Budsjett 2013 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet Daglig leders innledning... 4 Organisasjon... 4 Formål... 5 Areal på formålsbygg per innbygger... 5 Økonomi... 6 Driftsbudsjettet... 6 Investeringsbudsjettet... 9 Ikke prioriterte investeringer Formålsbygg Utleieboliger Drift og vedlikehold Drift Vedlikeholdsplan for Renhold Salg av bygg/ Eiendommer Sammendrag av budsjettet

3 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: I en fase av budsjettbehandlinger er det gjennom forslag fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng. Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Ap s forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF s budsjett for 2013 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr ,00. a. Beløpet gjelder nye lån 2013 kr ,00 + utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00. Ref egen sak. Budsjettregulering Hammerfest eiendom KF. I en fase av budsjettbehandlinger er det gjennom forslag fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng. Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes. 3

4 Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten. For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess. Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Daglig leder Merkantil Prosjekt Drift og vedlikehold Renhold Samlokalisering av KF et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har vært adskilt. Prosjektavdelingen Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. 4

5 Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift og vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern, tall hentet fra SSB, Kostra Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Kostra gr 12 *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta, Sør-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Årdal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. 5

6 Økonomi Driftsbudsjettet Inntekter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Leieinntekter Husleien økes til markedspris. Økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere lokaler, Strandgt og Storgata 17, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter. 6

7 Overføringer med krav om motytelser Overføringer inneholder de midler Hammerfest Kommune mener dem kan betale for tjenesten dem får fra Hammerfest Eiendom disse midlene skal gå til dekning av FDVU og finansutgifter. Den inneholder også refusjon av moms på drift og investeringsregnskapet. Moms på investering går til finansiering av investeringene og samme beløp finner vi igjen i avsetningen, overført til investeringsregnskapet. FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Med de overføringer vi får fra Hammerfest Kommune vil FDVU kostnaden komme på kr 584,-. I disse kostnadene finner vi også leiekostnader for modulbyggene som kommunen disponerer, Elvetun skole og barnehage og brannstasjonen. Bruk av disposisjonsfonds midler. Det legges opptil å bruke 4 mil. Av disposisjonsfondet på drift og vedlikehold for Det forutsetter at Hammerfest Eiendom KF i år 2012 går med et overskudd og at det da finnes midler på disposisjonsfondet som kan benyttes. Tabellen nedenfor viser overføringer fra kommunen i økonomiplanperioden. Økningen i år skyldes nytt omsorgssenter og ny barnehage FDVU Leie modul bygg Utgifter Driftsutgifter: Lønn, det er lagt inn en ekstra stilling på renhold på grunn av økt areal. Prosjektstillingene vil bli belastet investeringsregnskapet for hvert prosjekt. Energi, ny avtale trer i kraft og det forventes lavere strøm priser til neste år. Leie lokaler gjelder modulbyggene på Elvetun og brannstasjonen på ca 4 mill for 2013 og husleie til ulike borettslag. Det er også lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF. Kommunale avgifter og renovasjon er økt noe på grunn av økt gebyrregulativ. Tabellen nedenfor viser noen av de faste kostnadene for Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke tatt hensyn til inngåtte serviceavtaler som vil kommer i tillegg. Kommunens overføring på finans går til dekning av renter og avdrag. 7

8 Faste kostnader Regnskap 2011 Buds(end) 2012 Budsjett 2013 Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Renovasjon Kommune overføring R 2011 B 2012 B 2013 FDVU Finans Differanse FDVU overføringen fra kommunen er på for Beregning av de faste kostnader for KF et er på 60,6 mill, de vil si at der er 2,1 mill. igjen til serviceavtaler, drift og vedlikehold på formålsbygg (se eget avsnitt for vedlikehold). Renter og avdrag Kommunens andel av finanskostnadene er 50,36 mill. Budsjettet for 2013 er på 62,5 mill., det vil si at resten må finansieres av utleieboligene. Overføring Overføring til investeringsregnskapet er moms som registres i driftsregnskapet men som skal i sin helhet tilbakeføres til investeringene som en del av finansieringen. I følge Forskrift om årsregnskapet 5 tiende ledd skal 80 % av momsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Hammerfest Eiendom har valgt å overføre 100 % for ikke å få en kunstig inntekt i driftsregnskapet. Fra og med 2014 er overgangsordningen på denne forskriften slutt og momsen vil føres direkte i investeringsregnskapet. 8

9 Investeringsbudsjettet Investeringer Omsorgssenter, Kirkeparken Baksalen skole Håja barnehage Barnehage Baksalen Tomtekostnader barnehage Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen Kirkegata 21, IT Omsorgsboliger, Midt-byen Fortau og fortausvarme Hybelbygg Totalt investeringer Finansiering av investeringene i 2013 Regnskapsskjema - Investering Budsjett 2013 Budsjett 2012 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer - Avdrag på lån - Avsetninger - Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler - Tilskudd til investeringer - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger - Sum finansiering: Udekket/udisponert Mva, overføring fra drift % egenkap. Kommune Låneopptak ( ` ) Budsjett regulering fra 2012 gir en underdekning på investeringsregnskapet på kr Beløpet finansieres midlertidig ved trekk på kommunens konsernkonto og lånefinansieres i Prosjektbeskrivelse Omsorgssenter, Kirkeparken: Prosjektet er i rute tidsmessig. I forhold til budsjett har vi fortsatt problemstillingen at vi har et vedtatt budsjett på 256 mill, mens vi foreløpig, før samspillsfasen er gjennomført, har en budsjettkalkulasjon på over 280 mill. Entreprenørens forutsetninger for prosjektet ble klargjort skriftlig, dagen etter budsjettvedtaket. 9

10 Consto AS er kjent med budsjettinnstilling til kommunestyret saksnr 2010/714-32, gjeldene nytt pleie- og omsorgssenter. Løsningsforslaget fra Consto ble vurdert som beste totaltilbud blant de fem tilbudene. I innstillingen foreslår Rådmannen å kutte det som er betegnet som ekstra kvaliteter i prosjektet og som Consto har beskrevet i notat av Etter presentasjon av løsningsforslaget ble disse kvalitetene angitt med en kroneverdi for å synliggjøre hvilken merverdi dette gir kommunen. Disse kvalitetene er en del av løsningsforslaget, og kan ikke tas ut av anbudssummen uten videre. Energi 10 mill; Dette tallet er beregnet nåtidsverdien av en årlig besparelse på kr ,- i form av redusert energiforbruk. Beregningen er utført av Multiconsult og er oversendt sammen med resterende del av tilbudet. Dette er ikke en investeringskostnad som er betydelig lavere, og i størrelsesorden 1-2 millioner kroner. Klimatisert sansehage 1,25 mill; Dette er en del av planløsningen/logistikken i bygget og arealet kan ikke fjernes. Offentlig park 2 mill; Dette arealet er etablert som en utvidet del av sansehagen og som reetablering av Kirkeparken. Parken er også forutsatt å kunne betjene boliger over omsorgssenteret som utomhusareal. Dersom dette fjernes vil det være i strid med forutsetninger fra tomteeier. Bano 2 mill; Det er mulig å erstatte denne baderomsløsningen med billigere kvaliteter. Snøsmelteanlegg 0,75 mill; Det er mulig og fjerne snøsmelteanlegg i sansehage, inngangsparti og langs Parkgata. I hht ovenfornevnte er det mulig og kutte i de to siste punktene for ekstra kvaliteter tilsvarende kr 2,75 mill. Disse tallene er oppgitt inkl. mva. og utgjør således 2,2 mill eks mva. I Rådmannens forslag er summen angitt til 16 mill eks. mva. Det kan også kuttes 1-2 mill inkl mva for energiforbedring, men da fjerner en også verdien av fremtidig spart energi som er betydelig høyere. Vi skal nå inn i en samspillfase. Der er vi naturligvis konstruktiv til å se på mulige forenklinger/besparelser. Det må dog bero på andre forhold enn de ovenfornevnte. Dette gir oss utfordringer i forhold til de kuttforslagene som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak. I følge entreprenør er det meste av kuttforslagene en del av den tekniske løsningen, og kan ikke kuttes. Bare en brøkdel av de foreslåtte kutt, kan gjennomføres. Det ble også brukt 16 mill eks mva, mens forutsetningen på verdifastsettelsen var inkl mva. Under forutsetning av at det i løpet av samspillsfasen ikke gjøres endringer som medfører betydelige kostnadsøkning, vil man kunne kutte i uforutsette kostnader, og dermed komme en del ned i forhold til budsjettbehov. HFE vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringsforslag, med alternative forslag til nedtaking av prosjektomfang, når vi har sikre tallforutsetninger. Baksalen skole: Oppstart av prosjektering/ utredning av nye baksalen skole. Området omreguleres til kommende formål. Håja barnehage: Bygging og ferdigstillelse av nye Håja barnehage. Barnehage Baksalen: Utredning av barnehage plassering for ny barnehage i tilknytning til Baksalen. Innmeldt behov fra sektoren. 10

11 Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen: Innmeldt behov fra sektoren, da det er et akutt behov for utbedring av dagen sportsdekke. Kirkegata 21, IT: Det er meldt inn behov for sikring av server rom ved IT- avdelingen Kirkegata 21. Kostnaden gjelder for sikring av innvendige vegger og dører. Omsorgsboliger, Midt-byen: Utredning/ prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til midt- byen. Fortausvarme: Tilknytningsavgift fortausvarme Hammerfest sentrum. Kostnaden gjelder avgift til Hammerfest Energi Varme i for å kunne ta i bruk fortausvarme. Avgiften er et engangsbeløp. Prosjektet er flyttet fra 2012 og låneopptak er foretatt. Hybelbygg: Sluttfaktura for prosjektet. Prosjektet er flyttet fra tidligere år og låneopptak er foretatt. 11

12 Ikke prioriterte investeringer Det er meldt inn ulike tiltak som det, i samarbeid med Hammerfest kommune, ikke er funnet rom for i denne planperioden. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger, Mellomvannet Skaidiveien Rypefjord sykehjem Rypefjord sykehjem, varslingsanlegg Rypefjord sykehjem, søppelrom Rypefjord sykehjem, uteareal Rypefjord Aldershjem, uteareal Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Sentralkjøkken Breilia skole Breidablikk barnehage Allmed legesenter Utredning Isbjørnhallen AKS, teknisk anlegg Brannstasjon Branngarasje Akkardfjord Nødstømsaggregat Rådhuset ferdigstillelse Totalt investeringer Omsorgsboliger, Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommende bolig felt ved mellomvannet. Skaidiveien 20: Det er fra leder i Skaidiveien 20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningen mangler garderober og fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven saken er meldt som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er fra leder ved Rypefjord Sykehjem og hovedverneombud meldt inn behov for ombygging av skjermet avdeling. Kostnaden gjelder prosjektering og ombygging. Skjermet avdeling mangler kontor fasiliteter for sine ansatte, et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er meldt inn av leder behov for ombygging av pasientvarslingsanleggene. Sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling 2 pasientalarmanlegg. Anleggene kan ikke kommunisere med hverandre og kostnadene gjelder for ombygging av anleggene. 12

13 Rypefjord sykehjem, uteareal: Det er meldt inn behov fra leder ved Rypefjord sykehjem om sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngang på parkeringsplass mangler det rekkverk eller annen sikring. Situasjonen har ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukere har kjørt utfor skråningen på nedsiden. Rypefjord sykehjem, søppelrom: Søppelrom Rypefjord sykehjem. Sykehjemmet har utvendige søppel konteinere. Det er meldt inn behov for innvendig søppelrom i kjeller for å kunne rasjonalisere søppelhåndteringen. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om behov for inngjerding og beplantning av gjenstående uteområde mot sjøsiden. Kostnaden gjelder gjerde og utfylling og beplantning. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om nødstrømsaggregat. Ved strømbrudd kan mangel på lys og strøm føre til fallskader og manglende muligheter til bruk av elektronisk utstyr. Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenet på over ti minutter. Beboerne er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd. Kostnadene gjelder for vanntåkeanlegg begge bygg. Sentralkjøkken: Det er fra leder av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem meldt inn behov for nytt sentralkjøkken. Kostnadene gjelder prosjektering av kjøkkenet/bygget. Det ligger også en forutsetning om at denne må være på plass før Pleie og omsorgssenteret ved Kirkeparken kan taes i bruk. Breilia skole: Sikring av tak med gjerde, sikring av åpning innvendig hovedtrapp Breilia skole. Barn går opp på taket og for å hindre dette er det kommet krav fra verneombud om gjerde. I hovedtrapp klatrer elevene på utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombud om sikring. Saken er registret som avvik. Breidablikk barnehage: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikk barnehage om utvendig solavskjerming. Kravet begrunnes med høy innetemperatur ved solrike dager. Allmed legesenter: Prosjektering av nytt legekontor for Allmed legesenter. Kostnadene gjelder for prosjektering av nytt legesenter. Utredning Isbjørnhallen: Kostnadsoverslag rehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnader for tilstandsrapport og kostnadsoverslag for rehabilitering. AKS, teknisk anlegg En gjennomgang av våre tekniske anlegg viser behov for oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet blitt klaget en del fra AKS angående problemer med å regulere inneklimaet i forhold til forskjellig type bruk. Vi har indikasjoner på at man samtidig får en enøk effekt som kan tjene inn investeringen i løpet av 1,5 år. Flere bygg er under utredning. 13

14 Brannstasjon: Prosjektering av ombygging og utvidelse midlertidig brannstasjon Risvågveien 3. For å kunne nyttegjøre eksisterende bygningsmasse som brannstasjon og 110- sentral må det foretas ombygging og utvidelse. Branngarasje Akkardfjord: Prosjektering og oppføring av branngarasje i Akkarfjord. Branngarasjen skal huse brannbil og brannvernutstyr. Nødstrømsaggregat: Det prosjekteres og bygges nødstrøms anlegg til følgende bygg Rypefjord alderspensjonat, Museum v/ it og Rådhuset, her er det snakk om et mobilt aggregat som kan kobles til de nevnte bygg. Rådhuset ferdigstillelse. Det er fra ledelsen på Rådhuset meldt inn behov for og ferdig stille dette bygget. Bygget har vesentlige mangler som skyldes feil prosjektering samt at det er gjennomført bruks endringer inne i bygget som krever ombygging/ utbedring. Storgata kommunehus. Det er behov for å etablere et søppelrom i tilknytning til dette bygget, dagens løsning er ikke tilfredsstillende. Formålsbygg Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2 inklusiv innleid. Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Budsjettforslaget 2013 inneholder minimalt av vedlikehold på denne bygningsmassen byggene vil forfalle men vi skal ivareta miljøet og sikkerheten på byggene. Vedlikeholdsforslaget er derfor ikke verdibevarende. I NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall for verdibevarende vedlikehold på kr. 200 pr m2 byggverk. For formålsbygg vil dette alene utgjøre rundt 20 mill i I rapport utarbeidet av Multiconsult 2008 anslås vedlikeholds etterslepet i landets kommuner til i gjennomsnitt kr pr m2 formålsbygg. For Hammerfest Eiendom KF vil dette utgjøre ca 500 mill etter dagens verdi. Størstedelen av etterslepet gjelder Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 14

15 Diagrammet nedenfor viser det totale arealet på formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene for Skolene disponerer 33 % av det totale arealet, helse/pleie og idrett disponerer 19 % hver, kultur disponerer 11 % og barnehager 7 %. Administrasjonen, brann, kirken og annet (lagerlokaler osv) disponerer alle under 5 % hver. Administrasjon Barnehager Skoler Helse/pleie Brann Idrett Kultur Kirker Utleieboliger Forvaltnings- og driftsansvaret for 266 utleieboenheter, inklusiv innleid. Dette utgjør et netto areal på ca m2. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Den økte inntekten på utleieboliger vil gå i sin helhet til denne bolig massen. Et eventuelt overskudd innen for denne boligmassen settes på et eget fond som kan benyttes til videre utvikling av denne bolig massen, eks. egenkapital til kommende omsorgsboliger i Hammerfest Kommune. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. Ordningen med transport i bostøtten fortsetter, men siden 20,56 % regelen opphører for Hammerfest eiendom vil ikke restbeløp bli utbetalt ved differanse. Regelen er basert på at beboer betaler en prosentvis andel av inntektsgrunnlaget, 20,56 %. Dette er en subsidie som Hammerfest kommune har gitt beboere med trygdeytelser. Kostnaden har blitt overført til Hammerfest Eiendom KF som med en m2 pris på 100 kr subsidierer denne gruppen med ca 1 mill i året. Tildeling av boliger utføres i dag av boligkontoret, rus-/psykiatritjenesten eller helsesektoren etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. 15

16 Trygdebolig 74 Omsorgsbolig 31 Gj.bolig 53 Hybelbygget 32 Rus/psyk.tjenesten 5 Turistveien 6 Innvandrertjenesten 33 Sosial bolig 32 Legeboliger 4 Diagrammet viser fordeling av antall utleie boliger på formålsgrupper for I løpet av året må det vurderes hvilket behov de ulike avdelingene har og mulig omdisponere formålsgruppene for å få en best mulig utnyttelse av boliger som blir stående tomme i påvente av leietakere. Drift og vedlikehold Drift En stor del av vårt budsjett er knyttet opp mot faste kostnader. Vi vil i det videre arbeidet med detaljbudsjettering, søke å gjøre grep som gir reduksjoner i disse kostnadene. Det er inngått ny leveringsavtale med Hammerfest Energi. Videre er det inngått fastprisavtale for 70 % av forbruket for På grunn av gunstig pris i markedet, vil det kunne gi oss en besparelse i energikostnader på opp mot 3-4 mill kr. Videre vil vi innlede et samarbeid med Hammerfest Energi og skolesektoren, hvor man skal søke å få energisparing som et prioritert tema i skolen. I løpet av året vil vi foreta en revidering av bilparken for å se om det er mulighet for kostnads- eller effektivitetsinnsparing. 16

17 Vedlikeholdsplan for 2013 Formålsbygg Planlagt vedlikehold av formålsbygg. Formålsbygg Beløp Kommentarer Rypefjord sykehjem, skjermet avd Beboerrom med bad Sum Det settes av et beløp på kr ,- til uforutsett vedlikeholds behov på formålsbygg. Rypefjord sykehjem, skjermet avdeling har et krav om gjennomføring for at avdelingen ikke skal bli stengt. Oversikten nedenfor viser vedlikehold av formålsbygg det ikke er funnet rom for i Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Breilia skole Maling innv. Utv. Akkarfjord skole Isolering himling Rypefjord barnehage Utv. Maling, egne arbeidere Rypefjord Alderspensjonat Rehabilitering vaskerom, egne arbeidere Breidablikkhallen Utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen Maling utv.stålkonstruksjoner Arktisk kultursenter Maling utv.stålkonstruksjoner Parkgata Retekke tak, renner og beslag, ytterdører Breidablikk 33 legesenter Vinduer Strandgata Gulv 1 etg. kontorer Sjøgata 4 Biblioteket Vindskier, utv. maling, refuging tegl Hammerfest kirke Lakke dører vinduer Rypefjord kirke Taktekke, renner og beslag ytterdør, ferdigstille utv, maling Storgata Retekke tak Reindalen skole Vinduer, ytterdører, innv. vegg, utv maling, overvannsledning, asfaltering Elvetun barnehage Bytte åpningsvinduer, gulv. Isveien Taktekke Rypefjord barnehage skifting av vinduer Sum Listen er ikke uttømmende, men det er kun tatt hensyn til de tingene som Hammerfest Eiendom KF mener er mest viktig. Behovet for vedlikehold er stort. Vi ser at forholdsvis nye bygg også krever mye vedlikehold, blant annet skoler er preget av hærverk. 17

18 Utleieboliger Vedlikehold av utleieboligene er ca 2,7 mill. etter at finans og husleie til borettslag er betalt. Prioriteringen vises i tabellen nedenfor. Utleiebygg Beløp Kommentar Idrettsveien Utbedre fall badegulv Idrettsveien Male utvendig Rørvikveien Ytterdører, tak Idrettsveien Støttemur Tåkeheimen Male kjellermur Nedre Hauen 1 og Vinduer, utv. maling Materialer egne arbeidere Sum Oversikten nedenfor viser vedlikehold av utleiebygg det ikke er funnet rom for i Utleiebygg, ikke prioritert Beløp Kommentar Elvemo bygg 1 og Taktekke, etterisolering, vinduer Sum Det har vært en stor andel av subsidiering av utleiebyggene som Hammerfest Eiendom KF har blitt belastet og finansiert på bekostning av drift og vedlikehold. For 2013 endres denne praksis. Renhold Økning i antall stillinger på grunn av økt areal. Vi vil på sikt innføre en bedre kontroll og opplærings del av vår tjeneste, noe som vil være med på å bidra til en økt kvalitet. For å kvalitetssikre renholdsarbeidet vil det vurderes å innføre Insta 800, kvalitetssikringsprogram, det settes opp standarder for hvilket nivå det daglige renhold skal utføres på. Salg av bygg/ Eiendommer Noen av formålsbyggene er allerede lagt ut for salg, men det foreslås ytterligere reduksjon av areal. - Gammel kinoen ligger i dag ute for salg, har som mål at dette bygget blir avhendet i løpet av Menighetshuset i meridiangata ligger ute for salg, har som mål at bygget avhendes i løpet av Strandgata 49 legges ut for salg i 2013, har som mål at bygget avhendes i starten av Skulle Kårhamn skole bli vedtatt nedlagt, legges skolen og lærerboligen ut for salg i løpe av Pensjonærhjemmet på Molla anbefales solgt i løpet av 2013/ Da beboere er foreslått flyttet til det nye pleie og omsorgssenteret i Kirkeparken. - Øvre Molla 24/26 «Dyrlege boligen» eiendommen selges i løpet av Salg av boliger og eiendommer tilfaller investeringsregnskapet. 18

19 Sammendrag av budsjettet 2013 Samlet areal på bygninger kommunen eier og leier per innbygger er høyt i forhold til andre kommuner. Hammerfest har et areal på 9,5 m2 per innbygger i Det bør vurderes hvilket areal behov de ulike tjenestene har for best mulig utnytelse av tilgjengelige formålsbygg eventuelt avhending av lokaler. Med de foreslåtte overføringer fra Hammerfest Kommune på kr 62,8 mil til Hammerfest Eiendom KF kommer vi på en FDVU kost på kr 584,- pr. m2. Med et så lavt budsjett på vedlikehold på formålsbyggene forringes betydelig bare på et til to år om ikke det det settes inn tiltak. Planlagt vedlikehold av formålsbygg er mer eller mindre ikke til stede i dette budsjettet. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. Etablering av SLA avtale mellom Hammerfest Eiendom KF og Hammerfest Kommune innen for alle tjenester i løpet av Hammerfest Eiendom KF skal være pådriver innen areal utnytting av dagen formålsbygg i Hammerfest kommune. Hammerfest Eiendom KF skal videre utvikle dagens FDVU system slik at kostnadene på hva et bygg koster og drive kan på enkel måte hentes fram. På denne måten kan vi synliggjøre og ansvarlig gjøre Hammerfest Kommune, samt bidra til valg av riktige løsninger når nye drifts modeller utarbeides. 19

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 3 2.1 Formål... 4 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 3. Økonomi... 5 3.1 forutsetninger... 5 3.2 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015 Årsmelding 2015 2 Innhold Antall møter og saker... 4 Organisasjon... 5 Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet... 9 Soliditet... 9 Gjeldsgrad... 10 Inntekter... 10 Faste utgifter... 10 Netto

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2 3 Innholdsfortegnelse Dagligledersinnledning...4 Organisasjon...4 Formål...5 Arealpåformålsbyggper innbygger...5 Økonomi...6 Driftsbudsjettet... 6 Investeringsbudsjettet...8

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9 ÅRSMELDING 2009 side 1 av 9 Innledning: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak med følgende formål: Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Gebyrregulativ husleie

Gebyrregulativ husleie Gebyrregulativ husleie Generell info Pr disponerer Hammerfest Eiendom 6 boenheter fordelt på trygde-, omsorgs-, innvandrer-, gjennomgangs- og sosiale boliger. Tildeling av boenheter utføres av «Boligtildelingsutvalget»

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02 502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Hammerfest Parkering - Årsmelding 2014. Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden.... 3 Bemanning og årsverk 2014... 3 Sykefravær... 3 Behandling av

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014 Årsmelding 2014 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... Feil! Bokmerke er ikke definert. Styret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Antall møter og saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Daglig leder kommenterer...

Detaljer

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011.

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Vedlegg 1 Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Boligenhet Turistveien 72 Rus og Psykiatri 7 boenheter og herav 1 personalbase Merknader: Ny bolig. 3 leiligheter har ikke rullestolrampe.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer