Årsbudsjett Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005"

Transkript

1 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005

2 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt Tilleggsnotat (revidert budsjettgrunnlag) vert lagt fram i november, etter at statsbudsjettet (14. okt.) og revidert statsbudsjett (ny regjering) er lagt fram. Budsjetthandsaming: fylkesutvalet november fylkestinget desember Utarbeidd av: Informasjonstenesta Utgjevar: Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks Bergen Bergen 4. oktober 2005 Gateadr: Agnes Mowinckels gate 5 Tlf: (informasjonstenesta) Faks: (informasjonstenesta) Internettadresse:

3 Fylkesbudsjettet økonomiplan Innhald Samlemeldingar: Balanse i fylkesøkonomien auka driftsrammer, 50 mill. kr av driftsinntektene til investeringar... 5 Investeringar : 1 226,8 mill. kr Oversikt årsbudsjett Kultur: 171 mill. kr til kultur og idrett Utdanning: Ny stor vekst i elevtalet i 2006 Olsvikåsen videregående skole opnar Tannhelse: Tannhelsedistrikta vert eigne resultateiningar frå 2006 samla budsjett på årets nivå Tannhelsedistrikt i Hordaland Samferdsel: Tredje år på rad utan takstauke, løyver 3 mill. kr meir til fylkesvegane Regional utvikling: Set inn 3 mill. kr til nye satsingar innan regional utvikling Politikk, administrasjon, fellesutgifter: 174 mill. kr til politiske organ og administrasjon Investeringar: Investeringar på 1 226,8 mill. kr i åra Investeringsoversyn Investeringar på 225,4 mill kr i Investeringsoversyn Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

4 Føreord Dette samandraget byggjer på fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag frå 4. oktober Samandraget er utarbeidd av informasjonstenesta i samarbeid med økonomiavdeling. Samandraget og heile budsjettgrunnlaget er også tilgjengeleg på internett: Ansv. redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge

5 Fylkesbudsjettet innleiing Fylkesbudsjettet for 2006, budsjettgrunnlag pr. 4. okt. 2005: Balanse i fylkesøkonomien auka driftsrammer, 50 mill. kr av driftsinntektene til investeringar Balansen i fylkesøkonomien er gjenoppretta etter at tidlegare underskot vert dekka inn i løpet av Fylkeskommunen får ein positiv effekt ved at det kan setjast inn meir midlar til driftsoppgåvene samstundes som det vert nytta vesentlege summar frå driftsinntektene til investeringar. Hordaland fylkeskommune kan i 2006 auka løyvingane til prioriterte område som vidaregåande opplæring, kollektivtrafikk, vegvedlikehald, regional utvikling og kultur. For neste år vert det også budsjettert med 50 mill. kr frå driftsinntektene til investeringar. Den økonomiske situasjonen for Hordaland fylkeskommune er endra frå underskotsposisjon til økonomisk kontroll dei siste åra. Rekneskapen for 2004 viste for fyrste gong på mange år overskot. Rekneskapsprognosen etter 2. tertial tyder på at det i 2005 også går mot overskot i fylkeskommunen sin rekneskap. Fylkesrådmannen meiner difor at 2006 kan verta eit vendepunkt der ein går frå ein negativ underskotsspiral til ein positiv spiral med driftsmidlar til finansiering av investeringar. Handlefridomen er dermed på mange måtar attvunnen, heiter det i budsjettgrunnlaget for 2006 som fylkesrådmannen la fram 4. oktober. Hordaland fylkeskommune er inne i ein periode med stor vekst i elevtalet i vidaregåande opplæring og iverksetjing av «Kunnskapsløftet» vil krevja midlar. Jamvel om opplæringsbudsjettet er styrkt vesentleg, må det også effektivisering og omprioritering til. Handlefridom attvunnen I budsjettet for 2005 vert siste del av det akkumulerte rekneskapsunderskotet dekka inn. Dette lettar situasjonen for 2006 og understrekar kor viktig det er å koma ut av den vonde spiralen med tyngjande underskot. I 2006 kan ein pusta noko lettare, og dette viser att på fleire område i budsjettforslaget, heiter det i budsjettgrunnlaget. I budsjettgrunnlaget har fylkesrådmannen sett av 50 mill. kr av driftsmidlane til å finansiera investeringar. «Dette er viktig å merka seg når ein skal vurdera den økonomiske utviklinga for Hordaland fylkeskommune. Det er svært mange år sidan det har vore mogeleg å budsjettera med driftsmidlar til finansiering av investeringar. Dette understrekar på ein god måte kor viktig det er å koma ut av underskotsposisjonen ein har vore i. For 2006 maktar ein å nytta om lag same sum som dei siste åra har gått til underskotsdekking, til å finansiera investeringar. Dette lettar igjen behovet for lånemidlar og dermed på sikt rente- og avdragsbelastninga,» skriv fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen meiner difor at 2006 kan verta ei vendepunkt der ein går frå ein negativ underskotsspiral til ein positiv spiral med driftsmidlar til finansiering av investeringar. Handlefridomen er på mange måtar attvunnen. Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

6 Fylkesbudsjettet innleiing 2006-budsjettet I budsjettgrunnlaget for 2006 og økonomiplanen for , legg fylkesrådmannen mellom anna opp til: 32 mill. kr til heilårsdrift av dei nye klassane som vart oppretta hausten 2005, pluss 18 mill. kr til nye klassar frå hausten Olsvikåsen videregående skole opnar hausten mill. kr meir til skulebiblioteka Lønsbudsjetta til vidaregåande skular vert kutta med 15,8 mill. kr (ca. 1,3 %) i høve til budsjettering med alle tillegg 9 mill. kr i innsparing ved felles undervisning i visse fag for yrkesfagklassar Takstfrys ingen auke i billettprisane for reiser med buss og båt, billettprisane vert dei same for fjerde året på rad Vel 4 mill. kr meir (realvekst på 3 mill. kr) til vedlikehald av fylkesvegar Løyvinga til drift av Tusenårsstaden i Hardanger vert auka med 1 mill. kr til 2,3 mill. kr Tilskot til fylkesidrettsanlegg aukar med 1 mill. kr til 3,2 mill. kr kr i tilskot til båthall ved Hordamuseet 3 mill. kr til nye satsingar innan regional utvikling 3 mill. kr til registrering av fylkeskommunen sin bygningsmasse for langsiktig planlegging av vedlikehald mill. kr til investeringar i perioden Tilbygg Åsane gymnas ferdig i Tilbygg til Knarvik vidaregåande skule ferdig i Ny vidaregåande skule på Sørås ferdig i mill. kr til Jondalstunnelen i Kultur Kultur- og idrettsbudsjettet til Hordaland fylkeskommune i 2006 vert på 171 mill. kr i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Direkte samanlikna med 2005-budsjettet viser budsjettet for 2006 ein auke på nærare 42 mill. kr. Men over 33 mill. kr av denne auken skriv seg frå at spelemidlar til idrett og kulturhus i 2006 vert budsjettert med like høg sum som fylkeskommunen faktisk har fått i På 2005-budsjettet var berre om lag halvparten av tildelt sum budsjettert. Løyvinga til drift av Tusenårsstaden i Hardanger som skal opna i januar 2006, er ført opp med 2,3 mill. kr, ein auke på 1 mill. kr frå i år. Tilskotet til fylkesidrettsanlegg vert også auka med 1 mill. kr til 3,2 mill. kr. Statstilskotet til den kulturelle skulesekken er ført opp med 10 mill. kr, ein auke på 2,5 mill. kr. Fylkeskommunen aukar si eiga løyving til driftsoppgåvene med skulesekken med kr til 1 mill. kr. I tilskot til ny båthall ved Hordamuseet er ført opp kr, og det vert føreslege kr meir til rådgjevingstenesta for faste kulturminne. Budsjettet til kulturlandskapssenteret er styrkt med kr i samband med at to tidlegare prosjektstillingar vert lagde til senteret. Ei rekkje tiltak som i 2005 har fått tildelt stønad frå sekkepostar, er i 2006 førde opp som eigne postar i budsjettet. Dette har ført til tekniske omleggingar i budsjettet og samlepostane er reduserte om lag med tilsvarande summar. Utdanning Budsjettet for vidaregåande opplæring vert i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag på mill. kr i 2006, ein auke på 6,6 % i høve til årets budsjett. Denne store veksten heng saman med større elevkull og fleire elevar i dei vidaregåande skulane. Hausten 2005 var det vel 600 fleire elevplassar enn året før, og talet vil auka med ytterlegare knapt 600 til hausten Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

7 Fylkesbudsjettet innleiing Den nye Olsvikåsen videregående skole som opnar hausten 2006 vil ta ein del av elevveksten. Driftskostnaden med dei nye klassane som vart oppretta i haust vert på 32 mill. kr i Fylkesrådmannen budsjetterer også med 18 mill. kr til oppretting av nye klassar hausten Fylkeskommunen overtok 1. august i år Bjørkåsen videregående skole frå staten. Skulen vart frå same tid slegen saman med Slåtthaug videregående skole. Dei 17,7 mill. kr som staten overførte i samband med overtaking er for 2006 budsjettert med 15,5 mill. kr til Slåtthaug vgs og 2,2 mill. kr OT/PPT (Oppfølgings- og pedagogiskpsykologisk teneste) som er tilført 3,5 stillingar i samband med overtakinga. Omfanget av privatisteksamen i fag i vidaregåande skule har auka vesentleg. I budsjettet for 2006 er det rekna med 6 % auke i talet på privatistar. Budsjettet for denne tenesta vert i 2006 budsjettert opp med 2,8 mill. kr. Budsjettet for fagprøvar vert auka med 1 mill. kr i Til «Skoleportalen», som er nettstad for vidaregåande opplæring i Hordaland, vert det budsjettet med auke på 0,5 mill. kr. Det vert budsjettert med 1 mill. kr meir til biblioteka ved dei vidaregåande skulane. I 2005 har kvar skule kr til skulebibliotek, noko som er for lite for halda høvelege bibliotek på skulane. Til nattevaktstilling ved internatet ved Hjeltnes gartnarskule er det sett av kr, og same sum er sett av til tilsyn ved Voss jordbruksskule sitt internat. Løyvinga til Manger folkehøgskule er redusert med kr i samsvar med tidlegare fylkestingsvedtak. Av omsyn til den samla budsjettramma er det naudsynt å redusera lønsbudsjetta på skulane med 15,8 mill. kr, om lag 1,3 %, i høve til budsjettering med alle tillegg. Vidare vert det lagt til grunn ei innsparing på 9,0 mill. kr ved at skular som har fleire parallellar innan VkI og VkII i yrkesfag slår saman klassar i visse fag. I alt reduserer desse to tiltaka budsjettet med 24,8 mill. kr. Tilsvarande er gjort for 2005 då reduksjonen samla er på 31 mill. kr. Innanfor utdanningskapitlet er det som oppfølging av handlefridomsprosjektet i gang fleire prosjekt med sikte på effektivisering, klargjering av ansvarsområde og endra arbeidsformer. Fylkesrådmannen har ikkje rekna inn effekten av tiltaka i budsjettgrunnlaget for 2006, men vil koma attende til dette når resultata ligg føre. Tannhelse Driftsbudsjettet for den offentlege tannhelsetenesta (DOT) i Hordaland vert i 2006 på same nivå som i år, og er ført opp med 185,6 mill. kr i fylkesrådmannen sitt budsjettutkast. Frå og med 2006 vil dei fem tannhelsedistrikta som fylket er delt inn i, verta eigne resultateiningar med budsjettansvar. I 2006 vil tannklinikkane Bønes og Ortun verta lagde ned og erstatta av ein ny klinikk i Fyllingsdalen. I løpet av første halvår 2006 vil breiband og digitalt røntgenutstyr vera på plass ved alle tannklinikkane. Frå 1. juli 2005 fekk pasientar ved rusinstitusjonar rettar etter lov om tannhelsetenesta, og fylkeskommunen og kommunane får tilført midlar frå staten til oppgåva. Fylkeskommunen har etablert tannhelseteneste for rusmisbrukarar i samarbeid med Strax-huset i Bergen. Takstane for uprioriterte klientar (vaksne frå 20 år) som betaler sjølv vert auka med 2 % frå Tannhelsa til born og ungdom er framleis dårlegare i Hordaland enn gjennomsnittet for landet. Budsjettet til tannhelsetenesta vert pressa ved auke i talet på prioritert klientell, færre betalande vaksne pasientar, nye og dyrare fyllingsmateriale og auka krav til miljø og tryggleik. Talet på born og unge mellom 1 og 18 år aukar med 1000 personar årleg i perioden Veksten er særleg stor i ungdomskulla og kjem hovudsakleg i store delar av Bergen og dei næraste grannekommunane. Talet på eldre, uføre og langtidssjuke som har rett til offentleg tannhelsehjelp, endrar seg lite i perioden. På grunn av reduksjon i talet på tannlegar og ledige stillingar i distrikta går talet på vaksne betalande pasientar ned, men takstauke har kompensert for dette dei siste åra. Rekrutteringssituasjonen for tannlegar har betra seg sidan dei vanskelege åra rundt hundreårsskiftet. Men det er framleis svært vanskeleg å få tannlegar til klinikkar i Indre Hardanger og i Sunnhordland. Fylkeskommunen prøver no å rekruttera tannlegar frå EU-land, særleg Tyskland. Samferdsel Det skal vera like billeg å reisa med buss og båt i Hordaland i 2006 som i år. Neste år vert tredje Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

8 Fylkesbudsjettet innleiing året på rad utan takstauke, slik at billettprisane vert dei same som dei har vore sidan 1. januar Dette går fram av fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for Hordaland fylkeskommune for Samferdselsbudsjettet for 2006 er på 572,9 mill. kr, 3,2 % auke frå i år. Av dette går 89,8 mill. kr til vedlikehald av fylkesvegane. 334 mill. kr er tilskot til kollektivtrafikken, 114,9 mill. kr går til skuleskyss og 33,5 mill. kr gjeld transportordninga for funksjonshemma. Løyvinga til vedlikehald av fylkesvegane får ein realvekst på 3 mill. kr i Løyvinga skal aukast med ytterlegare 2 mill. kr i Prøveordninga «Trygt heim for ein 50-lapp» vert vidareført neste år og løyvinga aukar frå kr til kr. Takstfrysen neste år vil kosta fylkeskommunen 7 mill. kr i auka tilskot til kollektivtrafikken. Samla vil fylkeskommunen sitt tilskot til kollektivtrafikken i Hordaland verta på 334,4 mill. kr i 2006, ein auke på vel 12 mill. kr frå i år. Det er lagt til grunn at ruteomfanget skal oppretthaldast på dagens nivå i Tilskotet til fylkesvegferjer er ført opp med 12,5 mill. kr i 2006, ca. 1 mill. kr meir enn i år. Løyvingane skuleskyss og transportordninga for funksjonshemma vert om lag som i Det er budsjettert med at fylkeskommunen må auka tilskotet til rutelaga med 6,4 mill. kr i 2006 som følgje av redusert pris, utvida bruksområde og meir bruk av ungdomskort. Samstundes vert det rekna med at samordninga av ungdomskort og skulereisekort vil gje ei innsparing på 4 mill. kr i skuleskyssen til vidaregåande skular. Netto kostnad med utvida ungdomskortordning vert då 2,4 mill. kr. Regional utvikling Hordaland fylkeskommune skal løyva 3 mill. kr til nye satsingar innan regional utvikling i 2006, føreslår fylkesrådmannen. Dei nye satsingane er: Program for lokalsamfunnsutvikling (kr ) Program for samarbeid mellom vidaregåande skular og næringsliv og lokalsamfunn (kr ) Satsing på nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen gjennom finansiering av eit professorat (kr ) Fylkesrådmannen budsjetterer med ca. 142,8 mill. kr til regional utvikling i Om summen vert så stor, er avhengig av at dei statlege overføringane til regional utvikling og nyskaping og til næringsretta utviklingstiltak vert på same nivå som i 2005 i alt 117,5 mill. kr. For 2006 vert det budsjettert med 50 mill. kr frå staten til regionalt utviklingsprogram og 67,5 mill. kr næringsretta utviklingstiltak som kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Desse summane vert ikkje endeleg klare før statsbudsjettet for 2006 er vedteke. I budsjettutkastet har fylkesrådmannen ført opp 80,9 mill. kr til næringsføremål, 50 mill. kr til regionalt uviklingsprogram, 1,8 mill. kr til fylkesplanprogrammet, kr til miljø- og naturføremål, kr til Europakontoret og kr til vestlandssamarbeidet. Det er også budsjettert med 8,5 mill. kr av konsesjonskraftmidlane til viktige regionale utviklingsprosjekt. Av denne summen er 4,5 mill. kr fordelt tidlegare. Løyvinga til Hordaland reiseliv vert auka med kr til 1,29 mill. kr, og tilskotet til Fiskeriforum vest er ført opp med kr ein auke på kr. Politikk og administrasjon Budsjettet til politiske organ og administrasjon er sett opp med brutto driftsutgifter på 174,6 mill. kr i Løyvinga til dei politiske organa går ned med knapt 1,5 mill. kr til 24,9 mill. kr. Årsaka til reduksjonen er at det i 2006 ikkje er løyvingar til val. Budsjettet for fylkesadministrasjonen er på 134,1 mill. kr, ein vekst på ca. 11 mill. kr frå Til omstillingsarbeidet som oppfølging av «Prosjekt handlefridom» er det ført opp 2,5 mill. kr. Til innkjøpsprosjekt er det sett av 0,5 mill. kr og det er sett av 0,5 mill. kr ekstra til drift av datasystem for vidaregåande opplæring. Forsikringspremiane og driftsutgiftene til IT aukar noko, og det same gjer lønsutgiftene i samband med heilårsverknad av nye stillingar som er tekne i bruk i år og tre nye stillingar som er føreslegne oppretta i Ein ny budsjettpost er 3 mill. kr til kartlegging av fylkeskommunen sin bygningsmasse for langsiktig planlegging av vedlikehald. Dei nye stillingane det vert budsjettert med er ei ved fylkesrevisjonen, ei hos fylkesbyggesjefen og ei ved fagopplæringskontoret. Lønsavsetjingar Til lønsavsetjingane er det ført opp 82,3 mill. kr i Dette er midlar som i budsjettåret vert fordelte til institusjonar og skular og skal dekka lønsmeirutgiftene ein reknar med. Det vert lagt til grunn ein lønsvekst på 3,75 % frå 2005 til Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

9 Fylkesbudsjettet innleiing I summen på 82,3 mill. kr er inkludert midlar til pensjonskostnader som ikkje er budsjettert på skular og i tannhelsetenesta. Frie inntekter Dei frie inntektene til fylkeskommunen er for 2006 budsjettert med 1 767,7 mill. kr i skatt og 1 076,9 mill. kr i rammeoverføring frå staten, i alt 2 844,6 mill. kr. Samla er det 135,3 mill. kr meir enn i Gjeld, renter og avdrag Brutto renteutgifter er budsjettert til 65,34 mill. kr i 2006, om lag 2,8 mill. kr meir enn for Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2006 vil ha ei brutto lånegjeld på om lag 1 730mill. kr. Renteinntekter på bankinnskot er sett til 6,5 mill. kr i Det er inntektsført 6,3 mill. kr i renterefusjon frå staten. Det sistnemnde gjeld renterefusjon for lån til Sund vidaregåande skule, Stord vidaregåande skule og Olsvikåsen videregående skole. Avdrag på lån er ført opp med 69,46 mill. kr i 2006, mot 66,0 mill. kr i Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at netto lånegjeld aukar frå mill. kr ved utgangen av 2005 til mill. kr ved utgangen av Dette opplegget medfører ein gjennomsnittleg årleg auke i lånegjelda på 156,5 mill. kr eller 8,0% pr. år i perioden. Det er vesentleg meir enn venta prisauke og medfører at gjeldsbelastninga aukar i perioden. Underskotsdekking Fylkeskommunen sine underskot frå tidlegare år vert etter planen ferdig inndekka i 2005, og det er ikkje ført opp utgifter til nye underskot i perioden. Eidfjordavtalen Fylkeskommunen overlet på midten av 80-talet sin eigardel på 35% i Eidfjord-nord til BKK / SKL. Som kompensasjon skal ein frå og med 2005 få utbetalt 1 øre pr. kwh. i 1985-prisnivå, rekna etter fastkraftproduksjonen. Det er budsjettert med 16 mill. kr i inntekt i Årsbudsjett 2006 Budsjettgrunnlaget for 2006 har ei samla driftsramme på mill. kr. Skatteinntekter og rammetilskot er på mill. kr, inntekter på dei ulike tenesteområda utgjer 604 mill. kr og renteinntekter 13 mill. kr. I budsjettgrunnlaget er det rekna med 3 256,6 mill. kr til drift av dei ulike tenesteområda, 134,8 mill. kr til renter og avdrag på lån, 50 mill. kr i driftsmidlar til investeringar, 15 mill. kr til Hardangerbrua og 5 mill. kr i avsetjingar. Samla utgifter er dermed mill. kr. Investeringsbudsjettet for 206 er på 225,4 mill. kr. Driftsbudsjettet fordeler seg slik: Utdanning 1 857,8 mill. kr (57 %), samferdsel 572,9 mill. kr, tannhelse 185,6 mill. kr, kultur 171,0 mill. kr, regional utvikling 142,9 mill. kr, politiske organ og administrasjon 174, 6 mill. kr, fellesfunksjonar 66 mill. kr og lønsavsetjingar m.m. 85,7 mill. kr. Investeringar 2006 Hordaland fylkeskommune skal nytta 225,4 mill. kr til investeringar i 2006 føreslår fylkesrådmannen i budsjettgrunnlaget, 22 mill. kr meir enn i år. Investeringane i til fylkesvegar aukar med 22 mill. kr til 54 mill. kr, og det vert nytta 10 mill. kr meir enn i år til vidaregåande skular. Innan kultursektoren går løyvinga ned frå 22,4 mill. kr til 10,9 mill. kr. For 2006 er det ført opp 138,0 mill. kr til investeringar i vidaregåande skular. Olsvikåsen videregående skole i Bergen skal takast i bruk neste haust og får restløyving med 45 mill. kr. Til Sørås videregående skole er forslaget 7 mill. kr. Til tilbygg ved Åsane gymnas er det ført opp 34 mill. kr. Og til tilbygg ved Knarvik vidaregåande skule 5 mill. kr. Det vert budsjettert med 16 mill. kr til ombyggingsarbeid i skulesektoren i 2006, ein auke på 6 mill. kr frå i år løyvinga der dermed dobla dei to siste åra. Det er ført opp 10,9 mill. kr til kulturføremål i Av denne summen går 10,4 mill. kr til 1. byggjesteg av fellesmagasin i Salhus (for musea). Største løyving på fylkesvegbudsjettet er 20 mill. kr til Jondalstunnelen. 7,5 mill. kr går til utbetring av vegen over Nesheimfjellet (Vaksdal og Voss kommunar). Utfordringar i økonomiplanperioden I den nye økonomiplanen er det sett av netto driftsresultat på 70 mill. kr i 2006 og 90 mill. kr kvart av åra resten av perioden. Underskota frå tidlegare år vert etter planen ferdig inndekka i I netto driftsresultat for perioden inngår kvart år overføringar av 50 mill. kr av driftsmidlar til investeringsprosjekta og 5 mill. kr til styrking av likviditetsreserven. I tillegg kjem utlåna til Hardangerbrua AS på 15 mill. kr i 2006 og 35 mill. kr åra etterpå. Føresetnadene som er nytta medfører eit netto driftsresultat for åra på 2 2 1/2% av driftsinntektene. Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

10 Investeringar Hovudutfordringane i økonomiplanperioden kan oppsummerast slik: Stor årleg vekst i talet på åringar fram til og med 2007 Aukande lånegjeld som følgje av høge investeringar Takstfrys i kollektivtrafikken Etterslep i vegvedlikehaldet Utviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperioden er usikker. Med dei inntektsføresetnadene som er nytta, viser samla frie inntekter for Hordaland fylkeskommune ein årleg vekst på 1,5 prosent i 2007, 0,9 prosent i 2008 og 0,4 prosent i Investeringar : 1 226,8 mill. kr Hordaland fylkeskommune sine samla investeringar i komande økonomiplanperiode ( ) vert på 1 226,8 mill. kr, i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Investeringsramma for fireårsperioden er dermed ca. 112 mill. kr høgare enn opplegget for åra Auken fordeler seg med 70 mill. kr meir til fylkesvegar, 23 mill. kr meir til vidaregåande skular og 19 mill. kr meir til tannhelsetenesta. 720,9 mill. kr, 58,8 % av samla sum, skal investerast i vidaregåande skular. 374,3 mill. kr (30,5 % av totalen) går til fylkesvegar, 53,2 mill. kr til tannhelsetenesta og 22,4 mill. kr til kultursektoren. Ein ny post på investeringsbudsjettet er 1 mill. kr årleg til næringsføremål. Utkastet til økonomiplan legg opp til størst investeringar i 2008 med 501,6 mill. kr. For 2006 er det ført opp 225,4 mill. kr til investeringar, ca. 22 mill. kr meir enn i år. Vidare vert det budsjettert med 221,0 mill. kr i 2007 og 278,8 mill. kr i Dei høge investeringane i 2008 heng saman med store summar til Sørås videregående skole (150 mill. kr) og Jondalstunnelen (187,6 mill. kr) dette året. 945,9 mill. kr av investeringane skal finansierast med lån, 64 mill. kr med fondsmidlar, 16,9 mill. kr med statstilskot og 200 mill. kr med driftsmidlar. Den store auken i investeringsramma for fylkesvegar gjeld i hovudsak Jondalstunnelen med 65 mill. kr. Innan skulesektoren vert løyvinga til ombyggingsarbeid dobla frå 10 mill. kr årleg i år til 20 mill. kr i frå 2008, og løyvinga til inneklima- og brannsikringstiltak aukar frå 12 til 15 mill. kr årleg. Auka løyving til tannhelsetenesta heng saman med tannklinikk til 19,2 mill. kr i nybygget for Det odontologiske fakultetet i Bergen. Olsvikåsen videregående skole skal stå ferdig i Den nye Sørås videregående skole i Bergen har vore planlagt ferdig i 2008, men slik det ser ut no vil den truleg ført verta klar i Ved Åsane gymnas skal tilbygg vera klart i 2007, ved Knarvik vidaregåande skule i 2008 og ved Bergen Handelsgymnasium i Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

11 Investeringar Store postar på investeringsbudsjettet er: Olsvikåsen vidaregåande skule (ferdig 2006) 45,0 mill. kr Sørås videregående skole (ferdig 2009) 287,9 mill. kr Åsane gymnas, utviding (ferdig 2007) 54,0 mill. kr Knarvik vidaregåande skule, utviding (ferdig 2008) 47,0 mill. kr Jondalstunnelen 253,8 mill. kr Ombygging i skulesektoren 74,0 mill. kr Inneklimatiltak/brannsikring 60,0 mill. kr Investeringar i informasjonsteknologi (utdanning, tannhelse, felles) 78,0 mill. kr Meir detaljert omtale av investeringane, sjå side Investeringar Mill. kr , , ,2 225, Diagrammet viser brutto investeringsutgifter for Hordaland fylkeskommune i åra , slik det går fram av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober Investeringane vert særleg store i 2008 med 501,6 mill. kr. Dette året vert det budsjettert med 187,6 mill. kr til Jondalstunnelen og 150 mill. kr til Sørås videregående skole. Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

12 Driftsbudsjett 2006 Hordaland fylkeskommune Oversikt årsbudsjett 2006 (alle tal i 1000 kr) 04-okt 2005 Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Kultur Utgift Inntekt Utdanning Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Til seinare fordeling Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

13 Driftsbudsjett 2006 Mill. kr Kultur Utdanning Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Politiske org. og adm. Fellesfunk. Til seinare fordeling Mill. kr 171, ,78 185,64 572,88 142,89 174,64 66,09 85,65 Grafane på denne sida viser Hordaland fylkeskommune sine driftsutgifter fopr 2006 slik det går fram av budsjettgrunnlaget frå fylkesrådmannen pr. 4. oktober Over er vist fordelinga i millionar kroner, og i grafen under er vist den prosentvise fordelinga på dei ulike føremålskapitla. Utdanning er den største sektoren med 57 % av driftsutgiftene, følgd av samferdsel med 17,6 %. Politiske org. og adm. Regional utvikl. 17,6 % Fellesfunksj. 4,4 % Samferdsel 2,0 % 5,4 % Til seinare fordeling 2,6 % 5,3 % Kultur og idrett Kultur Utdanning Tannhelse Samferdsel Regional utvikling Politiske org. og adm. Fellesfunk. Til seinare fordeling Tannhelse 5,7 % Utdanning 57,0 % Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

14 Kultur og idrett 171 mill. kr til kultur og idrett 1 mill. kr meir til drifta av Tusenårsstaden i Hardanger, 1 mill. kr meir til fylkesidrettsanlegg, kr i tilskot til ny båthall ved Hordamuseet, kr meir til rådgjevingstenesta for faste kulturminne og kr meir til administrasjon av den kulturelle skulesekken, er det største påplussingane og nye tiltaka på kultur- og idrettsbudsjettet neste år. Kultur- og idrettsbudsjettet til Hordaland fylkeskommune i 2006 vert på 171 mill. kr i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Direkte samanlikna med 2005-budsjettet viser budsjettet for 2006 ein auke på nærare 42 mill. kr. Men over 33 mill. kr av denne auken skriv seg frå at spelemidlar til idrett og kulturhus i 2006 vert budsjettert med like høg sum som fylkeskommunen faktisk har fått i På 2005-budsjettet var berre om lag halvparten av tildelt sum budsjettert. Løyvinga til drift av Tusenårsstaden i Hardanger som skal opna i januar 2006, er ført opp med 2,3 mill. kr, ein auke på 1 mill. kr frå i år. Tilskotet til fylkesidrettsanlegg vert også auka med 1 mill. kr til 3,2 mill. kr. Statstilskotet til den kulturelle skulesekken er ført opp med 10 mill. kr, ein auke på 2,5 mill. kr. Fylkeskommunen aukar si eiga løyving til driftsoppgåvene med skulesekken med kr til 1 mill. kr. Budsjettet til kulturlandskapssenteret er styrkt med kr i samband med at to tidlegare prosjektstillingar vert lagde til senteret. Ei rekkje tiltak som i 2005 har fått tildelt stønad frå sekkepostar, er i 2006 førde opp som eigne postar i budsjettet. Dette har ført til tekniske omleggingar i budsjettet og samlepostane er reduserte om lag med tilsvarande summar. Bibliotek og arkiv For 2006 er det sett av 5,32 mill. kr til bibliotektenesta i fylkeskommunen. Dette omfattar drifta av fylkesbiblioteket, bokbåten og prosjektmidlar. Løyvinga til bibliotekprosjekt er ført opp med kr i 2006, tilsvarande sum som i år. Til bokbåtdrifta er det ført opp 1,2 mill. kr, ein reduksjon på kr som heng saman med at Statoil har avslutta avtalen om levering av bibliotektenester til sju oljeplattformer. Det er i denne samanheng løyvinga til bokinnkjøp som vert redusert. Løyvinga til fylkesarkivet er ført opp med 2,88 mill. kr i 2006, tilsvarande sum som i år. Kulturlandskapssenteret Til kulturlandskapssenteret er det budsjettert med 7,2 mill. kr i Summen inkluderer vel 2 mill. kr i oppdragsinntekter slik at den fylkeskommunale løyvinga er 5,1 mill. kr. Budsjettet til kulturlandskapssenteret er styrkt med kr i samband med at to tidlegare prosjektstillingar for Norsk tradisjonsfisk, som vert avvikla som prosjekt ved utgangen av 2005, vert lagde til senteret. Kulturminnevern Budsjettet til kulturminnevern er ført opp med 38,1 mill. kr i 2001, ein auke på ca. 9 %. Auken gjeld i hovudsak større løyving til Tusenårsstaden i Hardanger og tilskot til båthall ved Hordamuseet. Til arkeologiske registreringar er det ført opp 1,61 mill. kr, til kulturminneregistreringar kr og til vern av kulturminne 3,58 mill. kr. Samanlikna med årets budsjett er det vel 1,1 mill. kr meir til vern av kulturminne. Reelt sett er det ingen auke, då det er budsjettert med same sum i statstilskot som det fylket har fått i 2005 ei løyving som var 1,1 mill. kr større enn budsjettert. I løyvinga til vern av kulturminne skal kr gå til fartøyvern. Av denne summen er kr statstilskot og kr fylkeskommunal løyving. Saksmengda på det forvaltningsarkeologiske feltet har dei siste åra vore sterkt aukande. Dette medførar at fylkeskommunen nyttar større del av arkelogstillingane til sakshandsaming. Fylkesrådmannen reduserer inntektene i budsjettet med om lag kr slik at fylkeskommunen har dekning for kostnadene ved den 14 Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

15 Kultur og idrett delen av arkeologverksemda som nyttast til den fylkeskommunale sakshandsaminga. Investeringstilskot Som tilskot til båthall ved Hordamuseet er det ført opp kr, og fylkesrådmannen rår også til at same sum vert løyvd i Museet har før fått kr til forprosjektet. Staten har gjeve kr i tilskot i 2005 til båthallen og tilsegn om 3,06 mill. kr i Fleire museum har søkt om investeringstilskot, men fylkesrådmannen har ikkje funne rom til fleire prosjekt i Ålmenne kulturvernføremål Til kulturvernføremål er det i budsjettet for 2006 forslag om tilskot til 15 organisasjonar, stiftingar og lag. Til saman er det ført opp 1,93 mill. kr i slike tilskot, inkludert investeringstilskotet på 0,65 mill. kr som er nemnt ovanfor. Tilskota til ålmenne kulturvernføremål i 2006: Kroner Fortidsminneforeningen Stiftelsen Bryggen Hardanger Historielag Bjørgvin Kyrkjesogelag Landslaget for bygde- og byhistorie Nord- og Midthordland Sogelag Sunnhordland Sogelag Voss Sogelag Hordaland Sogelag Ætthistorisk institutt Oselvarverkstaden Stiftinga Olav H. Hauge, Ulvik Restaureringsprosjekt Prosjekt Bryggen Bullahuset, Valestrand, Osterøy Investeringstilskot Hordamuseet, Båthall, hovudprosjekt Museumsdrifta I 2006 vert det budsjettert med 30,5mill. kr i tilskot til museum, ein auke på ca. 2 mill. kr frå Museumsstrukturen i Hordaland er lagt om frå 24 museum under den gamle tilskotsordninga til ti konsoliderte museumseiningar. Reformmidlar frå staten som det har kome lite av til Hordaland til no vert innarbeidde i den statlege løyvinga. Både stat og kommunar betalar no tilskot direkte til musea. Dei fylkeskommunale løyvingane aukar samla med nær 2 mill. kr i Fylkesrådmannen har prioritert auka tilskot til Tusenårsstaden i Hardanger (1 mill. kr), auka tilskot til Museum vest og rådgjevingstenesta for faste kulturminne (bygningsvern ved musea). Museum vest får auke på kr der kr er vidareføring av tilskot som vart gjeve til Norges Fiskerimuseum over posten ålmenne kulturføremål i Løyvinga til rådgjevingstenesta for faste kulturminne (bygningsvern ved musea) aukar med kr til kr. Tabell museumstilskot, sjå neste side. Barne- og ungdomsarbeid Tilskotet til barne- og ungdomsarbeid er for 2006 budsjettert med 2,62 mill. kr, kr meir enn i år. Til Hordaland barne- og ungdomsråd vert føreslege auka med kr til kr.,budsjettposten er elles fordelt med 1,25 mill. kr i tilskot til barne- og ungdomsorganisasjonar og kr til prosjektmidlar og særlege tiltak for barn og unge. I tillegg er det sett av kr til ein ungdomskonferanse og kr til ungdommens kulturmønstring. Prosjektet scenekunst i Hordaland er ført opp med kr. Kunstføremål Fellesfinansierte institusjonar Til dei større knutepunkt- og landsdelsinstitusjonane innan kultur budsjetter fylkeskommunen med slikt tilskot i 2006: Nye Carte Blanche 3,12 mill. kr, Hordaland Teater 2,66 mill. kr og Festspillene i Bergen 2,55 mill. kr. Desse kulturinstitusjonar vert finansierte i fellesskap mellom stat, fylkeskommune og kommune. Fylkeskommunen si samla løyving er føreslegen auka frå 8,16 mill. kr i 2005 til 8,34 mill. kr i Endelege summar vert klare når statsbudsjettet er vedteke. Musikkføremål Løyvinga til musikkføremål, som omfattar fylkesmusikarane, distriktsmusikargrupper og fylkessekretariatet for song- og musikkorganisasjonar, er ført opp 3,74 mill. kr. «Den kulturelle skulesekken» I samband med overføring av spelemidlar til Den kulturelle skulesekken (DSK), har fylkeskommunane teke eit viktig ansvar for regional forankring og utvikling av dette omfattande kulturformidlingstiltaket. Nær halvparten av turnétilboda frå DKS Hordaland er delproduserte av DKS Hordaland i samarbeid med ei rekkje kunst- og kulturoperatørar lokalt, regionalt og internasjonalt. Turnétilboda er auka slik at mellom av grunnskuleelevar vil kunne ta imot tilbod frå Hordaland Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

16 Kultur og idrett Oversikt over fylkeskommunalt tilskot til musea: Museum Budsjett 2005 Budsjett Museumssenteret i Salhus Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter Tekstilatelieret Lyngheisenteret Stiftelsen Bymuseet i Bergen Bryggens Museum Gamle Bergen Museum Alvøen Hovedbygning Damsgård Hovedgård Stiftelsen St. Jørgen/Lepramuseet Bergen Skolemuseum 3. Bergens Sjøfartsmuseum Museum Vest Norges Fiskerimuseum Nordsjøfartmuseum Det Hanseatiske Museum Kystmuseet i Øygarden Herdla museum 5. Museet for musikk og visuell kunst Vestlandske Kunstindustrimuseum Edvard Grieg Museum Troldhaugen Museet Lysøen Bergen Kunstmuseum Siljustøl 6. Stiftinga Vestlandsmuseet Hordamuseet Osterøy Museum Stiftinga Havråtunet Voss Folkemuseum fylkeskommune skuleåret 2005/2006. Det er fatta vedtak om at DKS Hordaland fylkeskommune skal levera 3 tilbod til kvar kommune for skuleåret 2006/2007. Statstilskotet til den kulturelle skulesekken er ført opp med 10,0 mill. kr i 2006, som er 2,5 mill. kr i auke frå i år. Fylkeskommunen aukar si eiga løyving til driftsoppgåvene med skulesekken med kr til om lag 1 mill. kr. Ymse kunstføremål Fylkesrådmannen føreslår å løyva 6,25 mill. kr i 2006 til ulike kunstføremål. To regionale og livskraftige organisasjonar vert ført opp på fast post på budsjettet for Dette gjeld Radøy Kunstsenter ( kr) og Hardingpuls ( kr). Båe miljøa har greidd å lokalisera seg utanfor Bergen og har skapt levande og sterke kunstnarmiljø som gjev regionale ringverknader for kulturliv, skular, næringsliv og eit breitt publikum, heiter det i budsjettpremissane. 7. Stiftinga Hardanger museum Hardanger Folkemuseum Hardanger Fartøyvernsenter Tusenårsstaden i Hordaland Ingebrigt Vik-museet Kvam Bygdemuseum Stiftelsen Agatunet Granvin Bygdemuseum 8. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Baroniet Rosendal Stiftinga Sunnhordland museum Bygningsvern ved musea Museumsreforma Driftsutgifter Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

17 Kultur og idrett Ymse kunstføremål vert budsjettert slik i 2006: Kroner Kunsttiltak (organisasjonar) Hordaland Kunstsenter - drift Hordaland Kunstsenter - verksemd Skrivekunstakademiet Hordaland internasjonale fylkesgalleri Vestlandsutstillinga Bergens Kunstforening Bergen Senter for elektronisk kunst Kunsttiltak (prosjekt og stønad) Nordisk Gjesteatelier Samtidskunst Kunstnarstipend Radøy Kunstsenter Ambrosiahuset gjesteatelier Fleirkulturell formidling Hardingpuls Vitaliseringstiltak Internasjonal verksemd Kulturelt samkvem med Orknøyane Juleprosjekt Orknøyane, Edinburgh og Cardiff Eurokonto Kultursamband med Kaunas Det er sett av kr til kulturelt samkvem med fylkeskommunen sine samarbeidsregionar i Europa. Dette gjeld samarbeidet med Orknøyane der tilskotet også skal dekka utveksling av skuleelevar. Vidare vil det verta lagt opp til kulturutveksling med regionane Sør-Wales, Nedre Normandie, Edinburgh og Kaunas. Juleprosjekta Orknøyane, Edinburgh og Cardiff kjem inn som ein ny fast post frå 2006, hittil har desse prosjekta vore finansiert over fylkesutvalet sin disposisjonskonto. Idrett og friluftsliv Til idrett og friluftsliv vert det budsjettert med vel 74,51 mill. kr i Budsjettet er reelt sett auka med 1 mill. kr i samband med at løyvinga til fylkesidrettsanlegg er auka med slik sum. Samanlikna med 2005-budsjettet ser veksten ut til å vera vel 33 mill. kr, men dette skuldast budsjetteringa av spelemidlar. For 2005 er det berre budsjettert med om lag halvparten av den summen fylkeskommune har fått tildelt (66,4 mill. kr), medan det for 2006 vert budsjettert med at Hordaland får like mykje spelemidlar som i år. Det er budsjettert med 3,2 mill. kr i investeringstilskot til fylkesidrettsanlegg, 1 mill. kr meir enn i år. Det er føreslege same tilskot til Hordaland Idrettskrets (2,15 mill. kr) og til regionalt kompetansesenter for idrett ( kr) som i år. Til idrettsstipend vert det budsjettert med kr til fire stipend kvart på kr. Det er vidare sett av kr i tilskot til særlege idrettstiltak, ein auke på kr. Dette gjeld tiltak for psykisk sjuke, personar med rusproblem, menneske med psykisk utviklingshemming, eldre, born og unge, internasjonal sportsutveksling, sportsturisme, større idrettsarrangement i fylket, kompetanseutvikling m.m. 19 anlegg i Hordaland er klassifiserte som fylkesidrettsanlegg, tretten anlegg har fått tilskot tidlegare. Fordelinga av 3,2 mill. kr i tilskot i 2006 vert lagt fram i eiga sak. Til planlegging og prosjekt er det føreslege løyving på kr i Friluftsføremål På budsjettet for 2006 er det sett av 1,41 mill. kr til friluftsføremål. Tilskotet vert fordelt til ulike friluftsorganisasjonar og til tiltak som følgjer opp fylkesdelplanen for friluftsføremål. Løyvinga til Vestkystparken er føreslegen auka med kr til kr. Staten løyvde 1,8 mill. kr til Vestkystparken i Tilskotet er fordelt på følgjande organisasjonar og lag. Friluftslivets hus i Hordaland kr Bergen og omland friluftsråd kr Bergen Turlag kr Haugesund Turistforening kr Arboretet på Milde kr Nord-Rogaland/Sunnhordland friluftsråd kr Voss Utferdslag kr Turløyper Kvamskogen kr Tilskot til 4 H kr Til fylkesdelplan for friluftsliv er det ført opp kr. Vaksenopplæring Tilskotet til vaksenopplæringstiltak er i budsjettet for 2006 ført opp med kr. (2005: kr.) Midlane på denne budsjettposten går til vaksenopplæringstiltak som ikkje har parallellar i det fylkeskommunale skuleverket. Kr av budsjettsummen er ført opp som tilskot til Vaksenopplæringsforbundet i Hordaland, same sum som i år. Andre kulturføremål På budsjettet for 2006 er det sett av ca. 10 mill. kr i tilskot til ulike kulturinstitusjonar og tiltak. Korrigert for budsjettekniske omleggingar er løyvinga til andre kulturføremål i hovudsak vidareført på årets nivå, med mindre auke i ein del av tilskota. Posten stønad etter vedtak i kultur- og ressursutvalet er redusert med kr til 1 mill. kr. Dette vert gjort sidan fleire tiltak som Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

18 Kultur og idrett har fått tilskot i 2005, er førde opp som eigne budsjettpostar i Det gjeld mellom anna barneteaterfestivalen på Stod ( kr). Til tiltak som gjeld registrering, kartfesting og formidling av kulturminne som utgjer grunnlaget for kulturminnevernet er det ført opp kr, same sum som i år. Tiltak Kroner I. Fylkesorganisasjonar (heilårsverksemd) Musikkorganisasjonar Norges Musikkorpsforbund Hordaland Norsk Musikkråd - Hordaland Hordaland korforbund Interesseorganisasjonar Det felles innvandrerråd i Hordaland Hordaland fylkeshusflidslag Hordaland fylkes fråhaldsnemnd Hordaland folkemusikklag Formidlingsorganisasjonar Hordaland Folkeakademi I. Kulturinstitusjonar (tilbod heile året) Musikk Vest-Norges Opera (frå ) Opera Vest (frå ) Samtidsmusikkensemblet BIT Vestnorsk Jazzsenter Ole Bull Akademiet Bjørgvin Kirkemusikk Orkesteret Fossegrimen Bergens Rock Aktører (frå ) Stiftinga Fartein Valen Musica Nord III. Festivalar (tilbod i spesifikk periode) Musikk Vossa Jazz Vossa Jazz-prisen Nattjazzen i Bergen Hardingtonar, Kvam (frå ) Borealis-festivalen (frå ) Bergen Music Fest/Ole Blues Osa-festivalen, Voss (frå ) Hardanger Musikkfest (frå ) Rosendal Musikkfestival (frå ) Scenekunst Barneteaterfestivalen på Stord Mostraspelet Baroniet i Rosendal - kulturtilskipingar (frå ) Oktoberdans Blandingsfestivalar Kystsogevekene BergArt-festivalen (frå ) IV. Anna Norges Bank 3. Etasje, kultursenter (ny) Registrering, kartfesting og formidling av kulturminne Scenekunst Bergen Internasjonale Teater Vestlandske Teatersenter Bergen Dansesenter Film Vestnorsk filmsenter Cinemateket Formidlingsorganisasjonar Moster Kyrkjehistoriske senter/ Moster Amfi Seglskipet «Statsraad Lehmkuhl» Vestnorsk Utvandringssenter Vestnorsk Kulturakademi Fjelberg Gamle Prestegard (frå Vestlandsktr. Norsk Forfattersentrum FN-sambandet Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

19 Utdanning Ny stor vekst i elevtalet i 2006 Olsvikåsen videregående skole opnar Budsjettet for vidaregåande opplæring vert i følgje fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag på mill. kr i 2006, ein auke på 6,6 % i høve til årets budsjett. Denne store veksten heng saman med større elevkull og fleire elevar i dei vidaregåande skulane. Hausten 2005 var det vel 600 fleire elevplassar enn året før, og talet vil auka med ytterlegare knapt 600 til hausten Den nye Olsvikåsen videregående skole som opnar hausten 2006 vil ta ein del av elevveksten. Driftskostnaden med dei nye klassane som vart oppretta i haust vert på 32 mill. kr i Fylkesrådmannen budsjetterer med 18 mill. kr til oppretting av nye klassar hausten Fylkeskommune overtok 1. august i år Bjørkåsen videregående skole frå staten. Skulen vart frå same tid slegen saman med Slåtthaug videregående skole. Dei 17,7 mill. kr som staten overførte i samband med overtaking er for 2006 budsjettert med 15,5 mill. kr til Slåtthaug vgs og 2,2 mill. kr OT/PPT (Oppfølgings- og pedagogiskpsykologisk teneste) som er tilført 3,5 stillingar i samband med overtakinga. Undervisningsbudsjettet for 2006 er også styrkt på ei rekkje postar som eksamenskontoret for privatistar, fagprøvar, skuleportalen, bibliotek, internat og utviklingsarbeid. Løyvinga til Manger folkehøgskule er redusert med kr i samsvar med tidlegare fylkestingsvedtak. Av omsyn til den samla budsjettramma er det naudsynt å redusera lønsbudsjetta på skulane med 15,8 mill. kr, om lag 1,3 %, i høve til budsjettering med alle tillegg. Vidare vert det lagt til grunn ei innsparing på 9,0 mill. kr ved at skular som har fleire parallellar innan VkI og VkII i yrkesfag slår saman klassar i visse fag. I alt reduserer desse to tiltaka budsjettet med 24,8 mill. kr. Tilsvarande vart gjort for 2005 då reduksjonen samla var på 31 mill. kr. Innanfor utdanningskapitlet er det som oppfølging av handlefridomsprosjektet i gang fleire prosjekt med sikte på effektivisering, klargjering av ansvarsområde og endra arbeidsformer. Fylkesrådmannen har ikkje rekna inn effekten av tiltaka i budsjettgrunnlaget for 2006, men vil koma attende til dette når resultata ligg føre. Olsvikåsen videregående skole Olsvikåsen videregående skole vil stå ferdig til skulestart i august Skulen er dimensjonert for 421 elevar. Til drift av skulen hausten 2006 er det budsjettert med 12 mill. kr. Klassane innan studieretning for formgjevingsfag og helse- og sosialfag vert flytta frå Laksevåg vidaregåande skule til Olsvikåsen. I vedtaket om bygging av Olsvikåsen vgs heiter det at klassar som held til i leigde eller ueigna lokale skal flyttast til Olsvik. Midlane for desse klassane, 5,1 mill. kr hausten 2006, er såleis flytta frå Laksevåg vgs til den nye skulen. Netto auke for oppstart av Olsvikåsen vgs er dermed 7 mill. kr som vert dekka av posten til oppretting av nye klassar. Nye utgifter og innsparingar i 2006 Dei nye utgiftene neste år samanlikna med årets budsjett, omfattar m.a.: Heilårsverknad av nye klassar oppretta hausten ,9 mill. kr. Nye klassar hausten mill. kr. Omfanget av privatisteksamen i fag i vidaregåande skule har auka vesentleg. I budsjettet for 2006 er det rekna med 6 % auke i talet på privatistar. Budsjettet for denne tenesta vert i 2006 budsjettert opp med 2,8 mill. kr. Budsjettet for fagprøvar vert auka med 1 mill. kr i Til «Skoleportalen», som er nettstad for vidaregåande opplæring i Hordaland, vert det budsjettet med auke på 0,5 mill. kr. Det vert budsjettert med 1 mill. kr meir til biblioteka ved dei vidaregåande skulane. I 2005 har kvar skule kr til skulebibliotek, noko som er for lite for halda høvelege bibliotek på skulane. Til nattevaktstilling ved internatet ved Hjeltnes gartnarskule er det sett av kr, Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

20 Utdanning og same sum er sett av til tilsyn ved Voss jordbruksskule sitt internat. OT/PPT får styrkt budsjettet med 2,2 mill. kr i samband stillingar overført frå staten (Bjørkåsen vgs) og auka utgifter til husleige og drift. I samband med innføring av «Kunnskapsløftet» frå hausten 2006 er det budsjettert med 6 mill. kr til kompetanseutvikling finansiert med statstilskot. Gjesteelevavtalane som er forhandla fram med Rogaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i år, vil gje ei innsparing på ca. 2 mill. kr i Ny struktur i vidaregåande utdanning Frå hausten 2006 vert det innført ny struktur i vidaregåande opplæring, det såkalla «Kunnskapsløftet». Hausten 2006 vert vidaregåande kurs 1 (vg1) sett i gang på skulane. Frå hausten 2007 vert dei nye vidaregåande kurs 2 (vg2) sett i gang, og frå hausten 2008 står vidaregåande kurs 3 (vg3) for tur. Den største omlegginga er frå 15 studieretningar til 12 utdanningsprogram. Tilbodet på VKI har i dag om lag 100 ulike kurs. I den nye strukturen vert vg2 redusert til om lag 50 ulike kurs. I tillegg er det fleire fag som vert gjort om frå skulefag til lærefag. Mellom anna skal alle helsefagtilboda no verta lærefag, som til dømes hjelpepleiarfaget. (Sjå budsjett 2006: kap Opplæring i vidaregåande skular.) Dette krev ein omfattande gjennomgang av alle klassane i Hordaland. Alle læreplanane er ikkje ferdige enno, slik at det er uklart kva som kan krevjast av lokale og utstyr til dei nye tilboda. Arbeidet med omlegginga er i gang og vil verta lagt fram til politisk handsaming hausten Gjesteelevar For skuleåret 2005/06 har Hordaland kjøpt 265 skuleplassar i Rogaland til om lag 19,2 mill. kr. Hordaland har selt 24 plassar til Rogaland. Hordaland har også avtale med Sogn og Fjordane om sal av elevplassar. Skuleåret 2005/ 2006 er det selt 75 elevplassar. Hordaland kjøper 7 plassar. Drifta av skulane Tal frå det kommunale og statlege rapporteringssystemet KOSTRA viser at Hordaland er det største fylket for vidaregåande opplæring. Samanlikning med Vestlandsfylka og heile landet viser at Hordaland driv kostnadseffektivt sjølv om vi har eit godt utbygde desentralisert skuletilbod. KOSTRA-oversikta viser at Hordaland er eitt av fylka som har flest eldre lærarar. Dette er truleg ei av årsakene til at allmennfaglege studieretningar er dyrare her enn i andre fylke. OT/PPT For 2006 er det budsjettert med 40,9 stillingar til oppfølgingstenesta og pedagogisk psykologisk rettleiingsteneste. Budsjettet er på 21,8 mill. kr og er styrkt med 2,2 mill. kr samanlikna med Internat og kantinedrift Internatdrifta er ført opp med 5,96 mill. kr i brutto utgifter i 2006 og kantinedrifta med 8,64 mill. kr. For kantinedrifta vert budsjettert med tilsvarande inntekter og balanse i drifta. Det er internat med i alt 168 hybelplassar ved fire vidaregåande skular. For 2006 vert det budsjettert med kr i meirutgift til tilsyn, fordelt med kr på Hjeltnes gartnarskule og Voss jordbruksskule. Det er privat kantinedrift ved 18 vidaregåande skular, fylkeskommunal drift ved 16 skular og 13 skular manglar tilbod. Jordbruksskulegardane Det er budsjettert med 13,63 mill. kr i brutto utgifter til drifta av gardane ved jordbruksskulane på Stend, Voss og Hjeltnes. Driftsinntektene er budsjettert til 9,56 mill. kr slik at nettoutgiftene for fylkeskommunen vert 4,06 mill. kr neste år som er litt under årets nettoutgift. Undervisningsutstyr Til kjøp av undervisningsutstyr er det sett av 5,48 mill. kr i 2006-budsjettet tilsvarande sum som for i år. Løyvinga vil verta prioritert til utstyr til nye klassar som vert oppretta og til supplering av utstyr som ikkje verkar lenger. Utviklingsarbeid Budsjettet til utviklingsarbeid er ført opp med 10,77 mill. kr i 2006, ca. 6,4 mill. kr meir enn i år. Den store auken heng saman med venta statstilskot til kompetanseutvikling i samband med «Kunnskapsløftet». Det vert budsjettert med ca. 6 mill. kr frå staten til dette neste år. Kompetansehevande tiltak i 2006 vil ha desse hovudpunkta: Etter- og vidareutdanning for lærarar i samband med innføring av nye læreplanar IKT: Ulike kompetansehevingstiltak for å styrke skulane sin IKT-kompetanse Prosjektstilling for kompetanseutvikling i opplæringsavdelinga. Ulike tiltak og prosjekt for å utvikle læringsmiljøet ved skulane, der ein vil ha særleg fokus på leiinga ved skulen. 20 Årsbudsjett 2006/Økonomiplan

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 15. november 2010 Fylkesutvalet 23. november 2010 Fylkestinget

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer