Forholdet til eldre reguleringsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdet til eldre reguleringsplaner"

Transkript

1 Forholdet til eldre reguleringsplaner

2 I gammel tid Magnus Lagabøtes lov er det tidligste sporet vi har av en bygningslov. Deretter utviklet bygningslovverket seg ettersom byene brant ned. Nesten alle bygningslover før 1900 er kommet som følge av en bybrann

3 Bygningsloven av 1924 Gjaldt i utgangspunktet kun i de større byene, i tillegg til kommuner som selv hadde vedtatt å gjøre den gjeldende Reguleringsplaner som er vedtatt i medhold av 1924-loven er ofte veldig overordnede, og uten bestemmelser.

4 Byggeforskrift av 1949 Ny forskrift, ikke ny bygningslov Inneholder ikke regler for beregning av utnyttingsgrad NS 848, første standard for areal- og volumberegninger av bygninger kom i 1954 Definerer bruttoareal tilnærmet likt som i NS 3940 (dagens gjeldende standard) Tar ikke stilling til hvilke arealbegreper som skal brukes ved fastsettelse av planbestemmelser

5 Byggeforskrift av 1969 Første forskrift med detaljerte regler for areal- og volumbegreper Inneholder måleregler for utnyttingsgrad, bygningers høyde, og etasjetall Målereglene er ikke knyttet til NS848, men i hovedsak angitt direkte i forskriften. Endringer i måleverdighet for arealer når forskriften endres i 1979

6 Plan- og bygningsloven av 1985 Spesifiseringer av måleregler for utnyttingsgrad og høyder Byggeforskrift av 1987 gir mer detaljerte føringer for forskjellige areal- og volumberegninger Begrepene tillatt bebygd areal, tillatt bruksareal og tillatt tomteutnyttelse innføres.

7 Kort om måleregler Norsk standard (NS) har nedfelt målereglene. Den første standarden for areal- og volumberegninger var NS848 som kom ut i 1954 I dag hentes målereglene fra NS3940 Byggeforskriftene/teknisk forskrift bestemmer hvilken standard som skal brukes for areal- og volumberegninger

8 Må bruke byggeforskriften, NS og veiledning som gjaldt da planen ble vedtatt. Det forutsettes at kommunen la dette til grunn da planen ble vedtatt Forutsigbarhet og enhetlig forståelse. Unntak der en annen forståelse entydig følger av planens bestemmelser og/eller praksis.

9 Reguleringsplaner vedtatt fra Lov om bygningsvesen 1924 Standard for måleregler 1954 Bruttoareal - areal inkludert yttervegger og summeres for alle plan i en bygning. Nettoareal - arealet mellom omsluttende bygningsdeler Leieareal (tilnærmet likt BRA) Plan med fri takhøyde > 1,5 m Dekkareal bebygd areal

10 Reguleringsplaner vedtatt fra Byggeforskriften 1969 NS 848 vedtatt Utnyttingsgrad Forholdet mellom brutto golvareal og brutto grunnareal inkl. halvparten av tilstøtende veg, bane, park, vann eller elv maks 10 m. For forretning og industri ikke medregne lagerlokaler i kjeller. For større områder regnes felles friareal, lekeplass, skoletomter o.l. med i brutto grunnareal. Etasjetall og høyde. Himling > 2 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen = etasje Kjeller og loft = etasje når areal er min 1/3 av bygningens grunnflate og det er innredet rom for varig og kortvarig opphold. Bygningens høyde maks lik avstanden mellom byggegrensene* Høyden måles i forhold til veg eller plass Tilbaketrukket (fra veg) bygning høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygning. *Hvis ikke annet er bestemt i plan.

11 NS 848 Byggeforskrift 69, kap. 25:1 Brutto gulvareal legges til grunn ved beregning av utnyttingsgrad Bruttoareal = areal av gulv regnet til yttersiden av omgivende vegger og andre bygningsdeler. Trapper, kaminer og andre bygningsdeler medregnes. Plan med fri takhøyde > 1,5 m regnes som måleverdig* Brutto golvareal = samlet bruttoareal for bebyggelsen på eiendommen. * Ikke fastsatt i NS, men innarbeidet praksis

12 Reguleringsplaner vedtatt fra BF 1969* kap. 26:21 Etasjetall Kjeller = etasje når himling > 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen Loft = etasje når min 1/3 av bygningens grunnflate er innredet rom for varig opphold. NS utg. pkt. 5.1 Bruttoareal som i NS 848 Måleverdig areal når de er tilgjengelige, har gulv og høyde på min. 1,7 m i en bredde på min. 0,3 m * Byggeforskriften 1969 med endring av 4. april 1979

13 Reguleringsplaner vedtatt fra BF 1985 Utnyttingsgrad - som i 1969 Etasjetall Kjeller = etasje når himling > 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen = etasje Innskutt mellometasje regnes med når arealet overstiger 20% av underliggende etasjes bruttoareal. Loft = etasje når min 1/3 av bygningens grunnflate er innredet til oppholdsrom eller soverom. Høyde: Gesimshøyde = skjæring mellom ytterveggens ytre liv og takflaten. Brystning > 300 mm opp over takflaten regnes med. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde beskrevet i bygningslovens 70 nr. 2 = gj.sn. gesimshøyde mot vedkommende nabogrense. Avstand: Avstand måles mellom bygningens fasadeliv og nabogrense (eller evt. Nabobygningens fasadeliv). Hvis gesims eller andre fremspring stikker mer enn i m ut, regnes avstanden fra utspringet. NS utg. pkt. 4 Bruttoareal som i 1. utg. Måleverdig areal når de er tilgjengelige, har gulv og høyde på min. 1,9 m i en bredde på min. 0,6 m

14 Reguleringsplaner vedtatt fra BF 1987 Utnyttingsgrad Tillatt bebygd areal Tillatt bruksareal Tillatt tomteutnyttelse Kan i tillegg fastsettes minste uteoppholdsareal pr. boenhet Parkeringsplass Bygningsrådet kan reservere 25 m2 av det tillatte arealet dersom parkeringskrav løses på bakken. Tillatt bebygd areal i % av tomtas areal Tomt areal avsatt til byggeformål Tomteutnyttelse Bruksareal i prosent av tomtas area. Uteoppholdsareal Del av tomta som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring eller parkering. Takterrasse og ikke overbygget terrasse inkl.

15 NS utgave Bebygd areal ikke fradrag for kanaler større enn 0,5 m2 eller vegger tykkere enn 0,5 m. Bruksareal Uinnredet bygningsvolum som kan innredes. For etasjehøyder over 3 m regnes bruksareal som om det var lagt et plan for hver 3 m. (høyde på min. 1,9 m i en bredde på min. 0,6 m) Åpent overbygget areal 1 m innenfor ytterkanten medregnes i bruksareal

16 NS 3940 forts. Bruksareal Bruksarealet regnes fullt ut når himling > 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng Bruksarealet 50% når himling > 0,5 m og < 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng. Etasje Kjeller regnes som etasje når himling > 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng Innskutt mellometasje regnes med når arealet overstiger 20% av underliggende etasjes bruttoareal. Loft = etasje når min 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Høyde Gesimshøyde = skjæring mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Brystning > 300 mm opp over takflaten regnes med. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde beskrevet i bygningslovens 70 nr. 2 = gj.sn. gesimshøyde mot vedkommende nabogrense. Avstand Avstand måles mellom bygningens fasadeliv og nabogrense (eller evt. Nabobygningens fasadeliv). Hvis gesims eller andre fremspring stikker mer enn i m ut, økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 m.

17 Etasjetall For kjeller - himling > 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen = etasje Innskutt mellometasje regnes med når arealet overstiger 20% av underliggende etasjes bruttoareal. Loft = etasje når min 1/3 av bygningens grunnflate er innredet til oppholdsrom eller soverom. Høyde og avstand. Gesimshøyde = skjæring mellom ytterveggens ytre liv og takflaten. Brystning > 300 mm opp over takflaten regnes med. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde beskrevet i bygningslovens 70 nr. 2 = gj.sn. gesimshøyde mot vedkommende nabogrense. Avstand måles mellom bygningens fasadeliv og nabogrense (eller evt. Nabobygningens fasadeliv). Hvis gesims eller andre fremspring stikker mer enn i m ut, økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 m.

18 Reguleringsplaner vedtatt fra Teknisk forskrift 1997 Utnyttingsgrad Prosent bebygd areal (%-BYA) Tillatt bruksareal (T-BRA) Prosent tomteutnyttelse (%-TU) Avvik fra 70 må fastsettes i plan. Plan bør angi minste uteoppholdsareal for bolig, skole og barnehage. Tillatt bruksareal Uinnredet bygningsvolum målbart inngår i beregningsgrunnlaget En tenkt etasje for hver 3,0 m (minste høyde målbart 1,9 m) Åpent overbygget areal 1 m innenfor ytterkanten medregnes i bruksareal Bruksareal under terreng skal fremgå av plan Parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget

19 Etasjetall Kjeller regnes ikke som etasje når himling < 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen og bare inneholder tilleggsdel. Inneholder kjeller oppholdsrom = etasje Innskutt mellometasje regnes med når arealet overstiger 20% av underliggende etasjes bruttoareal. Loft regnes ikke som etasje når bruksarealet er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal og det bare er tilleggsdel. Høyde og avstand. Gesimshøyde = skjæring mellom ytterveggens ytre liv og takflaten. Brystning > 300 mm opp over takflaten regnes med. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde beskrevet i bygningslovens 70 nr. 2 = gj.sn. gesimshøyde mot vedkommende nabogrense. Avstand måles mellom bygningens fasadeliv og nabogrense (eller evt. Nabobygningens fasadeliv). Hvis gesims eller andre fremspring stikker mer enn i m ut, økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 m.

20 Reguleringsplaner vedtatt fra Teknisk forskrift 2007 Grad av utnytting Bebygd areal (BYA) Prosent bebygd areal (%-BYA) Bruksareal (BRA) Prosent bruksareal (%-BRA) Avvik fra 70 må fastsettes i plan. Plan bør angi minste uteoppholdsareal for bolig, skole og barnehage. Tillatt bruksareal Uinnredet bygningsvolum målbart inngår i beregningsgrunnlaget En tenkt etasje for hver 3,0 m (minste høyde målbart 1,9 m) Åpent overbygget areal 1 m innenfor ytterkanten medregnes i bruksareal Bruksareal under terreng skal fremgå av plan Parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget

21 Etasjetall Kjeller regnes ikke som etasje når himling < 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsterreng rundt bygningen og bare inneholder tilleggsdel. Inneholder kjeller oppholdsrom = etasje Innskutt mellometasje regnes med når arealet overstiger 20% av underliggende etasjes bruttoareal. Loft regnes ikke som etasje når bruksarealet er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal og det bare er tilleggsdel. Høyde og avstand. Gesimshøyde = skjæring mellom ytterveggens ytre liv og takflaten. Brystning > 300 mm opp over takflaten regnes med. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyde beskrevet i bygningslovens 70 nr. 2 = gj.sn. gesimshøyde mot vedkommende nabogrense. Avstand måles mellom bygningens fasadeliv og nabogrense (eller evt. Nabobygningens fasadeliv). Hvis gesims eller andre fremspring stikker mer enn i m ut, økes avstanden tilsvarende det fremspringet overskrider 1 m.

22 NS 3940:2007 Bebygd areal ikke fradrag for kanaler større enn 0,5 m2 eller vegger tykkere enn 0,5 m. Bruksareal Uinnredet bygningsvolum som kan innredes. For etasjehøyder over 3 m regnes bruksareal som om det var lagt et plan for hver 3 m. (høyde på min. 1,9 m i en bredde på min. 0,6 m) Åpent overbygget areal 1 m innenfor ytterkanten medregnes i bruksareal

23 Reguleringsplaner vedtatt fra Byggeteknisk forskrift 2010 NS 3940:2012

24 Tolkning av gamle reguleringsplaner

25

26 Tomteareal Brutto tomteareal er hele tomta, mens netto tomteareal er den delen av tomta som er avsatt til utbyggingsformål I noen reguleringsplaner kan det også legges til tilleggsarealer

27 U-grad Forholdet mellom brutto gulvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, parkvann eller elv, maksimalt 10,0 m.

28 Reguleringsplan fra 1926

29 Reguleringsplan fra 1926 Ikke så mye informasjon på plankartet Ingen tilhørende bestemmelser Er hovedsakelig en utparselleringsplan. Utbyggingsområder som omfattes av en slik plan bør reguleres på nytt, eller reguleringen bør overstyres i kommuneplanen

30 Reguleringsplan fra 1957

31 Reguleringsplan fra 1957 Stadfestet Østlie Kommunestyret vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen med noen endringer foretatt av departementet. Vedtektene lyder: 1. Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over 2 etasjer og uthus (garasje) i en etasje. 2. Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 10% av tomtens nettoareal og gesimshøyden må ikke overstige 6 ½ m. fra ferdig terreng når det gjelder 2 etasjes hus, og 4 m. fra ferdig terreng for mindre hus. 3. Uthusenes størrelse må ikke overstige 35 kvm. 4. Ingen tomt må beplantes med trær som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for naboer, og hekker ikke nærmere enn 1 m. til grensen og ikke høyere enn 2 m. 5. Parsellselgere er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter. 6. Unntak fra disse vedtekter kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av Asker bygningsråd innenfor rammen av bygningsloven og de gjeldende vedtekter samt bygningsforskriftene.

32 Reguleringsplan fra 1980

33 Reguleringsplan fra Bebyggelsen skal være i 1 etasje. Bygningsrådet kan tillate 2 etasjer hvor forholdene etter rådets skjønn ligger til rette for dette. Innredning av bolig i underetasje tillates innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Høyde fra ferdig planert terreng til o.k. gesims fastsettes for 1 etasjes bebyggelse til max. 3,50 m og for 2 etasjes bebyggelse max. 6,50 m. 4. Max. utnyttelsesgrad er angitt på reguleringsplanen. Utnyttelsesgraden, inkl. garasjer, beregnes i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. 5. På tomten skal vises plass for garasje samt oppstillingsplass for 1 bil ved anmeldelse av bolighuset. Garasjearealet skal være max. 36 m2. 6. Bebyggelsen skal ha utforming som harmonerer med tilstøtende bebyggelse og omkringliggende terreng. Bygningsrådet skal godkjenne takvinkel og skal påse at denne og utforming forøvrig harmonerer med omkringliggende terreng og bebyggelse.

34 Eksempel: boligtomt Grunnareal (brutto areal) 836 m² U-grad er 0,15

35 Beregning av tilleggsareal Reguleringsbredde for veien er 6 meter Lengden av grensa mot veien er 52 meter Tilleggsarealet blir da 52m x (6m/2) =156 m² Brutto grunnareal blir 836 m² m² = 992 m² Maksimal U-grad er 0, m² x 0,15 = 148,8 m²

36 Beregning av gesimshøyde Etter forskriften beregnes gesimshøyde fra planert terrengs gjennomsnittsnivå Denne planen angir gesimshøyde til å være maksimalt 3,5 meter for en etasjes hus, og 6,5 meter for 2 etasjes hus. Her må bestemmelser om etasjetall, og gesimshøyde ses i sammenheng

37 Etasjetall Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1,50 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i etasjetallet. Loft regnes med i etasjetallet når det er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større utstrekning enn 1/3 av bygningens grunnflate.

38 Reguleringsplan fra 1993

39 Reguleringsplan fra 1993 Planbestemmelser både på kart og som egen tekst Veiklasser/normalprofiler går av plankartet i stedet for å hentes fra vei- og gatenormal

40 Bestemmelser (forretningsområde) 12. U-graden skal i forretningsområdene ikke overskride 0,35 av netto tomteareal, og det skal være 1 parkeringsplass pr. 25 m2 salgs- og lagerlokale og 1 parkeringsplass pr. 50 m² kontorlokale.

41 Eksempel: forretningstomt Tomtestørrelse: 3525 m², hele eiendommen er Regulert til forretning Ved beregning av u-grad skal halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, parkvann eller elv, maksimalt 10,0 m legges til tomtearealet

42 Eksempel: forretningstomt Halvparten av tilstøtende vei legges til tomtearealet. Dette tilsvarer ca 1200 m² Maksimalt bruttoareal for eiendommen blir ( ) x 0,35 = 1666 m². Dette inkluderer alt måleverdig areal i alle etasjer Parkeringsplasser skal ikke medregnes, men man må vise at man har nok plass til parkering på eiendommen.

43 Eksempel: boligtomt Grunnareal: 2313 m², hvorav 1128 m² er regulert til lekeplass, 942 m² til boligformål, og 17 m² til kjørevei

44 Eksempel: boligtomt 2. Bygningenes brutto grunnflate skal ikke overskride 15 % av netto tomteareal. Frittliggende garasje med brutto gulvflate på maks. 36 m² kan oppføres i tillegg. Husene skal plasseres som vist på planen.

45 Eksempel: boligtomt Bygningenes brutto grunnflate må bli å forstå som BYA. I tillegg kan det bygges garasje på 36 m². Maksimalt byggeareal blir (942 m² x 0,15) + 36 = 177,3 m². Husene skal plasseres som vist i planen. Dette må regnes som veiledende. Møneretningen er juridisk bindende

46 Å forholde seg til gamle planer Dagens Plan- og bygningslov sier at et hvert tiltak skal tillates dersom det ikke finnes en konkret avslagsgrunn 21-4 Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

47 Å forholde seg til gamle planer Når vi leser gamle planer er det ofte i liten grad spesifisert hva som kan tillates. Dette må ses i sammenheng med at utbyggingspresset er langt større i dag enn det som var tilfellet tidligere. Høy utnyttingsgrad er det samme som stor inntjening for utbygger, og det vil sånn sett være et stort press på planen som styringsdokument

48 Å forholde seg til gamle planer De fleste kommuner har antagelig sine egne utfordringer i forhold til gamle reguleringsplaner Det er viktig å sikre en enhetlig forståelse av disse, og kommunisere denne ut til byggebransjen. Oppfordring: sett dere inn i kommunens gamle synder

49 Utfyllende bebyggelse Plan Stadfestet

50 Utfyllende bebyggelse

51 Bestemmelser A. Boligbebyggelse 1 Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer og uthus (garasje) i 1 etasje. 2 Våningshus skal plasseres som vist i reguleringsplanen. 3 Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 15 % av tomtens nettoareal. Gesimshøyden skal ikke overstige følgende: For 2 etasjes hus: 6,0 m fra ferdig terreng. For 1 og 1 ½ etasjes hus: 3,5 m fra ferdig terreng.

52 Bestemmelser 4 Uthusenes størrelse må ikke overstige 35 m2 og de må sammenbygges med våningshuset. 5 Takoppbygg eller nedskjæringer i takflaten tillates ikke. 6 For utbyggingen for øvrig er fastsatt følgende: Parsellene nr 1, 2, 3, 4: Våningshusene skal være i en etasje mot reg. vei og inntil 2 etasjer på motsatt side og med inntil 2 leiligheter. Takvinkelen er fastsatt til maks. 25 grader. Parsellene 5, 6, 7: Våningshusene skal være inntil 2 etasjer og med inntil 2 leiligheter. Takvinkel maks. 25 grader.

53 Eskisterende hus rives

54 Nytt hus oppføres

55

56 Beskrivelse av prosjektet Eksisterende 60-talls hus rives, og erstattes med moderne funkisbolig Høyde fra sokkel til tak blir 8,4 meter, mot 6 meter gesimshøyde tillatt i reguleringsplan Det er oppgitt at dette er å regne som 2 etasjes bebyggelse. Verken gesimshøydebegrepet eller etasjetallsbegrepet er formalisert ved vedtakstidspunkt for planen

57 Vurderinger i forhold til reguleringsplanen Ved å se på planområdet, og nærområdet generelt er det tydelig at tanken bak planen var enklere saltaksbebyggelse Dette eksemplet viser at det er vanskelig å bruke denne planen til å styre hvilken type bebyggelse som er ment å være i planområdet. Det er ikke nødvendigvis negativt at tradisjonell bebyggelse byttes ut, men dersom planen skal ha en funksjon så må den kunne forsvares juridisk.

58 Kort om å overstyre planer En reguleringsplan kan overstyres helt eller delvis av kommuneplanen Typisk kan man gi generelle bestemmelser om utnyttingsgrad (BYA) for planer som er eldre enn en gitt dato Et viktig moment er at ved reguleringer som begrenser BYA må det også være høydebestemmelser

59 Veilederen Grad av utnytting dlegg/veiledninger%20og%20brosjyrer/t pdf Et viktig hjelpemiddel ved areal- og vulumberegninger Basert på NS3940

60 Konklusjon Det må alltid være samsvar mellom ønsket samfunnsutvikling og kommunens plandokument. Dersom det ikke er samsvar mellom ønsket samfunnsutvikling og kommunens plandokument må planen oppdateres! Kommunen kan kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan, men man må være bevisst på når man krever dette av hensyn til likebehandling

Tolking av gamle arealplaner. v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak

Tolking av gamle arealplaner. v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak Tolking av gamle arealplaner v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjef Haugesund kommune Leder i NKF byggesak Bygningsloven av 1924 Gjaldt i utgangspunktet kun i de større byene, i Cllegg Cl kommuner som

Detaljer

Måleregler. Grunnlag Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger

Måleregler. Grunnlag Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling. NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger Måleregler Fagseminar Plan- og byggesak Innføring i byggesaksbehandling Ellen Grønlund Prosjektleder Eiendomsutvikling TU Grunnlag NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger TEK (Teknisk Forskrift)

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

3-4 Bebygd areal (BYA)

3-4 Bebygd areal (BYA) 3-4 Bebygd areal (BYA) Følgende endring er fastsatt ved forskrift av 26.01.2007 nr. 96 med ikraftredelse 01.07.2007: 3-4 Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m ² og skrives

Detaljer

5-4. Bruksareal (BRA)

5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) (1) Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m2-bra og angis i hele tall. (2) Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Veileder - Beregningsregler

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Veileder - Beregningsregler Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sist revidert 28.03.2014 Veileder - Beregningsregler Denne veilederen er utarbeidet for saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten som hjelpemiddel i byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR Fullmaktsvedtak

ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR Fullmaktsvedtak ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR. 7190006. Fullmaktsvedtak 18.10.2004. 1 GENERELT 1 1.1 Det regulerte området er vist på planen med stiplet

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen.

Iht. NS 3940 medregnes hele den skrå rampen, også for den delen hvor h<0,5. Dette virker logisk og bør endres i veilederen. Grad av utnytting KOMMENTARER Veileder 3-2 Grad av utnytting Kommentar: Beregningsmåtene er beskrevet på en grei måte i hovedteksten til paragrafen. Teksten er unødvendig repetert i 2. ledd. 3-4 Totalt

Detaljer

Ark /78 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte i møte

Ark /78 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte i møte Ark. 504.4/78 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte 21.06.89 i møte 26.01.05 SKI KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT P2, LANGHUS Reguleringsplankart

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 5. Grad av utnytting om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Publisert dato 24.01.2014 om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Innledning Reglene om grad av utnytting hører til plan-

Detaljer

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN

OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN 33-2-01 OMRÅDET MELLOM SKÅRERSLETTA OG LØKENÅSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDET MELLOM SKÅRERVEIEN OG LØKENÅSVEIEN, NORD FOR SKAARER GÅRD, LØRENSKOG KOMMUNE (SKÅRERVEIEN HAR ENDRET NAVN TIL SKÅRERSLETTA)

Detaljer

Rådmannens vurdering av eksterne innspill

Rådmannens vurdering av eksterne innspill 1 Vedlegg 3 Rådmannens vurdering av eksterne innspill Hvem Resyme av innspill Rådmannens vurdering 20.4. Frittliggende/integrert garasje (pbl 11-9, nr. 5) Forslag til omskriving av bestemmelsen for å klargjøre

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre MALVIK KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN Saksvik Søndre Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: Dato for stadfestelse hos Fylkesmannen:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR INGE KROKANNS VEG I LILLEHAMMER REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR INGE KROKANNS VEG I LILLEHAMMER REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID «Byplanen» gjelder foran reguleringsplanen ved motstrid. REGULERINGSPLAN FOR INGE KROKANNS VEG I LILLEHAMMER REGULERINGSBESTEMMELSER Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag

Grad av utnytting år 2000/2003 og i dag Innherred samkommune år 2000/2003 og i dag Grunnflate og BYA 1 Kirstine Karlsaune, april 2015 Planavdelingen, Innherred samkommune Generelt Det er ikke adgang til å fravike byggteknisk forskrift (TEK10)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 97/220 Arkivsaksnr: 2017/4401-12 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 97/220 - Sollia 12B, 7507 Stjørdal - dispensasjon fra regulert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Byggesaksutvalget 18.11.09 sak 31/09 - Vedlegg 4 Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Bestemmelser til reguleringsplan for Stangeland IV. Revidert: 20.11.1986, 18.02.1997, 20.03.1990 1. Det regulerte

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til del av reguleringsplan Tømra som berører gbnr. 30/39

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til del av reguleringsplan Tømra som berører gbnr. 30/39 Selbu kommune Reguleringsbestemmelser i tilknytning til del av reguleringsplan Tømra som berører gbnr. 30/39 Vedtatt administrativt med vedtaksnummer 285/18 den 01.02.2018 etter myndighet delegert til

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 01.03.2013. 1.2 Området er

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SANDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SANDEN 02/00128-33 BGR REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SANDEN A. INNLEDENDE BESTEMMELSER A1 Det regulerte området er på planen vist med plangrense. De forskjellige reguleringsformålene er vist med

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Årneset

Reguleringsbestemmelser for Årneset Reguleringsbestemmelser for Årneset Innholdsfortegnelse 1 PLANENS OMFANG... 2 2 GENERELT... 2 3 OFFENTLIG REGULERINGSOMRÅDE... 3 4 REGULERINGSBESTEMMELSER... 4 1 BYGGEOMRÅDER... 4 2 LANDBRUKSOMRÅDE...

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nødvendig endring av plan 995 A Reguleringsplan for Motland, Nærbø.

Nødvendig endring av plan 995 A Reguleringsplan for Motland, Nærbø. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Nødvendig endring av plan 995 A Reguleringsplan for Motland, Nærbø. Motlandsvegen 1/ Gnr. 20 Bnr. 169 er regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder":

Endinger i bestemmelsene for nåværende boligområder: Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder": Plan- og bygningsavdelingens samarbeid referansegruppen/arkitektene. Matrisen beskriver foreslåtte endringer i bestemmelsene kommentarer om referansegruppens

Detaljer

Forskrift om endringer i byggeforskrift 1987.

Forskrift om endringer i byggeforskrift 1987. Dato 21.12.1988 nr. 1144 Departement Kommunaldepartementet Publisert Avd I 1988 Nr. 25 Ikrafttredelse 01.01.1989 Endrer FOR-1987-05-27-458 Gjelder for Norge Hjemmel LOV-1985-06-14-77- 6 Kunngjort 30.01.1989

Detaljer

Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden

Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden 2015-03-05 Rev. 1 Dato: 18.08.2014 Beskrivelse Planbestemmelser «Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden» Utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

HVA ER OMRÅDEUTNYTTELSE

HVA ER OMRÅDEUTNYTTELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 608459-02 Hval søndre - regulering Dato: 20.03.2018 Skrevet av: Esben Rude Kvalitetskontroll: Asbjørn Ellingsen HVAL SØNDRE - OMRÅDEUTNYTTELSE INNHOLD 1 2 3 4 5 Hva er områdeutnyttelse...

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

Levanger kommune. Planbestemmelser Oppdragsnr.:

Levanger kommune. Planbestemmelser Oppdragsnr.: Levanger kommune Planbestemmelser Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden 2014-08-18 Rev. 1 Dato: 18.08.2014 Beskrivelse Planbestemmelser «Detaljregulering for Stallmyra i Åsenfjorden» Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan Nedre del av Fagerstrandområdet - ny 2.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan Nedre del av Fagerstrandområdet - ny 2.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.09.2009 Vår ref: 07/508-32 - 09/13364 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Gisle Totland Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 098/09 Kommunestyret 08.10.2009

Detaljer

HANS IVAR ANDERSEN REGULERINGSPLAN ALVESTAD, GNR 275/845 REGULERINGSBESTEMMELSER

HANS IVAR ANDERSEN REGULERINGSPLAN ALVESTAD, GNR 275/845 REGULERINGSBESTEMMELSER HANS IVAR ANDERSEN REGULERINGSPLAN ALVESTAD, GNR 275/845 REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSER... 3 1 Generelt... 3 1.1 Reguleringsformål... 3 2 Fellesbestemmelser... 3 2.1 Krav til bygninger og anlegg...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 96/17 Arkivsaksnr: 2016/9867-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 96/17 - Gammelv 8, 7507 Stjørdal - dispensasjon for regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I dette området kan det være både boliger, forretninger og kontorer.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I dette området kan det være både boliger, forretninger og kontorer. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE BORGESTAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( Reguleringsplanen datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Ark. L 12/181 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte i møte

Ark. L 12/181 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte i møte Ark. L 12/181 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte 11.11.92 i møte 26.01.05 SKI KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE BEGRENSET

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 GRIMSTAD KOMMUNE Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 VEDTATT AV DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER: 19.08.99 VEDTATT AV TEKNISK UTVALG: 07.09.99

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Kapittel 5. Grad av utnytting

Kapittel 5. Grad av utnytting om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Publisert dato 09.01.2014 om tekniske krav til byggverk Kapittel 5. Grad av utnytting Innledning Reglene om grad av utnytting hører til plan-

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER:

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: DØNNA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN / MEVIK REGULERINGSBESTEMMELSER: Godkjent i kommunestyret sak 0131/2006, møte den 19.12.2006. Revidert i plan- og utviklingsstyret sak 37/2009, møte

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbestemmelser 319 ØSTREM

Planbestemmelser 319 ØSTREM Planbestemmelser 319 ØSTREM Arkivsak: 99/01677 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM Stadfestet hos fylkesmannen, 16.12.77. Endret i henhold til vedtak delegert saknr. 85/08 planendring

Detaljer

Reguleringsplan Sagvegen boligområde del av gnr 168 bnr 1. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Sagvegen boligområde del av gnr 168 bnr 1. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Sagvegen boligområde del av gnr 168 bnr 1 Tydal kommune Planident 16652016002 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 31.05.2018 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

1.5 Det skal legges vekt på bevaring av opprinnelige terreng og vegetasjon både på felles grøntområder, byggeområder og enkelttomter.

1.5 Det skal legges vekt på bevaring av opprinnelige terreng og vegetasjon både på felles grøntområder, byggeområder og enkelttomter. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRGEN BERNERS VEI I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. SAKSNR. DATO SIGN. Planutvalget 091/11 07.06.2011 Offentlig ettersyn fra 29.03.2011 til

Detaljer

Småhusplanen Hvilke konsekvenser får departementets vedtak?

Småhusplanen Hvilke konsekvenser får departementets vedtak? Småhusplanen Hvilke konsekvenser får departementets vedtak? Brukermøte 29.10.2015 v/ Karen Marie Glad Visnes Avdelingsdirektør i avdeling for byggprosjekter Hvilken plan gjelder? Fra og med 8. oktober

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Sikringssoner (frisikt) Faresoner (høyspenningskabler) 2 FELLES BESTEMMELSER

Sikringssoner (frisikt) Faresoner (høyspenningskabler) 2 FELLES BESTEMMELSER NES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FJUK Saksnr. Planen er datert 5.4.2018 Bestemmelsene er datert 5.4.2018 Vedtatt av formannskapet 1.gang Vedtatt av formannskapet 2. gang Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE AVGRENSET AV OPPEGÅRDVEGEN, AUSTLIVEGEN, SKOGVEGEN/LYSNEVEGEN OG KRINGSJÅ

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE AVGRENSET AV OPPEGÅRDVEGEN, AUSTLIVEGEN, SKOGVEGEN/LYSNEVEGEN OG KRINGSJÅ Ark. L 12/179 Vedtatt av Endret 4 vedtatt Ski kommunestyre av kommunestyret i møte 25.04.01 i møte 26.01.05 SKI KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE AVGRENSET

Detaljer