Klage på avslått søknad om dispensasjon fra krav til vannbåren varme, gjeldende for komfortvarme i baderomsgulv i hotellrom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage på avslått søknad om dispensasjon fra krav til vannbåren varme, gjeldende for komfortvarme i baderomsgulv i hotellrom."

Transkript

1 Fylkesmannen i Hordaland c/o Bergen kommune Etat for byggesak og private planer v/åge Vallestad Veidekke Entreprenør AS Distrikt Bergen Møllendalsbakken 9 Postboks 6005 Postterminalen N-5892 Bergen Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak Kjartan Einarsson /Sak disp kabiner doc Revidert Vedr. sak Ørnenkvartalet, Gnr. 164, Bnr / 1428 Vestre Strømkai 5/Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen 18. januar 2012 Klage på avslått søknad om dispensasjon fra krav til vannbåren varme, gjeldende for komfortvarme i baderomsgulv i hotellrom. Det vises til vår søknad om dispensasjon fra krav til bruk av vannbåren varme i baderomsgulv i hotellrom, Vedlegg 1, samt til mottatt avslag fra Bergen kommune v/ Etat for Byggesak og private planer, Vedlegg 2. Veidekke Entreprenør sin søknad omhandler kun om fritak fra å bruke fjernvarme til oppvarming av baderomsgulvene i hotellrommene. Oppvarming av baderomsgulv er en ren komfort oppvarming for gjestene og har ingenting med byggets oppvarming å gjøre. Radiatorer langs ytterfasaden tar seg av byggets transmisjonstap. Det er at det er fliser på baderomsgulvene som gjør at det er behov for gulvvarme. Slik vi leser avslaget, Vedlegg 2, har Bergen kommune saksbehandlet denne saken som om det skulle være en søknad om fritak fra hele tilknytningsplikten. I avslaget blir det henvist til boligprosjekter som har søkt om dispensasjon og fått avslag, men dette er prosjekter som har søkt om fullt fritak fra tilknytningsplikten og er således etter vår mening ikke relevante som referanser for denne søknaden. Veidekke Entreprenør har bedt om en ekstern vurdering av saken, samt et overslag over den energiandelen som går til oppvarming av badegulvene, fra firmaet Itech AS, som blant annet driver med energirådgvining. Tilbakemeldingen er vedlagt som Vedlegg 3. Denne tilbakemeldingen viser at energiforbruket for oppvarming av baderomsgulvene, som er den del det søkes om dispensasjon for, utgjør i størrelseorden 3,3% av byggets totale energiforbruk.

2 I tilbakemeldingen fra Itech, Vedlegg 3, blir det også påpekt at Itech på vegne av utbyggere for flere prosjekter i Oslo har søkt om og fått dispensasjon for å benytte elektrisk gulvvarme i baderom. Tilbakemeldingen fra Oslo kommune er vedlagt som Vedlegg 4. Avslaget fra Bergen kommune på vår søknad om dispensasjon fra krav om bruk av vannbåren varme til komfortvarme i baderomsgulv påklages derfor til Fylkesmannen i Hordaland. Med vennlig hilsen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Kjartan Einarsson VEDLEGG Vedlegg 1: Søknad datert fra Veidekke Entreprenør om dispensasjon fra krav til vannbåren varme, gjeldende for komfortvarme i badegulv. Vedlegg 2: Avslag fra Bergen kommune på søknad om dispensasjon, datert , mottatt Vedlegg 3: Kopi av e-post fra Itech AS, datert Vedlegg 4: Kopi av brev fra Oslo kommune, datert

3 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer v/åge Vallestad Veidekke Entreprenør AS Distrikt Bergen Møllendalsbakken 9 Postboks 6005 Postterminalen N-5892 Bergen Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak Kjartan Einarsson /Sak disp kabiner doc 28. oktober 2011 Vedr. sak Ørnenkvartalet, Gnr. 164, Bnr / 1428 Vestre Strømkai 5/Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen Søknad om dispensasjon fra krav til vannbåren varme, gjeldende for komfortvarme i baderomsgulv i hotellrom. Det vises til rammetillatelsen, dokument /33, for nytt hotellbygg beliggende på eiendom gnr 164, bnr 1275, Vestre Strømkaien 5. Rammetillatelsen angir at byggverket ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og at tilknytningsplikt gjelder. Bygget vil bli tilknyttet og varmet opp med fjernvarme. Hotellkjeden Rica, som skal drifte hotellet, har imidlertid kommet med et klart ønske om at baderomsgulv skal varmes opp med elektriske varmekabler, se vedlagte notat fra Chinma Holding. Elektriske varmekabler i baderomsgulv er benyttet for alle Rica sine hoteller, med unntak av et hotell i Stockholm som har vannbåren varme i badegulvene i hotellrommene. Erfaringene fra driften av dette hotellet er bakgrunnen for deres ønske om at det for baderomsgulvene i hotellrommene i det nye hotellet i Bergen skal installeres varme basert på elektriske varmekabler. Deres begrunnelser er: Gjestene skal ha anledning til å regulere gulvvarmen i badet. Vannbåren varme er for tregt til å kunne gi denne muligheten. Vannbåren varme medfører i praksis at gulvvarmen må stå på hele året for å gi en akseptabel komforttemperatur i badegulvet. Dette er energisløsing. Varmen i baderomsgulv er å betrakte som ren komfortvarme. Hotellets totale varmebehov ivaretas ved radiatorvarme. Vi søker med dette om dispensasjon fra det generelle kravet om vannbåren varme. Dispensasjonssøknaden gjelder kun for gulvvarme i baderom i hotellrommene.

4 Dersom det er behov for mer dokumentasjon for å vurdere denne søknaden, ber vi om tilbakemelding på det. Ved behov kan vi også stille i et møte for å utdype denne saken, hvor vi da vil medta en representant fra Rica for direkte formidling av deres erfaringer. Med vennlig hilsen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Kjartan Einarsson Vedlegg: Brev fra Chinma Rådgivning

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Fra: Tormod Berg Sendt: 17. januar :46 Til: Kjartan Einarsson; Knut Olav Haakonsen Emne: Ørnen Hotell Baderom Hei Jeg har gått igjennom Bergen Kommunes avslag på søknad om dispensasjon. Jeg finner at det er god grunn til å anke denne saken. Bergen kommune har saksbehandlet denne saken som om det skulle være en søknad om fritak fra hele tilknytningsplikten. Eksemplene som blir tatt frem, er nettopp søknad om fritak fra hele tilknytningsplikten og ikke relevant for denne søknaden. Veidekkes søknad omhandler fritak fra å bruke fjernvarme til oppvarming av baderomsgulvene. Dette er en ren komfort oppvarming for gjestene og har ingenting med byggets oppvarming å gjøre. Radiatorer langs ytterfasaden tar seg av byggets transmisjonstap. Det er at det er gulvfliser på gulvene som gjør at det er behov for gulvvarme. Det er ca 370 baderom á 3 m2 i prosjektet. Arealmessig utgjør dette ca. 6,3 % av prosjektets totale areal. Jeg har sett på energiforbruket til oppvarming av gulvene under følgende forutsetninger: Baderommene er omgitt av rom med tilnærmet samme temperatur, dvs transmisjonstapet er neglisjerbart. Varmeavgivelsen fra baderomsgulvene går til å varme opp avtrekks luften 2 3 grader. Effekten på gulvene reguleres av en romtermostat innstil på 3 grader høyere enn temperaturen i gjesterommet. Gjennomsnittlig areal pr rom 3 m2 Resultatet blir: Nødvendig effekt til oppvarming 158 w pr rom, 53 w/m2 Årlig energiforbruk pr rom 345 kwh. Dette er basert på 365 dager med 24 timers drift og en gjennomsnittlig gjenvinningsgrad for ventilasjon på 75 %. For 370 rom blir dette kwh/år I flg. TEK er energirammen for hoteller 220 kwh/m2 (fjernvarme og elektrisitet) For dette hotellet får vi et energiforbruk på kwh/år Energiforbruket til baderommene utgjør kun 3,3 % av det totale forbruket Det Veidekke søker om dispensasjon fra, utgjør 3,3 % av det totale forbruket. I søknaden fra Veidekke er det oppgitt at installert effekt er w/m2. Disse høye verdiene er valgt for at gulvene skal reagere hurtig. Gjennomsnittlig behov ligger på 53 w/m2. Uttalelse fra Norsk energi vedrørende Damsgårdveien 47 er ikke relevant da den søknaden gjaldt en full overgang til elektrisk oppvarming. Veidekke søknad gjelder kun 3,3 % av forbruket. Det samme gjelder prosjektene i Trondheim og Oslo som også omhandler full elektrisk oppvarming.

18 Bergen kommune skriver at de er redd for at en dispensasjon vil uthule bestemmelsene i plan og bygningsloven om tilknytning til fjernvarme. Jeg finner det da merkelig at i et annen stort prosjekt (Åsane Sentrum) som vi jobber med, har BKK fjernvarme sagt nei til å levere fjernvarme selv prosjektet ligger innenfor konsesjonsområdet. Bergen Kommune etterlyser det miljømessige aspektet med å bruke elektriske varmekabler. Det miljømessig kommer kanskje ikke så klart frem i søknaden., men jeg vil peke på to forhold. Elektriske varmekabler vil reagere raskt. Dvs. at man kan senke temperaturen lavere når rommene ikke er bruk og om nettene. Dette er energibesparende og er ett miljøtiltak. Man slipper å transportere varmtvann rundt i bygget i sommerhalvåret. For å transportere vann må man bruke energi og det vil alltid være et varmetap i fordelingsledningene. Dette er energibesparende og er ett miljøtiltak. Vi har ved flere prosjekter i Oslo området søkt om dispensasjon for å bruke elektriske kabler i baderomsgulvene og fått dette, jfr vedlegg fra Oslo kommune, Plan og bygningsetaten datert 17/01/2007. Håper at dette bidrar med noen punkter til deres ankebrev. Tormod Berg Itech AS Solbråveien 20, 1383 Asker Tlf.: , fax: , mob.: as.no Web: as.no

19 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for omrfldeutuikling 1 I JAli zn0l ITECH AS Postboks 294 I372 ASKER. Daro: 1l h1.l4nt var ref(saksnr): 20060? Saksbeh: Maqne Sandnes Oppgis eutid Yed hcnlrndels Arliivkodc: 5ll VEDR. DISPENSASJONSSOKNAD FOR A SENYTTE EL-VARME PA BAD Viser til Deres brev av om dispensasjonsssknad for bruk av el- varme pi baderom. Plan- og bygningslovens $ 66 a med vedtekter hjemler at kommunen kan kreve at bygninger tilknyttes fiernvarmeanlegg. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at plan- og bygningslovens $ 66 a med vedrekter hjemler bruksplikt. Tiltakshaver vil lolgelig selv kunne velge hvilken oppvarmingsmetode som skal brukes pa badet" Siledes er ikke etablering av baderom med elektrisk oppvarming strid med plan- o-e bygningsloven og Plan- og bygningsetaten har iute myndighet til i kreve annen losning for oppvarmingen. Plan- og bygningsetaten ser iklie at tiltaket er avhengig av fritak fra tilknyningsplikten. Dispensasjonsssknaden vil pi grunn av dette iklie bli behandlet, da det forsties som et forhold som iklie trenger dispensasjon. PLAN- OG BYCNINGSETATEN Avdel ing for omrideutvikl ing OmrAdeplaner l, Tett by {b U,a,ze /\ Sigmund Omang V", avdelingsenhetsleder { KoPi til: Pliur- og b_r'gningscrucn.\r'rlcl ing li'r o:nr;illurtr illiug Onrnidcphrncr l, [*tt h1' hlurncil: rt \rrf, phc-rrskr.kornulun!', no B*sohsldrgssr': Yiiltls sut'i l, {} lllt Oslo lt(rstrdrcssc; llrks.l6j Scrrtnrnr. 0t01 {}rlo Scnrlltxrrd: 0: ls0 Binkgiro: KstlJr'sglldr: li lt l$ O.i--iliql0 TcL'lirks: li '19 lt 0l [-pr'st: phd.rrsltr. lionurtunc.ntl Orgmisrdon:;nunrrntl 9710.r0 $ti ilv.\

[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT

[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY'NlNGSPLIKT 15009516 «14/49* 5*9 E E ZREG AS [2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT TIL WWWW Løkkevegen 47 å l'*l/l-(ql S - «ISL q lcøö/ l ç Postboks 1119 9504Alta Alta Kommune v/drift- og utbyggingssektoren

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Dato: 25.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106039-35 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Nina Ubisch

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer