Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon."

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget /4 Bystyret Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Sammendrag Bodø Energi AS ble 7. juni 2010 tildelt konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for fjernvarmeanlegg i Bodø. Det er satt krav i tillatelsen om at fjernvarmeanlegget skal være idriftsatt innen Bodø Energi AS har i brev av søkt kommunen om innføring av tilknytningsplikt til fjernvarmenettet innenfor konsesjonsområdet. Det tilrås i saken at kommunen vedtar å innføre tilknytningsplikt. Saksopplysninger Bodø Energi AS ble 7. juni 2010 tildelt konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for fjernvarmeanlegg i Bodø. Det er satt krav i tillatelsen om at fjernvarmeanlegget skal være idriftsatt innen Bodø Energi AS har i brev av søkt kommunen om innføring av tilknytningsplikt til fjernvarmenettet innenfor konsesjonsområdet. Søknaden ble besvart av kommunen i brev av Samtidig ble det sendt brev til Fylkesmannen i Nordland for å få avklart forhold omkring saken. Fylkesmannen svarte på vår henvendelse i brev av Denne saken skal avklare hvordan kommunen behandler spørsmålet om tilknytningsplikt til fjernvarmenettet innenfor det gitte konsesjonsområdet. Det vises til korrespondansen og til den gitte konsesjonen om detaljer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 18. juni 2009 ble det tatt inn i bestemmelsenes 2.1.B at det ved utarbeiding av ny reguleringsplaner bla skal tilrettelegges for vannbåren varme og at det er tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet. I følge Fylkesmannen gjelder denne bestemmelsen som en overordnet føring i forhold til energiløsning da det i plan- og bygningsloven (PBL) av 1985 ikke var anledning til å stille krav om Side 34

2 tilknytningsplikt før konsesjonen var gitt. I ny PBL av 2008 er det gitt direkte hjemmel til å kreve tilknytningsplikt dersom det også er bestemt i plan, jfr Fylkesmannen sier videre at kravet kan oppfylles ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner ved å benytte hjemmelen i 12-7 nr. 8 og I begrunnelsen fra NVE for konsesjonstildelingen heter det dette om tilknytningsplikt i henhold til plan- og bygningsloven: "Etter at en fjernvarmekonsesjon er meddelt kan konsesjonær søke berørt kommune om at det etableres tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningsloven. Tilknytningsplikten gjelder bare for nye bygg og ved større ombygginger. Kommunen kan på legge alle nye og/eller totalrenoverte bygg innenfor hele eller deler av konsesjonsområdet å knytte seg til fjernvarmeanlegget. Eksisterende bygg kan kun tilknyttes etter avtale mellom konsesjonær og byggeier. Det er kommunen som avgjør hvordan tilknytningsplikten skal utformes. Tilknytningsplikt innebærer at konsesjonær må tilknytte de bygg som kommunen har pålagt tilknytningsplikt. Dette kan gjøres enten ved fjernvarmutbygging eller ved midlertidige løsninger (lokale varmesentraler) fram til fjernvarmeanlegget er utbygget i det aktuelle området. NVE anbefaler at tilknytningsplikt for det enkelte bygg avklares mellom kommune og fjernvarmeutbygger. NVE legger til grunn at tilknytningsplikten praktiseres på en slik måte at denne ikke blir en økonomisk belastning for fjernvarmeselskapet. Fra vil tilknytningsplikten hjemles i plan- og bygningslovens 27-5." I oppsummeringen i tildelingen av konsesjon uttaler NVE:" NVE legger til grunn at en eventuell påfølgende tilknytningsplikt kan være avgjørende for at fjernavarmeanlegget utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte." Plan- og bygningslovens 12-7 omhandler hva det kan gis bestemmelser om i reguleringsplaner. I paragrafens pkt. nr. 8 heter det: krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf I 27-5 i plan- og bygningsloven heter det: Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket kan være miljømessig bedre. Vurderinger Utbygging av fjernvarmenettet og tilrettelegging for utnytting av framtidige varmesentraler er en sentral del i å legge til rette for miljøvennlige energiløsninger. For å fremme denne utviklingen kan kommunen pålegge at ny infrastruktur og bygningsmassen bygges ut slik at miljøvennlige energiløsninger kan brukes. Med å innføre en generell tilknytningsplikt gir kommunen et sterkt signal om valg av energiløsning i nye utbyggingsområder og i nye større bygg i konsesjonsområdet. Da bestemmelsen i gjeldende kommuneplan bare har verdi som overordnet føring i forhold til innføring av tilknytningsplikt, bør det fattes et oppfølgende vedtak som legger føringer for praksis og saksbehandling fram til rullering og vedtak av ny kommuneplan. Side 35

3 Kommunen kan gi unntak fra tilknytningsplikten dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre. Med miljømessig bedre menes bla ved bruk av alternative energibærere eller energikilder i stedet for tilknytning til fjernvarmeanlegg, vil føre til at bygningen vil kreve mindre energi eller forårsake mindre utslipp enn alternativet under ellers like vilkår. Det foreslås følgende for å sikre at det blir tilrettelagt for fornybar energiløsning i konsesjonsområdet: 1. I alle nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet gis det bestemmelser om at det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet, jfr. PBL 12-7 nr. 8 og Ved søknad om byggetillatelse for nye større bygg og/eller større ombygginger kan kommunen stille krav om nye reguleringsplan der tilknytningsplikt tas inn i bestemmelsene dersom utbygger ikke tilrettelegger for vannbåren varme. 3. Ved salg av kommunal eiendom i konsesjonsområdet til utbyggere, settes det vilkår i salget om at utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme med tilknytningsplikt. 4. Kommunen kan sikre at egne bygg eller bygg oppført på kommunens områder blir installert med vannbårne systemer gjennom hhv pålegg og utbyggingsavtaler. 5. Dersom utbyggere ikke prosjekterer for vannbåren varme og tilknytning til fjernvarmenettet, kan kommunen vedta midlertidig forbud mot tiltak. 6. Ved rullering og vedtak av ny kommuneplan tas det inn bestemmelser og hensynssoner for tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. 7. Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten etter ledd dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre. Bestemmelsene gjelder uavhengig av om fjernvarmeanlegget er ferdigstilt eller ikke. Bestemmelsene er betinget av den gitte konsesjonen. Konklusjon og anbefaling Kommunen viser til den gitte fjernvarmekonsesjonen til Bodø Energi. Bodø kommune vil tilrettelegge for miljømessig gode energiløsninger. Dette kan ivaretas med å vedta tilknytningsplikt innenfor det gitte konsesjonsområdet. Tilknytningsplikten kan gis for nye utbyggingsområder gjennom bestemmelser i reguleringsplan. Det kan også gis bestemmelser i reguleringsplan for nye enkeltbygg og ved større ombygginger av eksisterende bygg. Kommunen kan også i byggesaksbehandlingen stille krav om tilknytningsplikt for større bygg og/eller større ombygginger som bygges i henhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner. Dersom utbygger motsetter seg dette, kan kommunen vedta midlertidig forbud mot tiltak i påvente av nye reguleringsplan eller endring av bestemmelsene i gjeldende plan. Vedtaket i gjeldende kommuneplanens arealdel er bare førende, og det er derfor behov for å gi et juridisk grunnlag for tilknytningsplikt gjennom et nytt oppfølgende vedtak etter ny planlov og etter at konsesjonen er tildelt. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det skal innføres tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg, gitt av NVE til Bodø Energi AS Følgende punkter skal sikre at det blir tilrettelagt for fornybar energiløsning i konsesjonsområdet: Side 36

4 1. I alle nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet gis det bestemmelser om at det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet, jfr. PBL 12-7 nr. 8 og Ved søknad om byggetillatelse for nye større bygg og/eller større ombygginger kan kommunen stille krav om ny reguleringsplan der tilknytningsplikt tas inn i bestemmelsene dersom utbygger ikke tilrettelegger for vannbåren varme. 3. Ved salg av kommunal eiendom i konsesjonsområdet til utbyggere, settes det vilkår i salget om at utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme med tilknytningsplikt. 4. Kommunen kan sikre at egne bygg eller bygg oppført på kommunens områder blir installert med vannbårne systemer gjennom hhv pålegg og utbyggingsavtaler. 5. Dersom utbyggere ikke prosjekterer for vannbåren varme og tilknytning til fjernvarmenettet, kan kommunen vedta midlertidig forbud mot tiltak. 6. Ved rullering og vedtak av ny kommuneplan tas det inn bestemmelser og hensynssoner for tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. 7. Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten etter ledd dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre. Planutvalgets behandling i møte den : Brev fra MG prosjekt, datert , med kommentarer/innspill ble referert i møtet. Forslag: Ole H. Hjartøy (H) og Odd Paulsen (FRP): Saken utsettes. Konsekvenser vedr. kostnader og lønnsomhet må foreligge før endelig behandling. Arild Nohr (AP): Saken oversendes til bystyret for endelig behandling. Det arrangeres en tematime i PNM-komitèen ang. denne saken den hvor planutvalget og gruppelederne i bystyret inviteres til å delta. Votering: Hjartøy/Paulsens forslag fikk 2 stemmer og falt. Nohrs forslag ble vedtatt enstemmig. Innstillingen ble tiltrådt med 3 mot 2 stemmer (H og FRP). Vedtak: Saken oversendes til bystyret for endelig behandling. Det arrangeres en tematime i PNM-komitèen ang. denne saken den hvor planutvalget og gruppelederne i bystyret inviteres til å delta. Planutvalgets innstilling: Bystyret vedtar at det skal innføres tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg, gitt av NVE til Bodø Energi AS Følgende punkter skal sikre at det blir tilrettelagt for fornybar energiløsning i konsesjonsområdet: 8. I alle nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet gis det bestemmelser om at det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet, jfr. PBL 12-7 nr. 8 og Side 37

5 9. Ved søknad om byggetillatelse for nye større bygg og/eller større ombygginger kan kommunen stille krav om ny reguleringsplan der tilknytningsplikt tas inn i bestemmelsene dersom utbygger ikke tilrettelegger for vannbåren varme. 10. Ved salg av kommunal eiendom i konsesjonsområdet til utbyggere, settes det vilkår i salget om at utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme med tilknytningsplikt. 11. Kommunen kan sikre at egne bygg eller bygg oppført på kommunens områder blir installert med vannbårne systemer gjennom hhv pålegg og utbyggingsavtaler. 12. Dersom utbyggere ikke prosjekterer for vannbåren varme og tilknytning til fjernvarmenettet, kan kommunen vedta midlertidig forbud mot tiltak. 13. Ved rullering og vedtak av ny kommuneplan tas det inn bestemmelser og hensynssoner for tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. 14. Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten etter ledd dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre. Saksbehandler: Annelise Bolland Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Jørn Roar Moe byplansjef Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om innføring av tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet 2 Om tilknytningsplikt innenfor område for fjernvarmekonsesjon - Bodø kommune 3 Kart 4 Brev fra MG prosjekt, datert Utrykte vedlegg: Tildeling av konsesjon. Brev fra NVE datert Brev fra Bodø kommune til Fylkesmannen i Nordland, dat Brev fra Bodø kommune til Bodø Energi AS, dat Side 38

6 BODØ KOMMUNE POSTBOKS BODØ 10hotA-.5 %c.n1 ( Bodø EnergiAS -med kraft til utvikling Postboks 1410, 8002 BODØ Telefon: Telefax: Deres ref.: Deres brev av: Vår ref.: Dato: ØJ/08/167-4/ SØKNAD OM INNFØRING AV TILKNYTNINGSPLIKT INNENFOR KONSESJONSOMRÅDET. Bodø Energi AS ble tildelt fjernvarmekonsesjon for Bodø-området. Kopi av konsesjonen vedlegges. Vi søker med dette om at det innføres tilknytningsplikt til fjernvarmenettet innenfor konsesjonsområdet. Vi viser i denne sammenheng også til vår mail til kommunaldirektør Henrik Brekkan datert Kopi vedlegges. Bruk av fjernvarme vil ha meget positive miljømessige konsekvenser for Bodø-samfunnet. Vår beregninger viser at fjernvarme vil erstatte 70 % av oljekjelene og 30 % av elkjelene blant de som tilknyttes fjemvarmenettet. Med det planlagte omfanget av fjernvarmeutbyggingen vil det oppnås en reduksjon i karbondioksyd-utslipp på CO2 ekvivalenter. Lønnsomheten i en fjernvarmeutbygging er meget avhengig av volumet av energileveransene. Utbyggingen i Bodø-området vil derfor være avhengig av at en stor del av den eksisterende bygningsmassen og nye større bygninger blir tilknyttet fjernvarmenettet. Energilovens 5-5 sier blant annet: "Prisen på fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde". Denne loven sikrer at bruk av fjernvarme vil være prismessig konkurransedyktig. Vi står gjeme til disposisjon med ytterligere opplysninger dersom dere trenger det. Med vennlig hilsen Bodø Energi AS Arne Juelr Adm. dir. Øystèin Jørsn Prosjektleder fjrnvarme Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø Bankgiro: Bankgiro strøm: Organisasjonsnr.: Side 39

7 vassdrags- og energidirektorat etnorges N V E Fjernvarmekonsesjon 1 medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Bodø Energi AS Organisasjonsnummer: Dato: 0 I JUN 2010 Varighet: Ref: NVE Kommune: Bodø Fylke: Nordland Side 40

8 Side 2 NVE I medhold av lov nr.50 (energiloven) 5-1 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet , gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av , og , tilleggsinformasjon og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av i dag Bodø Energi AS tillatelse til i Bodø kommune i Nordland å bygge og drive fjernvarmeanlegg: A. Innen det området som går fram av kart "NVE Utkast til kart - vilkår satt for oppdatering", vedlagt konsesjonsdokumentet. B. Med følgende varmesentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart: N e varme roduserende enheter: Varmesentral på Burøya: En avfallsskjel med installert effekt 22 MW En gasskjel med installert effekt 5 MW Varmevekslere hos Bodø Sildeoljefabrikk Varmevekslere med samlet effekt 7 MW Varmevekslere hos Løvold Industrier Varmevekslere med samlet effekt 1 MW Varmesentral på Mørkved: En biokjel med installert effekt 8 MW En gasskjel med installert effekt 4 MW Eksisterende varmesentraler Nordland sykehus varmesentral: En elkjel med installert effekt 10 MW En oljekjel med installert effekt 6 MW En oljekjel med installert effekt 5 MW Varmesentral på Stormyra: En oljekjel med installert effekt 2 MW En elkjel med installert effekt I MW En elkjel med installert effekt 1,2 MW Side 41

9 Side 3 NVE Varmesentral på Bodøsjøen: En elkjel med installert effekt 1,5 MW Varmesentral på Hovdejordet: En varmepumpe med installert effekt 0,5 MW En oljekjel med installert effekt 0,6 MW En elkjel med installert effekt 0,5 M W Varmesentral på Høyskolen i Bodø: En elkjel med installert effekt 1 MW En oljekjel med installert effekt 2 MW Varmesentral på Salten damp og Rens: En elkjel med installert effekt 1,6 MW En gasskjel med installert effekt 1,6 MW Varmesentral på NPS: En elkjel med installert effekt 1 MW En oljekjel med installert effekt 1 MW Varmesentral på Løvold Industrier: En gasskjel med installert effekt 3,3 MW En elkjel med installert effekt 2 MW Varmesentral i Bodin Leir: En oljekjel med installert effekt 3 MW Varmesentral på Bodø lufthavn: En elkjel med installert effekt 1,2 MW En oljekjel med installert effekt 1,2 MW Varmesentral på Widerøe: En oljekjel med installert effekt 0,6 MW Varmesentral ved Bankgata ungdomskole: En stk. biokjel med instahert effekt 1,5 MW En. oljekjele med installert effekt 0,8 MW Varmesentral i Bodø Sildeoljefabrikk: Oljekjeler med samlet installert effekt 22 MW C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart. Side 42

10 Side 4 NVE 1 tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven 5-2 følgende spesielle vilkår: 1. Konsesjonens varighet Tillatelsen gjelder inntil Oppdatering av kartvedlegg Konsesjonær plikter innen å sende NVE et oppdatert kart for erstatning av vedlagte kart. Det nye kartet skal klart vise anleggets beliggenhet, konsesjonsornrådets avgrensning, plassering av alle varmesentraler og hovedrørnett. Det skal også og frem hvilke målestokk som er benyttet og dato. 3. Frist for statusrapport og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig. Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for tjenwarmeanlegget innen Fjernvarnieanlegget skal være idriftsatt innen Konsesjonær plikter å informere NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Konsesjonær skal informere om dato for idriftsettelse av anlegget, og installert effekt i alle kjeler ved tidspunkt for idriftsettelsen. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger, kan NVE ved både tidspunkt for statusrapportering og idriftsettelsesmelding vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. 4. Forhold til lokal næringsmiddelproduksjon Konsesjonær plikter innen å dokumentere for NVE at hovedvarmesentralen på Burøya bygges og drives på en slik måte at denne ikke er til hinder for lokal næringsmiddelproduksjon. 5. Krav til avtale om leveranse av spiss- og reservelast Konsesjonær skal innen legge frem forpliktende avtaler med alle ciere av varmesentraler som inngår i konsesjonsdokumentet. Avtalen må sikre kontinuerlig energileveranse i konsesjonsperioden. 6. Fornybar energiproduksjon Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjemvarmeproduksjonen. Ved lav fornybaranclel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarrneanlegget. 7. Teknisk-økonomisk rapportering Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem de opplysninger om tekniske og økonomiske forhold som NVE vurderer som relevant vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget. 8. Krav til virksomheten Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket. Side 43

11 Side 5 NVE 9. Kulturminner Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetenc i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner. 10. Kryssing av veier Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med aktuelle veimyndigheter før anleggsarbeidene starter. 11. Støy Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Klima- og forurensingsdirektoratet (KLW). 12. Utslipp til vann og luft Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter forurensningsloven 11. une tby Arne Olsen avdelingsdirektør seksjonssjef Klageadgang Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretnin2en er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve(&,nve.no. Side 44

12 Vedtak av "Plan" som grunnlag for senere vedtak om tilknytningsplikt fjemvarmeanlegg i Bodø. Øystein Jørgensen til' henrik.brekkan :25 C( Nils Henrik Nilsen Hei. Jeg har blitt gjort oppmerksom på at kommunen må vedta en "Plan" for å senere kunne pålegge tilknytningsplikt i hht. plan- og bygningslovens 66a ( 27-5 i den nye loven). Såvidt vi kjenner til har ikke Bodø kommune vedtatt en slik "Plan". Vi ønsker med denne henvendelsen å bidra til en prosess for å få vedtatt denne "Planen", slik at dette arbeidet kan gå parallelt med konsesjonsbehandlingen og fjernvarmeutbyggingen. Ønsker dere noe bidrag fra oss for å få satt i gang dette? Med vennlig hilsen BE Varme AS Øystein Jørgensen Prosjektleder fjernvarme Jernbaneveien 85, 8002 Bodø faks: (+47) mobil: (+47) Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne eposten hvis du ikke er nødt th:s. he P,OPertV tt, f.,-;,eque;:i t!,,;/ Bodø Energi AS -med kraft til utvikling web: Side 45

13 Fylkesmannen i Nordland 40/4 k ) 23k--I-(0 Saksbehandler, innvalg stelefon og e-post: Var dato Var referans e Var ark ivkode Egil Johansen, / Deres dato Deres referanse /11084 Bodø kommune Postboks Bodø Vedr. tilknytningsplikt innenfor område forfjernvarmekonsesjon - Bodø kommune Det vises til henvendelse hit av 15. juli 2010 hvor det blir bedt om Fylkesmannens syn på enkelte spørsmål knyttet til tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Vi beklager lang saksbehandlingstid i denne saken. Utgangspunktet er beskrevet slik i kommunens oversendelse: Gjeldende arealdel, hvor tilknytningsplikt er bestemt, er vedtatt etter plan- og bygningsloven 1985, mens det er ny plan- og bygningslov (2008-loven) som gir adgang til å gi bestemmelser om tilknytningsplikt i plan. Videre er konsesjon for fjernvarme gitt etter at arealdelen av kommuneplan var vedtatt. Fylkesmannens syn: Det var etter pb ikke adgang til å gi bestemmelser om tilknytningsplikt til fiernvarmeanlegg i arealdelen til kommuneplan. Det kunne imidlertid ved vedtekt (lokal forskrift) gis bestemmelser om tilknytningsplikt i medhold av lovens 66a. Vilkåret var da at konsesjon etter energiloven allerede var gitt. I det konsesjonen har kommet til i ettertid hadde Bodø kommune på det tidspunkt planbestemmelsen ble gitt heller ikke adgang til å fastsette tilknytningsplikt i vedtekts form. Etter Fylkesmannens syn gir derfor ikke planbestemmelsene om tilknytningsplikt i gjeldende arealdel til kommuneplanen direkte hjemmel for å kreve tilknytning. Planbestemmelsen ( 2.1 pkt. B) retter seg imidlertid i første rekke mot nye område- og detaljreguleringsplaner hvor det heter at " det skal tas inn i bestemmelsene at det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme". Dette kravet kan oppfylles ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner ved å benytte hjemmelen i 12-7 nr. 8 jfr Planbestemmelsen i arealdelen har derfor verdi som overordnet føring i forhold til energiløsning ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner. For kommunens egne bygg, eller bygg som blir oppført på kommunens områder, kan kommunen uavhengig av plan sikre at byggene blir installert med vannbårne systemer gjennom henholdsvis pålegg og utbyggingsavtaler. Statens hus Moloveien 10, 8002 B odø Telefon: Telefaks: Kommunalavdelinga Telefon: Telefaks: Side 46 E-post internett

14 Side 2 av 3 Når fjernvarmekonsesjon er gitt og tilknytningsplikt er lagt inn i plan, følger tilknytningsplikten direkte av 27-5 i plan- og bygningsloven. I Byggteknisk forskrifter kravet spesifisert slik: "Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann." Dette kravet mener vi vil gjelde uavhengig av om fjernvarmeanlegget faktisk er ferdigstilt så lenge konsesjon er gitt. Når det gjelder unntak fra tilknytningsplikten etter ledd heter det i forarbeidene: "Unntaket kan benyttes der det ut fra miljøhensyn ikke er hensiktsmessig å kreve tilknytning. Bestemmelsen er formulert slik at kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten i de tilfellene der vilkåret er miljømessig bedre oppfrlt. Departementet forutsetter imidlertid at unntaket blir brukt. Med "miljømessig bedre" menes blant annet at bruk av alternative energibærere eller energikilder i stedet for tilknytning til fjernvarmeanlegg vil føre til at bygningen vil kreve mindre energi eller forårsake mindre utslipp enn alternativet under ellers like vilkår. Det er ikke anledning til å trekke inn økonomiske vurderinger ved vurdering av unntak etter andre ledd. Eventuelle unntak på grunnlag av forholdsmessighet eller lønnsomhet må følge av kommunens regulering av tilknytningsplikt. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre". Oppsummert er kommunens muligheter til å styre bruk av energiløsning etter ny lov beskrevet slik i veiledningsmaterialet til ny lov: "Kommunen kan bidra til fornybar oppvarming gjennom å tilrettelegge for fjernvarme, eller ved å satse på lokale biobaserte energisentraler. Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme (ny). De områdene som omfattes av denne bestemmelsen kan vises som hensynssone på plankartet (denne bestemmelsen er ny) Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte reguleringsplan (ny som reguleringsbestemmelse) Kommunen kan fastsette en rekkefølgebestemmelse som gjør at et område ikke kan bygges ut før energiforsyningen er løst. Gjennom utbyggingsavtaler kan utbygger påta seg utbyggingen. Utbygging av vannbåren varme krever fortsatt konsesjon etter energiloven. Når det foreligger konsesjon for et område vil det være tilknytningsplikt. Side 47

15 Side 3 av 3 Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal brukes. Kommunen kan gjennom lokale klima og energiplaner ha en policy for dette pkt. 4). Loven angir i en bestemmelse om oppgaver og hensyn i planleggingen at planer skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport. Dette gjelder både for kommunale og regionale planer." Med hilsen 0{ ( ,,,,<-1_Q_ Tor Sande (e.f.) \ fung. avdelingsdirektør seni gihen rroåd iver Side 48

16 Side 49

17 Side 50

18 Side 51

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Formannskapet

MØTEINNKALLING - Formannskapet MØTEINNKALLING - Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.3.2014 Tid: 09:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/352 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631

Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors 22 97 90 47 / 22

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer