Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007."

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus Ellinggard Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Omsetningskonsesjon for Nore aft - Omgjøring av vedtak tilbaketrekking av onsesjon k Det vises til klage fra Forbrukerombudet av 12. februar 2008 og Forbrukerrådet av 26. februar 2008 på NVEs vedtak av 11. desember 2007, hvor Nordenkraft AS meddeles omsetningskonsesjon. Det vises videre til Nordenkrafts tilsvar datert 13. februar 2008 og 4. mars Bakgrunn Bakgrunnen for klagen er at NVE 11. desember 2007 meddelte Nordenkraft AS omsetningskonsesjon. Forbrukerombudet og Forbrukerrådet mener at det er svært lite sannsynlig at Nordenkraft vil bidra til en snnsmessig rasjonell kraftomsetning. NVE avslo 27. april 2007 en tidligere søknad fra Nordenkraft, på grunn av at de samme personene har stått bak selskapet B2C Energy AS. B2C Energy AS fikk avslag på søknad om fornyet omsetningskonsesjon, på grunn av svært kritikkverdig håndtering av kunder og mangelfull overholdelse av lover og forskrifter. NVE anså at den første søknaden fra Nordenkraft var en videreføring av driften i B2C Energy AS, og fant ikke at selskapet ville bidra til en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning. Søknaden ble derfor avslått. Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember og denne søknaden ble Klagen fra Forbrukerombudet Forbrukerombudet mener at det ikke er foretatt endringer i selskapet som skulle,tilsi at Nordenkraft nå vil bidra til samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning. Forbrukerombudet viser videre til at personen som nå er styreleder, daglig leder, og innehaver av en eierandel på 50 % i Nordenkraft var sentral i B2C Energy AS som vinteren 2007 ikke fikk fornyet sin midlertidige omsetningskonsesjon. Forbrukerombudet mener derfor at selskapet fortsatt ikke kan sies å inneha kompetanse til å forestå samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning. Dette selv om personen som var daglig leder og styreleder for B2C Energy AS ikke lenger har formelle roller i selskapet, og heller ikke står oppført med

2 Side 2 eierandeler. Forbrukerombudet påpeker videre at endrede budsjetter ikke alene kan være nok til å endre den vurderingen som ligger til grunn for avslaget av april Forbrukerombudet viser også til tidligere erfaringer med at personer som ikke lenger står oppført med formelle roller i et selskap, likevel er de som i realiteten styrer virksomheten. I tillegg kommer det at den tidligere daglige lederen og styrelederen i B2C Energy AS er dømt til å betale et tvangsgebyr på ,- til Staten på grunn av lovstridig inkasso. Forbrukerombudet konkluderer med at den tidligere opptredenen til personene som må antas å være de sentrale drivkreftene i Nordenkraft viser at det er svært lite sannsynlig at selskapet vil bidra til en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning. Forbrukerombudet mener derfor at konsesjonen må trekkes tilbake. Klagen fra Forbrukerrådet Forbrukerrådet mener i likhet med Forbrukerombudet at det er grunn for å frykte at Nordenkraft AS ikke vil bidra til en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning, og at selskapet ikke vil ta tilstrekkelig hensyn til forbrukerinteressene. Forbrukerrådet viser til at selv om tidligere daglig leder B2C Energy AS ikke lengre er medeier i selskapet, er det trolig ikke av avgjørende betydning for vurderingen av om selskapet oppfyller vilkårene. Forbrukerrådet legger vekt på at det synes å være en bekymringsfull nærhet i persongalleriet, samt at daglig leder av Nordenkraft AS hadde en sentral rolle i B2C selskapene. Nordenkraft AS' merknader til klagen I henhold til forvaltningsloven (fvl.) 33 er klagene forelagt Nordenkraft til uttalelse. Klagen fra Forbrukerombudet ble oversendt per brev og e-post av 12. februar 2008, og klagen fra Forbrukerrådet ble oversendt per e-post av 26. februar 2008 og per brev av 28.februar Til klagen fra Forbrukerombudet bemerket Nordenkraft at selskapet har andre aksjonærer som ikke har hatt noe rolle i B2C Energy AS. Selskapet skriver videre at daglig leder tidligere har gitt skriftlig beskjed til NVE at Marius Marthinsen ikke har noen rolle eller eierandel i Nordenkraft, og at daglig leder i Nordenkraft selv hadde trukket seg fra alle sine verv og roller i B2C Energy AS allerede i mars Nordenkraft skriver også at verken Marius Marthinsen eller noen av hans selskaper vil ha, eller noensinne kommer til å ha, noen innvirkning eller innflytelse på hvordan Nordenkraft drives. Nordenkrafts ledelse ønsket å gjøre det tydelig både for NVE og Forbrukerombudet at selskapets ønske og fokus vil være å bidra til en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning på lik linje med andre seriøse aktører. Nordenkraft opplyste videre at selskapet jobber med å utvikle et enkelt og effektivt webbasert kundesystem der brukervennlighet, tilgjengelighet, samt sikkerhet er av det beste kraftmarkedet i dag har sett. Nordenkraft mener dermed at dette vil bidra til et mer effektivt kraftmarked, med kunden i fokus og på kundens premisser. Nordenkraft mener også å ha kompetansen intakt innenfor de ulike støttesystemene som benyttes i kraftmarkedet i dag. Nordenkraft mener også at selskapet har en egeninteresse i å være en åpen og tillitsfull kraftleverandør. Nordenkraft mener NVEs vurdering og behandling av gitt omsetningskonsesjon er riktig, og kan dermed ikke se at Forbrukerombudets klage er rettmessig.

3 Vilkår for å behqauidl Det først,cri klageint reises rettslig interesseor,r eksempel prosessf il =a mener I henh' tie PL og bore << uredde Forbru?, tilfelle: e: klart at frir Forbrukerrå vedtaket. Forbru Nordf Fc '

4 Side 4 NVEs vurdering I energiloven 1-2 heter det at: 'Toven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. " Videre heter det i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m,m. (energilovforskriften) 4-1 om formålet med omsetningskonsesjonen at: "Konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi har som formål å sikre en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning og nettvirksomhet gjennom å legge til rettefor et effektivt kraftmarked og en effektiv dry utnyttelse og utvikling av elektrisitetsnettet. Det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. " NVE avslo 27. april 2007 en tidligere søknad fra Nordenkraft, på bakgrunn av at selskapet ikke hadde sannsynliggjort at det ville bidra til "samfunnsmessig en rasjonell kraftomsetning". NVE anså at det ikke var kompetanse i Nordenkraft som skulle tilsi dette, og la vekt på at driften i realiteten var en videreføring av virksomheten i B2C Energy AS. I Nordenkrafts søknad av 25. november 2007, var det foretatt endringer i selskapets ledelse og budsjetter. NVE vurderte ikke den nye søknaden på bakgrunn av avslaget av 27. april 2007, og det ble heller ikke vurdert hvorvidt selskapet kunne sies å inneha nødvendig kompetanse. NVE ser nå at dette burde vært vurdert. NVE er enig i Forbrukerombudets synspunkt om at det ikke er foretatt endringer i selskapet som tilsier at Nordenkraft nå vil bidra til samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning. Personen som nå er styreleder, daglig leder, og innehaver av en eierandel på 50 % i Nordenkraft var sentral i B2C Energy AS som vinteren 2007 ikke fikk fornyet sin midlertidige omsetningskonsesjon. Selskapet har heller ikke på annen måte godtgjort at det innehar nødvendig kompetanse. NVE er enig i at et endret budsjett heller ikke kan tillegges avgjørende vekt ved NVEs avgjørelse. Selskapet kan derfor fortsatt ikke sies å inneha tilstrekkelig kompetanse til å forestå en samfunnsøkonomisk rasjonell kraftomsetning. NVE deler Forbrukerombudet og Forbrukerrådets syn på at Nordenkraft fortsatt ikke kan sannsynliggjøre at selskapet vil bidra "samfunnsmessig til en rasjonell kraftomsetning". På bakgrunn av en helhetsvurdering omgjøres derfor NVEs vedtak av 11. desember 2007 om meddelelse av omsetningskonsesjon til Nordenkraft AS og konsesjonen trekkes med dette tilbake. NVE er kjent med at Nordenkraft ikke har inngått aktøravtale med Nord Pool Spot, ikke har balanseavtale med Statnett, og heller ikke har inngått avtale med Elklagenemda. Videre tyder også informasjonen på selskapets internettsider på at selskapet ikke har effektuert noen kraftleveranser. NVE kan derfor ikke se at noen kunder blir berørt av tilbaketrekkingen av konsesjonen. I motsatt fall ber vi Nordenkraft om å informere eventuelle kunder om at virksomheten ikke vil kunne effektuere leverandørbyttet.

5 Kopi:

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu

VEDTAK I SAK 2014/13. Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen. Snarøyveien 30 1331 Fornebu VEDTAK I SAK 2014/13 Klager: Trond Martin Skjerpe v/ advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1150 Sentrum 5811 Bergen Innklaget: Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 Fornebu Saken gjelder Krav om innsyn

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne

Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Sammendrag og anonymisert versjon - spørsmål om diskriminering i sameie - elektrisk rullestol - nedsatt funksjonsevne Mann med nedsatt bevegelsesevne hevdet at et avslag på oppsett av ladekontakt for elektrisk

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Den norske boligbørs AS v/borgar Lorvik Postboks 204 1322 HØVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2006/115 200800707-3/NIG 15.07.2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Det

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013

og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Sendes via: Norges Vassdrags- og Energiverk Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo og per e-post til nve@nve.no Oslo, 22. oktober 2013 Ansvarlig advokat:

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer