Budsjett 2013 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet... 7 Ikke prioriterte investeringer Formålsbygg Utleieboliger Drift og vedlikehold Drift Vedlikeholdsplan for Renhold Salg av bygg/ Eiendommer Sammendrag av budsjettet

3 Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten. For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess. Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Daglig leder Merkantil Prosjekt Drift og vedlikehold Renhold Samlokalisering av KF et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har vært adskilt. Prosjektavdelingen Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. 3

4 Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift og vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres i til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern, tall hentet fra SSB, Kostra Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Kostra gr 12 *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta, Sør-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Årdal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. 4

5 Økonomi Driftsbudsjettet Inntekter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Leieinntekter Husleien økes til markedspris. Økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere lokaler, Strandgt og Storgata 17, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter. 5

6 Overføringer med krav om motytelser Overføringer inneholder det behov som Hammerfest Eiendom har lagt til grunn til dekning av FDVU og finansutgifter. Den inneholder også refusjon av moms på drift og investeringsregnskapet. Moms på investering går til finansiering av investeringene og samme beløp finner vi igjen i avsetningen, overført til investeringsregnskapet. FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. I tillegg er det lagt til leiekostnader ved de modulbyggene som kommunen disponerer, Elvetun skole og barnehage og brannstasjonen. Til sammen er det forutsatt en overføring på 76,6 mill. i Tabellen nedenfor viser forventet overføringer fra kommunen med en prisstigning på 3 % økning for hvert år som er lagt inn i økonomiplanperioden FDVU Leie modul bygg Utgifter Driftsutgifter: Lønn, det er lagt inn en ekstra stilling på renhold på grunn av økt areal. Prosjektstillingene er budsjettert på området, men vil bli belastet investeringsregnskapet for hvert prosjekt. Energi, ny avtale trer i kraft og det forventes lavere strøm priser til neste år. Leie lokaler gjelder modulbyggene på Elvetun og brannstasjonen på ca 4 mill for 2013 og husleie til ulike borettslag. Det er også lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF. Kommunale avgifter og renovasjon er økt noe på grunn av økt gebyrregulativ. Tabellen nedenfor viser noen av de faste kostnadene for Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke tatt hensyn til inngåtte serviceavtaler som vil kommer i tillegg. Faste kostnader Regnskap 2011 Buds(end) 2012 Budsjett 2013 Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Renovasjon Kommune overføring R 2011 B 2012 B 2013 FDVU Differanse

7 Ved en FDVU overføring fra kommunen på 76,6 mill og faste kostnader 63,6 mill, er det 13 mill. igjen til serviceavtaler, drift og vedlikehold (se eget avsnitt for vedlikehold). Renter og avdrag Kommunens andel av finanskostnadene er 50,36 mill. Budsjettet for 2013 er på 62,5 mill., det vil si at resten må finansieres av utleieboligene. Overføring Overføring til investeringsregnskapet er moms som registres i driftsregnskapet men som skal i sin helhet tilbakeføres til investeringene som en del av finansieringen. I følge Forskrift om årsregnskapet 5 tiende ledd skal 80 % av momsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Hammerfest Eiendom har valgt å overføre 100 % for ikke å få en kunstig inntekt i driftsregnskapet. Hammerfest kommunens forslag til FDVU Vi har mottatt et tilbud fra Hammerfest Kommune på kr ,- til dekning av FDVU på formålsbygg. Dette beløpet dekker ikke budsjettet på de faste kostnader for 2013 på kr ,- (nedgang fra 2012 med ca 1,1 mill.). Om kommunen opprettholder sin beregning for overføring foreslår vi følgende inndekning: - Salg av tjenester til prosjekt kr ,- - Stenging av Breidablikk basseng innsparing på kr ,- - Stenging av Sanitetsbadet innsparing på kr ,- - Hammerfest Kommune besørger brøyting av samtlige formålsbygg med egne maskiner eller med innleid personell, kr Alt av vedlikehold i 2013 settes på vent, dette kommer til å medføre at enkelte rom og funksjoner på byggene opphører. Alt av lovpålagte kontroller/ utbedringer utføres. Ansatte vil bli satt til å gjøre interne oppgaver. Investeringsbudsjettet Investeringer Omsorgssenter, Kirkeparken Baksalen skole Håja barnehage Barnehage midt-byen Tomtekostnader barnehage Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen Kirkegata 21, IT Omsorgsboliger, Midt-byen Fortau og fortausvarme Hybelbygg Totalt investeringer Finansiering av investeringene i Mva, overføring fra drift % egenkap. Kommune Låneopptak ` 7

8 - Det er allerede foretatt låneopptak for prosjektene «Fortau og fortausvarme» samt «hybelbygg Fuglenes». Prosjektbeskrivelse Omsorgssenter, Kirkeparken: Prosjektet er i rute tidsmessig. I forhold til budsjett har vi fortsatt problemstillingen at vi har et vedtatt budsjett på 256 mill, mens vi foreløpig, før samspillsfasen er gjennomført, har en budsjettkalkulasjon på over 280 mill. Entreprenørens forutsetninger for prosjektet ble klargjort skriftlig, dagen etter budsjettvedtaket. Consto AS er kjent med budsjettinnstilling til kommunestyret saksnr 2010/714-32, gjeldene nytt pleie- og omsorgssenter. Løsningsforslaget fra Consto ble vurdert som beste totaltilbud blant de fem tilbudene. I innstillingen foreslår Rådmannen å kutte det som er betegnet som ekstra kvaliteter i prosjektet og som Consto har beskrevet i notat av Etter presentasjon av løsningsforslaget ble disse kvalitetene angitt med en kroneverdi for å synliggjøre hvilken merverdi dette gir kommunen. Disse kvalitetene er en del av løsningsforslaget, og kan ikke tas ut av anbudssummen uten videre. Energi 10 mill; Dette tallet er beregnet nåtidsverdien av en årlig besparelse på kr ,- i form av redusert energiforbruk. Beregningen er utført av Multiconsult og er oversendt sammen med resterende del av tilbudet. Dette er ikke en investeringskostnad som er betydelig lavere, og i størrelsesorden 1-2 millioner kroner. Klimatisert sansehage 1,25 mill; Dette er en del av planløsningen/logistikken i bygget og arealet kan ikke fjernes. Offentlig park 2 mill; Dette arealet er etablert som en utvidet del av sansehagen og som reetablering av Kirkeparken. Parken er også forutsatt å kunne betjene boliger over omsorgssenteret som utomhusareal. Dersom dette fjernes vil det være i strid med forutsetninger fra tomteeier. Bano 2 mill; Det er mulig å erstatte denne baderomsløsningen med billigere kvaliteter. Snøsmelteanlegg 0,75 mill; Det er mulig og fjerne snøsmelteanlegg i sansehage, inngangsparti og langs Parkgata. I hht ovenfornevnte er det mulig og kutte i de to siste punktene for ekstra kvaliteter tilsvarende kr 2,75 mill. Disse tallene er oppgitt inkl. mva. og utgjør således 2,2 mill eks mva. I Rådmannens forslag er summen angitt til 16 mill eks. mva. Det kan også kuttes 1-2 mill inkl mva for energiforbedring, men da fjerner en også verdien av fremtidig spart energi som er betydelig høyere. Vi skal nå inn i en samspillfase. Der er vi naturligvis konstruktiv til å se på mulige forenklinger/besparelser. Det må dog bero på andre forhold enn de ovenfornevnte. Dette gir oss utfordringer i forhold til de kuttforslagene som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak. I følge entreprenør er det meste av kuttforslagene en del av den tekniske løsningen, og kan ikke kuttes. Bare en brøkdel av de foreslåtte kutt, kan gjennomføres. Det ble også brukt 16 mill eks mva, mens forutsetningen på verdifastsettelsen var inkl mva. Under forutsetning av at det i løpet av samspillsfasen ikke gjøres endringer som medfører betydelige kostnadsøkning, vil man kunne kutte i uforutsette kostnader, og dermed komme en del ned i forhold til budsjettbehov. HFE vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringsforslag, med alternative forslag til nedtaking av prosjektomfang, når vi har sikre tallforutsetninger. Baksalen skole: Oppstart av prosjektering/ utredning av nye baksalen skole. Området omreguleres til kommende formål. 8

9 Håja barnehage: Bygging og ferdigstillelse av nye Håja barnehage. Barnehage Midt-byen: Utredning av barnehage plassering for ny barnehage i tilknytning til midt-byen. Innmeldt behov fra sektoren. Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen: Innmeldt behov fra sektoren, da det er et akutt behov for utbedring av dagen sportsdekke. Kirkegata 21, IT: Det er meldt inn behov for sikring av server rom ved IT- avdelingen Kirkegata 21. Kostnaden gjelder for sikring av innvendige vegger og dører. Omsorgsboliger, Midt-byen: Utredning/ prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til midt- byen. Fortausvarme: Tilknytningsavgift fortausvarme Hammerfest sentrum. Kostnaden gjelder avgift til Hammerfest Energi Varme i for å kunne ta i bruk fortausvarme. Avgiften er et engangsbeløp. Prosjektet er flyttet fra 2012 og låneopptak er foretatt. Hybelbygg: Sluttfaktura for prosjektet. Prosjektet er flyttet fra tidligere år og låneopptak er foretatt. 9

10 Ikke prioriterte investeringer Det er meldt inn ulike tiltak som det, i samarbeid med Hammerfest kommune, ikke er funnet rom for i denne planperioden. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger, Mellomvannet Skaidiveien Rypefjord sykehjem Rypefjord sykehjem, varslingsanlegg Rypefjord sykehjem, søppelrom Rypefjord sykehjem, uteareal Rypefjord Aldershjem, uteareal Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Sentralkjøkken Breilia skole Breidablikk barnehage Allmed legesenter Utredning Isbjørnhallen AKS, teknisk anlegg Brannstasjon Branngarasje Akkardfjord Nødstømsaggregat Rådhuset ferdigstillelse Totalt investeringer Omsorgsboliger, Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommende bolig felt ved mellomvannet. Skaidiveien 20: Det er fra leder i Skaidiveien 20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningen mangler garderober og fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven saken er meldt som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er fra leder ved Rypefjord Sykehjem og hovedverneombud meldt inn behov for ombygging av skjermet avdeling. Kostnaden gjelder prosjektering og ombygging. Skjermet avdeling mangler kontor fasiliteter for sine ansatte, et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er meldt inn av leder behov for ombygging av pasientvarslingsanleggene. Sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling 2 pasientalarmanlegg. Anleggene kan ikke kommunisere med hverandre og kostnadene gjelder for ombygging av anleggene. 10

11 Rypefjord sykehjem, uteareal: Det er meldt inn behov fra leder ved Rypefjord sykehjem om sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngang på parkeringsplass mangler det rekkverk eller annen sikring. Situasjonen har ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukere har kjørt utfor skråningen på nedsiden. Rypefjord sykehjem, søppelrom: Søppelrom Rypefjord sykehjem. Sykehjemmet har utvendige søppel konteinere. Det er meldt inn behov for innvendig søppelrom i kjeller for å kunne rasjonalisere søppelhåndteringen. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om behov for inngjerding og beplantning av gjenstående uteområde mot sjøsiden. Kostnaden gjelder gjerde og utfylling og beplantning. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om nødstrømsaggregat. Ved strømbrudd kan mangel på lys og strøm føre til fallskader og manglende muligheter til bruk av elektronisk utstyr. Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenet på over ti minutter. Beboerne er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd. Kostnadene gjelder for vanntåkeanlegg begge bygg. Sentralkjøkken: Det er fra leder av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem meldt inn behov for nytt sentralkjøkken. Kostnadene gjelder prosjektering av kjøkkenet/bygget. Det ligger også en forutsetning om at denne må være på plass før Pleie og omsorgssenteret ved Kirkeparken kan taes i bruk. Breilia skole: Sikring av tak med gjerde, sikring av åpning innvendig hovedtrapp Breilia skole. Barn går opp på taket og for å hindre dette er det kommet krav fra verneombud om gjerde. I hovedtrapp klatrer elevene på utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombud om sikring. Saken er registret som avvik. Breidablikk barnehage: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikk barnehage om utvendig solavskjerming. Kravet begrunnes med høy innetemperatur ved solrike dager. Allmed legesenter: Prosjektering av nytt legekontor for Allmed legesenter. Kostnadene gjelder for prosjektering av nytt legesenter. Utredning Isbjørnhallen: Kostnadsoverslag rehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnader for tilstandsrapport og kostnadsoverslag for rehabilitering. AKS, teknisk anlegg En gjennomgang av våre tekniske anlegg viser behov for oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet blitt klaget en del fra AKS angående problemer med å regulere inneklimaet i forhold til forskjellig type bruk. Vi har indikasjoner på at man samtidig får en enøk effekt som kan tjene inn investeringen i løpet av 1,5 år. Flere bygg er under utredning. 11

12 Brannstasjon: Prosjektering av ombygging og utvidelse midlertidig brannstasjon Risvågveien 3. For å kunne nyttegjøre eksisterende bygningsmasse som brannstasjon og 110- sentral må det foretas ombygging og utvidelse. Branngarasje Akkardfjord: Prosjektering og oppføring av branngarasje i Akkarfjord. Branngarasjen skal huse brannbil og brannvernutstyr. Nødstrømsaggregat: Det prosjekteres og bygges nødstrøms anlegg til følgende bygg Rypefjord alderspensjonat, Museum v/ it og Rådhuset, her er det snakk om et mobilt aggregat som kan kobles til de nevnte bygg. Rådhuset ferdigstillelse. Det er fra ledelsen på Rådhuset meldt inn behov for og ferdig stille dette bygget. Bygget har vesentlige mangler som skyldes feil prosjektering samt at det er gjennomført bruks endringer inne i bygget som krever ombygging/ utbedring. Formålsbygg Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2 inklusiv innleid. Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Budsjettforslaget 2013 tar utgangspunkt i minimums vedlikehold av bygningsmassen for å ivareta miljø og sikkerhet. Vedlikeholdsforslaget er derfor ikke verdibevarende. I NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall for verdibevarende vedlikehold på kr. 200 pr m2 byggverk. For formålsbygg vil dette alene utgjøre rundt 20 mill i I rapport utarbeidet av Multiconsult 2008 anslås vedlikeholds etterslepet i landets kommuner til i gjennomsnitt kr pr m2 formålsbygg. For Hammerfest Eiendom KF vil dette utgjøre ca 500 mill etter dagens verdi. Størstedelen av etterslepet gjelder Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 12

13 Grafen nedenfor viser det totale arealet på formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene. Skolene disponerer 33 % av det totale arealet, helse/pleie og idrett disponerer 19 % hver, kultur disponerer 11 % og barnehager 7 %. Administrasjonen, brann, kirken og annet (lagerlokaler osv) disponerer alle under 5 % hver. Administrasjon Barnehager Skoler Helse/pleie Brann Idrett Kultur Kirker Utleieboliger Forvaltnings- og driftsansvaret for 266 utleieboenheter, inklusiv innleid. Dette utgjør et netto areal på ca m2. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Den økte inntekten på utleieboliger vil gå i sin helhet til denne bolig massen. Et eventuelt overskudd innen for denne boligmassen settes på et eget fond som kan benyttes til videre utvikling av denne bolig massen, eks. egenkapital til kommende omsorgsboliger i Hammerfest Kommune. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. Dette vil føre til en bedre utnyttelse av statens ordningen med bostøtte. Ved å øke husleien til markedspris vil det være en større andel leietakere som utfyller kriteriene for bostøtte. Tildeling av boliger utføres i dag av boligkontoret, rustjenesten eller helsesektoren etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. 13

14 Trygdebolig Omsorgsbolig Gj.bolig Hybelbygget Rus/psyk.tjenesten Turistveien 72 Innvandrertjenesten Sosial bolig Legeboliger Grafen viser fordeling av antall utleie boliger på formålsgrupper. I løpet av året må det vurderes hvilket behov de ulike avdelingene har og mulig omdisponere formålsgruppene for å få en best mulig utnyttelse av boliger som blir stående tomme i påvente av leietakere. Drift og vedlikehold Drift En stor del av vårt budsjett er knyttet opp mot faste kostnader. Vi vil i det videre arbeidet med detaljbudsjettering, søke å gjøre grep som gir reduksjoner i disse kostnadene. Det er inngått ny leveringsavtale med Hammerfest Energi. Videre er det inngått fastprisavtale for 70 % av forbruket for På grunn av gunstig pris i markedet, vil det kunne gi oss en besparelse i energikostnader på opp mot 3-4 mill kr. Videre vil vi innlede et samarbeid med Hammerfest Energi og skolesektoren, hvor man skal søke å få energisparing som et prioritert tema i skolen. I løpet av året vil vi foreta en revidering av bilparken for å se om det er mulighet for kostnads- eller effektivitetsinnsparing. 14

15 Vedlikeholdsplan for 2013 Formålsbygg Planlagt vedlikehold av formålsbygg. Forutsetter Hammerfest Eiendoms beregning av FDVU kostnader på kr 750 pr m2. Ved en reduksjon av overføringene fra kommunen vil dette medføre en reduksjon av vedlikeholdet. Formålsbygg Beløp Kommentarer Breilia skole Maling innv. Utv. Akkarfjord skole Isolering himling Rypefjord barnehage Utv. Maling, egne arbeidere Rypefjord Alderspensjonat Rehabilitering vaskerom, egne arbeidere Rypefjord sykehjem, skjermet avd Beboerrom med bad Breidablikkhallen Utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen Maling utv.stålkonstruksjoner Arktisk kultursenter Maling utv.stålkonstruksjoner Parkgata Retekke tak, renner og beslag, ytterdører Breidablikk 33 legesenter Vinduer Strandgata Gulv 1 etg. kontorer Sjøgata 4 Biblioteket Vindskier, utv. maling, refuging tegl Materialer til egne arbeidere og forsikringsskader Sum Rypefjord sykehjem, skjermet avdeling har et krav om gjennomføring for at avdelingen ikke skal bli stengt. Oversikten nedenfor viser vedlikehold av formålsbygg det ikke er funnet rom for i Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Hammerfest kirke Lakke dører vinduer Rypefjord kirke Taktekke, renner og beslag ytterdør, ferdigstille utv, maling Storgata Retekke tak Reindalen skole Vinduer, ytterdører, innv. vegg, utv maling, overvannsledning, asfaltering Elvetun barnehage Bytte åpningsvinduer, gulv. Isveien Taktekke Rypefjord barnehage skifting av vinduer Sum Listen er ikke uttømmende, men det er kun tatt hensyn til de tingene som Hammerfest Eiendom KF mener er mest viktig. Behovet for vedlikehold er stort. Vi ser at forholdsvis nye bygg også krever mye vedlikehold, blant annet skoler er preget av hærverk. 15

16 Utleieboliger Vedlikehold av utleieboligene er ca 2,7 mill. etter at finans og husleie til borettslag er betalt. Prioriteringen vises i tabellen nedenfor. Utleiebygg Beløp Kommentar Idrettsveien Utbedre fall badegulv Idrettsveien Male utvendig Rørvikveien Ytterdører, tak Idrettsveien Støttemur Tåkeheimen Male kjellermur Nedre Hauen 1 og Vinduer, utv. maling Materialer egne arbeidere Sum Oversikten nedenfor viser vedlikehold av utleiebygg det ikke er funnet rom for i Utleiebygg, ikke prioritert Beløp Kommentar Elvemo bygg 1 og Taktekke, etterisolering, vinduer Sum Det har vært en stor andel av subsidiering av utleiebyggene som Hammerfest Eiendom KF har blitt belastet og finansiert på bekostning av drift og vedlikehold. For 2013 endres denne praksis. Renhold Økning i antall stillinger på grunn av økt areal. Vi vil på sikt innføre en bedre kontroll og opplærings del av vår tjeneste, noe som vil være med på å bidra til en økt kvalitet. For å kvalitetssikre renholdsarbeidet vil det vurderes å innføre Insta 800, kvalitetssikringsprogram, det settes opp standarder for hvilket nivå det daglige renhold skal utføres på. Salg av bygg/ Eiendommer Noen av formålsbyggene er allerede lagt ut for salg, men det foreslås ytterligere reduksjon av areal. - Gammel kinoen ligger i dag ute for salg, har som mål at dette bygget blir avhendet i løpet av Menighetshuset i meridiangata ligger ute for salg, har som mål at bygget avhendes i løpet av Strandgata 49 legges ut for salg i 2013, har som mål at bygget avhendes i starten av Skulle Kårhamn skole bli vedtatt nedlagt, legges skolen og lærerboligen ut for salg i løpe av Pensjonærhjemmet på Molla anbefales solgt i løpet av 2013/ Da beboere er foreslått flyttet til det nye pleie og omsorgssenteret i Kirkeparken. - Øvre Molla 24/26 «Dyrlege boligen» eiendommen selges i løpet av Salg av boliger og eiendommer tilfaller investeringsregnskapet. 16

17 Sammendrag av budsjettet 2013 Samlet areal på bygninger kommunen eier og leier per innbygger er høyt i forhold til andre kommuner. Hammerfest har et areal på 9,5 m2 per innbygger i Det bør vurderes hvilket areal behov de ulike tjenestene har for best mulig utnytelse av tilgjengelige formålsbygg eventuelt avhending av lokaler. Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. Planlagt vedlikehold av formålsbygg forutsetter at Hammerfest Eiendoms beregninger av FDVU legges til grunn for overføringene fra kommunen. En reduksjon av dette vil føre til en reduksjon av vedlikeholdet. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. 17

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 3 2.1 Formål... 4 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 3. Økonomi... 5 3.1 forutsetninger... 5 3.2 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015 Årsmelding 2015 2 Innhold Antall møter og saker... 4 Organisasjon... 5 Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet... 9 Soliditet... 9 Gjeldsgrad... 10 Inntekter... 10 Faste utgifter... 10 Netto

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2 3 Innholdsfortegnelse Dagligledersinnledning...4 Organisasjon...4 Formål...5 Arealpåformålsbyggper innbygger...5 Økonomi...6 Driftsbudsjettet... 6 Investeringsbudsjettet...8

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Gebyrregulativ husleie

Gebyrregulativ husleie Gebyrregulativ husleie Generell info Pr disponerer Hammerfest Eiendom 6 boenheter fordelt på trygde-, omsorgs-, innvandrer-, gjennomgangs- og sosiale boliger. Tildeling av boenheter utføres av «Boligtildelingsutvalget»

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9 ÅRSMELDING 2009 side 1 av 9 Innledning: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak med følgende formål: Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 HAMMERFEST KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post olitisk((:)/hammerfestkornrnune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011.

Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Vedlegg 1 Status boenheter som disponeres av tjenestene 29. september 2011. Boligenhet Turistveien 72 Rus og Psykiatri 7 boenheter og herav 1 personalbase Merknader: Ny bolig. 3 leiligheter har ikke rullestolrampe.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014 Årsmelding 2014 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... Feil! Bokmerke er ikke definert. Styret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Antall møter og saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Daglig leder kommenterer...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

GNR BNR FNR SNR ADRESSE: EIER: TYPE EIENDOM: 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0

GNR BNR FNR SNR ADRESSE: EIER: TYPE EIENDOM: 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0 0 0 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 2 200 M KAILENGDE TILS 15 2 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 3 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 6 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE GRUNNEIENDOM 15 41 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer