Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER"

Transkript

1 Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER

2 Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen 2010 Bygge vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh innen 2010 Øke bruk av naturgass innenlands

3 Vårt gull Vårt arvesølv Hvorfor energiomlegging? Vi må forvalte våre energikilder bedre. Kull Olje Gass Bio/avfall Vann Vind Hav Sol U ts l i p p Primærenergikilder Energitjenester Lys Arbeid Kjøling Oppvarming T ap

4 5B-1. Forskrift om Energiutredninger Versjon 2002 Norges- vassdrags og energidirektorat Juni 2002 Lokal energiutredning Områdekonsesjonær Kraftsystemutredning Anleggskonsesjonær UTREDNING

5 Formell forankring Energiloven Forskrift til energiloven Forskrift om energiutredninger Kraftsystemutredninger Lokale energiutredninger

6 Myndighetenes virkemidler Tilskudd Forbud Avgifter Pålegg Informasjon

7 Hvorfor utarbeide energiutredninger? Kompetanseheving på energisystemer - klarere kobling mellom Energiloven og kommunal energiplanlegging etter Plan- og bygningsloven - generell kompetanseheving på energisystemer og energibruk Hjelpemiddel i kommunens eget planarbeid, hvor energi i mange sammenhenger er viktig tema Utredningsprosessen som bl.a. innebærer et årlig møte mellom kommune og lokalt nettselskap skal gi større åpenhet og bedre dialog om lokale energispørsmål Bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet

8 Prosess Gir innspill og tilbakemeldinger Fjernvarmekonsesjonærer Anleggskonsesjonærer Kommune Utarbeidelse av lokale energioversikter OMRÅDEKONSESJONÆR Oppstart utredning Etablere nåtilstand, utarbeide prognoser Beskrive alternative energiløsninger Offentliggjøring Offentlig møte Andre aktører Utbyggere Byggeiere Leverandører

9 GWh Energibruk i dag Totalforbruk fra ulike energiberarar i kommunen 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, ,00 El.kraft Biobrensel Gass Olje/parafin Totalt energibruk i Haugesund Kommune fra El kraft er stipulert for 1991

10 GWh Energibruk i dag Forbruk av Elektrisk kraft i Haugesund kommune Jord- og skogbruk Industri Privat tjenesteytende Offentlig tjenesteyting Fritidsboliger Private husholdninger Fordeling av elkraft forbruket på ulike brukergrupper. Tallene er graddagskorrigert med tall fra værstasjonen i Haugesund

11 GWh Energibruk i dag Energibruk fossil og bio - fordelt på brukergrupper Private hushaldningar Primær- næring Priv. tenesteyting Off. tenesteyting Industri Bruk av fossilt brensel og bioenergi fordelt på ulike brukergrupper

12 Energibruk i dag Totalt energibruk pr. innbygger (kwh/år) Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT Totalt energibruk pr. innbygger. * eksklusiv kraftkrevende industri. Kilde OED faktaheftet 2002

13 Haugesund Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT Karmøy Totalt energibruk pr. innbygger (kwh/år) Totalt energibruk pr. innbygger (kwh/år) Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT

14 Energibruk i dag for husholdninger Husholdningers energibruk pr. innbygger (kwh/år) Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT Energibruk pr. innbygger. Kilde OED faktaheftet 2002

15 Haugesund Karmøy Husholdningers energibruk pr. innbygger (kwh/år) Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT Husholdningers energibruk pr. innbygger (kwh/år) Årstall Snitt* Antall innbyggere Landet Energikilde 2001 Elektrisitet Olje/parafin Gass Biobrensel TOTALT

16 Forventet utvikling i energibruk GWh El.kraft Biobrensel Olje/parafin Gass Forutsetningene i prognose for fremtidig energibruk Elektrisitet 0,96 % årlig økning Oppgitt av nettselskapet. Olje 1,0 % årlig økning Samråd med NOU 1198:11, Energi og kraftbalansen mot Gass 2,0 % årlig økning Fokus på naturgass, øker også interessen var bruk av annen gass som propan. Bio 2,0 % årlig økning Høyere el.priser gir økning i vedforbruk til oppvarming i boliger.

17 Framtidige utfordringer Vi bruker i alt for stor grad elektrisk kraft til oppvarming - vi er lite energifleksibel Stimulere til overgang fra bruk av elektrisitet til mer bruk av vannbåren varme til oppvarming Øke produksjonen av energi fra fornybare energikilder

18 Framtidige energiløsninger Kommunen har tilgang på naturgass og mulighet for kraftproduksjon i kombinasjon med varmeproduksjon (kogenereringsanlegg) Enkle enøk-tiltak kan gi innsparing på 35 GWh på kort sikt (tilsvarer ca 8 % av elforbruket) Den mest miljøvennlige kwh, er den du har klart å la være å bruke

19 Vårt gull Vårt arvesølv Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Kull Olje Gass Bio/avfall Vann Vind Hav Sol U ts l i p p Primærenergikilder Energitjenester Lys Arbeid Kjøling Oppvarming T ap

20 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Vannbåren varme: Vannbåren varme er ofte en forutsetning for å ta i bruk alternative oppvarmingsmetoder Vurdere mulighet og lønnsomhet for å installere slike anlegg i nybygg over en viss størrelse samt ved større rehabiliteringer Vannbåren varme er med å legger grunnlag for overgang til alternative varmeløsninger Kommunen kan gå foran med et godt eksempel

21 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Fjernvarme 1: Bygg med vannbåren varme kan tilknyttes et fjernvarmenett Avstander og mangel på kunder med vannbåren varme begrenser utbyggingsmulighetene Mulighetene for utbygging bør vurderes ved nye utbygginger av boligfelt og servicebygg (Økt støtte til utbygging av fjernvarme fra 2005?) Fjernvarmeanlegg kan være basert på ulike typer energikilder (biobrensel, avfall, spillvarme, varmepumpe i sjø, gass, osv.)

22 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Fjernvarme 2: Etablert infrastruktur for fjernvarme i Skåredalen Utredning i 2001 om fjernvarme i Haugesundsområdet (kundegrunnlaget ligger syd for Haugesund sentrum, varmesentral kan plasseres ved Norheim basert på naturgass/elektrisk,og/eller på Spanne ved basering på energigjenvinning av avfall og med) reserve/spisslast ved gasskjeler) Lave kraftpriser vanskeliggjør lønnsomme fjernvarmeanlegg Parallell utbygging av infrastruktur for fjernvarme og naturgass er ikke lønnsomt (særlig ved lite kundegrunnlag)

23 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Bruk av avfallsenergi: Muligheter for avfallsforbrenningsanlegg med fjernvarmenett på Spanne Prosjektet kan løse framtidige deponiproblemer i regionen

24 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Bruk av gass: Utbygd distribusjonsnett for lavtrykk naturgass i kommunen Byggefelt hvor gassrør blir lagt frem til boligen Stort potensiale for bruk av naturgass i husholdninger (oppvarming rom, tappevann og til bruk i matlaging) næringsbygg og industriprosesser (erstatte miljøbelastede oljekjeler, oppvarming som strålevarme i lagerhaller, idrettshaller, veksthus, kjøpesentre osv) Konkurransefordel å tilby næringstomter tilrettelagt for naturgass Naturgass kan også tilbys som flytende naturgass (LNG) eller som komprimert naturgass (CNG) Kogenereringsanlegg for produksjon av både elektrisitet og varme kan være aktuelt

25 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Bruk av spillvarme: Ofte store potensialer, men vanskelig eller ulønnsomt å utnytte Kan i tillegg til oppvarming gi grunnlag for ny næring som akvakultur og veksthus Haugesund Sjukehus kan ha overproduksjon av steamdamp (overskuddsenergien kan med fordel nyttes i flere nærliggende bygg som har kort avstand til sykehuset, og som allerede har vannbårne varmesystem installert) Kartlegging av tilgjengelig spillvarme i kommunen, temperaturforhold og utnyttelsesmuligheter

26 Bruk av alternativ energi til oppvarmingsformål Varmepumper: Reduserer bruk av elektrisitet til oppvarming Erstatter oljeforbruk eller vedforbruket i boliger Vestlandsklima gunstig for luft/luft varmepumper Varmepumper sjø/vann godt egnet pga jevn og høy sjøtemperatur og god varmekapasitet i vann Varmepumper sjø/vann bør vurderes for større bygg nær sjø Kunstisbane i Haraldsvang kan gi muligheter for gode energiløsninger (kuldeanlegget i kombinasjon med varmepumpe kan også gi betydelig energigevinst i form av varme)

27 Samspill mellom kommune og energiaktører I stortingsmelding 29 ( ) (Energiloven) understrekes behovet for tettere samarbeid mellom kommune og områdekonsesjonær Bedre koordinering av planlegging etter plan- og bygningsloven og energiloven Lokale energiutredning med offentlige årlige møter er et verktøy som legger til rette for et slikt samarbeid

28 Veien videre, hva nå? Referat fra møtet skal offentliggjøres Energiutredningen skal oppdateres årlig Årlig lovpålagt offentlig møte Løpende utveksling av informasjon mellom kommune og områdekonsesjonær Endringer i kommuneplan, reguleringsplan og byggesaker Vurdering av energiløsninger i forkant av utbygging Kompetanseheving på energisystemer Klarere kobling mellom Energiloven og kommunal energiplanlegging etter Planog bygningsloven Generell kompetanseheving på energisystemer og energibruk

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer