Budsjett 2013 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet... 7 Ikke prioriterte investeringer Formålsbygg Utleieboliger Drift og vedlikehold Drift Vedlikeholdsplan for Renhold Salg av bygg/ Eiendommer Sammendrag av budsjettet

3 Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten. For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess. Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Daglig leder Merkantil Prosjekt Drift og vedlikehold Renhold Samlokalisering av KF et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har vært adskilt. Prosjektavdelingen Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. 3

4 Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift og vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres i til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern, tall hentet fra SSB, Kostra Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Kostra gr 12 *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta, Sør-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Årdal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. 4

5 Økonomi Driftsbudsjettet Inntekter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Leieinntekter Husleien økes til markedspris. Økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere lokaler, Strandgt og Storgata 17, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter. 5

6 Overføringer med krav om motytelser Overføringer inneholder det behov som Hammerfest Eiendom har lagt til grunn til dekning av FDVU og finansutgifter. Den inneholder også refusjon av moms på drift og investeringsregnskapet. Moms på investering går til finansiering av investeringene og samme beløp finner vi igjen i avsetningen, overført til investeringsregnskapet. FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. I tillegg er det lagt til leiekostnader ved de modulbyggene som kommunen disponerer, Elvetun skole og barnehage og brannstasjonen. Til sammen er det forutsatt en overføring på 76,6 mill. i Tabellen nedenfor viser forventet overføringer fra kommunen med en prisstigning på 3 % økning for hvert år som er lagt inn i økonomiplanperioden FDVU Leie modul bygg Utgifter Driftsutgifter: Lønn, det er lagt inn en ekstra stilling på renhold på grunn av økt areal. Prosjektstillingene er budsjettert på området, men vil bli belastet investeringsregnskapet for hvert prosjekt. Energi, ny avtale trer i kraft og det forventes lavere strøm priser til neste år. Leie lokaler gjelder modulbyggene på Elvetun og brannstasjonen på ca 4 mill for 2013 og husleie til ulike borettslag. Det er også lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF. Kommunale avgifter og renovasjon er økt noe på grunn av økt gebyrregulativ. Tabellen nedenfor viser noen av de faste kostnadene for Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke tatt hensyn til inngåtte serviceavtaler som vil kommer i tillegg. Faste kostnader Regnskap 2011 Buds(end) 2012 Budsjett 2013 Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Renovasjon Kommune overføring R 2011 B 2012 B 2013 FDVU Differanse

7 Ved en FDVU overføring fra kommunen på 76,6 mill og faste kostnader 63,6 mill, er det 13 mill. igjen til serviceavtaler, drift og vedlikehold (se eget avsnitt for vedlikehold). Renter og avdrag Kommunens andel av finanskostnadene er 50,36 mill. Budsjettet for 2013 er på 62,5 mill., det vil si at resten må finansieres av utleieboligene. Overføring Overføring til investeringsregnskapet er moms som registres i driftsregnskapet men som skal i sin helhet tilbakeføres til investeringene som en del av finansieringen. I følge Forskrift om årsregnskapet 5 tiende ledd skal 80 % av momsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Hammerfest Eiendom har valgt å overføre 100 % for ikke å få en kunstig inntekt i driftsregnskapet. Hammerfest kommunens forslag til FDVU Vi har mottatt et tilbud fra Hammerfest Kommune på kr ,- til dekning av FDVU på formålsbygg. Dette beløpet dekker ikke budsjettet på de faste kostnader for 2013 på kr ,- (nedgang fra 2012 med ca 1,1 mill.). Om kommunen opprettholder sin beregning for overføring foreslår vi følgende inndekning: - Salg av tjenester til prosjekt kr ,- - Stenging av Breidablikk basseng innsparing på kr ,- - Stenging av Sanitetsbadet innsparing på kr ,- - Hammerfest Kommune besørger brøyting av samtlige formålsbygg med egne maskiner eller med innleid personell, kr Alt av vedlikehold i 2013 settes på vent, dette kommer til å medføre at enkelte rom og funksjoner på byggene opphører. Alt av lovpålagte kontroller/ utbedringer utføres. Ansatte vil bli satt til å gjøre interne oppgaver. Investeringsbudsjettet Investeringer Omsorgssenter, Kirkeparken Baksalen skole Håja barnehage Barnehage midt-byen Tomtekostnader barnehage Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen Kirkegata 21, IT Omsorgsboliger, Midt-byen Fortau og fortausvarme Hybelbygg Totalt investeringer Finansiering av investeringene i Mva, overføring fra drift % egenkap. Kommune Låneopptak ` 7

8 - Det er allerede foretatt låneopptak for prosjektene «Fortau og fortausvarme» samt «hybelbygg Fuglenes». Prosjektbeskrivelse Omsorgssenter, Kirkeparken: Prosjektet er i rute tidsmessig. I forhold til budsjett har vi fortsatt problemstillingen at vi har et vedtatt budsjett på 256 mill, mens vi foreløpig, før samspillsfasen er gjennomført, har en budsjettkalkulasjon på over 280 mill. Entreprenørens forutsetninger for prosjektet ble klargjort skriftlig, dagen etter budsjettvedtaket. Consto AS er kjent med budsjettinnstilling til kommunestyret saksnr 2010/714-32, gjeldene nytt pleie- og omsorgssenter. Løsningsforslaget fra Consto ble vurdert som beste totaltilbud blant de fem tilbudene. I innstillingen foreslår Rådmannen å kutte det som er betegnet som ekstra kvaliteter i prosjektet og som Consto har beskrevet i notat av Etter presentasjon av løsningsforslaget ble disse kvalitetene angitt med en kroneverdi for å synliggjøre hvilken merverdi dette gir kommunen. Disse kvalitetene er en del av løsningsforslaget, og kan ikke tas ut av anbudssummen uten videre. Energi 10 mill; Dette tallet er beregnet nåtidsverdien av en årlig besparelse på kr ,- i form av redusert energiforbruk. Beregningen er utført av Multiconsult og er oversendt sammen med resterende del av tilbudet. Dette er ikke en investeringskostnad som er betydelig lavere, og i størrelsesorden 1-2 millioner kroner. Klimatisert sansehage 1,25 mill; Dette er en del av planløsningen/logistikken i bygget og arealet kan ikke fjernes. Offentlig park 2 mill; Dette arealet er etablert som en utvidet del av sansehagen og som reetablering av Kirkeparken. Parken er også forutsatt å kunne betjene boliger over omsorgssenteret som utomhusareal. Dersom dette fjernes vil det være i strid med forutsetninger fra tomteeier. Bano 2 mill; Det er mulig å erstatte denne baderomsløsningen med billigere kvaliteter. Snøsmelteanlegg 0,75 mill; Det er mulig og fjerne snøsmelteanlegg i sansehage, inngangsparti og langs Parkgata. I hht ovenfornevnte er det mulig og kutte i de to siste punktene for ekstra kvaliteter tilsvarende kr 2,75 mill. Disse tallene er oppgitt inkl. mva. og utgjør således 2,2 mill eks mva. I Rådmannens forslag er summen angitt til 16 mill eks. mva. Det kan også kuttes 1-2 mill inkl mva for energiforbedring, men da fjerner en også verdien av fremtidig spart energi som er betydelig høyere. Vi skal nå inn i en samspillfase. Der er vi naturligvis konstruktiv til å se på mulige forenklinger/besparelser. Det må dog bero på andre forhold enn de ovenfornevnte. Dette gir oss utfordringer i forhold til de kuttforslagene som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak. I følge entreprenør er det meste av kuttforslagene en del av den tekniske løsningen, og kan ikke kuttes. Bare en brøkdel av de foreslåtte kutt, kan gjennomføres. Det ble også brukt 16 mill eks mva, mens forutsetningen på verdifastsettelsen var inkl mva. Under forutsetning av at det i løpet av samspillsfasen ikke gjøres endringer som medfører betydelige kostnadsøkning, vil man kunne kutte i uforutsette kostnader, og dermed komme en del ned i forhold til budsjettbehov. HFE vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringsforslag, med alternative forslag til nedtaking av prosjektomfang, når vi har sikre tallforutsetninger. Baksalen skole: Oppstart av prosjektering/ utredning av nye baksalen skole. Området omreguleres til kommende formål. 8

9 Håja barnehage: Bygging og ferdigstillelse av nye Håja barnehage. Barnehage Midt-byen: Utredning av barnehage plassering for ny barnehage i tilknytning til midt-byen. Innmeldt behov fra sektoren. Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen: Innmeldt behov fra sektoren, da det er et akutt behov for utbedring av dagen sportsdekke. Kirkegata 21, IT: Det er meldt inn behov for sikring av server rom ved IT- avdelingen Kirkegata 21. Kostnaden gjelder for sikring av innvendige vegger og dører. Omsorgsboliger, Midt-byen: Utredning/ prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til midt- byen. Fortausvarme: Tilknytningsavgift fortausvarme Hammerfest sentrum. Kostnaden gjelder avgift til Hammerfest Energi Varme i for å kunne ta i bruk fortausvarme. Avgiften er et engangsbeløp. Prosjektet er flyttet fra 2012 og låneopptak er foretatt. Hybelbygg: Sluttfaktura for prosjektet. Prosjektet er flyttet fra tidligere år og låneopptak er foretatt. 9

10 Ikke prioriterte investeringer Det er meldt inn ulike tiltak som det, i samarbeid med Hammerfest kommune, ikke er funnet rom for i denne planperioden. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger, Mellomvannet Skaidiveien Rypefjord sykehjem Rypefjord sykehjem, varslingsanlegg Rypefjord sykehjem, søppelrom Rypefjord sykehjem, uteareal Rypefjord Aldershjem, uteareal Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Sentralkjøkken Breilia skole Breidablikk barnehage Allmed legesenter Utredning Isbjørnhallen AKS, teknisk anlegg Brannstasjon Branngarasje Akkardfjord Nødstømsaggregat Rådhuset ferdigstillelse Totalt investeringer Omsorgsboliger, Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommende bolig felt ved mellomvannet. Skaidiveien 20: Det er fra leder i Skaidiveien 20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningen mangler garderober og fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven saken er meldt som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er fra leder ved Rypefjord Sykehjem og hovedverneombud meldt inn behov for ombygging av skjermet avdeling. Kostnaden gjelder prosjektering og ombygging. Skjermet avdeling mangler kontor fasiliteter for sine ansatte, et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er meldt inn av leder behov for ombygging av pasientvarslingsanleggene. Sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling 2 pasientalarmanlegg. Anleggene kan ikke kommunisere med hverandre og kostnadene gjelder for ombygging av anleggene. 10

11 Rypefjord sykehjem, uteareal: Det er meldt inn behov fra leder ved Rypefjord sykehjem om sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngang på parkeringsplass mangler det rekkverk eller annen sikring. Situasjonen har ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukere har kjørt utfor skråningen på nedsiden. Rypefjord sykehjem, søppelrom: Søppelrom Rypefjord sykehjem. Sykehjemmet har utvendige søppel konteinere. Det er meldt inn behov for innvendig søppelrom i kjeller for å kunne rasjonalisere søppelhåndteringen. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om behov for inngjerding og beplantning av gjenstående uteområde mot sjøsiden. Kostnaden gjelder gjerde og utfylling og beplantning. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om nødstrømsaggregat. Ved strømbrudd kan mangel på lys og strøm føre til fallskader og manglende muligheter til bruk av elektronisk utstyr. Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenet på over ti minutter. Beboerne er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd. Kostnadene gjelder for vanntåkeanlegg begge bygg. Sentralkjøkken: Det er fra leder av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem meldt inn behov for nytt sentralkjøkken. Kostnadene gjelder prosjektering av kjøkkenet/bygget. Det ligger også en forutsetning om at denne må være på plass før Pleie og omsorgssenteret ved Kirkeparken kan taes i bruk. Breilia skole: Sikring av tak med gjerde, sikring av åpning innvendig hovedtrapp Breilia skole. Barn går opp på taket og for å hindre dette er det kommet krav fra verneombud om gjerde. I hovedtrapp klatrer elevene på utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombud om sikring. Saken er registret som avvik. Breidablikk barnehage: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikk barnehage om utvendig solavskjerming. Kravet begrunnes med høy innetemperatur ved solrike dager. Allmed legesenter: Prosjektering av nytt legekontor for Allmed legesenter. Kostnadene gjelder for prosjektering av nytt legesenter. Utredning Isbjørnhallen: Kostnadsoverslag rehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnader for tilstandsrapport og kostnadsoverslag for rehabilitering. AKS, teknisk anlegg En gjennomgang av våre tekniske anlegg viser behov for oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet blitt klaget en del fra AKS angående problemer med å regulere inneklimaet i forhold til forskjellig type bruk. Vi har indikasjoner på at man samtidig får en enøk effekt som kan tjene inn investeringen i løpet av 1,5 år. Flere bygg er under utredning. 11

12 Brannstasjon: Prosjektering av ombygging og utvidelse midlertidig brannstasjon Risvågveien 3. For å kunne nyttegjøre eksisterende bygningsmasse som brannstasjon og 110- sentral må det foretas ombygging og utvidelse. Branngarasje Akkardfjord: Prosjektering og oppføring av branngarasje i Akkarfjord. Branngarasjen skal huse brannbil og brannvernutstyr. Nødstrømsaggregat: Det prosjekteres og bygges nødstrøms anlegg til følgende bygg Rypefjord alderspensjonat, Museum v/ it og Rådhuset, her er det snakk om et mobilt aggregat som kan kobles til de nevnte bygg. Rådhuset ferdigstillelse. Det er fra ledelsen på Rådhuset meldt inn behov for og ferdig stille dette bygget. Bygget har vesentlige mangler som skyldes feil prosjektering samt at det er gjennomført bruks endringer inne i bygget som krever ombygging/ utbedring. Formålsbygg Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2 inklusiv innleid. Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Budsjettforslaget 2013 tar utgangspunkt i minimums vedlikehold av bygningsmassen for å ivareta miljø og sikkerhet. Vedlikeholdsforslaget er derfor ikke verdibevarende. I NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall for verdibevarende vedlikehold på kr. 200 pr m2 byggverk. For formålsbygg vil dette alene utgjøre rundt 20 mill i I rapport utarbeidet av Multiconsult 2008 anslås vedlikeholds etterslepet i landets kommuner til i gjennomsnitt kr pr m2 formålsbygg. For Hammerfest Eiendom KF vil dette utgjøre ca 500 mill etter dagens verdi. Størstedelen av etterslepet gjelder Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 12

13 Grafen nedenfor viser det totale arealet på formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene. Skolene disponerer 33 % av det totale arealet, helse/pleie og idrett disponerer 19 % hver, kultur disponerer 11 % og barnehager 7 %. Administrasjonen, brann, kirken og annet (lagerlokaler osv) disponerer alle under 5 % hver. Administrasjon Barnehager Skoler Helse/pleie Brann Idrett Kultur Kirker Utleieboliger Forvaltnings- og driftsansvaret for 266 utleieboenheter, inklusiv innleid. Dette utgjør et netto areal på ca m2. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Den økte inntekten på utleieboliger vil gå i sin helhet til denne bolig massen. Et eventuelt overskudd innen for denne boligmassen settes på et eget fond som kan benyttes til videre utvikling av denne bolig massen, eks. egenkapital til kommende omsorgsboliger i Hammerfest Kommune. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. Dette vil føre til en bedre utnyttelse av statens ordningen med bostøtte. Ved å øke husleien til markedspris vil det være en større andel leietakere som utfyller kriteriene for bostøtte. Tildeling av boliger utføres i dag av boligkontoret, rustjenesten eller helsesektoren etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. 13

14 Trygdebolig Omsorgsbolig Gj.bolig Hybelbygget Rus/psyk.tjenesten Turistveien 72 Innvandrertjenesten Sosial bolig Legeboliger Grafen viser fordeling av antall utleie boliger på formålsgrupper. I løpet av året må det vurderes hvilket behov de ulike avdelingene har og mulig omdisponere formålsgruppene for å få en best mulig utnyttelse av boliger som blir stående tomme i påvente av leietakere. Drift og vedlikehold Drift En stor del av vårt budsjett er knyttet opp mot faste kostnader. Vi vil i det videre arbeidet med detaljbudsjettering, søke å gjøre grep som gir reduksjoner i disse kostnadene. Det er inngått ny leveringsavtale med Hammerfest Energi. Videre er det inngått fastprisavtale for 70 % av forbruket for På grunn av gunstig pris i markedet, vil det kunne gi oss en besparelse i energikostnader på opp mot 3-4 mill kr. Videre vil vi innlede et samarbeid med Hammerfest Energi og skolesektoren, hvor man skal søke å få energisparing som et prioritert tema i skolen. I løpet av året vil vi foreta en revidering av bilparken for å se om det er mulighet for kostnads- eller effektivitetsinnsparing. 14

15 Vedlikeholdsplan for 2013 Formålsbygg Planlagt vedlikehold av formålsbygg. Forutsetter Hammerfest Eiendoms beregning av FDVU kostnader på kr 750 pr m2. Ved en reduksjon av overføringene fra kommunen vil dette medføre en reduksjon av vedlikeholdet. Formålsbygg Beløp Kommentarer Breilia skole Maling innv. Utv. Akkarfjord skole Isolering himling Rypefjord barnehage Utv. Maling, egne arbeidere Rypefjord Alderspensjonat Rehabilitering vaskerom, egne arbeidere Rypefjord sykehjem, skjermet avd Beboerrom med bad Breidablikkhallen Utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen Maling utv.stålkonstruksjoner Arktisk kultursenter Maling utv.stålkonstruksjoner Parkgata Retekke tak, renner og beslag, ytterdører Breidablikk 33 legesenter Vinduer Strandgata Gulv 1 etg. kontorer Sjøgata 4 Biblioteket Vindskier, utv. maling, refuging tegl Materialer til egne arbeidere og forsikringsskader Sum Rypefjord sykehjem, skjermet avdeling har et krav om gjennomføring for at avdelingen ikke skal bli stengt. Oversikten nedenfor viser vedlikehold av formålsbygg det ikke er funnet rom for i Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Hammerfest kirke Lakke dører vinduer Rypefjord kirke Taktekke, renner og beslag ytterdør, ferdigstille utv, maling Storgata Retekke tak Reindalen skole Vinduer, ytterdører, innv. vegg, utv maling, overvannsledning, asfaltering Elvetun barnehage Bytte åpningsvinduer, gulv. Isveien Taktekke Rypefjord barnehage skifting av vinduer Sum Listen er ikke uttømmende, men det er kun tatt hensyn til de tingene som Hammerfest Eiendom KF mener er mest viktig. Behovet for vedlikehold er stort. Vi ser at forholdsvis nye bygg også krever mye vedlikehold, blant annet skoler er preget av hærverk. 15

16 Utleieboliger Vedlikehold av utleieboligene er ca 2,7 mill. etter at finans og husleie til borettslag er betalt. Prioriteringen vises i tabellen nedenfor. Utleiebygg Beløp Kommentar Idrettsveien Utbedre fall badegulv Idrettsveien Male utvendig Rørvikveien Ytterdører, tak Idrettsveien Støttemur Tåkeheimen Male kjellermur Nedre Hauen 1 og Vinduer, utv. maling Materialer egne arbeidere Sum Oversikten nedenfor viser vedlikehold av utleiebygg det ikke er funnet rom for i Utleiebygg, ikke prioritert Beløp Kommentar Elvemo bygg 1 og Taktekke, etterisolering, vinduer Sum Det har vært en stor andel av subsidiering av utleiebyggene som Hammerfest Eiendom KF har blitt belastet og finansiert på bekostning av drift og vedlikehold. For 2013 endres denne praksis. Renhold Økning i antall stillinger på grunn av økt areal. Vi vil på sikt innføre en bedre kontroll og opplærings del av vår tjeneste, noe som vil være med på å bidra til en økt kvalitet. For å kvalitetssikre renholdsarbeidet vil det vurderes å innføre Insta 800, kvalitetssikringsprogram, det settes opp standarder for hvilket nivå det daglige renhold skal utføres på. Salg av bygg/ Eiendommer Noen av formålsbyggene er allerede lagt ut for salg, men det foreslås ytterligere reduksjon av areal. - Gammel kinoen ligger i dag ute for salg, har som mål at dette bygget blir avhendet i løpet av Menighetshuset i meridiangata ligger ute for salg, har som mål at bygget avhendes i løpet av Strandgata 49 legges ut for salg i 2013, har som mål at bygget avhendes i starten av Skulle Kårhamn skole bli vedtatt nedlagt, legges skolen og lærerboligen ut for salg i løpe av Pensjonærhjemmet på Molla anbefales solgt i løpet av 2013/ Da beboere er foreslått flyttet til det nye pleie og omsorgssenteret i Kirkeparken. - Øvre Molla 24/26 «Dyrlege boligen» eiendommen selges i løpet av Salg av boliger og eiendommer tilfaller investeringsregnskapet. 16

17 Sammendrag av budsjettet 2013 Samlet areal på bygninger kommunen eier og leier per innbygger er høyt i forhold til andre kommuner. Hammerfest har et areal på 9,5 m2 per innbygger i Det bør vurderes hvilket areal behov de ulike tjenestene har for best mulig utnytelse av tilgjengelige formålsbygg eventuelt avhending av lokaler. Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. Planlagt vedlikehold av formålsbygg forutsetter at Hammerfest Eiendoms beregninger av FDVU legges til grunn for overføringene fra kommunen. En reduksjon av dette vil føre til en reduksjon av vedlikeholdet. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. 17

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 3 2.1 Formål... 4 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 3. Økonomi... 5 3.1 forutsetninger... 5 3.2 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015 Årsmelding 2015 2 Innhold Antall møter og saker... 4 Organisasjon... 5 Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet... 9 Soliditet... 9 Gjeldsgrad... 10 Inntekter... 10 Faste utgifter... 10 Netto

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2 3 Innholdsfortegnelse Dagligledersinnledning...4 Organisasjon...4 Formål...5 Arealpåformålsbyggper innbygger...5 Økonomi...6 Driftsbudsjettet... 6 Investeringsbudsjettet...8

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai 2017 Årsmelding for 2016 Vedlegg Årsmelding 2016 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Gebyrregulativ husleie

Gebyrregulativ husleie Gebyrregulativ husleie Generell info Pr disponerer Hammerfest Eiendom 6 boenheter fordelt på trygde-, omsorgs-, innvandrer-, gjennomgangs- og sosiale boliger. Tildeling av boenheter utføres av «Boligtildelingsutvalget»

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9 ÅRSMELDING 2009 side 1 av 9 Innledning: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak med følgende formål: Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer