Budsjett 2011 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

2 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt Budsjetthandsaming: kultur- og ressursutvalet november opplærings- og helseutvalet 16. november samferdselsutvalet 17. november fylkesutvalet november fylkestinget desember Utarbeidd av: Informasjonstenesta Bergen 4. oktober 2010 Utgjevar: Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks Bergen Gateadr: Agnes Mowinckels gate 5 Tlf: (informasjonstenesta) Faks: (informasjonstenesta) Internettadresse:

3 Fylkesbudsjettet økonomiplan Innhald Samlemeldingar: Fylkesbudsjettet på 8,8 milliardar kroner til drift og investeringar i Økonomiplan Oversikt årsbudsjett Politikk, administrasjon, fellesutgifter: 268 mill. kr til politikk og administrasjon mill. kr til fellesfunksjonar Opplæring: Opplæringsbudsjett på nær 2,5 mrd. kr Tannhelse: 237 mill. kr til tannhelsetenesta Regional utvikling: 245 mill. kr til regional utvikling Fylkeskommunal næringsdrift: Samferdsel: Uendra minstetakst kr 25, Krokeide-Hufthammar får ferje nr Kultur: 246 mill. kr til kultur og idrett 7% vekst Investeringar: Investeringsprogram på 8,4 milliardar kroner Investeringsoversyn tabell Fylkesveginvvesteringar tabell Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

4 Føreord Dette samandraget byggjer på fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag frå 4. oktober Samandraget er utarbeidd av informasjonstenesta i samarbeid med økonomiavdeling. Samandraget og heile budsjettgrunnlaget er også tilgjengeleg på internett: Ansv. redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge

5 Fylkesbudsjettet innleiing Fylkesbudsjettet på 8,8 milliardar kroner til drift og investeringar i 2011 Fylkesrådmannen sitt forslag til årsbudsjett for Hordaland fylkeskommune for 2011 er på nær 5,9 milliardar kroner til drifta, 2,6 milliardar kroner til investeringar og 353 mill. kr til renter og avdrag på lån. Samla er budsjettet på over 8,8 milliardar kroner. For perioden vert det føreslått investeringar for om lag 8,4 milliardar kroner. Vel 6,1 mrd. kr skal brukast innan samferdsel og 2 mrd. kr til vidaregåande skular. Driftsbudsjettet for 2011 er det klart høgaste fylkeskommunen har hatt på 10 år 2001 var siste året med ansvar for sjukehusa. Investeringsbudsjettet for 2011 er det høgaste nokon gong. Moment i 2011-opplegget: Nybygg for Åsane videregående skole, startløyving i 2011 nybygg ferdig i Ny tilskotspost til kulturhus/arenaer med 10 mill. kr årleg. I 2011 går 6 mill. kr til kunsthus i Fartein Valens landskap (Sveio) og 2 mill. kr til Arena USF (Bergen). 10 mill. kr til ferje nr. 2 i sambandet Hufthamar-Krokeide. Minstetaksten for å reisa med buss vert kr 25 også i Dermed vert prisen uendra for dei som reiser med enkeltbillett og Fleksiskyss på Bybanen og bussane i Bergen, og i andre område der ein reiser for minstetakst. Det vert budsjettert med ein generell takstauke på 2,5 % for reiser med buss og båt i Hordaland frå 1. januar 2011 om lag som venta prisstiging i samfunnet. Takstauken vil koma på einskildbillett utover minstetakst og på periodeprodukt. Til byggjesteg 2 på Bybanen (Nesttun-Lagunen) vert løyvd 595 mill. kr. Satsinga på fornying av bygningane til vidaregåande skulane held fram for fullt i med investeringar på mill. kr. Fylkeskommunen si gjeld vil auka kraftig i perioden som følgje av store investeringar. Lånegjelda aukar frå mill. kr i 2011 til mill. kr ved utgangen av 2014 ein auke på over 68 % på fire år. Summen av brutto renteutgifter og avdrag vil auka frå 353,1 mill. kr i 2011 til 451,9 mill. kr i 2012, og til 586,7 mill. kr i Dei store investeringane med tilsvarande stor auke i lånegjelda gjer at venta inntektsvekst dei komande åra i hovudsak vil gå til å dekka dei auken i renter og avdrag. Det vil praktisk talt ikkje vera friske midlar som kan nyttast til vanleg drift. Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

6 Fylkesbudsjettet innleiing Samla investeringar : 8 351,2 mill. kr mill. kr til investeringar i vidaregåande skular To nye skular: Amalie Skram videregående skole i Bergen (2013), nybygg for Åsane videregående skole (ferdig 2015) Nybygg og ombygging for dei vidaregåande skulane på Voss frå 2012 Tilbygg og ombygging ved Årstad videregående skole mill. kr til 2. byggjesteg Bybanen i Bergen, Nesttun-Lagunen mill. kr til Ringveg vest byggjesteg 2 669,0 mill. kr til Jondalstunnelen 393,0 mill. kr til Kvammapakken 292,0 mill. kr til Bømlopakken 250,0 mill. kr Tunnel bak Tysse (Samnanger) I budsjettforslaget er det i 2011 rekna med 5 906,7 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda og 353,6 mill. kr til renter og avdrag på lån. Samla utgifter er dermed 6 259,8 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2011 er på mill. kr. Det samla budsjettet for Hordaland fylkeskommune i 2011 vert dermed på i alt mill. kr. Kultur og idrett Kultur- og idrettsbudsjettet til Hordaland fylkeskommune i 2011 er ført opp med 246,2 mill. kr i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Budsjettet aukar med ca. 16,5 mill. kr frå 2010, ein vekst på vel 7 %. Ei ny tilskotsordning til kulturhus/arenaer er føreslegen oppretta med 10 mill. kr første året. For 2011 er det innanfor denne ordninga forslag om å løyva 1,35 mill. kr til båthall ved Bergen bymuseum (Hordamuseet), 2 mill. kr til Arena USF, 6 mill. kr til kunsthus i Fartein Valens landskap og 0,65 mill. kr til Stiftelsen Klosteret 17. Fylkeskommunen løyvde 2 mill. kr til Arena USF i 2010 og følgjer opp med 2 mill. kr til i Det vert også teke sikte på ei fylkeskommunal løyving på 4 mill. kr i 2012, slik at samla fylkestilskot vert 8 mill. kr. Til Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er det på kulturbudsjettet sett av 7 mill kr same sum som i Løyvinga til fylkesidrettsanlegg vert auka med 0,9 mill. kr til 4 mill. kr. 2,9 mill. kr av midlane går til prosjekt i Voss kommune. Regionalt kompetansesenter for idrett er ført opp kr, ei dobling i løpet av dei to siste åra. Tilskotet til Olav H. Hauge-stiftinga er i forslaget auka med kr i 2011 til kr. Tilskotet til Litteratursymposiet i Odda er foreslått dobla til kr i Borealisfestivalen får auke på kr til kr. Til å vidareutvikla Fargespill som modell for integrering av fleirkulturelle born og unge i kunsten vert det løyvd kr. Løyvinga til fartøyvern aukar med kr til kr. Opplæring Budsjettet for vidaregåande opplæring nærmar seg 2,5 milliardar kroner i mill. kr er oppført sum. Ved dei vidaregåande skulane vert det i 2011 ein reduksjon på om lag 15 mill kr, knapt 1 % i høve til skulane sine budsjettrammer samanlikna med ei vidareføring av 201-budsjettet. Den store nybygginga for dei vidaregåande skular som fylkeskommunen har vore i gang med og meir står for tur fører til høgare kapitalutgifter. Dette viser ikkje på opplæringsbudsjettet, men på budsjettet for renter og avdrag. Veksten i talet på åringar er låg i perioden Det er ført opp 1 mill. kr til klassejusteringar i samband med inntaket hausten Elevtalsoversikt hausten 2010 viser at kapasiteten ved dei vidaregåande skulane er god med nesten 1500 ledige plassar. Talet på lærlingar har vist nedgang den siste tida og lærlingtilskotet vert redusert med 10,5 mill. kr i Budsjettet for fagprøvar er auka med 4,5 mill. kr frå 2010 til Talet på fagprøver vil først gå ned om eit par år. Fylkeskommunen tok hausten 2010 i bruk to nye skulebygg og tre større tilbygg. Netto auka driftsutgifter vert 6,0 mill. kr. Løyvinga til ekstraordinært vedlikehald er auka med 1 mill. kr til 15 mill. kr i Til utstyr ved dei vidaregåande skulane er det budsjettert med 45 mill. kr, fordelt med 10 6 Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

7 Fylkesbudsjettet innleiing mill. kr på driftsbudsjettet og 35 mill. kr på investeringsbudsjettet. I tillegg kjem midlar som skulane dekkjer på eigne budsjett. Nordahl Grieg vgs. får styrkt administrasjonsbudsjettet med 3,6 mill. kr i samband med at drifta vert trappa opp dei to neste åra. Til rektor ved Amalie Skram vgs. frå hausten 2011 vert det budsjettert med 0,3 mill. kr. Skulen skal stå ferdig i Olympiatoppen får 0,5 mill. kr meir til trenarar ved toppidrettsklassane ved Tertnes vgs. og Voss gymnas. Budsjettet til privatisteksamen vert auka med 1,1 mill. kr. Drifta av Ulriken skolesenter vert lagt under Nordahl Grieg vgs. frå , og det vert budsjettert med ei innsparing på 2 mill. kr. Tannhelse Med eit driftsbudsjett på 237,0 mill. kr får den fylkeskommunale tannhelsetenesta i 2011 om lag same budsjettrammer som i Men dette føreset at inntekter frå behandling av vaksne aukar med eit par millionar kroner. Takstane for vaksne betalande pasientar vert føreslått heva med 7% frå 1. januar Nivået på Hordaland fylkeskommune sine takstar vil framleis liggja under landsgjennomsnittet, og takstauken vil ikkje ramme tannhelsetilbodet til prioriterte grupper. Plan for tannhelsetenester i Hordland , som fylkestinget har vedteke, legg opp til ein meir sentralisert klinikkstruktur men kvar klinikk skal leggjast fram som eiga sak før eit tilbod blir lagt ned. Driftsutgiftene vil auka på enkelte område i Kostnader med nye system for elektronisk samhandling i tannhelsetenesta og deltaking i Norsk helsenett kjem på om lag ein million kroner. Samferdsel Fylkesrådmannen sitt forslag er eit samferdselsbudsjettet for 2011 er på 2 270,6 mill. kr. Budsjettet aukar med nesten 500 mill. kr frå i år. I løpet av 2011 vil alle bussrutene vera sette ut på anbod. Ordninga med bruttoanbod fører til at både kostnadene med bussdrifta og passasjerinntektene kjem med i fylkesbudsjettet. Det forklarar over 400 mill. kr av auken i samferdselsbudsjettet frå Samferdselsbudsjettet for 2011 har slik fordeling: 392 mill. kr går til vedlikehald av fylkesvegane mill. kr er til bussruter inkludert skuleskyss, 65,4 mill. kr går til båtruter, 304,5 mill. kr til fylkesvegferjer, 85,5 mill. kr til Bybanen og 44,6 mill. kr gjeld transportordninga for funksjonshemma. Minstetaksten for å reisa med buss vert kr 25 også i Dermed vert prisen uendra for dei som reiser med enkeltbillett og Fleksiskyss på Bybanen og bussane i Bergen, og i andre område der ein reiser for minstetakst. Det vert budsjettert med ein generell takstauke på 2,5 % for reiser med buss og båt i Hordaland frå 1. januar 2011 om lag som venta prisstiging i samfunnet. Takstauken vil koma på einskildbillett utover minstetakst og periodeprodukt. Fylkesrådmannen føreslår å få i gang ei toferjeordning i sambandet Krokeide Hufthamar i løpet av 2011 og budsjetterer med 10 mill kr til det. Tiltaket er eit spleiselag med Austevoll kommune og næringslivet i Austevoll. Løyvinga til transportordninga for funksjonshemma aukar med 4,4 mill. kr til 44,6 mill. kr. Kostnadene med funksjonskontraktar for vedlikehaldet av fylkesvegane viser stor prisvekst, men budsjettet til drift og vedlikehald av vegane er ført vidare på årets nivå. Det vil mellom anna føra til færre kilometer med ny asfalt. Regionvegsjefen meiner at det trengst 100 mill. kr meir til drift og vedlikehald av fylkesvegane enn det som er budsjettert. Regional utvikling Det vert budsjettert med 245,7 mill. kr til regional utvikling i Med innarbeidde midlar til dei nye oppgåvene fylkeskommunen fekk ved forvaltingsreforma er budsjettet på same nivå som årets løyving. Storparten av midlane ca. 163 mill. kr går til tiltak for og støtte til næringslivet. 74 mill. kr går til anna lokal og regional utvikling og vel 8 mill. kr til friluftsliv og miljø. Frå 2010 har fylkeskommunen fått overført ansvaret for ei rekkje oppgåver frå staten. Størst budsjettmessig utteljing er 29 mill. kr til regionale forskingsfond. I tillegg kjem vel 2 mill. kr til landbruk, jakt, fiske og vassregionforvalting. Fylkeskommunen har også fått ansvar for eit nytt statleg tiltak, LUK-prosjektet (lokalsamfunnsutvikling i kommunane), med tilskot på 1 mill. kr. Ei ny løyving i 2011 er kr til Nordsjøprogrammet «Clean North Sea Shipping» som skal fremja tiltak for å redusera luftureining og utslepp frå skip både i hamn og til sjøs. På budsjettet har fylkeskommunen også 1,9 mill. kr til miljøsertifisering, 0,9 mill. kr til tiltak i klimaplanen og 0,7 mill. kr som tilskotspost til miljøtiltak. Tilskot til Bergen Vitensenter (Vil Vite) er ført opp med 3,37 mill. kr same sum som dei to Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

8 Fylkesbudsjettet innleiing siste åra. Business Region Bergen (BRB) skal få vel 5 mill. kr frå fylkeskommunen i Den nye regionale planstrategien vil gje retningsliner for og prioritere regional planlegging. Det er lagt opp til at regional planstrategi for vert vedteken av fylkestinget i desember Politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 268 mill. kr i I 2011 er det fylkestingsval og det er lagt inn 1,8 mill. kr til dette. Administrasjonsbudsjetta syner ein auke på 8 mill. kr. Heilårsverknad av nye stillingar i samband med forvaltingsreforma og nokre andre nye stillingar slår ut. Det same gjer 1,8 mill. kr meir til leige av lokale og 1 mill. kr meir til bygningsmessige registreringar. I samband med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi for fylkeskommunen vert det hausten 2010 gjennomført ei ekstern omdømemåling. Neste trinn i utviklinga av kommunikasjonsstrategien er ein identitetsprosess og ny visuell profil. Det er budsjettert med kr til dette formålet. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 75,7 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. I utrekningane er det teke omsyn til at pensjonskostnadene for 2011 i følgje dei siste prognosane vil verta lågare enn pensjonspremiane som er lagt til grunn på dei einskilde budsjetta for skular, tannhelsetenesta m.m. Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 3,5 % frå 2010 til Andre felleskostnader Til personalforsikring vert det for 2011 budsjettert med 6 mill. kr som i Under posten ymse tilskot vert løyvinga til Raftostiftelsen auka med kr til kr. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon får auke med kr til kr. Ny løyving er kr til Sjømannskyrkja i Cardiff. Frie inntekter Dei frie inntektene til fylkeskommunen er for 2011 budsjettert med 2 254,7 mill. kr i skatt og 2 551,6 mill. kr i rammeoverføring frå staten, i alt 4 806,3 mill. kr. Samla er det 136,8 mill. kr (+2,9 %) meir enn i Konsesjonskraftinntekter Ein vurderer framleis 100 mill. kr å vera eit realistisk gjennomsnittleg overslag på konsesjonskraftinntektene i åra framover. Til Hardangerbrua skal fylkeskommunen overføra 35,6 mill. kr kvart år fram til Ein vil då ha nådd opp i 356 mill. kr, som er den summen som skal finansierast med konsesjonskraftinntekter. Pr hadde fylkeskommunen ståande 43,4 mill. kr på disposisjonsfond til Hardangerbrua. Det vert budsjettert med bruk av halvparten av disposisjonsfondet kvart av åra 2011 og Det må då løyvast 13,9 mill. kr av konsesjonskraftinntektene kvart av dei to åra. Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 158,1 mill. kr i 2011, heile 53,7 mill. kr (+ 51,5 %) meir enn for Fylkesrådmannen legg til grunn ein rentesats på 3,5 % for lån med flytande rente og for nye lån. I 2010-budsjettet var det til samanlikning nytta 3,0 % rente. Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2011 vil ha ei lånegjeld på 4 421,7 mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 25,3 mill. kr i Det er inntektsført 22,9 mill. kr i renterefusjon frå staten for skule- og veginvesteringar, opp 12 mill. kr frå Avdrag på lån er ført opp med 195,0 mill. kr i 2011, mot 151,4 mill. kr i 2010 ein auke på 43,5 mill. kr (+ 28,7 %). Årsbudsjett 2011 I budsjettgrunnlaget er det rekna med 5 906,7 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda og 353,6 mill. kr til renter og avdrag på lån. Samla utgifter er dermed 6 259,8 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2011 er på mill. kr. Det samla budsjettet for Hordaland fylkeskommune i 2011 vert dermed på i alt mill. kr. Driftsbudsjettet fordeler seg slik: Opplæring 2 492,2 mill. kr, samferdsel 2 270,5 mill. kr, tannhelse 2237,0 mill. kr, kultur 246,1 mill. kr, regional utvikling 245,7 mill. kr, politiske organ og administrasjon 267,6 mill. kr, og fellesfunksjonar 107,9 mill. kr. Skatteinntekter og rammetilskot er på 4 806,3 mill. kr, inntekter på dei ulike tenesteområda utgjer 1 57,5,6 mill. kr, renteinntekter og utbyte 26,3 mill. kr. Av driftsinntektene i 2011 skal 185 mill. kr nyttast til finansiering av investeringar. Investeringar 2011 Hordaland fylkeskommune skal bruka mill. kr til investeringar i 2011, 493 mill. kr meir 8 Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

9 Fylkesbudsjettet innleiing enn i år. 436 mill. kr skal nyttast i skulesektoren, 2 100,7 mill. kr til samferdsel, 14,5 mill. kr ved tannklinikkar, 1 mill. kr til kulturprosjekt, 1 mill. kr til næringsføremål og 39 mill. kr til fellesfunksjonar. Til fylkesvegar inkludert Bybanen i Bergen skal nyttast 1 939,7 mill. kr. Av denne summen gjeld mill. kr Bergensprogrammet, fordelt med 595 mill. kr til byggjesteg 2 Bybanen (Nesttun-Lagunen), 299 mill. kr til byggjesteg 2 Ringveg vest, 200 mill. kr til diverse tiltak og 10 mill. kr til refusjonar. Av midlane til diverse tiltak vil ein stor del gå til oppgradering av Bystasjonen. Store prosjekt i 2011 er: Jondalstunnelen 180 mill. kr, Kvammapakken 189 mill. kr, Bømlopakken 103 mill. kr, Hauge-Lonevåg (Osterøy) 75,9 mill. kr. Rassikring Fv 572 Eddagjelet/Torgilsberget (Granvin) 46 mill. kr. Ei rekkje mindre prosjekt som får løyvingar i 2011: Løfallstrand-Årsnes (Kvinnherad) 11 mill. kr, Tofte-Ranavik (Kvinnherad) 10 mill. kr, Eide-Vorland (Sund) 6 mill. kr, Hufthamar- Haugland (Austevoll) 3 mill. kr, undergang Alver (Lindås) 3 mill. kr, Utne-Herand (Ullensvang-Jondal) 5 mill. kr, Brattholmen-Storskaret (Fjell) 1 mill. kr, Bavallsvegen (Voss) 6 mill. kr, Kleppestø-Ask (Askøy) 13 mill. kr, Jensanesvegen (Stord) 10 mill. kr. Fylkeskommunal forskottering til Rv 13 Brattlandsdalen er budsjettert med 5 mill. kr i Til kollektivtrafikken er det sett av 40 mill. kr til nytt billetteringssystem, 20 mill. kr til ruteinformasjonssystem, 70 mill. kr til bussanlegg i Åsane og 31,0 mill. kr til vogner for Bybanen i Bergen. Innan opplæring er største einskildløyvinga 250 mill. kr til Amalie Skram videregående skole i Bergen som skal stå ferdig i Til tilbygg ved Årstad videregående skole vert løyvd 50 mill. kr. Til ny skulestruktur Voss vert sett av 6 mill. kr. Startløyving til nybygg for Åsane vidaregåande skule er ført opp med 5 mill. kr. 6 mill. kr går til tilbygg ved Bergen maritime vgs. Det vert budsjettert med 40 mill. kr til mindre ombyggingsarbeid ved skulane og 35 mill. kr til inneklimatiltak og brannsikring. 35 mill. kr er sett av til større undervisningsutstyr. Til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle er det budsjettert med 1 mill. kr. 1 mill. kr er også sett av til restaurering av verneverdige bygg som fylkeskommunen eig. Det er sett av til 15 mill. kr til fellesinvesteringar i IT-tiltak. Til ombygging og opprusting av fylkeshuset er ført opp 5 mill. kr og 5 mill. kr vert sett av til planlegging av tilbygg. Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

10 Fylkesbudsjettet innleiing Til opprusting av jordbruksskulegardane og Valen og Handeland gard vert det sett av 2,0 mill. kr og til energiøkonomiseringstiltak 2 mill. kr. Til universell utforming av fylkeskommunale bygningar vert løyvd 10 mill. kr. Til tannhelsetenesta er det budsjettert 14,5 mill. kr fordelt med 4,5 mill. kr til utstyr og 10 mill. kr til nye tannklinikkar på Sørås i Bergen og Stord. Investeringane i 2011 skal finansierast med 1 151,3 mill. kr i lån, 1 092,9 mill. kr i bompengar, 185 mill. kr frå driftsmidlar, 102 mill. kr i forskot og tilskot og 61 mill. kr i kompensasjonsmidlar. Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i stor grad må finansierast med lån. Om lag 50 % av 8,37 milliardar kroner i investeringar er planlagt lånefinansiert, noko som vil føra til store auka kostnader til avdrag og renter. Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr pr til mill. kr ved utgangen av 2014 ein auke på over 68 % på fire år. Dei store låneopptaka gjer at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. Utgiftene til avdrag aukar frå 195 mill. kr i 2011, til 245 mill. kr i 2012, 282 mill. kr i 2013 og 316 mill. kr i For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renteutgiftene aukar frå 158,1 mill. kr i 2011, til 206,9 mill. kr i 2012, til 2141,4 i 2013 og 270,7 mill. kr i For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 3,5% i 2011 og 4% i resten av økonomiplanperioden. Renteinntektene er auka frå 26,3 mill. kr i 2011 til 28,8 mill. kr i resten i perioden på grunn av auka rentesats. I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for skule- og veglån med 22,9 mill. kr i 2011 aukande til 45,2 mill. kr i Gjeld pr åra , mill. kr , , Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

11 Økonomiplan kr faste prisar Budsjett Endring Frie inntekter Renter og avdrag Til disp. etter renter og avdrag Kommentar Avsetjingar/bruk av fond Overf. til inv.bud Momskomp. frå investeringar Driftsramme til fordeling på sektorane: Politiske organ og adm. netto Valutgifter Fellesfunksjonar netto Saldering tilleggsløyv. Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskom. næringsverksemd netto Tilskot Hardangerbrua Samferdsel netto Kultur netto Sum netto driftsutgifter Tabellen gjev oversyn over dei viktigaste endringane i økonomiplanperioden i høve til årsbudsjettet for Ein har ført opp den venta veksten i frie inntekter kvart år i perioden. Men som følgje av høge investeringar aukar renter og avdrag meir enn dei frie inntektene. Det som er att av frie inntekter, etter at renter og avdrag er betalte, går ned med ca. 51 mill. kr i Nedgangen held fram dei følgjande åra. For samferdselssektoren reknar ein framleis med innsparingar etter kvart som fleire bussruter vert lagde ut på anbod. Ramma viser difor nedgang med 51 mill. kr i 2012 og 31 mill. kr i 2013, sjølv om vegvedlikehaldet vert foreslått styrka med 5 mill. kr i 2012 og med ytterlegare 20 mill. kr i Fylkesrådmannen har ikkje lagt inn auke i budsjettramma for opplæringssektoren i økonomiplanperioden samanlikna med Meirkostnaden som følgje av at det vert fleire elevar og færre lærlingar som det er peika på ovanfor, må dekkast ved omdisponeringar innanfor opplæringssektoren. Etter fylkesrådmannen si vurdering er budsjettet for 2011 eit godt utgangspunkt for økonomiplanen. Det store investeringsprogrammet som er under utføring, vil betra undervisingstilhøva mange stader. Momskompensasjon Det vert budsjettert med 161 mill. kr i momskompensasjon for investeringar i Dei siste åra har storparten av momskompensasjon for investeringar vore brukt i drifta. Regjeringa sitt regelverk seier at frå 2014 skal desse heile momskompensasjonen for investeringar førast på investeringsrekneskapen. Det vil vera ei overgangsordning fram til 2014 då det ikkje lenger skal vera høve til å nytta kompensert investeringsmoms til drifta. For 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjon frå investeringar overførast til investeringsrekneskapen. For 2011 er det minimum 40 prosent, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Frå og med 2014 må all momskompensasjon frå investeringar førast i investeringsrekneskapen. I budsjettet for 2010 er 258,8 mill. kr av driftsmidlane overført til investeringsrekneskapen. Summen er på 185 mill. kr pr. år i åra 2011, 2012 og Dette er i overkant av det som det nye regelverket for rekneskapsføring av momskompensasjon krev. I 2014 skal som nemnt ovanfor heile summen av momskompensasjon frå investeringar førast direkte i investeringsrekneskapen. Denne summen er i 2014 på 158 mill. kr, og dette året vil ein i følgje budsjettgrunnlaget ikkje ha driftsmidlar i tillegg til denne summen å overføra til investeringsbudsjettet. Med budsjettopplegget som no vert lagt fram, vil ein i 2014 ikkje lenger ha noko netto driftsresultat «å gå på», og den handlefridomen ein har i økonomiplanperioden vil i 2014 vera brukt opp. Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

12 Driftsbudsjett 2011 Hordaland fylkeskommune Oversikt årsbudsjett 2011 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 01-okt 2010 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Bruk av likviditetsreserve NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

13 Driftsbudsjett 2010 Grafane på denne sida viser Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter for 2011 slik det går fram av budsjettgrunnlaget frå fylkesrådmannen pr. 4. oktober Over er vist fordelinga i millionar kroner, og i grafen under er vist den prosentvise fordelinga på dei ulike budsjettområda. 1,8 % Kultur 0,7 % og idrett 4,2 % 4,5 % 4,2 % Politiske org. og adm. Regional utvikl. Kultur Opplæring Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Pol. org./adm. Næringsv. Fellesfunk. 42,2 % 38,4 % Samferdsel Opplæring Tannhelse 4,0 % Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

14 Politiske organ og administrasjon 268 mill. kr til politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 268 mill. kr i I 2011 er det fylkestingsval og det er lagt inn 1,8 mill. kr til dette. Administrasjonsbudsjetta syner ein auke på 8 mill. kr. Heilårsverknad av nye stillingar i samband med forvaltingsreforma og nokre andre nye stillingar sår ut. Det same gjer 1,8 mill. kr meir til leige av lokale og 1 mill. kr meir til bygningsmessige registreringar. Politiske styringsorgan Til politiske styringsorgan er det samla ført opp 23,0 mill. kr i 2011, ein auke på 2,2 mill. kr. Av auken utgjer fylkestingsvalet 1,8 mill. kr. Budsjettet for fylkesting og fylkesutval er på 11,55 mill. kr, kr meir enn i Til dei faste utvala er det sett av 2,55 mill. kr. Løyvinga vert fordelt med kr på kvart av utvala; kultur- og ressursutvalet, opplæringsog helseutvalet og samferdselsutvalet. Auken er kr pr. utval. Til frikjøp av fylkestingsrepresentantane er det budsjettert med 1,95 mill. kr. Summen pr. representant vert kr , ein auke på 3 %. I stønad til dei politiske partia sine fylkestingsgrupper er det ført opp kr i grunnstønad pr. gruppe og kr i stønad pr. representant. Til saman utgjer dette 2,69 mill. kr. Stønaden er auka med 2,7 % i høve til I stemmestøtte er det ført opp kr , same sum som for i år. Til ymse møte, utal og råd er det budsjettert med kr, kr meir enn i år. Kontrollorgan Budsjettet til kontrollutval og revisjon vert på 6,3 mill. kr for 2011, ca. 0,2 mill. kr meir enn i år. Summen fordeler med 2,94 mill. kr til sekretariatet for kontrollutvalet, 1,41 mill. kr til kontrollutvalet og 1,96 mill. kr til ekstern revisor. I 2011 er det i alt 16 kommunar som nyttar sekretariatet til fylkeskommunen. Administrasjonsbudsjett Administrasjonskostnadene viser vekst på om lag 8 mill. kr samanlikna med eit nullvekstbudsjett. Auken kjem på fleire avdelingar i fylkesadministrasjonen. Arbeidet med kommunikasjonsstrategi og organisasjonsutvikling krev ressursar. Det same gjeld elektronisk fakturahandsaming som er under innføring hausten 2010 og auka satsing innan innkjøpsfeltet for å få trygge innkjøpsrutinar og kopling mellom fakturasystem og innkjøpssystem. Det er ført opp eit sparekrav på 5 mill. kr for fylkesadministrasjonen. Ein del av dette vil ein kunna spare inn ved vakansar som oppstår gjennom året. Ved eigedomsseksjonen vert stillingstalet auka med 1,8 årsverk. Løyvinga til å kartleggja bygningsmassen aukar frå 1 til 2 mill. kr. Det vert framover særleg lagt vekt på å kartleggja miljøfarlege og skadelege stoff. Kostnaden med administrasjonslokale aukar med 1,8 mill. kr frå Til personalopplæring vert budsjettet auka med 0,35 mill. kr til 1,2 mill. kr. Både ved sentralarkivet og IT-seksjonen vert det budsjettert med ei ny stilling i Som følgje av forvaltingsreforma og nye oppgåver er det i løpet av 2010 oppretta 7 nye årsverk i regionalavdelinga. Desse stillingane får heilårsverknad i I samferdselsavdelinga kjem det ei ny stilling som sekretær for fylkestrafikksikringsrådet. Til felles IT-ugifter er det budsjettert med 28,6 mill. kr som for Dei største utgiftspostane gjeld datakommunikasjon, vedlikehald, bruk av datasentralar og telefoni i fylkesadministrasjonen. I samband med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi for fylkeskommunen vert det hausten 2010 gjennomført ei ekstern omdømemåling. Neste trinn i utviklinga av kommunikasjonsstrategien er ein identitetsprosess og ny visuell profil, som begge delar får budsjettmessig verknad i Det er budsjettert med kr til dette formålet. Administrasjonslokale Til administrasjonslokale for fylkesadministrasjonen m. fl. er det sett av 21,3 mill. kr i 2011, som er 1,8 mill. kr meir enn i Auken gjeld heilårsverknad av auka leigeareal i Wigandgården. Det vert også budsjettert med 3mill. kr i leigeinntekter frå parkering, utleige til butikk og bensinstasjon. Retrettstillingar Det er ført opp 5,0 mill. kr til retrettstillingar, tilsvarande som i Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

15 Politiske organ, adm. og fellesutgifter Attføring, omstilling Til attføring, omstilling og seniorpolitikk er det sett av 4,0 mill. kr i 2011-budsjettet, same sum som i år. Denne budsjettposten omfattar midlar til prosjektet «livsfaseorientert personalpolitikk» som m.a. skal hindra tidlegpensjonering. Velferdspengar I velferdspengar for dei tilsette er det ført opp kr som er kr meir enn i Løyvinga tilsvarar ca. 130 kr pr. tilsett. KS og andre kontingentar Til kontingent til Kommunenes Sentralforbund er sett av vel 6,7 mill. kr. Kontingentar til andre organisasjonar fylkeskommunen er medlem av, er venta å utgjera om lag kr Andre kontingentar gjeld North Sea Commission, Assembly of European Regions, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Kommunesektorens Innkjøpsforum og Kraftfylkekontingent. Det er ført opp tilskot på kr til Vest- Noregs Brüsselkontor. Tillitsvalde For tillitsvalde er det budsjettert med 9,8 årsverk som i mill. kr til fellesfunksjonar For 2011 vert det budsjettert med 108 mill. kr til fellesfunksjonar i fylkeskommunen. Største einskildsummen er 75,7 mill. kr i lønsavsetjingar. Det er lagt til grunn 3,5 % venta lønsvekst frå 2010 til Under posten ymse tilskot vert løyvinga til Raftostiftelsen auka med kr til kr. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon får auke med kr til kr. Ny løyving er kr til Sjømannskyrkja i Cardiff. Andre utval For 2011 er forslaget om løyving til fylkeseldrerådet på kr (auke kr) og til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne kr (auke kr). Ymse tilskot Til ymse tilskot er det ført opp kr i Summen skal dekka tilskot til organisasjonar som ikkje høyrer naturleg inn under dei ulike sektorane. Løyvinga til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon vert auka med kr til kr. Fylkesrådmannen føreslår vidare slik fordeling (auke frå 2010 i parentes): Raftostiftelsen kr ( kr), Norsk Pensjonistforbund Hordaland kr, Kirkens SOS kr ( kr), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner kr, Dysleksiforeningen i Bergen kr, Ungdommens fylkesting kr ( kr), Det akademiske kvarter kr og Sjømannskyrkja i Cardiff kr (ny). Fylkeskommunen skal stå for bygging av ein terrasse ved sjømannskyrkja i Cardiff, kostnadsrekna til kr. I år er det løyvd kr, resten av tilskotet vert ført opp i Personalforsikring Til personalforsikring vert det for 2011 budsjettert med 6 mill. kr som i år. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 75,7 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. I utrekningane er det teke omsyn til at pensjonskostnadene for 2011 i følgje dei siste prognosane vil verta lågare enn pensjonspremiane som er lagt til grunn på dei einskilde budsjetta for skular, tannhelsetenesta m.m. Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 3,5 % frå 2010 til Lønsregulativet pr er nytta på dei einskilde budsjetta for Lønsavsetjingane i 2011-budsjettet skal dermed dekkja lønsauken i 2010 og venta lønsauke i Tilleggsløyvingar På den sentrale tilleggsløyvingskontoen er det ført opp 3,60 mill. kr (2010: 3,3 mill. kr.). Tilbakebetaling underskot frå skular Det vert budsjettert med at åtte skular som hadde underskot i 2009, dekkjer dette inn i Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

16 Politiske organ, adm. og fellesutgifter Underskota som skal dekkjast neste år er på til saman 22,6 mill. kr. Momskompensasjon Det vert budsjettert med 161 mill. kr i momskompensasjon for investeringar i Dei siste åra har storparten av momskompensasjon for investeringar vore brukt i drifta. Regjeringa sitt regelverk seier at frå 2014 skal desse heile momskompensasjonen for investeringar førast på investeringsrekneskapen. Det vil vera ei overgangsordning fram til 2014 då det ikkje lenger skal vera høve til å nytta kompensert investeringsmoms til drifta. For 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjon frå investeringar overførast til investeringsrekneskapen. For 2011 er det minimum 40 prosent, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Frå og med 2014 må all momskompensasjon frå investeringar førast i investeringsrekneskapen. I budsjettet for 2010 er 258,8 mill. kr av driftsmidlane overført til investeringsrekneskapen. Summen er på 185 mill. kr pr. år i åra 2011, 2012 og Dette er i overkant av det som det nye regelverket for rekneskapsføring av momskompensasjon krev. I 2014 skal som nemnt ovanfor heile summen av momskompensasjon frå investeringar førast direkte i investeringsrekneskapen. Denne summen er i 2014 på 158 mill. kr, og dette året vil ein i følgje budsjettgrunnlaget ikkje ha driftsmidlar i tillegg til denne summen å overføra til investeringsbudsjettet. Med budsjettopplegget som no vert lagt fram, vil ein i 2014 ikkje lenger ha noko netto driftsresultat «å gå på», og den handlefridomen ein har i økonomiplanperioden vil i 2014 vera brukt opp. Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i stor grad må finansierast med lån. Om lag 50 % av 8,37 milliardar kroner i investeringar er planlagt lånefinansiert, noko som vil føra til store auka kostnader til avdrag og renter. Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr pr til mill. kr ved utgangen av 2014 ein auke på over 68 % på fire år. Dei store låneopptaka gjer at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. Utgiftene til avdrag aukar frå 195 mill. kr i 2011, til 245 mill. kr i 2012, 282 mill. kr i 2013 og 316 mill. kr i For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renteutgiftene aukar frå 158,1 mill. kr i 2011, til 206,9 mill. kr i 2012, til 2141,4 i 2013 og 270,7 mill. kr i For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 3,5% i 2011 og 4% i resten av økonomiplanperioden. Renteinntektene er auka frå 26,3 mill. kr i 2011 til 28,8 mill. kr i resten i perioden på grunn av auka rentesats. I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for skule- og veglån med 22,9 mill. kr i 2011 aukande til 45,2 mill. kr i Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 158,1 mill. kr i 2011, heile 53,7 mill. kr (+ 51,5 %) meir enn for Fylkesrådmannen legg til grunn ein rentesats på 3,5 % for lån med flytande rente og for nye lån. I 2010-budsjettet var det til samanlikning nytta 3,0 % rente. Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2011 vil ha ei lånegjeld på 4 421,7 mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 25,3 mill. kr i Det er inntektsført 22,9 mill. kr i renterefusjon frå staten for skule- og veginvesteringar, opp 12 mill. kr frå Avdrag på lån er ført opp med 195,0 mill. kr i 2011, mot 151,4 mill. kr i 2010 ein auke på 43,5 mill. kr (+ 28,7 %). 16 Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

17 Opplæring Opplæringsbudsjett på nær 2,5 mrd. kr Budsjettet for vidaregåande opplæring nærmar seg 2,5 milliardar kroner i mill. kr er oppført sum. Ved dei vidaregåande skulane vert det i 2011 ein reduksjon på om lag 15 mill kr, knapt 1 % i høve til skulane sine budsjettrammer samanlikna med ei vidareføring av 2010-budsjettet. Den store nybygginga for dei vidaregåande skular som fylkeskommunen har vore i gang med og meir står for tur fører til høgare kapitalutgifter. Dette viser ikkje på opplæringsbudsjettet, men på budsjettet for renter og avdrag. Veksten i talet på åringar er låg i perioden og lågare enn den har vore dei seinare åra. Fylkesrådmannen har difor ført opp ein mindre sum på 1 mill. kr til klassejusteringar i samband med inntaket hausten Elevtalsoversikt hausten 2010 viser at kapasiteten ved dei vidaregåande skulane er god med nesten 1500 ledige plassar. Talet på lærlingar har vist nedgang den siste tida. Lærlingtilskotet er difor redusert med 10,5 mill. kr i 2011 samanlikna med Budsjettet for fagprøver er auka med 4,5 mill. kr frå 2010 til Talet på fagprøver vil først gå ned om eit par år. Fylkeskommunen tok hausten 2010 i bruk to nye skulebygg og tre større tilbygg. I alt auka undervisningsarealet med m 2. Meirkostnaden med det auka arealet er rekna til 7,3 mill. kr. Ved Osterøy vgs. som flytta i nybygg, vart det ei innsparing i leigeutgifter på 1,3 mill. kr. Netto auka driftsutgifter vert dermed 6,0 mill. kr. Budsjettet til straum og husleige m.m. ved skulane er auka med 2,7 mill. kr. Felleskostnader til lisensar og biblioteksystem er auka med 1,1 mill. kr. Kostnadene med gjesteelevar er redusert med 1,1 mill. kr. Løyvinga til ekstraordinært vedlikehald er auka med 1 mill. kr til 15 mill. kr i Til utstyr ved dei vidaregåande skulane er det budsjettert med 45 mill. kr, fordelt med 10 mill. kr på driftsbudsjettet og 35 mill. kr på investeringsbudsjettet. I tillegg kjem midlar som skulane dekkjer på eigne budsjett. Nordahl Grieg vgs. får styrkt administrasjonsbudsjettet med 3,6 mill. kr i samband med at drifta vert trappa opp dei to neste åra. Til rektor ved Amalie Skram vgs. frå hausten 2011 vert det budsjettert med 0,3 mill. kr. Skulen skal stå ferdig i Olympiatoppen får 0,5 mill. kr meir til trenarar ved toppidrettsklassane ved Tertnes vgs. og Voss gymnas. Budsjettet til privatisteksamen, som eksamenskontoret står for, vert auka med 1,1 mill. kr. Drifta av Ulriken skolesenter vert lagt under Nordahl Grieg vgs. frå , og det vert budsjettert med ei innsparing på 2 mill. kr. Hovudmål Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland fylkeskommune for skuleåret er auka læringsutbytte og fullføring. For er dei to tiltaksområda frå førre skuleår vidareførte slik at ein skal ha særskild merksemd på «Vurdering av eleven si læring» og «Den digitale skule». Dei to områda er valt ut på grunnlag av sentrale styringssignal og lokale vurderingar av tilstanden i opplæringssektoren. Måloppnåing 2010 Talet på elevar med ikkje greidd (stryk i einskilde fag) vidaregåande skule, vart redusert med 7% frå skuleåret 08/09 til skuleåret 09/10. Målet var ein reduksjon på 5 %. Bortvalet ved dei vidaregåande skulane vart redusert med 9% frå 2008/09 til 2009/10. Målet var reduksjon på 5 %. For «Den digitale skulen» var det eit mål at 75 % av elevane skal nytta PC dagleg i skuleåret. Her viser det seg at 94,6 % av elevane i den vidaregåande skulen nyttar PC fleire gonger i veka. Rikeleg med elevplassar Når ein ser talet på elevplassar ved fylkeskommunale og private vidaregåande skular i Hordaland under eitt, er det i skuleåret om lag Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

18 Opplæring 1500 fleire elevplassar enn talet på åringar i fylket. Neste år vil «overkapasiteten» auka til vel I det noverande skuleåret, basert på elevtal etter 2. inntaksomgang, er 92 % av kapasiteten ved dei fylkeskommunale vidaregåande skulane utnytta plassar, tilsvarande ca. 1,2 plass per klasse, er ledige. Kvalitet Fylkeskommunen har store utfordringar når det gjeld å gje alle elevar relevant, individuell hjelp og tilrettelagt opplæring i ordinære klassar. Frå hausten 2010 er det integrert langt fleire elevar i vanlege klassar enn tidlegare. Det krev at skulane må verta endå dyktigare til å leggja til rette for denne elevgruppa. Det er sett i gang ei rekkje tiltak og prosessar for å heva standard og kvalitet. Det gjeld arbeid med internkontrollsystem og system for verksemdbasert vurdering av skulane. For fagopplæringa er tilsvarande kvalitetsutvikling i gang. Arbeidet med kvalitet i opplæringa i bedrift er eit prioritert område. Årsrapportering vert obligatorisk, og bedriftene skal ha internkontrollsystem for opplæringa av lærlingar og lærekandidatar. Frå 1. januar 2012 skal «nye» prøvenemnder oppnemnast, og det vert ca. 300 nye medlemmer. Dei skal lærast opp i lov, forskrift og læreplanverket. I tillegg skal prøvenemndene i dei einskilde faga samkjørast. Satsing mot bortval Arbeidet mot fråfall i vidaregåande skule har eit langsiktig perspektiv og vil vera ei av hovudutfordringane også i Dei viktigaste tiltaka i er: Styrking av rådgjevingstenesta i heile grunnopplæringa Revidering av retningslinjer og kompetanseheving av kontaktlærarar Informasjonsspreiing konferanse om fråfall Styrke lærekandidatordninga Sommarskule/leksehjelp Skuleinterne tiltak som matteprosjekt, styrking av ressursteam, leksehjelp, open skole, studieverkstad m.m. Informasjonsmøte for minoritetsspråklege elevar og føresette Prosjekt Fleire fullfører, med hovudfokus på overgang ungdomsskule/vgs Skulelokale og driftsmidlar Det budsjettert med om lag 302,7 mill. kr til drifts- og fellesutgifter ved dei vidaregåande skulane i Til vedlikehald, driftstenesta og kartlegging av bygningsmassen er det samla budsjettert med 65 mill. kr i Summen fordeler seg med 50 mill. kr til driftstenesta og 15 mill. kr til ekstraordinært vedlikehald. Begge summane er påplussa 1 mill. kr i høve til Nybygg og tilbygg gjev ekstra kostnader til straum, kommunale avgifter, oppvarming m.m. Slike driftskostnader for bygga som vart tekne i bruk hausten 2010 er budsjetterte til 2,7 mill. kr. Dette gjeld Nordahl Grieg videregående skole, Osterøy vidaregåande skule, tilbygga ved Kvinnherad og Austevoll vidaregåande skular. Innan ramma til drifts- og fellesutgifter er det sett av 10 mill. kr til utstyr ved skulane. På investeringsbudsjettet er ført opp 35 mill. kr til større skulesutstyr. I tillegg kjem midlar skulane brukar av eigne budsjett til utstyr, stipulert til 10 mill. kr i Nytt lovverk gjer at ein må ha ekstra fokus på energisida og energimerking av fylkeskommunen sine bygg. Vidare må arbeidet knytt til kartlegging av miljøfarlege og skadelege stoff halda fram. Gjesteelevar Hordaland fylkeskommune har samarbeids- og refusjonsavtalar med Rogaland og Sogn og Fjordane for gjesteelevar. For 2011 vert det budsjettet med netto 17 mill. kr til kjøp av plassar til gjesteelevar 1,1 mill. kr mindre enn i Digital skulekvardag Frå skuleåret har alle elevar i fylkeskommunen sine vidaregåande skular sin eigen berbar PC. Utfordringa ligg no i å nytta dette verktøyet på ein god pedagogisk måte for tilpassa opplæring. Andre digitale verktøy som vert tekne i bruk er elektroniske tavler og videokonferanseutstyr på skulane. På kvar skule er det e-koordinator som er ressursperson for pedagogisk bruk av IKT. Frå og med skuleåret betalar elevane lågaste læremiddelstipendsats (hausten 2010: 870 kr) i eigendel kvart skuleår. Inntekta frå eigenbetalinga er budsjettert med 10 mill. kr. Samla kostnad for innkjøp og vedlikehald av elev-pc er budsjettert til om lag 37 mill. kr. Netto vert det dermed budsjettert med 27 mill. kr til elev-pc ordninga. 18 Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

19 Opplæring Kvinnherad vidaregåande skule har fått eit stort nytt tilbygg og oppussing av dei eksisterande lokale her har det vorte lyst og fint. Gratis læremiddel Det er budsjettert med 23,2 mill. kr til gratis læremiddel i Det er sett av midlar til NDLA (6 mill. kr), til nyinnkjøp av bøker og til lisensar. Skuleåret 2010/11 er det fjerde året med midlar til gratis læremiddel, slik at det frå komande skuleår vert det behov for supplering av læremiddel til elevane. Samstundes utvidar NDLA tilbodet av digitale læremiddel. Skulebiblioteka Til bibliotekarar på skulane er det totalt sett av 5,8 mill. kr. Det tilsvarar om lag 12 heile stillingar. I tillegg er det i skulebudsjetta om lag kr pr. skule til dette føremålet. Nye skular I samband med at Nordahl Grieg vgs. vert teken i full bruk over tre år, vert budsjettet til administrative ressursar auka med 3,6 mill. kr i Til rektorstilling ved Amalie Skram videregående skole frå hausten 2011 er ført opp 0,3 mill. kr. Den nye skulen skal etter planane stå ferdig i Løyvinga til trenarar ved toppidrettsklassane ved Tertnes vgs. og Voss gymnas (avtale med Olympiatoppen) vert auka med 0,5 mill. kr i Løyvinga har ikkje vore indeksregulert sidan starten. Fagskulane Til fagskulane er det budsjettert med 72,5 mill. kr i 2011, tilsvarande som i Frå vart drifta av fagskuletilbodet fylkeskommunalt att etter at det i nokre år har vore eit statleg øyremerkt tilskot. Spesialundervisning Til spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring er det budsjettert med 229 mill. kr i 2011, same nivå som i Løyvinga omfattar løn til elevassistentane ved dei vidaregåande skulane, løyvingar til tilrettelagt opplæring, ekstern spesialundervisning, Oppfølgingsteneste og Pedagogisk-psykologisk teneste (OT/PPT). Det siste året har talet på elevar som søkjer om inntak på særskilt grunnlag auka og er no om lag 850. Økonomirapporten pr tyder på at det vert ei overskriding for spesialundervisninga i år på opp mot 8 mill. kr. Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

20 Opplæring Lærlingopplæringa Lærlingopplæringa, fagopplæring i arbeidslivet, er ført opp med 236,8 mill. kr i Talet på lærlingar har vist nedgang den siste tida. Lærlingtilskotet et difor redusert med 10,5 mill. kr i 2011 samanlikna med Men talet på fagprøver vil likevel halda seg på eit høgt nivå i 2011 sidan det tek to år frå kontrakt er inngått til fagprøven. Budsjettet for fagprøver er auka med 4,5 mill. kr frå 2010 til I åra har talet på nye lærekontraktar årleg lege på I 2009 vart det teikna 1960 nye lærekontraktar. Kostnad pr. lærling i Hordaland er i snitt kr eller om lag 4,4 % lågare enn landssnittet. For 2009 var snittprisen i Hordaland kr Vaksenopplæring Budsjettramma for vaksenopplæringstiltak er ført opp med 28,9 mill. kr i budsjettforslaget for 2011, ein auke på 1,1 mill. kr frå i år. Eksamenskontoret Eksamenskontoret for privatistar får auke på 1,1 mill. kr i samband med at talet på prøver aukar. I 2009 arrangerte eksamenskontoret ca eksamenar for ca oppmelde kandidatar i om lag 500 fag. Internat Berre fire vidaregåande skular i Hordaland har framleis internat. Det vert budsjettert med 1 mill. kr i netto utgifter som gjeld internata ved Voss jordbruksskule og Hjeltnes vidaregåande skule. Elevane til knutepunktskulen for døve ved Nordahl Grieg videregående skole kjem frå heile Hordaland og også frå andre fylke. Dei som ikkje kan bu heime, får tilbod om å bu på internat. Fylkeskommunen kjøper denne tenesta av Arbeid, service, vekst og opplæring (ASVO). Det er budsjettert med om lag 2 mill. kr til dette føremålet. Butilbodet har auka frå år til år og vil verta lagt ut på anbod hausten Skulegardar Det er budsjettert med 5,8 mill. kr drifta av ved jordbruksskulegardane på Voss, Stend og Hjeltnes vidaregåande skular. Sosiale og medisinske institusjonar Fylkeskommunen har ansvar for grunnskuleopplæring for pasientar/klientar ved sosiale og medisinske institusjonar. Største delen av tilbodet var organisert under Ulriken skolesenter, 19,6 mill. kr. Dette tilbodet vert frå lagt inn under Nordahl Grieg vgs. Fylkestinget har vedteke ei innsparing på 2 mill. kr. Dette er det teke omsyn til i budsjettforslaget. Det er også avdeling for sjukehusundervisning ved Stord vidaregåande skule, 1,7 mill. kr. I tillegg vert det gjeve undervisning for menneske med psykiske lidingar ved Kvinnherad vidaregåande skule (Valekrossen) 2,7 mill. kr, Bjørgvin vgs (Kyrre) 8 mill. kr og Voss vidaregåande skule (Styve) 0,7 mill. kr. Ved Styve gard er det undervisning til ungdom. Manger folkehøgskule Manger folkehøgskule har 55 elevplassar. Skuleåret 2010/11 har skulen 63 elevar. Etter lov om folkehøgskolar dekkjer staten store delar av skulen sine drifts- og kapitalutgifter. Fengselsundervisninga Fengselsundervisninga vert finansiert fullt ut med statstilskot. På budsjettet er det sett av 24,2 mill. kr til denne undervisninga. Det er staten som avgjer storleiken på aktiviteten. Opplæringa vert gjeven ved Åsane videregående skole, avd. Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. I tillegg er ei oppfølgingsavdeling Fossane også lagt under Åsane vgs. 20 Årsbudsjett 2011/Økonomiplan

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i heile 1000 kr Endring % 400 Politisk styring Brutto driftsutgifter

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 1 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 2 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011 OPPLÆRING Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i 1000 kr Endring % 510 Skulelokale, forvaltning Brutto driftsutgifter 312 829 302 775-3,2 % Driftsinntekter -1 000-15 127 1412,7 % Netto driftsutgifter 311 829

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2006 og revidert

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2005 Tilleggsnotat (revidert

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TEKSTHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr

Pressemelding. Byggjer ut Kvinnherad vgs for 134 mill. kr Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 14. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14. oktober 2008:

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer