INNHOLD. Landbruksteljinga Ein del førebels resultat for Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold"

Transkript

1 Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og forbruk av elektrisk kraft i juni 1980 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1980 Handelsflåten i 2. kvartal 1980 Veitrafikkulykker med personskade i juni 1980 Veterinærenes sjukebehandlinger 1979 Fiskeoppal 1979 Forbruk på 58 kroner pr. dag blant soldater Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 6, 1980 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i juli og hittil i august 1980 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 (SU nr. 32, 1980) LANDBRUKSTELJINGA EIN DEL FØREBELS RESULTAT FOR VESTFOLD Statistisk Sentralbyrå har nå klar ein del førebels resultat frå Landbruksteljinga 1979 for Vestfold. Samstundes med publiseringa i Statistisk ukehefte blir det gitt fleire resultat frå teljinga i serien Nye distriktstall. Tidlegare er det publisert tilsvarande tabellar for Østfold, Akershus og Oslo. For dei andre fylka i landet vil det bli tilsvarande publisering utover sommaren og hausten. Dei endelege tabellpublikasjonane frå Landbruksteljinga 1979 kjem i 1981 og 1982.

3 SU 1.2 Tabell 1. Eigedomar med minst 5 dekar jordbruksareal, etter storleiken på jordbruksarealet. Kommune Ialt Jordbruksareal. Dekar og over VESTFOLD Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjørne Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal ç ? 6,, Tabell 2. Eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter storleiken på skogarealet. Kommune I alt Skogareal. Dekar og over VESTFOLD 1967 " 1979 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal ,

4 SU 1.3 Tabell 3. Driftseiningar, etter storleiken pa jordbruksareal i drift, kommune og leigd jordbruksareal I alt, 19,9 49,9 99,9 Jordbruksareal i drift. Dekar 0, ,9 299,9 499,9 og over VESTFOLD 1969 " r (17, SR Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik SO Sande Hof Vale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjome Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal Utan leigd areal ,1-19,9 dekar ,0-49, ,0-99,9 " ,0-199,9 WOO ,0 dekar og over

5 SU 1.4 Tabell 4. Fordelinga av totalarealet hos dei som er med i teljinga. Kommune. Dekar Areal i alt Jord- Produkbruks- tiv areal barskog Produktiv lauvskog Anna Areal fast- Myr til mark under hus, under grensa private grensa for vegar for produkmv. pa produk- tiv innmark tiv skog skog VESTFOLD Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Stavern Svelvik Sande Hof Vale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjome Tjølling Brunlanes Hedrum Lardal 73796? Tabell 5. Bruken av jordbruksarealet i drift, etter bruksstorleik. Driftseiningar med minst 5 dekar i drift. Dekar Jordbruksareal drift. I alt -Korn, erter og oljevekstar til mogning Grønfór og Posilo- teter vekstar Grønsaker på friland Frøeng og eng til silo/ høy Anna åpen åker og hageareal Kulturbeite VESTFOLD 1969 " Jordbruksareal i drift 5,0-19,9 dekar 20,0-49,9 " 50,0-99,9 100,0-199,9 200,0-499,9 500,0 dekar og over

6 SU 1.5x Tabell 6. Brukarar som dyrkar ymse vekstar og gjennomsnittleg areal pr. dyrkar. Driftseiningar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Vekstslag Tal dyrkarar Dekar pr. dyrkar Jordbruksareal i drift ,0 101,2 107,9 Korn, erter og oljevekstar til mogning ,3 73,1 95,2 Poteter ,2 6,8 5,2 Grønsaker på friland ,1 6,6 7,6 Eng til slått ,3 37,2 Kulturbeite 3.I ,8 19,9 20,1 Tabell 7. Husdyr pr. 20. juni 1979, etter bruksstorleik. Driftseiningar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Hest Storfe Mjolkei alt kyr Sau Geit Svin Kyllingar på- Verpe- sette hems til verpehems VESTFOLD 1969 " Jordbruksareal i drift.. 5,0-19,9 dekar 20,0-49,9 " 50,0-99,9 " 100,0-199, ,0-499,9 " 500,0 dekar og over Tabell 8. Brukarar med ymse husdyrslag og gjennomsnittleg dyretal hos disse. Driftseiningar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift Dyreslag Tal brukarar Dyr pr. brukar ,6 Storfe i alt ,6 Mjølkekyr ,8 6,6 Sau ,3 26,4 Svin ,8 23,8 Verpehons ,3 139,6 21,2 12,0 36,2 58,2 439,1

7 SU 6.1 (SU nr. 32, 1980) PRODUKSJONEN I OLJEUTVINNING, ANNEN BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING I JUNI 1980 Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for juni viser 16 prosent stigning fra samme måned året for. Indekstallene var 123 og 142 (1975=100). Industriproduksjonen alene gikk opp med 5 prosent, og olje- og gassutvinning (Ate med 58 prosent. Ved vurdering av tallene må en ta hensyn til at pinsen falt i mai i år og i juni i fjor. Volumet av industriproduksjonen de siste tre måneder var 4 prosent høyere enn i samme periode ett år tidligere. Produksjonsindeksen i alt steg med 13 prosent i samme tidsrom. Sesongkorrigerte tall for industriproduksjonen i april-juni viser 5,7 prosent okning fra foregående trmånedersperiode. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i alt gikk opp med 3,5 prosent i samme periode. Produksjonen i skjermede næringer gikk opp med 8,1 prosent, i hjemmekonkurrerende næringer med 6,6 prosent, mens den i utekonkurrerende næringer gikk ned med 1,4 prosent. Produksjonen av eksportvarer gikk opp med 3,3 prosent, konsumvarer med 3,0 prosent, investeringsvarer med 9,3 prosent og produksjonen av varer til vareinnsats inkl. lagerendringer med 5,4 prosent. I de sesongkorrigerte beregningene er olje- og gassutvinning og en del industrigrupper med store tilfeldige variasjoner holdt utenfor.

8 SU 6.2 Tabell 1. Produksjonsindeks. 1975=100. Sesongkorrigert l) 1980 Jan. Febr. Mars April Mai Juni Bergverksdrift, industri og kraftforsyning Bergverksdrift Industri Kraftforsyning Etter konkurransetype: Skjermet industri og bergverksdrift Utekonkurrerende industri og bergverksdrift Hjemmekonkurrerende industri Bruttoproduksjon etter anvendelse: Eksport Konsum Investering Vareinnsats i bygg og anlegg Vareinnsats ellers (inkl. lagerendringer) ) På grunn av store tilfeldige månedlige og årlige endringer tas følgende næringer ikke med ved beregning av den sesongkorrigerte indeksen: Utvinning av råolje og naturgass, produksjon av kjøtthermetikk, produksjon av fiskevarer, produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl, raffinering av jordolje og produksjon av jordolje- og kullprodukter. Tabell 2. Produksjonsindeks. 1975=100. Hovedtall Jan.-juni Endring April-juni Endring Juni i pst. st i p Oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning , , Bergverksdrift m v , , Industri , , Kraftforsyning , , Etter konkurransetype: Skjermet industri og bergverksdrift , , Utekonkurrerende industri og bergverksdrift , , Hjemmekonkurrerende industri , , Bruttoproduksjon etter anvendelse: Eksport , , Konsum , , Investering , , Vareinnsats i bygg og anlegg , , Vareinnsats ellers (inkl. lagerendringer) , ,

9 SU 6.3 Tabell 3. Produksjonsindeks (Bruttoprodukt)1975=100 Næring, næringsområde, næringshovedgruppe Jan.-juni April-juni Juni ,3,4 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Utvinning av råolje og naturgass Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers INDUSTRI Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av næringsmidler Prod. av drikkevarer Prod. av tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av lær, lær- og skinnvarer Prod. av skotøy Produksjonen av trevarer Prod. av trevarer, unntatt møbler og innredninger Prod. av møbler og innredninger av tre Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av kjem.tekn. produkter Raffinering av jordolje og prod. av jordolje- og kullprodukter Prod. og rep. av gummiprodukter Prod. av plastvarer Produksjon av mineralske produkter Prod. av keramiske produkter, glass og glassvarer , Prod. av mineralske produkter ellers Produksjon av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Produksjon av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Prod. av tekn.vitensk. instr., foto- og optiske artikler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING

10 Su 6.4x < % r CO LSD C:1 V) c:c r-d r-d.4c r-d II CY) o - ---, <,.. f < --.., A < N...N I I --1:------,-.- Ca) V) itt r-d c:c LL r-d r--,...,.._ --..c CD <'::: C '.. >.../' \ -,.., V) c:c r-d \ I"..--- I ,... li r I c- -- \ _ ' LL V) -- 4 i i i i 1 i i LC) CY) CO N-. <0 r--

11 SU 7x (SU nr. 32, 1980) PRODUKSJON OG FORBRUK AV ELEKTRISK KRAFT I JUNI 1980 Elektrisitetsproduksjonen i juni 1980 var på mill. kwh, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en nedgang på 7,4 prosent fra juni Kraftutvekslingen med Danmark, Sverige og Sovjet viste for juni 1980 et eksportoverskott på 55 mill. kwh mot et eksportoverskott på 476 mill. kwh i juni Bruttoforbruket innenlands i første halvår har okt med 1,5 prosent fra samme periode i fjor. Sammenholder en de to siste tolvmånedersperiodene, var det en økning på 4,4 prosent. I bruttoforbruket er medregnet tilfeldig kraft til elektrokjeler. Tallene er ikke temperaturkorrigert. Forbruket i kraftintensiv industri viser en økning på 1,7 prosent i første halvår sammenliknet med i fjor. I siste tolvmånedersperiode gikk forbruket i kraftintensiv industri opp med 4,7 prosent fra samme periode ett år tidligere. Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Mill. kwh. Foreløpige tall. Produksjon: Tol vmånedersperi oder Januar-juni Juni Juli 1978 Juli 1979 Endring Endring t.o.m. t.o.m. i i juni 1979 juni 1980 prosent prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Total produksjon , , Vannkraft , , Varmekraft , , Import , , Eksport , , = Brutto forbruk innenlands , , Forbruk') i kraftintensiv industri 2 ) , , Prod. av kjemiske råvarer , , Prod. av jern, stål og ferrolegeringer , , Prod. av aluminium og andre metal ler , , ) Målt hos mottakeren. 2) Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler.

12 (SU nr. 32, 1980) EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGASJONER I JUNI 1980 I juni 1980 ble det emittert ihendehaverobligasjoner for mill.kr i norske kroner og for 149 mill.kr i utenlandsk valuta, ifølge 'forelopige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Av de emitterte statsobligasjoner i norske kroner overtok forretningsbanker for nær 165 mill.kr (9 % og 10 % 1980), sparebanker for mær 137 mill.kr (9 % og 10 % 1980), forsikringsselskaper for 466 mill.kr (9 % og 10 % 1980) og andre for 0,7 mill.kr (9 % og 10 % 1980). Emisjoner i utenlandsk valuta gjaldt Bergen kommunes 6 % lån, tatt opp i Sveits. Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill.kr Låntakere Juni Jan.-'uni Juni Jan.-juni A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner Statsforvaltningen 109 1) Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Statsbanker Private kredittforetak Herav realkredittforeninger Statsforetak Private foretak C. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) _ Statsforvaltningen _3 910 _ Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Forretningsbanker _ - _ 147 Statsbanker _ _ 637 Private kredittforetak Statsforetak Private foretak _ - _ - 1) Eksklusive spareobligasjonslån. 2) Beregnet etter månedenes gjennomsnittlige kurs.

13 SU 8.1 (SU nr. 32, 1980) HANDELSFLATEN I 2. KVARTAL 1980 (Forrige melding b1e offentliggjort i SU nr. 18, 1980) Etter Statistisk Sentralbyrås tonnasjestatistikk hadde handelsflåten i 2. kvartal 1980 en netto avgang på bruttotonn og var pr. 30. juni 1980 på i alt skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 274 tankskip på til sammen bruttotonn. Som tankskip regnes vanlige tankskip og gasstankskip. Kombinasjonsskip som malm/tankskip og bulk/tankskip regnes som tørrlastskip. Oppgavene omfatter bare handelsskip på 100 bruttotonn og over. Bruttotilgangen til flåten i 2. kvartal utgjorde i alt bruttotonn. Fra norske verksteder ble det levert 1 tankskip på bruttotonn og 3 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Fra utlandet ble det innført 1 nybygd tørrlastskip på bruttotonn. Videre ble det innført fra utlandet 6 eldre skip på til sammen bruttotonn. Av disse var 1 tankskip-på bruttotonn og 5 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Avgangen fra handelsflåten i 2. kvartal var på i alt bruttotonn. Til utlandet ble det solgt 4 tankskip på til sammen bruttotonn og 14 tørrlastskip på til sammen bruttotonn. Videre ble 1 tørrlastskip på 200 bruttotonn slettet etter opphugging, 1 tørrlastskip på 200 bruttotonn er kondemnert og 1 tørrlastskip på 100 bruttotonn er slettet etter forlis.

14 SU 8.2 Tilgang og avgang i handelsflåten i 2. kvartal Handelsskip på 100 br.tonn og over I alt br.tonn br.tonn br.tonn Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Br. tonn Bretonn Br.tonn Br.tonn TILGANG I alt Nybygg i utlandet _ Eldre skip kjøpt fra utlandet Nybygg i Norge Annen tilgang _... - Av tilgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbin 2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2 ) tørrlastskip AVGANG I alt Solgt til utlandet Forlist eller kondemnert Solgt til opphogging innenlands Annen avgang Av avgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbin 2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2 ) tørrlastskip... Handelsflåten 31/ Netto tilgang i 1980: 1. kvartal kvartal Handelsflåten 30/ Av dette: Motor tankskip Damp-turbin 2) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2) tørrlastskip ) Ikke medregnet fiske- og fangstbåter, hvalbåter, hvalkokerier og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskningsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip. 2) Omfatter også damp-stempel-maskin.

15 - - - SU 8.3x Tilgang og avgang i handelsflåten i 2. kvartal Handelsskip på 100 br.tonn og over (forts.) br.tonn br.tonn br.tonn br.tonn og over Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Skip Tonnasje Br.tonn Br.tonn Br.tonn Br.tonn TILGANG I alt Nybygg i utlandet Eldre skip kjøpt fra utlandet Nybygg i Norge _ - Annen tilgang Av tilgang i alt var: Motor tankskip Damp-turbin 2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2 ) tørrlastskip... AVGANG I alt Solgt til utlandet Forlist eller kondemnert _ Solgt til opphogging innenlands Annen avgang Av avgang i alt var: Motor tankskip - Damp-turbin 2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2 ) tørrlastskip Handelsflåten 31/ Netto tilgang i 1980: 1. kvartal kvartal Handelsflåten 30/ Av dette: Motor tankskip Damp-turbin 2 ) tankskip Motor tørrlastskip Damp-turbin 2 ) tørrlastskip ) Ikke medregnet fiske- og fangstbåter, hvalbåter, hvalkokerier og spesialskip som taubåter, bergingsbåter, isbrytere, kabelskip, kranfartøyer, havforskningsskip, skoleskip o.l. som ikke kan karakteriseres som handelsskip. 2) Omfatter også damp-stempel-maskin.

16 SU 3.1 (SU nr. 32, 1980) VEITRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE I JUNI 1980 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1980) Tallene er foreløpige. De endelige tall ventes å bli høyere. Tabell 1. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer i alt ) Ulykker Av dette Personer skadd eller drept med per- dødssonskade ul kkeri alt Skadde Dre tel) Januar-juni V Januar-mai Juni Januar-juni Januar-mai 3) Juni ) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Tallene for 1979 er endelige. 3) Tallene er rettet. Tabell 2. Tallet pa ulykker og skadde eller drepte personer etter fylke Fylke Ulykker Personer skadd eller drept med per- i juni 1980 sons kade i juni I alt Skadde Drepte 1980 Juni 1979 Personer drept Jan.- Jan.- juni juni I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

17 SU 3.2 Tabell 3. Tallet på ulykker og skadde eller drepte personer etter politidistrikt Politidistrikt U yk er Personer skadd eller drept med per- i juni 1980 sonskade i juni I alt Skadde Drepte 1980 Juni 1979 Personer drept Jan.- juni 1980 IALT Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Follo Asker og Bærum Romerike Oslo Kongsvinger Hamar østerdal Gudbrandsdal Vestoppland Ringerike Drammen Kongsberg Nord-Jarlsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Telemark Notodden Rjukan Kragerø Arendal Kristiansand Vest-Agder Rogaland Stavanger Haugesund Hardanger Hordal and Bergen Sogn Fjordane Sunnmøre Romsdal Nordmøre Uttrøndelag Trondheim Inntrøndelag Namdal Helgeland Bodø Narvik Lofoten og Vesterålen Senja Troms Vest-Finnmark Vardø Vadsø Sør-Varanger Jan.- juni 1979

18 SU 3.3x Tabell 4. Personer drept etter trafikant- og aldersgruppe, skadde etter trafikantgruppe Drepte Trafi Skadde kantgruppe Ar Drepte Under år 1980 i alt 7 år år år år år år o over JUNI I alt Bilfører Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer Sykkelfører og passasjer.. Fotgjenger Akende, skiløper o.l Andre _ _ i _1 _ 1 _ JANUAR-JUNI I alt Bilfører Bilpassasjer Motorsykkelfører og passasjer Mopedfører og passasjer _ Sykkelfører og passasjer Fotgjenger Akende, skiløper o.l Andre

19 (SU nr. 32, 1980) SU 5.1 VETERINIERENES SJUKEBEHANDLINGER 1979 Statistisk Sentralbyrå har bearbeidd oppgavene over behandlede sjukdomstilfelle i 1979 etter veterinærenes meldinger. I 1979 ble det under gruppe A (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres omgående) meldt om 1 storfebesetning som var smittet av miltbrann. I gruppe B (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres månedsvis) ble det meldt om besetninger som var smittet i dyr ble i 1979 behandlet av veterinær for andre sjukdommer (utenom sjukdommer i gruppene A og B). Av disse var storfe og svin. I tillegg til dette var det besetninger hvor ett eller flere dyr ble behandlet for parasittære sjukdommer, mangelsjukdommer og odemsjuke. De fleste av disse var svine- og sauebesetninger. Tabell I. Rapportpliktige sjukdommer. 1) Smittede besetninger Dyreart og sjukdom Dyreart og sjukdom HEST B 1 Influensa og influensaliknende sjukdommer 6 58 B 4 Kverke 1 1 B 17 Ringorm B 18 Salmonellose 1 B 31 Smittsomme parringsinfeksjoner 13 6 STORFE A 6 Mi ltbrann 1 1 B 2 Invasjon med båndormlarver 15 6 B 3 Kopper 10 3 B 6 Li steri ose 6 3 B 7 Miltbrannsemfysem 2 4 B 9 Nekrosebasillinfeksjoner 6 B 10 Ondartet katarrfeber B 12 Paratuberkulose 1 B 13 Pasteurel lose 4 4 B 17 Ringorm B 18 Salmonellose 6 14 B 26 Smittsom jurbetennelse B 29 Smittsom luftveiskatarr og smittsom tarmbetennelse SAU B 6 Li s teri ose B 9 Nekrosebasi 111 nfeksjoner 4 2 B 13 Pasteurellose B 14 Progressiv interstitiell pneumoni ( lad) 13 9 B 16 Ri ckettsi ose 15 1 B 17 Ri ngorm 1 B 32 Toxoplasmose 18 4 GEIT B 6 Listeriose B 12 Paratuberkulose 6 12 B 13 Pasteurellose Smittsom jurbetennelse 2 B 32 Toxoplasmose 2 SVIN B 6 Listeriose 1 B 13 Pasteurellose 7 6 B 17 Ringorm 1 1 B 18 Salmonellose 2 B 30 Smittsom nysesjuke HUND B 5 Leptospirose 1 2 B 17 Ringorm 9 10 B 32 Toxoplasmose 1 2 KATT B 17 Ri ngorm PELSDYR B 13 Pasteurellose 3 1 B 17 Ringorm 2 1 B 18 Salmonellose 1 3 B 22 Smittsom hjernebetennelse hos rev 1 1 B 33 Trikinose 6 B 38 Virusenteritt hos mink 6 FJORFE B 13 Pasteurellose 2 B 18 Salmonellose 3 3 B 20 Smittsom bronkitt hos hems 1 B24 Smittsom hjerne-, ryggmargsbetennelse hos hems 11 B 25 Smittsom hønselammelse 10 5 ANDRE DYR B 2 Invasjon med båndormlarver B 6 Li steri ose B 11 Papegøyesjuke 9 13 B 13 Pasteurellose 3 B 17 Ringorm 2 B 18 Salmonellose 5 6 B 32 Toxoplasmose 1 1) Oppgave mangler fra 2 veterinærer i Østfold.

20 - Su 5.2x ) Tabell 2. Ikke rapportpliktige husdyrsjukdommer. 1 Behandlede sjukdomstilfelle og besetninger etter dyreart Sjukdom Utenom gruppe A og B Hest Storfe Sau Gei t Svi n Hund Katt Pels- Fjor- Andre dyr fe dyr Nr Agalakti Akti nomykose Beinbrudd Bråsott Bukhi nnebetennelse Borbetennelse Bor- og skjedevrenging Forgiftning Fødselsparese, krampe Graskrampe, fjoskrampe Haemoglobinuri, haematuri Hjerne-, ryggmarkssjukdomme r Hjerte-, hjertesekksjukdommer Hov-, klauv-, klosjukdommer. Hudsjukdommer Indigestion, akutt (trommesj uke, koli kk) Indigestion, kronisk (ketose Ektoparasi tter m.m.) Kasting, ikke meldepliktig "Kvast" Ledd-, sene- og seneskjedesj ukdommer 21. Leieforandring av mage- og tarmtraktus Leversjukdommer Luftvegssjukdommer Lunge- og brysthinnesjukdower Mage-, tarmbetennelse Masti tter, ikke meldepliktige Mi sdannelser Muskel degenerasjoner Nyresjukdommer Pi roplasmose 31. Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) 32. Speddyri nfeksjoner Spenesjukdommer Sterilitet, ikke meldepliktig Sti vkrampe Svulster Sår, kontusjoner, flegmoner, abscesser m.m Ti lbakeholdt etterbyrd Uregelmessige fodsler Uri nvegssjukdommer Andre utenom A- og B-listen og unntatt nr nedenfor Sum nr Enterotoxemi hos sau 45. Koksi di ose 46. Leukose hos hems 47. Leversnyltere 48. Lungeorm 49. Mage-, tarmsnyltere 50. Mangelsjukdommer, avit a minoser m.m 51., Munnskurv hos småfe 52. Rødsjuke hos svin 53. Skabb hos andre dyr enn sau 54. Smittsom øyenbetennelse 55. Ødemsjuke 56. Sum nr ) Oppgave mangler fra 2 veterinærer i Østfold. Behandlede tilfell _ Behandlede besetninger _

21 SU 4.1 (SU nr. 32, 1980) FISKEOPPAL 1979 Statistikken over fiskeoppal i 1979, som er utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå, omfattar anlegg med produksjon av matfisk for sal og anlegg som leverer yngel eller setjefisk til desse anlewia. Det var i alt 300 anlegg med produksjon i 1979, og av desse 267 med matfiskproduksjon. 47 prosent av anlegga blei oppgitt å vere personlege selskap, 43 prosent aksjeselskap eller partslag, og for 10 prosent var det oppgitt andre eigarforhold. Statistikken viser at det var 225 anlegg med slakt av laks og/eller regnbogeaure. Det vart slakta i alt tonn laks og tonn regnbogeaure. Tilsvarande tal for 1978 var tonn laks og tonn regnbogeaure. I 1979 vart 53 prosent (56 prosent i 1978) av laksen produsert ved anlegg med årleg produksjon på minst 50 tonn. Førstehandsverdien av det som blei selt i 1979 var 223 mill. kroner. Av dette var 167 mill. kroner for laks og 56 mill. kroner for regnbogeaure. 25 prosent av laksen gjekk direkte til eksport, medan resten stort sett blei selt gjennom salsorganisasjon/grossist. Av regnbogeaure vart 88 prosent selt gjennom salsorganisasjon/grossist, 6 prosent gjekk direkte til eksport og 6 prosent til andre kjøpargrupper. Oppgåvene er innsamla av Fiskeridirektoratet og byggjer på totalteljing. Reine hobbyanlegg er ikkje med i statistikken. Tabell 1. Anlegg i alt innan fiskeoppal 1), etter eigarforhold Fylke I alt Aksjeselskap Partslag Personleg selskap Firma Andre med delt eigaransvar forhold I ALT Hedmark 3 Oppland 7 Buskerud 2 Telemark 3 Aust-Agder 2 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 19 I Nordland Troms 10 1 Finnmark ) Fiskeoppalsnæringa omfattar anlegg med produksjon av matfisk for sal og anlegg som leverer yngel eller setjefisk til desse anlegga.

22 SU 4.2 Tabell 2. Matfiskanlegg. Kapasitet Fylke Anlegg i alt Av dette Nytta kapasitet ved med oppgitt anlegga med oppgåver kapasitet I alt Pr. anlegg m Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondel ag Nordland Troms Finnmark Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

23 SU 4.3x Tabell 3. Matfiskanlegg med oppgaver over nytta kapasitet, etter damtype Damtype 1) Eitt anlegg kan ha fleire damtypar. Anlegg 1) Produksjonseiningar Kapasitet m 3 I ALT Jorddammar Flytedammar Ferskvatn Saltvatn Innhegningar Avstengningar Andre typar Tabell 4. Slakt av laks og/eller regnbogeaure Ar Fylke I alt Anlegg med slakt Av regn- Med eige Av laks bogeaure klekkjeri Slakta mengd Regn- I alt Laks bogeaure Tonn Hedmark Oppland Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Moire og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

24 (SU nr. 32, 1980) FORBRUK PA 58 KRONER PR. DAG BLANT SOLDATER Statistisk Sentralbyrå gjennomførte hosten 1979 en forbruksundersøkelse blant soldater i førstegangstjeneste. Undersøkelsen viser en forbruksutgift på 58 kroner pr. dag pr. soldat, og med folgende fordeling på poster: Forbruksutgift P dag I alt Kr 57,98 Mat og drikke på kafé mv. 12,59 Andre matvarer 3,89 Drikkevarer og tobakk Klær og skotøy, helsepleie, personlig hygiene 6,23 Offentlig kommunikasjon 7,35 Privat skyss Porto, telefon, telegram II II II 5,88 0,32 0,78 Privat transportmiddel 10,11 Offentlige forestillinger Fritidssysler, blad, boker II II 2,28 5,00 Andre varer og tjenester 3,19 Uspesifisert forbruk II 0,33 Samlede inntekter og andre disponible midler ble også oppgitt til ca. 58 kroner pr. dag i gjennomsnitt, med folgende fordeling: Dagpenger, ledende tillegg Kr 22,22 Lorin fra arbeidsgiver " 2,77 Inntektsgivende arbeid under tjenestetiden 2,60 Støtte fra foreldre mv. 5,59 Støtte fra ektefelle/samboer 0,70 Bruk av tidligere oppsparte midler " 18,38 Private lån 2,27 Banklån 3,44 Andre midler 1,85 Samlet inntekt Kr 59,83 Betalt til andre (overforing) Kr 1,08 Spart under tjenestetiden " 0,83 Kr 1,91 Disponert selv (til eget bruk) Kr 57,92 Undersøkelsen ble planlagt av en arbeidsgruppe med representanter fra Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Forsvarets overkommando og Statistisk Sentralbyrå. Det blir gitt ut en rapport om undersøkelsen.

25 TILLEGG TIL DE INTERNASJONALE MANEDSTABELLER I STATISTISK MANEDSHEFTE NR. 6, 1980 Tallene er. mottatt i tiden 30/6-1/8 og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Danmark (tabell 88) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel Kol. D.a Mai (9 583) b. Utførsel " D.b Mai (7 587) Engrosprisindeks.G Mai. 248 (247) Juni 251 Konsumprisindeks H Mai 254 (251) Juni 255 Valutabeholdning ii j April (9 163) Sverige (tabell 89) Arbeidsløyse A Mai 70 Juni 85 Produksjonsindeks, industri B April 118 (120) Mai 93 Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " C.a Juni (9 500) b. Utførsel IIC.b Juni (7 100) Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner " F Jan. 10,92 (11,22) Feb. 11,24 Mars 11,26 April 11,33 Mai 11,31 Engrosprisindeks.. Mai 259 (257) Juni 259 Konsumprisindeks H Juni 238 (238) Timefortjeneste I Mars 31,74 (31,46) April 31,87 Valutabeholdning.. J April (12 814) Storbri tannia (tabell 90) Produksjon a. Produksjonsindeks, industri " C.a April 101 (102) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " E.a April (4 520) b. Utførsel " E.b April (4 197) Reuter's råvareindeks " I Juni 299 (306) Reuter's råvareindeks, uketall 23/6-27/6 299 (299) 30/6-4/ /7-11/ /7-18/ /7-25/7 302 Engrosprisindeks.. J Juni 376 (373) Konsumprisindeks K Mai 360 (357) Ti mefortjeneste L Mai 443 (438)

26 SU 9.2 Frankrike (tabell 91) Arbeidsløyse Kol. A April 1 375,2 (1 412,3) Mai 1 337,4 Produksjonsindeks, industri " B Mars 136 (136) April 136 Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " C.a April (48 479) Mai b. Utførsel " C.b April (39 645) Mai Bytteforhold D 4.kvartal 95 (96) Konsumprisindeks EApril 245 (242) Mai 247 Val utabeholdning " G April (86 574) Vest-Tyskl and (tabell 92) Arbeidsløyse B Juni 781,4 (766,8) Produksjon a. Produksjonsindeks, industri " C.a Mai 126 (128) b. Stålproduksjon " C.b Mars (3 813) April Mai Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " E.a Mai (29 042) b. Utførsel " E.b Mai (30 137) Volum av utenrikshandelen a. Innførsel F.a Mai 194 (196) b. Utforsel F.b Mai 188 (194) Bytteforhold G Mai 91 (91) Engrosprisindeks H Mai 170 (169) Konsumprisindeks I Mai 165 (164) Juni 165 Valutabeholdning " K April (79 938) B e 1 g i a (tabell 93) Produksjonsindeks, industri B Mars 128 (127) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " D.a Jan ( ) Feb b. Utførsel D.b Feb ( ) Engrosprisindeks FApril 166 (167) Konsumprisindeks G Mai 201 (201) Valutabeholdning H April 119,7 (86,2)

27 SU 9. 3x Sambandsstatene (tabell 94) Produksjon a. Produksjonsindeks, industri Kol. D.aMai 136 (139) Juni 132 b. Stålproduksjon " D. b Mars 10,4 (9,4) April9,7 Mai 9,7 C. Bilproduksjon " D. c Jan. 678 (660) Feb. 795 Mars 818 Detaljomsetning E Juni 75,3 (74,3) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel " F. a Mai (19 308) b. Utførsel " F.b Mai (18 468) Bytteforhold " H 1. k vartal 68 (73) Moody s råvareindeks It I Juni 278 (272) Moody' s ravarei ndeks, uketall 23/6-27/6 284 (278) 30/6-4/ /7-11/ /7-18/ /7-25/7 290 Konsumprisindeks K Mai 211 (209) Juni 213 Valutabeholdning M April5 560 (5 370)

28 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRA I JULI OG HITTIL I AUGUST 1980 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Industristatistikk 1978 Sidetall 198 Pris kr 15,00 Inntektsstatistikk 1976 Sidetall 188 Pris kr 13,00 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1979 Sidetall 53 Pris kr 11,00 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1979 Sidetall 94 Pris kr 11,00 Utenrikshandel 1979 Hefte I Sidetall 385 Pris kr 15,00 Fiskeristatistikk 1977 Sidetall 126 Pris kr 13,00 Statistisk fylkeshefte 1980 Finnmark Sidetall 195 Pris kr 15,00 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1979 Sidetall 75 Pris kr 11,00 I serien Statistiske analyser (SA): Klienter i institusjoner for alkoholistomsorg 1977 Sidetall 79 Pris kr 11,00 (SA nr. 43) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Ressursregnskap for jern Sidetall 56 Pris kr 9,00 (RAPP nr. 80/12) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRA Statistisk månedshefte. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Statistisk ukehefte. Pris: Arsabonnement kr 40,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Arsabonnement kr 50,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 3,00

29 ISSN

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide Nr. 40/88 5. oktober 1988 INNHOLD EmneSide 23 Universitetseksamener. Høstsemesteret, 1987 1 25 Barnehager, 1987 3 33 Lønnsstatistikk for privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1988 7 41 Husdyr,

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973

INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember 1973 Nr. 4/74 23. januar 1974 INNHOLD Handelsflåten i 4. kvartal 1973 Veitrafikkulykker med personskade i desember 1973 og i januar-desember 1973 Innreise i desember 1973 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter,

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, Nr. 15/86 9. april 1986 INNHOLD Emne Side 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, 1985...... 1 22 Helsepersonellstatistikk - Leger, 1985 2 22 Helsepersonellstatistikk - Sykepleiere, vernepleiere

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai Nr. 27/82 7. juli 1982 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai 1982 Produksjonen i oljeutvinning,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1 Nr. /. juli EMNE GRUPPE INNHOLD REGISTRER INGSPERIODE SIDE Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap Veitrafikkulykker med personskade Skog og utmarksbranner Detaljomsetningen Mai Byggekostnadsindeks

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301 90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 0 VETERINÆRSTATISTIKK 90 VETERINARY STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 9 ISBN 90 ISSN 00 FORORD Denne publikasjonen inneholder blant annet data om veterinærenes

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk /

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Inntekt i jordbruket 2013

Inntekt i jordbruket 2013 Inntekt i jordbruket 213 Samla næringsinntekt i jordbruket 24 213 Tabell 1. Næringsinntekt frå jordbruk i alt, mill. kr. SSB, tabell 4984. Fylke 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Østfold 32 339 3 333 374

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side

i Statistisk månedshefte nr. 11, 1987 25 Nr. 1/88 6. januar 1988 INNHOLD Emne Side Nr /88 januar 88 INNHOLD Emne Side 2 Grunnskoler, oktober 8 2 Museer og samlinger, 8 2 2 Overformynderiene Midler forvaltet, desember 8 8 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet, september 8 Lønnsstatistikk

Detaljer

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 r. 1/77 10. januar 1977 VESTFOLD INN H OLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer