_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: kte/dovk U.Q.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q."

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien GJØVIK _._ _ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: kte/dovk Arkiv: 513 Saksbehandler: Deres dato: Dorthea Vestli Kvisler Deres ref.: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr,: NO MVA Bankkonto: Eidsiva Bioenergi AS - Oversendelse av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Vedlagt oversendes NVEs fjernvarmekonsesjon og et eksemplar av notatet "Bakgrunn for vedtak" av Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt tiltakshaver til uttalelse før saken legges fram for Olje og energidepartementet. NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. NVE ber også tiltakshaver underrette andre fjjernvarmekonsesjonærer om tillatelsen dersom det er aktører som innehar fjernvarmekonsesjon som omfatter tilgrensede konsesjonsområder. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger om bl.a. klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber dem derfor om at en kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Vi viser til vilkår to i vedlagte fjernvarmekonsesjon. Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er rettskraftig, og hovedrørnett og varmesentral skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre framdriftsplan for fj ernvanneanlegget innen den Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å videre å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Med hilsen Linn Silje Un em (?0rthea Vestli Kvisler prosjektleder fjernvarme avdelingsingeniør

2 Side 2 Vedlegg: 2 Kopi: Lillehammer kommune Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Natur og Ungdom Eidsiva Nett AS DSB - region Øst-Norge Enova SF

3 41 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Fjernvarmekonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: i Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Meddelt: Eidsiva Bioenergi AS Organisasjonsnummer: Dato:0 6 JUN 2008 Varighet: Ref: NVE Kommune: Lillehammer Fylke: Oppland

4 A Side 2 NVE I medhold av lov nr.50 (energiloven ) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet , gir Norges vassdrags - og energidirektorat under henvisning til søknad av og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av Eidsiva Bioenergi AS tillatelse til i Lillehammer kommune i Oppland fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg: A. Innen det området som går fram av kart merket " Eidsiva Fjernvarme AS - Konsesjonsområde Lillehammer " vedlagt konsesjonsdokumentet. B. Med varmesentral med følgende installasjon: Industrigata varmesentral: En biobrenselkjel med installerteffekt på 7 MW En gasskjel (propan/lng) med effekt på 7 MW Sykehuset Varmesentral: En biobrenselkjel med installerteffekt på 2 MW En elektrokjel med installert effekt på 6 MW To stk oljefyrte oljekjeler med samlet installert effekt på 7 MW C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart. I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven 5-2 følgende spesielle vilkår: 1. Konsesjonens varighet Tillatelsen gjelder inntil Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig, og hovedrørnett og varmesentral skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i varmesentralen(e). 3. Krav til virksomheten Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

5 Side 3 NVE 4. Kulturminner Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner. 5. Kryssing av veier Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med Statens vegvesen før anleggsarbeidene starter. Etablering av, og ferdig utbygd, rørledningstrase skal ikke være til hinder for annen kjent, planlagt arealbruk på de ulike berørte eiendommene innenfor konsesjonsområdet. 6. Støy Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn. 7. Utslipp til vann og luft Utslippene fra anlegget skal være under tillatte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn, SFT, og konsesjonær skal ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for å endelig avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter Forurensningsloven Lokalisering og utforming av varmesentral Konsesjonæren plikter å sørge for at området, der varmesentralen skal lokaliseres, reguleres til spesialområde jf. plan og bygningsloven Endelig utforming av varmesentralen skal avklares gjennom byggesaksbehandling i kommunen. une Flat y avdelingsdirektør Arne Olsen seksjonssjef Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

6 Eidsiva Fjernvarme AS Konsesjonsområde Lillehammer

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Eidsiva Bioener i AS/ F'ernvarmeanle i Lillehammer Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua Fylke/ kommune: 0 land/ Lill ehammer 0301 OSLO Ansvarlig: Linn Silje Undera Sign.: Telefon: U Telefaks: Saksbehandler: Dorthea Vestli Kvisler Sign.: E-post: Internett: Dato: 0 Org. nr.: Vår ref.: NVE kte/dovk KTE 28/2008 Sendes til: NO MVA Bankkonto: Eidsiva Bioenergi, hørings- og orienteringsinstanser Eidsiva Bioenergi AS - Søknad om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune - Sammenfatning av høringsuttalelser og NVEs vurdering av det omsøkte prosjektet Innhold 1. Konklusjon Søknaden NVEs behandling av søknaden Innkomne merknader NVEs vurdering av det planlagte tiltaket Selskapsstruktur og daglig drift Varmesentral og rørledninger Grunnverv Støy og transportbehov Utslipp til vann og luft Tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven Vannkilden Korgen Tidsplan for utbygging Samfunnsøkonomisk vurdering Konklusjon Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meddeler på bakgrunn av konsesjonssøknaden, høringsuttalelser og egne vurderinger Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke.

8 Side 2 Fjernvarmeanlegget består av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral. Varmesentralen er tenkt lokalisert i Industrigata, i tilknytning til Norturas tomt. Grunnlasten i fjernvarmeanlegget er biobrensel, og som spiss- og reservelast vil det bli brukt gasskjeler. Eidsiva Bioenergi vil også benytte seg av en eksisterende sentral ved Sykehuset Innlandet. Sentralen på sykehuset vil inngå som spiss - og reservelast i anlegget når varmesentralen i Industrigata er ferdigstilt. Fjernvarmeanlegget vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Etter NVEs vurdering vil det omsøkte prosjektet medføre akseptable miljøvirkninger. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder. 2. Søknaden Eidsiva Bioenergi AS (tidligere Eidsiva Fjernvarme AS) søkte den om konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Eidsiva Bioenergi søkte i medhold av energiloven 5-1. De vil også søke Lillehammer kommune om tilknytningsplikt med hjemmel i plan- og bygningsloven 66a når en konsesjon eventuelt foreligger. Fjernvarmeanlegget består av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral. Varmesentralen er tenkt lokalisert i Industrigata, i tilknytning til Norturas tomt nord for Lillehammer sentrum. Grunnlasten i fjernvarmeanlegget er biobrensel, og som spiss- og reservelast vil det bli brukt gasskjeler. Eidsiva Bioenergi vil også benytte seg av en eksisterende sentral ved Sykehuset Innlandet. Sentralen på sykehuset vil inngå som spiss- og reservelast i fjernvarmeanlegget når varmesentralen i Industrigata er ferdigstilt. Sentralen, som også leverer varme til sykehuset, er installert med bio, - gass, - og elektrokj eler. Konsesjonsområdets utstrekning avgrenses i hovedsak av Bælafaret i nord, Lågen/Mjøsa i vest, Maihaugen/Olympiaparken/Kringsjåvegen i øst og Roterudvegen - Bryggevegen i sør. Den samlede fjernvarmeutbyggingen i Lillehammer kommune skal skje i to byggetrinn. Denne søknaden omfatter kun første byggetrinn. 3. NVEs behandling av søknaden NVE har behandlet søknaden etter energiloven. Søknaden ble sendt på høring med høringsfrist Følgende instanser fikk søknaden på høring: Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Natur og Ungdom, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Eidsiva Energi Nett AS. I tillegg fikk Enova SF søknaden til orientering. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn hos Lillehammer kommune og ble kunngjort og i Gudbrandsdalen Dagningen og Lillehammer Byavis, og i Norsk Lysingsblad.

9 Side 3 4. Innkomne merknader NVE har mottatt to høringsuttalelser til saken. Disse er sammenfattet nedenfor. Oppland fylkeskommune skriver i brev av at de ikke har innvendinger til prosjektet og at de ser positivt på etableringen av fj ernvarmeanlegget. Lillehammer kommune uttaler i brev av og at de er positive til bygging av fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Kommunen påpeker samtidig at tomten for plassering av varmesentral bør vurderes da den inngår som spesialområde i reguleringsplan fra Tomten der varmesentralen er tenkt plassert ligger innenfor restriksjonsområde 3 for beskyttelse av vannverket i Korgen. Lillehammer kommune viser til at etablering av et fjernvarmeanlegg innenfor området må avklares med Mattilsynet og kommunen. Formannskapet behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: - "Formannskapet stiller seg positivt til søknaden og anbefaler at Eidsiva Fjernvarme AS får konsesjon for levering av fjernvarme innen det omsøkte området. - Formannskapet forutsetter at varmesentralen ikke skal kunne medføre forurensning av vannkilden, og at fjernvarmenettet (traseer/anlegg/dry) og utslipp til luft avklares nærmere i den videre prosessen ". 5. NVEs vurdering av det planlagte tiltaket I Stortingsmelding nr 29 ( ) Energimeldingen ble det fremlagt en målsetting om at bruken av vannbåren varme i Norge skal økes til 4 TWh per år innen år Stortinget sluttet seg til dette forslaget. I Stortingsmelding nr 18 ( ) Om forsyningssikkerheten for strøm mv ble det pekt på at innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon burde styrkes, og det ble blant annet lagt føringer for innføring av en ny ordning for å stimulere til investeringer i infrastruktur for fjernvarme. Stortingsmeldingen viser til at mangelen på infrastruktur for varmedistribusjon er en hindring for å kunne ta i bruk, og veksle mellom, ulike energikilder som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen. Det påpekes at fj ernvarme er ett av flere elementer i en ønsket energiomlegging som bidrar til mer effektiv energibruk. Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til berørte allmenne og private interesser. I NVEs vurdering av konsesj onssøknader om fjernvarmeanlegg legges det vekt på følgende: Om prosjektet er samfunnsmessig lønnsomt Om utbyggingen har akseptable miljøvirkninger 5.1 Selskapsstruktur og daglig drift Etter energiloven kan konsesjoner bare gis til selskaper'med egne faste ansatte og med kapasitet til å ivareta alle selskapets plikter etter lovverk, forskrifter, konsesjoner og avtaler. Interessene til kunder, leverandører, naboer og andre som kommer i berøring med konsesjonær, skal kunne ivaretas ved at selskapet til enhver tid kan nås og rydde opp i eventuelle problemer. Med bakgrunn i dette er det i konsesjonen satt vilkår om at konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

10 Side 4 Eidsiva Bioenergi AS er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva Vekst AS, som igjen er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. Eidsiva Bioenergi AS har i dag tre fjernvarmeanlegg i drift. Selskapets formål er å bygge, eie og drive varmesentraler med tilhørende distribusjonsnett. NVE konstaterer at Eidsiva Bioenergi AS er et bemannet selskap og kan forestå driften av anlegget. 5.2 Varmesentral og rørledninger Eidsiva Bioenergi skal bygge en ny varmesentral og et nytt fjernvarmenett. Fjernvarmeanlegget skal bygges ut trinnvis. Eidsiva Bioenergi anslår i søknaden at første byggetrinn skal være fullført innen 2012 og at forventet varmelevering er ca. 40 GWh per år. Varmesentralen vil bli lokalisert i Industrigata i tilknytning til Norturas tomt nord for Lillehammer sentrum. I sentralen planlegges det å installere en 7 MW biobrenselkjel. Som spiss- og reservelast vil det bli installert gassfyrte kjeler med samlet installert effekt på 7 MW. Industrigata fjernvarmesentral er forventet ferdigstilt og idriftsatt i Eidsiva Bioenergi planlegger også å benytte seg av en eksisterende varmesentral på Innlandet Sykehus. Sykehuset har i dag en varmesentral installert med bio, - olje- og elektrokjeler. Installert effekt i sentralen er 18 MW. Sentralen ved sykehuset vil fungere som spiss - og reservelast i Eidsiva Bioenergi sitt anlegg. Nortura har også en eksisterende varmesentral lokalisert i nærheten av Industrigata varmesentral. Eidsiva Bioenergi åpner for et mulig framtidig samarbeid mellom de to varmesentralene. Tomta hvor varmesentralen skal plasseres er i dag regulert til industriformål. NVE forutsetter at tiltakshaver sørger for at området der varmesentralen skal lokaliseres, reguleres til spesialområde jf. plan- og bygningsloven Endelig utforming av varmesentralen skal avklares gjennom byggesaksbehandling i kommunen. Fj ernvarmeutbyggingen vil omfatte bygging av et nytt rørledningsnett. Lengden på hovedledningsnettet vil være ca. 7 km. Etableringen av fjernvarmerørene planlegges i hovedsak i offentlige veier og arealer. Etter NVEs vurdering medfører tiltaket minimale virkninger for omgivelsene etter at rørene er lagt og traseene istandsatt. NYE forutsetter at Eidsiva Bioenergi samarbeider med kommunale etater og andre relevante instanser slik at gravearbeidet kan koordineres med annet anleggsarbeid (vann, avløp, elektrisitet, telefon/tvkabel etc.). Der fjernvarmerørene skal krysse veier, ber NYE om at dette avklares med Statens vegvesen. NYE opplyser om at tiltakshaver er ansvarlig for at overflaten bringes tilbake til opprinnelig tilstand etter at fjernvarmerørene er lagt. Eidsiva Bioenergi AS oppgir at tiltaket ikke kommer i kontakt med kjente kulturnonner. NVE forutsetter at tiltakshaver tar kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidet for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. 5.3 Grunnverv rettigheter til nødvendig grunn. Eidsiva Bioenergi AS har ikke søkt om ekspropriasjonstillatelse oreigningslova i forbindelse med tiltaket. etter

11 Side Støy og transportbehov Etableringen av fjernvarmeanlegget vil forårsaken ulemper for omgivelsene i en tidsavgrenset periode i form av anleggstrafikk, gravearbeid, støy- og støvplager og omlegging av trafikk. Eidsiva Bioenergi anslår at bygging av varmesentralen vil ta ca. 9 mnd. Tiltakshaver opplyser at ulempene vil bli forsøkt redusert ved etablering av midlertidige passeringer og kortest mulig perioder med åpne grøfter. NVE forutsetter at berørte beboere i nærheten av traseene og andre som blir direkte eller indirekte berørt av tiltaket varsles i god tid før gravearbeidet starter. Når fjernvarmeanlegget er i drift, vil ulempene ved anlegget være begrenset. Det går fram av søknaden at tiltaket vil medføre transport av brensel til varmesentralen. Antall leveranser av skogflis er anslått til ca. 3-4 per dag ved full effekt. NVE forutsetter at støynivået ved nærmeste bebyggelse ikke overskrider anbefalte grenseverdier fra SFT. 5.5 Utslipp til vann og luft De miljømessige fordelene ved overgang til bruk av fjernvarme ligger i at en vesentlig del av varmebehovet vil bli dekket at lokalt produsert biobrensel og erstatte bruk av olje i mange mindre anlegg. Det resulterer i reduserte utslipp av karbondioksid, svoveloksid og karbonmonoksid. NVE forutsetter at utslippene er under tillatte grenseverdier for Statens forurensningstilsyn (SFT), og minner om at tiltakshaver må søke Fylkesmannens miljøvernavdeling om utslippstillatelse etter forurensningsloven Tilknytningsplikt etter plan - og bygningsloven Fjernvarmekonsesjonen åpner for innføring av tilknytningsplikt etter plan og bygningsloven 66a. Tilknytningsplikten gjelder bare for nye bygg og ved større ombygginger. Eksisterende bygg kan tilknyttes etter avtale mellom konsesjonær og byggeier. Det er Lillehammer kommune som avgjør om tilknytningsplikt skal innføres, og hvordan den evt. skal utformes. Eidsiva Bioenergi planlegger å søke Lillehammer kommune om tilknytningsplikt. 5.7 Vannkilden Korgen Eidsiva Bioenergi skriver i søknaden at de planlegger plassering av varmesentralen ved Industrigata, nord for Lillehammer sentrum. I forbindelse med høringsrunden mottok NVE innspill fra Lillehammer kommune og Mattilsynet om at plasseringen lå innenfor restriksjonsområde 3 for beskyttelse av vannverket i Korgen. Kommunen presiserte at etablering av fjernvarmeanlegg innenfor dette området måtte avklares med Mattilsynet og Lillehammer kommune. Eidsiva Bioenergi har i samarbeid med Rambøll Norge AS utarbeidet rapporten Rådgivning om grunnvannsbeskyttende tiltak ved etablering av fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Bruk av olje som spiss- og reservelast i fjernvarmeanlegget medfører at konsekvensen av en eventuell lekkasje er stor. lekkasjer kan påvirke vannkilden. Eidsiva Bioenergi har vært i dialog med Lillehammer kommune og Mattilsynet etter at rapporten var ferdig. Tiltakshaver har besluttet å endre spiss- og reservelasten ved Industrigata varmesentral til gass i stedet for olje. Lillehammer kommune har ingen kommentarer til søknaden om fj ernvarmeanlegg utover de tiltakene som er vedlagt i rapporten fra Rambøll Norge og

12 Side 6 tidligere høringsuttalelse. NVE forutsetter at Eidsiva Bioenergi installerer gass som spiss- og reservelast i varmesentralen og at det ikke er fare for forurensning av vannkilden. 5.8 Tidsplan for utbygging Det fremgår av søknaden at anlegget er planlagt påbegynt i Levering av varme er forventet å starte opp fra årsskiftet 2008/2009 fra eksisterende sentral ved sykehuset. Varmesentralen i Industrigata er forventet idriftsatt i 2010, og innen 2012 planlegger Eidsiva Bioenergi å levere 40 GWh per år. NVE har som en følge av dette fastsatt vilkår om at anlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig, og at hovedrørnett og varmesentralen skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Fristen må sees i sammenheng med kundenes behov for tilknytning. En lengre frist for ferdigstillelse av anlegget vil skape usikkerhet for kundene i konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. 5.9 Samfunnsøkonomisk vurdering Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder hensyn tatt til berørte allmenne og private interesser. Dette tilsier normalt at tiltaket skal gi en samfunnsøkonomisk gevinst. I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet (R-14/99) skal kalkulasjonsrenten som benyttes i samfunnsøkonomiske analyser av prosjekter være avhengig av hvilken risiko prosjektet utsettes for. Samfunnsøkonomisk relevant risiko er avhengig av tiltakets konjunkturfølsomhet og kostnadsstruktur. Med en høy andel faste kostnader (kapitalkostnader) blir tiltakets lønnsomhet sterkt avhengig av fremtidige konjunkturer. NVE har i samsvar med nyere informasjon fra Finansdepartementet bestemt å benytte 6,5 % kalkulasjonsrente for denne type prosjekter. Kostnadene er regnet over en periode på 20 år. For å finne ut om tiltaket gir en samfunnsøkonomisk gevinst har NVE foretatt en forenklet samfunnsøkonomisk beregning. NVE har sammenlignet kostnadene ved å gjennomføre fjernvarmeutbyggingen med kostnadene for å alternativt videreføre lokale varmeløsninger basert på en kombinasjon av olje og elektrisitet. Den miljømessige virkningene av reduserte utslipp av karbondioksid fra lokale fyringsanlegg tas med i den samfunnsøkonomiske analysen ved at karbondioksidavgiften inngår i prisen på lett fyringsolje. Kundegrunnlag, utvikling i varmeleveranse og investeringstakt forutsettes å være som oppgitt i søknaden. Under forutsetning om en antatt oljepris på 50 øre/kwh (innfyrt) og elektrisitetspris inklusive overføringskostnader på 50,4 øre/kwh, viser NVEs beregninger at fjernvarmeløsningen representerer en samfunnsøkonomisk gevinst. Usikkerhet i datagrunnlaget vurderes ikke å kunne endre denne konklusjonen. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetning om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

Sign.: _" Sign.: - KTE 30/08

Sign.: _ Sign.: - KTE 30/08 Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Elverum F'ernvarme AS/ F'ernvarmeanle Fylke/kommune: Hedmark/Elverum Ansvarlig: Linn Silje Undem Saksbehandler: As eir Va ildhau Dato:

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Hafslund Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 18.10.2016 Varighet: 01.01.2026 Ref: 200905872-89 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Fortum Oslo Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 13.10.2017 Varighet: 01.01.2026 Ref.: 200905872-102 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

tillatelse til i Moss og Rygge kommuner i Østfold å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

tillatelse til i Moss og Rygge kommuner i Østfold å bygge og drive fjernvarmeanlegg: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Fjernvarmekonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Bio Varme AS Organisasjonsnummer: 977 204 232 Dato: 2 4 JAN 2011 Varighet:

Detaljer

Fjemvarmekonsesjon. Bio Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 MAI2012 Varighet: Ref: NVE

Fjemvarmekonsesjon. Bio Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 MAI2012 Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Fjemvarmekonsesjon Meddelt: Bio Varme AS Organisasjonsnummer: 977 204 232 Dato: 3 0 MAI2012 Varighet: 15.08.2038 Ref: NVE 200706395-32 Kommune: Sandefjord Fylke: Vestfold

Detaljer

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon ti? NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Lyse Neo AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 3 0 JUN 2011 Vår ref.: NVE 201002959-24 ke/sbja Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Sissel Belgen Jakobsen

Detaljer

Agder Energi Varme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Arendal kommune, Aust-Agder fylke

Agder Energi Varme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Arendal kommune, Aust-Agder fylke Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND S Vår dato: 23.06.2016 Vår ref.: 201005820-17 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling 22959854/jboe@nve.no Agder

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Oversendelse av endret konsesjon for fjernvarmeanlegg i Trysil kommune, Hedmark fylke.

Eidsiva Bioenergi AS Oversendelse av endret konsesjon for fjernvarmeanlegg i Trysil kommune, Hedmark fylke. N V E Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Postboks 64 2801 GJØVIK vår dato: 2 3 OK71-2 013 Vår ref.: NVE 201001397-8 ke/mbe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Viking Varme AS og Bio Varme AS - Søknader om fjernvarmeanlegg i Sandefjord - NVEs vurdering av fjernvarmeprosjektene

Viking Varme AS og Bio Varme AS - Søknader om fjernvarmeanlegg i Sandefjord - NVEs vurdering av fjernvarmeprosjektene Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for vedtak Viking Varme AS/ Bio Varme AS Søker/sak: F.ernvarmeanle i Sandef ord Fylke/kommune: Vestfold/ Sandefjord Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Nydalen Energi AS Søknad om innskrenket konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg i Nydalen, Oslo kommune. Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon

Nydalen Energi AS Søknad om innskrenket konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg i Nydalen, Oslo kommune. Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Vår dato: 13.03.2015 Vår ref.: 201107635-53 Arkiv: 513 Deres dato: 26.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg 1 Nydalen Energi AS Søknad om innskrenket

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Fortum Oslo Varme AS - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon - Utvidelse ved Husebyplatået og 40 MW elkjel i Vika varmesentral

Fortum Oslo Varme AS - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon - Utvidelse ved Husebyplatået og 40 MW elkjel i Vika varmesentral Fortum Oslo Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Vår dato: 13.10.2017 Vår ref.: 200905872-103 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling 22959854/jboe@nve.no Fortum Oslo Varme

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Bio Varme AS Søknad om endring av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune - Oversendelse av utvidet fjernvarmekonsesjon

Bio Varme AS Søknad om endring av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune - Oversendelse av utvidet fjernvarmekonsesjon Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bio Varme AS Akersgata 1 0158 Oslo 0 VIA12012 Vår dato: Vår ref.: NVE 200706395-33 ke/jboe Arkiv: 513 Saksbehandler: Deres dato: Jørgen Kocbach Bølling Deres

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980489698 Dato: 08.06.2017. Varighet: 01.01.2022 Ref.: 201700590-3 Kommune: Oslo Fylke: Oslo Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Mo Fjernvarme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Rana kommune, Nordland fylke

Mo Fjernvarme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Rana kommune, Nordland fylke Mo Fjernvarme AS Postboks 500 Vika 8601 MO I RANA Vår dato: 30.06.2016 Vår ref.: 200704334-23 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling 22959854/jboe@nve.no Mo Fjernvarme

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat N E Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-260 Kommune: Eidsvoll, Nes,

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 HØNEFOSS Att. Eigil Søndergaard Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 11/4 Bystyret 17.02.2011 Tilknytningsplikt innenfor

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S30 Arkivsaksnr: 2008/3237-6 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009 Stjørdal Fjernvarme

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.08.2015 Vår ref.: 201202805-35 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Vemorktoppen koblingsstasjon.

Detaljer

Førdefjorden Energi AS - Oversendelse av endret fjernvarmekonsesjon i Førde kommune.

Førdefjorden Energi AS - Oversendelse av endret fjernvarmekonsesjon i Førde kommune. Førdefjorden Energi AS Boks 123 6801 FØRDE Vår dato: 24.11.2015 Vår ref.: 201204300-33 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Sissel Jakobsen Førdefjorden Energi AS - Oversendelse av endret

Detaljer

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser.

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser. Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201601213-1 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Hagvaag Seim 22959874/lhs@nve.no Anleggskonsesjon for

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4604 KRISTIANSAND S Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN. Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11. Deres ref.:

Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN. Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11. Deres ref.: Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Marthe Laureen Helland Stølslie Biovarme AS Søknad om

Detaljer

Utsettelse av idriftsettelse og endring av konsesjon. Oversendelse av tillatelser

Utsettelse av idriftsettelse og endring av konsesjon. Oversendelse av tillatelser Eidsiva Nett AS Postboks 4100 2307 HAMAR Vår dato: 02.09.2016 Vår ref.: 201204418-69 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Utsettelse av idriftsettelse

Detaljer

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg:

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg: Anleggskonsesjon Meddelt: Nordkraft Nett AS Organisasjonsnummer: 983099807 Dato: 16.08.2016 Varighet: 01.01.2035 Ref: 201604085-3 Kommune: Narvik Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse Hydro Aluminium AS Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO Vår dato: 30.01.2017 Vår ref.: 201604151-8 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: Anine Mølmen Andresen Deres ref.: 22959846/ aman@nve.no Hydro Høyanger

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/1795-1 Dato: 18.02.2008 10/106 M.FL. PROFESSOR SMITHS ALLE 56-64, GULSKOGEN SENTER, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTNINGSPLIKTEN

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN Att. Vidar Mathisen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. kommune Innhold. TreBio Søknad om fjernvarmekonsesjon. Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune/buskerud fylke Arne Olsen

Bakgrunn for vedtak. kommune Innhold. TreBio Søknad om fjernvarmekonsesjon. Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune/buskerud fylke Arne Olsen Norges vassdrags- og energldirektorat Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommune: Ansvarlig: Saksbehandler: Dato: Vår ref.: Sendes til: TreBio AS/Søknad om fjernvarmekonsesjon Nedre Eiker kommune Nedre

Detaljer

Skagerak Varme AS - Søknad om utvidet konsesjonsområde i Horten kommune. Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon.

Skagerak Varme AS - Søknad om utvidet konsesjonsområde i Horten kommune. Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon. Skagerak Varme AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Vår dato: 12.11.2015 Vår ref.: 200709578-34 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg 22959221/mbe@nve.no Skagerak Varme AS - Søknad om

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg:

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE ii Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Dalane Vind AS Organisasjonsnummer: 988 034 347 Dato: 2 4 JUN 2011 Varighet:

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201506151-10 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Ombygging

Detaljer

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Organisasjonsnummer: 916435711 Dato: 25.08.2017 Varighet: 25.08.2047 Ref.: 201703360-7 Kommune: Etne Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Att. Atle Nørstebø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2470-7 Arkiv: GNR/B 28/164 Saksbehandler: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD, LØKKEVEIEN 47 Planlagt behandling:

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune t? Norges vassdrags- og energidirektorat N V E KTE-notat 47/2008 Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: 511 Kopi: e- og ener id artementet 1na Ro erud Arne Olsen 12.09.2008 NVE 200704252-60 Sign.:

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1.

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Revidert søknad, 25. april 2014 Trysil Fjernvarmes varmesentral Eidsiva Bioenergi AS Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik INNHOLD 1. Sammendrag...

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Vi viser til deres søknad av 13. november 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012 og senere korrespondanse.

Vi viser til deres søknad av 13. november 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012 og senere korrespondanse. Tafjord Kraftvarme AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Att. Odd Helland Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Statkraft Energi AS Organisasjonsnummer: 987 059 729 Dato: 20.04.2016 Varighet: 01.09.2038 Ref: 201601160-9 Kommune: Høyanger Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer