Budsjett 2015 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 2015 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Organisasjon Formål Areal på formålsbygg per innbygger Økonomi forutsetninger Driftsbudsjettet Inntekter Utgifter Investeringsbudsjettet Prioriterte investeringer Ikke prioriterte investeringer Bygningsmasse Formålsbygg Utleieboliger Forvaltning, drift og vedlikehold Forvaltning Drift Vedlikehold (plan for 2015) Formålsbygg Utleieboliger Renhold Realisering eller omdisponering av verdier Sammendrag av budsjettet

3 1. Innledning 2015 vil, i tråd med KST-vedtak i sak PS 26/14, være første budsjettår etter opprettelsen av stort KF i 2010 hvor Hammerfest Eiendom KF (selskap 7) ikke har økonomisk og juridisk ansvar for Hammerfest kommunes (selskap 1) formålsbygg. Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i eiendomsmassen. Ut fra foreliggende oversikter fordeles eiendomsmassen på følgende måte: Formålsbygg ca m 2 Boligmassen 1 ca m 2. Nye forutsetninger gir nye utfordringer. For det første skal Hammerfest Eiendom KF være en profesjonell og forutsigbar utleier. For det annet må Hammerfest Eiendom KF fremstå som en profesjonell aktør i forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I tråd med overnevnte vil 2015 også være første år siden 2010 hvor det må gjøres et budsjettmessig skille mellom foretakets egen eiendomsmasse og den eiendomsmasse som håndteres på vegne av Hammerfest kommune. For formålsbygg og boliger opererer Hammerfest Eiendom KF med totalt NOK 98 millioner i driftsinntekter (NOK 128 millioner i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbudsjett). Overføringer fra Hammerfest kommune til FDVU utgjør i denne sammenheng 66 % av de samlede inntekter. Selv om Hammerfest Eiendom KF ikke har det juridisk eller økonomiske ansvaret for formålsbyggende, herunder må handle innenfor de økonomiske rammer som kommunen setter vil eiendom som forsvarlig forvalter, drifter og vedlikeholder likevel femme synspunkter i budsjettet i forhold til ønsket utviklingen av kommunens bygningsmasse. 2. Organisasjon Det har ikke skjedd formelle endelige endringer i organiseringen av Hammerfest Eiendom KF i Tematisk organisering i tråd med tillagte oppgaver tilsier imidlertid at organisasjonen rendyrkes slik at omverden i løpet av 2015 kan se et organisatorisk skille mellom forvaltning, drift og vedlikehold. Inn til så eventuelt skjer gjelder følgende organisasjons plan for Hammerfest Eiendom KF. Forvaltning Drift og vedlikehold (20,3/21) Daglig leder (1/1) Merkantil (3/3) Tallene i parentes viser antall årsverk/antall ansatte i avdelingene. Renhold (48,9/55) 1 Det er tatt høyde for POS- som kommer inn i 2015 (1 200 m2) 3

4 Forvaltning Forvaltning omfatter jfr. NS 3454 alle oppgaver i tilknytning til ledelse og administrasjon av en eiendom. Det gjelder bl.a. budsjett og regnskap, planarbeid og andre forhold som er regulert gjennom lover og forskrifter. Det omfatter også kostnader som ikke er avhengige av byggets bruk, som utgifter til forsikringer, skatter og faste avgifter. Drift og vedlikehold Drift omfatter de daglige rutinene. Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. Avtale med Rens og vask AS om vask av mopper. 2.1 Formål Hammerfest Eiendom KF skal jfr. vedtektene kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger Pr i dag vises følgende fordeling av areal pr innbygger i finnmarkskommunene: Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Hammerfest hadde i 2013 størst areal av kommunene med 10,1 m² per innbygger. For Alta var tallet 4,8 m², mens Sør-Varanger i samme periode hadde 7,3 m² per innbygger. Gjennomsnittet for Finnmark er 8 m² per innbygger. Forholdsmessigheten har ikke blitt forandret vesentlig i 2014, og tendensen fra tidligere økonomiplanperioden videreføres. For ordens skyld opplyses at tallene for Hammerfest kommune økes i 2015 når Pleie- og omsorgssentret tas i bruk. Hammerfest Eiendom KF har prøvd å avhende tre bygg i siste periode: Storgata.3 og 49, samt Merediangata.7. Disse verdiene har imidlertid vist seg å være vanskelige å få realisert. 4

5 3. Økonomi 3.1 forutsetninger Økonomiske rammer: Hammerfest Eiendom KF må til enhver tid forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg ut fra de økonomiske rammer som Hammerfest kommune setter. Innenfor de økonomiske rammene vil Hammerfest Eiendom KF først måtte dekke faste / gjennomgående utgifter. Boligforvaltning: Hammerfest Eiendom KF ønsker - i tråd med vedtektene - å forvalte, drifte, og vedlikeholde egen boligmasse ut fra de leieinntekter som til enhver tid genereres av boligmassen, og ellers etterstrebe verdibevarende, effektiv og markedsmessig «boligforvaltning». Ansvar: Med mindre annet er særskilt avtalt har ikke Hammerfest Eiendom KF ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg ut over bygningsskallet. Tiltak knyttet opp mot uteareal / parkanlegg er i tråd med dette ikke medtatt i budsjettet. Ansvar og økonomi må derfor avklares særskilt i det enkelte tilfelle. Bruk av erfaringstall: I mangel av egne erfaringstall vil Hammerfest Eiendom KF basere seg på nasjonalt tallmateriale hvor dette er relevant. Som eksempel nevnes i denne sammenheng etterslep på vedlikeholdssiden, hvor Hammerfest Eiendom KF ikke har hatt ressurser til å vurdere de facto vedlikeholdsetterslep. I slike tilfeller er det nærliggende å basere seg på erfaringstall fra HolteByggSafe. Erfaringstallene settes i så fall opp mot årlige overføringer fra kommunen. Pr ultimo 2014 utgjør etterslepet for formålsbygg på ca. 200 pr m 2. Denne posten ble i budsjettettet for 2014 / Økonomiplan alene estimert til NOK 18 mill. Lønnsvekst: Hammerfest Eiendom KF følger kommunal lønnsutvikling og får årlig justert overføringer fra kommunen i tråd med dette. Eventuelle positive påslag i overføringer herom fra kommunen vil nødvendigvis ikke ha noen direkte effekt på FDV-tjenestene. Prisstigning: Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at overføringer fra Hammerfest kommune tar høyde for og kompenserer forventet prisstigning på varer og tjenester i 2015 tilsvarende kommunal deflator. Inntekter: I tillegg til overføringer fra Hammerfest kommune til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg vil Hammerfest Eiendom KF også budsjettere med inntekter fra utleie av boliger. Refinansiering: Eventuell refinansiering i forhold til boligmasse gjøres via Hammerfest kommune og med langsiktig rente. 5

6 3.2 Driftsbudsjettet Regnskap Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Hovedoversikten viser regnskapet for 2013, opprinnelig budsjett 2014 og budsjett for perioden

7 Tiltak som er lagt til i hovedoversikten for 2015: Nye tiltak Ny stilling, Facilit Ny stilling, forvaltning Prosjektering Isbjørnhallen/Breidablikkhallen 4 Luft/ventilasjon Vedlikehold skoler Vakt og utrykning KPI (Konsumprisindeks) Sum Ny prosjektstilling i 2015 for implementering av forvaltningsprogrammet Facilit. 2. Ny stilling som forvalter for å bedre kunne ta være på eiendomsmassen for kommunen og foretaket. Opprettelse av eventuell forvalterstilling forutsetter godkjenning fra styret i Hammerfest eiendom KF. 3. Prosjektering av oppgradering av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 4. Oppgradering luft/ventilasjon ved Reindalen barnehage, Bokollektivet og Alderspensjonatet i Rypefjord. 5. Økte midler på Fuglenes, Breilia og Fjordtun skole for verdibevarende vedlikehold. Med en m² på 60 kr fordelt på ca m². 6. Vakt og utrykning. Etablering av vakt og sikring ut over ordinær arbeidstid på formålsbygg. 7. KPI. Det er lagt til kommunal deflator på kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon. Se også kapitel 5 for beskrivelse av tiltakene Inntekter Inntektene til foretaket er husleie på utleieboliger og overføring fra kommunen. Tabellen viser inntektene i planperioden. I tillegg kommer mva. kompensasjon på 6,3 mill. Inntekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 FDVU Finans Husleie Leieinntekter I 2015 budsjetteres det med økning i husleieinntekter fra NOK 16 mill i 2014 til NOK 16,4 mill. Overføringer med krav om motytelser Hammerfest kommune overfører årlig midler til Hammerfest Eiendom KF. Overføringene har tidligere utgjort kommunens betaling for de tjenester kommunen får fra Hammerfest Eiendom KF (dekning av FDVU og finansutgifter). I 2015 blir denne posten redusert både fordi formålsbygg og gjeld overtas av kommunen og fordi mva. tilfaller investeringsregnskapet direkte og ikke via driftsregnskapet som tidligere. 7

8 I 2015 vil det ikke være noen overføringer i forhold til «finans». Bakgrunnen er tilbakeføringen av formålsbygg til kommunen, herunder korresponderende behandling av lånegjeld relatert til formålsbygg i kommunens regnskap. Hammerfest Eiendom KF har i 2015 budsjettert med ca. 6,3 mill. i MVA-inntekter, og utgiftsført samme beløp (se: overføringer, driftsutgifter). FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Med de overføringer Hammerfest Eiendom KF får fra kommunen vil FDVU-posten ift. for formålsbygg komme på flatt - NOK 628,- pr m 2. I tillegg kommer leiekostnader til modulbygg som kommunen disponerer (Elvetun skole, Elvetun barnehage, og brannstasjonen) Utgifter Foretaket forvalter, drifter og vedlikeholder to typer bygningsmasse; 1) formålsbygg og 2) utleiebygg. For ordens skyld nevnes at utgiftsføring av mva. også kommer som en inntekt og dermed ikke vil ha noe effekt på resultatet. Driftsutgifter formålsbygg Tabellen nedenfor viser noen av kostnadene som er relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg. Inntektssiden omfatter i denne sammenheng både overføring fra kommunen og husleieinntekter. I 2015 er inntektssiden budsjettert med totalt NOK 75,2 mill. Positiv differanse vil fordeles på variable FDV-kostnader. Faste kostnader Regnskap Lønn + sosial Renhold Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Serviceavtaler Renovasjon Inntekter B 2013 B 2014 B 2015 FDVU Finans Husleie Differanse Lønn og sosiale kostnader er fordelt formålsbygg og utleiebygg. For formålsbygg er det beregnet at 80 % av faste FDV-utgifter relaterer seg til lønnskostnader i drift, vedlikehold og administrasjon. Renholdstjenesten foretar renhold på formålsbygg. et tar høyde for lønnsmidler for 1,5 vacante stillinger, midlertidig flytting av en stilling fra renhold til administrasjonen, samt NOK til lønnsøkning i Kommunale avgifter og renovasjon var underbudsjettert i Dette forhold er søkt rettet opp i budsjettet for

9 Leie av lokaler gjelder Elvetun skole og barnehage, brannstasjonen og Parkgata 18. Kommunens overføring på finans var i 2014 på NOK ca. 51 mill. Som følge av tilbakeføringen av eiendommer blir det ikke finansoverføringer i Husleieinntekter som foretaket har på formålsbygg er i hovedsak utleie til NAV og Fylkeskommune, eks Strandparken, Isbjørnhallen. Driftsutgifter utleiebygg Tabellen viser kostnader (ikke løpende drift) for boliger som tildeles av boligtildelingsutvalget i kommunen, totalt 262 enheter. Faste kostnader Regnskap Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Serviceavtaler Service heiser Snøbrøyting Renhold Renovasjon Finans Inntekter R 2013 B 2014 B 2015 Husleie Leie av lokaler er kostnader til borettslag. Renter og avdrag Våren 2014 ble det vedtatt at formålsbygg skal tilbakeføres fra Eiendom til kommunen. Dette betyr at formålsbyggene både økonomisk og juridisk skal håndteres av Hammerfest kommune og ikke Hammerfest Eiendom KF. I planperioden foreslår foretaket å betale NOK 5 mill. i avdrag til kommunen til dekning av andel av utleiebygg/-boligenes gjeld. Hammerfest Eiendom KF forventer en endring av denne posten i planperioden. et ikke høyde for de to nye prosjektene som er vedtatt og som kommer i investeringsbudsjettet. 9

10 3.3 Investeringsbudsjettet Prioriterte investeringer Hoveoversikt investering. Eiendom har fra og med 2014 kun nyinvesteringer i utleieboliger. Investeringer i formålsbygg føres i tråd med dette i kommunens investeringsregnskap. Utlån og forskuttering er egen kapital til KLP. Denne posten føres i investeringsregnskapet og dekkes med overføringer av driftsmidler. Omsorgsboliger midt byen - Tilskudd 2015: Låneopptak 2015: Regnskapsskjema - Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån - Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger - Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler - Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) - Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger - Sum finansiering: Udekket/udisponert Prosjektbeskrivelse Omsorgsboliger Midt-byen Det er her tale om 15 omsorgsboliger lokalisert over det nye pleie og omsorgssenteret. Leilighetene vil være mellom 51 m² til 73 m². Forventet tilskudd fra Husbanken er på 19,4 mill. Prosjektet er kun lagt inn med investeringskostnader. Driftsinntekter (husleie) og utgifter (strøm, kommunale avgifter, vaktmestertjenester og lignende) vil tilkomme etter ferdigstillelse av bygget. Omsorgsboliger Mellomvannet Boliger til utviklingshemmede ved Mellomvannet boligfelt. Det er igangsatt planarbeid for omsorgsboligene i henhold til tidligere kommunestyre vedtak. Dette vil bli fremsatt i en egen sak for godkjenning av kommunestyret og budsjettreguleres inn i budsjettet for

11 3.3.2 Ikke prioriterte investeringer Det er ikke funnet åpning for investeringer i: 1. Trygdeboliger 2. Gjennomgangsboliger 3. Boliger til Legetjenesten 4. Bygningsmasse 4.1 Formålsbygg Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. I 2014 utgjorde denne bygningsmassen m 2 (inklusiv innleid). Dette arealet øker når Pleie- og omsorgssentret tas i bruk våren I budsjettforslaget for 2014 var ikke vedlikehold av denne bygningsmassen prioritert. I 2015 vil Hammerfest Eiendom KF samarbeide tett med kommune administrasjonen i forhold til prioritering av bygningsmessig vedlikehold. For ordens skyld nevnes NS 3454 Livssykluskostnader hvoretter det for byggverk legges til grunn NOK 200 pr. m 2 som normtall for verdibevarende vedlikehold. I 2014 utgjorde etterslepet på formålsbyggene rundt 18 mill. Hammerfest Eiendom KF må tross for eventuelt lavt budsjett likevel ivareta miljø og sikkerhet på byggene. 1 % 12 % 5 % Formålsbygg 32 % Skoler, 32% B.hage, 7% Kontorlokaler, 14% Institusjon, 10% 19 % Idrettsbygg, 19% 10 % 14 % 7 % Kulturbygg, 12% Kirkebygg, 1% Brann/verksted, 5% Diagrammet totalt antall m 2 formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene for

12 4.2 Utleieboliger Hammerfest Eiendom KF har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for 262 boenheter (274 boliger i 2013), inklusiv innleid. Samlet sett utgjør dette et netto areal på ca m2. Arealet vil i 2015 bli justert opp m 2. Bakgrunnen er både innfasingen av Pleie- og omsorgssentret og istandsetting av noen av de boenheter som gikk tapt ved brannen i Idrettsveien hvor rus/psykiatri tjenesten disponerte 16 boenheter. Tidligere ordning med subsidiering av husleier er vedtatt opphevet. Hammerfest Eiendom KF vil i 2015 jfr. også boligsosialhandlingsplan, etterstrebe å oppnå markedsleie. Støy rundt innføringen av ordningen i 2014 har medført at foretaket ikke vil nå de økonomiske målsetningene før slutten av 2015 / begynnelsen av et for 2015 tar høyde for dette. Husleieinntekter skal ellers gå til dekning av både avdrag og renter lån i tilknytning til boligmassen. I tillegg skal inntektene dekke kommunale avgifter (1 mill.), husleie til borettslag (2 mill.), forholdsmessig andel av både administrasjonskostnader og drift og vedlikehold. Det vil til enhver tid påløpe kostnader for å holde en boligmasse i en forsvarlig utleiemessig stand. Slikt sett kan ikke Hammerfest Eiendom KF unngå å pådra seg kostnader ved forvaltning, drift og vedlikehold. Det er eller slik at tildeling av boliger skjer etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. Tildelingen gjøres i det enkelte tilfelle av boligkontoret, rus-/psykiatritjenesten eller helsesektoren. Hammerfest Eiendom KF har som mål å foreta ei kvalifisert vurdering av vedlikeholdsbehovet for hele boligmassen slik at man fra 2016 kan jobbe med en vedlikeholdsplan på objektnivå. I 2015 vil det i denne sammenheng ved skifte av leietakere bli prioritert å kartlegge/dokumentere vedlikeholdsbehov. Utskiftninger m.v. vil bli tatt hvor det er påtrengende nødvendig. For ordens skyld nevnes at erfaring fra andre deler av landet viser at etterspørsel etter kommunale boliger går noe ned i kommuner hvor markedsleie er innført. I 2014 var det følgende fordeling mellom formålsgruppene som følger: Fordeling pr tjeneste 11 % 12 % 13 % 1 % 42 % Trygde-/omsorgsbolig Gj.bolig Hybelbygget Rus/psyk.tjenesten Innvandrertjenesten Legetjenesten 21 % 12

13 5. Forvaltning, drift og vedlikehold 5.1 Forvaltning Hammerfest Eiendom KF har i 2015 prioritet på følgende tiltak: Styrking av administrasjon slik at Hammerfest Eiendom KF blir i stand til å utføre pålagt forvalteransvar: o Forvaltning: Hammerfest Eiendom KF må fortløpende ivareta egne og kommunens eierinteresser. Det ønskes i denne sammenheng opprettet en ny stilling som leder / forvalter. o Kurs/seminarer ifm. oppdateringer, samt etter- og videreutdanning: Pr i dag er det ikke satt av nok midler til slike aktiviteter. Dette til tross for at Hammerfest Eiendom KF som eier og forvalter til enhver tid forventes å være oppdatert på bl.a. lovverket. I 2015 ønsker Hammerfest Eiendom KF å øke aktivitet ifm. faglig oppdatering av personell, samt eventuelt gi tilbud om individuell etter- og videreutdanning for å dekke egne fremtidige behov. o Implementering av Facilit: Hammerfest Eiendom KF påbegynte i 2014 et prosjekt i forhold til fullstendig implementering av forvaltningsprogram. Dette prosjektet videreføres i 2015, og kostnad beregnet til minimum 1-årsverk. o Utleie: Intern omrokkering av ressurser opprettholdes i 2015 i forbindelse med systematisering av utleie av kommunale boliger. Kostnad på tiltaket er beregnet til minimum 1-årsverk. Etablering av vakt / sikring: Hammerfest Eiendom vil i fokusere på å få på plass en vaktordning ut over ordinær arbeidstid - i forhold til formålsbygg. Hammerfest kommune kan selvfølgelig i tråd med tilbakeføringen av formålsbyggene til selskap 1 selv organisere en utrykningsordning gjennom bruk av f.eks. Brann & redning. Dersom Hammerfest Eiendom KF skal ha dette ansvaret må det avsettes økonomiske midler til etablering av intern vaktordning for utrykning (ved hendelser), alternativt innleie av eksterne tjenesteytere for både utrykning og vakt/sikring. Kvalifisert kartlegging av vedlikeholdsetterslep: Hammerfest Eiendom KF vil i 2015 prioritere å kartlegge vedlikeholdsbehov og -etterslep i forhold til både formålsbygg og boligmasse. Kartleggingsarbeidet forventes ikke å utløse særskilte økonomiske tiltak i Drift Drift omfatter ivaretakelse av de daglige rutinene på i formålsbygg (og boliger). Hammerfest Eiendom KF legger opp til å drifte i tråd med de økonomiske rammer som Hammerfest kommune setter opp for driftsåret Vedlikehold (plan for 2015) Formålsbygg Hammerfest kommune har det økonomiske og juridiske ansvaret for formålsbyggene. Hammerfest Eiendom KF kan i denne sammenheng ikke igangsette noen tiltak før det foreligger ei «bestilling» fra kommunen. Dersom tidligere års praksis med økning i overføringer tilsvarende prisstigning videreføres har man i realiteten en situasjon hvor Hammerfest Eiendom KF ikke kan utføre verdibevarende vedlikehold på formålsbyggene. 13

14 I økonomiplan ble det listet opp en rekke oppgaver som måtte utføres. Listen legges også til grunn i 2015, dog i korrigert stand: Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Skoler Breilia ,00 innvendig og utvendig maling ----" ,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Fjordtun 0,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Fuglenes 0,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Akkarfjord ,00 isolering himling Reindalen ,00 vinduer, ytterdører, innvendige vegger, utv. maling, m.v. Barnehager Rypefjord ,00 utskifing av vinduer Elvetun ,00 utskiftning av åpningsvinduer og gulv Rypefjord ,00 utvendig maling (egne arbeidere) Reindalen ,00 rensing av ventilasjonanlegg Institusjonslokaler Isveien ,00 taktekking Rypefjord Alderspensjonat ,00 rehabilitering vaskerom ----" ,00 rensing av ventilasjonsanlegg Idrettsbygg Breidablikkhallen ,00 utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen ,00 maling av utv. Stålkonstruksjon Kulturbygg Arktisk kultursenter ,00 maling av utv. stålkonstruksjon Sjøgata ,00 Vindskier, utvendig maling samt re-fuging av tegl Adm.bygg. Parkgata ,00 retekking av tak, renner og beslag, samt ytterdør Breidablikk legesenter ,00 skifte vinduer Strandgata ,00 gulv.1 etg. kontorer Storgata ,00 retekking av tak Kirkebygg Hammerfest kirke ,00 lakking av vinduer Rypefjord kirke ,00 taktekking, renner, beslag ytterdør og utv. maling totalt ,00 Uavhengig av de tiltak som prioriteres fra Hammerfest kommunes side vil Hammerfest Eiendom KF i 2015 prioritere å få startet opp med en kvalifisert gjennomgang av formålsbyggene, hvor formålet er å komme i posisjon til å gi bygningseier tilstrekkelig informasjon slik at sedvanlig vedlikeholdet kan planlegges på lang sikt. Gjennomgangen vil skje innenfor budsjettmessig handlingsrom. Hammerfest Eiendom KF vil ellers fokusere på to områder: 1) Skoler: Fuglenes, Breilia og Fjordtun skoler er alle skoler som enten er nylig renovert eller nyoppført. Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at det ikke for noen av skolene bedrives verdibevarende vedlikehold. Denne trenden må snues. 14

15 Hammerfest Eiendom KF foreslår at dette skjer via en trinnvis økning. I 2015 bør vedlikeholdsposten økes til ca. 60 kroner pr m2. For nevnte skoler (totalt m2) utgjør dette tiltaket ca. NOK 1,2 mill. i ) Idrettshaller: Isbjørnhallen stod ferdig for bruk i Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at Isbjørnhallen som et bygg med estimert levetid på 60 år skulle ha gjennomgått en «midtlivsoppgradering» allerede i Eiendom har tidligere innhentet tilbud på utforming av «tilstandsrapport m/ prisoverslag». Pr 2010 var kostnaden til dette arbeidet estimert til ca. NOK Det forsvarlig å legge til grunn at Isbjørnhallen må tas ut av drift for midtlivsoppgradering senest innen Det er i så fall tale om oppgradering av både skall, overflater, samt sentral infrastruktur/ tekniske anlegg i tilknytning til bl.a. vann, brann, luft, lys. Det anbefales i sammenheng å få innhentet nytt tilbud på utferdigelse av tilstandsrapport for hallene i hammerfestområdet. messig bør det i 2015 settes av minimum NOK for utarbeidelse av tilstandsrapport. Dersom Hammerfest kommune ønsker å satse videre på Isbjørnhallen bør Breidablikkhallen ha fått en trinnvis oppgradering for å takle øket bruk i perioden Isbjørnhallen oppgraderes. Kostnader bør innarbeides fra og med budsjettet for Utleieboliger Hammerfest Eiendom KF ønsker i 2015 å kartlegge / dokumentere standarden / tilstanden boenheter som det skjer et skifte av leietaker. Formålet er primært å gjøre foretaket i stand til både å beregne rett markedsleie og å planlegge mer langsiktig. Samtidig med kartleggingen vil det bli foretatt tegningskontroll, energimerking, og nødvendig vedlikehold. 5.4 Renhold Hammerfest Eiendom KF startet høsten 2014 med full implementering av Facilit som forvaltningsprogram for både formålsbygg og boliger. Det forventes i denne sammenheng at renhold vil komme inn som en naturlig del av Facilit i løpet av Realisering eller omdisponering av verdier Pensjonærhjemmet: I mars/april 2015 vil det nye Pleie- og omsorgssentret bli tatt i bruk. Samtidig med dette vil Pensjonærhjemmet fraflyttes. Hammerfest Eiendom KF ønsker i denne sammenheng å få kartlagt hva som skal skje videre med bygget / eiendommen, og vil i samråd med og etter godkjennelse fra rådmann få utarbeidet ei vurdering ift. 1) videre bruk til helse- og omsorgformål, 2) andre formål, 3) riving og bruk av tomt til annet kommunalt formål, og 4) salg «as is». Nedre Molla 24/26: Hammerfest Eiendom KF har leid inn eksterne for å få vurdert 1) rehabilitering av boligen innen for dagens formål, 2) rehabilitering innenfor andre formål, 3) riving og 4) bruk av tomt til annet kommunalt formål, og 5) salg «as is». Egen sak forventes i denne sammenheng fremmet for kommunestyret våren

16 7. Sammendrag av budsjettet 2015 Hammerfest Eiendom KF ønsker i 2015 å rendyrke rollen som Hammerfest kommunes forvalter, drifter og vedlikeholder. For å kunne ivareta eierrollen på god nok måte ønsker Hammerfest Eiendom KF å styrke administrasjonen med nyopprettet stilling som leder for forvaltningsenhet/-avdeling. Med samme begrunnelse styrkes håndteringen av utleieboliger via intern omrokkering av personell og lønnsmidler. For å kunne håndtere estimert vedlikeholdsetterslep samt for å kunne være i forkant av de utfordringer som Hammerfest Eiendom KF ser komme ønsker foretaket å starte en kvalifisert kartlegging av status på både egen boligmasse og kommunale formålsbygg. Arbeidet forventes å pågå ut over Stillinger på vaktmester- og vedlikeholdssiden som ble vacante i 2014 søkes besatt i 2015 slik at jevn og god tjenesteproduksjon muliggjøres. 16

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015 Årsmelding 2015 2 Innhold Antall møter og saker... 4 Organisasjon... 5 Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet... 9 Soliditet... 9 Gjeldsgrad... 10 Inntekter... 10 Faste utgifter... 10 Netto

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014 Årsmelding 2014 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... Feil! Bokmerke er ikke definert. Styret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Antall møter og saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Daglig leder kommenterer...

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer