Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering"

Transkript

1 Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår /146 Bystyret Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Forslag til innstilling 1. Ny barnehage i Rønvik realiseres i kommunal regi. 2. På område til Årnesveien barnehage og Rønvik skole fradeles en tomt på 3,2 mål 3. Investeringskostnader til ny barnehage i Rønvik innarbeides i økonomiplan. Komitè for levekårs behandling i møte den : Votering Enstemmig tiltrådt Innstilling fra komite for levekår 4. Ny barnehage i Rønvik realiseres i kommunal regi. 5. På område til Årnesveien barnehage og Rønvik skole fradeles en tomt på 3,2 mål 6. Investeringskostnader til ny barnehage i Rønvik innarbeides i økonomiplan. Sammendrag Med henvisning til PS 13/99 - Ny barnehage i Rønvik, ble det nedsatt en prosjektgruppe ledet ev Eiendomskontoret med deltagelse fra OK-avdeling og Økonomikontoret. Rapport om ny barnehage er utarbeidet der eierskap, tomteplassering og økonomiske konsekvenser er drøftet. Rapporten følger saken som eget vedlegg. Den nye barnehagen erstatter Årnesveien og Kirkhaugen barnehager tilsvarende en 6-avdelings barnehage med et arealbehov på 3,2 mål. Ny barnehage med et arealbehov på 3,2 mål anbefales bygget på tomt til Årnesveien barnehage og Rønvik skole. Det er foretatt beregninger på kostnader til ny barnehage både i kommunal og privat regi. Beregningene jf. vedlagte rapport viser at det ikke vil være en økonomisk gevinst ved å velge en spesiell driftsform. Barnehage i privat regi kan utløse ekstra kapitaltilskudd i andre private barnehager. Det anbefales derfor at barnehagen eies og drives av kommunen. Side209

2 Saksopplysninger Bakgrunn Det vises til tidligere sak vedr. behov for ny barnehage i Rønvik som ble behandlet av bystyret i møte den 20.juni Prosjektgruppe ble nedsatt for å utrede muligheter for nyetablering av en barnehage i Nedre Rønvik som erstatning for Årnesveien- og Kirkhaugen barnehager. Bygningen som Årnesveien barnehage drives i, er i meget dårlig stand og det er ikke aktuelt å renovere den. Kirkhaugen barnehage drives i en liten del av Kirkhaugen skole og er den eneste aktiviteten på dagtid. Ved å samlokalisere Årnesveien og Kirkhaugen barnehager frigis lokalene i Kirkhaugen for ev. salg. For å oppnå mål om full barnehagedekning i bydelen Rønvik, må disse barnehagene erstattes med en anslagsvis 6-avdelingsbarnehage. Samlokalisering av barnehagene medfører en mer rasjonell drift og er i tråd med politiske vedtak om større og mer robuste barnehager. Årnesveien har 9 årsverk med 39 barn (54 plasser) og Kirkhaugen barnehage med 11,5 årsverk og 45 barn (64 plasser). Arealbehov for en 6 avdelingsbarnehage er anslagsvis ca. 3,2 mål. Føringer fra tidligere vedtak Det vises til behandling av Perspektivmelding sak PS 12/93 der følgende ble vedtatt: «Ved nybygg og utskifting av kommunale barnehager skal de nye plassene/erstatning realiseres i privat regi.» I sak vedr. innsparing/strukturendringer i kommunale barnehager ble. bl.a. følgende vedtatt: «Framtidig barnehageutbygging i Bodø skal skje i form av større, mer robuste barnehager som muliggjør fleksible løsninger ved varierende barnetall. Det legges også til rette for nyetableringer i privat regi.» Vurderinger Lokalisering Det er få kjente tomter i Nedre Rønvik som er store nok for en 6-avdelingsbarnehage. Mulig plassering av ny barnehage er vurdert på Kirkhaugen skoles tomt og på tomta til Årnesveien barnehage. Kirkhaugen har en god beliggenhet som er lett tilgjengelig og med gode bussforbindelser. På eiendommens søndre del er det tilgjengelig areal til et bygg på 1000 kvm. Arealet benyttes i dag til parkering til de aktivitetene som foregår i Kirkhaugen skole på kveldstid. Ved plassering av bygg må det tas hensyn til eksisterende bygg. Bygging av ny barnehage på Kirkhaugen vil derfor ikke gi en optimal løsning eller bruk av området. Kirkhaugen er i tillegg anbefalt omregulert til boligformål og selges i sin helhet. Tomta til Årnesveien barnehage har Rønvik skole som nærmeste nabo. Tomta er sentral og lett tilgjengelig med gode bussforbindelser. Det er kort vei til fjell- og skogsområder der barnehagen allerede har etablert referanseområder. Barnehagens tomt er på 2600 m2. For å tilfredsstille krav til tilstrekkelig stort uteareal, må tomta utvides med 600 m2. Dette lar seg gjøre ved å benytte areal ved Rønvik skole. Det aktuelle området er en skråning mellom barnehage og skole og der er pr. d.d. ikke opparbeidet med lekestativ o.l. Hele tomta er regulert til offentlige formål. Skal det bygges på tomta, kreves utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplan kan gå parallelt med Side210

3 byggesøknad. Det anbefales at skolen deltar i aktuelt planarbeid for å sikre samarbeid mellom skole og barnehage og bruk av ev. felles areal. Plassering av ny barnehage på Årnesveien fremstår som et bedre alternativ enn plassering på Kirkhaugen. Nybygg lokalisert til eksisterende Årnesveien barnehage, kan medføre behov for midlertidig drift i andre lokaler mens bygging pågår. Løsninger på dette er vurdert i vedlagte rapport. Mest sannsynligvis velges en løsning med lokaler i Kirkhaugen skole med en mindre investeringskostnad. Økonomiske konsekvenser offentlig/privat barnehage Selv om det er gitt sterke føringer fra politisk hold om at framtidige barnehager skal være private, har prosjektgruppa funnet det nødvendig å utrede økonomiske konsekvenser både ved kommunal og privat drift. Rapporten viser kostnader ved de forskjellige driftsformer.. Ved kommunal drift vil det være mulig å spare inn midler tilknyttet en styrerstilling samt noe på renhold og vedlikehold. Disse effektene er beregnet til omkring kroner. Dette er en effektivisering som vil gjøre at tilskuddet til de private barnehagene reduseres med rundt kroner. Samlet driftsbesparelse blir dermed rundt kroner. Kapitalkostnadene er beregnet til kroner. Netto merkostnader blir dermed kroner med kommunal driftsform. Ved privat drift vil barnehagen motta tilskudd til drift og kapital. Det er også her beregnet at netto merkostnader blir kroner. Beregningene viser dermed at det ikke vil være en økonomisk gevinst ved å velge en spesiell driftsform. Det vises ellers til vedlagt rapport. Utfordringen med privat drift er kapitalkostnader ved nye barnehager, da kapitaltilskuddet ikke dekker de faktiske kostnader. Kapitaltilskuddet for ny barnehage i Rønvik vil med dagens barnetall være på omkring kroner. Uavhengig om en legger et høyt eller lavt estimat til grunn for kapitalkostnadene, er det lite sannsynlig at private interessenter vil kunne drive barnehagen i balanse når forskjellen mellom tilskudd og faktiske kostnader er så store. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (heretter kalt «forskriften») 5 sier følgende: «Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader». Forutsetningen for dette er at kommunen legger til rette slik at forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper følges og ivaretas. I praksis betyr dette at det må utarbeides retningslinjer og aller helst en modell for hvordan likeverdig behandling skal opprettholdes dersom en bruker differensiert kapitaltilskudd. I Bodø kommune er det kun Studentbarnehagen som har et særtilskudd på kapital. Miljøbarnehagen AS mottar også et særtilskudd, men dette er knyttet til oppsigelse av husleiekontrakt. Dersom ny barnehage i Rønvik i privat eie og drift utløser ekstra kapitaltilskudd, må kommunen utarbeide en modell for utbetaling av ekstra kapitaltilskudd for nyere barnehager. For ny barnehage i Rønvik betyr det en årlig merkostnad på ca. kr. 1 mill. Det må legges til rette for at andre private kan søke om ekstra kapitaltilskudd ved nyetablering eller renovering, men de økonomiske konsekvenser av dette er ikke kartlagt. Det som imidlertid er klart, er at dette vil skape presedens. Ved etablering av ny barnehage i kommunale regi er investeringskostnader beregnet til anslagsvis kr 30 mill. og i tillegg vil det påløpe prosjekteringskostnader. Dette vil påføre kommunen økt gjeldsbyrde. Med kommunal utbygging må investeringsmidler og prosjekteringskostnader innarbeides ved rullering av økonomiplan i desember Personellmessige konsekvenser Side211

4 Ny barnehage i Rønvik erstatter Kirkhaugen og Årnesveien barnehager med til sammen 20,5 årsverk. Ved privat drift er dette å anse som en virksomhetsoverdragelse (overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen). Arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen og arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser Leverandør/offentlig anskaffelse En 6-avdelings barnehage er et attraktivt prosjekt for private leverandører, og det vil i følge Private Barnehagers Landsforbund ikke være noe problem å finne interessenter til oppgaven. Det er flere landsdekkende firma som ønsker å etablere seg i Bodø og ny barnehage i Rønvik vil kunne gjøre dette mulig. Skal barnehagen drives av en privat aktør, må valg av leverandør skje via en offentlig anskaffelse. I den offentlige anskaffelsen beskrives leveransen Bodø Kommune ønsker. Anskaffelsesprosessen bør igangsettes så snart som mulig hvis privat driver velges, da en slik prosess er tidskrevende. Problemstillinger som må diskuteres i sammenheng med anskaffelsen er bruk/ salg av eiendommen, krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan og tilskuddsordninger. Konklusjon og anbefaling Samlokalisering av Kirkhaugen- og Årnesveien barnehager anbefales. Det er fullt mulig å etablere en ny 6-avdelingsbarnehage lokalisert til eksisterende Årnesveien barnehage under forutsetning av at tomta utvides noe. Drift i byggeperioden kan skje i eksisterende bygg avhengig av hvor nybygget plasseres på tomta. Men det vil skape utfordringer for driften og legge store begrensninger for bruk av tomt. Uavhengig av eier, vil en slik situasjon muligens gjøre oppgaven mindre attraktiv. Kirkhaugen er planlagt solgt og omregulert i sin helhet til boligformål. Bruk av Kirkhaugens tomt bør vurderes i sammenheng med fremtidig bruk av hele området og bygging av barnehage her vil sannsynligvis forsinke prosessen med ny barnehage. Det foreslås derfor at ny barnehage etableres på egen eksisterende tomt til Årnesveien barnehage. Tomt på 3,2 mål fradeles. Om privat aktør skal eie og drive barnehagen, selges eiendommen til denne aktøren. Etablering i Årnesveien gir mange muligheter for samarbeidsprosjekt med skolen. Bystyret har gitt klare signaler på at nye barnehager skal være i privat eie. Da privat drift kan utløse ekstra tilskudd til kapitalkostnader i private barnehager, anbefales ny barnehage i Rønvik eid og drevet av kommunen. Dette må ses i sammenheng med kommunens økonomiske situasjon. Alternativ innstilling for privat drift: 1 Ny barnehage i Rønvik realiseres i privat regi. Utbygger er ansvarlig for nødvendige reguleringer. 2 På område til Årnesveien barnehage og Rønvik skole fradeles en tomt på 3,2 mål. 3 Tomt selges til høystbydende der kjøper forplikter seg til å bygge en barnehage på 6- avdelinger som erstatning for Årnesveien - og Kirkhaugen barnehager. 4 Det utarbeides en modell for beregning av tilskudd på kapital til private barnehager. Modellen legges fram til politisk behandling. Rolf Kåre Jensen Rådmann Side212

5 Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Arne Øvsthus kommunaldirektør Saksbehandler: Kaja Hasvoll Bakke, Eirik Eide Haugmo, Liv Bjørnstad Trykte vedlegg: Rapport ny barnehage i Rønvik Side213

6 Eiendomskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / Rapport Ny barnehage i Rønvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Driftsform 2.1 Alternativ Alternativ Alternativ 1 vs alternativ Økonomiske effekter uavhengig av driftsform 2.5 Tilskudd til å dekke kapitalkostnader 2.6 Konklusjon 3.Lokalisering 3.1 Kirkhaugen 3.2 Årnesveien 3.3 Midlertidig drift 3.4 Konklusjon 4. Leverandør 4.1 Offentlig anskaffelse 5. Ansettelses og arbeidsforhold 6. Oppsummering og konklusjon Side214

7 1.Innledning/ introduksjon Bakgrunn PS 13/94 beskriver behovet for etablering av en ny 6-avdelings barnehage i Rønvik som skal erstatte dagens Årnesveien og Kirkhaugen barnehager. Den politiske saken gir prosjektgruppa bestående av representanter fra Eiendomskontoret, OK-avdelingen og økonomikontoret mandat til å utrede mulighetene for nyetablering av en barnehage i Nedre Rønvikområdet. Denne rapporten er resultatet av det arbeidet som har blitt drevet av prosjektgruppa fra mai 2013 til september Deltakere i prosjektgruppa har vært; Liv Bjørnstad (OK), Eirik Eide Haugmo (ØK), Geir Moen (EK) og Kaja Hasvoll Bakke (EK) Gruppa har dessuten vært i dialog med andre aktører på Eiendomskontoret (tjenestebyggseksjonen) og OK avdelingen (Grunnskolekontoret) som en del av arbeidet med rapporten. Årnesveien barnehage er en barnehage med et areal på 365 m2. Bygningen er i meget dårlig stand. I dag har 52 barn plass i denne barnehagen og barnehagen har 9 ansatte. Kirkhaugen barnehage ligger i bygget Kirkhaugen og har et areal på 670 m2 (inkludert vognoppbevaring). Kirkhaugen barnehage har 62 barn og 11,5 ansatte. Barnehagen bruker kun en mindre del av hele bygget. Delen som barnehagen bruker er det eneste som brukes på dagtid. Driften av denne barnehagen er derfor dyr. Det er dessuten vedtatt av bystyret at eiendommen Kirkhaugen ligger på skal selges på sikt. Hovedmål Prosjektets hovedmål er å legge til rette for at det kan bygges en ny barnehage i Rønvikområdet. Prosjektgruppa arbeid har i hovedsak bestått av undersøkelse omkring forhold som må være avklarte for å kunne sette i gang arbeidet med å etablere en ny barnehage. Utgangspunktet for prosjektgruppas arbeid har er definert i prosjektplan som beskriver følgende 5 hovedpunkter. 1) Avklare driftsform (økonomi og hensiktsmessighet)) 2) Finne mulige leverandører og anbefale valg av leverandør. 3) Planlegging av eventuell midlertidig drift i utbyggings og flytte fasen. 4) Avklare eiendomsforhold (fradele/ feste, størrelse, mulig annen eiendom tilbudt av privat aktør) 5) Endrede ansettelses og arbeidsforhold Side215

8 2. Driftsform I det videre gjøres det rede for de ulike driftsformene som nye Rønvik barnehage kan drives i. Økonomien i noen utvalgte driftsformer vil bli gjennomgått i detalj, men først vil det bli en liten redegjørelse angående de ulike alternativers ulemper og fordeler. Oversikt over de ulike driftsformene: Alt Eier av bygg Driver Forklaring 1 Kommune Kommune Kommunen bygger ut og driver barnehagen selv 2 Privat Privat Privat selskap bygger barnehagen og driver barnehagen 3 Kommune Privat Kommunen bygger barnehagen og leier ut til privat driver 4 Privat Kommune Privat selskap bygger barnehagen og leier ut til kommunen Kommunen har i dag alle de ulike driftsformene utenom alternativ 3. Det er i utgangspunktet de to første alternativene som er de mest reelle og som det dermed fokuseres på her. Alternativ 3 fremstår som det minst attraktive. I det videre blir alternativ 1 og 2 satt opp mot hverandre for å beregne forskjeller i kostnad ved de to ulike driftsformene. Deretter vil de totale kostnadene ved nytt barnehagebygg bli beregnet. Driftsform 4 vil i utgangspunkt ha de samme økonomiske implikasjonene som modell 1, men kapitalkostnadene blir erstattet med en husleiekostnad. Alle beregninger er gjort med forutsetning om at den nye barnehagen vil ha samme barnetall og barnesammensetning som dagens barnehager. Effekter som er like for alle alternativ er ikke sett på i sammenligningene, men blir tatt opp i delkapittel Alternativ 1: Kommunen eier og driver Utfordringer: BK har allerede en høy gjeldsgrad, og et låneopptak i 30 MNOK størrelse vil bli en stor utfordring, da særlig med alle prosjektene som alt ligger i økonomiplanen. Videre er det et uttrykt politisk ønske og vedtak på at alle nye barnehager skal være i privat regi. Kommunen påtar seg videre en risiko når det kommer til å holde seg til budsjetterte investeringskostnader. Kommunal drift av barnehager er i sitt vesen dyrere enn privat drift av barnehager. Dette skyldes at private barnehager får tilskudd basert på 96 % av selvkosten i kommunale barnehager (minimumssats f.o.m ) Dvs at dersom BK bruker 100 kroner per barn i kommunale barnehager, så får private barnehager 96 kroner per barn. Dette gjelder så lenge som BK har egne kommunale barnehager. Fordeler: BK styrer fremtidig kapasitet i barnehagen, og kan stenge av enkeltavdelinger dersom barnetallet går ned. Videre er BK ikke avhengig av annen part og samarbeid i den videre drift. Investeringen skjer også i egen bygning, og BK får ta del i fremtidig prisvekst på eiendommen. Forutsetninger: Det spares inn en hel styrerstilling, samt en liten andel på renhold og strømforbruk. Kommunen må også dekke full kapitalkostnad, samt vedlikehold på bygget. Det antas dermed at årlig vedlikeholdsbudsjett ikke endres fra dagens nivå. Kapitalkostnaden er beregnet til rundt 2,2 MNOK årlig. Dette er med forutsetning om en investeringskostnad på 30 MNOK, 4 % rente og 20 års nedbetalingstid, kvm-pris er kr og antatt arealbehov er beregnet til kvm. Side216

9 Alternativ 1: Kommunen eier og driver Budsjett dagens drift kr Endringer drift - 1 styrerstilling Renhold og strøm kr Nytt budsjett kr Andre effekter Lavere tilskudd til private bhger kr Kapitalkostnad inv 30 MNOK kr Total årlig kostnad kommunal kr På grunn av innsparingen på styrerstilling og renhold/strøm vil resterende private barnehager i Bodø kommune få et lavere tilskudd på rundt 0,95 MNOK. Total årlig kostnad ved kommunal drift er dermed beregnet til 9,3 MNOK. 2.2 Alternativ 2: Privat eier og driver Utfordringer: Der kommunen selv kan justere kapasitet ved å legge ned avdelinger / barnehager og justere opptaket etter økonomien, står private barnehager ganske fritt til å ta opp barn så lenge de har ledig kapasitet. Fremtidig kapasitetsnedjustering må dermed komme i de kommunale barnehagene. Videre vil det sannsynligvis komme et ønske om et ekstra kapitaltilskudd dersom denne modellen velges. Som vi kan se av beregningene nedenfor så får den private barnehagen rundt 0,6 MNOK til å dekke kapitalkostnadene, mens beregninger viser at et slikt nybygg vil komme med en årlig kapitalkostnad på mellom 1,5 og 2,2 MNOK (jf kap 2.4). Fordeler: Det er politisk ønske og vedtak om nye barnehager skal være i privat regi. Videre vil det ved privat utbygging ikke tas opp kommunalt lån for å dekke kapitalkostnadene, og et nybygg vil dermed ikke belaste den kommunale gjeldsgraden. Driften i en privat barnehage vil i utgangspunktet være billigere (jf. fordeler i driftsform 1). Risikoen ved utbyggingen vil også tas av det private selskapet. Forutsetninger: Det gis minimumssats på 96 % av tilskudd til private barnehager. Det brukes nasjonal sats på kapital. Årlig vedlikeholdsbudsjett settes noe lavere for BK da det er færre kommunale barnehager å vedlikeholde, for barnehager er dette beregnet til kroner. Side217

10 Alternativ 2: Privat eier og driver Tilskuddssatser Små barn kr Store barn kr Kapitaltilskudd (per barn) kr Beregnet tilskudd Små barn kr Store barn kr Kapitaltilskudd kr Sum tilskudd kr Endringer drift - Lavere vedlikehold kr Total årlig kostnad privat kr Ved bruk av minimumssatsene vil en privat eiet og drevet barnehage få tilskudd på omkring 9,4 mill kroner årlig. Videre vil Bodø kommune spare vedlikeholdskostnader da det er færre kommunale barnehager som trengs vedlikeholdt. Samlet årlig kostnad er dermed beregnet til 9,3 mill kroner. 2.3 Alternativ 1 vs alternativ 2 Ved kommunal drift vil det være en besparelse på driften på om lag kroner, og tilskudd på kroner, altså samlet kroner. Samtidig øker avdragene og renteutgiftene med om lag kroner. Ved privat drift øker tilskuddet med 9,3 millioner, mens driftsbudsjettet til barnehagedrift går ned med rundt kroner. Gitt at forutsetningene som beregningene er basert på er korrekte, så vil det dermed ikke ligge noen besparelse i valg av driftsform. Driftsformene er med disse forutsetningene økonomisk nøytrale, men som vi kommer tilbake til i kapittel 2.5 så må en kanskje også ta hensyn til særtilskudd på kapital ved privat drift. 2.4 Økonomiske effekter uavhengig av driftsform Ved å etablere ny barnehage vil det komme en del økonomiske effekter som er uavhengig driftsform. I dette spesifikke tilfellet er det også flere muligheter for hva BK skal gjøre med Kirkhaugen barnehage. Skal tomten/bygget selges, videreutvikles, beholdes etc. Dersom bygget beholdes i dagens stand, vil det påløpe årlige vedlikeholds- og energikostnader som Bodø kommune må svare for. Dersom bygget/tomten selges vil det derimot være besparelser knyttet til disse kostnadene samt en engangsinntekt ved salg. Per i dag koster driften av Kirkhaugen barnehage rundt kroner årlig i utgifter til energi og løpende vedlikehold. For tilsvarende barnehager er dette beløpet på omkring kroner. For hele bygget til Kirkhaugen var kostnaden for 2012 på omkring kroner. Dette beløpet vil bli spart dersom bygget/tomten selges. Som regnestykkene viser på de ulike driftsformene vil en ny barnehage koste rundt kroner mer årlig enn dagens drift. På den andre siden vil det ligge en besparelse på rundt kroner Side218

11 knyttet til årlige utgifter knyttet til energi og vedlikehold, noe som gir en nettoeffekt på kroner. Dette må innarbeides i økonomiplan Tilskudd til å dekke kapitalkostnader Bodø kommune bruker i dag nasjonale tilskuddssatser for kapital, i 2013 er dette tilskuddets størrelse på 7600 kroner per heltidsplass. Kapitaltilskuddets størrelse blir regulert årlig i nasjonalbudsjettet, og baserer seg på den gjennomsnittlige kapitalkostnaden av barnehagene i landet. Beløpet tilsvarer rundt kroner i tilskudd til en 6-avdelings barnehage (altså rundt kroner per avdeling). En ny barnehage koster rundt kroner per m 2 å bygge, og arealbehovet per avdeling er rundt 170 m 2 (altså 1000 m 2 for en 6-avdelings barnehage). Samlet investering blir således rundt 30 MNOK for en barnehage på 6 avdelinger. Alt etter hvilket rentenivå og nedbetalingstid en legger til grunn for investeringen, vil den årlige kapitalkostnaden være mellom 1,5 MNOK og 2,2 MNOK. Dette er inkludert tilrettelegging av lovpålagt lekeareal. Det en kan trekke ut av regnestykkene ovenfor er at tilskuddet til dekking av kapitalkostnader ikke vil dekke kapitalkostnadene til en ny barnehage. Selv med tilskudd og finansiering gjennom Husbanken vil gapet mellom tilskuddet og faktiske kostnader være betydelig. Telemarkforskning, som er den instansen som har utarbeidet den nasjonale modellen, har uttalt at nasjonalt gjennomsnittsnivå ikke vil dekke kapitalkostnader til barnehager som er oppført etter 2002 (se vedlegg). Bodø kommune kan derimot gi særtilskudd på kapital, under visse vilkår. Disse vilkårene går i all hovedsak på at tilskuddet ikke kan være konkurransevridende mellom de ulike private aktørene. Dersom Bodø kommune skal være i en posisjon til å gi et særtilskudd på kapital til de nybygde private barnehagene må det dermed utvikles en tilskuddsmodell for kapital. Bergen og Oslo har valgt en såkalt «trappetrinnsmodell» for å tilrettelegge for nybygging og utbygging i privat regi. I en slik modell beregnes kapitaltilskuddet etter alder på barnehagen. I Oslo var det for eksempel i 2012 vedtatt et tilskudd på kroner per heltidsplass for barnehagebygg som er 0-1 år gamle. Dette ville gitt et kapitaltilskudd på omkring 1,5 MNOK for en 6-avdelings barnehage med 86 plasser, noe som vil være litt i underkant av de beregnede kapitalkostnadene (1,5 MNOK tilsvarer et lån på 30 MNOK med 3 % rente og 30 års nedbetalingstid). 2.6 Konklusjon driftsform Beregningene viser at det ikke vil være en økonomisk gevinst ved å velge en spesiell driftsform. Derimot er det etter gruppens vurdering lite sannsynlig at en privat driver vil være interessert i å bygge og drive en ny barnehage der tilskuddet til dekning av kapital ikke dekker mer enn rundt 1/3 av faktiske kapitalkostnader. Dersom det ønskes privat utbygging av barnehagen (og fremtidige barnehager) vil det etter bli nødvendig med et ekstra tilskudd til å dekke kapitalkostnadene. Ekstra tilskudd vil uansett gjøre drift av barnehagen i privat regi dyrere enn ved drift i kommunal regi. Dersom den nye barnehagen i Rønvik skal bygges i privat regi vil det være nødvendig å utarbeide en modell for kapitaltilskudd for private barnehager. Kostnaden av dette er uviss, da det kan tenkes at det er flere private drivere som kan tenke seg å renovere gamle barnehager dersom satsen settes opp for nybygg. Side219

12 3.Lokalisering Utgangspunktet for prosjektgruppas arbeid med ny barnehage var at det er behov for en ny barnehage i Nedre Rønvik som skal erstatte Årnesveien og Kirkhaugen barnehager, da begge barnehagene skal fases ut. Tomta til Årnesveien barnehage gjør den godt egnet til nyetablering. Årnesveien deler tomt med Rønvik skole og vil frigis når eksisterende Årnesveien barnehage kan rives. Siden Kirkhaugen barnehage planlegges sammenslått med Årnesveien barnehage er det også nærliggende å se på muligheten for bruk av Kirkhaugens tomt. Begge alternativene vurderes her. Behovet for areal vil være det samme om Årnesveien eller Kirkhaugen brukes. Det vil være behov for ca 1000 m2 til bygningsmasse. I tillegg krever en barnehage på slik størrelse tilgang på et ute/ leke areal på ca 2300 m2. Det er allerede gjort en vurdering av arealene ved eksisterende Årnesveien barnehage som viser at riving og nyetablering av 6-avdelings barnehage på denne tomta lar seg gjennomføre. Tilsvarende studie er ikke gjennomført for Kirkhaugen. 3.1 Kirkhaugen Kirkhaugen ligger i Nedre Rønvikområdet, ca tre km fra Bodø sentrum. Bussholdeplass rett ved Kirkhaugen, buss nr 9. Gjeldende reguleringsplan for tomta er kommunedelplan for Rønvik. Tomta er regulert til offentlig formål. Skal det bygges på tomta kreves utarbeidelse av ny detaljreguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplan kan gå parallelt med byggesøknad. Side220

13 Tomta ligger på en del av eiendom 138/2408 og har et totalt areal på ca 9400 m2. På søndre del av eiendommen er det tilgjengelig areal til et bygg på 1000 m. Fysisk er det her plass til nyetablering av barnehage, men om dette gir muligheten for en god løsning er usikkert da dette ikke er studert nærmere. Arealet brukes i dag til parkering. Skal det bygges barnehage her må parkering etableres et annet sted. Slike parkeringsarealer finnes ikke i umiddelbar nærhet. Skal ny barnehage etableres her bør dette være en del av en total vurdering av hele Kirkhaugens areal for å sikre en best mulig bruk av området. Dette betyr at en etablering av ny barnehage på Kirkhaugens eiendom vil ta lengre tid enn i Årnesveien. I PS 12/100 nevnes Kirkhaugen som en av flere tomter som bør omreguleres til boligformål og avhendes. 3.2 Årnesveien Årnesveien barnehage ligger plassert i Nedre Rønvikområdet, ca 3 km fra Bodø sentrum. Nærmeste nabo er Rønvik skole. Buss nr 9 går fra Rønvik skole. Tomta ligger på en del av eiendommen 32/14 som deles med Rønvik skole. Arealet som per i dag brukes av Årnesveien barnehage er på ca 2600 m2. Dette er ikke nok til å etablere både barnehage og eget tilhørende uteareal, utearealet til barnehagen må derfor utvides. Gjeldende reguleringsplan for tomta er kommunedelplan for Rønvik. Tomta er regulert til offentlig formål. Skal det bygges på tomta kreves utarbeidelse av ny reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplan kan gå parallelt med byggesøknad. Side221

14 Arealet som kan brukes til ny barnehage ligger på delt eiendom med Rønvik skole. Totalt er eiendommen stor, men skolen har også store behov for uteareal. For å unngå uklare eiendomsforhold og mulige konflikter bør tomt hvor det skal bygges ny barnehage fraskilles fra tomta til Rønvik skole. Om barnehagen skal bygges og drives av privat aktør bør tomta selges til denne aktøren. Mesteparten av dette arealet brukes per i dag av Årnesveien barnehage, men det vil også være nødvendig å ta i bruk deler av arealet som Rønvik skole benytter seg av. Det kan inngås avtale om felles bruk av arealer med Rønvik skole. Plassering av barnehage ved siden av skole gir mange muligheter for framtidig samarbeid. 3.3 Midlertidig drift i byggefasen Det er sett på alternativer for midlertidig drift i byggefasen. Alternativene som er vurdert er; 1) Eksisterende barnehage, 2) Kirkhaugen 3) Helsehuset som ligger vest for Rønvik skole 4)Plassering av barn i andre barnehager i byggefasen 1)Om ny barnehage kan bygges mens ordinær drift foregår i de eksisterende barnehagene vil det ikke påløpe noe annet enn ordinære driftsutgifter i byggeperioden. Men drift i eksisterende barnehage (både ved plassering på Kirkhaugen og i Årnesveien) legger begrensninger på bruk av tomt. Ved bygging av ny barnehage i Årnesveien vil drift i eksisterende barnehage skape utfordringer når det gjelder sikkerhet for barn og voksne. Det må dessuten etableres nytt midlertidig uteareal og de må finnes løsninger på hente og bringesituasjon. Deler av eiendommen vil dessuten båndlegges av eksisterende bygg og gi utbygger mindre muligheter. Om Kirkhaugen brukes som lokalisering av ny barnehage vil ikke dette i mye mindre grad den midlertidige driften i barnehagene. Side222

15 2) Midlertidig drift i byggefasen kan foregå på Kirkhaugen. Lokalene til den tidligere helsestasjonen kan settes i stand og brukes til midlertidig barnehage. Kirkhaugen barnehages uteareal kan brukes,henting og levering kan skje på parkeringsplass øst for barnehagen. Tidligere helsestasjon har et areal på ca 300 m2. Arealet må settes i stand. Erfaringstall fra Bodø kommune sier at det vil være mulig å sette i stand lokalene i Kirkhaugen til midlertidig drift for ,- inkl.mva 3)Midlertidig drift i byggefasen kan foregå i helsehuset, men også dette bygget må settes i stand. Henting og bringing kan skje foran helsehuset på Rønvik skoles snuplass. Deler av utearealer til Rønvik skole kan brukes av barnehagen, men det vil bli satt krav til at barnehagen har eget inngjerdet uteareal. Helsehuset er ca 280 m2 og en istandsetting til midlertidig drift her vil kreve litt mer enn på Kirkhaugen. Pris anslås derfor til ca ,- inkl. mva. Ved midlertidig drift setter byggesakskontoret krav til hente og bringesituasjon, uteoppholdsareal og at krav fra barnehagekontoret blir overholdt. Det vil måtte søkes om dispensasjon fra formål i reguleringsplan, men byggesakskontoret er positivt innstilt til slike saker da de er av viktig samfunnsmessig art. 4)Midlertidig omplassering av barn i andre barnehager. Det vil være mulig å plassere barn i andre barnehager i byggeperioden, men det vil være utfordrende å få omplassert alle barn fra Årnesveien i andre barnehager. Slik er omplassering av barn er et hjelpemiddel som vil komme i tillegg til en midlertidig etablering. 3.4 Konklusjon Bruk av Kirkhaugens tomt bør vurderes i sammenheng med fremtidig bruk av hele området. Skal det bygges barnehage her vil en slik totalvurdering forsinke prosessen med ny barnehage. Kirkhaugen er anbefalt omregulert til boliger og solgt til det i sin helhet. Om det kan bygges på Kirkhaugen ved siden av eksisterende bygg er ikke avklart. Omstendighetene rundt Kirkhaugen peker derfor i retning av annen bruk enn barnehagedrift. Bruk av Årnesveien barnehages tomt er godt utredet og det er fult mulig å etablere en ny barnehage her. Drift i byggeperioden kan skje i eksisterende bygg, men det vil skape utfordringer for driften og legge store begrensninger for bruk av tomt. For en privat utbygger vil en slik situasjon gjøre oppgaven mindre attraktiv, men Bodø kommune vil spare penger til oppussing av bygg til midlertidig drift. Både Kirkhaugen og helsehuset er alternativer til midlertidig drift. Helsehuset er planlagt brukt til Newtonsenter og vil dessuten være mer kostbart å sette i stand enn Kirkhaugen. 4. Leverandør En 6-avdelings barnehage er et attraktivt prosjekt for private leverandører, og det vil i følge Private Barnehagers Landsforbund ikke være noe problem å finne interessenter til oppgaven. Det er flere landsdekkende firma som ønsker å etablere seg i Bodø og ny barnehage i Rønvik vil kunne gjøre dette mulig. Skal barnehagen drives av en privat aktør må valg av leverandør skje via en offentlig anskaffelse. 4.1 Offentlig anskaffelse I den offentlige anskaffelsen beskrives leveransen Bodø Kommune ønsker. Anskaffelsesprosessen bør igangsettes så snart som mulig hvis privat driver velges, da en slik prosess er tidskrevende. Side223

16 Problemstillinger som må diskuteres i sammenheng med anskaffelsen er bruk/ salg av eiendommen, krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan og tilskuddsordninger. 5. Ansettelses og arbeidsforhold Ny barnehage i Rønvik erstatter Kirkhaugen og Årnesveien barnehager. Disse har til sammen 20,5 årsverk. Da dette er å anse som en virksomhetsoverdragelse (overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen), overføres tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale og arbeidsforhold til ny arbeidsgiver jf. arbeidsmiljøloven Prosedyrer ved virksomhetsoverdragelse må følges. 6.Oppsummering og konklusjon Beregningene viser at det ikke vil være en økonomisk gevinst ved å velge en spesiell driftsform. Dersom det ønskes privat utbygging av barnehagen (og fremtidige barnehager) vil det etter bli nødvendig med et ekstra tilskudd til å dekke kapitalkostnadene. Ekstra tilskudd vil uansett gjøre drift av barnehagen i privat regi dyrere enn ved drift i kommunal regi. Dersom den nye barnehagen i Rønvik skal bygges i privat regi vil det være nødvendig å utarbeide en modell for kapitaltilskudd for private barnehager. Kom drift Ny barnehage bør lokaliseres på egen tomt fradelt tomt i Årnesveien, ved Rønvik skole. Skolen og barnehagen vil ha et felles uteareal. Om privat aktør skal drive barnehagen selges eiendommen til denne aktøren. For optimale muligheter på tomta flyttes Årnesveien barnehage midlertidig ut til Kirkhaugen. Lokalene i Kirkhaugen må pusses opp for ,- inkl.mva. Arbeid med offentlig anskaffelse igangsettes snarest. Viktige elementer til anskaffelsen er. Krav til utarbeidelse av reguleringsplan og krav til kjøp av tomt. Side224

17 Side225

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37489/2013 2011/146 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/124 Formannskapet 26.06.2013 Knerten barnehage - forlengelse av festetid for

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart

Oversikt over eiendommer som kan legges ut for salg umiddelbart Eiendomskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2012 44271/2012 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet 05.09.2012 Oversikt over eiendommer som kan legges

Detaljer

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2011 26216/2011 2010/10229 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/84 Formannskapet 01.06.2011 Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2014 470/2014 2013/3551 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/73 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2012 35318/2012 2012/3309 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/109 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6

Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra eiendommen gnr. 37/6 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2013 61812/2012 2012/744 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/161 Formannskapet 25.09.2013 Bodøgaard - salg av tidligere ervervet areal fra

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Ny barnehage Vikhammer - driftsform og plassering

Ny barnehage Vikhammer - driftsform og plassering Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3030-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Ny barnehage Vikhammer - driftsform og plassering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS

Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64811/2013 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/215 Formannskapet 27.11.2013 Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom

Detaljer

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning

Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2016 21900/2016 2010/10043 P16 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Kvalvikodden - planlegging adkomst.

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2014 55608/2014 2014/2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret 11.09.2014 Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34902/2012 2010/15440 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/114 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie.

Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.09.2012 57028/2012 2012/6849 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/160 Formannskapet 10.10.2012 12/176 Bystyret 24.10.2012 Samordning av kommunens

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Kjøp av Vågøynes gård

Kjøp av Vågøynes gård Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63637/2014 2013/6465 V60 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/201 Formannskapet 15.10.2014 14/152 Bystyret 30.10.2014 Kjøp av Vågøynes gård

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Kjøp av Vågøynes gård

Kjøp av Vågøynes gård Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63637/2014 2013/6465 V60 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/201 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Kjøp av Vågøynes gård Forslag

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: postmottak@malvik.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2014 67069/2014 2012/4237 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/212 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 -

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer