_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: kte/dovk U.Q.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q."

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien GJØVIK _._ _ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: kte/dovk Arkiv: 513 Saksbehandler: Deres dato: Dorthea Vestli Kvisler Deres ref.: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr,: NO MVA Bankkonto: Eidsiva Bioenergi AS - Oversendelse av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Vedlagt oversendes NVEs fjernvarmekonsesjon og et eksemplar av notatet "Bakgrunn for vedtak" av Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt tiltakshaver til uttalelse før saken legges fram for Olje og energidepartementet. NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. NVE ber også tiltakshaver underrette andre fjjernvarmekonsesjonærer om tillatelsen dersom det er aktører som innehar fjernvarmekonsesjon som omfatter tilgrensede konsesjonsområder. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger om bl.a. klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber dem derfor om at en kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Vi viser til vilkår to i vedlagte fjernvarmekonsesjon. Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er rettskraftig, og hovedrørnett og varmesentral skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre framdriftsplan for fj ernvanneanlegget innen den Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å videre å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Med hilsen Linn Silje Un em (?0rthea Vestli Kvisler prosjektleder fjernvarme avdelingsingeniør

2 Side 2 Vedlegg: 2 Kopi: Lillehammer kommune Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Natur og Ungdom Eidsiva Nett AS DSB - region Øst-Norge Enova SF

3 41 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Fjernvarmekonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: i Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Meddelt: Eidsiva Bioenergi AS Organisasjonsnummer: Dato:0 6 JUN 2008 Varighet: Ref: NVE Kommune: Lillehammer Fylke: Oppland

4 A Side 2 NVE I medhold av lov nr.50 (energiloven ) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet , gir Norges vassdrags - og energidirektorat under henvisning til søknad av og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av Eidsiva Bioenergi AS tillatelse til i Lillehammer kommune i Oppland fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg: A. Innen det området som går fram av kart merket " Eidsiva Fjernvarme AS - Konsesjonsområde Lillehammer " vedlagt konsesjonsdokumentet. B. Med varmesentral med følgende installasjon: Industrigata varmesentral: En biobrenselkjel med installerteffekt på 7 MW En gasskjel (propan/lng) med effekt på 7 MW Sykehuset Varmesentral: En biobrenselkjel med installerteffekt på 2 MW En elektrokjel med installert effekt på 6 MW To stk oljefyrte oljekjeler med samlet installert effekt på 7 MW C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart. I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven 5-2 følgende spesielle vilkår: 1. Konsesjonens varighet Tillatelsen gjelder inntil Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig, og hovedrørnett og varmesentral skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i varmesentralen(e). 3. Krav til virksomheten Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

5 Side 3 NVE 4. Kulturminner Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner. 5. Kryssing av veier Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med Statens vegvesen før anleggsarbeidene starter. Etablering av, og ferdig utbygd, rørledningstrase skal ikke være til hinder for annen kjent, planlagt arealbruk på de ulike berørte eiendommene innenfor konsesjonsområdet. 6. Støy Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn. 7. Utslipp til vann og luft Utslippene fra anlegget skal være under tillatte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn, SFT, og konsesjonær skal ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for å endelig avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter Forurensningsloven Lokalisering og utforming av varmesentral Konsesjonæren plikter å sørge for at området, der varmesentralen skal lokaliseres, reguleres til spesialområde jf. plan og bygningsloven Endelig utforming av varmesentralen skal avklares gjennom byggesaksbehandling i kommunen. une Flat y avdelingsdirektør Arne Olsen seksjonssjef Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

6 Eidsiva Fjernvarme AS Konsesjonsområde Lillehammer

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Eidsiva Bioener i AS/ F'ernvarmeanle i Lillehammer Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua Fylke/ kommune: 0 land/ Lill ehammer 0301 OSLO Ansvarlig: Linn Silje Undera Sign.: Telefon: U Telefaks: Saksbehandler: Dorthea Vestli Kvisler Sign.: E-post: Internett: Dato: 0 Org. nr.: Vår ref.: NVE kte/dovk KTE 28/2008 Sendes til: NO MVA Bankkonto: Eidsiva Bioenergi, hørings- og orienteringsinstanser Eidsiva Bioenergi AS - Søknad om bygging og drift av fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune - Sammenfatning av høringsuttalelser og NVEs vurdering av det omsøkte prosjektet Innhold 1. Konklusjon Søknaden NVEs behandling av søknaden Innkomne merknader NVEs vurdering av det planlagte tiltaket Selskapsstruktur og daglig drift Varmesentral og rørledninger Grunnverv Støy og transportbehov Utslipp til vann og luft Tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven Vannkilden Korgen Tidsplan for utbygging Samfunnsøkonomisk vurdering Konklusjon Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meddeler på bakgrunn av konsesjonssøknaden, høringsuttalelser og egne vurderinger Eidsiva Bioenergi AS konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke.

8 Side 2 Fjernvarmeanlegget består av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral. Varmesentralen er tenkt lokalisert i Industrigata, i tilknytning til Norturas tomt. Grunnlasten i fjernvarmeanlegget er biobrensel, og som spiss- og reservelast vil det bli brukt gasskjeler. Eidsiva Bioenergi vil også benytte seg av en eksisterende sentral ved Sykehuset Innlandet. Sentralen på sykehuset vil inngå som spiss - og reservelast i anlegget når varmesentralen i Industrigata er ferdigstilt. Fjernvarmeanlegget vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Etter NVEs vurdering vil det omsøkte prosjektet medføre akseptable miljøvirkninger. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder. 2. Søknaden Eidsiva Bioenergi AS (tidligere Eidsiva Fjernvarme AS) søkte den om konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Eidsiva Bioenergi søkte i medhold av energiloven 5-1. De vil også søke Lillehammer kommune om tilknytningsplikt med hjemmel i plan- og bygningsloven 66a når en konsesjon eventuelt foreligger. Fjernvarmeanlegget består av et nytt fjernvarmenett og en ny varmesentral. Varmesentralen er tenkt lokalisert i Industrigata, i tilknytning til Norturas tomt nord for Lillehammer sentrum. Grunnlasten i fjernvarmeanlegget er biobrensel, og som spiss- og reservelast vil det bli brukt gasskjeler. Eidsiva Bioenergi vil også benytte seg av en eksisterende sentral ved Sykehuset Innlandet. Sentralen på sykehuset vil inngå som spiss- og reservelast i fjernvarmeanlegget når varmesentralen i Industrigata er ferdigstilt. Sentralen, som også leverer varme til sykehuset, er installert med bio, - gass, - og elektrokj eler. Konsesjonsområdets utstrekning avgrenses i hovedsak av Bælafaret i nord, Lågen/Mjøsa i vest, Maihaugen/Olympiaparken/Kringsjåvegen i øst og Roterudvegen - Bryggevegen i sør. Den samlede fjernvarmeutbyggingen i Lillehammer kommune skal skje i to byggetrinn. Denne søknaden omfatter kun første byggetrinn. 3. NVEs behandling av søknaden NVE har behandlet søknaden etter energiloven. Søknaden ble sendt på høring med høringsfrist Følgende instanser fikk søknaden på høring: Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Natur og Ungdom, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Eidsiva Energi Nett AS. I tillegg fikk Enova SF søknaden til orientering. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn hos Lillehammer kommune og ble kunngjort og i Gudbrandsdalen Dagningen og Lillehammer Byavis, og i Norsk Lysingsblad.

9 Side 3 4. Innkomne merknader NVE har mottatt to høringsuttalelser til saken. Disse er sammenfattet nedenfor. Oppland fylkeskommune skriver i brev av at de ikke har innvendinger til prosjektet og at de ser positivt på etableringen av fj ernvarmeanlegget. Lillehammer kommune uttaler i brev av og at de er positive til bygging av fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Kommunen påpeker samtidig at tomten for plassering av varmesentral bør vurderes da den inngår som spesialområde i reguleringsplan fra Tomten der varmesentralen er tenkt plassert ligger innenfor restriksjonsområde 3 for beskyttelse av vannverket i Korgen. Lillehammer kommune viser til at etablering av et fjernvarmeanlegg innenfor området må avklares med Mattilsynet og kommunen. Formannskapet behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: - "Formannskapet stiller seg positivt til søknaden og anbefaler at Eidsiva Fjernvarme AS får konsesjon for levering av fjernvarme innen det omsøkte området. - Formannskapet forutsetter at varmesentralen ikke skal kunne medføre forurensning av vannkilden, og at fjernvarmenettet (traseer/anlegg/dry) og utslipp til luft avklares nærmere i den videre prosessen ". 5. NVEs vurdering av det planlagte tiltaket I Stortingsmelding nr 29 ( ) Energimeldingen ble det fremlagt en målsetting om at bruken av vannbåren varme i Norge skal økes til 4 TWh per år innen år Stortinget sluttet seg til dette forslaget. I Stortingsmelding nr 18 ( ) Om forsyningssikkerheten for strøm mv ble det pekt på at innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon burde styrkes, og det ble blant annet lagt føringer for innføring av en ny ordning for å stimulere til investeringer i infrastruktur for fjernvarme. Stortingsmeldingen viser til at mangelen på infrastruktur for varmedistribusjon er en hindring for å kunne ta i bruk, og veksle mellom, ulike energikilder som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen. Det påpekes at fj ernvarme er ett av flere elementer i en ønsket energiomlegging som bidrar til mer effektiv energibruk. Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til berørte allmenne og private interesser. I NVEs vurdering av konsesj onssøknader om fjernvarmeanlegg legges det vekt på følgende: Om prosjektet er samfunnsmessig lønnsomt Om utbyggingen har akseptable miljøvirkninger 5.1 Selskapsstruktur og daglig drift Etter energiloven kan konsesjoner bare gis til selskaper'med egne faste ansatte og med kapasitet til å ivareta alle selskapets plikter etter lovverk, forskrifter, konsesjoner og avtaler. Interessene til kunder, leverandører, naboer og andre som kommer i berøring med konsesjonær, skal kunne ivaretas ved at selskapet til enhver tid kan nås og rydde opp i eventuelle problemer. Med bakgrunn i dette er det i konsesjonen satt vilkår om at konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

10 Side 4 Eidsiva Bioenergi AS er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva Vekst AS, som igjen er et 100 % eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. Eidsiva Bioenergi AS har i dag tre fjernvarmeanlegg i drift. Selskapets formål er å bygge, eie og drive varmesentraler med tilhørende distribusjonsnett. NVE konstaterer at Eidsiva Bioenergi AS er et bemannet selskap og kan forestå driften av anlegget. 5.2 Varmesentral og rørledninger Eidsiva Bioenergi skal bygge en ny varmesentral og et nytt fjernvarmenett. Fjernvarmeanlegget skal bygges ut trinnvis. Eidsiva Bioenergi anslår i søknaden at første byggetrinn skal være fullført innen 2012 og at forventet varmelevering er ca. 40 GWh per år. Varmesentralen vil bli lokalisert i Industrigata i tilknytning til Norturas tomt nord for Lillehammer sentrum. I sentralen planlegges det å installere en 7 MW biobrenselkjel. Som spiss- og reservelast vil det bli installert gassfyrte kjeler med samlet installert effekt på 7 MW. Industrigata fjernvarmesentral er forventet ferdigstilt og idriftsatt i Eidsiva Bioenergi planlegger også å benytte seg av en eksisterende varmesentral på Innlandet Sykehus. Sykehuset har i dag en varmesentral installert med bio, - olje- og elektrokjeler. Installert effekt i sentralen er 18 MW. Sentralen ved sykehuset vil fungere som spiss - og reservelast i Eidsiva Bioenergi sitt anlegg. Nortura har også en eksisterende varmesentral lokalisert i nærheten av Industrigata varmesentral. Eidsiva Bioenergi åpner for et mulig framtidig samarbeid mellom de to varmesentralene. Tomta hvor varmesentralen skal plasseres er i dag regulert til industriformål. NVE forutsetter at tiltakshaver sørger for at området der varmesentralen skal lokaliseres, reguleres til spesialområde jf. plan- og bygningsloven Endelig utforming av varmesentralen skal avklares gjennom byggesaksbehandling i kommunen. Fj ernvarmeutbyggingen vil omfatte bygging av et nytt rørledningsnett. Lengden på hovedledningsnettet vil være ca. 7 km. Etableringen av fjernvarmerørene planlegges i hovedsak i offentlige veier og arealer. Etter NVEs vurdering medfører tiltaket minimale virkninger for omgivelsene etter at rørene er lagt og traseene istandsatt. NYE forutsetter at Eidsiva Bioenergi samarbeider med kommunale etater og andre relevante instanser slik at gravearbeidet kan koordineres med annet anleggsarbeid (vann, avløp, elektrisitet, telefon/tvkabel etc.). Der fjernvarmerørene skal krysse veier, ber NYE om at dette avklares med Statens vegvesen. NYE opplyser om at tiltakshaver er ansvarlig for at overflaten bringes tilbake til opprinnelig tilstand etter at fjernvarmerørene er lagt. Eidsiva Bioenergi AS oppgir at tiltaket ikke kommer i kontakt med kjente kulturnonner. NVE forutsetter at tiltakshaver tar kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidet for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. 5.3 Grunnverv rettigheter til nødvendig grunn. Eidsiva Bioenergi AS har ikke søkt om ekspropriasjonstillatelse oreigningslova i forbindelse med tiltaket. etter

11 Side Støy og transportbehov Etableringen av fjernvarmeanlegget vil forårsaken ulemper for omgivelsene i en tidsavgrenset periode i form av anleggstrafikk, gravearbeid, støy- og støvplager og omlegging av trafikk. Eidsiva Bioenergi anslår at bygging av varmesentralen vil ta ca. 9 mnd. Tiltakshaver opplyser at ulempene vil bli forsøkt redusert ved etablering av midlertidige passeringer og kortest mulig perioder med åpne grøfter. NVE forutsetter at berørte beboere i nærheten av traseene og andre som blir direkte eller indirekte berørt av tiltaket varsles i god tid før gravearbeidet starter. Når fjernvarmeanlegget er i drift, vil ulempene ved anlegget være begrenset. Det går fram av søknaden at tiltaket vil medføre transport av brensel til varmesentralen. Antall leveranser av skogflis er anslått til ca. 3-4 per dag ved full effekt. NVE forutsetter at støynivået ved nærmeste bebyggelse ikke overskrider anbefalte grenseverdier fra SFT. 5.5 Utslipp til vann og luft De miljømessige fordelene ved overgang til bruk av fjernvarme ligger i at en vesentlig del av varmebehovet vil bli dekket at lokalt produsert biobrensel og erstatte bruk av olje i mange mindre anlegg. Det resulterer i reduserte utslipp av karbondioksid, svoveloksid og karbonmonoksid. NVE forutsetter at utslippene er under tillatte grenseverdier for Statens forurensningstilsyn (SFT), og minner om at tiltakshaver må søke Fylkesmannens miljøvernavdeling om utslippstillatelse etter forurensningsloven Tilknytningsplikt etter plan - og bygningsloven Fjernvarmekonsesjonen åpner for innføring av tilknytningsplikt etter plan og bygningsloven 66a. Tilknytningsplikten gjelder bare for nye bygg og ved større ombygginger. Eksisterende bygg kan tilknyttes etter avtale mellom konsesjonær og byggeier. Det er Lillehammer kommune som avgjør om tilknytningsplikt skal innføres, og hvordan den evt. skal utformes. Eidsiva Bioenergi planlegger å søke Lillehammer kommune om tilknytningsplikt. 5.7 Vannkilden Korgen Eidsiva Bioenergi skriver i søknaden at de planlegger plassering av varmesentralen ved Industrigata, nord for Lillehammer sentrum. I forbindelse med høringsrunden mottok NVE innspill fra Lillehammer kommune og Mattilsynet om at plasseringen lå innenfor restriksjonsområde 3 for beskyttelse av vannverket i Korgen. Kommunen presiserte at etablering av fjernvarmeanlegg innenfor dette området måtte avklares med Mattilsynet og Lillehammer kommune. Eidsiva Bioenergi har i samarbeid med Rambøll Norge AS utarbeidet rapporten Rådgivning om grunnvannsbeskyttende tiltak ved etablering av fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Bruk av olje som spiss- og reservelast i fjernvarmeanlegget medfører at konsekvensen av en eventuell lekkasje er stor. lekkasjer kan påvirke vannkilden. Eidsiva Bioenergi har vært i dialog med Lillehammer kommune og Mattilsynet etter at rapporten var ferdig. Tiltakshaver har besluttet å endre spiss- og reservelasten ved Industrigata varmesentral til gass i stedet for olje. Lillehammer kommune har ingen kommentarer til søknaden om fj ernvarmeanlegg utover de tiltakene som er vedlagt i rapporten fra Rambøll Norge og

12 Side 6 tidligere høringsuttalelse. NVE forutsetter at Eidsiva Bioenergi installerer gass som spiss- og reservelast i varmesentralen og at det ikke er fare for forurensning av vannkilden. 5.8 Tidsplan for utbygging Det fremgår av søknaden at anlegget er planlagt påbegynt i Levering av varme er forventet å starte opp fra årsskiftet 2008/2009 fra eksisterende sentral ved sykehuset. Varmesentralen i Industrigata er forventet idriftsatt i 2010, og innen 2012 planlegger Eidsiva Bioenergi å levere 40 GWh per år. NVE har som en følge av dette fastsatt vilkår om at anlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig, og at hovedrørnett og varmesentralen skal være ferdigstilt og idriftsatt innen Fristen må sees i sammenheng med kundenes behov for tilknytning. En lengre frist for ferdigstillelse av anlegget vil skape usikkerhet for kundene i konsesjonsområdet. Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet. 5.9 Samfunnsøkonomisk vurdering Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder hensyn tatt til berørte allmenne og private interesser. Dette tilsier normalt at tiltaket skal gi en samfunnsøkonomisk gevinst. I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet (R-14/99) skal kalkulasjonsrenten som benyttes i samfunnsøkonomiske analyser av prosjekter være avhengig av hvilken risiko prosjektet utsettes for. Samfunnsøkonomisk relevant risiko er avhengig av tiltakets konjunkturfølsomhet og kostnadsstruktur. Med en høy andel faste kostnader (kapitalkostnader) blir tiltakets lønnsomhet sterkt avhengig av fremtidige konjunkturer. NVE har i samsvar med nyere informasjon fra Finansdepartementet bestemt å benytte 6,5 % kalkulasjonsrente for denne type prosjekter. Kostnadene er regnet over en periode på 20 år. For å finne ut om tiltaket gir en samfunnsøkonomisk gevinst har NVE foretatt en forenklet samfunnsøkonomisk beregning. NVE har sammenlignet kostnadene ved å gjennomføre fjernvarmeutbyggingen med kostnadene for å alternativt videreføre lokale varmeløsninger basert på en kombinasjon av olje og elektrisitet. Den miljømessige virkningene av reduserte utslipp av karbondioksid fra lokale fyringsanlegg tas med i den samfunnsøkonomiske analysen ved at karbondioksidavgiften inngår i prisen på lett fyringsolje. Kundegrunnlag, utvikling i varmeleveranse og investeringstakt forutsettes å være som oppgitt i søknaden. Under forutsetning om en antatt oljepris på 50 øre/kwh (innfyrt) og elektrisitetspris inklusive overføringskostnader på 50,4 øre/kwh, viser NVEs beregninger at fjernvarmeløsningen representerer en samfunnsøkonomisk gevinst. Usikkerhet i datagrunnlaget vurderes ikke å kunne endre denne konklusjonen. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetning om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon ti? NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Lyse Neo AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 3 0 JUN 2011 Vår ref.: NVE 201002959-24 ke/sbja Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Sissel Belgen Jakobsen

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Detaljer

Bio Varme AS Søknad om endring av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune - Oversendelse av utvidet fjernvarmekonsesjon

Bio Varme AS Søknad om endring av konsesjon for fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune - Oversendelse av utvidet fjernvarmekonsesjon Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bio Varme AS Akersgata 1 0158 Oslo 0 VIA12012 Vår dato: Vår ref.: NVE 200706395-33 ke/jboe Arkiv: 513 Saksbehandler: Deres dato: Jørgen Kocbach Bølling Deres

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 11/4 Bystyret 17.02.2011 Tilknytningsplikt innenfor

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S30 Arkivsaksnr: 2008/3237-6 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 55/09 29.04.2009 Kommunestyret 31/09 30.04.2009 Stjørdal Fjernvarme

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 HØNEFOSS Att. Eigil Søndergaard Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN. Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11. Deres ref.:

Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN. Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11. Deres ref.: Stølslie Biovarme AS Beitovegen 178 2953 BEITOSTØLEN Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201405843-11 Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Marthe Laureen Helland Stølslie Biovarme AS Søknad om

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. kommune Innhold. TreBio Søknad om fjernvarmekonsesjon. Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune/buskerud fylke Arne Olsen

Bakgrunn for vedtak. kommune Innhold. TreBio Søknad om fjernvarmekonsesjon. Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune/buskerud fylke Arne Olsen Norges vassdrags- og energldirektorat Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommune: Ansvarlig: Saksbehandler: Dato: Vår ref.: Sendes til: TreBio AS/Søknad om fjernvarmekonsesjon Nedre Eiker kommune Nedre

Detaljer

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS

Klage om tariffering av tilsynsobjekt fra Hafslund Strøm - EB Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Hafslund Strøm As Postboks 0247 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett:

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Att. Atle Nørstebø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007.

Den 25. november 2007 søkte Nordenkraft på nytt om omsetningskonsesjon, innvilget av NVE den 11. desember 2007. Norges vassdrags- og energidirektorat Nordenkraft AS Postboks 5912Majorstua 0308 OSLO Vår dato: i AR 2008 Vår ref.: NVE 200709611-14 emk/kmel Arkiv: 631 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Karl Magnus

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen

Sakens bakgrunn. Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN. Att. Vidar Mathisen Drammen Fjernvarme AS Postboks 840 3007 DRAMMEN Att. Vidar Mathisen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 Gjøvik Att: Terje Lundberg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter.

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter. Norges vassdrags- og energidireictorat N v E Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Sverige Vår dato: 2 5 OKT 2011 Vår ref.: NVE 201105907-9 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Tänja Midtsian

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Vi viser til deres søknad av 10. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse.

Vi viser til deres søknad av 10. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse. Hafslund Fjernvarme AS 0247 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009

Lokal Energiutredning 2009 Lokal Energiutredning 2009 Aremark, Marker, Rømskog, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Skiptvet, Hobøl,, Fortum AS Arild Olsbu, Nettkonsult AS Gunn Spikkeland Hansen, Nettkonsult AS 1 Agenda Velkommen Bakgrunn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS Vadsø Sildoljefabrikk AS Postboks 123 9811 VADSØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Unni Lian Årvollveien 54 K 0590 OSLO Vår dato: 0 8 SEPT 2008 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347.

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347. 121 Norges iassdrags- og energidirektorat N E Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 984 882 114. Dato: 08.10.2014. Varighet: 31.12.2045. Ref: 200904688-64.

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 984 882 114. Dato: 08.10.2014. Varighet: 31.12.2045. Ref: 200904688-64. Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 114 Dato: 08.10.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200904688-64 Kommune: Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.:

Sakens bakgrunn. Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103. Deres ref.: Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201401054-103 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ingvild Vaggen Malvik Vedtak om uavhengig tilstandskontroll

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer