Budsjett Økonomiplan Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

2 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget... 3 Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen og utforminga av budsjettdokumentet Oversyn langsiktig gjeld Budsjetthandsaminga i fylkestinget Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Økonomiplan Investeringar Innleiing Fellesfunksjonar Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Driftsbudsjett Årsbudsjett Politiske organ og administrasjon Samandrag Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring Samandrag/Viktige tiltak Hovudutfordringar Skulelokale og forvaltning Fellesutgifter og støttefunksjonar vidaregåande opplæring Pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevoppgjer Utdanningsprogramma ved dei vidaregåande skulane Fagskule Landslinjer Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslov Andre føremål... 85

3 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 2 Tannhelse Regional utvikling Utfordringar i Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet Lokal og Regional utvikling Fylkeskommunal næringsverksemd Samferdsel Hovudutfordringar Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordninga for funksjonshemma Bybanen Kulturføremål Bibliotek Kulturminnevern Museum Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter Skatt Rammetilskot Renter og avdrag Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Driftsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Samandrag Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Opplæring Tannhelse Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Samferdsel Kultur Frie inntekter Renter og avdrag Interne finansieringstransaksjonar Vedlegg

4 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 3 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplanen Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet lagt fram tidleg i oktober, før statsbudsjettet ligg føre. Denne framdriftsplanen medfører at det må utarbeidast eit tillegg til budsjettgrunnlaget revidert budsjettgrunnlag når innhaldet i statsbudsjettet er kjent. Revidert budsjettgrunnlag saman med talbudsjettet vert lagt fram om lag 1. november Bakgrunnen for at denne arbeidsforma er valt, er at den sikrar betre tid til politisk arbeid med budsjettet. Statsbudsjettet for 2013 vert lagt fram 8. oktober Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkt i fylkesutvalet sitt vedtak i sak om førebels økonomiske rammer som vart handsama i juni. Budsjettgrunnlaget for 2013 er inndelt i samsvar med funksjonsinndelinga i Kostra. Målsetjinga med inndeling etter Kostra-funksjonane er at det vert enklare å samanlikna budsjett- og rekneskapsdokumenta. Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget Netto driftsresultat økonomimål Rekneskapen for 2011 vart gjort opp utan rekneskapsunderskot og med netto driftsresultat på 3,5%. Netto driftsresultat er det mest nytta måltalet for å ta temperaturen på kommunal og fylkeskommunal økonomi. Måltalet viser kva som står att når driftsog kapitalutgifter er dekka. Det får fram kor mykje ein har att til finansiering av investeringar eller avsetjing til seinare års drift. For å få karakteren tilfredstillande er det vanleg å setja netto driftsresultat til 3% av driftsinntektene. Hordaland fylkeskommune låg også i 2011 under gjennomsnittet for fylkeskommunane i landet. Rekneskapane for 2011 viste gjennomsnittleg eit netto driftsresultat på 5,5% for fylkeskommunane. Netto driftsresultat i budsjettgrunnlaget for 2013 er om lag 2,2%. Som nemnt vert 3% i netto driftsresultat rekna til å vera tilstrekkeleg til å kunna handtera svingingar i økonomien. Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag og økonomiplan, er dermed svakare enn ønskjeleg, men ein har framleis noko att av handlefridomen som eit brukbart netto driftsresultat medfører. Når ein kjem til 2014, vert situasjonen endra pga. nye rekneskapsreglar. Frå og med 2014 skal momskompensasjon for investeringar ikkje lenger rekneskapsførast i driftsrekneskapen. På denne måten misser ein ei driftsinntekt momskompensasjonen som i 2014 er rekna til 175 mill. kr, i 2015 til 184 mill. kr og i 2016 til 174 mill. kr. Dermed vert netto driftsresultat 0 desse åra, då det ikkje er funne rom for å overføra andre driftsmidlar til investeringsrekneskapen. Revidert budsjettgrunnlag Som følgje av nye momssatsar for veginvesteringar, har ein i revidert budsjettgrunnlag auka momskompensasjon fra investeringar med 200 mill. kr. Heile summen vert overført til finansiering av investeringar. Dette fører i sin tur til at netto driftsresultat aukar til 4,8%. Rekneskapsutviklinga i 2012 Til fylkestinget i oktober legg fylkesrådmannen fram tertialrapport etter 2. tertial Tertialrapporten viser budsjettoverskriding på om lag 13 mill. kr. Etter 1. tertial rekna fylkesrådmannen med eit avvik mellom budsjett og rekneskap på 7 mill. kr. Om det endelege rekneskapsresultatet vert tilsvarande prognosen i tertialrapporten budsjettavvik på 13 mill. kr vil ein framleis ha att reservar i budsjettet slik at fylkesrekneskapen skal kunna gjerast opp utan underskot også i Det vil då vera ni år sidan fylkeskommunen sist hadde underskot i rekneskapen. Rekordhøgt investeringsnivå I samsvar med opplegget i den sist vedtekne økonomiplanen og rammesaka som vart handsama av fylkesutvalet i juni 2012, legg fylkesrådmannen

5 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 4 også i budsjettet for 2013 opp til rekordhøge investeringar for Hordaland fylkeskommune. Det er framleis høge investeringar i opplæringssektoren, og innanfor samferdselssektoren er det dei store anlegga i Bergensprogrammet, så som andre byggjesteg av Ringveg vest og byggjesteg II og III av Bybanen som slår inn for fullt i økonomiplanperioden. Bruttobudsjettet for investeringane vert i 2013 på heile 3 131,8 mill. kr. Dei store investeringsprosjekta som er i gang m.a. innanfor Bergensprogrammet, gjer at fylkeskommunen sitt brutto investeringsbudsjett vert svært høgt. Ein stor del av prosjekta vert finansierte med bompengar. Bompengane kjem som inntekt i fylkeskommunen sitt investeringsbudsjett saman med andre finansieringsformer som forskoteringar og tilskot. Bompengefinansieringa gjeld i særleg grad prosjekta Ringveg vest og Bybanen, men også andre prosjekt har stort innslag av bompengefinansiering som t.d. Kvammapakken og Bømlopakken. I budsjettgrunnlaget er det forslag om investeringar i samferdselssektoren på 2 581,8 mill. kr og 463,0 mill. kr i opplæringssektoren. Innanfor opplæring er det særleg den nye vidaregåande skulen i Bergen sentrum Amalie Skram videregående skole som medfører store løyvingar. Inntektssida i budsjettgrunnlaget I budsjettgrunnlaget for 2013 har fylkesrådmannen lagt til grunn opplysningane ein finn i Kommuneproposisjonen, som vart lagt fram i mai Fylkesrådmannen har i utrekningane lagt til grunn ein vekst i dei frie inntektene for fylkeskommunane samla på 800 mill. kr. Nye haldepunkt om kommuneopplegget for 2013 får ein i statsbudsjettet som vert lagt fram 8. oktober, og fylkesrådmannen vil innarbeida opplysningane i statsbudsjettet i revidert budsjettgrunnlag. I budsjettgrunnlaget for 2013 er det budsjettert med samla driftsinntekter på 7 343,9 mill. kr. For første gong sidan spesialisthelsetenesta vart overført til staten, passerer dei samla driftsinntektene for Hordaland fylkeskommune 7 mrd. kr. Av inntektene utgjer skattar og rammetilskot 5 375,8 mill. kr eller om lag 73%. Ein stadig viktigare faktor på inntektssida er trafikkinntektene frå kollektivtransporten. Frå midten av 2012 var kollektivtransporten i alle delar av fylket utført etter anbodsprinsippet. Sidan ein legg til grunn bruttoanbod for bussrutene, medfører det at fylkeskommunen får inntektene. For 2013 utgjer desse inntektene om lag 720 mill. kr. Utgiftssida i budsjettgrunnlaget Fylkesutvalet handsama sak om førebels budsjettrammer på møte i juni. Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag byggjer på opplegget i rammesaka. Brutto driftsutgifter i budsjettgrunnlaget for 2013 er på 6 524,5 mill. kr. Opplæringssektoren er størst med eit bruttobudsjett på 2 686,8 mill. kr. Brutto driftsutgifter i samferdselssektoren har auka mykje dei siste åra etter kvart som ein har gjennomført overgangen frå kvalitetskontraktar til anbod i kollektivtransporten. For 2013 er det budsjettert med 2 509,3 mill. kr i samferdselssektoren. Dei andre viktige sektorane i fylkeskommunen kultur, tannhelse og regional utvikling er om lag jamstore med budsjett på mellom 250 og 300 mill. kr for kvart område. Innanfor opplæringssektoren er det under planlegging fleire nye skulebygg i økonomiplanperioden, både i Bergen sentrum, på Voss og i Åsane. Desse utbyggingane medfører høgare kapitalutgifter og auka driftskostnader. Det høge investeringsnivået i samferdselssektoren gjer også at kapitalutgiftene veks mykje. Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget for 2013 desse punkta innanfor dei ulike områda: Opplæring Liten reduksjon i budsjettramma for opplæringssektoren om lag 10 mill. kr Auke i faste driftskostnader Fylkestinget Fylkestinget auka ramma for opplæringssektoren med 6 mill. kr. Reduksjonen i budsjettramma er etter dette ca. 4 mill. Tannhelse Kompetansesenter Vest med spesialistklinikken får heilårsdrift i 2013 Arbeidet med samlokalisering av klinikkar held fram Takstauke på 3% for vaksne kundar takstane i Hordaland er på nivå med andre fylkeskommunar Fylkestinget Fylkestinget vedtok ein takstauke på 6%. Regional utvikling Fleire regionale planar under arbeid - finansiering av handlingsprogram må avklarast Klimaplanen - oppfølging i sak om handlingsprogrammet

6 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 5 Auke i søknader om utbygging av kraftverk krev auka sakshandsamingskapasitet Samferdsel Kostnadene med driftskontraktane for fylkesvegvedlikehaldet har auka mykje andre vedlikehaldspostar må bremsast Bybanen kjører til Lagunen frå medio 2013 Heilårsdrift for rutepakke Vest 20 mill. kr til fleire bussruter for å møta venta passasjervekst som følgje av høgare takstar i bompengeringen i Bergen Minstetakst auka til kr 29 tillegg ved kjøp av billett på bussen i Bergen Kultur Fylkeskommunal ordning med tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar på 10 mill. kr Kulturelt utviklingsprogram budsjettert med 6 mill. kr også i 2013 Museumsplanen oppfølgingstiltak på 2 mill. kr Styrking av fartøyvernet fylkeskommunal løyving dobla i 2013 Grieghallen fylkeskommunal medverknad til opprusting Fellespostar Rente på lån sett til 2,75% i 2013, 3,25% i 2014 og 3,5% kvart av dei to siste åra i perioden Kommuneproposisjonen I kommuneproposisjonen for 2013 er det lagt opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2013 på mellom 5¼ og 6 milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom 4¾ og 5 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar). I følgje opplegget skal 800 millionar kroner av veksten i dei frie inntektene fordelast til fylkeskommunane. Utrekningar tyder på at kommunesektoren i 2013 kan få meirutgifter i storleiken 3½ milliardar kroner knytt til den demografiske utviklinga. Av dei samla meirutgiftene som er knytt til den demografiske utviklinga, gjeld vel 600 mill. kr fylkeskommunane, og ein vesentleg del av dette er utgifter til vidaregåande opplæring for aldersgruppa år. I 2013 får fylkeskommunane litt lågare vekst i dei frie inntektene enn kommunane ut frå opplegget i kommuneproposisjonen. I statsbudsjettet for 2012 vart det innført eit trekk i rammeoverføringane fordi fylkeskommunane har krav på kompensasjon for meirverdiavgift for bompengefinansierte fylkesveginvesteringar. Trekket for Hordaland fylkeskommune var i 2012 på 34 mill. kr av eit samla trekk for fylkeskommunane på 125 mill. kr. Det er ikkje varsla endringar i 2013 i fordelinga av dette trekket. Det er heller ikkje varsla endringar frå 2012 til 2013 i kostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane av rammeoverføringane til fylkeskommunane i Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt til grunn ein samanvegd pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektoren på 3% frå 2012 til Denne føresetnaden vil verta nærare avklara og eventuelt justert etter at statsbudsjettet er lagt fram. Samla er dei frie inntektene førte opp med 5 375,8 mill. kr i 2013, fordelt med 2 665,2 mill. kr på skatt og 2 710,6 mill. kr på rammeoverføringar. Sak om budsjettrammer i fylkesutvalet i juni Sak om førebels økonomiske rammer vart lagt fram for fylkesutvalet sitt møte i juni I saka vart det presentert eit framlegg til investeringar og overslag over samla driftsrammer. Utrekningane i saka viste nullvekst i dei samla driftsrammene for 2013 og resten av økonomiplanperioden fram til Vidare vart det peika på at det er turvande å tilføra einskilde felt auka driftsrammer for å gjennomføra høgt prioriterte tiltak. I den samanhengen vart det vist til at samferdselssektoren, og då især kollektivtrafikken i Stor-Bergen treng auka driftsrammer. Det vart også understreka at budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden må tilpassast dei konklusjonane ein får i samband med arbeidet med Prosjekt handlefridom II. Fylkesutvalet vedtok å ta dei økonomiske rammene slik dei var skisserte i saka til orientering. Samstundes vedtok fylkesutvalet at rammene vert å justera i den grad ein får nye haldepunkt som gjev grunnlag for slike justeringar. Fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag byggjer i stor grad på dei budsjettrammene som var skisserte i saka om budsjettrammer i juni. Det er likevel funne plass til å gå litt utover dei nemnte rammene på nokre felt. Årsaker til at dette let seg gjera er at ein no reknar med litt lågare rentesatsar enn tidlegare og at oppdaterte kriteriedata i inntektssystemet medfører litt auke i rammeoverføringane.

7 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 6 Revidert budsjettgrunnlag Statsbudsjettet 2013 Gjennomgangen av statsbudsjettet viser at dei frie inntektene for Hordaland fylkeskommune er 8,6 mill. kr høgare enn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Ei viktig årsak til dette er at kommunal deflator i statsbudsjettet er 0,3 prosenteiningar høgare enn lagt til grunn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. I statsbudsjettet er rekna med same lønsvekst som i budsjettgrunnlaget, men litt høgare prisvekst. Endringar i folketal og kriteriverdiar i inntektssystemet medfører justeringar i rammeoverføringane, men dette er små justeringar i høve til budsjettgrunnlaget. I statsbudsjettet for 2013 er det forslag om endringar i meirverdiavgiftslova. Omsetjing av tenester til offentleg veg og bane har fram til no vore friteken for mva. Ein har berre betalt moms på vareinnsatsen. Det vert no gjort framlegg om å oppheva dette fritaket. Bruttoutgiftene både til drift og investeringar vil dermed auka, men kommunesektoren vert kompensert ved ein tilsvarande auke i momskompensasjonen. Sentrale punkt i økonomiplanen Investeringane i den økonomiplanen som no vert lagt fram, er høge. Konsekvensen av dette er at utgiftene til renter/avdrag er høge og tek ein etter måten stor del av fylkeskommunen sine inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsett endra regelverk for rekneskapsføring av momskompensasjon. Denne kompensasjonen har hittil vore ført i driftsrekneskapen. Det nye regelverket medfører at momskompensasjon frå investeringar skal førast i investeringsrekneskapen frå Det har vore ein overgangsperiode frå Overgangsperioden varer fram til og med 2013, der ein stadig større del av momskompensasjonen frå investeringar skal overførast til investeringsrekneskapen. I budsjettet for 2013 er det sett av 155,3 mill. kr i overføring frå drifts- til investeringsbudsjettet. Dette er meir enn det nye regelverket for rekneskapsføring av momskompensasjon krev. Frå 2014 skal som nemnt ovanfor heile summen av momskompensasjon frå investeringar førast direkte i investeringsrekneskapen. Denne summen er i 2014 budsjettert til 175 mill. kr. For 2015 er det i investeringsbudsjettet sett av 184 mill. kr og i mill. kr. Desse tre åra vil ein i følgje opplegget som er lagt til grunn, ikkje ha driftsmidlar til finansiering av investeringane. Netto driftsresultat er som kjent det mest nytta måltalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Netto driftsresultat viser kva som står att når driftsog kapitalutgiftene er dekka. Det får fram kor mykje ein har att til finansiering av investeringar eller til avsetjingar. Netto driftsresultat for 2013 er om lag 2,2%. Til vanleg vert 3% i netto driftsresultat rekna til å vera tilstrekkeleg til å kunna handtera svingingar i økonomien. Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlag og økonomiplan, er dermed svakare enn ønskjeleg, men ein har framleis noko att av handlefridomen som eit brukbart netto driftsresultat medfører. Når ein kjem til 2014, vert situasjonen endra pga. endringar i rekneskapsreglane. Frå og med 2014 skal momskompensasjon for investeringar ikkje lenger rekneskapsførast i driftsrekneskapen. På denne måten misser ein ei driftsinntekt momskompensasjonen som i 2014 er rekna til 175 mill. kr. Dermed vert netto driftsresultat 0 dette året, då det ikkje er funne rom for å overføra andre driftsmidlar til investeringsrekneskapen. Det same vil vera tilfelle for åra 2015 og Med uendra reglar også dei tre siste åra av økonomiplanperioden som i 2013, ville netto driftsresultat vore mellom 2 og 3%. Det er likevel klart at med fylkesrådmannen sitt forslag, vil ein frå 2014 og ut økonomiplanperioden ikkje lenger ha noko netto driftsresultat til disposisjon, og den handlefridomen ein har hatt tidlegare, vil vera brukt opp. Revidert budsjettgrunnlag Som følgje av nye momssatsar for veginvesteringar, har ein i revidert budsjettgrunnlag auka momskompensasjon fra investeringar med 200 mill. kr. Heile summen vert overført til finansiering av investeringar. Dette fører i sin tur til at netto driftsresultat aukar til 4,8%. Formuebevaringsprinsippet Fylkesrådmannen viser til at m.a. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har gjort bruk av det såkalla formuebevaringsprinsippet for å koma med overslag på ønskjeleg nivå på netto driftsresultat. Det vert peika på at avskrivingane i kommunesektoren er høgare enn netto avdrag, og at ein må ha eit netto driftsresultat likt differansen mellom avskrivingar og netto avdrag for å bevara formuen. Avskrivingane i Hordaland fylkeskommune i 2012 er 341,5 mill. kr, og i budsjettgrunnlaget er det for 2013 innarbeidd avdrag på 279,0 mill. kr. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det rekna med følgjande avdrag og netto driftsresultat i økonomiplanperioden:

8 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 7 Mill. kr Avdrag 279,0 311,0 347,0 387,0 Netto driftsres. 155,3 0,0 0,0 0,0 Sum 434,3 311,0 347,0 387,0 Sjølv om ein må leggja til grunn at avskrivingane i 2013 vert ein del over nivået på 341,5 mill. kr i 2012, vil summen av avdrag og netto driftsresultat i 2013 vera større enn avskrivingane. Dermed vil formuebevaringsprinsippet verta oppfylt i budsjettet for For 2014 viser tabellen konsekvensen av endringa i rekneskapsføringa for momskompensasjonen. Kommunesektoren samla vil då få reduksjon i netto driftsresultat som følgje av regelendringa. Med fylkesrådmannen sitt forslag til økonomiplan vil alle reservar utover momskompensasjonen vera brukte opp, og ein står att med 0 i netto driftsresultat etter dei nye reglane. Med uendra reglar ville summen av avdrag og netto driftsresultat for 2014 vore 486 mill. kr, for mill. kr og for mill. kr. Revidert budsjettgrunnlag Som tidlegare nemnt, fører endra momssats for veginvesteringar til eit langt høgare netto driftsresultat i Talet i tabellen framfor er ikkje oppdatert, då det nye talet er lite samanliknbart med tidlegare eller etterfølgjande års tal. Skisse for åra etter økonomiplanen Fylkesrådmannen har vidare sett på utrekningar som går nokre år utover økonomplanperioden. Utrekningane viser at det høge investeringsnivået vil medføra auka lånegjeld. Venta inntektsvekst dei komande åra vil dermed i hovudsak gå med til å dekka dei auka kapitalutgiftene. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn i utrekningane, vil det difor ikkje vera særleg vekst i inntektene som kan nyttast til vanleg drift. Det er difor viktig at ein no viser stor varsemd med å auka investeringane ytterlegare. Netto driftsresultat er redusert til 0 frå Skal ein oppnå eit positivt driftsresultat også i 2014 og åra utover, må anten inntektene aukast eller utgiftene reduserast i høve til opplegget i den framlagde økonomiplanen. Kort om investeringsbudsjettet Oversyn over utgifter til investeringar i perioden , fordelt på sektorar, er gjeve i følgjande oppstilling. Mill. kr i løpande prisar Fellesfunksjonar 52,0 58,0 30,0 30,0 30,0 Opplæring 514,0 463,0 458,0 620,0 605,0 Tannhelse 30,5 25,0 20,0 20,0 20,0 Regional utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel 2 052, , , , ,5 Kultur 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2 653, , , , ,5 Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM FINANSIERINGSBEHOV 2 658, , , , ,5 Tabellen viser vedteke budsjett/økonomiplan for investeringar i perioden I tabellen er det også teke med budsjett for 2012 medrekna budsjettendringar vedtekne av fylkestinget i Brutto investeringsutgifter går opp frå 2 653,3 mill. kr i 2012 til 3 131,8 mill. kr i Deretter er det investeringar på 3 566,1 mill. kr i 2014, på 3 074,4 mill. kr i 2015 og på 2 303,5 mill. kr i I økonomiplanperioden er det vidare ført opp fondsavsetjingar finansiert med sal av fylkeskommunale eigedomar.

9 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 8 Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført opplegget frå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtok i desember 2011, men nye planar og vedtak medfører nokre endringar Kommunal- og regionaldepartementet har i oktober 2011 sendt ut rettleiing til kommunesektoren om budsjettering og avslutting av investeringsrekneskapen. Det vert understreka at for investeringsbudsjettet er det overordna at budsjettet samla sett er i finansiell balanse det einskilde året. Det er av underordna interesse når ein ser bort frå eksterne finansieringskjelder som øyremerkte tilskot og bompengar korleis finansieringskjelder internt i budsjettet er kopla til einskildprosjekt. Det er likevel nødvendig å ha styring og kontroll med einskildprosjekta for å sjå til at fastsette kostnadsrammer vert haldne. Vidare vert det understreka at investeringsbudsjettet er eittårig. Dette medfører at investeringsprosjekt som går over fleire år, skal vera med i investeringsbudsjettet berre med den delen av utgiftene til prosjektet som ein trur vil gå med det aktuelle budsjettåret. Tidlegare løyvingar kan ikkje nyttast i etterfølgjande år. Konsekvensen av at budsjetterte prosjekt ikkje er komne i gang eller fullført innanfor planlagt budsjettår, kan difor verta at utgiftene må budsjetterast på nytt i etterfølgjande år. Fylkesrådmannen har lagt rettleiinga frå departementet til grunn i budsjettarbeidet. Fellesfunksjonar Til mindre ombygging/oppussing av fylkeshuset er det budsjettert med 7 mill. kr i 2012, og summen er auka til 10 mill. kr i Det er då teke omsyn til at det er trong for nytt kjøleanlegg på fylkeshuset. Etter 2013 er det rekna med 4 mill. kr årleg på denne budsjettposten. I budsjettet for 2013 er det ført opp ein ny budsjettpost på 10 mill. kr til profilering av fylkeskommunen sine eigedomar. Den visuelle profilen til fylkeskommunen er endra, og ein må difor omprofilera eigedomane til fylkeskommunen. IT-løyvingar til fellessystem er på grunn av stort behov for løyvingar auka frå 21 mill. kr i 2012 til 23 mill. kr i Det er vidare teke med 25 mill. kr årleg i resten av perioden. Investeringsmidlar til jordbruksskulegardar m.v. er frå 2013 ført opp med ein årleg sum på 1 mill. kr. Frå 2013 er det ikkje ført opp eigne postar til energiøkonomiseringstiltak og universell utforming då løyvingane til slike tiltak inngår i utvida samlepost, jf. kommentaren nedanfor til ny samlepost innan opplæring. Fylkestinget Fylkestinget vedtok å redusera posten for omprofilering av fylkeskommunale bygg frå 10 mill. kr til 6 mill. kr i Fylkestinget la vidare inn i investeringsbudsjettet 18 mill. kr til utbygging av trådlaust internett i den vidaregåande skulen. Opplæring Fylkesrådmannen foreslår i budsjettet for 2013 ny samlepost med nemninga Rehabilitering/ombygging/mindre tilbygg i skulesektoren. I denne posten inngår dei tidlegare løyvingane til ombygging/mindre tilbygg, inneklimatiltak, universell utforming og enøktiltak medrekna tiltak til oppfølging av Klimaplanen. I 2012 er løyvingane på desse postane til saman 95 mill. kr. Bakgrunnen for samanslåinga er at det er ein nær samanheng mellom tiltaka som inngår i løyvingane på desse postane. Løyvinga på den nye samleposten er ført opp med 105 mill. kr i 2013, 120 mill. kr i 2014, 125 mill. kr i 2015 og 130 mill. kr i Auken har mellom anna samanheng med at ein reknar med auka utgifter til tiltak i samband med Klimaplanen. Løyvinga til større undervisningsutstyr er på 35 mill. kr i 2012, og denne summen er vidareført i perioden. Amalie Skram videregående skole i Bergen har ei kostnadsramme på 830 mill. kr. For denne skulen kjem sluttløyvinga i Vidare er det i økonomiplanperioden ført opp midlar til tilbygg/rehabilitering ved Årstad videregående skole. Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestruktur på Voss. Til nybygg for Åsane videregående skole er ført opp 350 mill. kr fram til og med Sluttløyvingane til nybygget i Åsane vil koma etter økonomiplanperioden. Budsjettforslaget medfører skuleinvesteringar på i alt mill. kr i perioden Investeringane i denne perioden er størst i 2015 med 620 mill. kr. I budsjettet for 2012 er skuleinvesteringane til samanlikning på 514 mill. kr. Tannhelse Til tannklinikkar vart samleløyvinga auka frå 10 mill. kr i 2011 til 25 mill. kr i Vidare er det teke med 20 mill. kr i 2013 og 15 mill. kr kvart av åra 2014, 2015 og Ein treng løyvingar til ei rekkje tannklinikkar i perioden. Samleløyvinga til utstyr i tannhelsetenesta er på 5,0 mill. kr alle åra. Regional utvikling Til investeringar knytta til næringsutvikling er det som i 2012-budsjettet ført opp 1 mill. kr kvart år i økonomiplanperioden til oppfølging av fylkeskommunen si regionale rolle.

10 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 9 Samferdsel I investeringsoversynet for samferdsel er det til ruteinformasjonssystem (sanntid) teke med 25 mill. kr i 2013 og 20 mill. kr i Medrekna tidlegare løyvingar vil det etter dette vera 95 mill. kr til disposisjon til ruteinformasjonssystemet. For åra er det teke med løyvingar på til saman 13 mill. kr til billetteringssystemet som vert nytta i kollektivtrafikken.det er m.a. trong for midlar i samband med at bybana vert forlengja. Fylkestinget vedtok i mars 2012 å tinga 3 nye bybanevogner til ein samla kostnad på 76 mill. kr. Restløyving på 37 mill. kr er innarbeidd i forslaget for Vidare er det i åra 2015 og 2016 ført opp til saman 192 mill. kr til forlenging av bybanevogner. Sluttløyvingar til Bybanen byggjesteg 2 på til saman 350 mill. kr er innarbeidd i forslaga for 2013 og Til byggjesteg 3 er det teke med 3 216,5 mill. kr i perioden Budsjettramma for fylkesveginvesteringar er i revidert budsjett for 2012 på 1 377,8 mill. kr. Vidare utover i perioden er det ført opp 1 354,3 mill. kr i 2013, 1 521,7 mill. kr i 2014, 1 049,4 mill. kr i 2015 og 959,0 mill. kr i Tala tek utgangspunkt i vedtekne planar for fylkesvegnettet og handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Revidert budsjettgrunnlag Fylkesvegar Endra momssats for vegar Frå 2013 skal det betalast moms både på varer og tenester til offentleg veg. Statens vegvesen reknar med at dette i gjennomsnitt vil auke investeringsutgiftene med 15,9%. Dette utgjer ein auke på vel 200 mill. kr i brutto investeringsutgifter. Fylkesrådmannen legg i denne omgang inn ein samla auke på 200 mill. kr i veginvesteringane, og tilsvarande auke i momskompensasjon. Ein rår til at fylkesrådmannen får fullmakt til å justere kostnadsramma for det einskilde prosjektet som følgje av endra momsreglar. Vidare utover i økonomiplanen er utgiftsauken i samband endra momssatsar sett til 230 mill. kr i 2014, 150 mill. kr i 2015 og 130 mill. kr i Rassikringstiltak Prosjekta vert finansiert innanfor den statlege tilskotsordninga for rassikring på fylkesvegar. Dei oppførte summane i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag av 5. oktober er henta frå opphavleg plan for rassikringstiltak i perioden Fylkesrådmannen varsla samstundes at desse tala ville verta oppdaterte i det reviderte budsjettgrunnlaget, Politisk sak om orientering og prioritering av rassikringsmidlar vart lagt fram for fylkestinget i oktober Føringane i denne saka er lagt til grunn i revidert budsjettgrunnlag. Budsjettet for rassikringstiltak i 2013 er etter dette på til saman 176,8 mill kr. Vidare utover i økonomiplanperioden er det ført opp prosjekt for 123,27 mill. kr i 2014, 163,5 mill. kr i 2015 og 110,0 mill. kr i Kultur Innan kultursektoren er det i 2012 ei løyving på 3 mill. kr til restaurering av verneverdige bygg i fylkeskommunal eige, og det er ført opp ein tilsvarande sum i 2013 og Dei etterfølgjande åra er det teke med 1 mill. kr kvart år. Kort om driftsbudsjettet Politiske organ og administrasjon Til politisk verksemd er det budsjettert med 25,2 mill. kr. Budsjettet er auka som følgje av vedtaket i fylkestingsak 75/11 om fast godtgjersle til medlemene i dei faste utvala og eit tilskot til opposisjonsgrupper. Vidare er det ført opp 1,7 mill. kr til avvikling av stortingsvalet i Dei ulike tilskotsordningane er justerte for løns- og prisstigning. Budsjettet for administrasjonen aukar ikkje nemneverdig ut over løns- og prisstigning. Stillinga som rådgjevar for fylkesordføraren inngår i budsjettet for Organisasjonsavdelinga. Opplæringsavdelinga har budsjettert med 3 nye stillingar som regionleiarar. Desse stillingane skal gå inn i linjeleiinga mellom opplæringsdirektør og rektorane. På den andre sida har Kulturavdelinga gjort nokre omrokeringar slik at stillingstalet som inngår under administrasjon er redusert med om lag 4 årsverk. Ved IT-seksjonen er det lagt inn 2 nye stillingar, men ein har redusert andre utgifter tilsvarande. Opplæring Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget brutto driftsutgifter på mill. kr til vidaregåande opplæring i Budsjettramma for opplæringssektoren er redusert med om lag 10 mill. kr samanlikna ei vidareføring av 2012-budsjettet. Fylkeskommunen er inne i ein sterk investeringsperiode innanfor opplæring. Undervisningslokala har fått standardheving mange stader og fleire prosjekt

11 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 10 er under arbeid. Nybygg og rehabiliteringar gjev sterk vekst i kapitalutgiftene. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget at elevane frå hausten 2013 skal betala lågaste læremiddelstipendsats i eigendel for elev-pc kvart skuleår. Ordninga til no har vore eigendel over to år. Fylkestinget Fylkestinget auka ramma for opplæringssektoren med 6 mill. kr. Reduksjonen i budsjettramma er etter dette ca. 4 mill. Tannhelse Budsjettforslaget for tannhelsetenesta i 2013 er på 260,9 mill. kr i brutto driftsutgifter. I 2013 vil Kompetansesenter Vest ha sitt første heile driftsår. Spesialistklinikken ved senteret kjem i drift frå hausten Utfordringane ein elles står overfor i tannhelsetenesta er: Rekruttering og tiltak for å halda på tannlegar og tannpleiarar Område med sterk befolkningsvekstvekst trong for auka bemanning. For å letta rekrutteringa i delar av fylket, skapa grunnlag for ei betre arbeidsfordeling mellom tannlegar og tannpleiarar og redusera utgiftene, er det trong for å samlokalisera små tannklinikkar til større einingar. Fylkesrådmannen foreslår å auka takstane for vaksne betalande kundar med 3% frå Fylkestinget Fylkestinget vedtok ein takstauke på 6%. Regional utvikling Til regionalt utviklingsarbeid er det budsjettert med om lag 253 mill. kr i 2013-budsjettet. Det er fleire nye regionale planar som no er under arbeid, som t.d. Senterstrukturplanen, Bergensområdeplanen, Regional næringsplan, Sunnhordlandsplanen, Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland, samt rullering av Regional klimaplan. Alle regionale planar skal ha eit handlingsprogram som er knytt opp til budsjett. I dei komande åra må fylkeskommunen avklara nærare korleis handlingsprogramma i dei nye regionale planane skal finansierast. Det er stor auke i søknadar om utbygging av kraftverk, særleg småkraftverk. NVE legg opp til raskare sakshandsaming og fylkeskommunen er høyringsinstans. Fylkesrådmannen foreslår difor i budsjettet for 2013 å oppretta ei ny stilling til handsaming av slike saker. Fylkestinget Fylkestinget gjekk i mot å opprette ei ny stilling for handsaming av energisaker. Samferdsel Innanfor fylkesvegvedlikehaldet krev kostnadene med driftskontraktane ein stadig større del av budsjettet. Dette fører til at andre vedlikehaldspostar må bremsast. Frå medio 2012 er all kollektivtransport i Hordaland utført etter anbodsmodellen. Rutepakke Vest vart starta opp sommaren 2012, og det er budsjettert med heilårsdrift i Anboda vert tildelte som bruttokontraktar der fylkeskommunen har hand om inntektene. Dette aukar både utgifts- og inntektssida i budsjettet samanlikna med den tidlegare ordninga med kvalitetskontraktar etter nettoprinsippet. Det er budsjettert med mill. kr i brutto driftsutgifter til samferdselstiltak i Til fylkesvegvedlikehald er det innanfor denne summen sett av 458 mill. kr, til buss- og bybanedrift mill. kr, til ferjedrift 316 mill. kr og til drift av båtruter 95 mill. kr. I tillegg kjem transportordninga for funksjonshemma med 47 mill. kr. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget større rabatt ved bruk av fleksiskyss og kontantskyss. Rabattsatsen aukar til 25%. Fylkestinget Fylkestinget slutta seg ikkje til forslaget om auka rabatten ved bruk av fleksiskyss og kontantskyss. Frå 1. februar vert det foreslått auke i einskildbillett frå kr 27 til kr 29 innanfor minstetakstområda. Fylkesrådmannen foreslår vidare å innføra ordning med tillegg i taksten på kr 11 ved kjøp av vaksenbillett på bussen - ombordtillegg. I budsjettet for 2013 er det sett av midlar til driftsstart for Bybanen på strekninga Bergen sentrum Lagunen frå om lag 2. halvår. Startdato må avklarast nærare. Fylkesrådmannen foreslår å setja av 20 mill. kr til fleire bussruter for å møta venta passasjervekst som følgje av høgare takstar i bompengeringen i Bergen Kultur Kulturbudsjettet er ført opp med brutto driftsutgifter på 286 mill. kr i 2013-budsjettet. Fylkesrådmannen foreslår i budsjettet å vidareføra tilskotsordninga til kulturbygg med regionale funksjonar med 10 mill. kr og vidarefører kulturelt utviklingsprogram med 6

12 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 11 mill. kr. Til oppfølging av museumsplanen er det sett av 2 mill. kr Opprusting av Grieghallen skal etter planen skje i 2013 og Fylkesrådmannen foreslår å dekka fylkeskommunen sin del over ordninga med tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar. For 2013 er det sett av renteutgifter for å dekka eit lån på 65 mill. kr. Staten sin medverknad i prosjektet er enno ikkje avklara. Fylkesrådmannen foreslår å styrkja fartøyvernet i budsjettet for Det er foreslått auka løyving på kr i 2013 samanlikna med Frie inntekter Dei frie inntektene for fylkeskommunen omfattar fylkesskatt og rammetilskot. I kommuneproposisjonen for 2013 som vart lagt fram 15. mai heiter det at Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2013 på mellom 5¼ og 6 milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom 4¾ og 5 milliardar kroner koma som frie inntekter (skatt og rammeoverføringar). I følgje opplegget skal 800 millionar kroner av veksten i dei frie inntektene fordelast til fylkeskommunane. Dei frie inntektene for Hordaland fylkeskommune er på bakgrunn av signala i kommuneproposisjonen førte opp med 5 367,2 mill. kr i 2013, fordelt med 2 583,2 mill. kr på skatt og 2 784,0 mill. kr på rammeoverføringar. Revidert budsjettgrunnlag Samla sett medførte forslaget til statsbudsjett at dei frie inntektene for 2013 kunne aukast med 8,6 mill. kr i høve til fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Dei frie inntektene vert dermed på 5 375,8 mill. kr. I denne summen inngår skatteinntekter på 2 665,2 mill. kr og rammeoverføringar på 2 710,6 mill. kr. Renter og avdrag Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2013 vil ha ei lånegjeld på mill. kr. Netto utgifter til renter og avdrag aukar med 86,5 mill. kr til 441,2 mill. kr i Fylkesrådmannen har lagt til grunn 2,75% rente for lån med flytande rente og for nye lån. Renteutgiftene er utrekna til 224 mill. kr. Det er budsjettert med 279 mill. kr i avdrag, som er ein auke på 41 mill. kr i høve til Prosjekt Økonomisk handlefridom II I samband med budsjettet for 2012 gjorde fylkestinget m.a. slik vedtak om prosjekt Økonomisk handlefridom II: «Fylkestinget ber fylkesrådmannen etablera eit prosjekt Økonomisk handlefridom II etter modell av tilsvarande prosjekt i valperioden Målsetjinga med prosjektet er å auka fylkeskommunen sitt handlingsrom i økonomiplanperioden , spesielt sett i høve til aukande kapitalkostnader som følgje av lånefinansierte investeringar i planperioden. Prosjektet bør identifisera tiltak som kan gje inntektsauke/kostnadskutt i storleik 100 mill. kroner i driftsbudsjettet. Fylkesutvalet skal fungera som styringsgruppe, og motta milepelsrapportar undervegs i prosjektet. Samla tiltaksplan bør liggja føre for politisk handsaming innan utgangen av 2012.» Fylkesrådmannen arbeider med samla tiltaksplan for prosjektet Handlefridom II med sikte på å leggja fram sak til fylkestinget i desember I budsjettgrunnlaget har ein teke med tiltaka som vert foreslått rekna inn i Fylkesrådmannen vil koma attende til tiltak for åra i økonomiplanperioden i revidert budsjettgrunnlag. Då vil den nemnde tiltaksplanen vera utarbeidd og tiltaka kan samordnast med økonomiplanen. I budsjettet for 2013 har fylkesrådmannen rekna med desse tiltaka under prosjekt Handlefridom II: Politiske organ og administrasjon Organisasjonsavdelinga Økonomiavdelinga Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Sum 2,5 mill. kr 3 mill. kr 5,9 mill. kr 1,4 mill. kr 3,0 mill. kr 10,0 mill. kr 1,9 mill. kr 27,7 mill. kr Dei einskilde tiltaka er nærare kommenterte under kvart budsjettområde. Renteinntekter er budsjettert til 33,9 mill. kr og rentekompensasjon til 26,9 mill. kr.

13 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 12 Økonomiplanperioden kr 1 000, faste prisar Budsjett Endring i høve til Frie inntekter Renter og avdrag Til disp. etter renter og avdrag Mva. komp. frå inv. brukt i drift Driftsramme til fordeling på sektorane: Politiske organ og adm. netto Fellesfunksjonar netto Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskom. næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto Sum netto driftsutgifter Driftsinntekter Utviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperioden er usikker. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det lagt til grunn ein vekst i fylkeskommunane sine frie inntekter på 1% pr. år i perioden Driftsutgifter Dei høge investeringane gjer at renter og avdrag tek det meste av veksten i frie inntekter. I tillegg må all momskompensasjon frå investeringar inntektsførast i investeringsrekneskapen frå I 2013 har ein budsjettert med bruk av 21,7 mill. kr i drifta av momskompensasjon frå investeringar. Som nemnt, har fylkesrådmannen lagt til grunnvekst i frie inntekter på 1% kvart år i perioden. Dette er akkurat nok til å dekka veksten i renter og avdrag, samt bortfall av momskompensasjon frå investeringar brukt i drifta i Dermed kan det ikkje ventast nokon vekst i driftsrammene til fordeling på dei ulike sektorane I økonomiplanperioden må såleis nye tiltak finansierast ved omdisponeringar innan dei einskilde budsjettområda eller mellom budsjettområda. Om veksten i frie inntekter vert lågare enn 1% eller lånerenta stig til over 3,5%, jf. nedanfor, kan det bli nødvendig med reduksjonar i driftsrammene. Fylkesrådmannen arbeider med to viktige saker til fylkestinget i desember som vil ha innverknad på kva tiltak ein vil foreslå i økonomiplanen. Dette gjeld Skulebruksplanen og prosjekt Økonomisk handlefridom II. Fylkesrådmannen vil koma attende til økonomiplanen i revidert budsjettgrunnlag, som vert lagt fram om lag 1. november. Avdrag Utgiftene til avdrag aukar frå 279 mill. kr i 2013 til 311 mill. kr i 2014, 347 mill. kr i 2015 og til 387 mill. kr i Den store auken i avdraga har samanheng med at investeringane er høge utover i økonomiplanperioden. For nye lån er det i utrekningane rekna med 30 års nedbetalingstid. Renter For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 2,75% i 2013, 3,25% i 2014 og 3,5% resten av økonomiplanperioden. Utrekningar basert på forslaget til investeringsbudsjett syner at renteutgiftene aukar frå 224 mill. kr i 2013 til 334,7 mill. kr i Det er budsjettert med 34,9 mill. kr i renteinntekter i 2013, aukande til 42,4 mill. kr dei siste åra i perioden.i tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for lån til skular og vegar. For veglån har ein rekna

14 med at grunnlaget aukar med 176 mill. kvart år. Overslaget over rentekompensasjon aukar frå 26,9 mill. kr i 2013 til 48,1 mill. kr i slutten av perioden. Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 13 Arbeidet med årsbudsjettet/ økonomiplanen og utforminga av budsjettdokumentet Etter vedtak i fylkestinget skal budsjettarbeidet leggjast opp slik at det munnar ut i eit felles årsbudsjett- og økonomiplandokument. I det følgjande er eit oversyn som syner korleis ein i store trekk har gjennomført arbeidet med Årsbudsjett 2013/Økonomiplan Tidsplan juni Fylkesutvalet drøfta i møte 21. juni sak om økonomiske rammer for perioden (fylkesutvalssak 174/12). I saka vart det presentert eit framlegg til investeringar og overslag over samla driftsrammer i perioden. Det vart rekna med nullvekst i dei samla driftsrammene i heile perioden Vidare vart det peika på at det er turvande å tilføra einskilde felt auka driftsrammer for å gjennomføra høgt prioriterte tiltak. Det vart også understreka at budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden må tilpassast dei konklusjonane ein får i samband med arbeidet med Prosjekt handlefridom II. Fylkesutvalet vedtok å ta dei økonomiske rammene slik dei var skisserte i saka til orientering. Samstundes vedtok fylkesutvalet at rammene vert å justera i den grad ein får nye haldepunkt som gjev grunnlag for slike justeringar. Juni oktober Avdelingane utarbeidde spesifiserte budsjettforslag. Forslaga måtte tilpassast budsjettrammene og konklusjonane i Prosjekt handlefridom II, og fylkesrådmannen hadde møte med avdelingane undervegs i budsjettarbeidet. I august og september arbeidde fylkesrådmannen med investeringsbudsjettet, premissar for budsjettområde som ikkje ligg under avdelingane og med det samla budsjettgrunnlaget som vart lagt fram 5. oktober. Statsbudsjettet frå regjeringa vart lagt fram 8. oktober. November desember Fylkesrådmannen la i revidert budsjettgrunnlag av 1. november fram forslag til endringar i høve til budsjettgrunnlaget frå 5. oktober. I reviderte budsjettgrunnlag vart det mellom anna teke omsyn til nye opplysningar i forslaget til statsbudsjett. Dei politiske utvala fekk til handsaming fylkesrådmannen sitt samla budsjett-tilfang, som omfatta budsjettgrunnlaget av 5. oktober og revidert budsjettgrunnlag av 1. november. Handsaminga i utvala medrekna fylkesutvalet fann stad i november. Fylkestinget gjorde budsjettvedtak i møte 11. desember, sak 73/12. Fylkestinget gjorde nokre endringar i budsjettet i høve til fylkesrådmannen sine forslag. Nærare spesifikasjon av fylkestinget sine endringar framgår av fylkestinget si møtebok for sak 73/12, som er trykt opp i dette budsjettpremissheftet. Dette nye budsjettpremiss-heftet tek utgangspunkt i det tidlegare trykte budsjettgrunnlaget frå 5. oktober. I kommentarane til dei einskilde budsjettpostane er det gjort særskilt merksam på eventuelle endringar i høve til det opphavlege budsjettgrunnlaget. Dette kan vera endringar i det reviderte budsjettgrunnlaget frå 1. november eller endringar som vart gjort av fylkestinget 11. desember i samband med handsaminga av budsjettet. Det vert trykt eit særskilt talbudsjett-hefte basert på fylkestinget sitt budsjettvedtak 11. desember Utforminga av budsjettdokumentet Budsjettpremiss-heftet vert laga med følgjande inndeling: 1. Innleiing omtale av totalbudsjettet 2. Investeringsbudsjett - årsbudsjett og økoniplan samla 3. Budsjett for 2013 for kvart driftsområde 4. Økonomiplan Investeringsbudsjettdelen omtalar som nemnt, både årsbudsjettet for 2013 og økonomiplanen fram til og med Punkt 3 i inndelinga gjeld driftsbudsjett i komande årsbudsjett for 2013, medan omtalen av driftsbudsjettet for åra vidare framover til 2016 er samla i økonomiplandelen.

15 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 14 Oversyn langsiktig gjeld Budsjett 2013 Økonomiplanen løpande prisar, tal i mill kr Lån 1. januar Nye lån Avdrag Lån 31. desember Fylkeskommunen si gjeld ved inngangen til 2013 vil vera ca mill. kr. Gjelda er venta å auka med 709 mill. kr i Auken held fram i økonomiplanperioden. I løpet av 4 år er det venta at gjelda vil auka med mill. kr, eller ca. 48 %. I grafen nedanfor er utviklinga i lånegjeld i perioden samanlikna med nokre andre fylkeskommunar og gjennomsnittet for fylkeskommunane. Gjelda har auka raskare i Hordaland enn landsgjennomsnittet. Av fylkeskommunane som er tekne med i dette oversynet, ligg Hordaland saman med Sør-Trøndelag på topp. For Hordaland utgjorde lånegjelda ved utgangen av ,5% av inntektene. Gjennomsnittet for fylkeskommunane var 48,6%, medan i Akershus fylkeskommune utgjorde gjelda berre 32,5% av inntektene.

16 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 15 Budsjetthandsaminga i fylkestinget HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 11. desember desember 2012 Kl.: Stad: Radisson SAS Royal Hotel (Bryggen), Bergen Saknr.: 73/12 ÅRSBUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN Terje Søviknes sette på vegner av Frp, H og V fram slikt forslag: «Mindre endring i innstillinga: Taldelen: Kultur og ressurs: Auka tilskot barn/unge idrett (mot tidlegare ) Redusert løyving til Skrivekunstakademiet (mot tidlegare )» Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2013 og økonomiplan Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi er råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgaste prisen. Ungdomsarbeidsløysa er skyhøg og bit seg fast. Noreg er i dag eit unntaksland med låg arbeidsløyse. Men vi er sårbare og situasjonen krev at vi som politikarar viser økonomisk ansvar. Dei unge er framtida og utdanning gir den beste starten på eit godt liv. Fråfall er blitt vår største samfunnsutfordring. Konsekvensane for ungdom som fell ut av skolen eller står utan lærekontrakt er store. Arbeiderpartiet er glad for at vi fekk gjennomslag for at Hordaland skal ha høgare ambisjonar enn det nasjonale målet og har vedteke at 80 % av våre ungdommar skal fullføre og bestå vidaregåande opplæring etter 5 år. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet opplæring i vårt budsjett. Arbeiderpartiet vil også skjerme idrett og mest mogleg tenestene til befolkninga. Folkehelse og samhandlingsreform er eit felles ansvar. Vi ser det som klokt å prioritere fysisk aktivitet, idrett og frivillige organisasjonar i ei tid der vi ønskjer å auke den fysiske aktiviteten i befolkninga og spesielt blant barn og unge.

17 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 16 Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil mellom anna betre busstilbodet i Bergensregionen ved å la bussane stå mindre i kø. Fylkeskommunen bruker i dag 70 millionar på busser som blir forseinka på grunn av manglande framkome. Arbeiderpartiet vil gi bussar prioritet i rushen på bekostning av privatbiler. Arbeiderpartiet er djupt uroa for Hordaland fylkeskommune sin økonomi. Dei borgarlege partia som har styrt dei siste ni åra har blåst opp investeringar og driftsbudsjettet, og redusert vår handlefridom. Lånegjelda vil auke med 54 % frå i år og de neste tre åra og vil ta ein aukande del av driftsmidlane. Arbeiderpartiet vil at Hordaland fylkeskommune dei neste åra skal prioritere: At alle våre ungdommar får ei opplæring som gir det beste grunnlag for vidare arbeid eller høgare utdanning. Satse på klimateknologi. Vi må støtta opp under dei store muligheitene som er i nye klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og framtidsretta grøne arbeidsplassar. Idrett og folkehelse. Gratis bruk av fylkeskommunale anlegg. Eit kollektivtilbod som fungerer, vegvedlikehald og trygge skolevegar. Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag datert 5. oktober 2012 og revidert budsjettgrunnlag datert 1. november Opplæring Auke driftsramma for vidaregåande opplæring Auke vedlikehald av skulebygg Gratis berbar PC til alle elevar Utbygging av trådlaust nettverk på alle skolar Auke støtta til læremidlar Opprette elev- og lærlingombod Regional utvikling Auke støtta til Fiskeriforum Vest Driftsstøtte til Design Region Bergen Auke driftsstøtta til Raftostiftelsen Samferdsel Fjerne nattaksten Utvide ungdomskortet med 1 år (til 21 år) Auke vedlikehald av vegnettet Idrett og kultur Gratis bruk av idrettsanlegg ved vidaregåande skular Oppretthalde støtta til fylkesidrettsanlegg Auke støtta til Hordaland Idrettskrets Auke støtta til barne- og ungdomsorganisasjonar Oppretthalde støtta til kulturbygg Auke støtta til Bergen Turlag Auke støtte til BIFF Auke støtte til BergenFest si ungdomssatsing Auke støtte til Hordaland Folkeakademi Totalt

18 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 17 Inndekking Redusere stillingar i sentraladministrasjonen og generell innsparing på drift Kutte profilering av fylkeshuset Redusere rapportering og kontroll Auke finansinntektene Redusere lønnsveksten Redusere sjukefråværet og auke refusjon innhenting Omdisponere delar av dei statlege midlane til opplæring Kutte driftsstøtta til Business Region Bergen Kutte prosjektstøtta til Business Region Bergen Omprioritering av regionale midlar Bruk av belønningsmidlar Reduksjon i kontrolltiltak i Skyss Reduksjon i auken til musea Totalt Investeringsbudsjett Reduksjon på investeringsbudsjettet Redusere ombygging og nybygg fylkeshuset frå 10 til 2 mill. kvart år. Investering i nytt IT-fellessystem må takast ved reduksjon over driftsbudsjettet 23 mill. i 2013 og 25 mill. kvart år. Arbeiderpartiet foreslår ein reduksjon på investeringsbudsjettet på 31 millionar i tillegg til sal av bygg. Tekstforslag OPPLÆRING 1) Større valfridom i bruk av læremiddel Fylkeskommunen må framleis støtte opp under bruk av digitale verktøy og læremiddel der det er føremålstenleg. Men både elevar og lærarar ønskjer større mangfald av læremiddel og spesielt fleire lærebøker i realfag. Det er viktig at både elevar og lærarar vert tekne med på råd og fylkeskommunen bør opne for større valfridom. I dag vert det brukt meir på digitale læremiddel enn lærebøker. Læreplanen i fem sentrale fag vert reviderte våren 2013 og det er behov for å fornye lærebøker. Det vert etterlyst meir forskingsbasert dokumentasjon på læringseffekten ved bruk av digitale verktøy. Ber fylkesrådmannen fremje sak om dagens prinsipp og ramme for læremiddel er føremålstenleg i forhold til skolane sine behov, samt gjere greie for gjeldande forsking på læringseffekt av digitale verktøy i høve til andre læringsmetodar. 2) Prinsippet om gratis vidaregåande opplæring Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande opplæring i Hordaland og vil i første omgang prioritere at alle elevar får gratis PC ved å fjerne eigendelen. 3) Elev- og lærlingombod Mange ungdomar slit med helse og motivasjon for læring og er usikre på kva rettar og moglegheiter dei har for hjelp. Skulehelsetenesta varierer frå kommune til kommune. Elevane kan også ha utfordringar som følgje av mangel på vikarar eller mykje bruk av vikarar. Hordaland har ca ungdomar som teiknar lærekontrakt kvart år. Lærlingane skal både fylgja arbeidslivets rettar og pliktar, og er underlagt opplæringslova. For mange kan overgang frå skule til bedrift vere utfordrande. Fylkeskommunen har eit samarbeid med partane i arbeidslivet og fagopplæringskontoret har eit særskilt ansvar for at lærlingane får den opplæringa dei har krav på. Det kan likevel vere behov for at ungdomane har ein stad å vende seg for å få svar på spørsmål og anna hjelp.

19 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 18 4) Avbyråkratisering av lærarrolla Fylkestinget ber om ei sak om korleis lærarane kan få meir tid til å undervise og bruke mindre tid til byråkrati. Det er naudsynt å gå kritisk gjennom all rapportering, møteaktivitet og andre forhold som kan veljast bort slik at lærarane får bruke meir tid på å auke elevane sitt læringsutbytte. SAMFERDSEL 5) Forlenge ungdomskortet til 23 år, gi rett til bruk på alle tog og fjerne nattakst Det er viktig at ungdom held fram med å velje kollektivt framfor bil. Fylkestinget meiner at ei utviding av ungdomskortet vil påverke nye generasjonars val av transportmiddel. Ungdomskortet vert forlenga med eit år kvart år, slik at det vil gjelde til 21 år i Å utvide ungdomskortet til å gjelde for alle tog vil auke mobiliteten og gjere det meir attraktivt for ungdom å fortsetje å bu i indre Hordaland og at fleire nyttar dei fritidsmoglegheitene vi har langs Bergensbanen. REGIONAL UTVIKLING NÆRING 6) Støtte til Ole Bull-ferja Heilt elektrisk slik at vi får gjennomført eit pilotprosjekt som kan bidra til å styrke vår maritime klynge i høve til grøn miljøteknologi. Både Transnova og Innovasjon Noreg har støtta prosjektet og dermed kvalitetssikra prosjektet slik fleirtalet i fylkesutvalet bad om. For å fullfinansiere pilotprosjektet er det behov for 4,3 mill. over 5 år i driftstøtte frå Det er også ønskjeleg at Hordaland fylkeskommune konsentrerer innsatsen om færre, men større klimaprosjekt. Elektrifisering av Ole Bull-ferja som bind Åsane og Osterøy saman vil vere eit slikt synleg og innovativt prosjekt. I tillegg til å synleggjere vår sterke marine klynge vil det også vere eit framtidsretta reiselivssymbol for reine fjordar og inspirere til meir bruk av sjø til miljøvennleg transport. Storleiken på ferja er same som for mange av dei andre ferjestrekningane som Hordaland fylkeskommune har ansvar for og treng difor ikkje knytast opp mot eit bestemt ferjesamanband. Ber fylkesrådmannen fremje sak i januar ) Fiskeriforum Vest (FFV) Havbruksnæringa er ei av våre raskast voksande kyst- og eksportnæring. Austevoll og Bømlo er blant dei største fiskerikommunane på Vestlandet. Fiskeriforum Vest har gjennom fleire år bygd opp eit nettverk og kompetanse for å styrkje vår posisjon som leiande sjømatnasjon. Det er kystpolitikarane som må ta hovudansvaret for å gi dei marine næringane berekraftige rammevilkår. I dag bruker FFV 25 % av ressursane for å skrive søknader og rapportere på ulike små prosjektmidlar. Regionale utviklingsmidlar bør i større grad gå til aktivitet framfor byråkrati. FFV er ein nettverksorganisasjon under BRB, men får ikkje del i prosjektmidlane som vert overført frå HFK. Foreslår derfor at FFV får auka driftstøtte slik som HOG. 8) Driftstøtte til Design Region Bergen Det er eit stort uutnytta potensiale i vår region for auka verdiskaping ved strategisk bruk av design. Design Region Bergen har over 550 medlemmer frå heile fylket. Visjonen er å gjere Bergensregionen til ein leiande region i Norden innan designdriven nærings- og samfunnsutvikling. Ved å styrkje kompetansehevinga på designfeltet regionalt, både innan næringsliv, samfunnsliv og i designmiljøet, vil konkurransekrafta i regionen auke. Innovasjon og entreprenørskap heng tett saman med satsing på design. Sterke merkevarer og produkt vil auke sjansane for internasjonal suksess. Design Region Bergen har på få år klart å synleggjere design, men treng driftstøtte for å gjere design meir tilgjengeleg for ulike brukarar og styrkje vår regionale designkompetanse. 9) Auka støtte til Raftostiftelsen Raftostiftelsen har møtt større utfordringar med å få støtte frå næringslivet etter at Kina fekk fredsprisen. Kampen for menneskerettar er ein del av vårt ansvar for å utvikle gode sivile

20 Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 19 samfunn. Raftostiftelsen er ei av våre mest kjende internasjonale merkevarer og vi har ansvar for å gje dei gode rammevilkår. Bergen og Vestlandet har sterke tradisjonar på internasjonalt arbeid og stiftinga tilbyr verdifull opplæring til våre skoleelevar slik at dei er betre rusta til å møte dei globale utfordringane.» Torill Selsvold Nyborg sette fram slikt forslag: «Budsjettframlegg 2013 Vi legg til grunn framlegg til budsjett 2012 frå fylkesrådmannen. I tillegg kjem desse satsingane: Politisk styring Pensjonsavtale for politikarar Opplæring Meir ressursar til elevar som treng litt ekstra (sommarskule) Elevombod («mobbeombod») Utdanning i Bergen, rådgjevingsopplæring Auka støtte til førebygging mot slutting Støtte til Kongshaug musikkgymnas 2. halvår 2013 Samferdsel Vedlikehald og asfaltering av fylkesvegnettet Utbygging av innfartsparkering Oppstart hurtigbåt Nordhordland-Bergen Planleggingsmidlar, Fv 48, Skånevik-Håland Planleggingsmidlar til ferjekai, Jondal sentrum og gang og sykkelveg Sætveithagen-Jondal Sentrum Utviding av studentkort til å gjelda heile fylket Kultur Styrka idrettstilbodet til barn og unge Utvikling av pilgrimleiene Baroniet i Rosendal Hardingpuls Kirkens SOS Støtte til «Bergen kjøtt» i Sandviken Jiri Hlinka Klaverakademi Alt i alt Saldering Effektivisering av kursaktivitet Generell effektivisering av drifta i HFK Innsparing ved lågare sjukefråvær Driftstøtte Valen og Handeland gard Avsetjing til overskot/underskotsfond vgs Disposisjonsfond pr. 1. nov Redusert løyving til profilering av fylkeskommunale bygg Alt i alt 1,5 mill 2,0 mill. 0,8 mill. 0,2 mill. 1,0 mill. 0,5 mill. 5,0 mill. 3,0 mill. 5,0 mill. 1,0 mill. 0,5 mill. 1,0 mill. 2,00 mill. 1,00 mill. 0,20 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 0,10 mill. 25,10 mill. 2,00 mill. 4,00 mill. 3,00 mill. 0,75 mill. 3,20 mill. 8,15 mill. 4,00 mill. 25,10 mill. Verbale forslag Støtte til flytting av Hordaland teater til Bergen sentrum Tidsmessig og universelt fergemateriell Tørvikbygd-Jondal

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TEKSTHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer