Årsbudsjett Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008"

Transkript

1 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

2 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 2. okt og revidert budsjettgrunnlag frå 29. okt Budsjetthandsaming: opplærings- og helseutvalet 3. november kultur- og ressursutvalet 11. november samferdselsutvalet 12. november fylkesutvalet november fylkestinget desember Utarbeidd av: Informasjonstenesta Utgjevar: Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks Bergen Bergen 30. oktober 2008 Gateadr: Agnes Mowinckels gate 5 Tlf: (informasjonstenesta) Faks: (informasjonstenesta) Internettadresse:

3 Fylkesbudsjettet økonomiplan Innhald Samlemeldingar: Rekordhøge investeringar stor auke i renter og avdrag... 5 Oversikt årsbudsjett Politikk, administrasjon, fellesutgifter: 212 mill. kr til politikk og administrasjon mill. kr til fellesfunksjonar Opplæring: Elev-pc og gratis læremiddel på alle klassetrinn frå hausten Tannhelse: 219 mill. kr til tannhelsetenesta Regional utvikling: 182 mill. kr til regional utvikling Fylkeskommunal næringsdrift: Samferdsel: Buss- og båtreiser 2,5 % dyrare første takstauke sidan Kultur: 209 mill. kr til kultur og idrett Investeringar: Vel 2,7 milliardar kroner til investeringar Investeringsoversyn Investerer 799 mill. kr i Investeringsoversyn Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

4 Føreord Dette samandraget byggjer på fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag frå 2. oktober 2008 og revidert budsjettgrunnlag frå 29. oktober Samandraget er utarbeidd av informasjonstenesta i samarbeid med økonomiavdeling. Samandraget og heile budsjettgrunnlaget er også tilgjengeleg på internett: Ansv. redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge

5 Fylkesbudsjettet innleiing Fylkesbudsjettet for 2009, budsjettgrunnlag pr. 29. okt. 2008: Rekordhøge investeringar stor auke i renter og avdrag Hordaland fylkeskommune sine investeringar vert rekordhøge i 2009 og dei første åra av økonomiplanperioden Storparten av satsinga må lånefinansierast. Lånegjeld og kostnader med renter og avdrag vil auka sterkt dei komande åra. Slik utsiktene er no vil det føra til kutt i driftsbudsjetta frå 2010 og framover. Det er særleg innanfor opplæringssektoren fylkeskommunen tek eit krafttak med opprusting, ombygging og nybygg mill. kr skal investerast dei komande fire åra. Fleire nye skulebygg skal stå ferdige i økonomiplanperioden. Innan samferdsel skal 955 mill. kr nyttast til investeringar i same perioden. Vel halvparten (481 mill. kr) går til Jondalstunnelen. Takstane for reiser med buss og båt vert auka for første gong sidan 1. januar Forslaget er 2,5 % takstauke. Minstetakst for enkeltreiser aukar med 1 krone og minstetakst for periodekort med 20 kr. Driftsbudsjetta for 2009 viser auke for alle sektorar unnateke tannhelsetenesta som får nedgang på 3 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2009 vert på 799 mill. kr. Hovudinnsatsområda er opplæring med 541,5 mill. kr og samferdsel med 224 mill. kr. Av disponible midlar i 2009 er 7,5 mill. kr sett på disposisjonsfond til seinare fordeling. Dette går fram av fylkesrådmannen sitt utkast til fylkesbudsjett for 2009 og økonomiplan for åra Hovudutfordringar framover Fylkesrådmannen legg i samsvar med politiske vedtak opp til rekordhøge investeringar i 2009 og dei første åra i økonomiplanen. Sidan mest alle investeringane er foreslått finansierte med lånemidlar, vil dette få avgjerande innverknad på fylkeskommunen sin handlefridom dei komande åra. Investeringar slår inn i driftsbudsjettet med sterk vekst i kapitalutgiftene. Investeringsopplegget gjer at fylkeskommunen si lånegjeld vil auka frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av 2012 ein auke på 69 % på fire år. Summen av brutto renteutgifter og avdrag på lån vil auka frå 188 mill. kr i 2008 til 394 mill. kr i 2012 i løpande prisar meir enn ei dobling. Renter og avdrag aukar vesentleg meir enn veksten i dei frie inntektene. For å få dette til å gå i hop, må driftsutgiftene reduserast i økonomiplanperioden. Ramma ein har til ordinær drift vert monaleg redusert i perioden Nedgangen i høve til 2009 er 47,3 mill. kr i 2010, 81,5 mill. kr i 2011 og nær 92 mill. kr i Nedgangen i driftsrammene vert forsterka av at momskompensasjonen frå investeringar må fasast ut av i drifta. Fylkesrådmannen legg til grunn at det i 2009 skal nyttast 80 mill. kr av momskompensasjon på 121 mill. kr frå investeringar til vanleg drift. Vidare er det innarbeidd ei gradvis nedtrapping til 60 mill. kr i 2010, 30 mill. kr i 2011 og 10 mill. kr i Den overskytande delen inngår i finansieringa av investeringar. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

6 Fylkesbudsjettet innleiing 2009-budsjettet I budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen for , legg fylkesrådmannen mellom anna opp til: 2,5 mill. kr til Klimaplan strakstiltak i fylkeskommunen kr til etablerartilskot auke 58 % 5,0 mill. kr til Business Region Bergen Takstauke på 2,5 % for reiser med buss og båt. Første takstauke sidan 1. januar Minstetaksten for reiser med buss og dermed busstaksten i Bergen aukar med ei krone til 24 kroner. For born og honnørreisande vert taksten som no 12 kroner også neste år. Nytt billetteringssystem vert teke i bruk i heile fylket i løpet av 1. halvår Anbodsdrift for buss i Nordhordland vert sett i verk i august mill. kr til heilårsdrift av klassar oppretta hausten ,5 mill. kr meir til lærlingtilskot, fagprøvar og lærlingundervisning 33 mill. kr til elev-pcar. Elevane skal betala ein eigendel på kr 800 i Vg1 og kr 800 i Vg2, totalt kr for elev-pcen. 2,64 mill. kr i tilskot til Den nye opera, auke på vel 1 mill. kr kr i auke tilskot til Museumssenteret i Hordaland (Salhus) kr til sceneopprusting i Grieghallen kr til internasjonal kunstkonferanse i Bergen Til saman vel 1 mill. kr i auka tilskot til Festspela, Hordaland Teater og Carte Blanche Samla investeringar : 2 720,6 mill. kr mill. kr til investeringar i vidaregåande skular Tre nye skular: Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010), Osterøy vidaregåande skule (2010), Amalie Skram videregående skole i Bergen (2011) Tilbygg Knarvik vidaregåande skule 2009, Kvinnherad vidaregåande skule 2010, Austevoll vidaregåande skule mill. kr til Jondalstunnelen 120 mill. kr til Bybanen i Bergen Kultur Kultur- og idrettsbudsjettet i 2009 vert på 209,1 mill. kr i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Korrigert for budsjettomleggingar aukar bruttobudsjettet til kultur med 5,6 %. Om lag ein tredjedel av denne veksten skriv seg frå at spelemidlar til idrett er sett 3,5 mill. kr høgare enn i budsjettet. Vel 1 mill. kr meir til Den nye opera og 0,8 mill. kr meir til Museumssenteret i Hordaland er dei største påplussingane på kulturbudsjettet for Nye tiltak som får løyving er kr til forprosjekt for sceneopprusting i Grieghallen og kr til internasjonal kunstkonferanse i Bergen i Samtidsmusikkensemblet BIT 20 får kr meir i tilskot og Oselvarverkstaden får kr meir enn i år. Til brannsikring ved Agatunet er føreslått kr. Fylkeskommunen si løyving til Carte Blanche, Hordaland Teater og Festspillene i Bergen aukar med til saman vel 1 mill. kr. Løyvinga til dei ni museumseiningane vert på 35,49 mill. kr, ein auke på 1,6 mill. kr frå Statstilskotet til Den kulturelle skulesekken» aukar med 0,3 mill. kr til 11,1 mill. kr. Det er lagt inn kr til oppsummering og avvikling av Hauge-Tveitt 2008 AS. Løyvinga til idrettsstipend aukar til kr slik at kvart av dei fem stipenda vert på kr. 6 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

7 Fylkesbudsjettet innleiing Opplæring Budsjettet for vidaregåande opplæring vert på mill. kr i 2009, som er 6,8 % meir enn årets budsjett. For dei vidaregåande skulane vert tre viktige milepålar nådde i 2009: Det første Vg 3-kullet startar og «Kunnskapsløftet» vert dermed fullt ut sett i verk. Ordningane med elev-pc og gratis læremiddel vert gjennomførd for alle tre klassetrinna. I samband med vekst i lærlingtalet vert løyvinga til lærlingstilskotet auka med 8 mill. kr, løyvinga til fagprøvar med 1,5 mill. kr og til lærlingundervisninga med 2 mill. kr. Løyvinga til gratis læremiddel aukar med 14,3 mill kr i samband med at ordninga skal gjelda også for Vg1 frå hausten Til innkjøp av elev-pcar er det lagt inn 33 mill. kr. Budsjetta til dei vidaregåande skulane vert ført vidare på same nivå som i For å dekka heilårsdrift av dei nye klassane som vart oppretta i haust, er det lagt inn 12 mill. kr. Løyvinga til vaksenopplæring vert redusert med 2 mill. kr. Etter at Hordaland har vore inne i ein periode med stor vekst i elevkulla vert det berre ein mindre auke 86 fleire åringar i For 2009 er det ikkje lagt inn midlar til nye klassar. Den moderate veksten som er venta, reknar ein med kan handterast innan eksisterande rammer for klassetilbodet. Det vert rekna med ein liten vekst i tal nye lærekontraktar samanlikna med Til spesialundervisning er det budsjettert med 100,9 mill. kr i 2009, 6 % meir enn i Til tiltak for ungdom som fell utanfor er budsjettet redusert med 1,5 mill. kr, medan Senter for yrkesrettleiing har fått sitt budsjett auka med same sum. I perioden skal fylkeskommunen gjennomføra investeringar for mill. kr ved dei vidaregåande skulane. Tre nye skular og ei rekkje tilbygg skal vera ferdige innan Tannhelse Driftsbudsjettet for den fylkeskommunale tannhelsetenesta er ført opp med 219,3 mill. kr, om lag 3 mill. kr lågare enn årets nivå. Takstane for vaksne betalande pasientar vert auka med 5 %, noko som skal gje 1,4 mill. kr i auka inntekter. Prioritert klientell skal framleis få eit tannhelsetilbod som er fagleg forsvarleg, men personar med dårleg tannhelse vil få meir oppfølging enn dei som har god tannhelse. Intervalla mellom tannhelsekontrollane vil derfor bli fastlagt på individuelt grunnlag. Tannhelseplanen for Hordaland skal reviderast i 2009 og klinikkstrukturen vil verta gått gjennom på nytt. Staten dekkjer ikkje lenger utgifter til rekrutteringsmøte og norskopplæring av tyske tannlegar, og fylkeskommunen får ekstra kostnader på ca kr pr. rekruttert tyskar. Samferdsel Etter seks år med uendra og til dels reduserte prisar på kollektivreiser med buss og båt i Hordaland, vert det prisauke på 2,5 % frå 1. januar 2009, føreslår fylkesrådmannen. Minstetaksten for reiser med buss og dermed busstaksten i Bergen aukar med ei krone til 24 kroner. For born og honnørreisande vert taksten som no 12 kroner også neste år. For periodekort vert det lagt opp til takstpåslag på kr 20,- for minstetakst. Takstauken på barnekort, honnørkort og studentkort følgjer av periodekortauken. Samferdselsbudsjettet for 2009 er på mill. kr. Budsjettet aukar med 192 mill. kr eller 22,7 % frå i år. Den store utgiftsauken frå i år heng saman med overgangen til å budsjettera med bruttokostnader i bussdrifta som er sett ut på anbod. Fylkeskommunen sine netto utgifter til samferdsel viser auke på 7,8 % frå 2008 til ,6 mill. kr går til vedlikehald av fylkesvegane. 824,5 mill. kr er til bussruter inkludert skuleskyss, 62,6 mill. kr går til båtruter, 16,2 mill. kr til fylkesvegferjer og 37 mill. kr gjeld transportordninga for funksjonshemma. I 2008 er fire anbodspakker sette i verk. I 2009 vert rutepakke Nordhordland sett i drift frå 15. august. I august 2008 var om lag 9 prosent av bussane i fylket i drift med nytt billetteringssystem. Truleg vil 1. halvår 2009 gå med før nytt billetteringssystem er installert i alle bussar og båtar i fylket. Skyss vert bygd vidare opp i 2009 og budsjettet til informasjon og marknadsføring av busstilbodet vert auka. Det vert budsjettert med 36,1 mill. kr i belønningsmidlar frå staten for 2009, vel 4 mill. kr meir enn i år. Det skal søkjast om ytterlegare midlar til nye tiltak. Løyvinga til vedlikehald av fylkesvegane vert vidareført på årets nivå og det same gjeld tilskot til spesialtransport for funksjonshemma. I samband med auka kostnader til drivstoff m.m. aukar løyvinga til ferjedrifta med ca.18 % Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

8 Fylkesbudsjettet innleiing (2,5 mill. kr). Og det kan verta behov for ei ytterlegare styrking i løpet av Regional utvikling Det vert budsjettert med 182 mill. kr til regional utvikling i Dei statlege tilskota utgjer 118 mill. kr. Fylkeskommunen si eiga løyving til regional utvikling er på 64,2 mill. kr, om lag 5 mill. kr meir enn i år. Ei ny løyving er 2,5 mill. kr til «Klimaplanen strakstiltak i fylkeskommunen». Business Region Bergen (BRB) skal få 5 mill. kr frå fylkeskommunen i 2009 rår fylkesrådmannen til. Løyvinga fordeler seg med 2,5 mill. kr i driftsstøtte og 2,5 mill. kr i prosjektstøtte. Ei ny løyving i 2009 er kr til oppfølging av den nye omstillingslova. Løyvinga til oppfinnarprisen vert auka med 50 % til kr. Til etablerarstipend vert det løyvd kr over 50 % meir enn i Budsjettposten regionale utviklingsmidlar finansiert frå konsesjonskraftmidlar er ført opp med 15 mill. kr som i år. Fylkesrådmannen har ikkje funne rom til å auka posten til 20 mill. kr. Alle utviklingsmidlane for 2009 er disponerte. Dersom Hardanger Rehabiliteringssenter vert bygd, er det ikkje att midlar til fordeling for 2010 heller. Ein ny tildelingsrunde vert då tidlegast i Midlar tilsvarande det som gjekk til Hordaland reiseliv som no er lagt ned, skal nyttast til regionalt samarbeid om reiseliv. Det er budsjettert med kr til oppfølging av samarbeidsavtalar med regionane Nordhordland, Hardanger, Sunnhordland, Voss og Bergen kr vert sett av til fellesoppgåver på tvers av regionane. Politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 211,9 mill. kr i Samanlikna med 2008 er det ein auke på 30 mill. kr, men storparten av dette skuldast flytting av budsjettpostar. Løyvinga til dei politiske organa går opp med ca. 2,3 mill. kr til 22 mill. kr. Satsane for støtte til politiske parti og frikjøp av politikarar er justerte med 4,5-5,0 %. I samband med at det er stortingsval i 2009 er det lagt inn 1,5 mill. kr til dette. Til felles IT-utgifter vert det budsjettert med 27,76 mill. kr i Det kan verta behov for styrking av denne posten i samband med nytt billetteringssystem. Lønsavsetjingar For 2009 vert det budsjettert med 190 mill. kr til fellesfunksjonar i fylkeskommunen. Største einskildsummen er 166,7 mill. kr i lønsavsetjingar 12 mill. kr mindre enn i år. Det er lagt til grunn 5 % venta lønsvekst frå 2008 til 2009, noko lågare enn i år. På dei andre fellesutgiftspostane er det berre mindre endringa i høve til I summen på 166,7 mill. kr er inkludert midlar til pensjonskostnader som ikkje er budsjettert på skular og i tannhelsetenesta. Det er rekna med at summen saman med løn og pensjonspremiar ført opp på budsjetta for skular, tannhelsetenesta m.fl. vil vera tilstrekkeleg til å dekkja lønsutgiftene og dei pensjonskostnadene som skal belasta rekneskapen. Frie inntekter Dei frie inntektene til fylkeskommunen er for 2009 budsjettert med 2 072,2 mill. kr i skatt og 1 546,8 mill. kr i rammeoverføring frå staten, i alt 3 619,0 mill. kr. Samla er det 258,3 mill. kr meir enn i Konsesjonskraftinntekter Kraftprisane har svinga mykje dei siste åra. Ein vurderer framleis 100 mill. kr å vera eit realistisk gjennomsnittleg overslag på konsesjonskraftinntektene i åra framover. Til Hardangerbrua er planen at fylkeskommunen overfører 35,6 mill. kr kvart år fram til Ein vil då ha nådd opp i 356 mill. kr, som er den summen som skal finansierast med konsesjonskraftinntekter. Pr hadde fylkeskommunen ståande 66 mill. kr på disposisjonsfond til Hardangerbrua. Fylkesrådmannen ser ikkje behov for å byggja dette fondet ytterlegare opp. For 2009 vert det budsjettert med den årlege overføringa på 35,6 mill. kr. Fylkesrådmannen gjer heller ikkje framlegg om å setja av midlar på fond til Jondalstunnelen i Om ein ser på Jondalstunnelen som eit ordinært fylkeskommunalt investeringsprosjekt, er det ikkje naturleg å blinka ut eitt framtidig prosjekt, og setja av midlar til det, samstundes som årets rekordhøge investeringar i all hovudsak vert finansierte med lånemidlar. 15 mill. kr av konsesjonskraftinntektene i 2009 er budsjettert til regionale utviklingstiltak. 49,4 mill. kr går inn i drifta elles. Eidfjordavtalen Fylkeskommunen overlet på midten av 80- talet sin eigardel på 35% i Eidfjord-nord 8 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

9 Fylkesbudsjettet innleiing Renter og avdrag Mill. kr Renter Avdrag 88,4 99, ,1 147,6 149,4 177,1 173,5 199,6 194, Renter 88, ,6 177,1 199,6 Avdrag 99,9 120,1 149,4 173,5 194,1 til BKK/SKL. Som kompensasjon har ein frå og med 2005 fått utbetalt 1 øre pr. kwh. i 1985-prisnivå, rekna etter fastkraftproduksjonen. Det er budsjettert med 17 mill. kr i inntekt i Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 110,4 mill. kr i 2009, om lag 21,2 mill. kr (+ 23,9 %) meir enn for Fylkesrådmannen legg til grunn ein rentesats på 5,5 % for lån med flytande rente og for nye lån i Ved inngangen til 2009 vil fylkeskommunen ha ei lånegjeld på 2 660,6 mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 30 mill. kr i 2009, ein auke på 5 mill. kr frå Det er inntektsført 20 mill. kr i renterefusjon frå staten. Avdrag på lån er ført opp med 120,1 mill. kr i 2009, mot 99,9 mill. kr i 2008 ein auke på 20 mill. kr. Årsbudsjett 2009 I budsjettgrunnlaget er det rekna med 4 289,6 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda, 230,1 mill. kr til renter og avdrag på lån og 7,5 mill. kr i avsetjingar. Samla utgifter er dermed 4 527,2 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2009 er på 799 mill. kr. Totalbudsjettet for Hordaland fylkeskommune i 2009 vert dermed på i alt 5 326,2 mill. kr. Driftsbudsjettet fordeler seg slik: Opplæring 2 190,2 mill. kr, samferdsel 1 047,0 mill. kr, tannhelse 219,4 mill. kr, kultur 209,1 mill. kr, regional utvikling 182,1 mill. kr, politiske organ og administrasjon 212,1 mill. kr, og fellesfunksjonar 190,6 mill. kr. Skatteinntekter og rammetilskot er på 3 619,0 mill. kr, inntekter på dei ulike tenesteområda utgjer 896,8 mill. kr, renteinntekter 50,0 mill. kr og bruk av ubundne avsetjingar 2,5 mill. kr. Investeringar 2009 Hordaland fylkeskommune skal bruka 799 mill. kr til investeringar i 2009, 88 mill. kr meir enn i år. 541,5 mill. kr skal nyttast i skulesektoren, 224 mill. kr til samferdsel, 8,5 mill. kr ved tannklinikkar, 3 mill. kr til kulturprosjekt, 1 mill. kr til næringsføremål og 21 mill. kr til fellesfunksjonar. Største einskildløyvinga er 120 mill. kr til Amalie Skram videregående skole i Bergen. Til Nordahl Grieg videregående skole er det ført opp 88 mill. kr og til tilbygg ved Knarvik vidaregåande skule 48 mill. kr. Begge desse skulane er under bygging. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

10 Fylkesbudsjettet innleiing Til nybygg for Osterøy vidaregåande skule 70 mill. kr. Til tilbygg er forslaget: 65 mill. kr til Kvinnherad vidaregåande skule, 38 mill. kr til Austevoll vidaregåande skule, 20 mill. kr til Årstad videregående skole og 3 mill. kr til utbetringstiltak ved Bergen katedralskole. Opprusting av internatet ved Manger folkehøgskule er ført opp med 12,5 mill. kr. Det vert budsjettert med 30 mill. kr til mindre ombyggingsarbeid ved skulane, 25 mill. kr til inneklimatiltak og brannsikring og 11 mill. kr til i informasjonsteknologi. Av 224 mill. kr til samferdsel skal 124 mill. kr nyttast til bybana i Bergen, 50 mill. kr til bussanlegg i Åsane og 50,0 mill. kr til fylkesveginvesteringar. Til fylkesvegprosjekt vert det i tillegg til fylkeskommunale midlar brukt 45 mill. kr i forskotteringar, tilskot m.m. Til Museumssenteret i Hordaland er det føreslege 2,0 mill. kr. Til restaurering av verneverdige bygningar i fylkeskommunal er det ført opp 1,0 mill. kr. Til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle er det budsjettert med 1 mill. kr. Det er sett av til 10 mill. kr til fellesinvesteringar i IT-tiltak, som i Til ombygging og opprusting av fylkeshuset er ført opp 8 mill. kr. Til opprusting av jordbruksskulegardane og Valen og Handeland gard vert det sett av 1,0 mill. kr og til energiøkonomiseringstiltak 2 mill. kr. Investeringane i 2009 skal finansierast med 758 mill. kr i lån og 41,0 mill. kr i momskompensasjon. Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i hovudsak må finansierast med lån. Investeringsopplegget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av 2012 ein auke på 69 % på fire år. Utgiftene til avdrag aukar frå 120,1 mill. kr i 2009 til 149,4 mill. kr i 2010, til 173,4 mill. kr i 2011 og 194,1 mill. kr i For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Det er lagt til grunn ein rentesats på 5 % for perioden Renteutgiftene aukar frå 110,0 mill. kr i 2009 til 147,6 mill. kr i 2010, til 177,0 mill. kr i 2011 og 199,6 mill. kr i Renteinntektene av bankinnskot er førte opp med 30 mill. kr i 2009 og 28 mill kr kvart år i resten av perioden. I tillegg er det inntektsført renterefusjon for ein del skulelån om lag 20 mill. kr i 2009, deretter 18,3 mill. kr i 2010, 19,7 mill. kr i 2011 og 20,7 mill. kr i Mill. kr Lånegjeld pr ,5 4500,1 3788,5 3293,5 2660, Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

11 Økonomiplanperioden Økonomiplan I økonomiplanperioden ser ein konsekvensane av det høge investeringsprogrammet. Renter og avdrag aukar vesentleg meir enn veksten i dei frie inntektene. For å få dette til å gå i hop, må driftsutgiftene reduserast i økonomiplanperioden. Ramma ein har til ordinær drift vert monaleg redusert i perioden Nedgangen i høve til 2009 er 47,3 mill. kr i 2010, 81,5 mill. kr i 2011 og nær 92 mill. kr i Ein ventar at innsparingane som følgje av anbod på bussdrifta skal bli så store at dette opplegget er realistisk, heiter det i budsjettgrunnlaget. Oppsummert er situasjonen denne: Den generelle auken i dei frie inntektene er ikkje stor nok til å vega opp for den store veksten i renter og avdrag som er ein konsekvens av dei høge investeringane framover. Nedgangen i driftsrammene vert forsterka av at momskompensasjonen frå investeringar må fasast ut av i drifta. Samferdselsektoren tek det meste av reduksjonen i driftsrammene gjennom innsparingar på grunn av anbod i kollektivtrafikken netto 72 mill. kr i 2011 og 2012 i høve til Ein kan ikkje rekna med friske midlar til drift av nye skular. Ein stadig større del av konsesjonskraftinntektene går med til ordinær drift og kapitalutgifter, og vil ikkje vera disponible til nye prosjekt når Hardangerbrua er gjennomført. Store postar på investeringsbudsjettet er: Knarvik vidaregåande skule, utviding (ferdig 2009) 48,0 mill. kr Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010) 197,9 mill. kr Amalie Skram videregående skole (ferdig 2011) 572,0 mill. kr Nybygg Osterøy vidaregåande skule (ferdig 2011) 120,0 mill. kr Austevoll vidaregåande skule, tilbygg (ferdig 2011) 63,0 mill. kr Kvinnherad vidaregåande skule, tilbygg (ferdig 2011) 125,0 mill. kr Årstad videregående skole, tilbygg/rehab, 120,0 mill. kr Jondalstunnelen 481,0 mill. kr Bybanen i Bergen, vogner og tilrettelegging 124,0 mill. kr Bussanlegg i Åsane 90,0 mill. kr Ombygging i skulesektoren 120,0 mill. kr Inneklimatiltak/brannsikring 100,0 mill. kr Investeringar i informasjonsteknologi (utdanning, tannhelse, felles) 88,0 mill. kr Meir detaljert omtale av investeringane, sjå sidene Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

12 Driftsbudsjett 2009 Hordaland fylkeskommune Oversikt årsbudsjett 2009 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 28-okt 2008 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk 0 Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

13 Driftsbudsjett Mill. kr 2 190, , ,09 219,37 Kultur Opplæring Tannhelse Samferdsel 182,13 212,08 Regional utvikling Politiske org. og adm. Grafane på denne sida viser Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter for 2009 slik det går fram av revidert budsjettgrunnlaget frå fylkesrådmannen pr. 29. oktober Over er vist fordelinga i millionar kroner, og i grafen under er vist den prosentvise fordelinga på dei ulike budsjettområda. 39,05 Fylkeskom. næringsv. 190,62 Fellesfunksjonar Mill. kr 209, ,22 219, ,03 182,13 212,08 39,05 190,62 Politiske org. og adm. Regional utvikl. Fylkesk. næring. 0,9 % 4,9 % 4,2 % Fellesfunk. Kultur og idrett 4,4 % 4,9 % Kultur Opplæring Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Politiske org. og adm. Fylkeskom. næringsv. Felles-funksjonar 24,4 % Samferdsel Opplæring 51,1 % Tannhelse 5,1 % Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

14 Politiske organ og administrasjon 212 mill. kr til politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 211,9 mill. kr i Samanlikna med 2008 er det ein auke på 30 mill. kr, men storparten av dette skuldast flytting av budsjettpostar. I samband med at det er stortingsval i 2009 er det lagt inn 1,5 mill. kr til dette. Løyvinga til dei politiske organa går opp med ca. 2,3 mill. kr til 22 mill. kr. Satsane for støtte til politiske parti og frikjøp av politikarar er justerte med 4,5-5,0 %. Kostnadane til lokale går opp med 0,4 mill. kr til driftsutgifter ved leigde lokale i Åsegården. Politiske styringsorgan Til politiske styringsorgan er det samla ført opp 22 mill. kr i Samla løyving er ca. 2,3 mill. kr høgare enn i Auken kjem av at det er valår i 2009 og 1,5 mill. kr er sett av til stortingsvalet. Budsjettet for fylkesting og fylkesutval er på 11,02 mill. kr, kr meir enn i Til dei faste utvala er det sett av 2,25 mill. kr, same sum som i dei to siste åra. Løyvinga vert fordelt med kr på kvart av utvala; kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet og samferdselsutvalet. Til frikjøp av fylkestingsrepresentantane er det budsjettert med 1,82 mill. kr. Summen pr. representant vert kr , ein auke på 5 %. I stønad til dei politiske partia er det ført opp kr i grunnstønad pr. gruppe og kr i stønad pr. representant. Til saman utgjer dette 2,45 mill. kr. Stønaden er auka med 4,5 % i høve til I stemmestøtte er det ført opp kr , same sum som for i år. Til ymse møte, utal og råd er det budsjettert med kr, kr meir enn i år. Ny løyving er til fylkesordføraren sitt nyttårsmøte. Kontrollorgan Budsjettet til kontrollutval og revisjon vert på 5,2 mill. kr for 2009, ca 0,6 mill. kr meir enn i år. Summen fordeler med 1,96 mill. kr til sekretariatet for kontrollutvalet, 1,39 mill. kr til kontrollutvalet og 1,84 mill. kr til ekstern revisor. I budsjettet til sekretariatet er det lagt inn ei ny stilling i samband med at 6 nye kommunar kjøper tenester. Den nye stillinga vert finansiert med auka inntekter. I alt 13 kommunar nyttar no sekretariatet til fylkeskommunen. I 2008 skal det utarbeidast ny analyse og plan for forvaltningsrevisjon, like eins ny plan for selskapskontroll. Det er ført opp 1 mill. kr til kjøpte tenester for desse oppgåvene. Administrasjonsbudsjett Brutto driftsutgifter til administrasjon er budsjettert med 70,4 mill. kr som er 6,7 mill. kr meir enn i år. I løpet av 2008 er tal tilsette auka med 1,6 årsverk ved rådmannskontoret, 0,8 årsverk ved økonomiavdelinga, 2 årsverk i organisasjonsavdelinga, 1,6 årsverk ved strategi- og næringsadelinga og 2 årsverk ved samferdselsavdelinga. For å saldera budsjettet er det lagt inn eit innsparingskrav på 3,5 mill. kr, som må fordelast i fylkesadministrasjonen. Administrasjonslokale Til administrasjonslokale for fylkesadministrasjonen m. fl. er det sett av 13,4 mill. kr i 2009, som er 0,8 mill. kr meir enn i ,4 mill. kr av auken på gjeld drift av leigeareal i Aasegården til Skyss. Det vert også budsjettert med 3,19 mill. kr i leigeinntekter frå parkering, utleige til butikk og bensinstasjon. Retrettstillingar Det er ført opp 5,1 mill. kr til retrettstillingar, som i Attføring, omstilling Til attføring, omstilling og seniorpolitikk er det sett av 4,0 mill. kr i 2009-budsjettet, ein reduksjon på 0,4 mill. kr frå i år. Denne budsjettposten omfattar også midlar til prosjektet «livsfaseorientert personalpolitikk» som m.a. skal hindra tidlegpensjonering. Velferdspengar I velferdspengar for dei tilsette er det ført opp kr som er kr meir enn i Løyvinga tilsvarar ca. 100 kr pr. tilsett. 14 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

15 Politiske organ, adm. og fellesutgifter KS og andre kontingentar Til kontingent til Kommunenes Sentralforbund er sett av 6,13 mill. kr. Kontingentar til andre organisasjonar fylkeskommunen er medlem av, er venta å utgjera om lag kr Andre kontingentar gjeld North Sea Commission, Assembly of European Regions, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Kommunesektorens Innkjøpsforum og Kraftfylke-kontingent. Det er ført opp tilskot på kr til Vest- Noregs Brüsselkontor. Dei største utgiftene gjeld datakommunikasjon (nær 17 mill. kr), vedlikehald, bruk av datasentralar og telefoni i fylkeskommunen. Ved IT-seksjonen vert det budsjettert med same stillingstal som i 2008, men ein kan få noko auka utgifter til vaktordning, ekstrahjelp og overtid som følgje av drift av det nye billetteringssystemet. Tillitsvalde For tillitsvalde er det budsjettert med 9,4 årsverk som i IT-utgifter Til felles IT-utgifter vert det budsjettert med 27,76 mill. kr i Det kan verta behov for styrking av denne posten i samband med nytt billetteringssystem. 190 mill. kr til fellesfunksjonar For 2009 vert det budsjettert med 190 mill. kr til fellesfunksjonar i fylkeskommunen. Største einskildsummen er 166,7 mill. kr i lønsavsetjingar. Samanlikna med i år er lønsavsetjinga 12 mill. kr mindre. Det er lagt til grunn 5 % venta lønsvekst frå 2008 til 2009, noko lågare enn i år. På dei andre fellesutgiftspostane er det berre mindre endringa i høve til Under posten ymse tilskot vert løyvinga til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon auka med kr til kr. Andre utval For 2009 er forslaget om løyvinga til fylkeseldrerådet på kr (auke 5000 kr) og til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne kr (auke kr). Ymse tilskot Til ymse tilskot er det ført opp kr i Summen skal dekka tilskot til organisasjonar som ikkje høyrer naturleg inn under dei ulike sektorane. Løyvinga til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon vert auka med kr til kr. Fylkesrådmannen føreslår vidare slik fordeling (auke frå 2008 i parentes): Raftohuset kr, Norsk Pensjonistforbund Hordaland kr, Kirkens SOS kr ( kr), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner kr, Dysleksiforeningen i Bergen kr og Ungdommens fylkesting kr. Forsikringar Til forsikring vert det for 2009 budsjettert med 10,5 mill. kr, fordelt med 8,75 mill. kr for personalforsikring og 1,75 mill. kr for bygningsforsikring. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 166,7 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 5 % frå 2008 til I summen på 166,7 mill. kr er inkludert midlar til pensjonskostnader som ikkje er budsjettert på skular og i tannhelsetenesta. Det er rekna med at summen saman med løn og pensjonspremiar ført opp på budsjetta for skular, tannhelsetenesta m.fl. vil vera tilstrekkeleg til å dekkja lønsutgiftene og dei pensjonskostnadene som skal belasta rekneskapen. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

16 Politiske organ, adm. og fellesutgifter Tilleggsløyvingar På den sentrale tilleggsløyvingskontoen er det ført opp 3,6 mill. kr (2008: 3,775 mill. kr.). Momskompensasjon Det vert budsjettert med 121 mill. kr i momskompensasjon for investeringar i Av denne summen er det budsjettert med å bruka 41 mill. kr til investeringar og 80 mill. kr til drift. Regjeringa har vedteke nytt regelverk for føringa av momskompensasjon. Frå 2014 skal desse inntektene førast på investeringsrekneskapen. Det vil vera ei overgangsordning fram til 2014 då det ikkje lenger skal vera høve til å nytta kompensert investeringsmoms til drifta. For 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjon frå investeringar overførast til investeringsrekneskapen. For 2011 er det minimum 40 prosent, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Frå og med 2014 må all momskompensasjon frå investeringar førast i investeringsrekneskapen. I Hordaland fylkeskommune sitt budsjett for 2008 går all momskompensasjon frå investeringar på til saman 80 mill. kr til ordinær drift, og det er altså ikkje rekna med slike midlar til investeringane. Fylkesrådmannen legg til grunn at det også i 2009 skal nyttast 80 mill. kr av momskompensasjon frå investeringar til vanleg drift. Vidare er det innarbeidd ei gradvis nedtrapping til 60 mill. kr i 2010, 30 mill. kr i 2011 og 10 mill. kr i Den overskytande delen inngår i finansieringa av investeringar. Den delen som vert nytta til investeringar er på 41 mill. kr i 2009, 66 mill. kr i 2010, 54 mill. kr i 2011 og 43 mill. kr i Tilbakebetaling underskot frå skular Det vert budsjettert med at 10 skular som hadde underskot i 2007, dekkjer dette inn i Underskota som skal dekkjast neste år er på til saman 13,13 mill. kr. staten. Det sistnemnde gjeld renterefusjon for lån til Sotra vidaregåande skule avd. Sund, Stord vidaregåande skule, Olsvikåsen videregående skole, Tertnes videregående skole og eit «nytt bygg» frå neste år. Avdrag på lån er ført opp med 120,1 mill. kr i 2009, mot 99,9 mill. kr i 2008 ein auke på 20 mill. kr. Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i hovudsak må finansierast med lån. Dette fører til store auka kostnader både til avdrag og renter. Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av 2012 ein auke på 69 % på fire år. Opplegget medfører ein gjennomsnittleg årleg auke i lånegjelda på 14 prosent pr. år i perioden. Dette er vesentleg meir enn venta prisauke, og medfører at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. Utgiftene til avdrag aukar frå 120,1 mill. kr i 2009 til 149,4 mill. kr i 2010, til 173,4 mill. kr i 2011 og 194,1 mill. kr i For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renteutgiftene aukar frå 110,0 mill. kr i 2009 til 147,6 mill. kr i 2010, til 177,0 mill. kr i 2011 og 199,6 mill. kr i Renteinntektene av bankinnskot er førte opp med 30 mill. kr i 2009 og 28 mill kr kvart år i resten av perioden. I tillegg er det inntektsført renterefusjon for ein del skulelån, som det vert gjeve slik refusjon for. Renterefusjonen vert om lag 20 mill. kr i 2009, deretter 18,3 mill. kr i 2010, 19,7 mill. kr i 2011 og 20,7 mill. kr i Storleiken på renterefusjonen vil vera avhengig av gjeldande rentenivå og kor store lån ein får slik refusjon for. Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 110,4 mill. kr i 2009, om lag 21,2 mill. kr (+ 23,9 %) meir enn for Fylkesrådmannen legg til grunn ein rentesats på 5,5 % for lån med flytande rente og for nye lån. Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2009 vil ha ei lånegjeld på 2 660,6 mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 30 mill. kr i 2009, ein auke på 5 mill. kr frå Det er inntektsført 20 mill. kr i renterefusjon frå 16 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

17 Opplæring Elev-pc og gratis læremiddel på alle klassetrinn frå hausten 2009 For dei vidaregåande skulane vert tre viktige milepålar nådde i 2009: Det første Vg 3- kullet startar og «Kunnskapsløftet» vert dermed fullt ut sett i verk. Ordningane med elev-pc og gratis læremiddel vert gjennomførd for alle tre klassetrinna. Budsjettet for vidaregåande opplæring vert på mill. kr i 2009, som er 6,8 % meir enn årets budsjett. I samband med vekst i lærlingtalet vert løyvinga til lærlingstilskotet auka med 8 mill. kr, løyvinga til fagprøvar med 1,5 mill. kr og til lærlingundervisninga med 2 mill. kr. Løyvinga til gratis læremiddel aukar med 14,3 mill kr i samband med at ordninga skal gjelda også for Vg1 frå hausten Til finansiering av elev-pcar er det lagt inn 33 mill. kr. Budsjetta til dei vidaregåande skulane vert ført vidare på same nivå som i For å dekka heilårsdrift av dei nye klassane som vart oppretta i haust, er det lagt inn 12 mill. kr. Etter at Hordaland har vore inne i ein periode med stor vekst i elevkulla vert det berre ein mindre auke 86 fleire åringar i For 2009 er det ikkje lagt inn midlar til nye klassar. Den moderate veksten som er venta, reknar ein med kan handterast innan eksisterande rammer for klassetilbodet. Dersom den store arbeidsinnvandringa held fram, kan det verta fleire åringar og trong for nye klassar. Det vert rekna med ein liten vekst i tal nye lærekontraktar samanlikna med I perioden skal fylkeskommunen gjennomføra investeringar for mill. kr ved dei vidaregåande skulane. Tre nye skular og ei rekkje tilbygg skal vera ferdige innan Budsjettmodell Den nye budsjettmodellen som vart sett i verk for dei vidaregåande skulane i 2008, vert også nytta i Modellen er todelt med kriterium for tildeling av drifts- og lønsmidlar. Til driftsutgifter får kvar skule får ein botnsats på kr Faste kostnader i 2007 er justert for prisvekst i 2008 og Døme på faste kostnader er straum, husleige og kommunale avgifter. Nokre skular har i tillegg urimeleg store særskilte kostnader. Det vert vidare teke omsyn til endringar i perioden, som til dømes endring i leigetilhøve. Restsummen vert delt mellom skulane til variable utgifter. Modellen for lønsbudsjettet er knytt opp mot elevtal. I tillegg tek modellen omsyn til at det er relativt rimelegare å driva store enn små skular. For kvart utdanningsprogram vert det nytta ein basissum og ein normsats pr elev. Ein fast sum pr utdanningsprogram sikrar at tildelinga vert større dess færre elevar skulen har. På denne måten kjem ein dei små skulane i møte. Digital skulekvardag Frå hausten 2007 vart berbar pc obligatorisk for alle som byrjar på grunnkurs (Vg1). Hausten 2009 vil alle tre trinna i vidaregåande vera utstyrte med eigen pc. Frå og med skuleåret 2009/10 skal elevane betala ein eigendel på kr 800 i Vg1 og kr 800 i Vg2, totalt kr for elevpc-en. Det er budsjettert med 33 mill. kr til innkjøp av elev-pcar i Eigenbetaling frå elevane dekkjer 5,5 mill. kr. 10,5 mill av tilskotet til gratis læremiddel er nytta til finansiering av elevpcar. Dette er mogeleg fordi Norsk digital læringsarena (NDLA) hausten 2009 skal tilby digitale læremiddel i fleire fag som heilt eller delvis erstattar tradisjonelle læremiddel. Hovudmål for den digitale skulen: I 2010 skal bruk av IKT i undervisninga skje i alle fag, på alle nivå på alle vidaregåande skular i Hordaland. Målet er at innføring av den digitale skule skal føra til meir tilpassa opplæring og auka læringsutbytte for elevane. Skulane skal leggja til rette for å nå sentrale mål om digital kompetanse hjå elevane i tråd med måla i Kunnskapsløftet. Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

18 Opplæring Den største utfordringa med digital skule er å heva kompetansen til lærarane. Til dette trengst det mykje ressursar, både i høve til tid for lærarane til å gjera seg kjend med dei nye verktøya, samarbeid med andre lærarar og tilgang til naudsynte kurs og ressurspersonar. Frå august 2008 er det etablert ei ordning med e-koordinatorar på skulane. Desse skal vera ein ressurs for det pedagogiske personalet og skuleleiinga i høve til pedagogisk bruk av digitale verktøy i opplæringa. Det er vidare seks e-pedagogar i 40% stilling, ein i kvar region som støttar superbrukarane og e-koordinatorane i den interne kompetansehevinga. Superbrukarane er skulane sine fagpersonar for digitale system. Tilgang til digitale læremiddel legg til rette for auka bruk av IKT i undervisninga. Både trykte og digitale læremiddel må vera ein naturleg del av skulekvardagen. Røynsle frå skular med digital fartstid tyder på at kombinert bruk av trykte læremidlar med nettbaserte støttefunksjonar er den beste løysinga. Gratis læremiddel Hausten 2009 vert gratis læremiddel innført også for alle elevar i Vg1. Gratisordninga kjem dermed på plass for alle tre årstrinna. Det vert budsjettert med 36,2 mill. kr til gratis læremiddel i 2009, ein auke på 14,3 mill. kr. Det er aktuelt å nytta 10 % av løyvinga til utvikling av digitale læremiddel som Norsk digital læringsarena (NDLA) står for. Til skuleåret 2008/2009 tilbyr NDLA læremiddel for alle måla i læreplanen for helseog sosialfag, norsk og naturfag for Vg1. Ved skulestart hausten 2009 er målet å utvida tilbodet i eksisterande fag, og tilby læremiddel som dekker måla i kroppsøving, engelsk, matematikk, samfunnsfag, elektrofag og restaurant- og matfag og teknisk og industriell produksjon (TIP) for Vg1. Kvalitetsvurdering Arbeidet med å utvikla og sikra kvaliteten i opplæringa skal styrkast gjennom skulebasert utviklingsarbeid. Elevevaluering av lærarane har vist seg å vere eit nyttig verktøy for skulane. I samsvar med vedtak om gjennomføring av elevevaluering er ein i gang med å standardisera evalueringa. Ny versjon av verktøyet vil bli tatt i bruk i Det er planlagt å gjennomføra undersøkingar både for skule og lærlingordninga i Arbeidet med kvalitetsutvikling innan fagopplæringa skal halde fram, og det skal spesielt kontrollerast at lærebedriftene utarbeider interne opplæringsplanar. Friskulane I Hordaland er det godkjent om lag elevplassar i friskulane. Hausten 2008 går om lag elevar på ein av friskulane i fylket. Den store auken i talet på godkjende friskular dei siste åra fører til konkurranse om elevane. Dette gjeld spesielt innan studiespesialiserande utdanning i Bergen. Hausten 2007 valde om lag 25% av elevane ved studiespesialiserande utdanning i Bergen og omlandskommunane å gå på ein friskule. Ved dei yrkesfaglege studieretningane er det få plassar ved friskulane. I år er dei offentlege vidaregåande skulane i fylket marknadsført gjennom reklamefilm på kinoane og ved postkortkampanje til elevar i 10. klasse og deira føresette. Marknadsføring av det offentlege skuletilbodet vil halda fram i Satsing mot bortval Arbeidet med å motverka at elevar sluttar i den vidaregåande skulen vil vera ei av hovudutfordringane også i Dei viktigaste tiltaka er: Styrking av rådgjevingstenesta, inkludert Senter for yrkesrettleiing og kompetanseheving av rådgjevarane Starttilskot til bedrifter som tar inn lærekandidatar. Forsøk med fleksibelt opplæringsløp tre skular med i forsøket Tiltak for minoritetsspråklege elevar medrekna midlar til leksehjelp og sommarskule Løyvinga til Senter for yrkesrettleiing er auka med 1,5 mill. kr til i alt 3 mill. kr i Av totalsummen dekkjer Nav 0,5 mill. kr. Tilskot toppidrett Hausten 2008 er det i gang tre årskull ved toppidrettslinjene ved Tertnes videregående skole og Voss gymnas. Det vert budsjettert med 6 mill. kr i 2009 til desse tilboda. Gjesteelevar Hordaland fylkeskommune har samarbeids- og refusjonsavtalar med Rogaland og Sogn og Fjordane for gjesteelevar. For 2009 vert det budsjettert med 2 mill. kr meir til ordninga, i alt 15,2 mill. kr. Undervisningsutstyr Til kjøp av undervisningsutstyr er det sett av 10 mill. kr i 2009-budsjettet, same sum som i år. Det er framleis mange skular som har trong for 18 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

19 Opplæring nytt undervisningsutstyr i samband med innføringa av Kunnskapsløftet. Vedlikehald Løyvinga til ekstraordinært vedlikehald er ført opp med 13,5 mill. kr, 1,0 mill. kr meir enn i Samla er det budsjettert med 57,9 mill. kr til drift- og vedlikehald av bygningsmassen i Korrigert for budsjetteknisk omlegging er dette ei vidareføring av årets løyving. Ikkje midlar til «kunstfond» Då fylkestinget vedtok reglementet for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg, bad dei om at det vert vurdert ulike ordningar for utsmykking også av eldre bygg. Det vart nemnt å oppretta t.d. fond til dette føremålet. Slik den økonomiske stoda for fylkeskommunen er, ser fylkesrådmannen det som uaktuelt å oppretta fondsordning. Fylkesrådmannen meiner det er den einskilde skule sitt ansvar å finna ordningar for trivselstiltak, herunder kunstnarleg utsmykking. Skulebiblioteka Pr august 2008 er det oppretta bibliotekstillingar ved åtte skular i fylket. Det er og ei stilling som skulebibliotekkoordinator ved fylkesbiblioteket. I 2009 er det ikkje lagt inn vekst i talet på stillingar. Fagleg-pedagogisk verksemd Det vert budsjettert med 4,2 mill. kr til faglegpedagogisk verksemd i 2009, knapt 3 mill. kr mindre enn i år. I perioden har ein motteke om lag 37 mill. kr i statlege midlar til strategi for kompetanseutvikling. Fagskulane Til fagskulane er det budsjettert med 51,1 mill. kr i Hordaland fylkeskommune har tilbod om teknisk fagskuleutdanning ved fem skular. (Bergen tekniske fagskule, Bergen maritime fagskole, Rubbestadnes maritime fagskule, Voss vidaregåande skule og Austevoll maritime fagskule.) I 2008 fekk fylkeskommunen statstilskot for 549 heilkursstudentar i teknisk fagskule i fylket. Hausten 2008 vart det starta fagskuleutdanning i Eldreomsorg ved Fitjar vidaregåande skule og Psykisk helsearbeid ved Fusa vidaregåande skule. I tillegg søkjer Hjeltnes gartnarskule om å få starta Arboristfag. Ei utfordring er for lita søking til skulane på Rubbestadneset og Voss. Fagskuletyret vil arbeida med betre marknadsføring og informasjon til næringslivet om denne utdanninga. Dei statlege løyvingane til dei tekniske fagskulane er øyremerkte. Når det gjeld nye fagskuletilbod innan andre bransjar er det førebels ikkje noka statleg finansiering. Spesialundervisning Til spesialundervisning er det budsjettert med 100,9 mill. kr i 2009, 6 % meir enn i Løyvinga fordeler seg med 50 mill. kr til særskilt undervisning og elevassistentar, 21,2 mill. kr til ekstern spesialundervisning, 25,5 mill. kr til oppfølgingstenesta og pedagogiskpsykologisk rettleiingsteneste (OT/PPT) og 4 mill. kr til døvetolkar, ekstra språkopplæring m.m. Det vert arbeidd med eit nytt system for tildeling av ressursar til særskilt undervisning. Løyvinga til elevassistentar er styrkt med 1,5 mill. kr i Til døvetolkar m.m. er budsjettet auka med ca. 0,75 mill. kr. Budsjettet til OT/ PPT er auka med ca. 3 mill. kr. Til tiltak for ungdom som fell utanfor er budsjettet redusert med 1,5 mill. kr, medan Senter for yrkesrettleiing har fått sitt budsjett auka med same sum. Lærlingopplæringa Lærlingopplæringa, fagopplæring i arbeidslivet, er ført opp med 206 mill. kr i I budsjettet er det lagt inn 173,8 mill. kr i lærlingtilskot til verksemdene, ei styrking på om lag 8 mill. kr frå i år. I var det sterk vekst i talet på lærlingar i Hordaland. Utrekningar syner at det hausten 2008 er om lag 700 fleire lærlingar i systemet enn det var hausten Det er no venta at veksten flatar ut og det vert budsjettert med 30 fleire nye lærlingar neste år. Løyvinga til lærlingundervisning er ført opp med 10,4 mill. kr, ein auka på vel 2 mill. kr. Til fagprøvar og instruktøropplæring vert det budsjettert med 12,4 mill. kr, ei styrking på 1,5 mill. kr frå Opplæring av instruktørar og prøvenemnder vert ei hovudutfordring i Det er særleg behov for å arrangera kurs for nye instruktørar. I samband med overgangen frå fag-/ sveineprøve (Reform 94) til kompetanseprøve (Kunnskapsløftet) starta opplæring for prøvenemnder våren Det er 169 prøvenemnder med 626 medlemmer som skal delta. Nye former for vurdering av lærekandidatane er eit viktig område der prøvenemndene har trong for opplæring også i Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

20 Opplæring Vaksenopplæring Budsjettramma for vaksenopplæringstiltak er ført opp med 26,6 mill. kr i budsjettforslaget for Vurderinga er at ei løyving på 26,6 mill. kr auke på 3 mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget frå 2. okt. vil vera tilstrekkeleg til det arbeidet og dei kursopplegga ein maktar å setja i verk i Stortinget har vedteke å endra opplæringslova slik at retten til opplæring skal gjelda alle vaksne over 25 år og ikkje som tidlegare vera avgrensa til personar som er fødde i 1978 eller seinare. Hovudtyngda av opplæringstilboda er knytt til utdanningsprogramma for studiespesialisering og Helse- og sosialfag. Inntaket til vaksenopplæringstilboda går over heile året. Det vert rekna med at om lag 1000 vaksne vil delta på desse opplæringstiltaka i Hordaland vil kommande budsjettår ha ni realkompetanseentra som realkompetansevurderer dei vaksne og organiserer opplæringstiltak. Realkompetansesentra gjev i denne samanhengen utstrekt karriererettleiing til dei vaksne. Manger folkehøgskule Manger folkehøgskule har 55 elevplassar. Etter lov om folkehøgskolar dekkjer staten store delar av skulen sine drifts- og kapitalutgifter. Fylkesrådmannen budsjetterer med netto 1,2 mill. kr til drifta av skulen i Fengselsundervisninga Fengselsundervisninga vert finansiert fullt ut med statstilskot. På budsjettet er det sett av 22,9 mill. kr til denne undervisninga. Det er staten som avgjer storleiken på aktiviteten. Opplæringa vert gjeven ved Åsane videregående skole, avd. Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. I tillegg er ei oppfølgingsavdeling også lagt under Åsane videregående skole. Sosiale og medisinske institusjonar Fylkeskommunen har ansvar for grunnskuleopplæring for pasientar/klientar ved sosiale og medisinske institusjonar. Største delen av tilbodet er organisert under Ulriken skolesenter (Sjukehusundervisninga, Osheim skule og Øvsttunsenteret), Det er også avdeling for sjukehusundervisning ved Stord vidaregåande skule. I tillegg blir det drive undervisning for menneske med psykiske lidingar på Valekrossen skule (Kvinnherad vgs.) og Kyrre skole (Bjørgvin vgs.). Ved Styve gard (Voss vgs) blir det gitt undervisning til ungdom. Helse vest tok over ansvaret for Logopedisk klinikk og Vestlund habiliteringssenter frå , men fylkeskommunen skal i ein overgangsperiode gje tilskot til drifta. Ved Vestlund habiliteringssenter er alle undervisningstenestene definerte som Helse vest sitt ansvar. Tilskot til Helse vest er budsjettert med 3,0 mill. kr i Andre undervisningsføremål Knutepunktskolen for døve, Slåtthaug videregående skole, har internatdrift. Elevar frå heile landet kan søkje seg til denne skulen, hittil har likevel hovudtyngda av elevar kome frå Hordaland. Det er difor naudsynt å budsjettere med tilskot til internatdrifta. I 2009 budsjettet er det sett av 2 mill. kr. 20 Årsbudsjett 2009/Økonomiplan

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2006 og revidert

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

Vedlegg: saksframlegg høring læremiddel.doc; vedak ophe.doc

Vedlegg: saksframlegg høring læremiddel.doc; vedak ophe.doc Fra: Birthe Haugen [Birthe.Haugen@post.hfk.no] Sendt: 17. januar 2007 16:08 Til: Postmottak KD Kopi: Svein-Erik Fjeld; Inger Øvsthus-Tønder Emne: Høring - endringer i opplæringsloven og friskoleloven -gratis

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015.

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11472-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. Samandrag I samsvar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. oktober 2016.

Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/32833-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. Samandrag I samsvar med

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 1 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 2 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2005 Tilleggsnotat (revidert

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011

OPPLÆRING. Budsjett 2010. Budsjett 2011 OPPLÆRING Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i 1000 kr Endring % 510 Skulelokale, forvaltning Brutto driftsutgifter 312 829 302 775-3,2 % Driftsinntekter -1 000-15 127 1412,7 % Netto driftsutgifter 311 829

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

Endring i sonestruktur

Endring i sonestruktur SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15892-2 Saksbehandlar: Tom Arne Steinstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Endring

Detaljer