Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 4 3. START/PÅLOGGING 6 4. TAKSAMETERET 8 START/STOPP TUR 8 STOPPMENY 9 5. TAKST 10 FASTPRIS 10 STYRT TAKSTVALG MELDING 11 SKRIV MELDING 12 SONEKORTMELDING 13 MELDINGSMOTTAK TRAFIKKINFO 15 HOTSPOT 15 VISNINGSMODUS 16 SKYTE PÅ TUR SJÅFØRMENY 18 PUNKTSONE 18 PAUSE/LEDIG 18 UTSKRIFTER 18 OPPSETT 20 SJÅFØRPROFIL 21 OPPDATER VOGN 23 VERSJONER 24 RESEND LOGIN 24 DEFAULT TAKSTVERSJON 24 EGENSKAPSMENY 25 KREDITTOVERSIKT 25 SKJERM 26 KALIBRERING 26 KORTTERMINAL IPP PREAUTORISERING 29 KANSELLER FORRIGE 31 INTRANET KUNDEMENY 32 EKSTRA 32 PRISOVERSIKT 34 BOMTUR 34 RABATT 34 KVITTERING 35 DELBETALING 35 ONLINE BETALING IPP OFFLINE BETALING IPP NAVIGASJON TURTILDELING KONTANTTUR KREDITTUR 42 AVSLUTTE 43 ENDRE 43 SLETTE 43 IKKE MØTT 43 LEGGE TIL 43 SAMLEKVITTERING 43 EKSTRA/UTLEGG PASIENTTRANSPORT/NISSY 45 HENTET 45 LEVERT 45 IKKE MØTT TUR ADDON TURTILDELING MED NAVI MANUELL KREDITT 49 OPPRETTE 49 LAGRE 49 AVSLUTTE 49 ENDRE 49 EKSTRA/UTLEGG TURLISTER UTLOGGING 53 KOPI SKIFTLAPP STATUSFELTET FUNKSJONSTASTER INFOMELDINGER 55 2

3 1. INNLEDNING Gratulerer med ditt nye X-One Plus taksameter fra TDS. Taksameteret består av en skjerm med integrert MID godkjent taksameter Taksameteret betjenes ved berøring på skjermen, samt ved bruk av hardkeys. Anlegget kommuniserer med sentralen via GPRS/3G. All hardware i bilsystemet er produsert av Digitax Automotive Electronics. Bedriften har 25 års erfaring, og har levert ulike løsninger for transportbransjer i 65 ulike land. Printer Tre, er seneste generasjon printer som benyttes både i TDSTouch anlegget og ny X-One Plus. Skriveren har integrert kortleser og skifte av papir er meget enkelt. EMVterminal ipp350 fra Ingenico VIKTIG. Pin Shield må ikke fjernes. Dette fører til at terminalen blir defekt, og må sendes inn til reparasjon. DETTE ER IKKE EN GARANTISAK. 3

4 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER MELDINGSFELT STATUSFELT TAKSAMETERFELT FUNKSJONSFELT X-One Plus skjermen er delt i fire hoveddeler. I korte trekk dekker de forskjellige vinduene følgende formål: I MELDINGSFELTET vises informasjon basert på menyvalg, meldinger til bilen samt turtilbud. STATUSFELTET gir informasjon om dato og klokkeslett, GPRS dekning, GPS dekning, ventetidstakst, overføringer, om taklampen er tent, status, sonenummer og eventuelt kønummer. TAKSAMETERFELTET er underlagt kravene i MID, og viser valgt takst, kronebeløp, kilometerangivelse. kredittinfo, ekstra, utlegg, FUNKSJONSFELTET er det området hvor man fysisk trykker for å komme til ønsket funksjon. Mulige tastevalg er valg av takst, sjåførmeny, meldinger, trafikkinfo og kundemeny. Alle taksameterets funksjoner vil bli detaljert beskrevet i senere kapitler. X-One Plus taksameteret er en PC. Foretar man mange hurtige trykk kan man få uønskede konsekvenser. La taksameteret gjøre seg ferdig med en operasjon før nytt trykk foretas. 4

5 TAKSAMETERFELTET Taksameterstatus: LEDIG, OPPTATT, STOPP. Taksameterbeløp, eksklusiv ekstra og utlegg. Sum ekstra og utlegg på turen. I LEDIGstatus vises klokken. Displaytakst og takst. Om takstene: distanse-,vente- eller paralleltakst. Kjørte kilometer på inneværende tur, eller kilometer kjørt i LEDIG mellom turer. Rullefelt, viser Mva sats, antall kreditter, rabatt og PAUSE når bilen befinner seg i denne status. 5

6 3. START/PÅLOGGING For å slå på X-One Plus taksameteret, trykk på den hvite knappen på skjermens venstre side (se bildet). Bør ikke benyttes til avslag. Logg av og trykk Avslutt fra avlogget tilstand, alternativt benytt Pause og deretter Avslutt fra sjåførmenyen. Ved start av X-One Plus får man følgende bilde. Så lenge dette bildet vises på skjermen vil korttrekk ikke bli registrert. Oppstartssekvensen tar ca. 25 sekunder. Når dette bildet vises med teksten Trekk kort for å logge på er systemet ferdig med oppstarten. Ved personlig kodet sjåførkort vises sjåførnummeret, hvis ikke, tast dette inn. Tast inn kontantkasse og hvis mobilnummeret ikke er korrekt, tast inn dette. Hvis man ønsker å starte skiftet i pause, trykk i feltet for dette. Start skiftet med å trykke på høyrepil. 6

7 Etter at alle nødvendige data er lagt inn, vises et vindu som angir hvilken sjåfør som logges inn. Kort tid etter at systemet har oppnådd GPRS kontakt, mottas loginmelding. 7

8 4. TAKSAMETERET F1 hardkey og Prisfeltet kan benyttes til å starte og stoppe taksameteret. Ved start av taksameteret kommer man inn i meny for valg av takst eller fastpris. Når taksameteret settes i STOPP, kommer det opp kunde/stoppmeny som er nærmere beskrevet på neste side. TRYKK HER Takstvalg. Velg hovedtakst (1,2,3) fra vinduets øverste tre felt, trykk deretter på ønsket undertakst. Fastpris velges ved å taste på feltet med samme navn, man får da opp et vindu for inntasting av beløp. Legg inn ønsket beløp og tast OK, og fastpristuren er startet. 8

9 KUNDE/STOPP menyen Denne menyen inneholder følgende hovedvalg: * Ekstra/Rabatt: tips, ekstra, utlegg og rabatt * Bomtur * Øvrig EMV, forskjellig meny avhengig av terminaltype, se side 28 og 30 (Saldofunksjon, Autoriser kort, EMV TT-kort, Kanseller forrige, Kopi siste EMV) * Kvittering, utskrift * Delkvittering * Betalingsterminal, overførsel til betalingsterminal * F1 Taximeter: Summér F1 og Tursum F1 * Intranet * Turtekst De fleste av disse valgene er tilgjengelig i KUNDEmenyen, også når bilen befinner seg i OPPTATT. Unntatt er kvittering og overførsel til betalingsterminal, disse valgene krever STOPPstatus, gitt at utskriftene ikke er knyttet til delbetaling eller kredittavstigning. Detaljert beskrivelse av menyvalgene foreligger under kapitlet KUNDEmeny. 9

10 5. TAKST TAKSTknappen benyttes for å få tilgang til de takster sentralen har inndatert. Da takstvalget man starter en tur med, foretas før taksameteret starter, er denne knappen kun synlig i OPPTATT status Som alternativ kan F2-tasten benyttes for samme valg. Etter at takst er valgt, vises den aktuelle taksten til høyre i TAKSTfeltet. Først døgnperiode deretter undertakst. FASTPRIS Ved bruk av fastpris settes taksameteret automatisk i OPPTATT etter at fastprisen er tastet inn. Det er heller ikke mulig å redusere fastprisen under turen. Fastprisen kan kun økes fra opprinnelig beløp. STYRT TAKSTVALG Hvis det sendes tur med styrt takstvalg til bilen, vil taksameteret automatisk starte i aktuell takst, når START/STOPP knappen eller F1-hardkey benyttes. 10

11 6. MELDING MELDINGknappen benyttes når man ønsker å lese, skrive og sende meldinger. Meldinger kan sendes til og mottas fra andre biler og sjåfører, eller til og fra booking og systemansvarlig. Videre finnes forhåndsdefinerte sonekortmeldinger som hurtig kan sendes fra bilen. Meldingsfeltets hovedmeny Meldingsfeltet innholder de siste 30 meldingene bilen har mottatt. I meldingsfeltet finnes disse menyvalgene: NY MELDING Ved valg av denne tasten får man tilgang til å skrive ny melding. Trykker man på denne, åpnes tastaturet slik at man kan skrive ved å berøre ønskede taster. Shifttasten gir adgang til numerisk tastatur og små bokstaver. SPESIALMELDINGER. Her vises meldingstyper som flytider avgang og ankomst. Tast på ønsket valg for å se detaljer. Fremover i meldingslisten Bakover i meldingslisten. SLETT MELDING Dette valget gir adgang til å slette én og én melding.marker den aktuelle meldingen og tast SLETT MELDING. AVSLUTTtasten avslutter meldingsmenyen. 11

12 SKRIV MELDING Meldingsmottaker velges ved å trykke på feltet for den aktuelle adressat. Når det velges bil eller sjåfør, kommer det opp et numerisk tastatur som gir mulighet for å taste løyve- eller sjåførnummer. Tast aktuelt nummer og deretter OKknappen, deretter vises tastatur for inntasting av meldingen. Skriv meldingen ferdig og trykk deretter ENTER, og meldingen sendes. 12

13 SONEKORTMELDINGER For å få tilgang til SONEKORTMELDINGER, tast dette ikonet fra hovedmenyen for meldingene. Man får da tilgang til de inndaterte valgene sentralen benytter. Tast deretter på ønsket melding. Velg ønsket melding ved å trykke på linjen hvor denne befinner seg. Innholdet i sonekortmeldinger bestemmes av den enkelte taxisentral. Når ønsket kortmelding er valgt, trykk på OKknappen for å velge sonenummer. Tast inn ønsket sonenummer og trykk på OKknappen. 13

14 MELDINGSMOTTAK For at sjåføren skal være oppdatert under kjøring, vises siste mottatte melding i meldingsfeltet. Ved å trykke på et vilkårlig sted i dette feltet, fjernes meldingen, og teksten ingen ny melding vises. Ønsker man å lese meldingen på nytt, gjenfinnes denne i meldingslisten. Se figuren nedenfor. Ved visning av meldinger, vises siste melding først. Man kan bla mellom sidene med pilsymbolene. Meldinger kan tas opp i detalj ved å trykke på dem, og de kan slettes ved å benytte sletteikonet ved siden av dem. Ved å taste på ønsket melding, kan denne tas opp i detaljer. Dette er hensiktmessig for lange meldinger, og for å se på informasjon om tidligere bestilte turer. Mottas meldinger samtidig som man befinner seg inne i menyer eller trafikkoversikt, markeres antall uleste meldinger med et siffer på meldingsikonet. 14

15 7. TRAFIKKINFO TRAFIKKINFO Dette menyvalget benyttes for å få informasjon om trafikken i de ulike sonene. Trafikkoversikten har tre visningsmodi, alle soner, aktive soner og egenskaper. Innstilling av trafikkoversikten I sjåførprofilen kan man inndatere sine hotspots (dvs. foretrukne soner). Disse vises når trafikkoversikten er slått på. Ønsker man ikke denne visningen, inndaterer man 000 i hvert felt. Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan slås av på sentralnivå. Den enkelte taxisentral avgjør selv om funksjonen skal være aktiv. Valg av visningsmodus for trafikkoversikten, gjøres i sjåførprofilen. Trykk i feltet, og dette skifter mellom alle soner og aktive soner. Se bilder til venstre. Alle soner = alle soner i sonelisten. Aktive soner = Kun de soner hvor det er aktivitet. PÅ=kun egenskaper bilen har, AV=alle turer. Hovedbildet med og uten hotspot inndatering 15

16 Trafikkoversiktens tre visningsmodi Alle soner Aktive soner Egenskaper Instillinger for visningsmodus finnes i sjåførprofilen (se side 16). Trafikkoversikt i ledig og opptatt I ledigstatus vises den øverste knappen i trafikkoversikten Skudd. Befinner bilen seg i opptatt vises SNL (dvs. snart ledig). Når trafikkoversikten er inaktiv. fjernes knapp for Skudd og SNL. Ledig Opptatt Turlister, se nærmere opplysninger på side 54. Kundealarm Kundealarm markeres på to ulike måter. Kjører man med trafikkoversikten åpen vises denne i feltet nedenfor Skudd. Er trafikkoversikten inaktiv, vises alarmen i det øverste feltet. Når en kundealarm vises. kan man skyte på denne turen ved å trykke på denne knappen. 16

17 Skyte på tur Som beskrevet i foregående avsnitt kan man skyte direkte på tur, på knapp med visning av sonealarm. Det er også mulig å skyte på tur når denne ikke ligger markert på sonealamsknappen. Står man i trafikkoversikten og trykker på Skudd, får man adgang til å velge det sonenummeret man ønsker å skyte mot. Når skuddforsøk er sendt, får sjåføren en bekreftelse på skjermen, se bildet nedenfor. Oppdatering av trafikkoversikt Når trafikkoversikten settes på, tar det litt tid før denne er oppdatert. Frem til dette skjer, vises nedenstående melding på skjermen. Trafikkoversikten oppdateres regelmessig etter tidsintervaller bestemt av taxisentralen. 7/0/7 viser antall ledige, opptatte og biler i pause. I eksempelet under er det 7 ledige, 0 opptatte og 7 biler i pause. Siste oppdatering vises i klokkeslettet etter Siste,, nederst i venstre hjørne 2 ledige biler i sone tur som mangler bil i sone ledig bil og en forhåndsbestilling i sone 392 Ingen biler eller turer i sone

18 8. SJÅFØRMENY SJÅFØRMENYEN er kun aktiv når taksameteret befinner seg i LEDIG. Er status OPPTATT eller STOPP erstattes dette av henholdsvis TAKST eller FORTSETT. PUNKTSONE. Hvis sentralen benytter punktsoner, er det dette valget som anvendes når sone skal tastes inn. Valget er ikke aktivt, hvis denne funksjonaliteten ikke brukes av din sentral. PAUSE/LEDIG. Hvis TDS X-One Plus har LEDIG status og man benytter dette valget, endres status til PAUSE. Motsatt hvis opprinnelig status er PAUSE. UTSKRIFTER. Menyvalget har flere undermenyer for utskrift til skriver eller skjerm. 18

19 UTSKRIFTSMENYENS UNDERPUNKTER: HISTORISKE TURER. Valget gir deg mulighet for å se tidligere kjørte turer på skjermen (for de siste 2 uker). Det finnes også mulighet for utskrift av kopikvittering. HISTORISKE SKIFT. Valget gir deg mulighet for å se tidligere kjørte skift på skjermen (for de 3 siste måneder). Det finnes også mulighet for utskrift av disse. SKIFT HITTIL. Inneholder oversikt over innkjørt beløp (kontant og kreditt), antall turer, antall totale og besatte kilometer samt betalte utgifter. TOTALER. Viser bilens akkumulerte totaler for innkjørt beløp (kontant og kreditt), antall turer, og totale og besatte kilometer. GPSSONELISTE. Valget gir utskrift av GPSsonelisten på skriver. 19

20 TAKSTVERSJONER. Viser hvilke takstversjoner systemet benytter. NB! Dette er kun de takster som sendes fra TDSTakst. Takster fra F1 programmet vises i sjåførmenyen, oppsett, versjoner. HELLIGDAGSLISTE. Viser på skjerm inndaterte helligdager. Vær oppmersom på at taksameteret viser SETUP når listen genereres. OPPSETTmenyen inneholder undermenyer hvor man enten kan inndatere egne valg eller avlese inndaterte verdier. Her finnes også et valg for oppdatering av program og takster. 20

21 SJÅFØRPROFIL. Under dette valget foretas sjåførens foretrukne innstillinger. Etter lagring vil disse være aktive hver gang sjåføren logger på. I sjåførprofilen bestemmer den enkelte sjåfør hvordan viktige oppsett skal være. Piltastene flytter deg opp eller ned i bildet. OK lagrer. Dette gjelder: *Lydsignal (lydsignal ved mottak av turer og meldinger). * Skriftstørrelse på meldinger (L, M, S) * Egenskap trafikko (på, av) * Print meld. (utskrift av turer og meldinger til printer). * Skiftlappspesifikasjon (kredittspesifikasjon) * Hot spots. Sjåførens foretrukne soner. Disse 4 sonene vises til venstre i trafikkoversikten. * Visning i trafikkoversikt (alle soner, aktive soner). * Lønnsprosent, tast først ÅPNE og legg inn eiers pinkode, trykk deretter i feltet for lønnsprosent og legg inn ønsket verdi, avslutt med lagre. Ved å taste på printerikonet, skrives innholdet av sjåførprofilen ut. Lydsignal: Lydsignal ved turtildeling, tast i blått felt for å endre lydstyrke. Ved hver endring spilles det valgte signalet av. Valgmuligheter er: Av, ekstra lavt, lavt, normal, høyt og ekstra høyt. Tastelyd: Skrur lyd på tastetrykk av eller på. 21

22 Skrift Størrelse: Skriftstørrelse på meldinger på skjerm, tast i blått felt for endring. Mulige valg er: Liten, middels og stor. Egenskap trafikkinfo: Valg for visning i trafikkoversikt. PÅ=kun egenskaper bilen har, AV=alle turer. Print meldinger: Utskrift av meldinger og turtekst, tast i blått/grått felt for å velge. Mulige valg er av eller på. Skiftlapp spes: Spesifikasjon av kreditter på skiftlappen, tast i blått/grått felt for å velge. Mulige valg er av eller på. Takster topptekst: Her kan sjåføren velge tekst i takstfeltets 3 øverste ruter. Valgmuligheter er: F,D,K eller 1,2, Takster førsteside: Her kan sjåføren velge hvilken takstfane som takstbildet skal starte i. Hvis sentralen ikke benytter fremmøtetakst kan det være hensiktsmessig å sette denne til 2/D. Mulige valg er 1/F, 2/D, 3/K Visning i trafikkinfo: Alternativer for trafikkoversiktvisning, Mulige valg er Alle soner eller aktive soner. BESKRIVELSE AV TRAFIKKOVERSIKT HOTSPOT SE SIDE 16 Ønskes visning av lønn på skiftlappen, kan denne inndateres her. Trykk på Åpne og tast så eiers pinkode. Deretter trykkes det på feltet for lønnsprosent og verdien legges inn. Lønnsverdien er ikke en del av skiftlapputregningen, kun en visning. 22

23 OPPDATER VOGN. Fra denne menyen får man tilgang til de seneste oppdateringer av programvare og takster. Vær oppmerksom på at oppdateringene krever restart av systemet. I statusfeltet vil det under oppdateringen gis informasjon om mengden data som mottas. Når nytt program er mottatt kan sjåføren velge om når dette skal installeres. Svarer man JA, skjer det ved neste avlogging, og ved ny pålogging er ny versjon installert. Svarer man NEI, vil spørsmålet komme ved neste pålogging. TRACING PÅ/AV. Dette menyvalget skal kun benyttes i samråd med TDS personell. TRACE ON. Når trace er satt på, vil løyvebokstav og nummer endre farge fra hvitt til rødt. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT HVIS DENNE FUNKSJONEN ER AKTIV, VIL SYSTEMET OPPLEVES SOM VESENTLIG TREGERE. EUROKURS. Viser inndatert Eurokurs sentralen benytter. Denne kan kun endres ved at sentralen sender denne fra TDSTakst. 23

24 ORGANISASJONSNUMMER. Viser inndatert organisasjonsnummer for bedriften. Endring kan kun gjøres av autorisert servicepersonell. REGISTRERINGSNUMMER. Viser bilens registreringsnummer. Dette inndateres i servicemenyen av autorisert personell. SEND LOG. Sender bilens logger til sentralen. Benyttes kun ved forespørsel fra systemsansvarlig eller TDS personell. VERSJONER Her avleses: * programversjoner * takst (F1-takst) SYSTEM * Bilens IP adresse * AITP versjon * Tilgjengelig fysisk minne * Tilgjengelig harddisk størrelse RESEND LOGIN. Sender login forespørsel til baksystemet. Man mottar samme loginmelding som ved start av skift. DEFAULT TAKSTVERSJON. Nullstiller taksameterets takstversjon. Skal kun brukes i samråd med systemansvarlig eller TDS personell. 24

25 EGENSKAPSMENY. Fra denne menyen kan sjåføren velge om han kun ønsker å motta turer basert på valgt egenskap. Ved å taste på ønsket valg vil sjåføren kun få tildelt turer basert på det valg av egenskaper han har gjort. Følgende valg finnes: - Korte turer, K - Faste turer, F - Egenskapsturer (egenskaper for bil og sjåfør), E - Alle av (tilbake til normaldrift), L TAKLAMPE. Skrur taklampen på/av i LEDIG. Taklampe ikonet i statusfeltet vil da vises i påslått tilstand. KREDITTOVERSIKT. Viser status for ikke innsendte og ledige plasser i systemets kredittlager. For detaljer se bildet til venstre nedenfor. Hvis bilsystemet ikke sender inn kreditter, vil sjåføren få en melding når lageret innholder mer enn 200 kredittranser. Meldinger vises etter første kjørte tur etter pålogging, se bildet til høyre nedenfor. 25

26 SKJERM. Gir tilgang til å justere lysstyrken på skjermen. For justering av lysstyrke, trykk i feltet som angir innstilling og avslutt med OK. Mulige innstillinger er DAG, KVELD og NATT. Endring av lysstyrke kan også foretas ved bruk av F4 tasten. Touchskjermer kan etter tids bruk få endret kalibreringen. Dette gir seg utslag i at det ikke er samsvar mellom hvor man trykker og hvor man faktisk treffer. For at sjåfører og eiere lett skal kunne foreta nødvendige justeringer, er det lagt inn et menyvalg for dette. Trykker man Start kalibrering, får man adgang til programmet hvor dette gjøres. For å starte kalibreringen trykk Main Display. 26

27 Etter at Main Window er valgt, får man opp følgende vindu. Trykk på kryss intil det endrer posisjon. Fortsett å trykk på kryssene inntil det siste forsvinner fra skjermen. Når siste kryss er borte fra skjermen trykk et vilkårlig sted på skjermen. Dette bringer deg tilbake til nedenstående bilde. Trykk deretter OK, og kalibreringen er ferdig. 27

28 AVSLUTT. Forutsatt at taksameterstatus er PAUSE, vil systemet slå seg av ved bruk av denne knappen. KORTTERMINAL. Her får man tilgang til de funksjoner for kortterminalen som er tilgjengelige i status LEDIG. INGENICO/PAYEX IPP350 SALDOFUNKSJON. Gir mulighet for sjekk av saldo på Hordaland TT-kort og sentergavekort. Følgende fremgangsmåte: * Sett inn kort i terminalen, tast eventuelt PIN. * Saldo vises på terminalens skjerm og på papirutskrift. Saldoforespørsel kan også foretas i OPPTATT. BBS ONLINE? Sjekker tilkopling mot betalingsserver. Gir melding BETALINGSSERVER ER ONLINE, når forbindelsen er i orden og BETALINGSSERVER ER OFFLINE når denne mangler. OPPDATER (TMS). Henter BBS prefix og programoppdateringer, dersom data er lagt ut på server til denne terminalen. Denne operasjonen tar minimum 1 minutt, men kan ta vesentlig lengre tid ved programoppdatering. Vær oppmersom på at terminalen restarter etter fullført oppdatering. 28

29 AUTORISER KORT. Her kan preautorisasjon av et eller flere kort foretas før turen starter. Fremgangsmåten er beskrevet under. NB Autorisasjon kan også foretas i OPPTATT fra kundemenyen, samt i kredittmenyen. PREAUTORISERING Etter å ha trykket på Autoriser kort, får man opp vinduet til venstre,her tastes ønsket beløp inn, og det gis melding om hvilke handlinger som må foretas. Når beløpet er tastet inn, gis meldingen Sett inn kort. Etter en kort sekvens, hvor skjermen viser Vennligst vent, må kunden taste inn sin PINkode. Etter nok en Vennligst vent, vises Kort godkjent, ta ut kort. Deretter skrives det ut på printer at dette er godkjent, samt en kopi av denne til kunden. NB Funksjonen forutsetter at bilen har GPRS dekning ( online only ). 29

30 BETALING ETTER PREAUTORISERING Dette bildet vises når man velger Betalingsterminal i STOPPstatus. Hvis man ønsker å foreta betaling med annet kort en de(t) allerede preautoriserte, kan Nytt kort benyttes. Betalingen vil da bli gjennomført som om det var en ordinær betaling på EMV terminal. Kjøres en tur etter foretatt preautorisering, og denne skal betales et av de autoriserte kortene, foregår betalingen ved at man trykker på ønsket kort i listen og avslutter med OK. Ikke benyttede preautoriserte kort vil automatisk bli forsøkt slettet ved overgang til LEDIG. HENT TERMINAL ID. Henter terminalens ID. Prosessen tar kort tid, og teksten Henter Terminal ID vises på taksameterskjermen og en liste over ulike data presenteres på skjermen. Eventuelle offline transer i terminalen vil også automatisk sendes. DENNE INFORMASJONEN ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL FOR SERVICEVERKSTEDER OG SYSTEMANSVARLIGE VED SENTRALENE. SEND OFFLINES. Setter i gang innsending av offlinetranser som eventuelt skulle ligge i betalingsterminalen 30

31 KANSELLER FORRIGE. Denne funksjonen gir mulighet til å kansellere siste foretatte betaling på EMV terminalen. Aktuell situasjon hvor denne er tiltenkt, er ved manglende eller feilaktig signatur av kunden. NB! Etter kansellering vil beløpet fortsatt være en del av kredittomsetningen. Dette innebærer at transaksjonen må behandles manuelt i regnskapet. Det kansellerte beløpet vil imidlertid fremkomme i kredittspesifikasjonen under egen gruppe EMV KANSELLERING. Negativ kredittrans vil bli sendt inn, slik at beløpet unntas avregning fra sentralen. Før kansellering gjennomføres, kreves det at handlingen bekreftes. UTSKRIFT SISTE EMV. Gir kopi av siste utskrift: - avviste betaling - kansellert betaling - siste preautoriserte kort - kvittering med siste godkjente betaling Utskriften man får er avhengig av hvilken av de ovenstående handlinger som sist ble foretatt. INTRANETknappen gir tilgang til en webside sentralen har definert. Tjenesten er ment som en informasjonside for sjåfører og eiere. 31

32 9. KUNDEMENY KUNDEMENYEN er aktiv både i OPPTATT og STOPP. Ved overgang fra OPPTATT til STOPP, kommer denne automatisk opp, hvis turen ikke er en kontokreditt. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VED KREDITTURER SKAL EKSTRA, UTLEGG OG TIPS TASTES INN I KREDITT-ENDRINGSMENYEN. Se side 44. Flere av kundemenyens valg har undermenyer. EKSTRA/RABATTknappen gir tilgang til følgende tillegg som kan legges til taksameterbeløpet. TIPS, EKSTRA, FERGEPENGER (eller FLYPLASSAVGIFT) og BOMPENGER. Videre gis det mulighet for å gi RABATT, både med kroneverdi og prosent av turens pris. TIPSbeløpet kan kun inntastes i STOPP. Beløpet vises i taksametervinduet, for deretter å bli lagt til turens totalbeløp. EKSTRAbeløpet kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje og kan summeres etter at taksameteret er satt i STOPP. 32

33 FERGEPENGER/FLYPLASSAVGIFT kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje. BOMPENGER kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje. Mva og betalingsform ved utlegg. Etter at beløpet for bompenger er tastet inn, er det kun spørsmålet om beløpet er lagt ut kontant eller ikke det skal svares på. Ingen bompengeselskap er mva pliktig. Taksametret legger selv til mva på bompengebeløpet etter den satsen taksten er knyttet til. Etter at bruttobeløpet for utlegget er tastet inn må mva satsen for dette legges inn. Ved å taste i ruten for mva, blar du mellom de ulike satser som er inndatert. NB denne mva satsen gjelder inngående mva, som du har betalt for utlegget. På samme måte som for mva sats, blar du mellom JA og NEI i spørsmålet for kontant utlegg. Når begge verdier er justert korrekt, tastes OK. 33

34 PROSENTRABATT kan tastes inn både i OPPTATT og STOPP. Når tasten er trykket, får man opp et numerisk tastatur hvor verdien legges inn. KRONERABATT kan tastes inn både i OPPTATT og STOPP. Når tasten er trykket, får man opp et numerisk tastatur hvor verdien legges inn. Tur prisoversikt Ved å trykke i Ekstrafeltet, åpnes et fullskjermvindu som viser alle utlegg, ekstra og tipsbeløp. Videre vises rabatt hvis dette er benyttet på turen. Se bildet nedenfor. Vær oppmersom på at hvis taksameteret fortsatt går, oppdateres ikke det kjørte beløpet. Hvis en tur skal slås ut som BOMTUR bruker man dette valget. Det skrives ut en kvittering merket bomtur. Når man taster valget BOMTUR fra sjåførstoppmenyen, gis det en advarsel som vist nedenfor. Dette for at man ikke uforvarende skal avslutte en tur. NB For turer med rabatt, kan ikke bomturfunksjonen benyttes. Fjern rabatt før bomtur velges. 34

35 ØVRIG EMV inneholder følgende undermeny: - Saldofunksjon, finnes også i Sjåførmeny, Kortterminal, side 28 - Autoriser Kort, finnes også i Sjåførmeny, Kortterminal, side 29 - EMV-TT-Kort, se neste side - Kanseller forrige, finnes også i Sjåførmeny, Kortterminal, side 31 - Kopi siste avviste, finnes også i Sjåførmeny, Kortterminal, side 31 EMV TT-Kort. Er til bruk for TT-kort som er tiltenkt benyttet på EMV terminal. Gjelder for tiden kun for Hordaland TT-kort. * Egenandelen beregnes automatisk ihht sentralens oppsett. * Først betales TT-beløpet med TT-kort * Så kommer valg for betalingsform, og til slutt egenandelsbetalingen. KVITTERING Ønskes det kvittering på en kontanttur, benytter man dette valget. For kreditturer kommer kvitteringen automatisk. Funksjonen er kun mulig å benytte i STOPPstatus. Hvis turen er mottatt fra sentral, påføres hente- og leveringsadressene fra turteksten på kvitteringen(e). DELBETALING Skal det foretas delbetaling, benyttes denne knappen. Man får først opp et numerisk tastatur hvor beløpet legges inn. Etter det er gjort og man taster OK, får man valg om betalingsform. Mulige valg er KONTO, KREDITTKORT i (gammel) kortleser, KONTANT eller BETALINGSTERMINAL. Skjermbilde ved beløpsinntasting. Skjermbilde ved valg av betalingsform. 35

36 Delbetaling når ekstra eller utlegg er benyttet, krever at delbetalingsbeløpet overstiger inntastet beløp for ekstra eller utlegg. Er begge typer tillegg benyttet, er det summen av disse som er nedre begrensning for delbetaling. F1 TAXIMETER gir tilgang til to underliggende valg, Summer F1 og Tursum F1. Disse er beskrevet nærmere i hvert sitt punkt under. På tur hvor det er benyttet ekstra eller utlegg, kan man i stopp trykke Summer F1, for å få summert ekstra og kjørt beløp på F1 taksameteret. Summeringen blir stående i 30 sekunder. (ihht innstiller fra sentralen) Tursum F1 gir totalt kjørt beløp for turen, på oppdrag hvor for eksempel delbetaling er benyttet. Den totale tursum angis på taksameteret og blir stående i ca 30 sekunder. ONLINE BETALING MED BETALINGSTERMINAL IPP350 Når man fra kundemenyen velger Betalingsterminal, overføres beløpet fra taksameteret til betalingsterminalen. For delbetaling får man valg om betalingsform etter at beløpet er tastet inn. Ved bruk av betalingsterminal IPP350 får man like meldinger på skjermene til taksameter og betalingsterminal. 36

37 Meldingene som gis ved ordinær betaling er som følger: * Sett inn kort * Vent for totalbeløp * Bekreft * Tast PIN * Godkjent * Ta ut kort Hvis man ønsker å avbryte en betaling på EMV terminalen, må det avbrytes med terminalens røde knapp (STOP). KUN VED KOMMUNIKASJONSBRUDD TIL EMV TERMINALEN BØR TAKSAMETER- SKJERMENS X BENYTTES. BRUK AV EMV TERMINAL VED MANGLENDE KOMMUNIKASJON MOT INNLØSER IPP350 Tilsvarende som for bruk av ML30, er det innløser som avgjør om en korttype skal tillates brukt i offlinesituasjoner og eventuelt med hvilke regler. Dette innbærer at noen kort/beløp avvises, andre krever autorisasjon og noen godkjennes direkte. 37

38 INTRANETknappen gir tilgang til en webside sentralen har definert. Denne funksjonen er det også tilgang til fra SJÅFØRMENYEN, se side 32. TURTEKSTknappen gir tilgang til turteksten for pågående tur, alternativt kan F6-hardkey benyttes. 10. NAVIGASJON NAVIGASJON Denne funksjonen startes med F5 Hardkey eller ved å taste i Kmfeltet. Sendes turer fra sentralen ut med koordinater, starter navigasjonen automatisk hvis sjåføren trykker på enten hente- eller leveringsadresse for turen. Er det flere passasjerer på den bestilte turen er samme mulighet tilstede for samtlige. TRYKK HER Taster man på navigasjonsknappen, får man først opp kartet for området man befinner seg i. Trykker man på et vilkårlig sted på kartet får man tilgang til navigasjonsmenyen. Fra denne kan man foreta de innstillinger man ønsker. Hovedpunkter i denne menyen er: - Naviger til (legg inn adresse du ønsker å navigere til) - Bla gjennom kart (se kartutsnitt for det området du befinner deg i) - Innstillinger (personlige innstillinger) For ytterligere detaljer vises det til brukerveiledning fra leverandøren. Eget dokument er vedlagt leveransen. 38

39 11. TURTILDELING Når bilen mottar en tur fra sentralen, vises denne som i figuren til venstre. Det røde feltet øverst indikerer at man ikke har svart på turen. JA svar gjøres ved å taste på et vilkårlig sted inne i det hvite tekstfeltet. Vi anbefaler at man varierer på hvor det tastes i feltet. Dette for å øke touchskjermens levetid. Skal det svares NEI på turen, trykker man på X. JA NEI Skjult turtekst. Hvis taxisentralen har som politikk at turtekster skal skjules ved turmottak, vises kun teksten Ny tur mottatt, godta?. Etter JAsvar er sendt og referansenummer mottas, vises turteksten i sin helhet. Når JAsvar er foretatt, skifter det øverste feltet farge fra rødt til grønt. Kort tid etter mottas bookingnummeret og status skifter fra L til J. 39

40 Adgangen til å starte taksameteret før referanse/bookingnummeret vises, er sperret. Først når turteksten vises som på bildet til venstre, kan taksameteret settes på. Forsøker man å starte taksameteret før referansenummer og fullstendig turtekst er mottatt, får man følgende feilmelding, se bildet til venstre. Ved turmottak vises det hvor lang tid som gjenstår før turen går i timeout. Hvis en trykker på X, for å svare NEI på en tur, får man en advarsel før neisvaret sendes til baksystemet. 40

41 12. KONTANTTUR Når referansenummeret er mottatt fra sentralen, vises turteksten. Den første informasjonen som vises er knyttet til turen som helhet. Turtype, antall passasjerer, oppmøtetid etc. Turoversikt, ved å taste på dette ikonet får man detaljert informasjon om turens innhold. Se neste bilde. Her presenteres detaljert informasjon om elementene i turen. Trykk på ikonet med passasjerens navn, og du får ytterligere informasjon om denne, slik som hente-, leveringsadresse meldinger etc. Her vises detaljene om passasjeren. På en kontanttur vil det kun vises ett navn. 41

42 13. KREDITTUR På samme måte som ved kontantturer vises først forkortet turtekst, alternativt skjult turtekst, når et turtilbud mottas i bilen. Forskjellig fra kontantturer er at det på en kredittur kan være inntil 16 ulike passasjerer, og at tilleggsinformasjonen ofte er mer omfattende. Når referansenummeret er mottatt fra sentralen, vises fullstendig turtekst. Den første informasjonen som vises, er knyttet til turen som helhet. Turtype, antall passasjerer, oppmøtetid etc. I turinformasjonsbildet vises elementene i turen. Ikoner for passasjerene er markert med deres navn, og de er satt opp i den rekkefølge bestillingen ble opprettet fra sentralen. I detaljbildet for hver enkelt pasasjer, som man får tilgang til ved å trykke på ikonet med hans eller hennes navn, får man utfyllende informasjon om hente-/leveringsadresse, egenandel, merknader etc. 42

43 KREDITTMENYEN Avslutte aktuell kreditt. Endre, slette eller gjøre opp egenandelen, se bildet nedenfor. Passasjerens navn. Legge til ny kreditt, se side 51, manuell kreditt. Samlekvittering for turen som helhet, for detaljer se neste side. Alle av, for detaljer se neste side Slett aktuell kreditt Endre, legge til detaljer om pågående kreditt. Autoriser kort, ifm EA Betal egenandel, kreditten avsluttes ikke. Ikke møtt, et valg som bla benyttes på Nissyturer. Hentet, sender melding til sentralen om at passasjeren er hentet. Levert, benyttes når passasjeren leveres, valget avslutter også den aktuelle kreditten. 43

44 Her ser man i taksameterets takstfelt etter at kreditt(er) er mottatt, tallet indikerer antallet kreditter. Vær oppmerksom på at det i dette rullefeltet vises varierende mva sats og antall kreditter. Velges slett avsluttes kreditten, men dette valget må bekreftes, se bildet ovenfor. SAMLEKVITTERING. Ved kreditturer med flere passasjerer, kan alle avsluttes samlet med én kvittering. Funksjonen forutsetter at alle kredittene er booket/lagt inn med samme kontonummer, at det ikke foreligger egenandeler og at ingen har rekvisisjonsnummer. ALLE AV. Foretar fortløpende kredittavstigninger med separate kvitteringer. Funksjonen begrenser seg til kun å gjelde kreditter uten egenandel. Disse må avsluttes manuelt. Man får advarselen Egenandelskreditter må avsluttes manuelt hvis slike foreligger. EKSTRA OG UTLEGG PÅ KREDITTURER Forsøker man å legge inn ekstra eller utlegg på en kredittur flyttes man automatisk til kredittmenyen. Nedenstående melding vises nederst til venstre i meldingsfeltet. BETALE EGENANDEL Ved bruk av denne funksjonen, er det kun egenandelen for den aktuelle kreditten som gjøres opp. Kredittbeløpet blir stående inntil kreditten avsluttes ved bruk av - eller L. Funksjonen er primært beregnet for sentraler som har anbud med gratis retur, eller retur til depot. 44

45 14. PASIENTTRANSPORT/NISSY En Nissytur er en kredittur sendt fra sentralen, men den krever spesiell behandling for at kjørekontoret skal få nødvendig informasjon. Sjåføren må aktivt sende melding når passasjerene er hentet, levert eller ikke møtt. Disse meldingene sendes fra kredittmenyen. På samme måte som for manuelle kreditter, benytter man knapp for Kreditter for å få tilgang til den nedenstående meny. Går man inn i kredittmenyen etter mottak av en Nissytur vil man få følgende visning. Samtlige passasjerer vises med navn, og rekkefølgen på disse samsvarer med turteksten. Før passasjerene er hentet, er disse ikonene røde og har en H på høyre side. Etter man har trykket på H en for Hentet, endres ikonfargen til grønt. Neste gang man går inn i kredittmenyen, får de ikonene for de allerede hentede passasjerene en L på høyre side. Visning av kredittmenyen hvor passasjer 1 er hentet og levert, passasjerene 2 er hentet og passasjer 3 ennå ikke er hentet. Før en Nissypassasjer er hentet, markeres denne med rødt ikon og H. Markering for passasjer som er hentet, men ikke levert. Grønt ikon med L. Når passasjeren er både hentet og levert, endres ikonet til svart og navnet fjernes. 45

46 IKKE MØTT Hvis en passasjer ikke er tilstede på henteadressen, eller av annen grunn ikke skal være med på turen, må dette meldes som ikke møtt. Krav fra kjørekontorene. Når det skal meldes ikke møtt på en passasjer, trykker man på det røde ikonet for aktuell passasjer. Man får da tilgang til menyen hvor dette utføres. Dette valget benyttes ved ikke møtt. 46

47 15. TUR ADDON Det kan fra sentral/booking legges ny(e) passasjer(er) på en allerede pågående kredittur (addon). Når bilen mottar en addon, varsles sjåføren med en melding på skjermen, se figuren til venstre. Samtidig oppdateres kredittelleren til høyre i skjermen. Ved å trykke F6 som angitt får sjåføren nødvendige opplysninger om de(n) nye passasjeren(e). Når ny(e) kredittpassasjer(er) er lagt til, vises disse i turteksten og kan identifiseres med navn. I kredittmenyen legges de(n) passasjeren(e) til og kan identifiseres med navn. 47

48 16. TURTILDELING MED NAVIGASJON Navigatoren tar utgangspunkt i hvor du befinner deg. Du får opplysninger om distanse til henteadressen, forventet ankomstid, gjenstående tid til man når målet, og hvilken metode som benyttes (raskest/kortest). Trykk Ferdig nederst i navigasjonsvinduet, og systemet tar deg frem til henteadressen med kart, symboler og talemeldinger. Navigasjonsknappen gir deg mulighet til å veksle mellom å se turteksten og navigasjonsbildet. Naviger til henteadresse Naviger til leveringsadresse Hvis sentralen sender koordinater med turteksten, får man mulighet til å navigere til både hente- og leveringsadressene for samtlige passasjerer i turteksten (se bildet over). 48

49 17. MANUELL KREDITT For å få tilgang til manuell kredittmeny taster man dette valget. Her kommer man inn i et menyvalg som viser de kredittene som allerede er etablert, samt en tast for ny kreditt. Er det ikke tidligere kreditter på turen, vises kun NY KREDITT. Taster man NY KREDITT, får man opp listen over de kredittvalg sentralen benytter. Dette er oversikten over de kredittvalg sentralen benytter. Tast i det ønskede feltet og du føres automatisk til inntastingsfeltene. For å legge inn verdier, tast i feltet til høyre for teksten og du får tilgang til et numerisk tastatur. Tast inn verdien + OK, og gjør det samme for de øvrige feltene. Når alle verdier for en kreditt er tastet inn, avslutter man ved å taste OK. 49

50 Dette er bekreftelsen på at en kreditt er etablert. Når denne vises, blir det i takstfeltet vist ytterligere en kreditt. Her ser man i taksameterets takstfelt at første kreditt er etablert. Tallet etter kreditt indikerer antall kredittpassasjerer. Når første kreditt er etablert, og man på ny går inn i kredittmenyen, vises den eksisterende kreditten på denne måten. Taster man på personsymbolet i kreditt 1, får man adgang til å endre tilpassede verdier. Vil man lage ytterligere kreditter starter man med NY KREDITT. Systemet kan håndtere inntil 16 kredittpassasjerer. Når en kreditt skal avsluttes, benyttes denne knappen som finnes ved siden av den aktuelle kreditten. Ved valg av denne, skrives nødvendige kvitteringer ut og kreditten avsluttes. OBS! Nissytur skal avsluttes med Levert, se side 47. SAMLEKVITTERING. Se side 46 ALLE AV. Se side 46 50

51 For å endre eller slette en manuell kreditt, velger man knapp for KREDITTER fra taksameterets funksjonsfelt. Ved å taste på ikonet for den kreditten man ønsker å endre eller slette, får man tilgang til den nedenstående menyen. Velg endre, og foreta de rettelsene eller tilføyelsene man ønsker. Ved å taste endre kommer man inn i den samme kredittmenyen som ble benyttet ved etablering av kreditten. Foreta ønskede endringer, og tast OK for lagring. EKSTRA OG UTLEGG PÅ KREDITTURER Forsøker man å legge inn ekstra eller utlegg på en kredittur flyttes man automatisk til kredittmenyen. Nedenstående melding vises nederst til venstre i meldingsfeltet Feltene hentet, levert og ikke møtt knytter seg til pasienttransport/nissy. Disse ble beskrevet i forrige kapittel, side

52 18. TURLISTER Når man befinner seg i trafikkoversikten, kan man orientere seg videre til de ulike turlistene sentralen benytter. Dette ikonet finnes i trafikkoversikten. Trykker man på dette, får man tilgang til turlistene. Se bildet nedenfor. Trykker man F4 og F6 samtidig, vises første turoversikt i listen. Når turlisten vises, foretas valget ved å trykke på ønsket liste, og deretter trykke OK for å åpne denne. I turlistedetaljene vises de turer som aktuell liste har ment å vise i henhold til sentralens oppsett. I dette tilfellet: Bookingnummer, frasone, tilsone, hentetidspunkt, henteadresse og eventuell fastvogn. NB Vær oppmerksom på at turlistene kan avvike mellom ulike sentraler. 52

53 19. UTLOGGING Når skiftet er over, og man skal logge av, trekkes sjåførkortet i bilens kortleser. Man får da opp nedenstående meny, hvor skiftets utgifter, opptalt kassebeholdning og eventuelt beløpet som er tilført kassen tastes inn. Nederst finnes felt for inntasting av bilens kilometerstand på avloggingstidspunktet. SKIFTLAPP. Når skiftlappen er ferdig skrevet ut, kan man få ytterligere utskrifter av denne ved å benytte knappen. Husk å vente med å taste avslutt før skiftlappene er skrevet ut. Når den ønskede skiftlappen er ferdig skrevet ut, trykker man på AVSLUTTknappen. Systemet slår seg da av. 53

54 20. STATUSFELT 09: Viser nåværende klokkeslett og dato, her 1. mars. Indikerer at GPS er aktiv. Indikerer at bilen har kontakt med GPRS nettet, men ikke helt gjennom til sentralens baksystem. Indikerer at bilen har kontakt med baksystemet. Taklampeindikator, viser at taklampen er på. (kun i LEDIG status) Indikerer at taksameteret kun teller tidstakst. 21. FUNKSJONSKNAPPER F1 F2 F3 F4 F5 F6 Start og stopp av taksameteret. Takster, man får tilgang til skjermbilde for takstendring i OPPTATT. I STOPP går taksameteret tilbake til OPPTATT. Manuell kredittmeny. Direkte tilgang til meny for manuell kreditt. Skjerm, hurtigvalg for innstilling av lysstyrke på skjermen. Navigasjon, starter navigasjonsprogrammet, og legger ned navigasjonsvinduet. Siste kvittering, skriver ut kopi av siste kvittering, hvis man befinner seg i LEDIG status, i OPPTATT og STOPP vises siste turtekst. F5 + F6 Gir kopi av siste utskrift. F4 + F6 Gir første valg i turlistemenyen 54

55 22. INFOMELDINGER I nederste venstre hjørne av meldingsfeltet gis ulike meldinger til sjåføren. Dette kan være ren informasjon, eller veiledning om korrekt bruk av taksameteret. BESKRIVELSE AV INFOMELDINGER Dette gjelder kort trukket i kortleser, ikke betalingsterminal. Korttrekket er registrert av systemet, men ikke lest tilfredsstillende. Trekk kort på nytt, varier trekkhastighet og kortets plassering i leseren. Dette gjelder også kort trukket i kortleser, ikke betalingsterminal. Kortets utløpsdato er passert og kortet er følgelig ikke gyldig. Gjelder også bruk i kortleser. Sentralen har ikke avtale med kortutsteder, og kortet er ikke gyldig. Tilbakemelding til sjåfør om at kortet er godkjent av baksystemet. Bekreftelse på at kortkreditten er avsluttet. Mottas etter annen gangs korttrekk. 55

56 Melding til sjåfør når han prøver å legge inn et ekstrabeløp fra kundemenyen under pågående kredittur. Melding til sjåfør om å vente med nye tastetrykk, gjelder Start/Stopp softkey og F1 Hardkey. Denne begrensningen er innført slik at man ikke uforvarende skal kunne endre taksameterets status. Når taksameteret befinner seg i LEDIG- eller PAUSEstatus, får man ikke tilgang til kundemenyen. Tilgang til denne er kun mulig i OPPTATT og STOPP. Melding som gis når man forsøker å taste bomtur i OPPTATTstatus. Melding til sjåfør om mottak av oppsettsendringer fra sentralen. NB teksten varierer avhengig av hvilket oppsett systemet mottar. Melding om at kredittinformasjon er overført sentralen, meldingen gjelder også for kontanttur. Melding om at skiftinformasjon er overført taxisentralen. Informasjon om at sjåføren må endre taksameterstatus til PAUSE, for å kunne avslutte. 56

57 Taksameteret er nå i ferd med å slå seg av. Meldingen gir opplysning om at Windows er i ferd med å avslutte. Denne meldingen mottas når anlegget får GPRS dekning etter pålogging. Meldingen vises også etter man har benyttet Resend Login funksjonen. Melding som gis etter at en betaling på EMVterminalen avbrytes på denne eller fra taksameteret. Melding som vises når man forsøker å foreta en betaling på kortterminalen mens taksametereter i opptattstatus Etter at meldingen er sendt, vises ovenstående informasjon nederst til venstre i meldingsfeltet. Se side 13. Melding som vises når man forsøker å skrive ut kvittering i opptattstatus. Melding som vises når sjåførkort trekkes i opptatt eller stoppstatus. 57

58 Melding som vises når det ikke foreligger turtekst på den pågående turen. Melding som vises hvis det mangler koordinater med en turtekst. 58

TDS Touch. Versjon 4.1

TDS Touch. Versjon 4.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 5 3. START/PÅLOGGING 7 4. TAKSAMETERET 9 START/STOPP TUR 9 STOPPMENY 10 MINSTEPRIS 10 5. TAKST 11 FASTPRIS 11 STYRT TAKSTVALG 11 6. MELDING

Detaljer

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj info@frogne.dk www.frogne.dk Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon 3.20. Tlf +47 928 68 928. www.tds.as

BRUKERVEILEDNING. TDSTakst. Versjon 3.20. Tlf +47 928 68 928. www.tds.as BRUKERVEILEDNING Tlf +47 928 68 928 www.tds.as 1. INTRODUKSJON er utviklet for å inndatere dagens takststruktur til LMT software i bil. Takstprogrammet gir muligheter for fem ulike grunntakster, ulike

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo

Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo ENDRINGER FRA v3.31 (APRIL-13) TIL v4.1 (NOVEMBER-14) NYE FUNKSJONER/KNAPPER Helligdagsliste (Sjåførmeny/Utskrifter) hentes nå fra F1 og vises på skjermen Commcheck: Klikk på sonenr, status/sonenr sendes

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerveiledning PPC Versjon 4.1

Brukerveiledning PPC Versjon 4.1 Brukerveiledning PPC Versjon 4.1 Om epocket Solutions ASA.. "epocket Solutions leverer dataløsninger - i verdikjeden - for fagfolk som arbeider i felten." epocket Solutions ASA Lørenveien 38c 0585 Oslo

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 Brukerveiledning for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 1 Vilkår for bruk av programvaren 4 Terminaltypene 5 I6400 5 I5100 / I7910 5 I5100 / I7910 6 I8200 7 Daglig bruk 8 Innføring av Chipkortteknologi

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Mamut Business Software BUTIKKDATA Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Kom i gang med Mamut Butikkdata Versjon 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.NO 1 Produsent

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer