REGISTRERINGS- PERIODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERINGS- PERIODE"

Transkript

1 gr / desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet 3.kv Utenrikshandelen med varer. Foreløpige tall Nov Engrosprisindeksen Nov Produsentprisindeksen Nov Veterinærenes sjukebehandlinger Skipsopplegg 30. nov Rutebilstatistikk Veitrafikkulykker med personskade Nov Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt Okt Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 11, Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember STATISTISK SENTRALBYRÅ ØNSKER SINE FORBINDELSER EN GLEDELIG JUL OG ET GODT NYTTÅR Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

2 (SU nr. 51/52, 1094) SKOGBRUKET. UTVALGSTELLING FOR Statistisk Sentralbyrå har beregnet driftsutgifter mv. i skogbruket for. Beregningene bygger på oppgaver fra et representativt utvalg av skogeiendommer med minst dekar produktivt skogareal. Utvalget er trukket blant oppgavegiverne til landbrukstellinga Ved beregningene er det nyttet oppgaver fra knapt eiendommer. I resultattabellene er det brukt følgende distriktsinndeling: Østlandet, søndre del, som omfatter hele Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker. Av Hedmark: kommunene Hamar, Kongsvinger, Ringsake, Vang, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Elverum. Av Oppland: kommunene Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran og Søndre Land. Av Buskerud: kommunene Ringerike, Hole, Drammen, Kongsberg, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum. Østlandet, nordre del, omfatter de kommuner i Hedmark, Oppland og Buskerud som ikke er med i distrikt Østlandet, søndre del. Telemark, Agder omfatter Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Vestlandet omfatter Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker, elandomfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker og kommunene Bindal, Brønnøy, SOmna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Rana i Nordland fylke. Nord-Norge omfatter de kommunene i Nordland som ikke er med i distrikt Trøndelag, Helgeland foruten fylkene Troms og Finnmark. For 1980 er imidlertid Troms ikke med. Det var skogsdrift på 35 prosent av eiendommene i. Virksomheten var størst i distrikt "Østlandet, søndre del", der det var drift på 55 prosent av eiendommene, mens det på "Vestlandet" og i "Nord-Norge" bare var drift på henholdsvis 19 og 11 prosent (tab. 3). I ble 72 prosent av skogsvirket drevet fram under skogeiernes administrasjon, mens 28 prosent ble satt bort til andre (skogeierforeninger, entreprenører, rotsalg mv.) (tab. 4). Av det skogsvirket som ble drevet fram under eiers administrasjon ble 33 prosent hogd og 37 prosent kjørt fram av eier og familiemedlemmer (tab. 5). Av totalkvantumet, dvs. kvantum både ved egne og bortsatte drifter, ble 24 prosent hogd og 26 prosent kjørt fram av eier og familiemedlemmer (tab. 1). Tabell 1. Framdrevet skogsvirke som eier og familiemedlemmer har hogd/kjørt i prosent av totalavvirkning til salg Østlandet, Østlandet, Telemark, Trøndelag, Ar Hele landet søndre nordre Agder Ho st K.Orin Ho st Kjønn Ho st K'ørin Ho st KjønnHo st Kjønn (26)

3 2 Av skogsvirket ble 1 prosent kjørt fram med hest, 45 prosent med jordbrukstraktor, 52 prosent med spesialmaskiner og 2 prosent på andre måter (tab. 6). Skogeiernes og deres familiemedlemmers arbeid i skogen i er beregnet til 704 dagsverk. Verdien av egeninnsatsen er beregnet til 282 mill. kroner (tab. 7). Utgiftene i forbindelse med skogbruksvirksomheten er beregnet til mill. kroner for (tab. 8). Dette er 37 mill. kroner mindre enn året før. Verdien av skogeiernes egeninnsats er ikke med i disse tallene. Fra og med 1980 er de sosiale utgiftene fordelt på de respektive utgiftsposter. Avvirkningsavgift er ført sammen med utgifter til merking og måling, mens de Abr er fort sammen med administrasjonsutgifter. De direkte utgiftene til hogst og framdrift, når arbeidet utføres av leid arbeidskraft som selv holder utstyr, er beregnet til kr 98 pr. m 3 i. Sosiale utgifter er med i tallene fra og med 1980, mens de ikke er inkludert for drene før. For bortsatte drifter er sosiale utgifter inkludert for alle Arene. For er de beregnede utgifter til hogst og framdrift ved bortsatte drifter kr 95 pr. m 3, mot kr 91 året før (tab. 9). PA grunnlag av utgiftstallene har en foretatt beregninger av driftskostnader i skogbruket (tab. 10). Fra disse beregningene, hvor det inngår en del skjønnsmessig fastsatte forutsetninger, spesifiseres at: - verdien av eiers og familiemedlemmers arbeid er tatt med som driftskostnad. - deler av nyanskaffelses- og vedlikeholdsutgifter på noen maskiner, redskaper og andre driftsmidler er overført til postene for skogkultur og veibygging. Det samme er gjort med en del av utgiftene på postene diverse driftsutgifter og administrasjonsutgifter. - det er beregnet avskrivninger på varige driftsmidler i stedet for utgifter til nyanskaffelser. For maskiner, redskaper og andre driftsmidler er avskrivninger satt til prosent av utgifter til nyanskaffelser. For helårsbilveier og for traktor- og vinterbilveier er avskrivningene henholdsvis 30 og 75 prosent av de beregnede årlige kostnader ved nyanlegg og ombygging Ved beregningene er det ikke gjort fradrag for offentlige tilskudd. I tabellene er usikre tall satt i parentes. Driftskostnadene før avskrivninger og skogkulutr er beregnet til 129 kroner pr. m 3. Avskrivningene er beregnet itl 20 kroner pr. m 3 og skogkulturkostnadene til 28 kroner pr. m 3. Dette gir kostnader på i alt 177 kroner pr. m 3 for (tab. 2). Tabell 2. Beregnede kostnader og gjennomsnittlig tømmerpris pr. m 3 Kostnader ved tømmerdriften Avskrivnin er Kostnader i alt Skogkulturkostnader Gjennomsnittspris for sal svirke

4 Tabell 3. Eiendommer med avvirkning i prosent av eiendommer i alt Distrikt Størrelsesklasse etter produktivt skogareal HELE LANDET Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " It " i, dekar og mer' Medregnet alle statsskoger, uansett størrelse. Tabell 4. Framdrevet skogsvirke til salg administrert av skogeierne i prosent av framdrevet skogsvirke til salg i alt Distrikt Størrelsesklasse etter produktivt skogareal HELE LANDET Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " tt dekar og mer (77) (74) (85) (80) (85) (74) (81) (66) (74) (69) Tabell 5. Hogst og framkjøring av skogsvirke i drifter administrert av skogeier etter arbeidskrafttype. Prosent Ar Distrikt Størrelsesklasse Hogst Lunning og /samkjøring Leid Leid. _ ar ei s- Leid Eier og kraft, kraft, Eier og arbeids- familie- arbeids- skogkraft medlemmer takers eiers medlemmer familie- utstyr utstyr Hele landet t1 1f tt tt 11 tt tt tt Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet (21) (79) (17) (16) (67) Trøndelag, Helgeland Nord-Norge (49) (51) (15) (29) (56) dekar (4) vt " 93 (7) 61 (23) (14) " dekar og mer

5 4 Tabell 6. Framdrevet skogsvirke etter transportutstyr brukt ved terrengtransporten. Prosent Ar Distrikt Størrselsklasse I alt Jordbrukstraktor (alle Hest størrelser), spesialtraktor under 50 hk Spesialtraktor, Andre 50 hk og måter større Hele landet tt I t tt Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " " dekar og mer (1) (1) (80) 50 (61) (52) (17) 48 (32) (1) (1) (1) (2) (2) Tabell 7. Eiers og familiemedlemmers arbeid i skogen. Dagsverk og beregnet verdi Arbeidsoperasjon Hogst og framdrift Skogkulturarbeider Investeringsarbeider Annet arbeid i skogen Administrasjon Distrikt Ostlandet, søndre del Ostlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge Størrelsesklasse dekar " tt " dekar og mer (13 700) (18 700) Dagsverk I ALT (7 800) (19 000) kr 1) (17 500) I ALT Arbeidsoperasjon Hogst og framdrift Skogkulturarbeider Investerigsarbeider Annet arbeid i skogen Administrasjon 1) For timer pr. For timer pr. For timer pr. For timer pr. For 8 timer pr. dag og kr 34,- pr. time dag og kr 36,- pr. time dag og kr 40,- pr. time dag og kr 44,50 pr. time dag og kr 50,- pr. time

6 Tabell 8..Hovedtall for utgifterl) i skogbruket kroner Flogst flogst og Maskinog fram- Admi- er, Ar fram- drift, Måling, Diverse Sosia- ni red- Distrikt I alt drift, drif- merk- drifts- le ut- stra- Skog- Skogs- skaper Størrelsesklasse skog- ter ing ut- gifter sjons- kultur veier og eier- bort- gifter ut- andre ens satt gifter driftsdrif- til midler ter andre 1978 Hele landet " It " if " It " " Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet Trøndelag, Helgeland Nord-Norge dekar " dekar og mer ) Verdien av skogeiers og familiemedlemmers arbeid er ikke tatt med i utgiftstallene. Se ellers tekstdel. Tabell 9. Utgifter til hogst og framdrift. Kroner pr. m 3 fast mål uten bark Ar Distrikt Størrelsesklasse Drifter administrefi av Drifter skogseieren bortsatt Fram-, til ayfre I alt Hogst drift i alt 1978 Hele landet t tt It t? t? Østlandet, søndre del Østlandet, nordre del Telemark, Agder Vestlandet (110) Trøndelag, Helgeland Nord-Norge (119) dekar " " dekar og mer ) Sosiale utgifter er ikke medregnet for 1978 og Sosiale utgifter er medregnet fra og med Tallene gjelder hogst og framdrift med leid arbeidskraft. 2) Med arbeidstakers utstyr. 3) Sosiale utgifter medregnet.

7 6 Tabell 10. Beregnede driftskostnader for hele landet Mill. kroner Utgifter til hogst og framdrift Eiers og familiemedlemmers arbeid med hogst og framdrift Vedlikehold og brøyting av skogsveier Vedlikehold av maskiner, redskaper og andre driftsmidler Eiers og familiemedlemmers arbeid me.d vedlikehold Måling og merking Diverse driftsutgifter Diverse arbeid utført av eier og familiemedlemmer Administrason j ) ' 9 63 Kostnader før avskrivning Avskrivning på helårs skogsbilveier (30 prosent) Avskrivning på andre skogsveier (75 prosent) Avskrivning på maskiner, redskaper og andre driftsmidler ( prosent) Avskrivning i alt Kostnader etter avskrivning Skogkulturkostnader Kostnader i alt Kroner pr. m 3 Kostnader før avskrivning Avskrivning Kostnader etter avskrivning Skogkulturkostnader Kostnader i alt ) Medregnet eiers og familiemedlemmers arbeid med administrasjon

8 7 (SU nr. 51/52, 1984) ARBEIDSTAKERSTATISTIKK FOR OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 3. KVARTAL 1984 ForelOpige tall fra arbeidstakerstatistikken for 3. kvartal (22. august) 1984, viser at tallet på arbeidstakere i industrien var I bygge- og anleggsvirksomhet var det arbeidstakere og i oljeutvinning og bergverksdrift var det arbeidstakere. Kommentarer til datagrunnlaget Arbeidstakerstatistikken bygger hovedsakelig på opplysninger fra arbeidstakerregisteret som Rikstrygdeverket og trygdekontorene har ansvaret for. Det ajourholdes løpende ved at arbeidsgiverene melder når et arbeidsforhold starter eller opphører. Forsinkede meldinger fra arbeidsgivere er i dag med på å svekke kvaliteten av arbeidstakerregisteret. For ikke å få for lang produksjonstid på statistikken, har Byrået likevel valgt å foreta et uttak fra registeret 4 uker etter referansetidspunktet. Tall basert på dette uttaket kalles foreløpige tall. Det blir gjort et nytt uttak 16 uker etter referansetidspunktet. Tall basert på dette uttaket publiseres sammen med neste kvartals foreløpige tall. Det kommer også en del meldinger seinere enn 16 uker etter referansetidspunktet. Disse fanges stort sett opp av en årlig totalkontroll som for årene 1981, og 1983 ble foretatt i oktober. Resultatet av disse tre totalkontrollene var en nedgang i antallet registrerte arbeidstakere. En må regne med at kvaliteten på registeret er best like etter totalkontrollen og at tallet på registrerte arbeidstakere øker noe fram mot neste totalkontroll som en følge av forsinkede meldinger. Jamføring med 3. kvartal 1983 Jamført med 3. kvartal 1983 viser de foreløpige tallene for 3. kvartal 1984 en økning på om lag arbeidstakere i industrien og en nedgang på om lag 200 arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet. I oljeutvinning og bergverksdrift har det vært en økning på om lag arbeidstakere. Ved jamføringen må en ta hensyn til at tallene for 3. kvartal 1983 er korrigert etter den årlige totalkontrollen. Resultatet av denne kontrollen var at de foreløpige tallene for 3. kvartal 1983 ble redusert med drøyt arbeidstakere i industrien og med om lag i bygge- og anleggsvirksomhet. Tallet for oljeutvinning og bergverksdrift ble ikke vesentlig endret. Referansedato for 3. kvartal er nest siste uke i august. På dette tidspunkt er det ansatt en del ferievikarer, særlig i industrien. De foreløpige tallene for 3. kvartal omfatter erfaringsmessig også en del ferievikarer som er sluttet på dette tidspunktet, men som ikke er blitt meldt ut av arbeidstakerregisteret i rett tid. Når resultatet av totalkontrollen i tidligere dr har vært en relativ stor nedgang i antall registrerte arbeidstakere, skyldes dette for en del ferievikarer som ikke er blitt meldt ut av registeret før ved totalkontrollen. Regional fordeling av bygge- og anleggsvirksomhet Fra og med 1. kvartal 1984 ble metoden for fordeling av arbeidstakere i bygge- og anleggsvirksomhet etter arbeidssted noe endret. Tallene for arbeidstakere etter arbeidsstedsfylke (tabell 4) for kvartalene i 1983 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for seinere kvartaler. Utslaget er størst for Oslo som har fått en økning på om lag arbeidstakere for 1. kvartal 1984 som en følge av den nye fordelingsmetoden, mens Akershus har fått en nedgang på om lag 900. For de andre fylkene er endringene mindre (se Nye distriktstall).

9 Tabell 1. Arbeidstakere etter næring. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal ). Hele landet Næring kv. 3.kv. 2) 4.kv. 2). 1 kv. 2) foreløpige 2.kv. tall. v. foreløpige tall 2 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 21 Bryting av kull 22 Utvinning av råolje og naturgass 23 Bryting og utvinning av malm 29 Bergverksdrift ellers 3 INDUSTRI 31 Produksjon av næringsmidler m.m Produksjon av næringsmidler Av dette: 3114 Produksjon av fiskevarer Produksjon 'av drikkevarer og tobakksvarer 32 Produksjon av tekstilvarer m.m. 321 Produksjon av tekstilvarer Produksjon av klær, skotøy, lærog skinnvarer 33 Produksjon av trevarer 331 Produksjon av trevarer 332 Produksjon av møbler og innredninger 34 Treforedling m.m 341 Treforedling 342 Grafisk produksjqa og forlagsvirksomhet"' ' Av dette: Avisbud 35 Produksjon av kjemiske produkter 351 Produksjon av kjemiske råvarer 352 Produksjon av kjemisk- tekniske produkter Raffinering av jordolje og produksjon av jordolje- og kullprodukter Produksjon og reparasjon av gummiog plastprodukter 36 Produksjon av mineralske produkter 37 Produksjon av metaller 371 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer 372 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 38 Produksjon av verkstedprodukter 381 Produksjon av metallvarer 382 og 384 Produksjon av maskiner og transportmidler Av dette: og 3841 Produksjon av oljerigger og fartøyer 383 og 385 Produksjon av elektriske apparater m.m 39 Industriproduksjon ellers 5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 4) 501 Byggevirksomhet 502 Anleggsvirksomhet Av dette: 5023 Oljeboring4) 17,5 17,4 17,8 18,5 18,5 19,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 9,8 10,0 10,5 11,1 11,1 11,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 334,3 330,2 328,9 330,5 331,4 335,5 55,7 54,7 54,7 55,2 55,6 56,7 49,0 49,0 49,3 49,7 50,8 12,9 13,2 13,2 13,2 13,7 5,7 5,7 5,9 5,9 6,0 16,2 15,6 15,6 15,5 15,5 15,4 9,0 8,8 8,7 8,7 8,6 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 31,5 31,7 31,5 31,5 31,7 31,7 22,7 22,5 22,4 22,5 22,7 9,0 9,0 9,1 9,1 9,3 49,7 49,3 49,5 48,8 48,9 49,2 15,4 15,3 15,4 15,3 15,4 33,8 34,1 33,5 33,6 33,8 8,7 8,7 8,7 8,4 8,2 8,3 27,5 27,2 27,1 27,4 27,4 27,8 9,1 9,0 9,2 9,1 9,4 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 11,4 11,1 10,8 10,8 10,9 11,1 24,4 23,9 23,9 24,4 24,4 25,1 11,7 11,7 11,7 11,8 12,1 12,3 12,2 12,7 12,6 13,0 115,1 113,6 112,8 113,9 114,1 115,2 24,8 25,0 25,1 25,2 25,6 66,1 65,3 66,1 66,2 66,9 36,3 34,2 36,1 36,0 36,3 22,6 22,4 22,6 22,6 22,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 123,1 121,1 116,3 118,7 119,4 122,9 73,3 73,0 70,0 69,6 70,1 72,0 49,8 48,1 46,2 49,1 49,2 51,0 3,2 3,2 3,2 3,6 4,1 3,8 1) Kvartalstallene gjelder en bestemt undersøkelsesdato. 3. kvartal august. 4. kvartal november. 1. kvartal februar. 2. kvartal mai 3. kvartal august. 2) Tallene er justert for feil som er funnet etter forrige publisering. 3) Nedgangen fra 1. kvartal til 2. kvartal 1984 skyldes hovedsakelig at antall avisbud i næring 342 i Buskerud er gått ned med 450 i forbindelse med etablering av et eget distribusjonsfirma. 4) Arbeidstakere på norske installasjoner i utenlandske farvann ikke inkludert.

10 Tabell 2. Arbeidstakere i oljeutvinning oggverksdrift etter arbeidsstedsfylke. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal Fylke 3.kv. 2) 4.kv. 2) 2.kv. 1.kv. 2) foreløpige tall 2.kv. 3.kv. foreløpige tall Hele landet østfold Akershus I Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder, Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland , Troms Finnmark Svalbard Nordsjöen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. Tabell 3. Arbepstakere i industri etter arbeidsstedsfylke. 3. og 4. kvartal 1983 og 1., 2. og 3. kvartal 1984' Fylke kv. 2) 4.kv. 2) 1.kv. 2) kv. 3.kv. fore- 2.kv. foreløpige løpige tall tall Hele landet 3) østfold Akershus Oslo Hedmark ' Oppland. 4., Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nordsjøen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. 3) Inkludert arbeidstakere med uoppgitt arbeidsstedsfylke. 4) Se note 3 til tabell I.

11 Tabell 4. Arbeidstakere i bygge- og arilpggsvirksomhet etter arbeidsstedsfylke. 3. og 1., 2. og 3. kvartal 1984 i og 4. kvartal 1983 Fylke ) 3.kv. 2) 4.kv. 2).kv. 1.kv. 2) foreløpige 2.kv. tall foreløpige tall Hele landet 4) østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Nordsjøen ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1. 3) Tallene for de enkelte fylker er ikke sammenliknbare for 1983 og 1984, se tekstdelen foran. 4) Inkludert arbeidstakere med uoppgitt arbeidsstedsfylke.

12 11 (SU nr. 51/52, 1984) UTENRIKSHAN:DELEN MED VARER I NOVEMBER OG JANUAR-NOVEMBER FORELØPIGE TALL Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen utenom skip og oljeplattformer viste for november en innførsel på mill.kr, og en utførsel på mill.kr. Verdien av innførselen var 28 prosent høyere og verdien av utførselen 25 prosent høyere enn i november i fjor. Utførselsverdien var større enn i noen tidligere måned. I januar-november 1984 var verdien av vareinnførselen mill.kr og verdien av vareutførselen mill.kr, som var 19 og 20 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Verdien av utført råolje og naturgass var i januar-november i år mill.kr. Dette var 22 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Utførselsoverskottet i januar-november i Ar var mill.kr mot mill.kr i de samme månedene i fjer, en økning på 24 prosent. Skip og oljeplattformer er da ikke regnet med. Dersom utførselen av råolje og naturgass også blir holdt utenfor, var det et innførselsoverskott januar-november i år på mill.kr. Det svarer til en oppgang på 20 prosent fra samme periode i fjor. Sesongkorrigerte tall for perioden september-november regnet utenom skip og oljeplattformer og for utførselen også utenom råolje og naturgass, viste en oppgang i importverdien på 9,9 prosent og en oppgang i utførselsverdien på 5,7 prosent sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Tabelloversikt. Mill.kr November Endring Jan.-nov. Endring i pst i pst. 1. Innførsel uten skip og oljeplattformer , ,9 2. Utførsel uten skip og oljeplattformer , ,1 Av dette: Råolje og naturgass , ,9 3. Utførsel uten skip, oljeplattformer, råolje og naturgass , ,2 4. Utførselsoverskott uten skip og oljeplattformer (2-1) , ,9 5. Innførselsoverskott uten skip og oljeplattformer og uten utført råolje og naturgass (1-3) , ,1

13 12 (SU nr. 51/52, 1984) ENGROSPRISINDEKSEN FOR NOVEMBER 1984 (1981=) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands) viste en stigning på 0,5 prosent fra oktober til november Indekstallene var henholdsvis 122 og 123. Fra november 1983 til november 1984 steg engrosprisindeksen med 6,7 prosent. I gjennomsnitt for de elleve forste månedene i år var indeksen 6,4 prosent hoyere enn i tilsvarende periode i fjor. Engrosprisindeksen (prisindeks for forstegangsomsetning innenlands). 1981= Vekt 0/00 Nov Okt nov Endring prosent Jan.-nov Nov jan.-nov nov Totalindeks 1 000, ,5 6,4 6,7 Matvarer og levende dyr. 210, ,2 7,3 7,9 Drikkevarer og tobakk 20, ,5 6,4 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 71, ,3 10,5 7,6 Brenselsstoffer, brenselolje og elektrisk kraft mv a 180, ,5 7,8 9,2 Dyre- og plantefett, voks 3, ,7 24,8 16,9 Kjemikalier 66, ,2 5,8 5,0 Bearbeidde varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 178, ,3 5,3 5,4 Maskiner og transportmidler 159, ,0 3,7 4,5 Forskjellige ferdigvarer 107, ,8 4,9 4,9 Engrosprisindeks etter visse anvendelser: Konsum 252, ,6 6,4 6,9 Investering 91, ,8 3,9 4,3 Vareinnsats i bygg og anlegg 104, ,7 5,0 4,5

14 13 (SU nr. 51/52, 1984) PRODUSENTPRISINDEKSEN FOR NOVEMBER 1984 (1981=) Statistisk Sentralbyrås prisindeks for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, produsentprisindeksen, steg med 0,8 prosent fra oktober til november Indekstallene var henholdsvis 126 og 127. Fra november 1983 til november 1984 steg produsentprisindeksen med 7,9 prosent. I gjennomsnitt for de elleve første månedene i Ar var indeksen 6,9 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift steg med 2,5 prosent fra oktober til november For industri steg indeksen med 0,5 prosent. Indeksen for kraftforsyning steg med 0,1 prosent. Fra november 1983 til november 1984 steg indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift med 11,3 prosent. Indeksen for industri steg med 6,8 prosent. For kraftforsy7ing steg indeksen med 10,6 prosent. Produsentprisindeksen for november 1984 (1981=) Endring i prosent Nov. Okt Jan.-nov Nov nov jan.-nov nov OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 127 0,8 6,9 7,9 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 132 2,5 4,9 11,3 Utvinning av råolje og naturgass ,7 5,1 12,0 Bryting og utvinning av malm 110 0,6-0,3 2,7 INDUSTRI ,5 6,7 6,8 Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk 131 1,0 7,7 8,3 Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer 114 0,4 3,5 4,0 Produksjon av trevarer 119 0,9 5,2 4,4 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 122-0,1 7,5 10,2 Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter 117 0,6 3,9 5,8 Produksjon av mineralske produkter 124 1,7 5,3 4,0 Produksjon av metaller 130-1,8 15,0 8,5 Produksjon av verkstedprodukter 120 1,4 3,9 5,3 KRAFTFORSYNING 149 0,1 11,6 10,6

15 jl (SU nr. 51/52, 1984) VETERINÆRENES SJUKEBEHANDLINGER 1983 Statistisk Sentralbyrd har bearbeidet oppgavene over behandlede sjukdomstilfelle i 1983 etter veterinærenes meldinger. I 1983 ble det under gruppe A (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres omgående) meldt om 2 storfebesetninger som var smittet av miltbrann. I 5-årsperioden var miltbrann hos storfe og tuberkulose hos hund de eneste sjukdommene i gruppe A som ble rapportert. Det var én storfebesetning som var smittet av miltbrann i hvert av årene I var én storfebesetning smittet av miltbrann og én hundebesetning smittet av tuberkulose. I gruppe B (smittsomme sjukdommer som skal rapporteres månedsvis) ble det meldt om besetninger som var smittet i I gjennomsnitt pr. år for perioden ble det rapportert besetninger smittet av sjukdommer i gruppe B besetninger ble i 1983 behandlet for parasittære sjukdommer, mangelsjukdommer og Odemsjuke. I gjennomsnitt for perioden ble det behandlet besetninger for slike sjukdommer. I tillegg til sjukdommer nevnt ovenfor, var det i andre sjukdomstilfelle som ble behandlet av veterinær. Av disse var det tilfelle som gjaldt hest, som gjaldt storfe, som gjaldt sau, som gjaldt svin og tilfelle som gjaldt hund. Sammenliknet med gjennomsnittet for 5-årsperioden er det en Økning i antall behandlede sjukdomstilfelle for alle dyreslag.

16 15 Tabell 1. Rapportpliktige dyresjukdommer. Besetninger smittet Dyreart og sjukdom Gjennomsnitt HEST B 1 Influensa og influensaliknende sjukdommer B 4 Kverke B 8 Munnsjuke B 18 Ringorm B 19 Salmonellose B 32 Smittsomme paringsinfeksjoner STORFE A 6 Miltbrann 1 2 B 2 Invasjon med båndormlarver 9 2 B 3 Kopper 3 15 B 6 Listeriose 5 7 B 7 Miltbrannsemfysem 7 10 B 9 Nekrosebasillinfeksjon 2 22 B 11 Ondartet katarrfeber B 13 Paratuberkulose 0 - B 14 Pasteurellose 5 5 B 18 Ringorm B 19 \Salmonellose 8 5 B 27 Smittsom jurbetennelse 49 B 30 Smittsom luftveiskatarr og smittsom tarmbetennelse SAU B 2 Invasjon med båndormlarver 0 B 6 Listeriose B 7 Miltbrannsemfysem 0 B 9 Nekrosebasillinfeksjon 2 B 14 Pasteurellose B 15 Progressiv interstitiell pneumoni ("mædi") 5 B 17 Rickettsiose B 18 Ringorm 0 B 19 Salmonellose 1 B 33 Toxoplasmose GEIT B 6 Listeriose B 13 Paratuberkulose 8 6 B 14 Pasteurellose 10 6 B 27 Smittsom jurbetennelse 0 B 33 Toxoplasmose 2 5 SVIN B 6 Listeriose 0 - B 9 Nekrosebasillinfeksjon - 1 B 10 Nekrotiserende enteritt 0 1 B 14 Pasteurellose 5 4 B 18 Ringorm 1 1 B 19 Salmonellose 0 B 31 Smittsom nysesjuke B 34 Trikinose 1 HUND A 18 Tuberkulose 0 B 5 Leptospirose 1 B 14 Pasteurellose 0 B 18 Ringorm B 19 Salmonellose 0 B 33 Toxoplasmose 1 B 37 Valpesjuke 0

17 16 Tab.:sti. 1 (forts.). Rapportpliktige dyresjukdommer. Besetninger smittet Dyreart og sjukdom jennom snitt KATT B 14 Pasteurellose O B 18 Ringorm PELSDYR B G Listeriose B 14 Pasteurellose B 18 Ringorm B 19 Salmonellose B 23 Smittsom Nernebetennelse hos rev B 34 Trikinose'" B 39 Virusenteritt hos mink FJØRFE SO B 14 Pasteurellose 1 B 19 Salmonellose 9 10 B 21 Smittsom bronkitt hos høns B 25 Smittsom hjerne-, ryggmargbetennelse hos hon.s. 5 - B 26 Smittsom hønselammelse B 35 Tuberkulose 0 ANDRE DYR B 2 Invasjon med båndormlarver 15 8 B 3 Kopper 0 B 6 Listeriose 1 B 12 Papegøyesjuke 12 7 B 14 Pasteurellose 3 B 18 Ringorm 8 5 B 19 Salmonellose B 33 Toxoplasmose 0 1) Omfatter også villrev (rodrev). Tabell 2. Ikke rapportpliktige husdyrsjukdommer. Sjukdomstilfelle behandlet på besetningsbasis Sjukdom utenom gruppe A og B Hest Storfe Sau Svin Hund Gj.sn Gj.sn Gj.sn Gj.sn Gj.sn Nr. 43. Ektoparasitter Enterotoxemi hos sau Koksidiose Leversnyltere Lungeorm Mage-, tarmsnyltere Mangelsjukdommer, avitaminoser m.m Munnskurv hos småfe Rødsjuke hos svin Skabb hos andre dyr enn sau Smittsom øyenbetennelse 55. () Odemsjuke Sum nr

18 17 Tabell 3. Ikke rapportpliktige husdyrsjukdommer. Utenom sjukdommer behandlet pa besetningsbasis. Behandlede tilfelle Sjukdom utenom gruppe A og B Hest Storfe Sau Svin Gj.sn. Gj.sn. Gj.sn Hund Gj.sn Nr. 1. Agalakti Aktinomoykose Beinbrudd , Bråsott Bukhinnebetennelse Børbetennelse , BO- og skjedevrenging Forgiftning Fødselsparese, -krampe , Graskrampe, fjøskrampe Haemoglobinuri, 7 haematuri Hjerne-, ryggmargssjukdommer Hjerte-, hjertesekksjukdommer , Hov-, klauv-, klosjukdommer Hudsjukdommer ' 16. Indigestion, akutt (trommesjuke, kolikk) Indigestion, kronisk (ketose m. m ) Kasting, ikke meldepliktige "Kvast" Ledd-, sene- og seneskjedesjukdommer Leieforandring av mage- og tarmtraktus Leversjukdommer Luftveissjukdommer Lunge- og brysthinnesjukdommer Mage-, og tarmbetennelse Mastitter, ikke meldepliktige Misdannelser Muskeldegenerasjoner Nyresjukdommer Piroplasmose Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) 32. Speddyrinfeksjoner Spenesjukdommer Sterilitet, ikke meldepliktig Stivkrampe Svulster Sår, kontusjoner, flegmoner, abscesser m.m Tilbakeholdt etterbyrd Uregelmessige fødsler Urinveissjukdommer Andre utenom A- og B- listen og unntatt nr nedenfor Sum nr O

19 18 (SU nr. 51/52, 1984) SKIPSOPPLEGG PR. 30. NOVEMBER 1984 Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg i norske havner viser at 15 tankskip på til sammen bruttotonn og 6 tørrlastskip på til sammen bruttotonn lå i opplag ved utgangen av november I utlandet lå det ifølge opplysninger i Norges Handels- og Sjøfartstidende 4 norske tankskip på til sammen bruttotonn i opplag. Opplagstonnasjen i alt utgjorde 14 prosent av handelsflåten. Ved utgangen av november 1983 lå 21,2 prosent av handelsflåten i opplag. I løpet av november 1984 er 1 tørrlastskip på bruttotonn solgt til utlandet. Det er ikke kommet inn opplysninger om nye opplag av norske skip for november måned. Statistikken omfatter norske handelsskip på 500 bruttotonn og over som ligger i opplag, med eller uten mannskap om bord. Skip som reparerer eller venter på plass ved verksted er ikke tatt med i statistikken. Skip som ligger i opplag for befrakters regning og skip som nyttes som lagerskip er derimot med.

20 19 Tabell 1. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden I ALT Skip I alt Tankskip Tørrlastskip Pst. av Pst. av Pst. av Tonnasjn ton- Ton- tank- Ton- tørrlast., asji Skip nasje ton- Skip nasje ton- 1) alt nasje nasje 1) Br. tonn Br.tonn Br.tonn Oktober , , ,0 November , , ,6 Desember , , , Januar , , ,3 Februar , , ,4 Mars , , ,1 April , , ,1 Mai , , ,1 Juni , , ,4 Juli , , ,4 August , , ,1 September , '22, ,2 OliAobér , , ,2 November , , ,1 I NORGE 1983 Oktober , , ,7 November , , ,4 Desember , , , Januar , , ,2 Februar , , ,4 Mars , , ,1 April , , ,1 Mai , , ,1 Juni , , ,4 Juli , , ,4 August , , ,1 September , , ,2 Oktober , , ,2 November , , ,1 I UTLANDET 2) 1983 Oktober , , ,2 November , , ,2 Desember , , , Januar , , ,1 Februar , ,1 Mars , ,8 April , ,8 Mai , ,8 Juni , ,1 Juli , ,0 August , ,0 September , ,0 Oktober , ,3 November , ,3 1) Regnet etter Statistisk Sentralbyrås kvartalsstatistikk over handelsflåtens størrelse. 2) Etter oppgaver i Norges Handels- og Sjaartstidende.

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold

INNHOLD. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Nr. 32/80 6. august 1980 INNHOLD Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Vestfold Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1980 Produksjon og

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301

VETERINÆRSTATISTIKK VETERINARY STATISTICS ISBN 82-537-1790-3 ISSN 0303-6561 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 301 90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 0 VETERINÆRSTATISTIKK 90 VETERINARY STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 9 ISBN 90 ISSN 00 FORORD Denne publikasjonen inneholder blant annet data om veterinærenes

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer