Budsjett 2011 Økonomiplan TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Økonomiplan TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

2

3 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget... 5 Budsjetthandsaminga i fylkestinget Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen Oversyn langsiktig gjeld INVESTERINGSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN Innleiing Fellesfunksjonar Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT Politiske organ og administrasjon Samandrag Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak Fellesfunksjonar Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring Samandrag/Viktige tiltak Hovudutfordringar Skulelokale og forvaltning Fellesutgifter og støttefunksjonar vidaregåande opplæring Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjer Utdanningsprogramma ved dei vidaregåande skulane Fagskule Landslinjer Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre føremål Tannhelse Samandrag Hovudutfordringar Årsbudsjett Regional utvikling Hovudutfordringar i Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Lokal og Regional utvikling Friluftsliv og miljø Fylkeskommunal næringsverksemd Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

4 Samferdsel Hovudutfordringar Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordninga for funksjonshemma Bybanen Kulturføremål Mål for verksemda Utfordringar og tiltak i 2011-budsjettet Bibliotek Kulturminnevern Museum Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter Skatt Rammetilskot Renter og avdrag Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN DRIFT Samandrag Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Opplæring Tannhelse Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Samferdsel Kultur Frie inntekter Renter og avdrag Interne finansieringstransaksjonar VEDLEGG Budsjetthandsaming i utvala møtebøker: Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

5 Merknader til budsjettheftet Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget den 4. oktober Statsbudsjettet vart lagt fram 5. oktober. Etter dette utarbeidde fylkesrådmannen eit revidert budsjettgrunnlag som vart lagt fram 1. november Fylkestinget vedtok budsjettet for 2011 og økonomiplanen for i møtet 14. desember 2010, sak 65/10. I det føreliggjande budsjettdokumentet er tabellane oppdaterte med endringane som vart gjort fram til og med fylkestinget sitt budsjettvedtak. I teksten er det teke inn tillegg som omtalar endringar som kom til i revidert budsjettgrunnlag og i fylkestingsvedtaket. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

6 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

7 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet lagt fram tidleg i oktober, før statsbudsjettet ligg føre. Denne framdriftsplanen medfører at det må utarbeidast eit tillegg til budsjettgrunnlaget revidert budsjettgrunnlag når innhaldet i statsbudsjettet er kjent. Revidert budsjettgrunnlag saman med talbudsjettet vert lagt fram innan 1. november Bakgrunnen for at denne arbeidsforma er valt, er at den sikrar betre tid til politisk arbeid med budsjettet. Statsbudsjettet for 2011 vert lagt fram 5. oktober Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkt i fylkesutvalet sitt vedtak i sak om førebels økonomiske rammer som vart handsama i juni. Budsjettet for 2011 er inndelt i samsvar med funksjonsinndelinga i Kostra. Målsetjinga med inndeling etter Kostra-funksjonane er at det skal bli enklare å samanlikna dei ulike budsjett- og rekneskapsdokumenta. Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget Netto driftsresultat økonomimål Rekneskapen for 2009 vart gjort opp utan rekneskapsunderskot, men med eit monaleg lågare netto driftsresultat enn fleirtalet av fylkeskommunane i landet. Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for å ta temperaturen på kommunal og fylkeskommunal økonomi. Måltalet viser kva som står att når driftsog kapitalutgifter er dekka. Det får fram kor mykje ein har att til finansiering av investeringar eller avsetjing til seinare års drift. For å få karakteren tilfredstillande er det vanleg å setja netto driftsresultat til 3 % av driftsinntektene. Hordaland fylkeskommune hadde i 2009 eit netto driftsresultat på 0,3 % medan gjennomsnittet for fylkeskommunane var 4,4 % Med bakgrunn i dei svake resultata både i 2008 og 2009 vedtok fylkestinget å redusera budsjettet for 2010 med 20 mill. kr i juni. Fylkesrådmannen varsla samstundes forslag om redusert budsjettramme for Forvaltingsreforma nye arbeidsområde Frå 2010 overtok fylkeskommunane ansvaret for ei rekkje nye arbeidsfelt. Området med størst omfang økonomisk og på andre måtar var samferdselssektoren. Hordaland fylkeskommune overtok km ny fylkesveg. Innanfor regional utvikling og friluftsliv har fylkeskommunane også fått utvida ansvarsområde. Fylkesrådmannen meiner fylkeskommunane så langt har løyst dei nye oppgåvene på ein god måte. Det er lagt opp til eit nært samarbeid med Statens vegvesen om utforminga av den fylkeskommunale vegpolitikken. I tida framover trur fylkesrådmannen at fylkeskommunen si rolle som den mest sentrale samferdselsaktøren vil koma klarare fram. Med fylkeskommunen som den dominerande Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

8 vegeigaren, vil ein framover få godt grunnlag for å sjå dei ulike samferdselsområda i samanheng. Fylkeskommunen hadde frå før ansvaret for kollektivtransport, og forvaltningsreforma har gjort det mogeleg for fylkeskommunen å ta eit samla ansvar for denne sektoren. Det vert no opp til fylkestinget å avgjera i kva grad ein vil satsa særleg på vegvedlikehald, nyanlegg, eller kollektivtransport. Fylkestinget får og høve til å sjå sektoren på ein overordna måte i og med at satsing t.d. på kollektivtransport ikkje lenger berre gjeld rutefrekvens og pris, men også om å prioritera tiltak som gjer at bussen kjem fortare fram. Fylkesrådmannen viser i denne samanhengen til vedlikehaldsstartegi for fylkesvegnettet som er under arbeid, handlingsprogrammet for fylkesvegnettet som fylkestinget vedtok i desember i fjor og omlegginga av kollektivtransporten som ein er midt oppe i. Tertialrapport hausten 2010 Til fylkestinget i oktober 2010 er det lagt fram tertialrapport etter 2. tertial Rapporten tyder på overskriding på opp mot 25 mill. kr i Fylkesrådmannen viser til at ein har budsjettsummar som kan strykast i tilfelle prognosen slår til, slik at det heller ikkje for 2010 vert rekneskapsunderskot. Då vil det vera sju år sidan fylkeskommunen sist hadde underskot i rekneskapen. I samband med forvaltingsreforma vart dei frie inntektene for fylkeskommunane styrka som følgje fylkeskommunane sine nye roller som vegeigar og ansvarleg for store delar av ferjedrifta. På same måte som i 2010 legg fylkesrådmannen opp til å finansiera ein del av investeringane med driftsmidlar. Dette gjer at ein i budsjettgrunnlaget for 2011 legg til grunn eit netto driftsresultat på 2 ½ %. Rekordhøge investeringar I samsvar med opplegget i den sist vedtekne økonomiplanen og rammesaka som vart handsama av fylkesutvalet i juni 2010, legg fylkesrådmannen opp til rekordhøge investeringar for Hordaland fylkeskommune. Det er framleis høge investeringar i opplæringssektoren og innanfor samferdselssektoren kjem dei store anlegga i Bergensprogrammet, så som andre byggjesteg av prosjekta Ringveg vest og Bybanen inn for fullt i økonomiplanperioden. Bruttobudsjettet for investeringane vert på heile 2 629,2 mill. kr i Kommunelova fastset at det skal budsjetterast med utgifter og inntekter ein reknar med komande år. Dei store investeringsprosjekta som er i gang m.a. innanfor Bergensprogrammet gjer at fylkeskommunen sitt brutto investeringsbudsjett vert svært høgt. Ein stor del av prosjekta vert finansierte med bompengar. Bompengane kjem som inntekt i fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett saman med andre finansieringsformer som forskotteringar og tilskot. Bompengefinansieringa gjeld i særleg grad prosjekta Ringveg vest og Bybanen strekninga Nesttun Rådal, men også andre prosjekt har stort innslag av bompengefinansiering som t.d. Kvammapakken og Bømlopakken. Inntektssida i budsjettgrunnlaget I budsjettgrunnlaget for 2011 har fylkesrådmannen lagt til grunn opplysningane ein finn i Kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai I proposisjonen har regjeringa varsla ein vekst i dei frie inntektene til fylkeskommunane samla på 200 mill. kr. Nye haldepunkt om opplegget for 2011 får ein i statsbudsjettet som vert lagt fram 5. oktober, og fylkesrådmannen vil innarbeida opplysningane i statsbudsjettet i revidert budsjettgrunnlag. Fylkesrådmannen legg elles vinn på å fanga opp mest mogeleg i budsjettet også av øyremerka ordningar. I samband med forvaltingsreforma er det kome til nokre ordningar innanfor regional utvikling så som det regionale forskingsfondet, VRI ordninga, ordningar innanfor marin sektor og fleire. På same måte som i investeringsbudsjettet freistar ein også i driftsbudsjettet å budsjettera mest mogeleg fullstendig både på utgifts- og inntektssida. Utgiftssida i budsjettgrunnlaget Fylkesutvalet handsama sak om førebels budsjettrammer i på møte i juni. Ut frå opplysningar i Kommuneproposisjonen om venta nivå på inntektssida og kapitalutgiftene som følgje av investeringsprogrammet, la fylkesrådmannen fram forslag til budsjettrammer for dei ulike budsjettområda. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

9 Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag byggjer på opplegget i rammesaka. Innanfor opplæringssektoren har ein teke omsyn til at det er nye skular med heilårsdrift i I tillegg er det under planlegging fleire nye skulebygg i økonomiplanperioden, både i Bergen sentrum, på Voss og i Åsane. Desse utbyggingane vil krevja høgare kapitalutgifter og auka driftskostnader. Budsjetta for dei vidaregåande skulane er samla reduserte med om lag 15 mill. kr frå 2010 til Dette er knapt 1 % av skulane sine budsjettrammer. I tertialrapporten til fylkestinget i oktober 2010, har fylkesrådmannen ein gjennomgang av den økonomiske situasjonen for heile fylkeskommunen der særleg samferdselssektoren viser overskriding inneverande år. Fylkesrådmannen peikar i tertialrapporten på at overskridinga i 2010 i stor grad er eingongsutgifter i 2010 som ikkje vil koma att i Dei delane av samferdselsbudsjettet som viser seg å vera for knapt budsjettert i 2010, har ein freista å ta omsyn til i føreliggjande budsjettgrunnlag. Dette gjeld ny vurdering av inntektsbudsjettet og ein del kostnader som følgje av auka rutekøyring som følgje av endringar i grunnskulemønsteret i kommunane m.v. Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget desse punkta innanfor kvar sektor: Opplæring Liten reduksjon i budsjettrammene til vidaregåande skular om lag 15 mill. kr Driftsmidlar til to nye skular som vart tekne i bruk i hausten heilårsverknad Auke i driftsmidlane som følgje av tilbygg/ombygging av tre skular - heilårsverknad 4,5 mill. kr i styrking av budsjettet for fagprøver Lærlingtilskotet redusert med 10 mill. kr som følgje av lågare tal lærlingar Fylkestinget Fylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæring med 5 mill. kr. Dermed vert reduksjonen i ramma ca. 10 mill. kr. Tannhelse Takstauke på 7% for vaksne kundar framleis låge takstar i Hordaland samanlikna med andre fylkeskommunar Arbeidet med samlokalisering av klinikkar held fram Rekrutteringsarbeid for tannlegar og tannpleiarar prioritert samlokalisering eit ledd i dette arbeidet Fylkestinget Fylkestinget vedtok å auka takstane med 10%. Regional utvikling Arbeid med Regional planstrategi held fram Midlar til regionalt forskingsfond nytt arbeidsområde Utviklingsmidlar fordelte til prosjekt i fem kommunar ny utlysing frå 2012 Løyvingar til Friluftslivets hus og Kystfriluftslivets hus med 1 mill. kr til kvart hus Samferdsle Fylkeskommunen den samlande samferdselsaktøren som følgje av forvaltingsreforma Takstauke i gjennomsnitt 2,5% - minstetakst uendra på kr 25 Drifta av Bybanen i Bergen heilårsdrift Heilårsdrift rutepakke Bergen sør Det vert lagt opp til to ferjer i sambandet Krokeide Hufthamar i Austevoll Rutepakkane Bergen sentrum og Bergen Nord startar opp drifta frå oktober Kostnadene med driftskontraktane for fylkesvegvedlikehaldet har auka mykje andre vedlikehaldspostar må bremsast. Kultur Ny fylkeskommunal ording med tilskot til kulturhus/arenaer på 10 mill. kr årleg. Tilskot til Fartein Valen senter i Sveio med 6 mill. kr i 2011 Tilskot til utbygginga Arena USF med 2 mill. kr i 2011 Tilskot til båthall ved Hordamuseet med 1,35 mill. kr i 2011 Kulturelt utviklingsprogram vidareført i 2011 med 7 mill. kr til fordeling Fylkestinget Fylkestinget auka løyvinga til Usf verftet med 5 mill. kr til 7 mill. kr. Vidare vart det m.a. ført opp tilskot til Oseanna med 2,5 mill. kr og Grieghallen med 1 mill. kr. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

10 Fellespostar Heilårsverknad som følgje av stillingar i samband med forvaltningsreforma budsjetterte på regional utvikling, samferdsel og kultur- og idrett Rente på lån sett til 3,5% i 2011 og 4% kvart av åra seinare i perioden Pensjonskostnadene byggjer på førebels overslag frå pensjonsleverandørane. Nye reglar for rekneskapsføring av pensjonskostnadene varsla frå Kommunal og regionaldepartementet med verknad dels frå 2011 og dels frå Kommuneproposisjonen I kommuneproposisjonen for 2011 er det lagt opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2011 på mellom 4 og 5 milliardar kroner, av denne summen skal mellom 2,5 og 3 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar). 200 millionar kroner av veksten i dei frie inntektene skal i følgje opplegget fordelast til fylkeskommunane. Utrekningar tyder på at kommunesektoren i 2011 kan få meirutgifter i storleiken 2,4 milliardar kroner knytta til den demografiske utviklinga. For fylkeskommunane denne summen om lag 170 mill. kr. Veksten i talet på åringar flatar ut, og dette påverkar fordelinga av dei frie inntektene mellom kommunane og fylkeskommunane. I budsjettgrunnlaget byggjer fylkesrådmannen på dei føresetnadene ein finn i kommuneproposisjonen for Det er ikkje varsla endringar frå 2010 til 2011 i kostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane av rammeoverføringane til fylkeskommunane. Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt til grunn ein pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektoren på 2,7% frå 2010 til 2011, fordelt med 3,5% lønsvekst og 1,5% prisvekst. Desse føresetnadene vil verta nærare avklara og eventuelt justerte etter at statsbudsjettet er lagt fram. Sak om budsjettrammer i fylkesutvalet i juni Sak om førebels økonomiske rammer vart lagt fram for fylkesutvalet sitt møte i juni Utrekningane i saka viste ein samla reduksjon i driftsrammene i 2011 i høve til 2010 på 40 mill. kr i faste prisar (2010-kroner). I dei førebelse rammene vart det lagt til grunn at innsparinga på 40 mill. kr skulle gjennomførast hovudsakleg i opplærings- og samferdselssektoren. Rammene synte også ein mindre nedgang for åra etter 2011, og det vart lagt til grunn at desse reduksjonane skulle takast i samferdselssektoren som følgje av at kollektivtransporten vert lagt ut på anbod. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er avdelingane sine driftsrammer auka i høve til saka om økonomiske rammer. I saka var det lagt opp til etter måten store overføringar av driftsmidlar til investeringsbudsjettet i rammesaka. Ein har fått plass til dei auka driftsrammene ved å redusera noko på overføringane til investeringsbudsjettet. Utrekningane av rammeoverføringane til den einskilde fylkeskommunen tek utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og verdien av dei kriteria som inngår i inntektssystemet. Frå og med 2010 vil folketalet 1. juli året før budsjettåret leggjast til grunn for utrekningane av rammeoverføringane. Desse tala er kjende når statsbudsjettet vert lagt fram, og det vert dermed ikkje justeringar i innbyggjartilskotet og utgiftsutjamninga i ettertid. I rammesaka var det også lagt fram utkast til investeringsprogram i økonomiplanperioden. Investeringsprogrammet frå rammesaka er innarbeidd i budsjettgrunnlaget med nokre få endringar. Skisse for åra etter økonomiplanen Investeringane i den økonomiplanen som no vert lagt fram, er høge. Konsekvensen av dette er at utgiftene til renter/avdrag er høge og tek ein etter måten stor del av fylkeskommunen sine inntekter. I budsjettet for 2010 er 258,8 mill. kr av driftsmidlane overført til investeringsrekneskapen. Summen er på 180 mill. kr pr. år i åra 2011, 2012 og Dette er i overkant av det som det nye regelverket for rekneskapsføring av momskompensasjon krev. I 2014 skal heile summen av momskompensasjon frå investeringar førast direkte i investeringsrekneskapen. Denne summen er i 2014 på 158 mill. kr, og dette året vil ein i følgje budsjettgrunnlaget ikkje ha driftsmidlar i tillegg til denne summen å overføra til investeringsbudsjettet. Netto driftsresultat er som nemnt innleiingsvis det mest nytta måltalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Netto driftsresultat viser kva som står att når drifts- og kapitalutgiftene er dekka. Det Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

11 får fram kor mykje ein har att til finansiering av investeringar eller til avsetjingar. Netto driftsresultat for åra 2011, 2012 og 2013 er årleg om lag 2 ½ %. Som nemnt er 3 % i netto driftsresultat rekna til å vera tilstrekkeleg til å kunna handtera svingingar i økonomien. Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag og økonomiplan, er dermed svakare enn ønskjeleg, men ein har framleis noko att av handlefridomen som eit brukbart netto driftsresultat medfører. Når ein kjem til 2014, vert situasjonen endra p.g.a. endringar i rekneskapsreglane. Frå og med 2014 skal momskompensasjon for investeringar ikkje lenger rekneskapsførast i driftsrekneskapen, men skal gå i investeringsrekneskapen. På denne måten misser ein ei driftsinntekt momskompensasjonen som i 2014 er rekna til 158 mill. kr. Dermed vert netto driftsresultat 0 dette året. Med uendra reglar også i 2014 ville netto driftsresultat vore vel 2%. Fylkesrådmannen reknar med at måltalet på 3 % må justerast noko ned etter endringa i rekneskapsreglane frå 2014 ettersom dette gjeld heile kommunesektoren. Det er likevel klart at med fylkesrådmannen sitt forslag, vil ein i 2014 ikkje lenger ha noko netto driftsresultat å gå på, og den handlefridomen ein har i økonomiplanperioden vil i 2014 vera brukt opp. Opplegget i rammesaka var at ein skulle ha driftsmidlar på 220 mill. kr å overføra til finansiering av investeringar. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget at denne summen vert sett til 180 mill. kr dei tre første åra i perioden, jf. ovanfor. I 2014 er denne summen 158 mill. kr. Fylkesrådmannen har m.a.o. ikkje makta å oppretthalda målsetjinga om 220 mill. kr i driftsmidlar til investeringar, og budsjettgrunnlaget legg opp til å svekka summen med 35 mill. kr i åra I 2014 er summen svekka med 62 mill. kr. Fylkesrådmannen har vidare sett på utrekningar som går nokre år utover økonomplanperioden. Utrekningane viser at det høge investeringsnivået vil medføra auka lånegjeld. Venta inntektsvekst dei komande åra vil dermed i hovudsak gå med til å dekka dei auka kapitalutgiftene. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn i utrekningane vil det difor ikkje vera særleg vekst i inntektene som kan nyttast til vanleg drift. Det er difor viktig at ein no viser stor varsemd med å auka investeringane ytterlegare. Netto driftsresultat er redusert til 0 i Skal ein oppnå eit positivt driftsresultat også i 2014 og åra utover må anten inntektene aukast eller utgiftene reduserast i høve til opplegget i det framlagde økonomplanutkastet. Formuebevaringsprinsippet Fylkesrådmannen viser til at m.a. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har gjort bruk av det såkalla formuebevaringsprinsippet for å koma med overslag på ønskjeleg nivå på netto driftsresultat. Det vert peika på at avskrivingane i kommunesektoren er høgare enn netto avdrag, og at ein må ha eit netto driftsresultat likt differansen mellom avskrivingar og netto avdrag for å bevara formuen. Avskrivingane i Hordaland fylkeskommune i 2010 er på 205,8 mill. kr, og i budsjettgrunnlaget er det for 2010 innarbeidd avdrag på 198,0 mill. kr. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det rekna med følgjande avdrag og netto driftsresultat i økonomiplanperioden: Mill. kr Avdrag 198,0 248,0 285,0 319,0 Netto driftres* 158,3 158,3 180,0 0,0 Sum 356,3 406,3 465,0 319,0 *For åra 2011 og 2012 påverkar tilskotet til Hardangerbrua talet. Sjølv om ein må leggja til grunn at avskrivingane i 2011 vert ein del over nivået i 2010, vil summen av avdrag og netto driftsresultat i 2011 vera mykje større enn avskrivingane. Dermed vil formuebevaringsprinsippet verta oppfylt med god margin i budsjettet for Det same gjeld utover i økonomplanperioden. For 2014 viser tabellen konsekvensen av endringa i rekneskapsføringa for momskompensasjonen. Kommunesektoren samla vil då få reduksjon i netto driftsresultat som følgje av regelendringa. Med fylkesrådmannen sitt forslag til økonomiplan vil alle reservar utover momskompensasjonen vera brukte opp, og ein står att med 0 i netto driftsresultat etter dei nye reglane. Med uendra reglar ville summen i 2014 i tabellen ovanfor vore 477 mill. kr om lag uendra situasjon i høve til Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

12 Revidert budsjettgrunnlag Statsbudsjettet 2011 Statsbudsjettet for 2011 vart lagt fram 5. oktober Fylkesrådmannen foreslår i Revidert budsjettgrunnlag budsjettendringar som følgje av nye opplysningar i statsbudsjettet. Regjeringa la i statsbudsjettet opp til ein reell vekst i dei frie inntektene for kommunesektoren på 2,75 mrd. kr. Av denne veksten går 200 mill. kr til fylkeskommunane. Dette er i samsvar med det som vart varsla i kommuneproposisjonen i vår og i samsvar med det fylkesrådmannen har budsjettert med i budsjettgrunnlaget. Gjennomgangen av statsbudsjettet viser likevel ein auke samanlikna med budsjettgrunnlaget på om lag 11 mill. kr som følgje av endra folketal og kriterieverdiar i inntektssystemet og nokre andre justeringar. I denne summen er og verknadene av at kommunal deflator i statsbudsjettet er 0,1 % høgare enn den som er rekna med i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. I tillegg til summen på 11 mill. kr kjem at ordninga med auka lærlingtilskot er vidareført i budsjettet med 19 mill. kr til Hordaland fylkeskommune. Samla verknad av statsbudsjettet vert dermed 30 mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

13 Kort om investeringsbudsjettet Oversyn over utgifter til investeringar i perioden , fordelt på sektorar, er gjeve i følgjande oppstilling: Mill. kr i løpande prisar Fellesfunksjonar 44,0 39,0 37,0 42,0 52,0 Opplæring 434,4 436,0 464,0 594,0 500,0 Tannhelse 10,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Regional utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel 1 608, , , ,8 960,5 Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2 099, , , , ,0 Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM FINANSIERINGSBEHOV 2 104, , , , ,0 I tillegg til forslag for perioden er det i tabellen ovanfor teke med budsjett for 2010 medrekna budsjettendringar vedtekne av fylkestinget i Brutto investeringsutgifter går opp frå 2 099,4 mill. kr i 2010 til 2 629,2 mill. kr i Deretter er det investeringar på 2 295,7 mill. kr i 2012, på 1 934,3 mill. kr i 2013 og på 1 529,0 mill. kr i I økonomiplanperioden er det vidare ført opp fondsavsetjingar finansiert med sal av fylkeskommunale eigedomar. Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført opplegget frå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtok i desember 2009, men nye planar og vedtak medfører nokre endringar. Fellesfunksjonar Innan sektoren for fellesfunksjonar er det i perioden ført opp løyvingar til vidare ombygging/opprusting av Fylkeshuset og IT-løyvingar til fellessystem. Vidare er det midlar til energiøkonomiseringstiltak og investeringstiltak ved jordbruksskulegardar m.v. Dei største løyvingane i økonomiplanperioden innan området fellesfunksjonar går til universell utforming av fylkeskommunale bygg. Samla vert det i perioden budsjettert med 170 mill. kr til fellesfunksjonar. Opplæring Innan opplæringssektoren er investeringane til Amalie Skram videregående skole i sentrum av Bergen innarbeidde med i alt 730 mill. kr. For denne skulen vert det no rekna med ferdiggjering til skulestart hausten Vidare er det i økonomiplanperioden ført opp midlar til tilbygg/rehabilitering ved Årstad videregående skole. Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestruktur på Voss og til nybygg for Åsane videregående skole. Årleg budsjettramme for samleposten for ombygging/mindre tilbygg på skular vart auka til 40 mill. kr i 2010, og tilsvarande sum er ført opp alle åra i økonomiplanperioden. Samleposten for inneklimatiltak m.v. i skulesektoren er ført opp med ein årleg sum på 35 mill. kr frå og med 2011, og dette er ein auke på 10 mill. kr i høve til 2010-budsjettet Løyvinga til større undervisningsutstyr er på 35 mill. kr i 2010, og denne summen er vidareført i perioden fram til Budsjettet, jf. tabellen ovanfor, medfører skuleinvesteringar på i alt mill. kr i perioden Tannhelse Til tannklinikkar er det ført opp ei samleløyving på 10 mill. kr kvart år frå 2011, og dette er ein auke på 4 mill. kr i høve til 2010-budsjettet. Vidare er det på investeringsbudsjettet ein årleg sum på 4,5 mill. kr til utstyr i tannhelsetenesta. Regional utvikling Budsjettsummen gjeld oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle. Fylkeskommunen kan t.d. gå inn i selskap innanfor innovasjon og nyskaping eller selskap med regional utvikling som fokus. Samferdsel I investeringsbudsjettet for samferdsel er det med til saman 74 mill. kr til bybanevogner i 2011 og Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

14 2012. Dermed vil ein ha løyvingar til bybanevogner også for strekninga Nesttun Lagunen. Til billetteringssystemet er det ført opp 47 mill. kr i 2011, og samla løyving er dermed på 234 mill. kr. Fylkestinget vedtok i april 2008 å kjøpa tomt for bussoppstillingsplass i Åsane. Sluttløyving for bussanlegget kjem i Til ruteinformasjonssystem (sanntid) er det teke med 20 mill. kr kvart år frå Løyvinga i 2010 er på 10 mill. kr. Budsjettramma for fylkesveginvesteringar er i revidert budsjett for 2010 på 1 279,7 mill. kr. Vidare utover i perioden er det ført opp 1 374,7 mill. kr i 2011, 1 152,2 mill. kr i 2012, 1 138,8 mill. kr i 2013 og 940,5 mill. kr i Tala tek utgangspunkt i vedtekne planar for fylkesvegnettet og sist vedteken økonomiplan. Vidare er det for byggjesteg 2 for Bybanen rekna med 595 mill. kr i 2011, 563 mill. kr i 2012 og 123 mill. kr i Kultur Innan kultursektoren er sett av ein årleg sum på 1 mill. kr. til restaurering av verneverdige bygg i fylkeskommunal eige. Kort om driftsbudsjettet Politiske organ og administrasjon Til gjennomføring av fylkestingsvalet i 2011 er det budsjettert med 1,8 mill. kr i utgifter. Budsjettet for administrasjonslokale aukar med om lag 1,8 mill. kr samanlikna med Dette skuldast heilårsverknad av auka leigeareal i Wigandgården. Sekretariat for kontrollutvalet har avtale med 16 kommunar om å vera sekretariat for deira kontrollutval. I tillegg har ein avtale med Forum for Kontroll og Tilsyn. Budsjettet for 2011 er ei vidareføring av 2010-budsjetett for kontroll- og revisjonsarbeidet. Fylkestinget Fylkestinget reduserte budsjettet for kontrollutvalet med 1 mill. kr. I samband med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi for Hordaland fylkeskommune vil det hausten 2010 verta gjennomført ei ekstern omdømemåling. Neste trinn i utviklinga av kommunikasjonsstrategien er ein identitetsprosess og ny visuell profil, som begge delar får budsjettmessig verknad i Det er budsjettert med kr til dette formålet. Fylkesrådmannen foreslår å auka tilskotet til Raftostiftelsen i 2011 til kr kr meir enn i Opplæring På opplæringsbudsjettet har fylkesrådmannen for 2011 i stor grad makta å vidareføra budsjetta for dei vidaregåande skulane på 2010-nivå. budsjettramma er redusert med 15 mill. kr samanlikna med 2010 for dei vidaregåande skulane samla. Fylkeskommunen er inne i ein sterk investeringsperiode for skulesektoren med ei standardheving av undervisingslokala mange stader. Nybygg og rehabiliteringar gjev sterk vekst i kapitalbudsjettet. I 2010 vart fleire nye skular tekne i bruk, og fleire tilbygg vart ferdigstilte. Fylkesrådmannen har sett av driftsmidlar i 2011 til dei nye skulane/tilbygga som medfører auka undervisningsareal. Veksten i talet på åringar er låg komande økonomiplanperiode og lågare enn den har vore dei seinare åra. Fylkesrådmannen har difor ført opp ein mindre sum på 1 mill. kr til klassejusteringar i samband med inntaket hausten Talet på lærlingar har vist nedgang den siste tida. Lærlingtilskotet et difor redusert med 10,5 mill. kr i 2011 samanlikna med Budsjettet for fagprøvar er auka med 4,5 mill. kr frå 2010 til Fylkestinget Fylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæring med 5 mill. kr. Tannhelse Budsjettforslaget for tannhelsetenesta i 2011 er i stor ei vidareføring av budsjettet for Det er ført opp vel 237 mill. kr i brutto driftsutgifter til tannhelsetenester i Utfordringane ein står overfor i tannhelsetenesta er: Rekruttering og tiltak for å halda på tannlegar og tannpleiarar, særleg i distrikta i fylket Styrking av folkehelsearbeidet trong for fleire tannpleiarar Kompetanseheving styrking av forsking og opplæring Område med sterk befolkningsvekstvekst trong for auka bemanning. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

15 For å letta rekrutteringa i delar av fylket, skapa grunnlag for ei betre arbeidsfordeling mellom tannlegar og tannpleiarar og redusera utgiftene, er det trong for å samlokalisera små tannklinikkar til større einingar. Fylkesrådmannen foreslår å auka takstane for vaksne betalande kundar med 7% frå Trass i den etter måten sterke auken, vil Hordaland fylkeskommune framleis ha lågare takstar enn gjennomsnittet av fylkeskommunar i landet. Fylkestinget Fylkestinget vedtok å auka takstane med 10%. Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Til regionalt utviklingsarbeid er det budsjettert med vel 250 mill. kr i Forvaltningsreforma har tilført fylkeskommunen mange nye arbeidsområde innanfor denne sektoren. Dette gjeld: Akvakultur og havressursforvalting Landbruk Friluftsliv Deleigarskap i Innovasjon Noreg Regionale innovasjonsselskap Regionale forskingfond Vassregionmynde Folkehelse Til utviklingsmidlar er det i 2011 sett av 12 mill. kr etter at 3 mill. kr er overført til kulturbudsjettet som ein del av Kulturelt utviklingsprogram. Tilskotet til Vil Vite-senteret er ført opp med 3,47 mill. kr. Samferdsel Samferdselsbudsjettet viser sterk auke som følgje av at fleire rutestrekningar vert lagt ut på anbod. Anboda vert tildelte som bruttokontraktar der fylkeskommunen har hand om inntektene. Dette aukar både utgifts- og inntektssida i budsjettet samanlikna med den tidlegare ordninga med kvaliteteskontraktar etter nettoprinsippet. Det er budsjettert med mill. kr i brutto driftsutgifter til samferdselstiltak i Til fylkesvegvedlikehald er det innanfor denne summen sett av 392 mill. kr, til buss- og bybanedrift mill. kr, til ferjedrift 302 mill. kr og til drift av båtruter 65 mill. kr. I tillegg kjem transportordninga for funksjonshemma med 44 mill. kr. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget å auka takstane med 2,5% i gjennomsnitt. Minstetaksten er foreslått uendra på kr 25. Det er budsjettert med inntekter på 776 mill. kr. Bybanen får i 2011 det fyrste heile driftsåret. Det er budsjettert med driftsutgifter på 67,4 mill. kr. I tillegg er det ført opp 18 mill. kr i tilskot til Bybanen AS som er ansvarleg for infrastrukturdelen av bybandrifta. Hausten 2010 starta det opp anbodsruter i Bergen sør/os. I oktober 2011 vert det lagt opp til at rutepakkane Bergen sentrum og Bergen nord startar opp, og mot slutten av 2011 vil rutepakkane Sotra/Øygarden og Askøy starta opp. Då vil kollektivtrafikken i heile fylket vera sett ut på anbod. For ferjedrifta foreslår fylkesrådmannen ei toferjeordning i sambandet Krokeide Hufthamar. Det er sett av 7,35 mill. kr i Tiltaket er eit spleiselag med Austevoll kommune og næringslivet i Austevoll. Fleire ferjestrekningar startar opp med anbodsdrift frå komande årsskifte. Innan ferjedrifta er anboda utforma som nettokontraktar. Kultur Kulturbudsjettet er ført opp med 256,8 mill kr i Netto er det ført opp 155 mill. kr ein auke på 15,6 % frå Fylkesrådmannen foreslår i budsjettet ei ny tilskotsordning til kulturhus/arenar på 10 mill. kr. For 2011 er det innanfor denne ordninga forslag om å løyva til båthall ved Bergen bymuseum (Hordamuseet) 1,35 mill. kr, Arena USF 2 mill kr, kunsthus i Fartein Valens landskap 6 mill. kr og Stiftelsen Klosteret 17 med 0,65 mill. kr. Til Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er det på kulturbudsjettet sett av 7 mill kr same sum som i Tilskotet til Olav H. Hauge-stiftinga er i forslaget auka med kr i 2011 til kr Tilskotet til Litteratursymposiet i Odda er foreslått dobla til kr i Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

16 Fylkestinget Fylkestinget auka løyvinga til Usf verftet med 5 mill. kr til 7 mill. kr. Vidare vart det m.a. ført opp tilskot til Oseanna med 2,5 mill. kr og Grieghallen med 1 mill. kr. Frie inntekter Dei frie inntektene for fylkeskommunen omfattar fylkesskatt og rammetilskot. I kommuneproposisjonen for 2011 heiter det at Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2011 på mellom 4 og 5 milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom 2,5 og 3 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar). 200 mill. kr av veksten i dei frie inntekene skal i følgje opplegget fordelast til fylkeskommunane. Samla er dei frie inntektene førte opp med 4 836,3 mill. kr i 2011, fordelt med 2 270,7 mill. kr på skatt og 2 565,6 mill. kr på rammeoverføringar. Renter og avdrag Brutto utgifter til renter og avdrag aukar frå om lag 255,9 mill. kr i 2010 til om lag 356,0 mill. kr i 2011 ein auke på 39% eller 100 mill. kr. Fylkesrådmannen har lagt til grunn 3,5% rente for lån med flytande rente og for nye lån. Til samanlikning vart det i 2010-budjettet nytta 3,0% rente. Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2011 vil ha ei brutto lånegjeld på 4 421,7 mill. kr. Renteutgiftene for 2011 er utrekna til 158,1 mill. kr, ein auke på 53,7 mill. kr i høve til 2010-budsjettet. Renteinntektene er budsjetterte til 26,3 mill. kr i I 2011-budsjettet er det ført opp 198 mill. kr i avdrag. Dette er ein auke på 46,5 mill. kr i høve til Veksten i avdraga har samanheng med høge investeringar og stor auke i samla lån. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

17 Økonomiplanperioden kr faste prisar Budsjett Endring Frie inntekter Renter og avdrag Til disp. etter renter og avdrag Kommentar Avsetjingar/bruk av fond Overf. til inv.bud Momskomp. frå investeringar Driftsramme til fordeling på sektorane: Politiske organ og adm. netto Valutgifter Fellesfunksjonar netto Saldering tilleggsløyv. Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskom. næringsverksemd netto Tilskot Hardangerbrua Samferdsel netto Kultur netto Sum netto driftsutgifter Driftsutgifter Tabellen viser at det vert nedgang i driftsrammene i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn at det er innsparingar å henta på utsetjing av bussruter på anbod. Innsparingane er venta å bli store nok til at ein kan få rom for ein liten auke i vegvedlikehaldet og friske midlar til drift av nye skulebygningar. Den sterke veksten i renter og avdrag går fram av linje to i tabellen. Veksten er på heile 165 mill. kr om ein samanliknar utrekningane for 2014 med budsjettet for er siste året det er budsjettert med tilskot til Hardangerbrua. I tabellen framfor kjem dette fram som ei innsparing i 2013 på 35,6 mill. kr. Driftsinntekter Utviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperioden er usikker. I kommuneproposisjonen for 2011 vert det ikkje gjeve presise haldepunkt for veksten i dei frie inntektene i åra etter I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det som i saka om økonomiske rammer til fylkesutvalet i juni 2010 lagt til grunn ein vekst i fylkeskommunane sine frie inntekter på ¾ prosent for åra 2012, 2013 og Inntektsveksten for kvar einskild fylkeskommune kan avvika noko frå den generelle veksten. Avdrag Utgiftene til avdrag aukar frå 198 mill. kr i 2011 til 248 mill. kr i 2012, 285 mill. kr i 2013 og til 319 mill. kr i Den store auken i avdraga har samanheng med at investeringane er høge utover i økonomiplanperioden. For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renter For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 3,5% i 2011 og 4% resten av økonomiplanperioden. Utrekningar basert på forslaget til investeringsbudsjett syner at renteutgiftene aukar frå 104,4 mill. kr i 2010 til 158 mill. kr i 2011, til 270 mill. kr i Renteinntektene 26,3 mill. kr i 2011 til 28,8 mill. kr årleg i resten av perioden p.g.a. auka rentesats. I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for ein del skule- og veglån. Frå 2010 vart det også innført ei rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkeskommunane. Ordninga er basert på ei årleg låneramme på 2 milliardar kroner for heile landet. For veglån har ein rekna med at grunnlaget vert auka med 176 mill. kr årleg. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

18 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

19 BUDSJETTHANDSAMINGA I FYLKESTINGET MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember desember 2010 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 65/10 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H og Frp fram slikt forslag: Som innstillinga, med følgjande tillegg: Auke i ramma til opplæring + 5,0 mill. kr. Overføring frå drift til investering - 5,0 mill. kr. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkesbudsjett 2011, Arbeiderpartiet Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag av (i mill kr): Den vidaregåande skulen 23,0 Auka ramme (15,0) Elev- og lærlingombud (0,5) Kostbart undervisningsutstyr (2,0) Skulehelse/folkehelse, prøveprosjekt (2,0) Gratis læremidlar (2,5) Tiltak mot fråfall/bortval (0,5) Ekskursjonar, tilskott etter søknad (0,5) Regional utvikling/næringsretta tiltak 3,1 Klimaplan (2,1) Til rådvelde for andre næringsformål (1,0) Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

20 Kultur 10,5 Museer (0,5) Kunstformidling, tilskott (0,8) Ymse kulturføremål (Skrivekunstakademiet) (0,2) Idrett, barn og unge (1,0) Tilskott vern/vøling kulturminne (0,8) Tilskott barne-/ungd.organisasjonar (1,0) Filmproduksjon (1,0) Kulturtiltak mot rasisme (0,2) USF Arena (5,0) Samferdsel 18,5 25,0 Fjerne nattakst (7,0) Styrka frekvens/suppleringstiltak, betre billettering Auka frekvens hovudårene i Bergen Fleire innfartsparkeringsplassar Lågare pris på Periodekort Red.pris på høgaste takstsoner (17,0) Ungdomskort, auke med ein årsklasse (4,0) Gratis skuleskyss (2,0) Drift/vedlikehald fylkesvegar (12,5) Utvida TT-ordninga (1,0) Tannhelse 3,0 Auke i ramme (2,0) Prioriterte grupper (1,0) Personalpolitiske tiltak 1,0 Attføringstiltak, omstilling, seniorpolitikk (1,0) Renteutgifter 3,0 Sum utgifter 57,1 Inndekning Overføring frå investeringsbudsjettet 43,0 Skyss, marknadsføring, nedtrekk 2,0 Konsesjonskraft, meirinntekt 8,1 Rente på lån, reduksjon 4,0 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

21 Mindreutgift Austevollsferje 2,65 Redusert overføring til disposisjonsfond 2,35 Belønningsordninga for kollektivtiltak i storbyområda 25,0 Sum 62,1 25,0 Totalt 87,1 Tekstforslag Finansiering av den vidaregåande skulen Fylkestinget ber om at finanseringsordninga for den vidaregåande skulen vert gjennomgått med sikte på å retta opp uheldige verknader som teljedato, usikkert driftsgrunnlag for distriktsskulane og verknader av skilnader i levekår. Fråfall/bortval Praksisretta teori-eksamen. Det må satsast på å gjera teoriundervisninga meir praksisretta for å auka relevansen i praktiske fag. No syner det seg at eksamensoppgåvene for ein del framleis er basert på opplæring i studieførebuande opplæring. Konsekvensen av dette er at elevar i yrkesretta klassar stryk eller får langt dårlegare karakterar enn dei skulle hatt i forhold til pensum i teorifag. Fylkestinget ønskjer ein gjennomgang av desse problema og at praksisen skal endrast. Gratis vidaregåande skule Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande skule i Hordaland, herunder Gratis PC Lærlingar får rett til å behalda PCen ut læretida Gratis skuleskyss Rett til å gå på næraste skule Fylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ønskjer det får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet. Elev- og lærlingombod Det skal snarast opprettast elev- og lærlingombod i Hordaland. Ombodet skal ha ei fri og uavhengig rolle etter mønster av pasientomboda i helsesektoren. Ombodet skal ivareta den enkelte elev/lærling sine interesser, gi råd og når det er behov for det gi støtte og hjelp i enkeltsaker. Elev- og lærlingombodet vil vera ein viktig aktør i arbeidet mot mobbing og arbeidet for å unngå at elevar/lærlingar vel bort skulen/lærlingplassen. Mot rasisme Fylkestinget vil styrkja arbeidet for eit inkluderande samfunn og mot rasisme, mellom anna i den vidaregåande skulen og på kultursektoren. Det vert oppretta fast sekretariatordning for kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter(kis). Pris for særleg innsats for barn og unge Det blir oppretta ein pris for enkeltpersonar eller organisasjonar som gjennom ekstraordinær frivillig innsats gjer barn og unge sin kvardag rikare og tryggare. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

22 USF Arena Fylkestinget viser til at det ligg føre fylkeskommunal løyving og intensjon om løyving på til saman 8 mill til prosjektet USF Arena. Fylkestinget løyver 5 mill. kr ekstra. Fylkestinget har merka seg at det og ligg føre tilsegn om finansiering/finansieringsmedverknad til prosjektet frå staten og Bergen kommune. Fylkestinget ber om at finansieringsløysingar som kan opna for naudsynt fylkeskommunal medverknad til realisering av prosjektet vert utgreidde, og ber vidare om at det snarast vert lagt fram sak om dette. Betre kollektivtilbod og mindre bilkøar Kollektivtilbodet må utviklast kontinuerleg for å sikra høg kvalitet, punktlege avgangar og tilstrekkeleg kapasitet. Kollektivtilbodet må vera eit attraktivt alternativ til å nytta privatbil. Skal den omfattande satsinga på kollektivtransporten i bergensregionen få nødvendig effekt, må det og satsast på tiltak som reduserer biltrafikken, og med det at kollektivtrafikken kjem fortare fram. Dette kan gjerast gjennom å innføra prøveprosjekt med sambruksfelt på innfartsårene til Bergen, oppretting av fleire innfartsparkeringsplassar og restriksjonar på parkering i Bergen sentrum. I tillegg kjem andre trafikkavgrensande tiltak, som tidsdifferensierte bompengar og på lengre sikt køprising. Takstane for kollektivreiser vert ikkje auka i Det er og eit ønskje å redusera prisen for dei som har dei lengste kollektivreisene i Hordaland. Vi vil difor ha ein gjennomgang av takstsonesystemet med sikte på å redusere talet på sonar og forenkla systemet. Vi vil og satsa på ei kollektivpakke for bergensområdet. I denne ligg auka frekvens og kapasitet i rushtida på linjene frå bydelane og inn mot Bergen sentrum. Ein må vurdera å oppretta nye korte sentrumslinjer der dette kan vera tenleg. Fylkesvegnettet har stor trong for auka vedlikehald. Etter anbodsutsettinga av funksjonskontraktar for drift og vedlikehald, har ein opplevd stor prisauke i enkelte område. Dette dreg dermed midlar frå tyngre vedlikehald og over på drift av vegnettet. Statens Vegvesen melder at trongen for vedlikehaldsmidlar er 100 millionar meir i årlege overføringar. Dette er ein alvorleg situasjon, og vi vil prioritere dette feltet med auka løyvingar. Midlane skal gå til tyngre vedlikehald og trafikksikring. TT-ordninga blir styrka i 2011, med føremål å betra ordninga for brukarar med psykiske lidingar som ofte fell utanfor dagens ordning. Skyss får eit nedtrekk på 2 mill kr på budsjettposten Marknadsføring i budsjettet for Desse midlane blir overførde til konkrete kollektivtiltak. Gjennomgang av styringsordninga, formannskapsmodellen Fylkestinget viser til fylkestingsvedtaket i oktober 2010 som slår fast at ein parlamentarisk styringsordning for fylkeskommunen ikkje skal utgreiast vidare. Fylkestinget ber om at den eksisterande politiske styringsordninga blir gjennomgått. Målet er forenkling og forbetring, god balanse mellom posisjon og opposisjon, funksjonelle arbeidsordningar for dei folkevalde og eit honorarsystem som sikrar godt samsvar mellom ansvar, arbeidsbyrde og godtgjersle. Fylkestinget ber og om at delegasjonsreglementet blir gjennomgått med sikte på å opna god og effektiv arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

23 Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2011 Økonomiplan A) Årsbudsjett a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med endra finansiering (jf. pkt 1b og pkt 2). 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann, men med følgjande justeringar: Område Tekst Sum Innsparing /omdisp Politisk org. / adm Opplæring Tannhelse Regional utvikling Miljø Samferdsle Auka skatteanslag Red. rentutg (3,5>3,3% snitt) Redusert tilleggssløyving Redusert avsetting frå drift til investeringsbudsjett Auka belønningsmidlar Sum Område Stønad til politisk arbeid Undervisningstimar, spes /tilrettelegging' Læremiddel elevar styrkja retten til gratis opplæring Undervisningsutstyr Førebygg /skulefrukt - prosjekt Miljøarbeidar "heiltid" auka stillingsdelar Psykisk helsesøsterteneste Fagoppl.kontoret; styrkja oppfølging av lærlingar med/utan kontrakt Tannpleiar; fleire på heiltid; tiltak for eldre / ungdom Utstyr Business Reg / Brg Hord Olje Gass Reiselivsprosjekt og FjordNorge Miljø- og klimatiltak, prioritert etter klimaplanen, Krisepakke Bergenslufta Yrkestransportfelt (+7,5 tonn) tilrettelegging/ skilting/ informasjon) Kollektiv takst- og sonerevisjon Fri skuleskyss vgo Trolleybussansvar Ekspressbussruter -auka tilbod Snarvegen-styrking TT -ordninga for psykiatri 500 Forum Nye Bergensbanen' 500 Parkeringstiltak (park-skyss) Kultur Sekretær KIS. 500 Kulturkortutviding Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

24 Kulturell skulesekk.vgo ) a) Låneopptaket vert auka med 15 mill til kr ,3 mill b) Opptak av kassakreditt: Innstilling som rådmann. Kontroll +/ ) Stønad til politiske parti: Innstilling som rådmann, men frikjøp vert sett til kr pr. representant. 4) IT-løyving: Innstilling som rådmann. 5) Tannhelsetakst: Innstilling som rådmann. 6) Kollektivsatsane vert ikkje auka %vis, men skal samordnast og favorisera daglege brukarar. B) Økonomiplan for som rådmannens innstilling, justert for endringar i ovanståande 2011-budsjett. C) Tekstframlegg Opplæring og helse 1. For å styrka kvaliteten i opplæringa og betra tilrettelegginga, vil Fylkestinget m.a. auka opp stillingane for miljøarbeidarane, redusera samanslåinga av klassar i fellesfag og setja av meir midlar til undervising / gruppedeling. Yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming av undervisinga er også viktige tiltak. 2. Fylkestinget vil gje elevane gode, gratis og varierte tilbod om læremiddel, både tradisjonelle og digitale, på begge målføre, til same tid og pris. 3. Fylkestinget vil vidareføra og styrkja samarbeid mellom ungdomsskulen og vidaregåande for at den enkelte eleven skal gjera betre val og få betre oppfølging. 4. Fylkestinget vil samarbeida tettare med kommunehelsetenesta for å styrkja helsetilbodet til våre elevar, og mellom anna setja i gong prøveprosjekt med skulepsykolog (jf. tiltak i Ytrebygda). 5. Fylkestinget vil styrkja skular som får høvesvis mange elevar med låge inntakspoeng 6. Fylkestinget vil etablera eit samarbeidsprosjekt med kommunane for å styrka tannhelsa hos eldre og pleietrengande, og for å kunna redusera omfanget av ufrivillig deltid i tannhelsetenesta. 7. Fylkestinget vil styrkja fagopplæringskontoret og forsterka samarbeidet med partane i arbeidslivet for å få nok læreplassar og særleg oppmoda offentlege verksemder om å ta inn lærlingar. Klima 8. For å følgja opp stategiar og tiltak i klimaplanen, set fylkestinget av kr 10 mill i Fylkestinget har som mål innan 2014 å nytta omlag 1 % av det totale driftsbudsjettet til klimatiltak, i tråd med tilrådingane i Stern rapporten. For Hordaland tyder det omlag kr. 50 mill årleg. Samferdsel 9. Fylkestinget vil, saman med Bergen Kommune, intensivera arbeidet for å betra framkoma for kollektivtrafikken i Bergen. Alle 4 felts innfartsårer og eksisterande sambruksfelt vert omgjort til yrkestransportfelt + 7,5 tonn i ein overgangsperiode, til permanente kollektivfelt er etablerte. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11.

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 16189/11 Dykkar ref. Dato

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2012-2015

Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkestingets vedtak www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 INNLEIING... 2 1.2 SAMANDRAG... 3 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.

MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011 Kl.: 11.00-17.15 09.00-14.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer