Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE 24.04.2014"

Transkript

1 Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE Seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke Bolig- og bygningsavdelingen al

2 Norsk mal:tekst med kulepunkter Agenda for k dato, 1. Mandatet 2. Viktige momenter 3. Historisk blikk utgivelser 4. Nyheter 5. Forholdet til Norsk Standard (NS) 6. Veien videre g for 2

3 Norsk mal: Tekst med liggende bilde - 1. Mandatet men og g 3 Foto: Sindre Samsing

4 Norsk mal:tekst med kulepunkter 1. Mandatet for k Utgangspunktet: Formålet å oppdatere veil. til nytt regelverk (pbl./tek10) Rette opp feil og misforståelser Forbedre illustrasjoner og eksempler (økt tydelighet) dato, Justert mandat (underveis) til også å omfatte: Viktige suppleringer/avklaringer på noen problem - områder g for 4

5 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 2. Viktige momenter - men og g Arkitekt: Arkitektkontoret BIG Bjarte Ingels / Foto: Ron A. Emil Bakke 5

6 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 4 vertikale bilder 2. Viktige momenter Plan- og bygningsloven er nå samlet i ett departement (planavdelingen er overført fra KLD til KMD) Ikke en helt ny veileder, men en revisjon av tidligere veileder (T-1459) med oppdaterte henvisninger til nytt gjeldende regelverk Kap. 2 og 4 er veiledningen til TEK10, kap. 5 og 6 TEK10, Kap.5 Grad av utnytting = Planavdelingen TEK10, Kap.6 Beregnings- og måleregler = Bolig- og bygningsavdelingen / DiBK 6

7 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 3. Historisk blikk - utgivelser - men og g Arkitekt: Steven Holl Architects Ly arkitekter AS / Foto: Hilde Seim 7

8 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 3. Historisk blikk - utgivelser Flere versjoner opp gjennom årene 1990 (1) T-734 MD 1997 (-) T-1205 MD 2007 (-) T-1459 MD / KRD (BE) 2014 (1) H-2300 * KMD (DiBK) *) Siste versjon, datert 20. januar

9 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter en og Foto: Ron A. Emil Bakke 9

10 Norsk mal: Tekst med liggende bilde à 4. Nyheter à à Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga 20. januar 2014 ny veileder for regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene som skal benyttes i byggesaker og ved arealplanlegging. en og NB! Veileder Grad av utnytting 3. utgave juni 2012 fra Norsk Byggtjeneste er en uoffisiell utgave og kan ikke legges til grunn i areal- eller byggesaker (versjonen er for øvrig trukket tilbake fra markedet). 10

11 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter I Avrundingsregler ifm. %-BYA * Når det i en arealplanbestemmelse er angitt en utnyttelsesgrad på f.eks. 20 %-BYA, skal bestemmelsen forstås som en øvre grense for tillatt bebygd areal. Man kan altså ikke runde av utregningen av tomtas prosent bebygd areal, f.eks. fra 20,1% til 20 %-BYA. *) Gjelder i prinsippet også %-BRA 11

12 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter II Parkeringsareal TEK10 5-7: Foto: Mercedes-Benz Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt, skal medregnes i BYA/BRA som legges til grunn ved beregning av grad av utnytting Uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes innomhus i garasjeanlegg/carport eller på bakken Nødvendig parkeringsareal skal ikke medregnes flere ganger i grad av utnytting 12

13 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter III Absolutte verdier og toleranser Der lov og forskrift har angitt kravsnivå med konkrete tallverdier skal disse forstås som absolutte krav, så fremt det ikke i forskrift eller i vedtak jf. byggesaksforskriften 6-3 er gitt konkrete toleranser på kravet Eksempel: TEK 10 Kap. 14 Energi Minstekrav U-verdi yttervegg [W/(m2K)] < 0,22 3,95 4,00 Forutsetninger: Reflekterende dampsperre (Air Guard) på varm side av vegg, varmekonduktiviteter (0,037, 0,035 og 0,033 W/mK). Lukket isolerende luftrom på varm side. Bindingsverk 36x148mm 13

14 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter III (forts.) for k dato, g for 14

15 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter III (forts.) for k dato, g for 15

16 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter IV Overbygd areal (BYA/BRA) Overbygget areal mellom bygningskropp og garasje eller lignende skal medtas i beregning av bebygd areal (BYA), og bruksareal (BRA)* og så fremst overbygget er mindre enn 5 m over ferdig planert terreng. BRA Gjelder ikke pergola (presisering) *) Areal under takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke medregnes i bruksarealet for åpent overbygd areal BYA 16

17 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter V for k Forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner Reguleringsplaner fra Reguleringsplaner fra dato, Ny byggteknisk forskrift ble vedtatt 26. mars 2010 nr. 489, og denne brukes i byggesaker som behandles etter reguleringsplaner vedtatt etter forskriftens ikrafttreden 1. juli g for NS 3940:2007 ble i 2012 erstattet av ny NS 3940:2012. Denne brukes i behandling av planer vedtatt etter mai

18 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VI For øvrig minner vi om Takutstikk Takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke tas med i beregningen av BYA. Arealet skal heller ikke medregnes i BRA for åpent overbygd areal. Innglasset balkong Isolert = hoveddel (og inngår dermed i BRA) Uisolert = tilleggsdel (og inngår da ikke i beregningen) Hoveddel/tilleggsdel TEK Etasjeantall. Liste er oppdatert. 18

19 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 4. Nyheter VII Gesims- og mønehøyde, TEK10 6-2: Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget / parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 19

20 Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 4. Nyheter VII Matrise for fastsetting av gesimshøyder Utenfor fasaden (tverrfløy) I fasadelivet (ark/takopplett) Inne på takflaten (kobbhus) 20

21 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII Fastsetting av gesims- og mønehøyde Endret praksis / presiseringer: Gesims- og mønefastsettelsen på to takflater (sammensatt pulttak) Tak med altan i skrå flate (tolking fra departementet, sak 14/1967) à Fig. 4-9 e To takflater 21

22 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Fig. 4-9 f Tak med kobbhus Flere utfyllende eksempler: Tak med takoppbygg (kobbhus/ark/takopplett) > Presisering Saltak med tverrfløy Saltak med tverrfløy og ulik gesims To flate takflater Flatt tak med takoppbygg eller inntrukket toppetasje 22

23 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Eksempler på ulike takoppbygg: Kobbhus Ark Takopplett 23

24 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Presiseringer Ventilasjonsoppbygg skal også medtas på lik linje som andre takoppbygg (ark, kobbhus, takopplett) Definisjonen av møne må også kunne fortolkes å gjelde for andre takformer enn der det er saltak (f.eks. buetak, shedtak og foldetak) 24

25 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter IX Rekkverk på takterrasser Parapet med åpent/transparent rekkverk Parapetet danner rekkverk ved at fasadelivet går opp forbi takflaten 25

26 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter X Departementets tolking av , Sak nr. 14/1967 Beregning av gesimshøyde takterrasser / altan i skrå flate Når man vurderer høydebestemmelsen i pbl er det viktig å ta utgangspunkt i hva intensjonen bak bestemmelsen faktisk skal ivareta. Det sentrale formålet bak bestemmelsen, foruten å sikre tilstrekkelig lys, luft og utsyn mellom bygg, herunder brannvernhensyn er å regulere bygningens høyde og volum, både ved nær og fjernvirkningen. Altså det totale avtrykket som bygningen skaper i nær og fjernvirkningen både ovenfor naboer og det offentlige rom. 26

27 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk m/glass: JA/NEI? en og 27

28 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk m/glass: JA/NEI? en og Foto: Sindre Samsing 28

29 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent rekkverk m/trespiler: JA/NEI? en og Foto: Sindre Samsing 29

30 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk JA/NEI? en og 30

31 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk JA/NEI? en og Foto : Arkitekt: Helen & Hard / Foto: Emile Ashley 31

32 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser: Åpent rekkverk m/spiler: JA/NEI? en og 32

33 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Lukket rekkverk/fasadelivet danner parapet: JA/NEI? en og 33

34 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 5. Forholdet til NS en og Arkitekt: Helen & Hard / Foto: Emile Ashley 34

35 Norsk mal:tekst med kulepunkter 5. Forholdet til NS for k NS 3940:1986 Den mest komplette standarden. Enkel i bruk, oversiktlig/ryddig, svakere på volum. Innhold: BYA, OPA, BTA, BRA, NTA, KA, IKA, OKA, BOA, Bruttovolum, Nettovolum, Bruksenhet, Hoveddel og Tilleggsdel. NS 3940:2007 Begrepene boligareal (BOA), Bruksenhet, Hoveddel og Tilleggsdel er tatt ut av standarden. Innhold: BYA, BRA, BTA, NTA, KA, FUA, TEA, KOA, OBD, Bruttovolum, Nettovolum dato, g for NS 3940:2012 (Kanskje) den minst komplette standarden. Tillegg av ulike veil. for ulike bransjer (megling, takst og næring). Klart skille mellom arealer og volum, antall arealkategorier og volumbegreper er redusert. Innhold: BYA, BRA, BTA*), NTA, og BTV, NTV. *) bruttoareal beregnes fra utside omsluttende vegger og inkluderer utvendig avsluttende overflate. Innhuk og fremspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke. 35

36 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 6. Veien videre - men og g 6. Veien videre... Foto: NAL / Ecobox Arkitekt: Ratio arkitekter AS Stein Stoknes MNAL / Foto: Stein Stoknes 36

37 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 6. Veien videre Ulike tanker / veivalg: Revidere TEK10 kap. 5 og kap. 6 Fortsette å henvise til reglene i NS, eller Utvikle egne mer komplette måle- og beregningsregler i TEK Veien blir til (bygges) mens vi går 37

38 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder Eksempel på fasade mot gate/offentligheten Burde tiltaket fått ferdigattest: JA/NEI? Foto: Ron A. Emil Bakke 38

39 Norsk mal:1 utfallende bilde - men og g Foto: Marianne Gjørv 39

40 Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Takk for oppmerksomheten! Seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke jonen l slik: byrå Bilder/illustrasjoner: Emilie Ashley, Hilde Seim, Marianne Gjørv, Norsk byggtjeneste, Sindre Samsing, Stein Stoknes, Ron A. Emil Bakke al

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940 Bygninger generelt Arealmåling Byggforskserien Planløsning A 321.005 Høsten 1991 0 Generelt 01 Innhold, hensikt og bruk Bladet definerer begreper for arealmåling av bygninger/boliger. Det viser hva begrepene

Detaljer

Generelt. Henvisninger Norsk Standard:

Generelt. Henvisninger Norsk Standard: Page 1 of 11 0 Generelt Fig. 11 Måleverdighet. For å være måleverdige, må rom (eller del av bygning) være tilgjengelig via dør eller trapp, fast eller nedfellbar. Det må ha golv og en takhøyde på min.

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 ISBN: 978-82-8193-095-7 2. utgave Gjeldende fra 09.02.2015 Tegninger: Are Aakerøe Utgitt av Eiendomsforlaget AS Fyrstikkalléen 20, 0661 Oslo Telefon: 22 08 76

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr 72-0524 GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK 10 4-1 og

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen

Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Bygningsopplysninger i matrikkelen Innhold Matrikkellov Bygning... 4 Matrikkelloven 3 - Definisjoner:... 4 Matrikkelloven 4 - Matrikkelen:... 4 Matrikkelloven 25 - Matrikkelføring

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer