Årsbudsjett Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008"

Transkript

1 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

2 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 2. okt og revidert budsjettgrunnlag frå 29. okt Budsjetthandsaming: opplærings- og helseutvalet 3. november kultur- og ressursutvalet 11. november samferdselsutvalet 12. november fylkesutvalet november fylkestinget desember Utarbeidd av: Informasjonstenesta Utgjevar: Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks Bergen Bergen 30. oktober 2008 Gateadr: Agnes Mowinckels gate 5 Tlf: (informasjonstenesta) Faks: (informasjonstenesta) Internettadresse:

3 Fylkesbudsjettet økonomiplan Innhald Samlemeldingar: Rekordhøge investeringar stor auke i renter og avdrag... 5 Oversikt årsbudsjett Politikk, administrasjon, fellesutgifter: 212 mill. kr til politikk og administrasjon mill. kr til fellesfunksjonar Opplæring: Elev-pc og gratis læremiddel på alle klassetrinn frå hausten Tannhelse: 219 mill. kr til tannhelsetenesta Regional utvikling: 182 mill. kr til regional utvikling Fylkeskommunal næringsdrift: Samferdsel: Buss- og båtreiser 2,5 % dyrare første takstauke sidan Kultur: 209 mill. kr til kultur og idrett Investeringar: Vel 2,7 milliardar kroner til investeringar Investeringsoversyn Investerer 799 mill. kr i Investeringsoversyn Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

4 Føreord Dette samandraget byggjer på fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag frå 2. oktober 2008 og revidert budsjettgrunnlag frå 29. oktober Samandraget er utarbeidd av informasjonstenesta i samarbeid med økonomiavdeling. Samandraget og heile budsjettgrunnlaget er også tilgjengeleg på internett: Ansv. redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge

5 Fylkesbudsjettet innleiing Fylkesbudsjettet for 2009, budsjettgrunnlag pr. 29. okt. 2008: Rekordhøge investeringar stor auke i renter og avdrag Hordaland fylkeskommune sine investeringar vert rekordhøge i 2009 og dei første åra av økonomiplanperioden Storparten av satsinga må lånefinansierast. Lånegjeld og kostnader med renter og avdrag vil auka sterkt dei komande åra. Slik utsiktene er no vil det føra til kutt i driftsbudsjetta frå 2010 og framover. Det er særleg innanfor opplæringssektoren fylkeskommunen tek eit krafttak med opprusting, ombygging og nybygg mill. kr skal investerast dei komande fire åra. Fleire nye skulebygg skal stå ferdige i økonomiplanperioden. Innan samferdsel skal 955 mill. kr nyttast til investeringar i same perioden. Vel halvparten (481 mill. kr) går til Jondalstunnelen. Takstane for reiser med buss og båt vert auka for første gong sidan 1. januar Forslaget er 2,5 % takstauke. Minstetakst for enkeltreiser aukar med 1 krone og minstetakst for periodekort med 20 kr. Driftsbudsjetta for 2009 viser auke for alle sektorar unnateke tannhelsetenesta som får nedgang på 3 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2009 vert på 799 mill. kr. Hovudinnsatsområda er opplæring med 541,5 mill. kr og samferdsel med 224 mill. kr. Av disponible midlar i 2009 er 7,5 mill. kr sett på disposisjonsfond til seinare fordeling. Dette går fram av fylkesrådmannen sitt utkast til fylkesbudsjett for 2009 og økonomiplan for åra Hovudutfordringar framover Fylkesrådmannen legg i samsvar med politiske vedtak opp til rekordhøge investeringar i 2009 og dei første åra i økonomiplanen. Sidan mest alle investeringane er foreslått finansierte med lånemidlar, vil dette få avgjerande innverknad på fylkeskommunen sin handlefridom dei komande åra. Investeringar slår inn i driftsbudsjettet med sterk vekst i kapitalutgiftene. Investeringsopplegget gjer at fylkeskommunen si lånegjeld vil auka frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av 2012 ein auke på 69 % på fire år. Summen av brutto renteutgifter og avdrag på lån vil auka frå 188 mill. kr i 2008 til 394 mill. kr i 2012 i løpande prisar meir enn ei dobling. Renter og avdrag aukar vesentleg meir enn veksten i dei frie inntektene. For å få dette til å gå i hop, må driftsutgiftene reduserast i økonomiplanperioden. Ramma ein har til ordinær drift vert monaleg redusert i perioden Nedgangen i høve til 2009 er 47,3 mill. kr i 2010, 81,5 mill. kr i 2011 og nær 92 mill. kr i Nedgangen i driftsrammene vert forsterka av at momskompensasjonen frå investeringar må fasast ut av i drifta. Fylkesrådmannen legg til grunn at det i 2009 skal nyttast 80 mill. kr av momskompensasjon på 121 mill. kr frå investeringar til vanleg drift. Vidare er det innarbeidd ei gradvis nedtrapping til 60 mill. kr i 2010, 30 mill. kr i 2011 og 10 mill. kr i Den overskytande delen inngår i finansieringa av investeringar. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

6 Fylkesbudsjettet innleiing 2009-budsjettet I budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen for , legg fylkesrådmannen mellom anna opp til: 2,5 mill. kr til Klimaplan strakstiltak i fylkeskommunen kr til etablerartilskot auke 58 % 5,0 mill. kr til Business Region Bergen Takstauke på 2,5 % for reiser med buss og båt. Første takstauke sidan 1. januar Minstetaksten for reiser med buss og dermed busstaksten i Bergen aukar med ei krone til 24 kroner. For born og honnørreisande vert taksten som no 12 kroner også neste år. Nytt billetteringssystem vert teke i bruk i heile fylket i løpet av 1. halvår Anbodsdrift for buss i Nordhordland vert sett i verk i august mill. kr til heilårsdrift av klassar oppretta hausten ,5 mill. kr meir til lærlingtilskot, fagprøvar og lærlingundervisning 33 mill. kr til elev-pcar. Elevane skal betala ein eigendel på kr 800 i Vg1 og kr 800 i Vg2, totalt kr for elev-pcen. 2,64 mill. kr i tilskot til Den nye opera, auke på vel 1 mill. kr kr i auke tilskot til Museumssenteret i Hordaland (Salhus) kr til sceneopprusting i Grieghallen kr til internasjonal kunstkonferanse i Bergen Til saman vel 1 mill. kr i auka tilskot til Festspela, Hordaland Teater og Carte Blanche Samla investeringar : 2 720,6 mill. kr mill. kr til investeringar i vidaregåande skular Tre nye skular: Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010), Osterøy vidaregåande skule (2010), Amalie Skram videregående skole i Bergen (2011) Tilbygg Knarvik vidaregåande skule 2009, Kvinnherad vidaregåande skule 2010, Austevoll vidaregåande skule mill. kr til Jondalstunnelen 120 mill. kr til Bybanen i Bergen Kultur Kultur- og idrettsbudsjettet i 2009 vert på 209,1 mill. kr i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Korrigert for budsjettomleggingar aukar bruttobudsjettet til kultur med 5,6 %. Om lag ein tredjedel av denne veksten skriv seg frå at spelemidlar til idrett er sett 3,5 mill. kr høgare enn i budsjettet. Vel 1 mill. kr meir til Den nye opera og 0,8 mill. kr meir til Museumssenteret i Hordaland er dei største påplussingane på kulturbudsjettet for Nye tiltak som får løyving er kr til forprosjekt for sceneopprusting i Grieghallen og kr til internasjonal kunstkonferanse i Bergen i Samtidsmusikkensemblet BIT 20 får kr meir i tilskot og Oselvarverkstaden får kr meir enn i år. Til brannsikring ved Agatunet er føreslått kr. Fylkeskommunen si løyving til Carte Blanche, Hordaland Teater og Festspillene i Bergen aukar med til saman vel 1 mill. kr. Løyvinga til dei ni museumseiningane vert på 35,49 mill. kr, ein auke på 1,6 mill. kr frå Statstilskotet til Den kulturelle skulesekken» aukar med 0,3 mill. kr til 11,1 mill. kr. Det er lagt inn kr til oppsummering og avvikling av Hauge-Tveitt 2008 AS. Løyvinga til idrettsstipend aukar til kr slik at kvart av dei fem stipenda vert på kr. 6 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

7 Fylkesbudsjettet innleiing Opplæring Budsjettet for vidaregåande opplæring vert på mill. kr i 2009, som er 6,8 % meir enn årets budsjett. For dei vidaregåande skulane vert tre viktige milepålar nådde i 2009: Det første Vg 3-kullet startar og «Kunnskapsløftet» vert dermed fullt ut sett i verk. Ordningane med elev-pc og gratis læremiddel vert gjennomførd for alle tre klassetrinna. I samband med vekst i lærlingtalet vert løyvinga til lærlingstilskotet auka med 8 mill. kr, løyvinga til fagprøvar med 1,5 mill. kr og til lærlingundervisninga med 2 mill. kr. Løyvinga til gratis læremiddel aukar med 14,3 mill kr i samband med at ordninga skal gjelda også for Vg1 frå hausten Til innkjøp av elev-pcar er det lagt inn 33 mill. kr. Budsjetta til dei vidaregåande skulane vert ført vidare på same nivå som i For å dekka heilårsdrift av dei nye klassane som vart oppretta i haust, er det lagt inn 12 mill. kr. Løyvinga til vaksenopplæring vert redusert med 2 mill. kr. Etter at Hordaland har vore inne i ein periode med stor vekst i elevkulla vert det berre ein mindre auke 86 fleire åringar i For 2009 er det ikkje lagt inn midlar til nye klassar. Den moderate veksten som er venta, reknar ein med kan handterast innan eksisterande rammer for klassetilbodet. Det vert rekna med ein liten vekst i tal nye lærekontraktar samanlikna med Til spesialundervisning er det budsjettert med 100,9 mill. kr i 2009, 6 % meir enn i Til tiltak for ungdom som fell utanfor er budsjettet redusert med 1,5 mill. kr, medan Senter for yrkesrettleiing har fått sitt budsjett auka med same sum. I perioden skal fylkeskommunen gjennomføra investeringar for mill. kr ved dei vidaregåande skulane. Tre nye skular og ei rekkje tilbygg skal vera ferdige innan Tannhelse Driftsbudsjettet for den fylkeskommunale tannhelsetenesta er ført opp med 219,3 mill. kr, om lag 3 mill. kr lågare enn årets nivå. Takstane for vaksne betalande pasientar vert auka med 5 %, noko som skal gje 1,4 mill. kr i auka inntekter. Prioritert klientell skal framleis få eit tannhelsetilbod som er fagleg forsvarleg, men personar med dårleg tannhelse vil få meir oppfølging enn dei som har god tannhelse. Intervalla mellom tannhelsekontrollane vil derfor bli fastlagt på individuelt grunnlag. Tannhelseplanen for Hordaland skal reviderast i 2009 og klinikkstrukturen vil verta gått gjennom på nytt. Staten dekkjer ikkje lenger utgifter til rekrutteringsmøte og norskopplæring av tyske tannlegar, og fylkeskommunen får ekstra kostnader på ca kr pr. rekruttert tyskar. Samferdsel Etter seks år med uendra og til dels reduserte prisar på kollektivreiser med buss og båt i Hordaland, vert det prisauke på 2,5 % frå 1. januar 2009, føreslår fylkesrådmannen. Minstetaksten for reiser med buss og dermed busstaksten i Bergen aukar med ei krone til 24 kroner. For born og honnørreisande vert taksten som no 12 kroner også neste år. For periodekort vert det lagt opp til takstpåslag på kr 20,- for minstetakst. Takstauken på barnekort, honnørkort og studentkort følgjer av periodekortauken. Samferdselsbudsjettet for 2009 er på mill. kr. Budsjettet aukar med 192 mill. kr eller 22,7 % frå i år. Den store utgiftsauken frå i år heng saman med overgangen til å budsjettera med bruttokostnader i bussdrifta som er sett ut på anbod. Fylkeskommunen sine netto utgifter til samferdsel viser auke på 7,8 % frå 2008 til ,6 mill. kr går til vedlikehald av fylkesvegane. 824,5 mill. kr er til bussruter inkludert skuleskyss, 62,6 mill. kr går til båtruter, 16,2 mill. kr til fylkesvegferjer og 37 mill. kr gjeld transportordninga for funksjonshemma. I 2008 er fire anbodspakker sette i verk. I 2009 vert rutepakke Nordhordland sett i drift frå 15. august. I august 2008 var om lag 9 prosent av bussane i fylket i drift med nytt billetteringssystem. Truleg vil 1. halvår 2009 gå med før nytt billetteringssystem er installert i alle bussar og båtar i fylket. Skyss vert bygd vidare opp i 2009 og budsjettet til informasjon og marknadsføring av busstilbodet vert auka. Det vert budsjettert med 36,1 mill. kr i belønningsmidlar frå staten for 2009, vel 4 mill. kr meir enn i år. Det skal søkjast om ytterlegare midlar til nye tiltak. Løyvinga til vedlikehald av fylkesvegane vert vidareført på årets nivå og det same gjeld tilskot til spesialtransport for funksjonshemma. I samband med auka kostnader til drivstoff m.m. aukar løyvinga til ferjedrifta med ca.18 % Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

8 Fylkesbudsjettet innleiing (2,5 mill. kr). Og det kan verta behov for ei ytterlegare styrking i løpet av Regional utvikling Det vert budsjettert med 182 mill. kr til regional utvikling i Dei statlege tilskota utgjer 118 mill. kr. Fylkeskommunen si eiga løyving til regional utvikling er på 64,2 mill. kr, om lag 5 mill. kr meir enn i år. Ei ny løyving er 2,5 mill. kr til «Klimaplanen strakstiltak i fylkeskommunen». Business Region Bergen (BRB) skal få 5 mill. kr frå fylkeskommunen i 2009 rår fylkesrådmannen til. Løyvinga fordeler seg med 2,5 mill. kr i driftsstøtte og 2,5 mill. kr i prosjektstøtte. Ei ny løyving i 2009 er kr til oppfølging av den nye omstillingslova. Løyvinga til oppfinnarprisen vert auka med 50 % til kr. Til etablerarstipend vert det løyvd kr over 50 % meir enn i Budsjettposten regionale utviklingsmidlar finansiert frå konsesjonskraftmidlar er ført opp med 15 mill. kr som i år. Fylkesrådmannen har ikkje funne rom til å auka posten til 20 mill. kr. Alle utviklingsmidlane for 2009 er disponerte. Dersom Hardanger Rehabiliteringssenter vert bygd, er det ikkje att midlar til fordeling for 2010 heller. Ein ny tildelingsrunde vert då tidlegast i Midlar tilsvarande det som gjekk til Hordaland reiseliv som no er lagt ned, skal nyttast til regionalt samarbeid om reiseliv. Det er budsjettert med kr til oppfølging av samarbeidsavtalar med regionane Nordhordland, Hardanger, Sunnhordland, Voss og Bergen kr vert sett av til fellesoppgåver på tvers av regionane. Politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 211,9 mill. kr i Samanlikna med 2008 er det ein auke på 30 mill. kr, men storparten av dette skuldast flytting av budsjettpostar. Løyvinga til dei politiske organa går opp med ca. 2,3 mill. kr til 22 mill. kr. Satsane for støtte til politiske parti og frikjøp av politikarar er justerte med 4,5-5,0 %. I samband med at det er stortingsval i 2009 er det lagt inn 1,5 mill. kr til dette. Til felles IT-utgifter vert det budsjettert med 27,76 mill. kr i Det kan verta behov for styrking av denne posten i samband med nytt billetteringssystem. Lønsavsetjingar For 2009 vert det budsjettert med 190 mill. kr til fellesfunksjonar i fylkeskommunen. Største einskildsummen er 166,7 mill. kr i lønsavsetjingar 12 mill. kr mindre enn i år. Det er lagt til grunn 5 % venta lønsvekst frå 2008 til 2009, noko lågare enn i år. På dei andre fellesutgiftspostane er det berre mindre endringa i høve til I summen på 166,7 mill. kr er inkludert midlar til pensjonskostnader som ikkje er budsjettert på skular og i tannhelsetenesta. Det er rekna med at summen saman med løn og pensjonspremiar ført opp på budsjetta for skular, tannhelsetenesta m.fl. vil vera tilstrekkeleg til å dekkja lønsutgiftene og dei pensjonskostnadene som skal belasta rekneskapen. Frie inntekter Dei frie inntektene til fylkeskommunen er for 2009 budsjettert med 2 072,2 mill. kr i skatt og 1 546,8 mill. kr i rammeoverføring frå staten, i alt 3 619,0 mill. kr. Samla er det 258,3 mill. kr meir enn i Konsesjonskraftinntekter Kraftprisane har svinga mykje dei siste åra. Ein vurderer framleis 100 mill. kr å vera eit realistisk gjennomsnittleg overslag på konsesjonskraftinntektene i åra framover. Til Hardangerbrua er planen at fylkeskommunen overfører 35,6 mill. kr kvart år fram til Ein vil då ha nådd opp i 356 mill. kr, som er den summen som skal finansierast med konsesjonskraftinntekter. Pr hadde fylkeskommunen ståande 66 mill. kr på disposisjonsfond til Hardangerbrua. Fylkesrådmannen ser ikkje behov for å byggja dette fondet ytterlegare opp. For 2009 vert det budsjettert med den årlege overføringa på 35,6 mill. kr. Fylkesrådmannen gjer heller ikkje framlegg om å setja av midlar på fond til Jondalstunnelen i Om ein ser på Jondalstunnelen som eit ordinært fylkeskommunalt investeringsprosjekt, er det ikkje naturleg å blinka ut eitt framtidig prosjekt, og setja av midlar til det, samstundes som årets rekordhøge investeringar i all hovudsak vert finansierte med lånemidlar. 15 mill. kr av konsesjonskraftinntektene i 2009 er budsjettert til regionale utviklingstiltak. 49,4 mill. kr går inn i drifta elles. Eidfjordavtalen Fylkeskommunen overlet på midten av 80- talet sin eigardel på 35% i Eidfjord-nord 8 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

9 Fylkesbudsjettet innleiing Renter og avdrag Mill. kr Renter Avdrag 88,4 99, ,1 147,6 149,4 177,1 173,5 199,6 194, Renter 88, ,6 177,1 199,6 Avdrag 99,9 120,1 149,4 173,5 194,1 til BKK/SKL. Som kompensasjon har ein frå og med 2005 fått utbetalt 1 øre pr. kwh. i 1985-prisnivå, rekna etter fastkraftproduksjonen. Det er budsjettert med 17 mill. kr i inntekt i Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 110,4 mill. kr i 2009, om lag 21,2 mill. kr (+ 23,9 %) meir enn for Fylkesrådmannen legg til grunn ein rentesats på 5,5 % for lån med flytande rente og for nye lån i Ved inngangen til 2009 vil fylkeskommunen ha ei lånegjeld på 2 660,6 mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 30 mill. kr i 2009, ein auke på 5 mill. kr frå Det er inntektsført 20 mill. kr i renterefusjon frå staten. Avdrag på lån er ført opp med 120,1 mill. kr i 2009, mot 99,9 mill. kr i 2008 ein auke på 20 mill. kr. Årsbudsjett 2009 I budsjettgrunnlaget er det rekna med 4 289,6 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda, 230,1 mill. kr til renter og avdrag på lån og 7,5 mill. kr i avsetjingar. Samla utgifter er dermed 4 527,2 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2009 er på 799 mill. kr. Totalbudsjettet for Hordaland fylkeskommune i 2009 vert dermed på i alt 5 326,2 mill. kr. Driftsbudsjettet fordeler seg slik: Opplæring 2 190,2 mill. kr, samferdsel 1 047,0 mill. kr, tannhelse 219,4 mill. kr, kultur 209,1 mill. kr, regional utvikling 182,1 mill. kr, politiske organ og administrasjon 212,1 mill. kr, og fellesfunksjonar 190,6 mill. kr. Skatteinntekter og rammetilskot er på 3 619,0 mill. kr, inntekter på dei ulike tenesteområda utgjer 896,8 mill. kr, renteinntekter 50,0 mill. kr og bruk av ubundne avsetjingar 2,5 mill. kr. Investeringar 2009 Hordaland fylkeskommune skal bruka 799 mill. kr til investeringar i 2009, 88 mill. kr meir enn i år. 541,5 mill. kr skal nyttast i skulesektoren, 224 mill. kr til samferdsel, 8,5 mill. kr ved tannklinikkar, 3 mill. kr til kulturprosjekt, 1 mill. kr til næringsføremål og 21 mill. kr til fellesfunksjonar. Største einskildløyvinga er 120 mill. kr til Amalie Skram videregående skole i Bergen. Til Nordahl Grieg videregående skole er det ført opp 88 mill. kr og til tilbygg ved Knarvik vidaregåande skule 48 mill. kr. Begge desse skulane er under bygging. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

10 Fylkesbudsjettet innleiing Til nybygg for Osterøy vidaregåande skule 70 mill. kr. Til tilbygg er forslaget: 65 mill. kr til Kvinnherad vidaregåande skule, 38 mill. kr til Austevoll vidaregåande skule, 20 mill. kr til Årstad videregående skole og 3 mill. kr til utbetringstiltak ved Bergen katedralskole. Opprusting av internatet ved Manger folkehøgskule er ført opp med 12,5 mill. kr. Det vert budsjettert med 30 mill. kr til mindre ombyggingsarbeid ved skulane, 25 mill. kr til inneklimatiltak og brannsikring og 11 mill. kr til i informasjonsteknologi. Av 224 mill. kr til samferdsel skal 124 mill. kr nyttast til bybana i Bergen, 50 mill. kr til bussanlegg i Åsane og 50,0 mill. kr til fylkesveginvesteringar. Til fylkesvegprosjekt vert det i tillegg til fylkeskommunale midlar brukt 45 mill. kr i forskotteringar, tilskot m.m. Til Museumssenteret i Hordaland er det føreslege 2,0 mill. kr. Til restaurering av verneverdige bygningar i fylkeskommunal er det ført opp 1,0 mill. kr. Til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle er det budsjettert med 1 mill. kr. Det er sett av til 10 mill. kr til fellesinvesteringar i IT-tiltak, som i Til ombygging og opprusting av fylkeshuset er ført opp 8 mill. kr. Til opprusting av jordbruksskulegardane og Valen og Handeland gard vert det sett av 1,0 mill. kr og til energiøkonomiseringstiltak 2 mill. kr. Investeringane i 2009 skal finansierast med 758 mill. kr i lån og 41,0 mill. kr i momskompensasjon. Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i hovudsak må finansierast med lån. Investeringsopplegget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av 2012 ein auke på 69 % på fire år. Utgiftene til avdrag aukar frå 120,1 mill. kr i 2009 til 149,4 mill. kr i 2010, til 173,4 mill. kr i 2011 og 194,1 mill. kr i For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Det er lagt til grunn ein rentesats på 5 % for perioden Renteutgiftene aukar frå 110,0 mill. kr i 2009 til 147,6 mill. kr i 2010, til 177,0 mill. kr i 2011 og 199,6 mill. kr i Renteinntektene av bankinnskot er førte opp med 30 mill. kr i 2009 og 28 mill kr kvart år i resten av perioden. I tillegg er det inntektsført renterefusjon for ein del skulelån om lag 20 mill. kr i 2009, deretter 18,3 mill. kr i 2010, 19,7 mill. kr i 2011 og 20,7 mill. kr i Mill. kr Lånegjeld pr ,5 4500,1 3788,5 3293,5 2660, Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

11 Økonomiplanperioden Økonomiplan I økonomiplanperioden ser ein konsekvensane av det høge investeringsprogrammet. Renter og avdrag aukar vesentleg meir enn veksten i dei frie inntektene. For å få dette til å gå i hop, må driftsutgiftene reduserast i økonomiplanperioden. Ramma ein har til ordinær drift vert monaleg redusert i perioden Nedgangen i høve til 2009 er 47,3 mill. kr i 2010, 81,5 mill. kr i 2011 og nær 92 mill. kr i Ein ventar at innsparingane som følgje av anbod på bussdrifta skal bli så store at dette opplegget er realistisk, heiter det i budsjettgrunnlaget. Oppsummert er situasjonen denne: Den generelle auken i dei frie inntektene er ikkje stor nok til å vega opp for den store veksten i renter og avdrag som er ein konsekvens av dei høge investeringane framover. Nedgangen i driftsrammene vert forsterka av at momskompensasjonen frå investeringar må fasast ut av i drifta. Samferdselsektoren tek det meste av reduksjonen i driftsrammene gjennom innsparingar på grunn av anbod i kollektivtrafikken netto 72 mill. kr i 2011 og 2012 i høve til Ein kan ikkje rekna med friske midlar til drift av nye skular. Ein stadig større del av konsesjonskraftinntektene går med til ordinær drift og kapitalutgifter, og vil ikkje vera disponible til nye prosjekt når Hardangerbrua er gjennomført. Store postar på investeringsbudsjettet er: Knarvik vidaregåande skule, utviding (ferdig 2009) 48,0 mill. kr Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010) 197,9 mill. kr Amalie Skram videregående skole (ferdig 2011) 572,0 mill. kr Nybygg Osterøy vidaregåande skule (ferdig 2011) 120,0 mill. kr Austevoll vidaregåande skule, tilbygg (ferdig 2011) 63,0 mill. kr Kvinnherad vidaregåande skule, tilbygg (ferdig 2011) 125,0 mill. kr Årstad videregående skole, tilbygg/rehab, 120,0 mill. kr Jondalstunnelen 481,0 mill. kr Bybanen i Bergen, vogner og tilrettelegging 124,0 mill. kr Bussanlegg i Åsane 90,0 mill. kr Ombygging i skulesektoren 120,0 mill. kr Inneklimatiltak/brannsikring 100,0 mill. kr Investeringar i informasjonsteknologi (utdanning, tannhelse, felles) 88,0 mill. kr Meir detaljert omtale av investeringane, sjå sidene Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

12 Driftsbudsjett 2009 Hordaland fylkeskommune Oversikt årsbudsjett 2009 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 28-okt 2008 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk 0 Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

13 Driftsbudsjett Mill. kr 2 190, , ,09 219,37 Kultur Opplæring Tannhelse Samferdsel 182,13 212,08 Regional utvikling Politiske org. og adm. Grafane på denne sida viser Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter for 2009 slik det går fram av revidert budsjettgrunnlaget frå fylkesrådmannen pr. 29. oktober Over er vist fordelinga i millionar kroner, og i grafen under er vist den prosentvise fordelinga på dei ulike budsjettområda. 39,05 Fylkeskom. næringsv. 190,62 Fellesfunksjonar Mill. kr 209, ,22 219, ,03 182,13 212,08 39,05 190,62 Politiske org. og adm. Regional utvikl. Fylkesk. næring. 0,9 % 4,9 % 4,2 % Fellesfunk. Kultur og idrett 4,4 % 4,9 % Kultur Opplæring Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Politiske org. og adm. Fylkeskom. næringsv. Felles-funksjonar 24,4 % Samferdsel Opplæring 51,1 % Tannhelse 5,1 % Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

14 Politiske organ og administrasjon 212 mill. kr til politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 211,9 mill. kr i Samanlikna med 2008 er det ein auke på 30 mill. kr, men storparten av dette skuldast flytting av budsjettpostar. I samband med at det er stortingsval i 2009 er det lagt inn 1,5 mill. kr til dette. Løyvinga til dei politiske organa går opp med ca. 2,3 mill. kr til 22 mill. kr. Satsane for støtte til politiske parti og frikjøp av politikarar er justerte med 4,5-5,0 %. Kostnadane til lokale går opp med 0,4 mill. kr til driftsutgifter ved leigde lokale i Åsegården. Politiske styringsorgan Til politiske styringsorgan er det samla ført opp 22 mill. kr i Samla løyving er ca. 2,3 mill. kr høgare enn i Auken kjem av at det er valår i 2009 og 1,5 mill. kr er sett av til stortingsvalet. Budsjettet for fylkesting og fylkesutval er på 11,02 mill. kr, kr meir enn i Til dei faste utvala er det sett av 2,25 mill. kr, same sum som i dei to siste åra. Løyvinga vert fordelt med kr på kvart av utvala; kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet og samferdselsutvalet. Til frikjøp av fylkestingsrepresentantane er det budsjettert med 1,82 mill. kr. Summen pr. representant vert kr , ein auke på 5 %. I stønad til dei politiske partia er det ført opp kr i grunnstønad pr. gruppe og kr i stønad pr. representant. Til saman utgjer dette 2,45 mill. kr. Stønaden er auka med 4,5 % i høve til I stemmestøtte er det ført opp kr , same sum som for i år. Til ymse møte, utal og råd er det budsjettert med kr, kr meir enn i år. Ny løyving er til fylkesordføraren sitt nyttårsmøte. Kontrollorgan Budsjettet til kontrollutval og revisjon vert på 5,2 mill. kr for 2009, ca 0,6 mill. kr meir enn i år. Summen fordeler med 1,96 mill. kr til sekretariatet for kontrollutvalet, 1,39 mill. kr til kontrollutvalet og 1,84 mill. kr til ekstern revisor. I budsjettet til sekretariatet er det lagt inn ei ny stilling i samband med at 6 nye kommunar kjøper tenester. Den nye stillinga vert finansiert med auka inntekter. I alt 13 kommunar nyttar no sekretariatet til fylkeskommunen. I 2008 skal det utarbeidast ny analyse og plan for forvaltningsrevisjon, like eins ny plan for selskapskontroll. Det er ført opp 1 mill. kr til kjøpte tenester for desse oppgåvene. Administrasjonsbudsjett Brutto driftsutgifter til administrasjon er budsjettert med 70,4 mill. kr som er 6,7 mill. kr meir enn i år. I løpet av 2008 er tal tilsette auka med 1,6 årsverk ved rådmannskontoret, 0,8 årsverk ved økonomiavdelinga, 2 årsverk i organisasjonsavdelinga, 1,6 årsverk ved strategi- og næringsadelinga og 2 årsverk ved samferdselsavdelinga. For å saldera budsjettet er det lagt inn eit innsparingskrav på 3,5 mill. kr, som må fordelast i fylkesadministrasjonen. Administrasjonslokale Til administrasjonslokale for fylkesadministrasjonen m. fl. er det sett av 13,4 mill. kr i 2009, som er 0,8 mill. kr meir enn i ,4 mill. kr av auken på gjeld drift av leigeareal i Aasegården til Skyss. Det vert også budsjettert med 3,19 mill. kr i leigeinntekter frå parkering, utleige til butikk og bensinstasjon. Retrettstillingar Det er ført opp 5,1 mill. kr til retrettstillingar, som i Attføring, omstilling Til attføring, omstilling og seniorpolitikk er det sett av 4,0 mill. kr i 2009-budsjettet, ein reduksjon på 0,4 mill. kr frå i år. Denne budsjettposten omfattar også midlar til prosjektet «livsfaseorientert personalpolitikk» som m.a. skal hindra tidlegpensjonering. Velferdspengar I velferdspengar for dei tilsette er det ført opp kr som er kr meir enn i Løyvinga tilsvarar ca. 100 kr pr. tilsett. 14 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer