Budsjett 2010 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013"

Transkript

1 Budsjett 2010 Økonomiplan BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009

2

3 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget... 4 Forslag til innstilling 13 Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen Oversyn langsiktig gjeld Utviklinga i garantiansvar INVESTERINGSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Investeringar...20 Innleiing Fellesfunksjonar opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT Politiske organ og administrasjon...37 Samandrag Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak Fellesfunksjonar Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring...46 Samandrag/Viktige tiltak Hovudutfordringar Skulelokale og forvaltning Fellesutgifter og støtte- funksjonar vidaregåande opplæring Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjer Utdanningsprogramma ved dei vidaregåande skulane Fagskule Landslinjer Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre føremål Tannhelse...60 Samandrag Hovudutfordringar Årsbudsjett Regional utvikling...65 Viktige tiltak komande år Hovudutfordringar Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Lokal og regional utvikling Miljø og naturressursar Fylkeskommunal næringsverksemd...74 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

4 Samferdsel...76 Hovudutfordringar Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordninga for funksjonshemma Bybanen Kulturføremål...84 Mål for verksemda Utfordringar og tiltak i 2010-budsjettet Bibliotek Kulturminnevern Museum Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter Skatt Rammetilskot Renter og avdrag Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN DRIFT Økonomiplan Samandrag Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Opplæring Tannhelse Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Samferdsel Kultur Frie inntekter Renter og avdrag Interne finansieringstransaksjonar Vedlegg Låneregister Hovudoversikter Talbudsjett: Funksjon/ansvarsstad Skulebudsjett Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

5 Merknader til budsjettgrunnlaget Fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er utarbeidd før ein kjenner innhaldet i statsbudsjettet. Statsbudsjettet vert lagt fram 13. oktober. Etter at statsbudsjettet er lagt fram, vil det bli utarbeidd eit tillegg til budsjettgrunnlaget revidert budsjettgrunnlag. Revidert budsjettgrunnlag er eit notat som fokuserer på endringane i høve til budsjettgrunnlaget. Opplegget for arbeidet med 2010-budsjettet er at dei politiske utvala skal handsama fylkesrådmannen sitt samla budsjettgrunnlag. Utvala bør då få budsjettgrunnlaget til handsaming på møte i november. Budsjettgrunnlaget og kommentarane frå utvala saman med tillegget til budsjettgrunnlaget vert handsama av fylkesutvalet i møte november og av fylkestinget i møte desember. I vedlegg til dette heftet er det trykt opp talutskrifter som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto driftsutgift for kvar ansvarsstad. For skolane er dett vist sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto driftsutgift pr. skole. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

6

7 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2010 og økonomiplanen Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet lagt fram tidleg i oktober, før statsbudsjettet ligg føre. Denne framdriftsplanen medfører at det må utarbeidast eit nytt revidert budsjettgrunnlag når innhaldet i statsbudsjettet er kjent. Bakgrunnen for at denne arbeidsforma er valt, er at den sikrar betre tid til politisk arbeid med budsjettet. Statsbudsjettet for 2010 vert lagt fram 13. oktober Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkt i fylkesutvalet sitt vedtak i sak om førebels økonomiske rammer som vart handsama i juni. Budsjettet for 2010 er inndelt i samsvar med funksjonsinndelinga i Kostra. Målsetjinga med inndeling etter Kostra-funksjonane er at det skal bli enklare å samanlikna dei ulike budsjett- og rekneskapsdokumenta. Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget Samlande samferdselsaktør Fylkeskommunane overtek frå komande årsskifte ansvaret for store delar av det tidlegare riksvegnettet og for dei aller fleste ferjestrekningane i fylket. Dette gjer at fylkeskommunen med dette vert den dominerande aktøren på samferdselssektoren. Fylkeskommunen har frå før ansvaret for kollektivtransport og forvaltningsreforma gjer det no mogeleg for fylkeskommunen å ta eit samla ansvar for denne sektoren. Det vert no opp til fylkestinget å avgjera i kva grad ein vil satsa særleg på vegvedlikehald, nyanlegg, eller kollektivtransport. Fylkestinget får og høve til å sjå sektoren på ein overordna måte i og med at satsing t.d. på kollektivtransport ikkje lenger berre gjeld rutefrekvens og pris, men også om å prioritera tiltak som gjer at bussen kjem fortare fram. Balanse også i 2009 bra netto driftsresultat i 2010 Til fylkestinget i oktober 2009 er det lagt fram tertialrapport etter 2. tertial Rapporten tyder på overskriding på opp mot 35 mill. kr i Fylkesrådmannen viser til at ein har budsjettsummar som kan strykast i tilfelle prognosen slår til, slik at det heller ikkje for 2009 ser ut til å gå mot rekneskapsunderskot. Det vil i så tilfelle vera seks år sidan fylkeskommunen sist hadde underskot. Dei frie inntektene for fylkeskommunane er styrka som følgje av at ein frå årsskiftet overtek ansvaret for meir av vegnettet og mange ferjesterkningar. I budsjettgrunnlaget er det i større grad enn tidlegare år lagt opp til å finansiera investeringane med driftsmidlar. Dette gjer at ein i budsjettgrunnlaget for 2010 legg til grunn eit netto driftsresultat på 4,6%. Rekordhøge investeringar I samsvar med opplegget i den sist vedtekne økonomiplanen og rammesaka som vart handsama av fylkesutvalet i juni 2009, legg fylkesrådmannen opp til rekordhøge investeringar for Hordaland fylkeskommune. I tillegg til byggeprogrammet ein har innanfor opplæringssektoren får ein frå 2010 også fylkesveginvesteringane og aukande investeringar innanfor kollektivtransporten. Bruttobudsjettet for investeringane vert på heile mill. kr i Kommunelova fastset at det skal budsjetterast med utgifter og inntekter ein reknar med komande år. Dei store investeringsprosjekta som er i gang m.a. innanfor Bergensprogrammet gjer at fylkeskommunen sitt bruttobud- Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

8 sjett vert svært høgt. Ein stor del av prosjekta vert finansierte med bompengar. Bompengane kjem som inntekt i fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett saman med andre finansieringsformer som forskotteringar og tilskot. Bompengefinansieringa gjeld i særleg grad prosjekta Ringveg vest og Bybanen strekninga Nesttun Rådal som frå 2010 er fylkeskommunale prosjekt, men også andre prosjekt har stort innslag av bompengefinansiering som t.d. Kvammapakken. Inntektssida i budsjettgrunnlaget I sak til fylkestinget i oktober 2009 om tertialrapport etter 2. tertial har fylkesrådmannen gjort greie for skatteinngangen så langt i året. Prognosen viser at skatteinngangen ser ut til å verta om lag 50 mill. kr over det som er budsjettert. Held denne tendensen seg ut året, vil skatteinngangen medverka til at ein unngår underskot ved rekneskapsavsluttinga. I budsjettgrunnlaget for 2010 har fylkesrådmannen lagt til grunn opplysningane ein finn i Kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai I proposisjonen har regjeringa varsla ein vekst i dei frie inntektene til fylkeskommunane samla på 500 mill. kr. I tillegg kjem veksten på 1 mrd. kr i samband med at fylkeskommunane overtek store delar av riksvegnettet og tilhøyrande ferjedrift frå komande årsskifte. Nye haldepunkt om opplegget for 2010 får ein i statsbudsjettet som vert lagt fram 13. oktober, og fylkesrådmannen vil innarbeida opplysningane i statsbudsjettet i Revidert budsjettgrunnlag. Utgiftssida i budsjettgrunnlaget Fylkesutvalet handsama sak om førebels budsjettrammer i på møte i juni. Ut frå opplysningar i Kommuneproposisjonen om venta nivå på inntektssida og kapitalutgiftene som følgje av investeringsprogrammet, la fylkesrådmannen fram forslag til budsjettrammer for dei ulike budsjettområda. Det vart lagt til grunn nullvekst for alle sektorar utanom samferdselssektoren. Ein la i rammesaka med andre ord i stor grad opp til ei vidareføring av budsjettet for 2009 til komande år. Med dei store endringane som skjer innanfor fleire felt av samferdselssektoren, var forslaget her todelt. For kollektivtransporten vart det lagt opp til reduksjon i budsjettramma på 37 mill. kr som følgje av at delar av kollektivtransporten er sett ut på anbod. For endringane på veg- og ferjesektoren vart førebels opplegget i Kommuneproposisjonen lagt til grunn. Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag byggjer på opplegget i rammesaka. Utover det som var lagt til grunn i rammesaka har ein makta å at omsyn til at fleire nye skular vert sette i drift neste år. Fylkesrådmannen har også teke omsyn til den sterke auken ein har hatt for grunnskuleskyssen dei siste åra. I tillegg er det forslag om å utvida ordninga med takstharmonisering i kollektivtransporten slik at området som betalar minstetakst vert utvida til eit større område enn Bergen kommune. Det er vidare sett av midlar til fleire tiltak innanfor kultursektoren. Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget desse punkta innanfor kvar sektor: Opplæring Ingen reduksjon i budsjettrammene til vidaregåande skular Driftsmidlar til to nye skular som vert tekne i bruk i 2010 Auke i driftsmidlane som følgje av tilbygg/ombygging av tre skular 8 mill. kr i styrking av budsjettet for spesialundervising Gratis læremiddel til alle klassetrinn behov for suppleringskjøp Elev-pc-ar til alle vidareført eigenbetalingsordninga lagt om Tannhelse Tannhelseplanen under arbeid handsaming på fylkestinget mars 2010 Takstauke på 2,5% for vaksne kundar Fylkeskommunen overtek IT-drifta kjøp av tenester frå Helse Vest IKT vert avslutta Framleis rekrutteringsproblem for tannlegar i delar av Hordaland Regional utvikling Arbeid med Regional planstrategi starta Auka tilskot til Vil Vite Auke til folkehelsearbeidet Framhald av klimasatsinga Forvaltningsrefoma gjev auka ansvarsområde Samferdsel Fylkeskommunen den samlande samferdselsaktøren som følgje av forvaltingsreforma Fylkeskommunen får ansvar for større vegnett og dei fleste ferjestrekningane Takstharmonisering gjev redusert takst mellom Bergen og nabokommunane Minstetakst for reiser mellom Bergen og delar av Fjell og Askøy Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

9 Takstauke i gjennomsnitt 2,5% - minstetakst auka med kr 1 til kr 25 Drifta av Bybanen i Bergen startar Satsing på vegvedlikehald, men nye funksjonskontraktar vil truleg gje auka kostnader Kultur Kulturelt utviklingsprogram frå 2010 med 6 mill. kr til fordeling Tilskot til utbygginga Arena Usf med 2 mill. kr Tilskot til Moster Amfi som følgje av utbygging Tilskot til båthall ved Hordamuseet Kr til 200-års jubileum for Ole Bull Fellespostar Auke for IT-seksjonen som følgje av endring innanfor tannhelsetenesta IT-seksjonen driftar billetteringssystemet Stillingar som følgje av forvaltningsreforma førebels budsjettert samla Kommuneproposisjonen I kommuneproposisjonen for 2010 heiter det at Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2010 på mellom 5 og 6 milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal 4 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar), fordelt med 2,5 milliardar kroner til kommunane og 1,5 milliardar til fylkeskommunane. Forslaget til inntektsvekst i 2010 er rekna ut i høve til overslaget for inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett for Dersom nivået på kommunesektoren sine inntekter i 2009 vert endra i statsbudsjettet i oktober, kan dette medføra at målsettinga for inntektsvekst frå 2009 til 2010 vert endra. Fylkeskommunane overtek frå 2010 i samband med forvaltningsreforma ansvaret for investeringar, drift og vedlikehald av eit monaleg utvida fylkesvegnett og ansvaret for fylkesvegferjene. Midlar til desse nye oppgåvene er innarbeidde i rammeoverføringane. I tillegg til 2009-nivå på utgiftene til desse oppgåvene er det i opplegget for 2010 innarbeidd 1 milliard kroner til styrking av fylkesvegane. Dette er 1 milliard av den ovanfor omtala veksten i dei frie inntektene for fylkeskommunane på 1,5 milliardar kroner. Utrekningar tyder på at kommunesektoren i 2010 kan få meirutgifter i storleiken 1,5 milliardar kroner knytte til den demografiske utviklinga. Av desse gjeld i følgje utrekningane om lag 120 mill. kr fylkeskommunane. Dei seinare åra har det vore sterk vekst i talet på åringar. Som følgje av dette har fylkeskommunane fått noko sterkare vekst i dei frie inntektene enn kommunane. No flatar veksten i talet på åringar ut, og dette vil påverka fordelinga av inntekter mellom kommunane og fylkeskommunane. I budsjettgrunnlaget byggjer fylkesrådmannen på dei føresetnadene ein finn i kommuneproposisjonen for 2010, og som er gjort greie for ovanfor. Ein må vera budd på at det kan verta justeringar etter at statsbudsjettet er lagt fram. Sak om budsjettrammer i fylkesutvalet i juni Sak om førebels økonomiske rammer vart lagt fram for fylkesutvalet i møte 18. juni 2009 (sak 187). Utrekningane i saka viste ein samla reduksjon i driftsrammene i 2010 i høve til 2009 på 37 mill. kr i faste prisar (2009-kroner). I dei førebelse rammene vart det lagt til grunn at heile innsparinga på 37 mill. kr skulle gjennomførast i samferdselssektoren. Det vert rekna med innsparingar etter kvart som anboda i kollektivtrafikken får verknad. For dei andre sektorane vert det rekna med nullvekst i Rammene synte også ein mindre nedgang for åra etter 2010, og det vart lagt til grunn at også desse reduksjonane skulle takast i samferdselssektoren. I kommuneproposisjonen vart det varsla at fylkeskommunane i 2010 vil få overført midlar til nye stillingar i samband med forvaltningsreforma. Det vart lagt til grunn at Hordaland vil få 11 mill. kr av desse midlane og at desse midlane kjem i tillegg til dei skisserte driftsrammene. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er avdelingane sine driftsrammer auka i høve til saka om økonomiske rammer. Det var det lagt opp til etter måten store overføringar av driftsmidlar til investeringsbudsjettet i rammesaka. Ein har fått plass til dei auka driftsrammene ved å redusera noko på overføringane til investeringsbudsjettet. Likevel er desse overføringane rekordhøge i dette budsjettgrunnlaget. Utrekningane av rammeoverføringane til den einskilde fylkeskommunen tek utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og verdien av dei kriteria som inngår i inntektssystemet. Det er ikkje varsla endringar frå 2009 til 2010 i kostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane av rammeoverføringane. I 2011 vil det koma ny kostnadsnøkkel. Ein kan elles nemna at den endelege storleiken på rammeoverføringane tidlegare har bygd på folketal Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

10 pr. 1. januar i budsjettåret. Desse folketala har ikkje vore kjende når statsbudsjettet vert lagt fram, og det har vore turvande med justeringar i etterkant. Frå og med 2010 vil folketalet 1. juli året før budsjettåret leggjast til grunn. Desse tala er kjende når statsbudsjettet vert lagt fram, og det vert dermed ikkje justeringar i innbyggjartilskotet og utgiftsutjamninga i ettertid. I rammesaka var det også lagt fram utkast til investeringsprogram i økonomiplanperioden. Investeringsprogrammet frå rammesaka er innarbeidd i budsjettgrunnlaget med nokre endringar. Ei viktig endring er at det no vert lagt opp til bruttobudsjettering av fylkesveginvesteringane. Tidlegare inneheld budsjettet for fylkesvegane berre den delen som var finansiert med fylkeskommunale lån og driftsmidlar. Kort om investeringsbudsjettet Oversyn over utgifter til investeringar i perioden , fordelt på sektorar, er gjeve i følgjande oppstilling: Mill.kr i løpande prisar Fellesfunksjonar 21,0 35,0 32,0 36,0 41,0 Opplæring 576,5 592,4 402,0 320,0 400,0 Tannhelse 8,5 10,5 17,5 22,7 10,5 Regional utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel 226, , , , ,7 Kultur 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 836, , , , ,2 Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM FINANSIERINGSBEHOV 841, , , , ,2 I tillegg til forslag for perioden er det i tabellen ovanfor teke med budsjett for 2009 medrekna budsjettendringar vedtekne av fylkestinget hittil i Brutto investeringsutgifter går opp frå 836,5 mill. kr i 2009 til 2 739,0 mill. kr i Deretter er det investeringar på 2 572,9 mill. kr i 2011, på 1 891,6 mill. kr i 2012 og på 1 527,2 mill. kr i Den store auken i dei samla investeringane frå 2010 har i stor grad samanheng med endringar på fylkesvegbudsjetta. Frå 2010 vert fylkesveginvesteringane bruttobudsjetterte, medan ein tidlegare berre har budsjettert den delen som vert dekka med fylkeskommunale lån og driftsmidlar. Vidare får ein frå 2010 verknaden av at den delen av vegane som vert klassifisert som fylkesvegar, vert større. Dette medfører høgare tal både på utgiftssida og inntektssida i budsjettet. På inntektssida får ein no med i budsjettet også den delen som er finansiert med bompengar, kompensasjonsmidlar, tilskot og forskotteringar. Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført opplegget frå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtok i desember 2008, men nye planar og vedtak medfører nokre endringar. Fellesfunksjonar Innan sektoren for fellesfunksjonar er det i perioden ført opp løyvingar m.a. til vidare ombygging/opprusting av Fylkeshuset og til datasikring. Det er og teke med ein ny budsjettpost til universell utforming av fylkeskommunale bygg. Samla vert det i perioden budsjettert med 144 mill. kr til fellestiltak. Opplæring Innan opplæringssektoren er investeringane til Nordahl Grieg videregående skole vidareførte i samsvar med vedtekne planar. Denne skulen med nytt kostnadsoverslag på 467 mill. kr skal stå ferdig i Tilbygg ved Austevoll vidaregåande skule med vedteken kostnadsramme på 70 mill. kr og tilbygg ved Kvinnherad vidaregåande skule med kostnadsramme på 134 mill. kr skal stå ferdige i Også nybygg til vidaregåande skule på Osterøy skal stå ferdig i For dette prosjektet legg ein til grunn revidert kostnadsramme på 117 mill. kr. Amalie Skram videregående skole i sentrum av Bergen er innarbeidd med i alt 700 mill. kr i økonomiplanperioden. For denne skulen vert det no rekna med ferdiggjering til skulestart hausten Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

11 Vidare er det i økonomiplanperioden ført opp midlar til tilbygg/rehabilitering ved Årstad videregående skole. Vidare er det i 2010 teke med restløyving til kjøp av bygg til Etne vidaregåande skule i samsvar med fylkestinget sitt vedtak i juni Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestruktur på Voss. Budsjettramma for samleposten for ombygging/mindre tilbygg på skular er auka frå 30 mill. kr i 2009 til 40 mill. kr kvart år frå Samleposten for inneklimatiltak m.v. i skulesektoren er ført opp med ein årleg sum på 25 mill. kr. Det er vidare ført opp ei samleløyving på 25 mill. kr årleg til større undervisningsutstyr innan opplæring. Forslaget, jf. tabellen ovanfor, medfører skuleinvesteringar på i alt 1 714,4 mill. kr i perioden Investeringane er særleg store i 2010, og vil då vera på 592,4 mill. kr i følgje planane. Tannhelse Til tannklinikkar er det ført opp ei samleløyving på 6 mill. kr kvart år, og dette er ein auke på 2 mill. kr i høve til tidlegare år. Denne samleløyvinga er for 2011 og 2012 påplussa med til saman 19,2 mill. kr til tannklinikk i det venta nybygget for Det odontologiske fakultet i Bergen. Regional utvikling Budsjettsummen gjeld oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle. Fylkeskommunen kan t.d. gå inn i selskap innanfor innovasjon og nyskaping eller selskap med regional utvikling som fokus. Samferdsel Fylkeskommunen sine utgifter til fylkesveginvesteringar er i budsjettgrunnlaget ført opp med 1 964,3 mill. kr i Vidare utover i perioden er det 2 094,4 mill. kr i 2011, 1 500,9 mill. kr i 2012 og 1 063,7 mill. kr i I samband med forvaltningsreforma vil fylkeskommunen overta ansvaret for eit utvida fylkesvegnett. Dette medfører ein auke i fylkeskommunen sine veginvesteringane i høve til tidlegare. Frå 2010 får ein også verknaden av at fylkesveginvesteringane vert bruttobudsjetterte, medan ein tidlegare berre har budsjettert den delen som vert dekka med fylkeskommunale lån og driftsmidlar. No får ein med i budsjettet også den delen som er finansiert med bompengar, kompensasjonsmidlar, tilskot og forskotteringar. Fylkeskommunen har utarbeidd handlingsprogram for fylkesveginvesteringane i perioden Handlingsprogrammet er sendt på høyring til m.a. kommunane i fylket. Budsjettgrunnlaget som vert lagt fram no byggjer på det utsende utkastet til handlingsprogram. Til nytt billetteringssystem vert det budsjettert med 40 mill kr i Det er tidlegare løyvd til saman 240 mill. kr til kjøp av bybanevogner. I tillegg får fylkeskommunen utgifter på 28,5 mill. kr til prosjektkostnader, fordelt med 11,7 mill. kr i 2009 og 16,8 mill. kr i Fylkeskommunen har til og med 2009 løyvt 28,9 mill. kr til tilrettelegging av bybanedrifta. For 2010 vert det budsjettert med 11,0 mill. kr. Kostnadsoverslaget for utbygging av bussdepotet på tomta i Åsane er på 130 mill. kr. Til og med 2009 er det løyvt 50 mill. kr, og fylkesrådmannen fører opp 57 mill. kr i 2010 og restløyving på 15 mill. kr i Det vert sett av 10,0 mill. kr til arbeidet med ruteinformasjonssystem i 2010 og kvart av åra i økonomiplanperioden. Kultur Innan kultursektoren er sett av ein årleg sum på 1 mill. kr. til restaurering av verneverdige bygg i fylkeskommunal eige. Kort om driftsbudsjettet Politiske organ og administrasjon I samband med forvaltningsreforma får fylkeskommunane tilført midlar til nye stillingar. Fylkesrådmannen har lagt inn 11 mill. kr til dette. Stillingane er enno ikkje fordelte på avdelingane. Men dei fleste stillingane vil gå til Strategi- og næringsavdelinga og Samferdselsavdelinga. Budsjettet for administrasjonslokale aukar med om lag 6 mill. kr. Dette skuldast auka leigeareal i Wigandgården. Opplæring På opplæringsbudsjettet har fylkesrådmannen for 2010 makta å innarbeida budsjett for dei vidaregåande skulane i samsvar med budsjettmodellen utan avkorting. Nokre år tidlegare har ein av budsjettomsyn vore nøydd til å gjera ei avkorting på skule- Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

12 budsjetta, men for 2010 og resten av åra i økonomiplanperioden ligg det ikkje inne reduksjonar. Komande år og seinare år i økonomiplanperioden vert det teke i bruk fleire nye skular og fleire er under ombygging. Fylkesrådmannen har sett av driftsmidlar til desse nye skulane som medfører auka undervisningsareal. Veksten i talet på åringar er låg komande økonomiplanperiode og lågare enn den har vore dei seinare åra. Fylkesrådmannen reknar difor med at elevveksten i 2010 kan handterast innanfor opplæringsbudsjettet. Det er heller ikkje venta auke i talet på lærlingar. Frå inneverande skuleår har alle i vidaregåande skule gratis læremiddel. Fylkesrådmannen har i budsjettforslaget redusert summen som går til læremiddel med vel 3 mill. kr frå 2009 til Ein legg til grunn at ein ei tid framover kun har behov for suppleringskjøp. Budsjettet for spesialundervisning er styrka med 8 mill. kr frå 2009 til Tannhelse Budsjettforslaget for tannhelsetenesta i 2010 er i stor ei vidareføring av budsjettet for Det er ført opp vel 230 mill. kr i brutto driftsutgifter til tannhelsetenester i Utfordringane ein står overfor i tannhelsetenesta er: Rekruttering og tiltak for å halda på tannlegar og tannpleiarar, særleg i distrikta i fylket Styrking av folkehelsearbeidet trong for fleire tannpleiarar Kompetanseheving styrking av forsking og opplæring Område med sterk befolkningsvekstvekst trong for auka bemanning. For å letta rekrutteringa i distrikta, skapa grunnlag for ei betre arbeidsfordeling mellom tannlegar og tannpleiarar og redusera utgiftene, er det trong for å samlokalisera små tannklinikkar til større einingar. Plan for tannhelsetenester er under arbeid og kjem til handsaming i fylkestinget i I planen vert det vurdert å få til ein meir sentralisert klinikkstruktur i fylket. Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Til regionalt utviklingsarbeid er det budsjettert med nær 195 mill. kr i Budsjettet er i stor grad ei vidareføring frå Forvaltningsreforma vil gje nye oppgåver innanfor denne sektoren og fylkesrådmannen legg til grunn at ein del avklaringar kjem i statsbudsjettet. Ein vil difor koma attende til dette i Revidert budsjettgrunnlag. Til utviklingsmidlar er det i 2010 sett av 12 mill. kr etter at 3 mill. kr er overført til kulturbudsjettet som ein del av det nystarta Kulturelt utviklingsprogram. Budsjettet til Vil Vite er auka med 1,3 mill. kr samanlikna med opphavleg 2009-budsjett, men fylkesutvalet har gjeve tilleggsløyving i 2009 og denne er vidareført til Samferdsel Samferdselsbudsjettet viser sterk auke som følgje av forvaltningsreforma der fylkeskommunen for ansvar for eit mykje større vegnett og for dei fleste ferjestrekningane i fylket. Det er budsjettert med vel mill. kr i brutto driftsutgifter til samferdselstiltak i Til fylkesvegvedlikehald er det innanfor denne summen sett av 386 mill. kr, til buss- og bybanedrift 968 mill. kr, til ferjedrift 351 mill. kr og til drift av båtruter 65 mill. kr. I tillegg kjem transportordninga for funksjonshemma med 40 mill. kr. I 2010 er det forslag om vidare takstharmonisering ved å utvida området for minstetakst. Dette inneber at delar av kommunane Fjell og Askøy får minstetakst medan t.d. strekningane Knarvik Bergen og Os Bergen får redusert taksten med ei sone. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget å auka takstane med 2,5% i gjennomsnitt. Minstetaksten er foreslått auka frå kr 24 til kr 25. Bybanen startar drifta medio 2010 og det er i budsjettert med 37,7 mill. kr i driftskostnader for 2. halvår. I 2010 vert det starta opp anbodsruter i Bergen sør/os. I desember 2010 vert det lagt opp til at rutepakkane Bergen sentrum og Åsane/Arna/Osterøy startar opp. I mars 2011 vil rutepakkane Sotra/Øygarden og Askøy starta opp, og då er kollektivtrafikken i heile fylket anbodsutsett. Etter kvart som kollektivtrafikken vert sett ut på anbod vil fylkeskommunen overta inntektsansvaret og ansvaret for m.a. marknadsføring, ruteopplysning og terminaldrift. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

13 Frå årsskiftet overtek fylkeskommunen ansvaret for dei aller fleste ferjestrekningane i fylket. Det er venta nokre justeringar i statsbudsjettet som følgje av ny gjennomgang av ferjetilskota på sentralt hald. Dei fleste båtrutene vert drivne etter anbodskontraktar. I løpet av 2010 må ein ta stilling til om ein skal nytta gjeldande opsjon til å lengja driftsperioden med 2 år. I desse vurderingane må ein sjå på om ruteopplegga og fartøya er tenlege slik trafikken har utvikla seg sidan oppstarten i Kultur Kulturbudsjettet er ført opp med 225 mill kr i I løpande kroner er dette ein auke på 13,5 mill kr eller 6,4 %. Netto driftsutgifter aukar med 10,5 %. Til Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er det på kulturbudsjettet ført inn 5 mill kr. Av desse vert 2 mill. kr dekka ved reduksjonar på andre postar på kulturkapitlet. Det er sett av 1 mill. kr til KUP på budsjettet for regional utvikling slik at det samla er 6 mill. kr til denne satsinga. Til båthall ved Bergen bymuseum (Hordamuseet) er det ført opp 1,35 mill. kr og til Arena USF 2 mill kr. Ein tek sikte på å føra opp same summane også i Vestnorsk Utvandrarsenter er konsolidert med Museumssenteret i Hordaland og budsjettet vert styrka med kr Museum Vest er styrka med kr til betre forvaltning av okkupasjonshistoriske kulturminne. Tilskotet til Moster Amfi er auka med kr som følgje av utbygging ved anlegget. Det er lagt inn kr i samband med 200-års jubileet for Ole Bull. Frie inntekter Dei frie inntektene for fylkeskommunen omfattar fylkesskatt og rammetilskot. I kommuneproposisjonen for 2010 heiter det at Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2010 på mellom 5 og 6 milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal 4 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar), fordelt med 2,5 milliardar kroner til kommunane og 1,5 milliardar til fylkeskommunane. Fylkeskommunane overtek frå 2010 i samband med forvaltningsreforma ansvaret for investeringar, drift og vedlikehald av eit monaleg utvida fylkesvegnett og ansvaret for fylkesvegferjene. Midlar til desse nye oppgåvene er innarbeidde i rammeoverføringane. I budsjettgrunnlaget byggjer fylkesrådmannen på dei føresetnadene ein finn i kommuneproposisjonen for Ein må vera budd på at det kan verta justeringar etter at statsbudsjettet er lagt fram. Samla er dei frie inntektene førte opp med 4 715,8 mill. kr i 2010, fordelt med 2 179,7 mill. kr på skatt og 2 536,1 mill. kr på rammeoverføringar. Renter og avdrag Brutto utgifter til renter og avdrag aukar frå om lag 230,2 mill. kr i 2009 til om lag 255,9 mill. kr i Dette er ein auke på 25,7 mill. kr som tilsvarar 11,2%. Fylkesrådmannen har lagt til grunn 3,0% rente for lån med flytande rente og for nye lån. Til samanlikning vart det i 2009-budsjettet nytta 5,5% rente. Reduksjon i rentesatsane samanlikna med budsjettet for 2009 medfører også reduksjon i renteinntekter og renterefusjonar. Det er budsjettert med 18 mill. kr i renteinntekter, 1 mill. kr i utbyte og 11 mill. kr i renterefusjon i Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2010 vil ha ei brutto lånegjeld på mill. kr. I 2010-budsjettet er det ført opp 151,5 mill. kr i avdrag. Dette er ein auke på vel 31 mill. kr i høve til 2009-budsjettet. Veksten i avdraga har samanheng med høge investeringar og stor auke i samla lån. Samla netto utgifter til renter og avdrag går opp frå om lag 181,4 mill. kr i 2009-budsjettet til om lag 226,1 mill. kr i budsjettgrunnlaget for Auken på 44,7 mill. kr tilsvarar 24,6%. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

14 Økonomiplanperioden kr faste prisar Budsjett Endring Frie inntekter Renter og avdrag Til disposisjon etter renter og avdrag Kommentar Avsetjingar Overf. til inv.bud Momskomp. frå investeringar Til fordeling drift Politiske organ og adm. netto Valutgifter Fellesfunksjonar netto Saldering mot tilleggsløyv.kto. Opplæring netto Drift nye skolebygningar Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Tilskot Hardangerbrua Samferdsel netto Kultur netto Sum netto driftsutgifter Driftsutgifter Det vert ein liten nedgang i driftsrammene i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn at det framleis er innsparingar å henta på utsetjing av bussruter på anbod. Innsparingane er venta å bli store nok til at ein kan få rom for ein liten auke i vegvedlikehaldet og friske midlar til drift av nye skulebygningar er siste året det er budsjettert med tilskot til Hardangerbrua. I tabellen framfor kjem dette fram som ei innsparing i 2013 på 32,58 mill. kr i faste prisar. Driftsinntekter Utviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperioden er usikker. I kommuneproposisjonen for 2010 vert det ikkje gjeve presise haldepunkt for veksten i dei frie inntektene i åra etter I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det som i saka om økonomiske rammer til fylkesutvalet i juni 2009 lagt til grunn ein vekst i fylkeskommunane sine frie inntekter på prosent for åra 2011, 2012 og Inntektsveksten for kvar einskild fylkeskommune kan avvika noko frå den generelle veksten. Regjeringa tek sikte på leggja fram endringar i inntektssystemet for fylkeskommunane i kommuneproposisjonen for Det er uvisst kva utslag dette vil få. Avdrag og lånegjeld Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr ved utgangen av 2009 til mill. kr ved utgangen av Dette opplegget medfører ein gjennomsnittleg årleg auke i lånegjelda på nærare 15 prosent pr. år i perioden. Dette er vesentleg meir enn venta prisauke, og medfører at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. Utgiftene til avdrag aukar frå 151,5 mill. kr i 2010 til 189,8 mill. kr i 2011, 217,9 mill. kr i 2012 og 235,9 mill. kr i Den store auken i avdraga har samanheng med at investeringane er høge utover i økonomiplanperioden. For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renter For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 3% i 2010 og 4% resten av økonomiplanperioden. Ut- Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

15 rekningar basert på forslaget til investeringsbudsjett syner at renteutgiftene aukar frå 104,4 mill. kr i 2010 til 150,8 mill. kr i 2011, til 181,9 mill. kr i 2012 og til 191,6 mill. kr i Renteinntektene av bankinnskot er førte opp med 18 mill. kr i 2010 og 24 mill. kr årleg i resten av perioden. I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for ein del skulelån. Frå 2010 vert det også innført ei rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkeskommunane. Ordninga er basert på ei årleg låneramme på 2 milliardar kroner for heile landet. Fylkesrådmannen har førebels lagt til grunn at Hordaland fylkeskommune vil få rentekompensasjon for ei årleg låneramme på 175 mill. kr. Formuebevaringsprinsippet Fylkesrådmannen viser til at m.a. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har gjort bruk av det såkalla formuebevaringsprinsippet for å koma med overslag på ønskjeleg nivå på netto driftsresultat. Det vert peika på at avskrivingane i kommunesektoren er høgare enn netto avdrag, og at ein må ha eit netto driftsresultat likt differansen mellom avskrivingar og netto avdrag for å bevara formuen. Avskrivingane i Hordaland fylkeskommune i 2009 er på 166,6 mill. kr, og i budsjettgrunnlaget er det for 2010 innarbeidd avdrag på 151,5 mill. kr. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det rekna med følgjande avdrag og netto driftsresultat i økonomiplanperioden: Mill. kr Avdrag 151,5 189,8 217,9 235,9 Netto driftsres. 265,0 214,2 189,4 247,4 Sum 416,5 404,0 407,3 483,3 Sjølv om ein må leggja til grunn at avskrivingane i 2010 vert ein del over nivået i 2009, vil summen av avdrag og netto driftsresultat i 2010 vera mykje større enn avskrivingane. Dermed vil formuebevaringsprinsippet verta oppfylt med god margin i budsjettet for Det same gjeld utover i økonomiplanperioden. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

16

17 FORSLAG TIL INNSTILLING 1 a) Investeringsbudsjettet for 2010 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2010 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

18 Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på totalt 1 061,4 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 200 mill kr. 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 2,5% frå Kollektivtakstane Takstane for bil- og båtruter vert auka med gjennomsnittleg 2,5% frå Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. Paul M. Nilsen Johnny Stiansen Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

19 Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen Etter vedtak i fylkestinget skal budsjettarbeidet leggjast opp slik at det munnar ut i eit felles årsbudsjett- og økonomiplandokument. I det følgjande er eit oversyn som syner korleis ein i store trekk har gjennomført arbeidet med Årsbudsjett 2010/Økonomiplan Arbeidet har i hovudsak vorte gjennomført i samsvar dei planane ein hadde for budsjettarbeidet. Tidsplan juni Fylkesutvalet drøfta i møte 18. juni sak om økonomiske rammer for perioden (fylkesutvalssak 187/09). I saka vart det presentert eit framlegg til investeringar og overslag over samla driftsrammer i perioden. Det vart også presentert driftsrammer for dei einskilde sektorane i fylkeskommunen. Fylkesutvalet vedtok å ta dei økonomiske rammene slik dei var skisserte i saka til orientering. Samstundes vedtok fylkesutvalet at rammene vert å justera i den grad ein får nye haldepunkt som gjev grunnlag for slike justeringar. Juni juli august Avdelingane utarbeidde spesifiserte budsjettforslag med utgangspunkt i budsjettrammene. August september oktober I august og september arbeidde fylkesrådmannen med investeringsbudsjettet, premissar for budsjettområde som ikkje ligg under avdelingane og med det samla budsjettgrunnlaget som skulle leggjast fram i byrjinga av oktober. Statsbudsjettet frå regjeringa vert lagt fram 13. oktober. Fylkesrådmannen vil ta omsyn til verknadene av statsbudsjettet i eit notat revidert budsjettgrunnlag som er planlagt lagt fram tidleg i november. Utforminga av budsjettdokumentet Økonomiringen i fylkeskommunen har ved fleire høve drøfta endringar i budsjettopplegget med særleg vekt på utforming av dokumenta med sikte på nedkorting/endring av tekstdelen. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe til å koma med forslag til endringar. Fylkesrådmannen har lagt arbeidsgruppa sitt forslag til grunn for budsjettinndelinga. Budsjettet vert laga i eitt dokument med følgjande inndeling: 1. Innleiing omtale av totalbudsjettet 2. Investeringsbudsjett 3. Driftsbudsjett med følgjande inndeling for kvart budsjettområde: -Tabell for budsjettområdet -Viktige tiltak -Hovudutfordringar -Kort omtale av kvar budsjettfunksjon 4. Økonomiplan 5. Taldel Tabellar Oversyn over tilskot Investeringsbudsjettdelen omtalar både årsbudsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til og med Punkt 3 i inndelinga gjeld forslag til driftsbudsjett i komande årsbudsjett for 2010, medan omtalen av driftsbudsjettet for åra vidare framover til 2013 er samla i økonomiplandelen. Den nye inndelinga medfører nokre endringar i høve til tidlegare år. Mellom anna kjem investeringsbudsjettet no framom driftsbudsjettet, og ein taldel vert innarbeidd i same dokumentet som teksten. Budsjettet og økonomiplanen vert vedtekne av fylkestinget på møtet i desmber. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

20 Oversyn langsiktig gjeld I løpande prisar Tal i mill kr Pr. 1. januar Budsjett Økonomiplanen Langsiktig gjeld Fylkeskassen 3.547, , , , ,6 Fylkeskommunen si gjeld ved inngangen til 2010 vil vera 3.547,7 mill kr. Fylkeskommunen si lånegjeld aukar sterkt. Utviklinga i garantiansvar Oversyn garantiansvar pr utgangen av 2008 og 2009: Alle tal i kr GARANTERT FOR: Bompengeselskap Sunnhordl.bru og tunnelselskap Osterøy bruselskap AS Fastlandssamband Halsnøy AS AS Austevoll Bruselskap Jondalstunnelen AS Hardangerbrua AS Voss og Omland bompengeselskap AS Kvam bompengeselskap AS Bømlapakken Sum Ymse Hordamuseet TOTALT Fylkeskommunen sitt garantiansvar ved utgangen av 2008 var 2 877,2 mill. kr iflg. rekneskapen Dette er formelle garantiar og avspeglar ikkje den reelle lånegjelda for dei einskilde selskapa på dette tidspunktet. Hardangerbrua AS hadde t.d. ikkje teke opp lån under denne garantien ved utgangen av Vedtekne garantiar som ikkje er formelt godkjende av departementet, er ikkje med i oversynet. Fylkestinget gav i juni 1994 tilsegn om garanti for lån på inntil mill. kr til Sunnhordland Bruog Tunnelselskap A/S til delfinansiering av Trekantsambandet. Denne garantien er nedkvittert til 597 mill. kr i Fylkeskommunen sin samla garanti til Osterøy bruselskap AS er no 360 mill kr. Ein del av desse garantiane gjeld mellomfinansiering av statstilskot. Lånegjelda ved utgangen av 2008 var 156 mill. kr. Det vert lagt til grunn at alle låna til Osterøy bruselskap AS vil vera nedbetalte i Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TEKSTHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015.

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11472-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. Samandrag I samsvar

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2015 Dykkar dato 14.01.2015 Vår referanse 2015/731 331.1 Dykkar referanse 14/2906 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 11.03.2016 Dykkar dato 10.01.2016 Vår referanse 2016/681 331.1 Dykkar referanse 15/2571 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland

Kjøp av bussanlegg i Nordhordland EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/791-25 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.11.2014 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Kjøp av bussanlegg

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.02.2013 Dykkar dato 12.12.2012 Vår referanse 2012/16265 331.1 Dykkar referanse 12/1819 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 296-23 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvalet

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer