Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE 24.04.2014"

Transkript

1 Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE Seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke Bolig- og bygningsavdelingen al

2 Norsk mal:tekst med kulepunkter Agenda for k dato, 1. Mandatet 2. Viktige momenter 3. Historisk blikk utgivelser 4. Nyheter 5. Forholdet til Norsk Standard (NS) 6. Veien videre g for 2

3 Norsk mal: Tekst med liggende bilde - 1. Mandatet men og g 3 Foto: Sindre Samsing

4 Norsk mal:tekst med kulepunkter 1. Mandatet for k Utgangspunktet: Formålet å oppdatere veil. til nytt regelverk (pbl./tek10) Rette opp feil og misforståelser Forbedre illustrasjoner og eksempler (økt tydelighet) dato, Justert mandat (underveis) til også å omfatte: Viktige suppleringer/avklaringer på noen problem - områder g for 4

5 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 2. Viktige momenter - men og g Arkitekt: Arkitektkontoret BIG Bjarte Ingels / Foto: Ron A. Emil Bakke 5

6 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 4 vertikale bilder 2. Viktige momenter Plan- og bygningsloven er nå samlet i ett departement (planavdelingen er overført fra KLD til KMD) Ikke en helt ny veileder, men en revisjon av tidligere veileder (T-1459) med oppdaterte henvisninger til nytt gjeldende regelverk Kap. 2 og 4 er veiledningen til TEK10, kap. 5 og 6 TEK10, Kap.5 Grad av utnytting = Planavdelingen TEK10, Kap.6 Beregnings- og måleregler = Bolig- og bygningsavdelingen / DiBK 6

7 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 3. Historisk blikk - utgivelser - men og g Arkitekt: Steven Holl Architects Ly arkitekter AS / Foto: Hilde Seim 7

8 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 3. Historisk blikk - utgivelser Flere versjoner opp gjennom årene 1990 (1) T-734 MD 1997 (-) T-1205 MD 2007 (-) T-1459 MD / KRD (BE) 2014 (1) H-2300 * KMD (DiBK) *) Siste versjon, datert 20. januar

9 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter en og Foto: Ron A. Emil Bakke 9

10 Norsk mal: Tekst med liggende bilde à 4. Nyheter à à Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga 20. januar 2014 ny veileder for regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene som skal benyttes i byggesaker og ved arealplanlegging. en og NB! Veileder Grad av utnytting 3. utgave juni 2012 fra Norsk Byggtjeneste er en uoffisiell utgave og kan ikke legges til grunn i areal- eller byggesaker (versjonen er for øvrig trukket tilbake fra markedet). 10

11 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter I Avrundingsregler ifm. %-BYA * Når det i en arealplanbestemmelse er angitt en utnyttelsesgrad på f.eks. 20 %-BYA, skal bestemmelsen forstås som en øvre grense for tillatt bebygd areal. Man kan altså ikke runde av utregningen av tomtas prosent bebygd areal, f.eks. fra 20,1% til 20 %-BYA. *) Gjelder i prinsippet også %-BRA 11

12 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter II Parkeringsareal TEK10 5-7: Foto: Mercedes-Benz Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt, skal medregnes i BYA/BRA som legges til grunn ved beregning av grad av utnytting Uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes innomhus i garasjeanlegg/carport eller på bakken Nødvendig parkeringsareal skal ikke medregnes flere ganger i grad av utnytting 12

13 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter III Absolutte verdier og toleranser Der lov og forskrift har angitt kravsnivå med konkrete tallverdier skal disse forstås som absolutte krav, så fremt det ikke i forskrift eller i vedtak jf. byggesaksforskriften 6-3 er gitt konkrete toleranser på kravet Eksempel: TEK 10 Kap. 14 Energi Minstekrav U-verdi yttervegg [W/(m2K)] < 0,22 3,95 4,00 Forutsetninger: Reflekterende dampsperre (Air Guard) på varm side av vegg, varmekonduktiviteter (0,037, 0,035 og 0,033 W/mK). Lukket isolerende luftrom på varm side. Bindingsverk 36x148mm 13

14 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter III (forts.) for k dato, g for 14

15 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter III (forts.) for k dato, g for 15

16 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter IV Overbygd areal (BYA/BRA) Overbygget areal mellom bygningskropp og garasje eller lignende skal medtas i beregning av bebygd areal (BYA), og bruksareal (BRA)* og så fremst overbygget er mindre enn 5 m over ferdig planert terreng. BRA Gjelder ikke pergola (presisering) *) Areal under takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke medregnes i bruksarealet for åpent overbygd areal BYA 16

17 Norsk mal:tekst med kulepunkter 4. Nyheter V for k Forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner Reguleringsplaner fra Reguleringsplaner fra dato, Ny byggteknisk forskrift ble vedtatt 26. mars 2010 nr. 489, og denne brukes i byggesaker som behandles etter reguleringsplaner vedtatt etter forskriftens ikrafttreden 1. juli g for NS 3940:2007 ble i 2012 erstattet av ny NS 3940:2012. Denne brukes i behandling av planer vedtatt etter mai

18 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VI For øvrig minner vi om Takutstikk Takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke tas med i beregningen av BYA. Arealet skal heller ikke medregnes i BRA for åpent overbygd areal. Innglasset balkong Isolert = hoveddel (og inngår dermed i BRA) Uisolert = tilleggsdel (og inngår da ikke i beregningen) Hoveddel/tilleggsdel TEK Etasjeantall. Liste er oppdatert. 18

19 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 4. Nyheter VII Gesims- og mønehøyde, TEK10 6-2: Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget / parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 19

20 Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 4. Nyheter VII Matrise for fastsetting av gesimshøyder Utenfor fasaden (tverrfløy) I fasadelivet (ark/takopplett) Inne på takflaten (kobbhus) 20

21 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII Fastsetting av gesims- og mønehøyde Endret praksis / presiseringer: Gesims- og mønefastsettelsen på to takflater (sammensatt pulttak) Tak med altan i skrå flate (tolking fra departementet, sak 14/1967) à Fig. 4-9 e To takflater 21

22 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Fig. 4-9 f Tak med kobbhus Flere utfyllende eksempler: Tak med takoppbygg (kobbhus/ark/takopplett) > Presisering Saltak med tverrfløy Saltak med tverrfløy og ulik gesims To flate takflater Flatt tak med takoppbygg eller inntrukket toppetasje 22

23 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Eksempler på ulike takoppbygg: Kobbhus Ark Takopplett 23

24 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter VIII (forts.) Presiseringer Ventilasjonsoppbygg skal også medtas på lik linje som andre takoppbygg (ark, kobbhus, takopplett) Definisjonen av møne må også kunne fortolkes å gjelde for andre takformer enn der det er saltak (f.eks. buetak, shedtak og foldetak) 24

25 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter IX Rekkverk på takterrasser Parapet med åpent/transparent rekkverk Parapetet danner rekkverk ved at fasadelivet går opp forbi takflaten 25

26 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 4. Nyheter X Departementets tolking av , Sak nr. 14/1967 Beregning av gesimshøyde takterrasser / altan i skrå flate Når man vurderer høydebestemmelsen i pbl er det viktig å ta utgangspunkt i hva intensjonen bak bestemmelsen faktisk skal ivareta. Det sentrale formålet bak bestemmelsen, foruten å sikre tilstrekkelig lys, luft og utsyn mellom bygg, herunder brannvernhensyn er å regulere bygningens høyde og volum, både ved nær og fjernvirkningen. Altså det totale avtrykket som bygningen skaper i nær og fjernvirkningen både ovenfor naboer og det offentlige rom. 26

27 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk m/glass: JA/NEI? en og 27

28 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk m/glass: JA/NEI? en og Foto: Sindre Samsing 28

29 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent rekkverk m/trespiler: JA/NEI? en og Foto: Sindre Samsing 29

30 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk JA/NEI? en og 30

31 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Åpent transparent rekkverk JA/NEI? en og Foto : Arkitekt: Helen & Hard / Foto: Emile Ashley 31

32 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser: Åpent rekkverk m/spiler: JA/NEI? en og 32

33 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 4. Nyheter X (forts.) Eksempler på rekkverk på takterrasser Lukket rekkverk/fasadelivet danner parapet: JA/NEI? en og 33

34 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 5. Forholdet til NS en og Arkitekt: Helen & Hard / Foto: Emile Ashley 34

35 Norsk mal:tekst med kulepunkter 5. Forholdet til NS for k NS 3940:1986 Den mest komplette standarden. Enkel i bruk, oversiktlig/ryddig, svakere på volum. Innhold: BYA, OPA, BTA, BRA, NTA, KA, IKA, OKA, BOA, Bruttovolum, Nettovolum, Bruksenhet, Hoveddel og Tilleggsdel. NS 3940:2007 Begrepene boligareal (BOA), Bruksenhet, Hoveddel og Tilleggsdel er tatt ut av standarden. Innhold: BYA, BRA, BTA, NTA, KA, FUA, TEA, KOA, OBD, Bruttovolum, Nettovolum dato, g for NS 3940:2012 (Kanskje) den minst komplette standarden. Tillegg av ulike veil. for ulike bransjer (megling, takst og næring). Klart skille mellom arealer og volum, antall arealkategorier og volumbegreper er redusert. Innhold: BYA, BRA, BTA*), NTA, og BTV, NTV. *) bruttoareal beregnes fra utside omsluttende vegger og inkluderer utvendig avsluttende overflate. Innhuk og fremspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke. 35

36 Norsk mal: Tekst med liggende bilde 6. Veien videre - men og g 6. Veien videre... Foto: NAL / Ecobox Arkitekt: Ratio arkitekter AS Stein Stoknes MNAL / Foto: Stein Stoknes 36

37 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder 6. Veien videre Ulike tanker / veivalg: Revidere TEK10 kap. 5 og kap. 6 Fortsette å henvise til reglene i NS, eller Utvikle egne mer komplette måle- og beregningsregler i TEK Veien blir til (bygges) mens vi går 37

38 Norsk mal: Tekst med kulepunkter 3 vertikale bilder Eksempel på fasade mot gate/offentligheten Burde tiltaket fått ferdigattest: JA/NEI? Foto: Ron A. Emil Bakke 38

39 Norsk mal:1 utfallende bilde - men og g Foto: Marianne Gjørv 39

40 Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A Takk for oppmerksomheten! Seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke jonen l slik: byrå Bilder/illustrasjoner: Emilie Ashley, Hilde Seim, Marianne Gjørv, Norsk byggtjeneste, Sindre Samsing, Stein Stoknes, Ron A. Emil Bakke al

Revidert utgave av veiledningen Grad av utny0ng, 05.09.14. ROSE BYRKJELAND 05.september 2014

Revidert utgave av veiledningen Grad av utny0ng, 05.09.14. ROSE BYRKJELAND 05.september 2014 Revidert utgave av veiledningen Grad av utny0ng, 05.09.14 ROSE BYRKJELAND 05.september 2014 Fylkesmannkonferansen Hamar 2014 Agenda 1. Utgivelser av veilederen Grad av utnybng 2. Mandat 3. VikFge momenter

Detaljer

Veiledningen Grad av utny0ng

Veiledningen Grad av utny0ng Veiledningen Grad av utny0ng revidert utgave, 30.10.14 ROSE BYRKJELAND 29.- 30. oktober 2014 Plan- og bygningslovkonferansen Fylkesmannen i Hedmark Agenda 1. Utgivelser av veiledningen Grad av utnydng

Detaljer

Del 7: Måleregler. Revidert 7 aug 2014.

Del 7: Måleregler. Revidert 7 aug 2014. 1 Del 7: Måleregler Revidert 7 aug 2014. TU Grunnlag NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger TEK10 (Teknisk Forskrift) 5 og 6 Veileder H-2300 B Grad av utnytting Målereglene er å anse som prosessledende

Detaljer

Tolking av gamle arealplaner. v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak

Tolking av gamle arealplaner. v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak Tolking av gamle arealplaner v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak Bygningsloven av 1924 Gjaldt i utgangspunktet kun i de større byene, i Cllegg Cl kommuner som

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag Innherred samkommune år 2000/2003 og i dag Grunnflate og BYA 1 Kirstine Karlsaune, april 2015 Planavdelingen, Innherred samkommune Generelt Det er ikke adgang til å fravike byggteknisk forskrift (TEK10)

Detaljer

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen.

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen. Grad av utnytting KOMMENTARER Veileder 3-2 Grad av utnytting Kommentar: Beregningsmåtene er beskrevet på en grei måte i hovedteksten til paragrafen. Teksten er unødvendig repetert i 2. ledd. 3-4 Totalt

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling 2009 Veileder til NS 3940:2007 Historikk NS 848 utg. 1954 NS 3940 utg.1979 Versjon 2 NS 3940

Detaljer

Måleregler. Grunnlag Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger

Måleregler. Grunnlag Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger Måleregler Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling Ellen Grønlund Prosjektleder Eiendomsutvikling TU Grunnlag NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger TEK (Teknisk Forskrift)

Detaljer

5-4. Bruksareal (BRA)

5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) (1) Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m2-bra og angis i hele tall. (2) Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger

Detaljer

3-4 Bebygd areal (BYA)

3-4 Bebygd areal (BYA) 3-4 Bebygd areal (BYA) Følgende endring er fastsatt ved forskrift av 26.01.2007 nr. 96 med ikraftredelse 01.07.2007: 3-4 Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m ² og skrives

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Veileder - Beregningsregler

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Veileder - Beregningsregler Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sist revidert 28.03.2014 Veileder - Beregningsregler Denne veilederen er utarbeidet for saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten som hjelpemiddel i byggesaksbehandlingen.

Detaljer

IS/to.?c Wt. K$age på byggetillatelse mottatt l6. Byggesak Postboks Bodø 39/ Garnveien 60, 8013 Bodø

IS/to.?c Wt. K$age på byggetillatelse mottatt l6. Byggesak Postboks Bodø 39/ Garnveien 60, 8013 Bodø Bodø Kommune Byggesak Postboks 319 8001 Bodø IS/to.?c Wt Bodø, 1.november 2016 Fra: Gro Mosand Garnveien 44 K$age på byggetillatelse mottatt 13.10.2016 Saksnr/deres ref: 2015/6590 Byggeplassz Tiltakshaver:

Detaljer

Harald Øyslebø foreslår: Saken utsettes for befaring. Det må settes opp gode salinger som viser parabetet.

Harald Øyslebø foreslår: Saken utsettes for befaring. Det må settes opp gode salinger som viser parabetet. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Flutra Demaj SAKSMAPPE: 2016/1389 ARKIV: 010/0047/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 132/16 26.10.2016 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILLATT TAKFORM

Detaljer

Måleregler. Revidert 1 mar 2016.

Måleregler. Revidert 1 mar 2016. 1 Måleregler Revidert 1 mar 2016. Ne&oareal TU Bruksenhet? Mange begrep Grunnlag NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger TEK10 (Teknisk ForskriF) 5 og 6 Veileder H-2300 B Grad av utnynng Rundskriv

Detaljer

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 5. Grad av utnytting om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Publisert dato 24.01.2014 om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Innledning Reglene om grad av utnytting hører til plan-

Detaljer

Rådmannens vurdering av eksterne innspill

Rådmannens vurdering av eksterne innspill 1 Vedlegg 3 Rådmannens vurdering av eksterne innspill Hvem Resyme av innspill Rådmannens vurdering 20.4. Frittliggende/integrert garasje (pbl 11-9, nr. 5) Forslag til omskriving av bestemmelsen for å klargjøre

Detaljer

Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder":

Endinger i bestemmelsene for nåværende boligområder: Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder": Plan- og bygningsavdelingens samarbeid referansegruppen/arkitektene. Matrisen beskriver foreslåtte endringer i bestemmelsene kommentarer om referansegruppens

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

Forholdet til eldre reguleringsplaner

Forholdet til eldre reguleringsplaner Forholdet til eldre reguleringsplaner I gammel tid Magnus Lagabøtes lov er det tidligste sporet vi har av en bygningslov. Deretter utviklet bygningslovverket seg ettersom byene brant ned. Nesten alle bygningslover

Detaljer

Innføring i tema. Måleregler. Tromsø februar 2018

Innføring i tema. Måleregler. Tromsø februar 2018 1 Innføring i tema Måleregler Tromsø februar 2018 2 Arealberegning PRO ansvar: Beregne arealmengder (og avstand) + kontrollere og vise at de er i samsvar med krav i PLAN + TEK. SØK ansvar: Motta opplysningene

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING INNENFOR OMRÅDEPLAN «STRANDA SENTRUM NY» - PLANID , IKRAFTTREDELSE

SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING INNENFOR OMRÅDEPLAN «STRANDA SENTRUM NY» - PLANID , IKRAFTTREDELSE Stranda kommune Planavdelingen Ålesund, 31.05.2017 SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING INNENFOR OMRÅDEPLAN «STRANDA SENTRUM NY» - PLANID 2011001, IKRAFTTREDELSE 09.11.2011 proess AS er engasjert av grunneier

Detaljer

Kan ikke benyttes uten avtale med rettighetshaver.

Kan ikke benyttes uten avtale med rettighetshaver. 115 12,1 m² Balkong 119 6,7 m² 116 7,0 m² 117 8,5 m² 120 34,3 m² 118 3,0 m² 131 3,0 m² 129 7,0 m² 130 8,5 m² 127 34,3 m² 132 6,7 m² 128 12,1 m² Balkong arkitekt og ingeniørtjenester 5031 T.T. 0000 03 As

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 013/19 Formannskapet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 013/19 Formannskapet PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad 19/220 Saksnr Utvalg Type Dato 013/19 Formannskapet PS 21.02.2019 Endring av reguleringsplanene for Øvstabødalen og Giljastølen når det

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Høyde- og avstandsregler (pbl. 29-4)

Høyde- og avstandsregler (pbl. 29-4) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyde- og avstandsregler (pbl. 29-4) Nina Sundell utredningsleder, Bolig- og bygningsavdelingen Byggesaksdagene 2018 Byggverks plassering, høyde og avstand fra

Detaljer

Plan- og bygningslovens 70

Plan- og bygningslovens 70 s 70 Bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense NKF byggesak Hensyn til nabo Plassering/høyde Ikke uforutsett høy bygning i nabogrense Mulig å omgå ved reguleringsplan eller ved samtykke fra

Detaljer

ROSENDAL Prospekt Versjon november 2018

ROSENDAL Prospekt Versjon november 2018 ROSENDAL Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 ROSENDAL Klassisk 2-planshus med stor stue- og kjøkkenløsning, loftstue og 5 soverom. Et klassisk trehus med overbygget balkong og ark i landlig stil. Overbygd

Detaljer

FORNYE FORENKLE FORBEDRE

FORNYE FORENKLE FORBEDRE FORNYE FORENKLE FORBEDRE Nye fritak fra søknadsplikt Når slipper du å søke? Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en rekke endringer i plan og bygningsloven med forskrifter. Endringene innebærer en forenkling

Detaljer

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.08.2011 49653/2011 2010/3029 32/924 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/72 Planutvalget 11.10.2011 Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 15/088 Dato: 17.02.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 Vedlegg: 1 B

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje Arkiv: 4/114 Arkivsaksnr: 2012/656-45 Saksbehandler: Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig

Detaljer

ROSENDAL MED UTLEIEDEL

ROSENDAL MED UTLEIEDEL ROSENDAL MED UTLEIEDEL Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 ROSENDAL MED UTLEIEDEL Familievennlig 3-planshus med god plass til storfamilen, samt egen utleiedel Et klassisk trehus over tre etasjer med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre 1 Oppegård kommune R392900 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REKKEHUS OG ENEBOLIGER PÅ TROLLÅSEN Reguleringsbestemmelser vedtatt av Oppegård kommunestyre 12.12.2007. Dato: 16.11.07 1 Avgrensning Det regulerte

Detaljer

VESTLI Prospekt Versjon november 2018

VESTLI Prospekt Versjon november 2018 VESTLI Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 VESTLI Romslig og funksjonelt 2-planshus med mulighet for egen «ungdomsavdeling» Huset har overbygd inngang med plass til koselig utekrok i front. Underetasjen

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 5. Grad av utnytting om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Publisert dato 09.01.2014 om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Innledning Reglene om grad av utnytting hører til plan-

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 102/99 Arkivsaksnr: 2014/3535-13 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 102/99 - Husbyvegen 31A, 7505 Stjørdal - behandling av klage

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork Fagdag med tema bygg i matrikkelen Wenche Mork 5 dagers fristen. Rapportene fra tilsyn 2013 viser avvik i nesten alle kommunen på tidsfrist for føring av bygg Føring av bygningsopplysninger i matrikkelen

Detaljer

Generelt. Henvisninger Norsk Standard:

Generelt. Henvisninger Norsk Standard: Page 1 of 11 0 Generelt Fig. 11 Måleverdighet. For å være måleverdige, må rom (eller del av bygning) være tilgjengelig via dør eller trapp, fast eller nedfellbar. Det må ha golv og en takhøyde på min.

Detaljer

BYGGEPLANER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? MIDSUND KOMMUNE

BYGGEPLANER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? MIDSUND KOMMUNE Søknaden sendes til: Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl 20-5 og byggesaksforskriften

Detaljer

Bygningsopplysninger matrikkelen. Sandefjord

Bygningsopplysninger matrikkelen. Sandefjord Bygningsopplysninger i matrikkelen Sandefjord 07.04.2017 Innhold 1. Historikk, hvorfor bygning i matrikkelen? 2. Hvordan oppstår bygningsopplysninger som skal føres i matrikkelen, og hva skal føres i matrikkelen?

Detaljer

Forskrift om endringer i byggeforskrift 1987.

Forskrift om endringer i byggeforskrift 1987. Dato 21.12.1988 nr. 1144 Departement Kommunaldepartementet Publisert Avd I 1988 Nr. 25 Ikrafttredelse 01.01.1989 Endrer FOR-1987-05-27-458 Gjelder for Norge Hjemmel LOV-1985-06-14-77- 6 Kunngjort 30.01.1989

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

AKSESS Prospekt Versjon november 2018

AKSESS Prospekt Versjon november 2018 AKSESS Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 AKSESS Et moderne hus med store vinduer som gir mye lys til luftige og store rom Et moderne og stilfullt hus med 4 soverom og romslig carport. Fra carporten

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

CASTOR Prospekt Versjon november 2018

CASTOR Prospekt Versjon november 2018 CASTOR Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 CASTOR Spennende og familievennlig hus med egen soveavdeling på entréplan og romslig stue- og kjøkkenløsning i annenetasje. Et spennende hus med en form som

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan Nedre del av Fagerstrandområdet - ny 2.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan Nedre del av Fagerstrandområdet - ny 2.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.09.2009 Vår ref: 07/508-32 - 09/13364 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Gisle Totland Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 098/09 Kommunestyret 08.10.2009

Detaljer

AKSELLIA Prospekt Versjon november 2018

AKSELLIA Prospekt Versjon november 2018 AKSELLIA Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 AKSELLIA Romslig hus i moderne funkisstil, med stor takterrasse, carport og 4 soverom Et svært romslig hus med moderne funkispreg og mange utganger til

Detaljer

Plan- og bygningsloven 29-4

Plan- og bygningsloven 29-4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningsloven 29-4 Byggverks plassering, høyde- og avstand fra nabogrense Else Øvernes utredningsleder, Bolig- og bygningsavdelingen NKFs Tromsøkonferanse

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

LYRA Prospekt Versjon noovember 2018

LYRA Prospekt Versjon noovember 2018 LYRA Prospekt Versjon 1.1. 30. noovember 2018 LYRA Stilfullt moderne hus med dobbelgarasje, mye bodplass og enorm balkong Et stilfullt moderne hus med dobbelgarasje og enorm balkong med delvis pergola.

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

NYENGEN Prospekt Versjon november 2018

NYENGEN Prospekt Versjon november 2018 NYENGEN Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 NYENGEN Praktisk 1-planshus med store vinduer og romslig stue- og kjøkkenløsning Et praktisk hus over ett plan med store vinduer som gir godt med lys til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

BJERKESTAD Prospekt Versjon november 2018

BJERKESTAD Prospekt Versjon november 2018 BJERKESTAD Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 BJERKESTAD Fleksibel prosjektbolig med blanding av to- og treroms leiligheter, her vist med 12 enheter. Det er også mulig å kun bygge toeller kun treroms,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for.plan nr. Dato: 1 Fellesbestemmelser Merknader (Kolonnen strykes før planen sendes inn). Krav til uteoppholdsareal For hver boenhet skal det avsettes xx m² uteoppholdsareal.

Detaljer

FAGERTUN Prospekt Versjon november 2018

FAGERTUN Prospekt Versjon november 2018 FAGERTUN Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 FAGERTUN Klassisk 2-planshus med 5 soverom og tilknyttet garasje Et klassisk pent trehus med garasje og mye plass. Den praktiske svalgangen gjør at du kan

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

SOLENG Prospekt Versjon november 2018

SOLENG Prospekt Versjon november 2018 SOLENG Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 SOLENG Funksjonelt 2-planshus med stor vinkelstue og åpen kjøkkenløsning Et passe stort, funksjonelt trehus over to etasjer med god planløsning. Overbygd

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Lørenskog kommune Postboks Lørenskog 13. mars 2017

Lørenskog kommune Postboks Lørenskog 13. mars 2017 Norsk Bygningsrådgivning AS Teiefjellet 10 2022 Gjerdrum Lørenskog kommune Postboks 304 1471 Lørenskog 13. mars 2017 SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE REGULERT BYGGEGRENSE, BEBYGD AREAL SAMT GESIMSHØYDE

Detaljer

Saksnummer , klage på vedtak

Saksnummer , klage på vedtak Senter Hus AS Osvegen 142 5227 Nesttun Tlf 55 11 04 40 Mob: 934 70 441 E- post: Bjornar.Kanestrom@boligpartner.no Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, 6.

Detaljer

Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl

Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl Lærdal, 10. mars 2015 Jorunn Fosse Fidjestøl Vi skal snakke litt om Avstandsreglane Utgangspunkt og bakgrunn for reglane Hovudregelen i plan- og bygningslova (pbl.) 29-4 andre ledd, forholdet til plan,

Detaljer

RUBIKS Prospekt Versjon november 2018

RUBIKS Prospekt Versjon november 2018 RUBIKS Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 RUBIKS Et moderne og praktisk hus for aktive barnefamilier Et moderne hus med rene linjer og luftige, gode rom. Den åpne stue- og kjøkkenløsningen i husets

Detaljer

SVERRESBORG. Prospekt

SVERRESBORG. Prospekt SVERRESBORG Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 SVERRESBORG Familievennlig hus med stor vinkelstue og åpen kjøkkenløsning, samt 4 soverom og stue i annenetasje. Et klassisk trehus med herskapelig fasade.

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

STIL Prospekt Versjon november 2018

STIL Prospekt Versjon november 2018 STIL Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 STIL Praktisk og moderne hus med god planløsning og overbygd uteplass Et stilfullt og arealeffektivt hus på ett plan med et moderne design på taket som gir

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Senderud Arkiv: FEIGB 200/951 18/973-6 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Senderud Arkiv: FEIGB 200/951 18/973-6 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Senderud Arkiv: FEIGB 200/951 18/973-6 Dato: 09.05.2018 FÅBERGTATA 150 - KLAGE PÅ VEDTAK - TILBYGG ENEBOLIG GNR/BNR 200/951 Vedlegg: 1. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

LØVSTAD Prospekt Versjon november 2018

LØVSTAD Prospekt Versjon november 2018 LØVSTAD Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 LØVSTAD Arealeffektivt hus med 2 soverom og smart planløsning Et lite, koselig og praktisk hus med smart planløsning. Et overbygd inngangsparti fører inn

Detaljer

FURBERG Prospekt Versjon november 2018

FURBERG Prospekt Versjon november 2018 FURBERG Prospekt Versjon 1.1. 30. november 2018 FURBERG Funksjonelt 1-planshus med spennende stue-/kjøkkenløsning og overbygget terrasse Et hyggelig hus med en svært praktisk planløsning. Inngangspartiet

Detaljer

Forståelse av kommuneplanens bestemmelse punkt 20.6 bokstav E om imaginære saltak og definisjonen av småhus i vedlegg 3

Forståelse av kommuneplanens bestemmelse punkt 20.6 bokstav E om imaginære saltak og definisjonen av småhus i vedlegg 3 Saksframlegg Saksbehandler : Fredrik Harvik Thoresen S aksnr.: 16 / 8602 Behandles av: Bygningsrådet Forståelse av kommuneplanens bestemmelse punkt 20.6 bokstav E om imaginære saltak og definisjonen av

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer