Budsjett Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013"

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

2 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt Budsjetthandsaming: kultur- og ressursutvalet 12. november opplærings- og helseutvalet 12. november samferdselsutvalet 13. november fylkesutvalet november fylkestinget desember

3 Innhald Samlemeldingar Over 11 milliardar kroner til drift og investeringar i Årsbudsjett 2014: mill. kr til drifta...9 Oversikt årsbudsjett Politikk, administrasjon og fellesutgifter 289 mill. kr til politikk og administrasjon mill. kr til fellesfunksjonar Reduserte konsesjonskraftinntekter Opplæring mill. kr til vidaregåande opplæring...17 Tannhelse 270 mill. kr til tannhelsetenester Regional utvikling 251 mill. kr til regional utvikling Samferdsel Takstfrys på periodekort, minestetaksten opp 2 kr Kultur 299 mill. kr til kultur og idrett Investeringar Investerer 11,3 milliardar kroner Økonomiplan Omdisponeringar må til dei neste åra...41

4 Føreord Dette samandraget byggjer på fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag frå 10. oktober Samandraget er utarbeidd av informasjonsseksjonen i samarbeid med økonomiavdeling. Samandraget og heile budsjettgrunnlaget er også tilgjengeleg på internett: Ansv. redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge

5 Over 11 milliardar kroner til drift og investeringar i 2014 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding 5 Hordaland fylkeskommune skal i 2014 bruka mill. kr til drifta, mill. kr til investeringar og 534 mill. kr til renter og avdrag på lån. Samla er budsjettet på 11,6 milliardar kroner i fylkesrådmannen sitt forslag. For perioden vert det føreslått investeringar for om lag 11,3 milliardar kroner. Ca. 8,5 mrd. kr skal brukast innan samferdsel og nesten 2,5 mrd. kr til vidaregåande skular. Moment i 2014-opplegget: Takstfrys på periodekort (PeriodeSkyss, UngdomsSkyss, StudentSkyss). Minstetakst enkeltbillett opp 2 kroner. Prisauke andre soner 2,8 %. Innfører 17 % rabatt på kjøp av enkeltbillett med mobil. Prisen på dagskort (Dag- Skyss i Bergen) går ned frå 110 kr til 80 kr. Ny kontraktperiode for båtruter startar 1. januar Den nye snøggbåtruta Knarvik-Frekhaug-Bergen (Nordhordlandsruta) startar 1. januar mill. kr til fleire bussruter. 30 mill. kr meir til heilårsdrift av Bybanen til Lagunen. Den nye Amalie Skram videregående skole i Bergen opnar hausten Auka løyvingar til Hordaland kunstsenter ( kr), Skrivekunstakademiet ( kr) og Vestlandske Teatersenter ( kr). Regional areal- og transportplan for bergensområdet, Regional plan for attraktive senter, regional kulturplan, ny folkehelseplan og rullering av Klimaplanen er sentrale planoppgåver i Rekordstore investeringar i 2014: mill. kr Store fylkesvegprosjekt under bygging: Ringveg vest i Bergen, Bømlopakken, Kvammapakken, Tyssetunellen (Samnanger). 1,5 mrd. kr til byggjesteg 3 Bybanen i Bergen, Lagunen-Flesland Satsinga på fornying av bygningane ved dei vidaregåande skulane held fram for fullt med 590 mill. kr i Kostnadene med renter og avdrag på lån aukar med 30 mill. kr til 534 mill. kr.

6 6 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding Samla investeringar : ,6 mill. kr mill. kr til investeringar i vidaregåande skular Amalie Skram videregående skole i Bergen (opnar 2014) Nybygg for to vidaregåande skular på Voss Nybygg for Åsane videregående skole Tilbygg og ombygging ved Årstad videregående skole mill. kr til investeringar innan samferdsel 3. byggjesteg Bybanen i Bergen, Lagunen-Flesland Ringveg vest byggjesteg 2 Kvammapakken Bømlopakken Tyssetunellen Askøypakken 175 mill. kr 817 mill. kr 489 mill. kr 285 mill. kr mill. kr 491 mill. kr 157 mill. kr 401 mill. kr 310 mill. kr 411 mill. kr Investeringsbudsjettet for 2014 er det høgaste nokon gong. Brutto investeringsutgifter går opp frå mill. kr i 2013 til mill. kr i Deretter er det investeringar på mill. kr i 2015, på mill. kr i 2016 og på mill. kr i Som følgje av store investeringar, særleg innan samferdsel og skule, vil fylkeskommunen si gjeld auka sterkt dei komande åra. Renter og avdrag på lån vil ta ein aukande del av driftsmidlane. Lånegjelda aukar frå mill. kr pr til mill. kr ved utgangen av Ein auke på mill. kr eller 41,5 % på fire år. Summen av brutto utgifter til renter og avdrag på lån aukar frå 503 mill. kr i 2013 til 687 mill. kr i Auka utgifter til renter og avdrag (38 mill. kr), høgare pensjonskostnader (46 mill. kr), nedgang i konsesjonskraftinntektene (28 mill. kr) og bortfall av ordninga at meirverdikompensasjon for investeringar (22 mill. kr) kan brukast til drift, gjev trongare rammer for driftsoppgåvene i I budsjettforslaget er kollektivtrafikken prioritert og det er ingen reduksjon i driftsramma til samferdsel i Samanlikna med årets budsjett vert driftsramma til opplæring redusert med 12 mill. kr, tannhelse med 5 mill. kr, kultur og idrett med 7 mill. kr og regional utvikling med 4 mill. kr. Trass stramme rammer vert det ved omprioriteringar ei rekkje nye tiltak på mange område. Kultur og idrett Fylkeskommunen sitt budsjett til kultur og idrett er på 299,6 mill. kr i fylkesrådmannen sitt budsjettforslag. Etter fleire år med vekst i budsjettet, vert det i 2014 ein nedgang på 7 mill. kr samanlikna med i år. Løyvinga til kulturbygg vert redusert med 5 mill. kr til 15,4 mill. kr i Tilskotsposten til fylkesidrettsanlegg går ned med 1 mill. kr til 3 mill. kr. Ved omprioriteringar er det funne plass til styrking av ein del tilskot. Hordaland kunstsenter, som på det visuelle samtidskunstfeltet er det viktigaste organet for Hordaland fylkeskommune, får auke på kr til 2,5 mill. kr i Fylkeskommunen har i fleire år prioritert litteratur/ samfunnsdebatt med mål om å fremja den kritiske dømmekrafta i samfunnet. I 2014-budsjettet vert dette følgd opp med å auka tilskotet til Skrivekunstakademiet med kr til 2,7 mill. kr. Nynorsk kultursenter/olav H. Haugesenteret får auka driftsstøtta frå kr til kr. Litteraturhuset i Bergen får tilskot på kr som i år. Til Grunnlovsjubileet 2014 er budsjettert kr. Løyvinga til Vestlandske Teatersenter vert auka med kr til kr. Nye tilskot i 2014 er kr til Kor Vest og kr til Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi. Eit nytt tilskot er også kr til Kunstnarhuset Messen i Ålvik. Til oppfølging av handlingsprogrammet i museumsplanen er ført opp 1,9 mill. kr, i tillegg kjem kr til satsingsområde kommunal medverknad i museumssektoren. Hordaland har ein stor flåte av verneverdige fartøy, og fartøyvern er ein sentral del av det samla kulturminnevernet i kyst- og fjordfylket Hordaland. Løyvinga til fartøyvern som vart dobla til 1,68 mill. kr i 2013, vert budsjettert med same sum i Løyvinga til Kulturelt utviklingsprogram vert ført vidare med same sum som dei siste åra, 6 mill. kr. Av ramma på 15,4 mill. kr til kulturhus, går 3,4 mill. kr til å finansiera fylkeskommunen sin del av fornyinga av Grieghallen. 12 mill. kr står då til fordeling til lokale og regionale kulturhus. Til NM i Skiskyting på Voss i mars 2014 og EM i rugby 7s for damer i juni 2014 er det budsjettert med

7 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding kr i tilskot til kvar, med krav om kommunal medverknad. Løyvinga til Hordaland idrettskrets passerer for første gong 3,0 mill. kr. Over 100 institusjonar og organisasjonar står på kulturbudsjettet til fylkeskommunen. Dei fleste som alt får tilskot frå fylkeskommunen, søkjer om høgare søknadssummar enn det er mogeleg å imøtekoma innanfor tilgjengeleg ramme. I budsjettet vert det varsla at det i den nye regionale kulturplan, som fylkestinget skal vedta hausten 2014, skal gjerast full gjennomgang av tilskotsordingar og tilskotsmottakarar. Opplæring Fylkesrådmannen foreslår brutto driftsutgifter på mill. kr til vidaregåande opplæring i Budsjettramma for opplæringssektoren er redusert med om lag 12 mill. kr samanlikna ei vidareføring av 2013-budsjettet eller knapt 0,5 %. Fylkeskommunen er inne i ein sterk investeringsperiode innanfor opplæring. Undervisningslokala har fått standardheving mange stader og fleire prosjekt er under arbeid. Nybygg og rehabiliteringar gjev sterk vekst i kapitalutgiftene. Hausten 2014 vert Amalie Skram videregående skole opna og tre skular i Bergen sentrum vert nedlagde. Skulane som vert lagde ned er Bjørgvin vgs., Tanks vgs. og Bergens handelsgymnasium. Det er budsjettert med fleire nye tiltak i 2014 som til dømes produksjonsskule og studieverkstad. Desse tiltaka er ledd i fylkeskommunen sitt arbeid for å auka talet på elevar som gjennomfører vidaregåande opplæring. Produksjonsskulen skal vera eit tilbod til ungdom som har trong for eit alternativt opplæringstilbod for ein kortare periode. Omfanget er i fyrste omgang 45 plassar pr. år. Det er sett av 7 mill. kr til dette tiltaket i Vekslingsmodellen er eit fireårig opplæringsløp for yrkesfag som fører fram til fag-/sveinebrev. I denne modellen vekslar ein periodevis mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift heilt frå første opplæringsår. 35 elevar får slikt tilbod i denne omgang. Fylkesrådmannen budsjetterer med 1 mill. kr til tiltaket. For komande skuleår er det planlagt å oppretta utvida studieverkstadstilbod ved inntil seks vidaregåande skular i fylket og fylkesrådmannen budsjetterer med 4 mill. kr til dette tiltaket. Løyvinga til døvetolkar vert auka med 4 mill. kr i Til det nye toppidrettstilbodet ved Amalie Skram vgs. er lagt inn 1,5 mill. kr til meirkostnaden med denne satsinga. Fylkesrådmannen legg til grunn at det vert noko færre elevar hausten 2014 samanlikna med i år, medan talet på lærlingar er venta å auka litt. Dette skuleåret er det elevar ved fylkeskommunen sine skular og ved dei private vidaregåande skulane i fylket er det elevplassar. I Bergen sentrum er nesten 1/3 av elevplassane ved private skular. Dei samla fonda som skulane har bygd seg opp over fleire år er no på over 100 mill. kr. Fylkesrådmannen budsjetterer med bruk av 10 mill. kr av desse fonda i Det er forslag om at det skal utarbeidast retningsliner for bruk og avsetjing av driftsfond ved skulane. Tannhelse Samla driftsbudsjett for den fylkeskommunale tannehelsetenesta vert på 269,9 mill. kr i Samanlikna med ei direkte vidareføring av 2013-nivået er dette ein reduksjon på 5 mill. kr. Fylkeskommunen sine netto driftsutgifter til tannhelse vert på 182 mill. kr neste år. Takstane for vaksne betalande pasientar vert auka med 3 % og ligg no på landsgjennomsnittet. Det nye Tannhelsesetenestas kompetansesenter vest (TK Vest) avdeling Hordaland som opna 15. august 2012, vil innan utgangen av 2013 ha tilsett spesialistar i alle stillingar. TK Vest skal gje eit fullverdig tilbod om spesialistbehandling til innbyggjarane i Hordaland. Nokre tannklinikkar som i 2013 er vedtekne lagde ned, vil gje innsparingar på tannhelsebudsjettet. Arbeidet med å endra klinikkstruktur held fram i Tannlegevakten i Bergen må flytta frå dagens lokale innan Det er sterkt ønskeleg med ei samlokalisering av Legevakten og Tannlegevakten også i framtida. Nye areal til Tannlegevakten vil medføra auka husleige kr pr år. Dei siste åra har det vore lettare å rekruttera tannlegar og tannpleiarar til klinikkar i distrikta i Hordaland. Det er no tilsett tannhelsepersonell i tilnærma alle stillingar. Utfordringa framover er å få tannlegane og tannpleiarane til å stå i stillingane. Samferdsel Fylkesrådmannen sitt forslag til samferdselsbudsjettet for 2014 er på 2 690,6 mill. kr. 461,3 mill. kr går til drift- og vedlikehald av fylkesvegane ,2 mill. kr er til bussruter inkludert skuleskyss, 318,0 mill. kr til fylkesvegferjer, 170,6 mill. kr går til båtruter, 154,5 mill. kr til Bybanen og 47,0 mill. kr gjeld transportordninga for funksjonshemma. Sommaren 2013 vart Bybanen i Bergen byggjesteg 2 mellom Nesttun og Lagunen opna vert første heile driftsår på strekninga, og budsjettet er auka med 30 mill. kr til dette. Til auka bussruteproduksjon er det lagt inn 20 mill. kr for å setja kollektivtrafikken i stand til å ta ein større del av veksten i persontrafikken. Samla er det lagt opp til at billettinntektene frå bussar og bybane aukar med 73 mill. kr samanlikna med Knapt halvparten av inntektsveksten er venta å koma frå auka takstar og resten frå auka passasjertal. Fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for 2014 legg opp til ytterlegare å stimulera til auka kortbruk og å redusera talet på enkeltbillettkjøp. Dette vert gjort ved at prisen på periodekorta (PeriodeSkyss, UngdomSkyss og StudentSkyss) ikkje aukar, medan

8 8 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding prisen på enkeltbillettar aukar med 2 kr i minstetakstsona og i gjennomsnitt 2,8 % i andre soner. Minstetaksten vert 31 kr. Takstauken skal gjelda frå 1. februar Ei nyordning frå same tidspunkt vert at UngdomsSkyss kan kjøpast som ein upersonleg billett. Rabattordningane vert forenkla ved at det vert ein rabattsats, 17 %, som gjeld både ved kjøp av enkeltbillettar betalt med KontantSkyss, for grupperabatt (minimum 10 personar) og familierabatt (vaksne pluss born). Også enkeltbillett kjøpt med mobil kjem inn under ordninga med 17 % rabatt. I staden for å måtta betala den nye minstetaksten på kr 31,00, går prisen ned til kr 25,80. Rabatten for enkeltbillett kjøpt med KontantSkyss vert sett ned frå ca. 23 % til 17 %. I minstetakstsona vert prisen på enkeltbillett betalt med KontaktSkyss då kr Studentrabatten som no er på enkeltreiser over 7 soner og meir, fell bort. Prisen på DagSkyss vaksen i Bergen vert sett ned frå 110 kr til 80 kr. Samstundes vert det innført DagSkyss for born og honnør til 40 kr. Frå 1. januar 2014 vert nye båtkontraktar sette i drift. Den nye Nordhordlandsruta (Knarvik- Frekhaug-Bergen) startar. Kvalitetsheving med nyare fartøy, større kapasitet, større ruteproduksjon og generell prisauke sidan førre anbodsrunde fører til at fylkeskommunen sine nettokostnader med båtdrifta aukar med 48 mill. kr. Takstane for båtreiser vert auka med 2,8 % frå 1. januar Til å førebu ny anbodsrunde i ferjedrifta er det sett av 2 mill. kr. For 2014 er den økonomiske ramma til drift og vedlikehald av fylkesvegar auka med 2,5 mill. kr i høve til 2013 og sett til 461,3 mill. kr. Auken er ikkje stor nok til å kompensera for prisstiginga ein har m.a. på driftskontraktane. Resultatet vert mindre midlar til vedlikehald, samtidig som behovet innanfor vedlikehald er ytterlegare oppjustert. Regional utvikling Samla budsjett til regional utvikling i 2014 er på 251,5 mill. kr i fylkesrådmannen sitt forslag. Fylkeskommunen vil i 2014 ha 158 mill. kr til tiltak for og støtte til næringslivet. Til anna lokal og regional utvikling vert det budsjettert med 83,8 mill. kr og til friluftsliv og miljø er det sett av 9,6 mill. kr. Regionale planar er mellom dei viktigaste utfordringane til fylkeskommunen i Regional areal- og transportplan for bergensområdet og Regional plan for attraktive senter er sentrale planoppgåver i 2014 og krev særleg store løyvingar frå fylkeskommunen. Arbeidet med rullering av Klimaplan for Hordaland er starta, og ein tek sikte på handsaming i fylkestinget juni Talet på tiltak i programmet har vorte gradvis redusert, frå 78 i til 55 i Det vert no gjennomført ei evaluering av effekten av ulike klimatiltak for å få eit betre grunnlag for prioriteringane. Ordninga med kompensasjon for arbeidsgjevaravgift, som sju kommunar i fylket har hatt i perioden , går ut i Årleg har ordninga tilført fylket vel 50 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak. Kommunal- og regionaldepartementet har varsla det vil koma ei ordning også for neste periode for regionalstøtte i EU frå 2014 til Fylkesrådmannen budsjetterer med 53 mill. kr i Til folkehelsetiltak vert det budsjettert med 5,92 mill. kr i Ny regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland, som fylkestinget skal vedta i mars 2014, skal leggja grunnlag for framtidig satsing på folkehelsefeltet. Regional næringsplan for Hordaland vart vedteken av fylkestinget i juni Det er no sentralt å få sett av nok midlar til å følgja opp Handlingsprogrammet/RUP til planen frå 2014 og vidare. Fylkeskommunen har i ei rekkje år støtta organisasjonar og tiltak som har blitt vurderte som strategisk viktige i næringsutviklingsarbeidet i Hordaland. Fylkesutvalet har vedteke nye prioriteringskriterium for støtte. Ei sentral utfordring vert å finna rom for å støtta aktuelle samarbeidspartnarar utan at dette i for stor grad går ut over fylkeskommunen si evne til å støtta gode utviklingsprosjekt framover. Innan friluftsliv er løyvinga til gradering og merking av turløyper, Vestlandsprosjektet, auka med kr til kr. Politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 289 mill. kr i Det er berre små endringar frå 2013-budsjettet. Det er ført opp eit sparekrav på 5 mill. kr for fylkesadministrasjonen. Ein del av dette vil ein kunna spara inn ved vakansar som oppstår gjennom året. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 111,3 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. Avsetjinga skal også dekka premieavviket i pensjonsutgiftene for Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 3,75 % frå 2013 til Føresetnaden om lønsvekst i 2014 kan verta justert etter at statsbudsjettet er lagt fram. Andre felleskostnader Til personalforsikring vert det for 2014 budsjettert med 6,4 mill. kr. Budsjettet til attføring og omstillinga vert auka med ca. 10 mill. kr til 14 mill. kr. I samband med iverksetjing av skulebruksplanen er det trong for ekstra omstillingsmidlar. Under posten ymse tilskot vert løyvinga til Raftostiftelsen auka med kr til kr. Funksjon-

9 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding 9 shemmedes fellesorganisasjon får auke med kr til kr. Frie inntekter Dei frie inntektene til fylkeskommunen er for 2014 budsjettert med 2 782,1 mill. kr i skatt og mill. kr i rammeoverføring frå staten, i alt 5 639,1 mill. kr. Samla er det 263,3 mill. kr (+ 4,9%) meir enn i Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt til grunn ein samanvegd pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektoren på 2,85 % frå 2013 til Konsesjonskraftinntekter På grunn av lågare kraftprisar nettoinntekta frå sal av konsesjonskraft redusert med 28 mill. kr til 72 mill. kr i Ein stor del av konsesjonskraftsalet for 2014 er sikra gjennom finansielle priskontraktar. Renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 234 mill. kr i 2014, 10 mill. kr meir enn for Fylkesrådmannen har lagt til grunn 2,25 % rente for lån med flytande rente og for nye lån. I 2013-budsjettet vart det rekna med rente på 2,75 %. Ved inngangen til 2014 vil fylkeskommunen ha ei lånegjeld på mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 28,9 mill. kr i Det er inntektsført 24,6 mill. kr i renterefusjon frå staten for skule- og veginvesteringar. Avdrag på lån er ført opp med 300,0 mill. kr i 2014, ein auke på 21,0 mill. kr frå Brutto utgifter til renter og avdrag på lån aukar frå 503,0 mill. kr i 2013 til 534,0 mill. kr i Stor gjeldsauke Fylkeskommunen si lånegjeld vil auka kraftig i økonomiplanperioden som følgje av store investeringar som i stor grad må finansierast med lån. Investeringsopplegget i budsjettforslaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr pr til mill. kr ved utgangen av Ein auke på mill. kr eller 41,5 % på fire år. Dei store låneopptaka gjer at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. For Hordaland utgjorde lånegjelda 73,5 % av inntektene i 2011, medan gjennomsnittet for fylkeskommunane var 48,6 %. Hordaland låg på topp saman med Sør-Trøndelag, medan Akershus var lågast med 32,5 %. Hordaland fylkeskommune sine utgifter til avdrag aukar frå 279 mill. kr i 2013, til 300 mill. kr i 2014, 330 mill. kr i 2015, 358 mill. kr i 2016 og 375 mill. kr i Renteutgiftene aukar frå 224 mill. kr i 2013, til 234 mill. kr i 2014, 246,6 mill. kr i 2015, 274,3 mill. kr i 2016 og 312 mill. kr i For lån utan rentebinding har ein nytta følgjande rentesatsar: 2,25% i 2014, 2,5 % i 2015, 3,0% i 2016 og 3,5% i Renteinntektene er budsjettert med 34,9 mill. kr i 2013, 29,9 mill. kr i 2014, 31,5 mill. kr i 2015, 35,3 mill. kr i 2016 og 38,8 mill. kr i I tillegg er det inntektsført rentekompensasjon for skule- og veglån med 26,9 mill. kr i 2013 aukande til 34,6 mill. kr i Renter og avdrag ! Mill. kr! 450! 400! 350! 300! 250! Renter! Avdrag! 224! 279! 234! 300! 246,6! 330,1! 274,3! 358,2! 312,1! 375,2! 200! 150! 100! 50! 0! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! Renter! 224! 234! 246,6! 274,3! 312,1! Avdrag! 279! 300! 330,1! 358,2! 375,2!

10 10 Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding Årsbudsjett 2014: mill. kr til drifta Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett for 2014 vert på mill. kr etter fylkesrådmannen sitt budsjettforslag. Inntektene passerer neste år 7,4 milliardar kroner. I budsjettgrunnlaget er det rekna med 6 875,3 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda og 434 mill. kr til renter og avdrag på lån. Samla utgifter er dermed 7 409,3 mill. kr. Investeringsbudsjettet for 2014 er på mill. kr. Det samla bruttobudsjettet for Hordaland fylkeskommune i 2014 vert dermed på i alt mill. kr. Driftsbudsjettet fordeler seg slik: Opplæring 2 847,9 mill. kr, samferdsel 2 690,6 mill. kr, tannhelse 269,9 mill. kr, kultur og idrett 299,6 mill. kr, regional utvikling 2512,6 mill. kr, politiske organ og administrasjon 289,8 mill. kr, fylkeskommunal Investerer for 4,2 mrd. kr i 2014 Hordaland fylkeskommune skal i 2014 gjennomføra investeringar for ca. 4,2 milliardar kroner, går det fram av fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett. Investeringsbudsjettet er rekordhøgt. Om lag mill. kr går til investeringar i Bybanen i Bergen, mill. kr til fylkesvegar og 590 mill. kr til vidaregåande skular. Bybanen Løyvinga til Bybanen i Bergen omfattar mill. kr til byggjesteg 3 frå Lagunen til Flesland. 25 mill. kr næringsverksemd 50 mill. kr og fellesfunksjonar 175,9 mill. kr. Skatteinntekter og rammetilskot er på 5 639,1 mill. kr, inntekter på dei ulike tenesteområda utgjer 1 775,3 mill. kr, renteinntekter og utbyte 29,9 mill. kr. Samla inntekter vert dermed på mill. kr. Av driftsinntektene i 2014 skal 50 mill. kr nyttast til finansiering av investeringar. Dette er same sum som det er budsjettert med at Hordaland vil få av dei 500 mill. kr regjeringa har varsla skal leggjast inn i statsbudsjettet 2014 til fornying og opprusting av fylkesvegar. gjeld restfinansiering av byggjesteg 2 frå Nesttun til Lagunen. Til kjøp av vogner til Bybanen er det budsjettert med 74 mill. kr i Når Bybanen vert forlenga til Flesland, er det behov for større vognpark med meir kapasitet. Det skal kjøpast 8 nye vogner på 42 m og 20 vogner skal forlengast frå 32 m til 42 m. Kostnaden vert 425 mill. kr. 120 mill. kr er betalt i Det vert budsjettert med 74 mill. kr til dette kjøpet i Det står då att å dekka 231 mill. kr seinare. Mill. kr! 12000! 10000! 8000! Lånegjeld pr åra ! 9752! 8847! 8222! 7370! 10429! 6000! 4000! 2000! 0! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!

11 2. Finansiering av investeringsbudsjettet Fylkesbudsjettet 2014 pressemelding 11 Oversyn over finansieringa av investeringsbudsjettet framgår av følgjande oppstilling: Justert budsjett 2013 etter 2. tert. Mill. kr i løpande prisar Nye lån 1 168, ,6 965, , ,7 Momskompensasjon 456,3 337,0 306,1 273,1 351,3 Driftsmidlar 50,0 61,8 79,6 98,4 Fondsmidlar 38,5 75,0 Kompensasjonsmidlar 25,0 Tilskot og forskotteringar 371,8 462,8 254,8 31,1 4,0 Bompengar 1 036, , ,0 472,2 135,0 Sal av fast eigedom 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Sum finansiering 2 996, , , , ,2 Fylkesvegar Forslaget til budsjett/økonomiplan medfører at av 2014 vert eit år med stor utbygging av fylkesvegar. samla investeringsbudsjett på ,6mill. kr i Heile 1 868,5 mill. kr skal brukast neste år. perioden vert 4 489,1 mill. kr finansiert Største med lånemidlar. einskildløyvinga Dette tilsvarar går til byggjesteg 39,7 prosent. 2 av Ringveg Momskompensasjon vest i Bergen for med investeringar 375 mill. kr. utgjer I Bergen skal 1 372,5 det også mill. brukast kr, og dette over ,1 mill. prosent. kr til Nytt trafikksikringelverket gang- medfører og sykkelvegar, at momskompensasjon kollektivtiltak frå inve- og reg- miljøtiltak steringar (inkl. skal førast tiltak i Bergen investeringsrekneskapen sentrum). frå Andre store løyvingar i 2014 er: Tyssetunellen (Samnanger) 230 mill. kr, Bømlopakken 160,4 mill. kr, Kvammapakken 100 mill. kr og Askøypakken 85 mill. kr. Prosjekta som skal gjennomførast i Askøypakken 2014 er fv 563 Bakarvågflaten og fv 562 Fromreide Kjerrgarden. Tre rassikringsprosjekt får løyvingar i 2014: Fv 7 Haukanesberget 87 mill. kr og Lussandberget 68,7 mill. kr. Begge desse er i Granvin herad. Det tredje prosjektet er Fv 344 Trafallstrand/Oddaneset i Vaksdal med 34,5 mill. kr. Til standardhevingstiltak er et budsjettert med 58 mill. kr. Oversikt over fylkesveginvesteringar sjå side 38 Opplæring Til investeringar i opplæringssektoren er det budsjettert med 590 mill. kr i Amalie Skram videregående skole i Bergen skal opna til skulestart neste haust. Kostnaden med skulebygget er 830 mill. kr og det vert budsjettert med restløyving på 175 mill. kr neste år. Den omfattande opprustinga som er i gang ved Årstad videregående skole i Bergen, held fram i 2014 med løyving på 110 mill. kr. Til nye Voss vidaregåande skule er det budsjettert med 55 mill. kr og til nye Voss gymnas 10 mill. kr. 5 mill. kr er sett av til ny Åsane videregående skole. Ved Bergen katedraskole er det under planlegging prosjekt for å gje plass til auka elevtal ved studiespesialiserande Når det gjeld studieretning, fylkesvegane, inngår lærararbeidsplassar også bompeng-oar, kompensasjonsmidlar betre universell utforming. og Førebels tilskot og vert forskotteringar frå kommunar og private i finansieringa. det sett av 20 mill. kr kvar av åra Rassikringstiltak finansiert med statstilskot er også innarbeidde Til rehabilitering i budsjettet. av lokale Vidare ved er Bergens belønningsmidlar handelsgymnasium som inngår til i finansieringa vaksenopplæring av samferdselsinveste- det ført opp 5 mill. ringar kr kvart tekne av med åra i budsjettet. Desse eksterne finansieringskjeldene Fylkeskommunen er skal viktige nytta bidragsytarar tidlegare Sjømannskolen finansieringa på av Nordnes fylkesvegane. til lokale Bompengar for Bergen finansi- tekni- i ske erer fagskole til saman og 4 Bergen 297,5 mill. maritime kr i perioden, fagskole og som dette etter vedtak tilsvarar i skulebruksplanen 38,0 prosent av fylkeskommunen vert slegne saman sine til ein samla investeringar desse åra. fagskule. I denne omgang er det sett av 25 mill. kr i 2014 og 25 mill. kr i 2015 til ombygging. Til nytt drivhus ved Hjeltnes vidaregåande skule vert det løyvd 20 mill. kr i Budsjettposten til tilbygg og ombygging ved dei vidaregåande skulane vert på 120 mill. kr i 2014, ein auke på 15 mill. kr frå Til større undervisningsutstyr er det budsjettert med 35 mill. kr som i år. Andre investeringar Til felles IT-system er budsjettert med 25 mill. kr. Til skilting av fylkeskommunale bygningar er sett av 10 mill. kr. Til ombygging og opprusting av Fylkeshuset 4 mill. kr. Til jordbruksskulegardar 1 mill. kr og til næringsføremål også 1 mill. kr. Til restaurering av verneverdige bygg som fylkeskommunen eige er det budsjettert med 3 mill. kr. Finansiering Dei store investeringane i 2014 vert finansierte slik: Bompengar 1 995,3 mill. kr, tilskot og forskoteringar 462,8 mill. kr, momskompensasjon 456,32 mill. kr, fondsmidlar 75 mill. kr, driftsmidlar 50 mill. kr og nye lån 1 151,6 mill. kr. Oversikt over investeringar sjå side 36 og for meir om investeringane sidene 34-40

12 12 Driftsbudsjett 2013 Oversikt årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 01-okt 2013 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

13 Driftsbudsjett Mill. kr! 3000! 2500! 2847,9! 2690,1! 2000! 1500! 1000! 500! 0! 299,6! Kultur og idrett! 269,9! Opplæring! Tannhelse! Samferdsel! 251,6! 269,9! Regional utvikling! Pol. org./ adm.! Næringsv.! Fellesfunk.! Mill. kr! 299,6! 2847,9! 269,9! 2690,1! 251,6! 269,9! 50! 175,9! 50! 175,9! Grafane på denne sida viser Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter for 2014 slik det går fram av budsjettgrunnlaget frå fylkesrådmannen pr. 10. oktober Over er vist fordelinga i millionar kroner, og i grafen under er vist den prosentvise fordelinga på dei ulike budsjettområda. 0,7 %! 3,9 %! 3,7 %! 2,6 %! 4,4 %! Kultur og idrett! Opplæring! Tannhelse! Samferdsel! Regional utvikling! Pol. org./adm.! Næringsv.! Fellesfunk.! 41,5 %! 39,2 %! 3,9 %!

14 14 Politiske organ og administrasjon 289 mill. kr til politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 289 mill. kr i Det er berre små endringar frå 2013-budsjettet. Politiske styringsorgan Til politisk verksemd er det budsjettert med 24,8 mill. kr. Budsjettet for fylkesting og fylkesutval er på 12,4 mill. kr, kr meir enn i Til dei faste utvala er det sett av 3,5 mill. kr, ein auke på vel kr frå Løyvinga vert fordelt med 1,1 mill. kr til kvart av utvala; kultur- og ressursutvalet og opplærings- og helseutvalet. Til samferdselsutvalet, som i denne perioden har 15 medlemmer, er det sett av 1,3 mill. kr. Til frikjøp av fylkestingsrepresentantane er det budsjettert med 2,2 mill. kr. Summen pr. representant vert kr , ein auke på 3,75 %. I stønad til dei politiske partia sine fylkestingsgrupper er det ført opp kr i grunnstønad pr. gruppe og kr i stønad pr. representant. Til saman utgjer dette 3,02 mill. kr. I stemmestøtte er det ført opp kr Begge tilskota er auka med 2,85 % i høve til Til ymse møte, utval og råd er det budsjettert med kr, kr meir enn i år. Tilskot til opposisjonsgrupper er ført opp med kr. Kontrollorgan Budsjettet til kontrollutval og revisjon vert på 7,7 mill. kr for 2014, knapt 0,3 mill. kr meir enn i år. Summen fordeler seg med 4,08 mill. kr til sekretariatet for kontrollutvalet, 1,1 mill. kr til kontrollutvalet og 2,54 mill. kr til ekstern revisor. I 2013 er det i alt 17 kommunar som nyttar sekretariatet til fylkeskommunen. Administrasjonsbudsjett Budsjettet for administrasjonen er ført opp med 209 mill. kr i 2014, ca. 1,3 mill. kr meir enn i år. Arbeidet med profilering og kommunikasjon skal styrkjast. Slik kan ein oppfylla forventningar knytte til profilering, samstundes som ein skal kunna gje medie- og informasjonsrettleiing internt. Satsinga skjer innanfor den ordinære budsjettramma til organisasjonsavdelinga, og let seg gjera gjennom omdisponering av midlar som følgje av gevinstrealisering på personalområdet. For å følgja opp Deloittes revisjon av personalforvaltninga aukar ressursane til oppfølgjing av skulebruksplanen og til å implementera personalportalen og det elektroniske kvalitetssystemet. Ny avtale for telefonabonnement gjev reduserte driftskostnader i Til arbeidet med å kartleggja bygningsmassen er det ført opp vel 1,5 mill. kr. Til leiarutvikling og personalopplæring vert det budsjettert med 2,75 mill. kr. Det er ført opp eit sparekrav på 5 mill. kr for fylkesadministrasjonen. Ein del av dette vil ein kunna spara inn ved vakansar som oppstår gjennom året. Administrasjonslokale Til administrasjonslokale for fylkesadministrasjonen er det budsjettert med brutto utgifter på 21,9 mill. kr og inntekter på 2,5 mill. kr. Det er rekna med noko redusert inntekt frå parkering. Dette skuldast at plassar vert omdefinerte til parkering for el-bilar som er gratis å nytta. Velferdspengar I velferdspengar for dei tilsette er det ført opp kr som er kr meir enn i Løyvinga tilsvarar ca. 130 kr pr. tilsett. Det vert budsjettert med kr til velferdsbygg på Fløksand (Meland) og Gjerskvål (Voss). Aktiv kvardag Tiltaket Aktiv Kvardag løyver midlar til motivasjonsog gruppetiltak som kan ha ein førebyggjande effekt på helseplagar. Dette er tiltak som kostar lite, men som har stor effekt. Løyvinga til dette føremålet er på kr i budsjettforslaget, som i år. KS og andre kontingentar Til kontingent til Kommunenes Sentralforbund er sett av vel 7,6 mill. kr. Kontingentar til andre organisasjonar fylkeskommunen er medlem av, er venta å utgjera om lag kr. Andre kontingentar gjeld Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, Norsk Gassforum, Transparancy International, Rassikringsgruppa, Kraftfylke-kontingent, Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Kommunesektorens Innkjøpsforum. Det er ført opp tilskot på 1 mill. kr til Vest-Noregs Brüsselkontor, som for Tillitsvalde For tillitsvalde er det budsjettert med 9,45 årsverk i 2014.

15 Politiske organ og administrasjon mill. kr til fellesfunksjonar For 2014 vert det budsjettert med 176,9 mill. kr til fellesfunksjonar i fylkeskommunen. Største einskildsummen er 111, mill. kr i lønsavsetjingar. Det er lagt til grunn 3,75 % venta lønsvekst frå 2013 til Budsjettet til attføring og omstillinga vert auka med ca. 10 mill. kr til 14 mill. kr. I samband med iverksetjing av skulebruksplanen er det trong for ekstra omstillingsmidlar. Under posten ymse tilskot vert løyvinga til Raftostiftelsen auka med kr til kr. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon får auke med kr til kr. Andre utval For 2014 er forslaget om løyving til fylkeseldrerådet på kr (auke kr) og til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne kr som i år. Til ungdomens fylkesting og fylkesutval er det ført opp kr. Ymse tilskot Til ymse tilskot er det ført opp kr i Summen skal dekka tilskot til organisasjonar som ikkje høyrer naturleg inn under dei ulike sektorane. Fylkesrådmannen føreslår slik fordeling: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon kr, Raftostiftelsen kr, Norsk Pensjonistforbund Hordaland kr, Kirkens SOS kr, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner kr og Dysleksiforeningen i Bergen kr. Attføring, omstilling Til attføring, omstilling og seniorpolitikk er det sett av 14 mill. kr i 2014-budsjettet, ein auke på knapt 10 mill. kr frå Fylkesrådmannen arbeider med oppfølgjing av skulebruksplanen. Dette arbeidet er svært krevjande og fylkesrådmannen reknar difor med at det vil vera trong for ekstra omstillingsmidlar. Til retrettstillingar er ført opp 3,5 mill. kr i 2014, 1,3 mill. kr mindre enn i Personalforsikring Til personalforsikring vert det for 2014 budsjettert med 6,4 mill. kr. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 111,3 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. Avsetjinga skal også dekka premieavviket i pensjonsutgiftene for Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 3,75 % frå 2013 til Føresetnaden om lønsvekst i 2014 kan verta justert etter at statsbudsjettet er lagt fram. Tilleggsløyvingar På den sentrale tilleggsløyvingskontoen er det ført opp 2,75 mill. kr (2013: 3,11 mill. kr). Tilbakebetaling underskot frå skular Det vert budsjettert med at seksten skular som hadde underskot i 2012, dekkjer dette inn i Underskota som skal dekkast neste år er på til saman 21,9 mill. kr. Reduserte konsesjonskraftinntekter Konsesjonskraftinntekter På grunn av lågare kraftprisar er nettoinntekta frå sal av konsesjonskraft redusert med 28 mill. kr til 72 mill. kr i Ein stor del av konsesjonskraftsalet for 2014 er sikra gjennom finansielle priskontraktar. Eidfjordavtalen Fylkeskommunen overlet på midten av 80-talet sin eigardel på 35 % i Eidfjord-nord til BKK/SKL. Som kompensasjon har ein frå og med 2005 fått utbetalt 1 øre pr. kwh. i 1985-prisnivå, rekna etter fastkraftproduksjonen. Beløpet vert årleg justert med auken i konsumprisindeksen. Det er budsjettert med 19,3 mill. kr i inntekt i Utleige av eigedomar For 2014 vert det budsjettert med 3,15 mill. kr i leigeinntekter frå fylkeskommunale eigedomar. Utleige omfattar i hovudsak inntekter frå følgjande eigedomar: Skuletomt i Åsane, mellombels utleigd til parkeringsføremål. Stend, deponering og uttak av masser. Vaskeribygning på Valen Ibsensgt. 118 Leirvik gard, utleigd til Meland Golf og naturpark. Valen kraftverk For 2014 budsjetterer fylkesrådmannen med 1 mill. kr i utbyte frå Valen kraftverk som fylkeskommunen eig.

16 16 Opplæring mill. kr til vidaregåande opplæring Fylkesrådmannen foreslår brutto driftsutgifter på mill. kr til vidaregåande opplæring i Budsjettramma for opplæringssektoren er redusert med om lag 12 mill. kr samanlikna ei vidareføring av 2013-budsjettet eller knapt 0,5 %. Fylkeskommunen er inne i ein sterk investeringsperiode innanfor opplæring. Undervisningslokala har fått standardheving mange stader og fleire prosjekt er under arbeid. Nybygg og rehabiliteringar gjev sterk vekst i kapitalutgiftene. Hausten 2014 vert Amalie Skram videregående skole opna og tre skular i Bergen sentrum vert nedlagde. Det er vidare budsjettert med fleire nye tiltak i 2014 som til dømes produksjonsskule og studieverkstad. Desse tiltaka er ledd i fylkeskommunen sitt arbeid for å auka talet på elevar som gjennomfører vidaregåande opplæring. Fylkesrådmannen legg til grunn at det vert noko færre elevar hausten 2014 samanlikna med i år, medan talet på lærlingar er venta å auka litt. Det er forslag om at det i løpet av året skal utarbeidast retningsliner for bruk og avsetjing av driftsfond ved skulane. Mål Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland fylkeskommune for perioden er auka læringsutbytte og fullføring. Frå nasjonalt hald er det sett krav om at 75% av elevane skal fullføre vidaregåande opplæring innan utgangen av Fylkestinget har vedteke at målet for Hordaland er 80 % fullføring i For skuleåret 2012/13 var fullføringstala for Hordaland 71,5 %. Målet er uttrykk for høge forventningar frå politisk hald, og å nå måla vil krevja tett oppfølging og prioritering av tiltak. For skuleåra skal følgjande tre tiltaksområde ha særskild merksemd: Klasseleiing Vurdering for læring Bruk av IKT i læringsarbeidet Det er eit mål å styrkja leiing, relasjonar og prosessar knytt til utviklings- og vurderingsarbeidet. Skulane prioriterer tiltak knytt til tiltaksområda. Den enkelte skule skal synleggjera korleis tiltaksområda er eller vil bli følgd opp systematisk gjennom utviklingsplanen for skulen. Skulebruksplanen Skulebruksplanen legg føringar for den vidare utviklinga og utbygginga av den vidaregåande skulen i Hordaland. Fylkesrådmannen har følgt opp planen i budsjettgrunnlaget for Dette gjeld både for driftsbudsjettet, og ikkje minst investeringsbudsjettet der det er lagt opp til opprustingsprosjekt i Bergen som følgje av oppstarten av Amalie Skram videregående skole. I økonomiplanperioden vil også skulestrukturen på Voss verta endra i samsvar med planen og nytt skulebygg i Åsane vil gje standardheving også der. Amalie Skram videregående skole opnar hausten 2014.

17 Opplæring 17 Høge fondsmidlar Den overordna økonomiske situasjonen i opplæringssektoren vert vurdert som god. Om lag sju av ti skular hadde balanse eller overskot i rekneskapen i Samla disponerer skulane frie fondsmidlar på over 100 mill. kr. Nokre skular har også bunde fondsmidlar til øyremerkte føremål. Enkelte skular har styrt mot overskot over fleire år for å kunna gjera ei større investering. Det finst fleire gode døme på slik praksis. På den andre sida er det eit problem dersom mange skular byggjer seg opp fond over påfølgjande år utan at det er nokon plan for fondsoppbygginga. Det kan gje eit inntrykk av at skulebudsjetta er gode, eller at ein del skular strammar drifta si unødig mykje. Fylkesrådmannen vil difor innføra retningsliner for skulefonda. Dette vert gjort for at skulane meir aktivt skal gjera bruk av midlane dei klarar å leggja seg opp. Dei totale fondsmidlane er, etter fylkesrådmannen si meining, på eit for høgt nivå. Det er budsjettert med at dei totale disponible skulefonda vert reduserte med 10 mill. kr etter at budsjettåret 2014 er gjort opp. Skulebudsjetta 2014 Hordaland ligg høgt på Kostra-statistikken i høve til bruk av midlar til opplæring, samstundes som det vert fleire elevar pr. lærarårsverk. Det kan tyda på at skulane kuttar i breidda av fagtilbod. Dei ekstraordinære tilboda vert færre og ikkje satsa på, medan kjernetilboda, dei vanlege utdanningsprogramma, vert meir effektive. Det indikerer at Hordaland får tynnare fagleg breidde, samstundes som den geografiske breidda er stor. Skulane får tildelt skulebudsjett etter ein modell som er ei blanding mellom stykkprisfinansiering pr. elev og ulike direktetilskot. Dei einskilde skulane får totalbudsjett som skal setja dei i stand til å gje det opplæringstilbodet som er politiske vedteke. Innanfor tildelt budsjettramme har skulane styringsrett og høve til å prioritera slik dei ønskjer. Tabellen nedanfor viser budsjetta for dei einskilde vidaregåande skulane for Skule Budsjett pr. skule i kr Det går fram av tabellen nedanfor at netto driftsutgifter for skulane i Hordaland nærmar seg 1,9 mrd. kr i Hausten 2013 er det elevar i dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Avgjerande for budsjet- Elevtal 611 Os gymnas kr Fana gymnas kr Voss gymnas kr Øystese gymnas kr Tertnes videregående skole kr Tanks videregående skole kr U. Pihl videregående skole kr Langhaugen videregående skole kr Bergen Katedralskole kr Bergen Handelsgymnasium kr Bømlo vidaregåande skule kr Osterøy vidaregåande skule kr Sandsli videregående skole kr Odda vidaregåande skule kr Kvinnherad vidaregåande skule kr Rubbestadnes vidaregåande skule kr Voss vidaregåande skule kr Slåtthaug videregående skole kr Knarvik vidaregåande skule kr Norheimsund vidaregåande skule kr Laksevåg videregående skole kr Arna vidaregåande skule kr Åsane videregående skole kr Årstad videregående skole kr Austrheim vidaregåande skule kr Bergen tekniske fagskole kr Askøy videregående skole kr Fusa vidaregåande skule kr Sotra vidaregåande skule kr Os vidaregåande skule kr Fyllingsdalen videregående skole kr Austevoll vidaregåande skule kr Voss Husflidskule kr Fitjar vidaregåande skule kr Rogne vidaregåande skule kr Bjørgvin videregående skole kr Bergen maritime videregående kr skole 656 Lønborg videregående skole kr Hjeltnes vidaregåande skule kr Stend vidaregåande skule kr Voss jordbruksskule kr Etne vidaregåande skule kr Olsvikåsen videregående skole kr Nordahl Grieg videregående skole kr Garnes vidaregåande skule kr Stord vidaregåande skule kr Totalt alle skular kr

18 18 Opplæring tildelinga er utdanningsprogram og elevtal pr. skule. Driftsutgifter pr. elev varierer dermed mykje, men gjennomsnittleg tildeling i budsjettet er kr pr. elev. Elevteljinga hausten 2013 syner at det er nedgang i elevtalet på om lag 350. Årsaka er mellom anna at fleire elevar teiknar lærekontrakt og at fleire elevar går i private skular. Det er venta ei ytterlegare nedgang i elevtalet hausten 2014 på om lag 80 elevar (SSB-tal). I tillegg er det venta auke i talet på lærekontraktar. Det er difor budsjettert med ei nedgang i ramma til dei vidaregåande skulane på 10 mill. kr hausten Fylkesrådmannen vil koma attende til fordeling av summen på 10 mill. kr på dei ulike skulane når inntaket hausten 2014 er gjennomført. Tiltak for auka gjennomføring I Hordaland er det i gjennomsnitt mellom 750 og 850 elevar som sluttar i vidaregåande opplæring i løpet av skuleåret. Produksjonsskule, vekslingsmodell og studieverkstad er tre tiltak som vert sette i verk for å få fleire til å fullføra vidaregåande utdanning. Produksjonsskulen skal vera eit tilbod til ungdom som har trong for eit alternativt opplæringstilbod for ein kortare periode. Omfanget er i fyrste omgang 45 plassar pr. år. Målsettinga er primært å motivera og kvalifisera ungdommar til å gå tilbake og gjennomføra ordinær vidaregåande opplæring, sekundært å kome ut i jobb. Det er sett av 7 mill. kr til dette tiltaket i Innhaldet i produksjonsskulen skal vera tilbod om utprøving av programområde, i første omgang teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsfag og restaurant- og matfag. Inntaket skal vera løpande gjennom heile året, og deltaking vil vera avgrensa til eitt år. Produksjonsskulen bør lokaliserast uavhengig av ordinære vidaregåande skular. Vekslingsmodellen er eit fireårig opplæringsløp for yrkesfag som fører fram til fag-/sveinebrev. Det gjev same kompetanse som eit ordinært yrkesfagløp, men opplæringa vert organisert på ein annan måte. I hovudmodellen (2+2) går elevane først to år i skule, og er etter det to år som lærling i bedrift. I denne modellen vekslar ein periodevis mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift heilt frå første opplæringsår. Skuleåret 2013/14 er det tilbod om vekslingsløp innan byggfag ved Slåtthaug videregående skole og innan helsefag ved Olsvikåsen videregående skole. Det er totalt 35 elevar ved desse tilboda. Fylkesrådmannen budsjetterer med 1 mill. kr til dette tiltaket. I studieverkstaden kan elevar som ønskjer å styrkja seg fagleg, søkja om plass for kortare eller lengre periodar. Opplæringa skjer i små grupper. Studieverkstad er eit tilbod ved sida av og i tillegg til fag. For komande skuleår er det planlagt å oppretta utvida studieverkstadstilbod ved inntil seks vidaregåande skular i fylket og fylkesrådmannen budsjetterer med 4 mill. kr til dette tiltaket. Andre tiltak For å betra rekrutteringa og heva fagkompetansen er det sett i gang eit program for kompetanseheving for yrkesfaglærarar innan teknikk og industriell produksjon, der det vert gjeve tilbod om fagskuleutdanning innan ulike fag. Det er sett av 2 mill. kr til dette i Fylkeskommunen sitt tilbod innan toppidrett vert utvida når Amalie Skram videregående skole startar hausten Det er budsjettert med 1,5 mill. kr for å dekka meirkostnaden med denne satsinga. Til døvetolketenesta i skulen, som Nordahl Grieg videregående skole er knutepunktskule for, er budsjettet auka med 4 mill. kr. På grunn av auka variasjon i tilbodet til døve elevar er det tilsett fleire døvetolkar. Det er budsjettert med 1 mill. kr til å førebu oppstart ved Amalie Skram videregående skole som skal opna hausten Til førebuing av oppstart av dei to nye skulane på Voss er det også budsjettert med 1 mill. kr. 3 mill. kr er sett av til nye leigekontraktar til undervisningslokale. I tillegg har det for eksisterande kontraktar vore noko prisoppgang utover vanleg prisvekst. Det vil i tida framover vera auka trong for leigeareal til mellombels erstatning for skular som er under ombygging. Forutan den vedtekne skulebruksplanen skjer det endringar i skulestruktur som følgje av den pågåande endringa i elevtal i fylket. I tillegg endrar strukturen seg med endringar i søkinga til elevane. Denne utviklinga skjer kontinuerleg og endrar struktur og tilbodsomfanget i Hordaland. Det er til dømes naturleg at dette vil føre til at ein del tilbod får så få elevar at det ikkje er forsvarleg å starta desse opp. Fylkesrådmannen legg til grunn ein effekt av dette på 3 mill. kr i budsjettet for Elevtal Ungdomskulla (16-18 år) som søkjer vidaregåande skular i Hordaland har eit toppnivå skuleåret 2012/13 med personar. Fram til 2015/16 er det venta nedgang til personar, og ned til i 2019/20. I tillegg til dei vel elevane i fylkeskommunen sine vidaregåande skular er det no om lag elevplassar ved dei private vidaregåande skulane i Hordaland.

19 Opplæring 19 Dei aller fleste elevplassane til dei private vidaregåande skulane er på studiespesialiserande utdanningsprogram, og dei fleste av desse ligg i Bergen sentrum. I Bergen sentrum er nesten 1/3 av elevplassane ved private skular. Tilgangen på læreplassar og talet på formidla lærlingar vil også påverka behovet for elevplassar ved dei vidaregåande skulane. Talet på nye lærekontraktar i 2013 er 2 230, om lag 5 % auke frå Fagskuleutdanning Hordaland fylkeskommune har 7 offentlege fagskular med ulike fagskuletilbod som byggjer på fullført vidaregåande skule med fagbrev eller på realkompetanse og praksis. I samband med handsaminga av skulebruksplanen vart det vedteke å slå saman fagskuleverksemda slik at det i framtida vil vere ein teknisk og maritim fagskule og ein fagskule innan helsefaga. Undervisningstilboda skal framleis leggjast til fleire vidaregåande skular. Det er budsjettert med brutto utgifter på vel 92 mill. kr til fagskulane i Spesialundervisning Til spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring vert det budsjettert med 330,4 mill. kr i 2014, nær 58 mill. kr meir enn i år. Midlane vert nytta til undervisningstimar og elevassistentressurs. Dei siste åra har talet på elevar som søkjer om inntak på særskilt grunnlag auka. Talet på elevar som går i mindre grupper har også auka dei siste åra. I 2014 er det innanfor ramma til spesialundervisning, sett av 42,2 mill. kr til ekstern spesialundervisning, 1,2 mill. kr meir enn i Fagopplæring Til fagopplæring lærlingordninga vert det budsjettert med vel 298 mill. kr i 2014, ein auke på 22 mill. kr frå Budsjettet til lærlingtilskot er på 225,7 mill. kr, 8,4 % meir enn i Hittil i år er det teikna nye lærekontraktar, vel 100 fleire enn i Det vert budsjettert med vekst på ytterlegare 100 nye lærekontraktar i Det er vidare sett av kr til Yrkesopplæringsnemnda, 19,4 mill. kr til fagprøvar og 10,7 mill. kr opplæring av lærlingar der bedriftene sjølve ikkje tek seg av teoriopplæringa. Vaksenopplæring Utviding av vaksenretten og bruk av denne har ført til auka etterspurnad etter realkompetanse-vurdering og vaksenopplæring. Budsjettet er på ca. 32 mill. kr i 2014, ein auke på 1 mill. kr frå Vedlikehald Til ekstraordinært vedlikehald er det sett av 15,5 mill. kr i Tilsvarande sum i 2013 er 15,2 mill. kr. Til driftsleiartenesta i fylkeskommunen er det budsjettert med 56,9 mill. kr i 2014, som er 3,1 mill. kr meir enn i Digital skule og læremiddel Til satsinga Digital skule er det sett netto av 23,9 mill. kr, 0,7 mill. kr mindre enn i Posten gratis læremiddel er budsjettert med 8,2 mill. kr i 2014 etter at 17,5 mill. kr er fordelt på skulebudsjetta. Samla løyving til dette er dermed 25,7 mill. kr på nivå med løyvinga for Løyvinga til skulebibliotek er auka med 15,3 % frå 2013 til 7,9 mill. kr. Andre føremål Til senter for utdanning og yrkesrettleiing er det budsjettert med vel 4 mill. kr i Butilbod for elevar ved knutepunktskulen for døve Nordahl Grieg videregående skole er ført opp med 2,6 mill. kr, tilskot til private skular er budsjettert med 1,4 mill. kr, til samarbeid skule/næringsliv er det sett av vel 1,5 mill. kr og til drifta av Manger folkehøgskule er det netto budsjettert med ca. 2,8 mill. kr i Fengselsundervisninga er budsjettert med 24,3 mill. kr i 2014 finansiert med statstilskot på same sum.

20 20 Tannhelse 270 mill. kr til tannhelsetenesta i 2014 Samla driftsbudsjett for den fylkeskommunale tannehelsetenesta vert på 269,9 mill. kr i 2014, 9 mill. kr meir enn i Samanlikna med ei direkte vidareføring av 2013-nivået er dette ein reduksjon på 5 mill. kr. Fylkeskommunen sine netto driftsutgifter til tannhelse vert på 182 mill. kr. Takstane for vaksne betalande pasientar vert auka med 3 % og ligg no på landsgjennomsnittet. Det nye Tannhelsesetenestas kompetansesenter vest (TK Vest) avdeling Hordaland som opna 15. august 2012, vil innan utgangen av 2013 ha tilsett spesialistar i alle stillingar vert første året med full bemanning av senteret. TK Vest skal gje eit fullverdig tilbod om spesialistbehandling til innbyggjarane i Hordaland. Nokre tannklinikkar som i 2013 er vedtekne lagde ned, vil gje innsparingar på tannhelsebudsjettet. Arbeidet med å endra klinikkstruktur held fram i Tannlegevakten i Bergen må flytta frå dagens lokale innan Det er sterkt ønskeleg med ei samlokalisering av Legevakten og Tannlegevakten også i framtida. Nye areal til Tannlegevakten vil medføra auka husleige kr pr år. Kompetansesenter Tannhelsetenestas kompetansesenter Vest (TK Vest) Hordaland får eit brutto budsjett på 23 mill. kr i Det er venta at senteret får auka inntening i 2014 i samband med ansvaret senteret har for å behandla born fødde med leppe-, kjeve-, ganespalte. Ansvaret for denne spesialiteten omfattar området frå Finnmark i nord til og med Rogaland i sør. TK Vest sine oppgåver er: Spesialistbehandling av tilviste pasientar frå både offentlege og private tannlegar, og rådgjeving til tannhelsepersonell ute i fylket Klinisk forsking i nært samarbeid med UiB Klinisk trening av spesialistkandidatar i nært samarbeid med UiB Fylkeskommunen må dekka lønsutgifter til spesialistane, men får og inntektene frå behandlinga. Staten vil ha ansvaret for å finansiera spesialistutdanning og forsking. Utfordringar Tannhelsetenesta møter ei rekkje utfordringar. Her kan nemnast: God rekruttering, men tannlegar og tannpleiarar sluttar etter kort tid i stillingane, særleg i distrikta Etablering av ein rasjonell klinikkstruktur Område med sterk befolkningsvekst trong for auka bemanning. Rekruttering Dei siste åra har det vore lettare å rekruttera tannlegar og tannpleiarar til klinikkar i distrikta i Hordaland. Det er no tilsett tannhelsepersonell i tilnærma alle stillingar. Utfordringa er no å få tannlegane og tannpleiarane til å stå i stillingane. Rasjonell klinikkstruktur Tannhelsetenesta i Hordaland har dei siste 20 åra hatt ei halvering av tal tannklinikkar. I 1990 var det over 120 offentlege tannklinikkar i fylket, og pr. oktober 2013 er det 60. Dei viktigaste grunnane til dette er betre og enklare infrastruktur i fylket og ei markert betring i tannhelsa. Større tannklinikkar med eit godt fagleg og sosialt miljø er heilt avgjerande for å rekruttera gode tannlegar og tannpleiarar. Ei samlokalisering av småklinikkar vil gjera det mogeleg å få ei betre fordeling av tannhelsepersonell og ei betre oppgåvefordeling mellom tannlege og tannpleiar. Folkehelse Tannhelsa til barn og ungdom i Hordaland er på nivå med resten av landet unntatt for 18-åringar. Tannhelsa til 18-åringane i Hordaland ligg framleis under gjennomsnittet for fylkeskommunane i Noreg. Tannhelsetenesta i Hordaland har utarbeidd ein strategi for folkehelsearbeidet, og vil setja i verk tiltak for betra tannhelsa til dei prioriterte gruppene i fylket. For å få dette til må talet på tannpleiarar i den offentlege tannhelsetenesta auka. Målet er at forholdet mellom tannlegar og tannpleiarar skal vera 3 : 1. Vekst i folketalet I enkelte område i fylke har folkevekst ført til at tannlegebemanninga er for låg i høve til oppgåvene. Det må over tid flyttast lønsmidlar frå område med redusert folketal til område med vekst i tal innbyggjarar. I Fana/Ytrebygda bydel i Bergen er det trong for å styrkja tannhelsetilbodet grunna sterk folkeauke. Det same gjeld i Os, på Askøy og på Sotra.

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen 2009 2012. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2012 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 1 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2012 2 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006

Årsbudsjett 2007. Økonomiplan 2007-2010. Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlag frå 4. oktober og 1. november 2006 Årsbudsjett 2007 Økonomiplan 2007-2010 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2006 og revidert

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011

DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 DRIFTSBUDSJETT ÅRSBUDSJETT 2011 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJON Budsjett 2010 Budsjett 2011 Tal i heile 1000 kr Endring % 400 Politisk styring Brutto driftsutgifter

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Talbudsjett 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Talbudsjett 1. november 2012 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer