BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER"

Transkript

1 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER Jan Willy Føreland

2 Utbyggingsavtaler - erfaring Utbyggingsavtalen skal være et praktisk hjelpemiddel til å sikre gjennomføring av planen: Avklare ansvarsdeling for å finansiere og gjennomføre infrastrukturtiltak Hjemlet i rekkefølgekravene i godkjent reguleringsplan Frivillig kommunen kan ikke kreve avtale Viktige problemstillinger: Sammenheng mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale Forholdsmessighet kostnadsdeling kommune og utbygger Kostnader utbyggerne har mulighet til å bære Rollefordeling i gjennomføringen - organisering Håndtering i nye utbyggingsområder og i eksisterende områder Unngå gratispassasjerer avtale med alle i forkant eller gjenstående tiltak for de som bygger ut sist

3 Forholdet til reguleringsplanen Loven legger opp til tett kopling mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale Krav i planen skal være gjennomførbare Økonomisk analyse som en del av planprosessen Rekkefølgekravene hvor mye tåler prosjektet? Hvor mye tåler prosjektet up-front? Hvordan blir belastningen i hele gjennomføringsfasen?

4 Forholdsmessighet Utbyggers bidrag til et infrastrukturtiltak må beregnes ut fra den nytte tiltaket har for utbygger: Veg: Andel av totaltrafikken som skapes fra utbyggingsområdet når det er ferdig bygget Trafikkanalyse som grunnlag for vurdering (ved store prosjekter) Vann og avløp: Andel av tiltaket området har nytte av. Felles friområder: Tilsvarende Godt grunnlag skjønn - forhandlinger endelig beløp fastsettes

5 Kostnader utbyggerne kan bære Vurdere tidspunkt for rekkefølgekrav i forhold til potensiale for utbygging på dette tidspunktet Må uansett forvente et relativt større bidrag tidlig i fht inntjeningen Krevende for de fleste utbyggerne. Utbyggerne vurderer bruk egenkapital og krav til inntjening Kan kommunen forskottere mot garanti fra utbygger? Finanskostnaden medregnes. Krevende ifht kommunal lånegjeld. Gunstig kommunal finansiering, men kostbar garantiløsning for utbygger Fylkeskommunen ta en rolle som byggherre og finansieringskilde ved vegprosjekter? Utbyggerne finansiere med en kombinasjon av egenkapital og banklån med sikkerhet i utbyggingsprosjektet? Andre måter?

6 Rollefordeling Kommunen tar ansvaret for utbygging av infrastruktur Utbyggingsavtale med alle utbyggerne. LOA Gunstig i fht mva Kommunen tar finansiell risiko og er byggherre Kommunen inngår avtale med et infrastrukturselskap som utfører på vegne av kommunen anleggsbidragsmodellen Kommunen byggherre. Krav til kommunal oppfølging. LOA Det økonomiske ansvaret legges på selskapet? Mva refusjon

7 Rollefordeling Justeringsmodellen Privat bygger ut i samsvar med kommunale krav og betaler mva Anlegget overtas av kommunen når kommunale krav er ivaretatt Får mva refusjon med 1/10 pr år Ingen risiko for kommunen Mindre økonomisk gunstig for utbygger (unntatt at en unngå LOA)

8 Særlige utfordringer i eksisterende utbyggingsområde Kommunalt rekkefølgekrav (kommuneplan, kommunedelplan?). Jfr Vågsbygd Kommunalt fond for å finansiere rekkefølgekravet Bidrag fra utbyggerne til fondet ved igangsettingstillatelse Hvordan håndtere endringer i infrastrukturtiltak som oppstår over tid? Når rekkefølgekravet er tilfredsstilt kan en ikke kreve bidrag, med mindre det er inngått avtale på forhånd

9

10 Erfaringer fra Nedre Malmø, Mandal Reguleringsplanen vedtatt Kostnaden til infrastruktur var definert før planarbeidet startet Det ble jobbet grundig med økonomiske analyser parallelt med planarbeidet kostnad til rekkefølgekrav kjent i planen Utbyggingsavtaleprosessen startet parallelt med sluttbehandling av planen Område på 160 da 20 grunneiere Hvordan komme i gang med prosessen? Kommunen egen rådgiver- rådmann og ordfører deltok i forhandlingene. Prinsippene forankret i bystyret Grunneierne engasjerte en felles rådgiver God organisering en forutsetning for suksess

11 Kommunen tok utbyggingsrollen risikopremie priset inn i bidraget Kommunen plikt til å bygge ut infrastrukturen når de har fått inn 30 mill.kr. Bidrar til å gjøre området mer attraktivt Bidraget kr pr m2 (BTA for næring og BRA for bolig) Industri og lager betaler 25 % av bolig. Betale ut fra utbyggingspotensialet ikke hva du nå velger å bygge ut Grunn til framføring av fellestiltak: Strøkspris på 500 kr pr m2

12 Søgne - Kjellandsheia Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 Kjellandsheia er kommunens prioriterte område for boligbygging Kapasitet til boenheter Ca 70 hjemmelshavere, inklusiv Søgne kommune Rekkefølgekrav fra Statens vegvesen nytt kryss på E39 ved Kjelland med tilhørende anlegg

13 Grunneiersamarbeid Grunneiersamarbeid er helt nødvendig for å få til en fornuftig videre planlegging og utbygging Kommunen må ha klart definerte avtaleparter og et avgrenset antall aktører en kan forholde seg til i den videre planleggingen Felles styringsgruppe kommunen og representanter for de aktørene som nå igangsetter planlegging? Grunneierne må selv finne måter de vil samarbeide på

14 Etter grunneiermøtet Samarbeid mellom tunge aktører og grunneierne ble strukturert Planutvalget godkjente at det kunne utarbeides områdereguleringsplan for tre definerte deler av området Krav utbyggingsavtale parallelt med planen Ausviga Eiendom AS, Kjellandsheia AS og Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Planavgrensning avklart mellom partene Navn: Ausviga, Kjellandsheia Syd og Leireheia

15 For å sikre finansiering av infrastrukturtiltakene må det inngås utbyggingsavtaler med alle hjemmelshavere I utbyggingsavtaler reguleres ansvar og kostnadsdeling mellom kommunen og den enkelte grunneier Kommunestyret har bestemt at alle grunneiere som vil bygge ut i området må betale kr pr boenhet til vegløsning E39. Vanlig modell nytt veganlegg gir merverdi Betaling når det gis igangsettingstillatelse Avtalen må inngås først. Lik behandling alle ingen gratispassasjerer. Samme avtale for alle

16 Informasjon til grunneierne Det må sikres finansiering av rekkefølgekravet før utbyggingen kan starte Kommunen har ikke mulighet til å finansiere tiltakene Pågår en prosess mot Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen for å bidra til reduserte kostnader/finansiering Fylkeskommunen byggherre refusjon av mva? Bygge flere boliger før rekkefølgekravet utløses? NTP prioritering av E39? Kommunen og grunneierne har fellesinteresser

17 Tangen i Kristiansand

18 Erfaringer fra Tangen Kommunen tok initiativ grunneierne og festerne gikk sammen om å etablere et felles utviklingsselskap Selskapet fikk fortrinnsrett til kjøp av kommunal grunn stimulans for at selskapet skulle etableres Anleggsbidragsavtale utviklingsselskapet ble infrastrukturselskap for hovedanlegg og fellesanlegg Selskapet inngikk avtale med alle grunneierne for å sikre bidrag Bidrag betales når anlegget passerte eiendommen

19 Erfaringer fra Tangen Likt bidrag for alle, uavhengig av formål Infrastrukturselskapet fant ut at merverdien av å gjennomføre all infrastruktur samlet var større enn merkostnadene ifht å gjennomføre i samsvar med rekkefølgekrav Økt verdi av området med ferdig infrastruktur Betydelige kostnader til rigg mv ved oppdelt gjennomføring Infrastrukturen ferdig området meget attraktivt Kommunen og selskapet er godt fornøyd med prosessen

20 Horten Indre havneby

21

22 Indre Havneby Jobbet meget grundig med å kalkulere kostnadene til infrastruktur parallelt med områdereguleringsplan Område med glideskala infrastrukturbidrag knyttet til tomtestørrelse Vurdering av rekkefølgekrav og sammenheng med forventet utbygging Unngå for store kostnader i forkant Samlet kostnader markedet kan tåle

23 Indre Havneby Tillatt maksimum %- BRA tomteutnyttelse for et felt Tillatt maksimalt % av % - BRA som maksimalt kan utnyttes til bolig Tillatt maksimalt % av %- BRA som må utnyttes til annet formål enn bolig*

24 Indre Havneby

25 Etablering av infrastrukturselskap Kommunen vil inngå avtale med infrastrukturselskap basert på anleggsbidragsmodellen Kommunen vil stimulere til at infrastrukturselskapet blir etablert en forutsetning for planen: Forkjøpsrett kommunale eiendommer i området markedspris etter godkjent områdereguleringsplan Rett til å bygge ut parkeringsanlegg i området Rett til å disponere 50 % av båtplassene og alle plassene til husbåter

26 Campus Grimstad Utbyggingspotensiale på ca m2 Kommunen inngå utbyggingsavtale med utbyggerne basert på anleggsbidragsmodell: Ikke ta opp lån eller forskottere Så lav økonomisk risiko som mulig Ikke begynne å bygge før bidrag er betalt inn Kommunens administrative kostnader inn i bidraget Reguleres etter SSB for veianlegg Tilfredsstillende garantier

27 Campus Grimstad Mulig utbygging ca kvm Næring/kontor/undervisning, forskning forretning: BTA kvm Arealreserver i 150 år dersom utb.takten opprettholdes. Dobbel utb-75 år (5000m2pr år) Minimum 600 boenheter Flerbruksanlegg og Campus park sentralt i området Overordnede avklaringer. Kombinert arealbruk Krav til detaljreguleringer

28 Mulig utvikling av CAMPUS GRIMSTAD

29 REKKEFØLGEKRAV Ny rundkjøring, kollektivterminal og G/S For hele området gjelder: BRA= 4 felstvei +planskilt GS Planskilt GS Røynås Adkomst og GS GRØM/JBU AA-FK Statsbygg Det.reg park Adkomst Kryssing av turdrag 80% av B2 og BA 1 er påbegynt GRØM/JBU SIA JBU/Ugland EIPRO/EIGRI Omlegging av Lillesandsveien Omlegging Terje Løvås Adkomst Støyskjerming mot Groos SIA

30 Campus Grimstad Beregning av forholdsmessighet Vurdert ut fra nytte. Eksempel veg: Ådt % andel av total % andel av økning i trafikkmengde 2030 trafikkmengde 2030 Eksisterende ådt (2008) ,1 % - Fremskrivning uten Campus ,1 % 20,5 % utbygging (2030) Økning som følge av Campus ,7 % 79,4 % utbygging (2030) Totalt % 100 %

31 Campus Grimstad Fylkeskommunen som vegeier ta utbyggerrollen Mulighet for finansiering Avtale fylkeskommunen kommunen Kommunen utbyggingsavtale som sikrer tilstrekkelig bidrag Tilstrekkelig bidrag tidlig ofte det mest kritiske Simulering - risikovurdering

32 Informasjon om utbyggingsavtaler Kommunal- og regionaldepartementet

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Eksempler på gode prosesser knyttet til bolig-og sentrumsutvikling Utgangspunkt å få til ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Samspillet mellom det offentlige og private Kommunen har flere roller: Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Grunneier Private aktører

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND

TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND TETTSTEDSUTVIKLING I SØRUMSAND: HVORDAN FÅ TIL SAMARBEID OG GJENNOMFØRING? SØRUMSAND, 10 MARS- 2014. JAN WILLY FØRELAND Agenda for presentasjonen Kort presentasjon av Faveo Teoretiske og praktiske betraktning

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale Til: Styret Dato: 2.5.2012 Ansvarlig saksbehandler: E-postadresse: Telefonnummer: Erik Tjemsland erik.tjemsland@sandnes.kommune.no +47 977 03 515 Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA

FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA 3 FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Finansiering og gjennomføring av felles infrastruktur. Hvordan få det til i praksis?

Finansiering og gjennomføring av felles infrastruktur. Hvordan få det til i praksis? Finansiering og gjennomføring av felles infrastruktur Hvordan få det til i praksis? Hva er felles infrastruktur? Tiltak som kommer hele området til gode som for eksempel stier, løyper, parkeringsplasser

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWI-14/18866-1 97448/14 29.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg

Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg Bjørn Kåre Steinset Statens vegvesen Region øst vegavdeling Akershus Seksjonsleder Utbygging Romerike Disposisjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS Byggetid er penger Boligprodusentenes planstudie Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS 1 Forord Her foreligger Boligprodusentenes Planstudie som en sammenstilling

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer