Budsjett 2013 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders innledning... 3 Organisasjon... 3 Formål... 4 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 Økonomi... 5 Driftsbudsjettet... 5 Investeringsbudsjettet... 7 Ikke prioriterte investeringer Formålsbygg Utleieboliger Drift og vedlikehold Drift Vedlikeholdsplan for Renhold Salg av bygg/ Eiendommer Sammendrag av budsjettet

3 Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten. For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess. Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Daglig leder Merkantil Prosjekt Drift og vedlikehold Renhold Samlokalisering av KF et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har vært adskilt. Prosjektavdelingen Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. 3

4 Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift og vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres i til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern, tall hentet fra SSB, Kostra Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark Kostra gr 12 *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta, Sør-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Årdal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. 4

5 Økonomi Driftsbudsjettet Inntekter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Leieinntekter Husleien økes til markedspris. Økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere lokaler, Strandgt og Storgata 17, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter. 5

6 Overføringer med krav om motytelser Overføringer inneholder det behov som Hammerfest Eiendom har lagt til grunn til dekning av FDVU og finansutgifter. Den inneholder også refusjon av moms på drift og investeringsregnskapet. Moms på investering går til finansiering av investeringene og samme beløp finner vi igjen i avsetningen, overført til investeringsregnskapet. FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. I tillegg er det lagt til leiekostnader ved de modulbyggene som kommunen disponerer, Elvetun skole og barnehage og brannstasjonen. Til sammen er det forutsatt en overføring på 76,6 mill. i Tabellen nedenfor viser forventet overføringer fra kommunen med en prisstigning på 3 % økning for hvert år som er lagt inn i økonomiplanperioden FDVU Leie modul bygg Utgifter Driftsutgifter: Lønn, det er lagt inn en ekstra stilling på renhold på grunn av økt areal. Prosjektstillingene er budsjettert på området, men vil bli belastet investeringsregnskapet for hvert prosjekt. Energi, ny avtale trer i kraft og det forventes lavere strøm priser til neste år. Leie lokaler gjelder modulbyggene på Elvetun og brannstasjonen på ca 4 mill for 2013 og husleie til ulike borettslag. Det er også lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF. Kommunale avgifter og renovasjon er økt noe på grunn av økt gebyrregulativ. Tabellen nedenfor viser noen av de faste kostnadene for Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke tatt hensyn til inngåtte serviceavtaler som vil kommer i tillegg. Faste kostnader Regnskap 2011 Buds(end) 2012 Budsjett 2013 Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsikring Leie lokaler Kommunale Renovasjon Kommune overføring R 2011 B 2012 B 2013 FDVU Differanse

7 Ved en FDVU overføring fra kommunen på 76,6 mill og faste kostnader 63,6 mill, er det 13 mill. igjen til serviceavtaler, drift og vedlikehold (se eget avsnitt for vedlikehold). Renter og avdrag Kommunens andel av finanskostnadene er 50,36 mill. Budsjettet for 2013 er på 62,5 mill., det vil si at resten må finansieres av utleieboligene. Overføring Overføring til investeringsregnskapet er moms som registres i driftsregnskapet men som skal i sin helhet tilbakeføres til investeringene som en del av finansieringen. I følge Forskrift om årsregnskapet 5 tiende ledd skal 80 % av momsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Hammerfest Eiendom har valgt å overføre 100 % for ikke å få en kunstig inntekt i driftsregnskapet. Hammerfest kommunens forslag til FDVU Vi har mottatt et tilbud fra Hammerfest Kommune på kr ,- til dekning av FDVU på formålsbygg. Dette beløpet dekker ikke budsjettet på de faste kostnader for 2013 på kr ,- (nedgang fra 2012 med ca 1,1 mill.). Om kommunen opprettholder sin beregning for overføring foreslår vi følgende inndekning: - Salg av tjenester til prosjekt kr ,- - Stenging av Breidablikk basseng innsparing på kr ,- - Stenging av Sanitetsbadet innsparing på kr ,- - Hammerfest Kommune besørger brøyting av samtlige formålsbygg med egne maskiner eller med innleid personell, kr Alt av vedlikehold i 2013 settes på vent, dette kommer til å medføre at enkelte rom og funksjoner på byggene opphører. Alt av lovpålagte kontroller/ utbedringer utføres. Ansatte vil bli satt til å gjøre interne oppgaver. Investeringsbudsjettet Investeringer Omsorgssenter, Kirkeparken Baksalen skole Håja barnehage Barnehage midt-byen Tomtekostnader barnehage Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen Kirkegata 21, IT Omsorgsboliger, Midt-byen Fortau og fortausvarme Hybelbygg Totalt investeringer Finansiering av investeringene i Mva, overføring fra drift % egenkap. Kommune Låneopptak ` 7

8 - Det er allerede foretatt låneopptak for prosjektene «Fortau og fortausvarme» samt «hybelbygg Fuglenes». Prosjektbeskrivelse Omsorgssenter, Kirkeparken: Prosjektet er i rute tidsmessig. I forhold til budsjett har vi fortsatt problemstillingen at vi har et vedtatt budsjett på 256 mill, mens vi foreløpig, før samspillsfasen er gjennomført, har en budsjettkalkulasjon på over 280 mill. Entreprenørens forutsetninger for prosjektet ble klargjort skriftlig, dagen etter budsjettvedtaket. Consto AS er kjent med budsjettinnstilling til kommunestyret saksnr 2010/714-32, gjeldene nytt pleie- og omsorgssenter. Løsningsforslaget fra Consto ble vurdert som beste totaltilbud blant de fem tilbudene. I innstillingen foreslår Rådmannen å kutte det som er betegnet som ekstra kvaliteter i prosjektet og som Consto har beskrevet i notat av Etter presentasjon av løsningsforslaget ble disse kvalitetene angitt med en kroneverdi for å synliggjøre hvilken merverdi dette gir kommunen. Disse kvalitetene er en del av løsningsforslaget, og kan ikke tas ut av anbudssummen uten videre. Energi 10 mill; Dette tallet er beregnet nåtidsverdien av en årlig besparelse på kr ,- i form av redusert energiforbruk. Beregningen er utført av Multiconsult og er oversendt sammen med resterende del av tilbudet. Dette er ikke en investeringskostnad som er betydelig lavere, og i størrelsesorden 1-2 millioner kroner. Klimatisert sansehage 1,25 mill; Dette er en del av planløsningen/logistikken i bygget og arealet kan ikke fjernes. Offentlig park 2 mill; Dette arealet er etablert som en utvidet del av sansehagen og som reetablering av Kirkeparken. Parken er også forutsatt å kunne betjene boliger over omsorgssenteret som utomhusareal. Dersom dette fjernes vil det være i strid med forutsetninger fra tomteeier. Bano 2 mill; Det er mulig å erstatte denne baderomsløsningen med billigere kvaliteter. Snøsmelteanlegg 0,75 mill; Det er mulig og fjerne snøsmelteanlegg i sansehage, inngangsparti og langs Parkgata. I hht ovenfornevnte er det mulig og kutte i de to siste punktene for ekstra kvaliteter tilsvarende kr 2,75 mill. Disse tallene er oppgitt inkl. mva. og utgjør således 2,2 mill eks mva. I Rådmannens forslag er summen angitt til 16 mill eks. mva. Det kan også kuttes 1-2 mill inkl mva for energiforbedring, men da fjerner en også verdien av fremtidig spart energi som er betydelig høyere. Vi skal nå inn i en samspillfase. Der er vi naturligvis konstruktiv til å se på mulige forenklinger/besparelser. Det må dog bero på andre forhold enn de ovenfornevnte. Dette gir oss utfordringer i forhold til de kuttforslagene som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak. I følge entreprenør er det meste av kuttforslagene en del av den tekniske løsningen, og kan ikke kuttes. Bare en brøkdel av de foreslåtte kutt, kan gjennomføres. Det ble også brukt 16 mill eks mva, mens forutsetningen på verdifastsettelsen var inkl mva. Under forutsetning av at det i løpet av samspillsfasen ikke gjøres endringer som medfører betydelige kostnadsøkning, vil man kunne kutte i uforutsette kostnader, og dermed komme en del ned i forhold til budsjettbehov. HFE vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringsforslag, med alternative forslag til nedtaking av prosjektomfang, når vi har sikre tallforutsetninger. Baksalen skole: Oppstart av prosjektering/ utredning av nye baksalen skole. Området omreguleres til kommende formål. 8

9 Håja barnehage: Bygging og ferdigstillelse av nye Håja barnehage. Barnehage Midt-byen: Utredning av barnehage plassering for ny barnehage i tilknytning til midt-byen. Innmeldt behov fra sektoren. Utskifting av sportsdekke Isbjørnhallen: Innmeldt behov fra sektoren, da det er et akutt behov for utbedring av dagen sportsdekke. Kirkegata 21, IT: Det er meldt inn behov for sikring av server rom ved IT- avdelingen Kirkegata 21. Kostnaden gjelder for sikring av innvendige vegger og dører. Omsorgsboliger, Midt-byen: Utredning/ prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til midt- byen. Fortausvarme: Tilknytningsavgift fortausvarme Hammerfest sentrum. Kostnaden gjelder avgift til Hammerfest Energi Varme i for å kunne ta i bruk fortausvarme. Avgiften er et engangsbeløp. Prosjektet er flyttet fra 2012 og låneopptak er foretatt. Hybelbygg: Sluttfaktura for prosjektet. Prosjektet er flyttet fra tidligere år og låneopptak er foretatt. 9

10 Ikke prioriterte investeringer Det er meldt inn ulike tiltak som det, i samarbeid med Hammerfest kommune, ikke er funnet rom for i denne planperioden. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger, Mellomvannet Skaidiveien Rypefjord sykehjem Rypefjord sykehjem, varslingsanlegg Rypefjord sykehjem, søppelrom Rypefjord sykehjem, uteareal Rypefjord Aldershjem, uteareal Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Sentralkjøkken Breilia skole Breidablikk barnehage Allmed legesenter Utredning Isbjørnhallen AKS, teknisk anlegg Brannstasjon Branngarasje Akkardfjord Nødstømsaggregat Rådhuset ferdigstillelse Totalt investeringer Omsorgsboliger, Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommende bolig felt ved mellomvannet. Skaidiveien 20: Det er fra leder i Skaidiveien 20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningen mangler garderober og fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven saken er meldt som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er fra leder ved Rypefjord Sykehjem og hovedverneombud meldt inn behov for ombygging av skjermet avdeling. Kostnaden gjelder prosjektering og ombygging. Skjermet avdeling mangler kontor fasiliteter for sine ansatte, et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. Rypefjord sykehjem: Det er meldt inn av leder behov for ombygging av pasientvarslingsanleggene. Sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling 2 pasientalarmanlegg. Anleggene kan ikke kommunisere med hverandre og kostnadene gjelder for ombygging av anleggene. 10

11 Rypefjord sykehjem, uteareal: Det er meldt inn behov fra leder ved Rypefjord sykehjem om sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngang på parkeringsplass mangler det rekkverk eller annen sikring. Situasjonen har ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukere har kjørt utfor skråningen på nedsiden. Rypefjord sykehjem, søppelrom: Søppelrom Rypefjord sykehjem. Sykehjemmet har utvendige søppel konteinere. Det er meldt inn behov for innvendig søppelrom i kjeller for å kunne rasjonalisere søppelhåndteringen. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om behov for inngjerding og beplantning av gjenstående uteområde mot sjøsiden. Kostnaden gjelder gjerde og utfylling og beplantning. Rypefjord aldershjem Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om nødstrømsaggregat. Ved strømbrudd kan mangel på lys og strøm føre til fallskader og manglende muligheter til bruk av elektronisk utstyr. Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bokollektivet Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenet på over ti minutter. Beboerne er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd. Kostnadene gjelder for vanntåkeanlegg begge bygg. Sentralkjøkken: Det er fra leder av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem meldt inn behov for nytt sentralkjøkken. Kostnadene gjelder prosjektering av kjøkkenet/bygget. Det ligger også en forutsetning om at denne må være på plass før Pleie og omsorgssenteret ved Kirkeparken kan taes i bruk. Breilia skole: Sikring av tak med gjerde, sikring av åpning innvendig hovedtrapp Breilia skole. Barn går opp på taket og for å hindre dette er det kommet krav fra verneombud om gjerde. I hovedtrapp klatrer elevene på utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombud om sikring. Saken er registret som avvik. Breidablikk barnehage: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikk barnehage om utvendig solavskjerming. Kravet begrunnes med høy innetemperatur ved solrike dager. Allmed legesenter: Prosjektering av nytt legekontor for Allmed legesenter. Kostnadene gjelder for prosjektering av nytt legesenter. Utredning Isbjørnhallen: Kostnadsoverslag rehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnader for tilstandsrapport og kostnadsoverslag for rehabilitering. AKS, teknisk anlegg En gjennomgang av våre tekniske anlegg viser behov for oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet blitt klaget en del fra AKS angående problemer med å regulere inneklimaet i forhold til forskjellig type bruk. Vi har indikasjoner på at man samtidig får en enøk effekt som kan tjene inn investeringen i løpet av 1,5 år. Flere bygg er under utredning. 11

12 Brannstasjon: Prosjektering av ombygging og utvidelse midlertidig brannstasjon Risvågveien 3. For å kunne nyttegjøre eksisterende bygningsmasse som brannstasjon og 110- sentral må det foretas ombygging og utvidelse. Branngarasje Akkardfjord: Prosjektering og oppføring av branngarasje i Akkarfjord. Branngarasjen skal huse brannbil og brannvernutstyr. Nødstrømsaggregat: Det prosjekteres og bygges nødstrøms anlegg til følgende bygg Rypefjord alderspensjonat, Museum v/ it og Rådhuset, her er det snakk om et mobilt aggregat som kan kobles til de nevnte bygg. Rådhuset ferdigstillelse. Det er fra ledelsen på Rådhuset meldt inn behov for og ferdig stille dette bygget. Bygget har vesentlige mangler som skyldes feil prosjektering samt at det er gjennomført bruks endringer inne i bygget som krever ombygging/ utbedring. Formålsbygg Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2 inklusiv innleid. Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Budsjettforslaget 2013 tar utgangspunkt i minimums vedlikehold av bygningsmassen for å ivareta miljø og sikkerhet. Vedlikeholdsforslaget er derfor ikke verdibevarende. I NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall for verdibevarende vedlikehold på kr. 200 pr m2 byggverk. For formålsbygg vil dette alene utgjøre rundt 20 mill i I rapport utarbeidet av Multiconsult 2008 anslås vedlikeholds etterslepet i landets kommuner til i gjennomsnitt kr pr m2 formålsbygg. For Hammerfest Eiendom KF vil dette utgjøre ca 500 mill etter dagens verdi. Størstedelen av etterslepet gjelder Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 12

13 Grafen nedenfor viser det totale arealet på formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene. Skolene disponerer 33 % av det totale arealet, helse/pleie og idrett disponerer 19 % hver, kultur disponerer 11 % og barnehager 7 %. Administrasjonen, brann, kirken og annet (lagerlokaler osv) disponerer alle under 5 % hver. Administrasjon Barnehager Skoler Helse/pleie Brann Idrett Kultur Kirker Utleieboliger Forvaltnings- og driftsansvaret for 266 utleieboenheter, inklusiv innleid. Dette utgjør et netto areal på ca m2. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Den økte inntekten på utleieboliger vil gå i sin helhet til denne bolig massen. Et eventuelt overskudd innen for denne boligmassen settes på et eget fond som kan benyttes til videre utvikling av denne bolig massen, eks. egenkapital til kommende omsorgsboliger i Hammerfest Kommune. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. Dette vil føre til en bedre utnyttelse av statens ordningen med bostøtte. Ved å øke husleien til markedspris vil det være en større andel leietakere som utfyller kriteriene for bostøtte. Tildeling av boliger utføres i dag av boligkontoret, rustjenesten eller helsesektoren etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. 13

14 Trygdebolig Omsorgsbolig Gj.bolig Hybelbygget Rus/psyk.tjenesten Turistveien 72 Innvandrertjenesten Sosial bolig Legeboliger Grafen viser fordeling av antall utleie boliger på formålsgrupper. I løpet av året må det vurderes hvilket behov de ulike avdelingene har og mulig omdisponere formålsgruppene for å få en best mulig utnyttelse av boliger som blir stående tomme i påvente av leietakere. Drift og vedlikehold Drift En stor del av vårt budsjett er knyttet opp mot faste kostnader. Vi vil i det videre arbeidet med detaljbudsjettering, søke å gjøre grep som gir reduksjoner i disse kostnadene. Det er inngått ny leveringsavtale med Hammerfest Energi. Videre er det inngått fastprisavtale for 70 % av forbruket for På grunn av gunstig pris i markedet, vil det kunne gi oss en besparelse i energikostnader på opp mot 3-4 mill kr. Videre vil vi innlede et samarbeid med Hammerfest Energi og skolesektoren, hvor man skal søke å få energisparing som et prioritert tema i skolen. I løpet av året vil vi foreta en revidering av bilparken for å se om det er mulighet for kostnads- eller effektivitetsinnsparing. 14

15 Vedlikeholdsplan for 2013 Formålsbygg Planlagt vedlikehold av formålsbygg. Forutsetter Hammerfest Eiendoms beregning av FDVU kostnader på kr 750 pr m2. Ved en reduksjon av overføringene fra kommunen vil dette medføre en reduksjon av vedlikeholdet. Formålsbygg Beløp Kommentarer Breilia skole Maling innv. Utv. Akkarfjord skole Isolering himling Rypefjord barnehage Utv. Maling, egne arbeidere Rypefjord Alderspensjonat Rehabilitering vaskerom, egne arbeidere Rypefjord sykehjem, skjermet avd Beboerrom med bad Breidablikkhallen Utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen Maling utv.stålkonstruksjoner Arktisk kultursenter Maling utv.stålkonstruksjoner Parkgata Retekke tak, renner og beslag, ytterdører Breidablikk 33 legesenter Vinduer Strandgata Gulv 1 etg. kontorer Sjøgata 4 Biblioteket Vindskier, utv. maling, refuging tegl Materialer til egne arbeidere og forsikringsskader Sum Rypefjord sykehjem, skjermet avdeling har et krav om gjennomføring for at avdelingen ikke skal bli stengt. Oversikten nedenfor viser vedlikehold av formålsbygg det ikke er funnet rom for i Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Hammerfest kirke Lakke dører vinduer Rypefjord kirke Taktekke, renner og beslag ytterdør, ferdigstille utv, maling Storgata Retekke tak Reindalen skole Vinduer, ytterdører, innv. vegg, utv maling, overvannsledning, asfaltering Elvetun barnehage Bytte åpningsvinduer, gulv. Isveien Taktekke Rypefjord barnehage skifting av vinduer Sum Listen er ikke uttømmende, men det er kun tatt hensyn til de tingene som Hammerfest Eiendom KF mener er mest viktig. Behovet for vedlikehold er stort. Vi ser at forholdsvis nye bygg også krever mye vedlikehold, blant annet skoler er preget av hærverk. 15

16 Utleieboliger Vedlikehold av utleieboligene er ca 2,7 mill. etter at finans og husleie til borettslag er betalt. Prioriteringen vises i tabellen nedenfor. Utleiebygg Beløp Kommentar Idrettsveien Utbedre fall badegulv Idrettsveien Male utvendig Rørvikveien Ytterdører, tak Idrettsveien Støttemur Tåkeheimen Male kjellermur Nedre Hauen 1 og Vinduer, utv. maling Materialer egne arbeidere Sum Oversikten nedenfor viser vedlikehold av utleiebygg det ikke er funnet rom for i Utleiebygg, ikke prioritert Beløp Kommentar Elvemo bygg 1 og Taktekke, etterisolering, vinduer Sum Det har vært en stor andel av subsidiering av utleiebyggene som Hammerfest Eiendom KF har blitt belastet og finansiert på bekostning av drift og vedlikehold. For 2013 endres denne praksis. Renhold Økning i antall stillinger på grunn av økt areal. Vi vil på sikt innføre en bedre kontroll og opplærings del av vår tjeneste, noe som vil være med på å bidra til en økt kvalitet. For å kvalitetssikre renholdsarbeidet vil det vurderes å innføre Insta 800, kvalitetssikringsprogram, det settes opp standarder for hvilket nivå det daglige renhold skal utføres på. Salg av bygg/ Eiendommer Noen av formålsbyggene er allerede lagt ut for salg, men det foreslås ytterligere reduksjon av areal. - Gammel kinoen ligger i dag ute for salg, har som mål at dette bygget blir avhendet i løpet av Menighetshuset i meridiangata ligger ute for salg, har som mål at bygget avhendes i løpet av Strandgata 49 legges ut for salg i 2013, har som mål at bygget avhendes i starten av Skulle Kårhamn skole bli vedtatt nedlagt, legges skolen og lærerboligen ut for salg i løpe av Pensjonærhjemmet på Molla anbefales solgt i løpet av 2013/ Da beboere er foreslått flyttet til det nye pleie og omsorgssenteret i Kirkeparken. - Øvre Molla 24/26 «Dyrlege boligen» eiendommen selges i løpet av Salg av boliger og eiendommer tilfaller investeringsregnskapet. 16

17 Sammendrag av budsjettet 2013 Samlet areal på bygninger kommunen eier og leier per innbygger er høyt i forhold til andre kommuner. Hammerfest har et areal på 9,5 m2 per innbygger i Det bør vurderes hvilket areal behov de ulike tjenestene har for best mulig utnytelse av tilgjengelige formålsbygg eventuelt avhending av lokaler. Det er lagt til grunn fra Hammerfest Eiendom KF en FDVU kostnad på kr 750 pr m2. Dette er et minimums behov sett ut i fra hvilke opplysninger vi har om bygningene pr i dag. Dette utgjør 72,6 mill. i overføringer fra kommunen. Planlagt vedlikehold av formålsbygg forutsetter at Hammerfest Eiendoms beregninger av FDVU legges til grunn for overføringene fra kommunen. En reduksjon av dette vil føre til en reduksjon av vedlikeholdet. Dagen løsning med at Hammerfest Eiendom KF står for subsidiering av boliger opphører i sin helhet. Hammerfest Eiendom KF vil for de kommende år legge til grunn markedspris på utleie bygg, som er i henhold til boligsosialhandlingsplan i Hammerfest Kommune. 17

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 46/2014 Saksansvarlig: Styreleder Ulf Syversen og Adm. direktør Torbjørn

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Innhold Valgkretser i Hammerfest kommune

Innhold Valgkretser i Hammerfest kommune HAMMERFEST KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 8.11.212 Tidspunkt: 9: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post olitiskharnrnerfest.kommune.no

Detaljer