REGISTRERINGS- PERIODE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERINGS- PERIODE"

Transkript

1 gr / desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 3.kv Utenrikshandelen med varer. Foreløpige tall Nov Engrosprisindeksen Nov Produsentprisindeksen Nov Veterinærenes sjukebehandlinger Skipsopplegg 30. nov Rutebilstatistikk Veitrafikkulykker med personskade Nov Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt Okt Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 11, Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember STATISTISK SENTRALBYRÅ ØNSKER SINE FORBINDELSER EN GLEDELIG JUL OG ET GODT NYTTÅR Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

2 (SU nr. 51/52, 1094) SKOGBRUKET. UTVALGSTELLING FOR Statistisk Sentralbyrå har beregnet driftsutgifter mv. i skogbruket for. Beregningene bygger på oppgaver fra et representativt utvalg av skogeiendommer med minst dekar produktivt skogareal. Utvalget er trukket blant oppgavegiverne til landbrukstellinga Ved beregningene er det nyttet oppgaver fra knapt eiendommer. I resultattabellene er det brukt følgende distriktsinndeling: Østlandet, søndre del, som omfatter hele Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker. Av Hedmark: kommunene Hamar, Kongsvinger, Ringsake, Vang, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Elverum. Av Oppland: kommunene Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran og Søndre Land. Av Buskerud: kommunene Ringerike, Hole, Drammen, Kongsberg, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum. Østlandet, nordre del, omfatter de kommuner i Hedmark, Oppland og Buskerud som ikke er med i distrikt Østlandet, søndre del. Telemark, Agder omfatter Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Vestlandet omfatter Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker, elandomfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker og kommunene Bindal, Brønnøy, SOmna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Rana i Nordland fylke. Nord-Norge omfatter de kommunene i Nordland som ikke er med i distrikt Trøndelag, Helgeland foruten fylkene Troms og Finnmark. For 1980 er imidlertid Troms ikke med. Det var skogsdrift på 35 prosent av eiendommene i. Virksomheten var størst i distrikt "Østlandet, søndre del", der det var drift på 55 prosent av eiendommene, mens det på "Vestlandet" og i "Nord-Norge" bare var drift på henholdsvis 19 og 11 prosent (tab. 3). I ble 72 prosent av skogsvirket drevet fram under skogeiernes administrasjon, mens 28 prosent ble satt bort til andre (skogeierforeninger, entreprenører, rotsalg mv.) (tab. 4). Av det skogsvirket som ble drevet fram under eiers administrasjon ble 33 prosent hogd og 37 prosent kjørt fram av eier og familiemedlemmer (tab. 5). Av totalkvantumet, dvs. kvantum både ved egne og bortsatte drifter, ble 24 prosent hogd og 26 prosent kjørt fram av eier og familiemedlemmer (tab. 1). Tabell 1. Framdrevet skogsvirke som eier og familiemedlemmer har hogd/kjørt i prosent av totalavvirkning til salg Østlandet, Østlandet, Telemark, Trøndelag, Ar Hele landet søndre nordre Agder Ho st K.Orin Ho st Kjønn Ho st K'ørin Ho st KjønnHo st Kjønn (26)

3 2 Av skogsvirket ble 1 prosent kjørt fram med hest, 45 prosent med jordbrukstraktor, 52 prosent med spesialmaskiner og 2 prosent på andre måter (tab. 6). Skogeiernes og deres familiemedlemmers arbeid i skogen i er beregnet til 704 dagsverk. Verdien av egeninnsatsen er beregnet til 282 mill. kroner (tab. 7). Utgiftene i forbindelse med skogbruksvirksomheten er beregnet til mill. kroner for (tab. 8). Dette er 37 mill. kroner mindre enn året før. Verdien av skogeiernes egeninnsats er ikke med i disse tallene. Fra og med 1980 er de sosiale utgiftene fordelt på de respektive utgiftsposter. Avvirkningsavgift er ført sammen med utgifter til merking og måling, mens de Abr er fort sammen med administrasjonsutgifter. De direkte utgiftene til hogst og framdrift, når arbeidet utføres av leid arbeidskraft som selv holder utstyr, er beregnet til kr 98 pr. m 3 i. Sosiale utgifter er med i tallene fra og med 1980, mens de ikke er inkludert for drene før. For bortsatte drifter er sosiale utgifter inkludert for alle Arene. For er de beregnede utgifter til hogst og framdrift ved bortsatte drifter kr 95 pr. m 3, mot kr 91 året før (tab. 9). PA grunnlag av utgiftstallene har en foretatt beregninger av driftskostnader i skogbruket (tab. 10). Fra disse beregningene, hvor det inngår en del skjønnsmessig fastsatte forutsetninger, spesifiseres at: - verdien av eiers og familiemedlemmers arbeid er tatt med som driftskostnad. - deler av nyanskaffelses- og vedlikeholdsutgifter på noen maskiner, redskaper og andre driftsmidler er overført til postene for skogkultur og veibygging. Det samme er gjort med en del av utgiftene på postene diverse driftsutgifter og administrasjonsutgifter. - det er beregnet avskrivninger på varige driftsmidler i stedet for utgifter til nyanskaffelser. For maskiner, redskaper og andre driftsmidler er avskrivninger satt til prosent av utgifter til nyanskaffelser. For helårsbilveier og for traktor- og vinterbilveier er avskrivningene henholdsvis 30 og 75 prosent av de beregnede årlige kostnader ved nyanlegg og ombygging Ved beregningene er det ikke gjort fradrag for offentlige tilskudd. I tabellene er usikre tall satt i parentes. Driftskostnadene før avskrivninger og skogkulutr er beregnet til 129 kroner pr. m 3. Avskrivningene er beregnet itl 20 kroner pr. m 3 og skogkulturkostnadene til 28 kroner pr. m 3. Dette gir kostnader på i alt 177 kroner pr. m 3 for (tab. 2). Tabell 2. Beregnede kostnader og gjennomsnittlig tømmerpris pr. m 3 Kostnader ved tømmerdriften Avskrivnin er Kostnader i alt Skogkulturkostnader Gjennomsnittspris for sal svirke

4 Tabell 3. Eiendommer med avvirkning i prosent av eiendommer i alt Distrikt Størrelsesklasse etter produktivt skogareal HELE LANDET Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " It " i, dekar og mer' Medregnet alle statsskoger, uansett størrelse. Tabell 4. Framdrevet skogsvirke til salg administrert av skogeierne i prosent av framdrevet skogsvirke til salg i alt Distrikt Størrelsesklasse etter produktivt skogareal HELE LANDET Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " tt dekar og mer (77) (74) (85) (80) (85) (74) (81) (66) (74) (69) Tabell 5. Hogst og framkjøring av skogsvirke i drifter administrert av skogeier etter arbeidskrafttype. Prosent Ar Distrikt Størrelsesklasse Hogst Lunning og /samkjøring Leid Leid. _ ar ei s- Leid Eier og kraft, kraft, Eier og arbeids- familie- arbeids- skogkraft medlemmer takers eiers medlemmer familie- utstyr utstyr Hele landet t1 1f tt tt 11 tt tt tt Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet (21) (79) (17) (16) (67) Trøndelag, Helgeland Nord-Norge (49) (51) (15) (29) (56) dekar (4) vt " 93 (7) 61 (23) (14) " dekar og mer

5 4 Tabell 6. Framdrevet skogsvirke etter transportutstyr brukt ved terrengtransporten. Prosent Ar Distrikt Størrselsklasse I alt Jordbrukstraktor (alle Hest størrelser), spesialtraktor under 50 hk Spesialtraktor, Andre 50 hk og måter større Hele landet tt I t tt Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " " dekar og mer (1) (1) (80) 50 (61) (52) (17) 48 (32) (1) (1) (1) (2) (2) Tabell 7. Eiers og familiemedlemmers arbeid i skogen. Dagsverk og beregnet verdi Arbeidsoperasjon Hogst og framdrift Skogkulturarbeider Investeringsarbeider Annet arbeid i skogen Administrasjon Distrikt Ostlandet, søndre del Ostlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge Størrelsesklasse dekar " tt " dekar og mer (13 700) (18 700) Dagsverk I ALT (7 800) (19 000) kr 1) (17 500) I ALT Arbeidsoperasjon Hogst og framdrift Skogkulturarbeider Investerigsarbeider Annet arbeid i skogen Administrasjon 1) For timer pr. For timer pr. For timer pr. For timer pr. For 8 timer pr. dag og kr 34,- pr. time dag og kr 36,- pr. time dag og kr 40,- pr. time dag og kr 44,50 pr. time dag og kr 50,- pr. time

6 Tabell 8..Hovedtall for utgifterl) i skogbruket kroner Flogst flogst og Maskinog fram- Admi- er, Ar fram- drift, Måling, Diverse Sosia- ni red- Distrikt I alt drift, drif- merk- drifts- le ut- stra- Skog- Skogs- skaper Størrelsesklasse skog- ter ing ut- gifter sjons- kultur veier og eier- bort- gifter ut- andre ens satt gifter driftsdrif- til midler ter andre 1978 Hele landet " It " if " It " " Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " dekar og mer ) Verdien av skogeiers og familiemedlemmers arbeid er ikke tatt med i utgiftstallene. Se ellers tekstdel. Tabell 9. Utgifter til hogst og framdrift. Kroner pr. m 3 fast mål uten bark Ar Distrikt Størrelsesklasse Drifter administrefi av Drifter skogseieren bortsatt Fram-, til ayfre I alt Hogst drift i alt 1978 Hele landet t tt It t? t? Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet (110) Trøndelag, Helgeland Nord-Norge (119) dekar " " dekar og mer ) Sosiale utgifter er ikke medregnet for 1978 og Sosiale utgifter er medregnet fra og med Tallene gjelder hogst og framdrift med leid arbeidskraft. 2) Med arbeidstakers utstyr. 3) Sosiale utgifter medregnet.

7 6 Tabell 10. Beregnede driftskostnader for hele landet Mill. kroner Utgifter til hogst og framdrift Eiers og familiemedlemmers arbeid med hogst og framdrift Vedlikehold og brøyting av skogsveier Vedlikehold av maskiner, redskaper og andre driftsmidler Eiers og familiemedlemmers arbeid me.d vedlikehold Måling og merking Diverse driftsutgifter Diverse arbeid utført av eier og familiemedlemmer Administrason j ) ' 9 63 Kostnader før avskrivning Avskrivning på helårs skogsbilveier (30 prosent) Avskrivning på andre skogsveier (75 prosent) Avskrivning på maskiner, redskaper og andre driftsmidler ( prosent) Avskrivning i alt Kostnader etter avskrivning Skogkulturkostnader Kostnader i alt Kroner pr. m 3 Kostnader før avskrivning Avskrivning Kostnader etter avskrivning Skogkulturkostnader Kostnader i alt ) Medregnet eiers og familiemedlemmers arbeid med administrasjon

8 7 (SU nr. 51/52, 1984) ARBEIDSTAKERSTATISTIKK FOR OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 3. KVARTAL 1984 ForelOpige tall fra arbeidstakerstatistikken for 3. kvartal (22. august) 1984, viser at tallet på arbeidstakere i industrien var I bygge- og anleggsvirksomhet var det arbeidstakere og i oljeutvinning og bergverksdrift var det arbeidstakere. Kommentarer til datagrunnlaget Arbeidstakerstatistikken bygger hovedsakelig på opplysninger fra arbeidstakerregisteret som Rikstrygdeverket og trygdekontorene har ansvaret for. Det ajourholdes løpende ved at arbeidsgiverene melder når et arbeidsforhold starter eller opphører. Forsinkede meldinger fra arbeidsgivere er i dag med på å svekke kvaliteten av arbeidstakerregisteret. For ikke å få for lang produksjonstid på statistikken, har Byrået likevel valgt å foreta et uttak fra registeret 4 uker etter referansetidspunktet. Tall basert på dette uttaket kalles foreløpige tall. Det blir gjort et nytt uttak 16 uker etter referansetidspunktet. Tall basert på dette uttaket publiseres sammen med neste kvartals foreløpige tall. Det kommer også en del meldinger seinere enn 16 uker etter referansetidspunktet. Disse fanges stort sett opp av en årlig totalkontroll som for årene 1981, og 1983 ble foretatt i oktober. Resultatet av disse tre totalkontrollene var en nedgang i antallet registrerte arbeidstakere. En må regne med at kvaliteten på registeret er best like etter totalkontrollen og at tallet på registrerte arbeidstakere øker noe fram mot neste totalkontroll som en følge av forsinkede meldinger. Jamføring med 3. kvartal 1983 Jamført med 3. kvartal 1983 viser de foreløpige tallene for 3. kvartal 1984 en økning på om lag arbeidstakere i industrien og en nedgang på om lag 200 arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet. I oljeutvinning og bergverksdrift har det vært en økning på om lag arbeidstakere. Ved jamføringen må en ta hensyn til at tallene for 3. kvartal 1983 er korrigert etter den årlige totalkontrollen. Resultatet av denne kontrollen var at de foreløpige tallene for 3. kvartal 1983 ble redusert med drøyt arbeidstakere i industrien og med om lag i bygge- og anleggsvirksomhet. Tallet for oljeutvinning og bergverksdrift ble ikke vesentlig endret. Referansedato for 3. kvartal er nest siste uke i august. På dette tidspunkt er det ansatt en del ferievikarer, særlig i industrien. De foreløpige tallene for 3. kvartal omfatter erfaringsmessig også en del ferievikarer som er sluttet på dette tidspunktet, men som ikke er blitt meldt ut av arbeidstakerregisteret i rett tid. Når resultatet av totalkontrollen i tidligere dr har vært en relativ stor nedgang i antall registrerte arbeidstakere, skyldes dette for en del ferievikarer som ikke er blitt meldt ut av registeret før ved totalkontrollen. Regional fordeling av bygge- og anleggsvirksomhet Fra og med 1. kvartal 1984 ble metoden for fordeling av arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet etter arbeidssted noe endret. Tallene for arbeidstakere etter arbeidsstedsfylke (tabell 4) for kvartalene i 1983 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for seinere kvartaler. Utslaget er størst for Oslo som har fått en økning på om lag arbeidstakere for 1. kvartal 1984 som en følge av den nye fordelingsmetoden, mens Akershus har fått en nedgang på om lag 900. For de andre fylkene er endringene mindre (se Nye distriktstall).

9 Tabell 1. Arbeidstakere etter næring. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal ). Hele landet Næring kv. 3.kv. 2) 4.kv. 2). 1 kv. 2) foreløpige 2.kv. tall. v. foreløpige tall 2 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 21 Bryting av kull 22 Utvinning av råolje og naturgass 23 Bryting og utvinning av malm 29 Bergverksdrift ellers 3 INDUSTRI 31 Produksjon av næringsmidler m.m Produksjon av næringsmidler Av dette: 3114 Produksjon av fiskevarer Produksjon 'av drikkevarer og tobakksvarer 32 Produksjon av tekstilvarer m.m. 321 Produksjon av tekstilvarer Produksjon av klær, skotøy, lærog skinnvarer 33 Produksjon av trevarer 331 Produksjon av trevarer 332 Produksjon av møbler og innredninger 34 Treforedling m.m 341 Treforedling 342 Grafisk produksjqa og forlagsvirksomhet"' ' Av dette: Avisbud 35 Produksjon av kjemiske produkter 351 Produksjon av kjemiske råvarer 352 Produksjon av kjemisk- tekniske produkter Raffinering av jordolje og produksjon av jordolje- og kullprodukter Produksjon og reparasjon av gummiog plastprodukter 36 Produksjon av mineralske produkter 37 Produksjon av metaller 371 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 372 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 38 Produksjon av verkstedprodukter 381 Produksjon av metallvarer 382 og 384 Produksjon av maskiner og transportmidler Av dette: og 3841 Produksjon av oljerigger og fartøyer 383 og 385 Produksjon av elektriske apparater m.m 39 Industriproduksjon ellers 5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 4) 501 Byggevirksomhet 502 Anleggsvirksomhet Av dette: 5023 Oljeboring4) 17,5 17,4 17,8 18,5 18,5 19,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 9,8 10,0 10,5 11,1 11,1 11,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 334,3 330,2 328,9 330,5 331,4 335,5 55,7 54,7 54,7 55,2 55,6 56,7 49,0 49,0 49,3 49,7 50,8 12,9 13,2 13,2 13,2 13,7 5,7 5,7 5,9 5,9 6,0 16,2 15,6 15,6 15,5 15,5 15,4 9,0 8,8 8,7 8,7 8,6 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 31,5 31,7 31,5 31,5 31,7 31,7 22,7 22,5 22,4 22,5 22,7 9,0 9,0 9,1 9,1 9,3 49,7 49,3 49,5 48,8 48,9 49,2 15,4 15,3 15,4 15,3 15,4 33,8 34,1 33,5 33,6 33,8 8,7 8,7 8,7 8,4 8,2 8,3 27,5 27,2 27,1 27,4 27,4 27,8 9,1 9,0 9,2 9,1 9,4 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 11,4 11,1 10,8 10,8 10,9 11,1 24,4 23,9 23,9 24,4 24,4 25,1 11,7 11,7 11,7 11,8 12,1 12,3 12,2 12,7 12,6 13,0 115,1 113,6 112,8 113,9 114,1 115,2 24,8 25,0 25,1 25,2 25,6 66,1 65,3 66,1 66,2 66,9 36,3 34,2 36,1 36,0 36,3 22,6 22,4 22,6 22,6 22,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 123,1 121,1 116,3 118,7 119,4 122,9 73,3 73,0 70,0 69,6 70,1 72,0 49,8 48,1 46,2 49,1 49,2 51,0 3,2 3,2 3,2 3,6 4,1 3,8 1) Kvartalstallene gjelder en bestemt undersøkelsesdato. 3. kvartal august. 4. kvartal november. 1. kvartal februar. 2. kvartal mai 3. kvartal august. 2) Tallene er justert for feil som er funnet etter forrige publisering. 3) Nedgangen fra 1. kvartal til 2. kvartal 1984 skyldes hovedsakelig at antall avisbud i næring 342 i Buskerud er gått ned med 450 i forbindelse med etablering av et eget distribusjonsfirma. 4) Arbeidstakere på norske installasjoner i utenlandske farvann ikke inkludert.

10 Tabell 2. Arbeidstakere i oljeutvinning oggverksdrift etter arbeidsstedsfylke. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal Fylke 3.kv. 2) 4.kv. 2) 2.kv. 1.kv. 2) foreløpige tall 2.kv. 3.kv. foreløpige tall Hele landet østfold Akershus I Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder, Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland , Troms Finnmark Svalbard Nordsjöen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. Tabell 3. Arbepstakere i industri etter arbeidsstedsfylke. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal 1984' Fylke kv. 2) 4.kv. 2) 1.kv. 2) kv. 3.kv. fore- 2.kv. foreløpige løpige tall tall Hele landet 3) østfold Akershus Oslo Hedmark ' Oppland. 4., Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nordsjøen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. 3) Inkludert arbeidstakere med uoppgitt arbeidsstedsfylke. 4) Se note 3 til tabell I.

11 Tabell 4. Arbeidstakere i bygge- og arilpggsvirksomhet etter arbeidsstedsfylke. 3. og 1., 2. og 3. kvartal 1984 i og 4. kvartal 1983 Fylke ) 3.kv. 2) 4.kv. 2).kv. 1.kv. 2) foreløpige 2.kv. tall foreløpige tall Hele landet 4) østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Nordsjøen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. 3) Tallene for de enkelte fylker er ikke sammenliknbare for 1983 og 1984, se tekstdelen foran. 4) Inkludert arbeidstakere med uoppgitt arbeidsstedsfylke.

12 11 (SU nr. 51/52, 1984) UTENRIKSHAN:DELEN MED VARER I NOVEMBER OG JANUAR-NOVEMBER FORELØPIGE TALL Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen utenom skip og oljeplattformer viste for november en innførsel på mill.kr, og en utførsel på mill.kr. Verdien av innførselen var 28 prosent høyere og verdien av utførselen 25 prosent høyere enn i november i fjor. Utførselsverdien var større enn i noen tidligere måned. I januar-november 1984 var verdien av vareinnførselen mill.kr og verdien av vareutførselen mill.kr, som var 19 og 20 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Verdien av utført råolje og naturgass var i januar-november i år mill.kr. Dette var 22 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Utførselsoverskottet i januar-november i Ar var mill.kr mot mill.kr i de samme månedene i fjer, en økning på 24 prosent. Skip og oljeplattformer er da ikke regnet med. Dersom utførselen av råolje og naturgass også blir holdt utenfor, var det et innførselsoverskott januar-november i år på mill.kr. Det svarer til en oppgang på 20 prosent fra samme periode i fjor. Sesongkorrigerte tall for perioden september-november regnet utenom skip og oljeplattformer og for utførselen også utenom råolje og naturgass, viste en oppgang i importverdien på 9,9 prosent og en oppgang i utførselsverdien på 5,7 prosent sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Tabelloversikt. Mill.kr November Endring Jan.-nov. Endring i pst i pst. 1. Innførsel uten skip og oljeplattformer , ,9 2. Utførsel uten skip og oljeplattformer , ,1 Av dette: Råolje og naturgass , ,9 3. Utførsel uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass , ,2 4. Utførselsoverskott uten skip og oljeplattformer (2-1) , ,9 5. Innførselsoverskott uten skip og oljeplattformer og uten utført råolje og naturgass (1-3) , ,1

13 12 (SU nr. 51/52, 1984) ENGROSPRISINDEKSEN FOR NOVEMBER 1984 (1981=) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) viste en stigning på 0,5 prosent fra oktober til november Indekstallene var henholdsvis 122 og 123. Fra november 1983 til november 1984 steg engrosprisindeksen med 6,7 prosent. I gjennomsnitt for de elleve forste månedene i år var indeksen 6,4 prosent hoyere enn i tilsvarende periode i fjor. Engrosprisindeksen (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands). 1981= Vekt 0/00 Nov Okt nov Endring prosent Jan.-nov Nov jan.-nov nov Totalindeks 1 000, ,5 6,4 6,7 Matvarer og levende dyr. 210, ,2 7,3 7,9 Drikkevarer og tobakk 20, ,5 6,4 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 71, ,3 10,5 7,6 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft mv a 180, ,5 7,8 9,2 Dyre- og plantefett, voks 3, ,7 24,8 16,9 Kjemikalier 66, ,2 5,8 5,0 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 178, ,3 5,3 5,4 Maskiner og transportmidler 159, ,0 3,7 4,5 Forskjellige ferdigvarer 107, ,8 4,9 4,9 Engrosprisindeks etter visse anvendelser: Konsum 252, ,6 6,4 6,9 Investering 91, ,8 3,9 4,3 Vareinnsats i bygg og anlegg 104, ,7 5,0 4,5

14 13 (SU nr. 51/52, 1984) PRODUSENTPRISINDEKSEN FOR NOVEMBER 1984 (1981=) Statistisk Sentralbyrås prisindeks for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, produsentprisindeksen, steg med 0,8 prosent fra oktober til november Indekstallene var henholdsvis 126 og 127. Fra november 1983 til november 1984 steg produsentprisindeksen med 7,9 prosent. I gjennomsnitt for de elleve første månedene i Ar var indeksen 6,9 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift steg med 2,5 prosent fra oktober til november For industri steg indeksen med 0,5 prosent. Indeksen for kraftforsyning steg med 0,1 prosent. Fra november 1983 til november 1984 steg indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift med 11,3 prosent. Indeksen for industri steg med 6,8 prosent. For kraftforsy7ing steg indeksen med 10,6 prosent. Produsentprisindeksen for november 1984 (1981=) Endring i prosent Nov. Okt Jan.-nov Nov nov jan.-nov nov OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 127 0,8 6,9 7,9 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 132 2,5 4,9 11,3 Utvinning av råolje og naturgass ,7 5,1 12,0 Bryting og utvinning av malm 110 0,6-0,3 2,7 INDUSTRI ,5 6,7 6,8 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 131 1,0 7,7 8,3 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer 114 0,4 3,5 4,0 Produksjon av trevarer 119 0,9 5,2 4,4 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 122-0,1 7,5 10,2 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter 117 0,6 3,9 5,8 Produksjon av mineralske produkter 124 1,7 5,3 4,0 Produksjon av metaller 130-1,8 15,0 8,5 Produksjon av verkstedprodukter 120 1,4 3,9 5,3 KRAFTFORSYNING 149 0,1 11,6 10,6

15 jl (SU nr. 51/52, 1984) VETERINÆRENES SJUKEBEHANDLINGER 1983 Statistisk Sentralbyrd har bearbeidet oppgavene over behandlede sjukdomstilfelle i 1983 etter veterinærenes meldinger. I 1983 ble det under gruppe A (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres omgående) meldt om 2 storfebesetninger som var smittet av miltbrann. I 5-årsperioden var miltbrann hos storfe og tuberkulose hos hund de eneste sjukdommene i gruppe A som ble rapportert. Det var én storfebesetning som var smittet av miltbrann i hvert av årene I var én storfebesetning smittet av miltbrann og én hundebesetning smittet av tuberkulose. I gruppe B (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres månedsvis) ble det meldt om besetninger som var smittet i I gjennomsnitt pr. år for perioden ble det rapportert besetninger smittet av sjukdommer i gruppe B besetninger ble i 1983 behandlet for parasittære sjukdommer, mangelsjukdommer og Odemsjuke. I gjennomsnitt for perioden ble det behandlet besetninger for slike sjukdommer. I tillegg til sjukdommer nevnt ovenfor, var det i andre sjukdomstilfelle som ble behandlet av veterinær. Av disse var det tilfelle som gjaldt hest, som gjaldt storfe, som gjaldt sau, som gjaldt svin og tilfelle som gjaldt hund. Sammenliknet med gjennomsnittet for 5-årsperioden er det en Økning i antall behandlede sjukdomstilfelle for alle dyreslag.

16 15 Tabell 1. Rapportpliktige dyresjukdommer. Besetninger smittet Dyreart og sjukdom Gjennomsnitt HEST B 1 Influensa og influensaliknende sjukdommer B 4 Kverke B 8 Munnsjuke B 18 Ringorm B 19 Salmonellose B 32 Smittsomme paringsinfeksjoner STORFE A 6 Miltbrann 1 2 B 2 Invasjon med båndormlarver 9 2 B 3 Kopper 3 15 B 6 Listeriose 5 7 B 7 Miltbrannsemfysem 7 10 B 9 Nekrosebasillinfeksjon 2 22 B 11 Ondartet katarrfeber B 13 Paratuberkulose 0 - B 14 Pasteurellose 5 5 B 18 Ringorm B 19 \Salmonellose 8 5 B 27 Smittsom jurbetennelse 49 B 30 Smittsom luftveiskatarr og smittsom tarmbetennelse SAU B 2 Invasjon med båndormlarver 0 B 6 Listeriose B 7 Miltbrannsemfysem 0 B 9 Nekrosebasillinfeksjon 2 B 14 Pasteurellose B 15 Progressiv interstitiell pneumoni ("mædi") 5 B 17 Rickettsiose B 18 Ringorm 0 B 19 Salmonellose 1 B 33 Toxoplasmose GEIT B 6 Listeriose B 13 Paratuberkulose 8 6 B 14 Pasteurellose 10 6 B 27 Smittsom jurbetennelse 0 B 33 Toxoplasmose 2 5 SVIN B 6 Listeriose 0 - B 9 Nekrosebasillinfeksjon - 1 B 10 Nekrotiserende enteritt 0 1 B 14 Pasteurellose 5 4 B 18 Ringorm 1 1 B 19 Salmonellose 0 B 31 Smittsom nysesjuke B 34 Trikinose 1 HUND A 18 Tuberkulose 0 B 5 Leptospirose 1 B 14 Pasteurellose 0 B 18 Ringorm B 19 Salmonellose 0 B 33 Toxoplasmose 1 B 37 Valpesjuke 0

17 16 Tab.:sti. 1 (forts.). Rapportpliktige dyresjukdommer. Besetninger smittet Dyreart og sjukdom jennom snitt KATT B 14 Pasteurellose O B 18 Ringorm PELSDYR B G Listeriose B 14 Pasteurellose B 18 Ringorm B 19 Salmonellose B 23 Smittsom Nernebetennelse hos rev B 34 Trikinose'" B 39 Virusenteritt hos mink FJØRFE SO B 14 Pasteurellose 1 B 19 Salmonellose 9 10 B 21 Smittsom bronkitt hos høns B 25 Smittsom hjerne-, ryggmargbetennelse hos hon.s. 5 - B 26 Smittsom hønselammelse B 35 Tuberkulose 0 ANDRE DYR B 2 Invasjon med båndormlarver 15 8 B 3 Kopper 0 B 6 Listeriose 1 B 12 Papegøyesjuke 12 7 B 14 Pasteurellose 3 B 18 Ringorm 8 5 B 19 Salmonellose B 33 Toxoplasmose 0 1) Omfatter også villrev (rodrev). Tabell 2. Ikke rapportpliktige husdyrsjukdommer. Sjukdomstilfelle behandlet på besetningsbasis Sjukdom utenom gruppe A og B Hest Storfe Sau Svin Hund Gj.sn Gj.sn Gj.sn Gj.sn Gj.sn Nr. 43. Ektoparasitter Enterotoxemi hos sau Koksidiose Leversnyltere Lungeorm Mage-, tarmsnyltere Mangelsjukdommer, avitaminoser m.m Munnskurv hos småfe Rødsjuke hos svin Skabb hos andre dyr enn sau Smittsom øyenbetennelse 55. () Odemsjuke Sum nr

18 17 Tabell 3. Ikke rapportpliktige husdyrsjukdommer. Utenom sjukdommer behandlet pa besetningsbasis. Behandlede tilfelle Sjukdom utenom gruppe A og B Hest Storfe Sau Svin Gj.sn. Gj.sn. Gj.sn Hund Gj.sn Nr. 1. Agalakti Aktinomoykose Beinbrudd , Bråsott Bukhinnebetennelse Børbetennelse , BO- og skjedevrenging Forgiftning Fødselsparese, -krampe , Graskrampe, fjøskrampe Haemoglobinuri, 7 haematuri Hjerne-, ryggmargssjukdommer Hjerte-, hjertesekksjukdommer , Hov-, klauv-, klosjukdommer Hudsjukdommer ' 16. Indigestion, akutt (trommesjuke, kolikk) Indigestion, kronisk (ketose m. m ) Kasting, ikke meldepliktige "Kvast" Ledd-, sene- og seneskjedesjukdommer Leieforandring av mage- og tarmtraktus Leversjukdommer Luftveissjukdommer Lunge- og brysthinnesjukdommer Mage-, og tarmbetennelse Mastitter, ikke meldepliktige Misdannelser Muskeldegenerasjoner Nyresjukdommer Piroplasmose Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) 32. Speddyrinfeksjoner Spenesjukdommer Sterilitet, ikke meldepliktig Stivkrampe Svulster Sår, kontusjoner, flegmoner, abscesser m.m Tilbakeholdt etterbyrd Uregelmessige fødsler Urinveissjukdommer Andre utenom A- og B- listen og unntatt nr nedenfor Sum nr O

19 18 (SU nr. 51/52, 1984) SKIPSOPPLEGG PR. 30. NOVEMBER 1984 Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg i norske havner viser at 15 tankskip på til sammen bruttotonn og 6 tørrlastskip på til sammen bruttotonn lå i opplag ved utgangen av november I utlandet lå det ifølge opplysninger i Norges Handels- og Sjøfartstidende 4 norske tankskip på til sammen bruttotonn i opplag. Opplagstonnasjen i alt utgjorde 14 prosent av handelsflåten. Ved utgangen av november 1983 lå 21,2 prosent av handelsflåten i opplag. I løpet av november 1984 er 1 tørrlastskip på bruttotonn solgt til utlandet. Det er ikke kommet inn opplysninger om nye opplag av norske skip for november måned. Statistikken omfatter norske handelsskip på 500 bruttotonn og over som ligger i opplag, med eller uten mannskap om bord. Skip som reparerer eller venter på plass ved verksted er ikke tatt med i statistikken. Skip som ligger i opplag for befrakters regning og skip som nyttes som lagerskip er derimot med.

20 19 Tabell 1. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden I ALT Skip I alt Tankskip Tørrlastskip Pst. av Pst. av Pst. av Tonnasjn ton- Ton- tank- Ton- tørrlast., asji Skip nasje ton- Skip nasje ton- 1) alt nasje nasje 1) Br. tonn Br.tonn Br.tonn Oktober , , ,0 November , , ,6 Desember , , , Januar , , ,3 Februar , , ,4 Mars , , ,1 April , , ,1 Mai , , ,1 Juni , , ,4 Juli , , ,4 August , , ,1 September , '22, ,2 OliAobér , , ,2 November , , ,1 I NORGE 1983 Oktober , , ,7 November , , ,4 Desember , , , Januar , , ,2 Februar , , ,4 Mars , , ,1 April , , ,1 Mai , , ,1 Juni , , ,4 Juli , , ,4 August , , ,1 September , , ,2 Oktober , , ,2 November , , ,1 I UTLANDET 2) 1983 Oktober , , ,2 November , , ,2 Desember , , , Januar , , ,1 Februar , ,1 Mars , ,8 April , ,8 Mai , ,8 Juni , ,1 Juli , ,0 August , ,0 September , ,0 Oktober , ,3 November , ,3 1) Regnet etter Statistisk Sentralbyrås kvartalsstatistikk over handelsflåtens størrelse. 2) Etter oppgaver i Norges Handels- og Sjaartstidende.

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301 90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 0 VETERINÆRSTATISTIKK 90 VETERINARY STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 9 ISBN 90 ISSN 00 FORORD Denne publikasjonen inneholder blant annet data om veterinærenes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter,

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, Nr. 15/86 9. april 1986 INNHOLD Emne Side 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, 1985...... 1 22 Helsepersonellstatistikk - Leger, 1985 2 22 Helsepersonellstatistikk - Sykepleiere, vernepleiere

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide Nr. 40/88 5. oktober 1988 INNHOLD EmneSide 23 Universitetseksamener. Høstsemesteret, 1987 1 25 Barnehager, 1987 3 33 Lønnsstatistikk for privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1988 7 41 Husdyr,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer