå varsletomleggingtil lavspentmålingog oppsplittingav abonnementer- Vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Pb 1400 Vika 0115 OSLO Vår dato: I 5. 05. 2012 Vår ref.: 201200433-5 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR FOR BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVENS 11, 13 FØRSTE LEDD jf. 12 ANDRE LEDD og 16 ANDRE LEDD MOT Uno Life AS Grønland 32 B 3045 DRAMMEN Saksnr.: 14/361 Saksbeh.: Nina Elise Dietzel

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 Årsmelding 2008 1 Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 SAKSREGISTER 2 I OM ELKLAGENEMNDA 4 II - ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET 5 III SAKSBEHANDLINGEN i 2008 6 IV STATISTIKK 7 V ØKONOMI 8 ELKLAGENEMNDAS

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer