STATSKOG SF- SØKNAD OM DEPONERING AV MASSE OG UTVIDELSE AV STARTPLASS FOR HUNDEKJØRINGSLØYPE VED ASTRIDBEKKEN GNR. 238 BNR.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATSKOG SF- SØKNAD OM DEPONERING AV MASSE OG UTVIDELSE AV STARTPLASS FOR HUNDEKJØRINGSLØYPE VED ASTRIDBEKKEN GNR. 238 BNR.1."

Transkript

1 Ark.: GNR 238/1/683 Lnr.: 4013/09 Arkivsaksnr.: 08/ Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt STATSKOG SF- SØKNAD OM DEPONERING AV MASSE OG UTVIDELSE AV STARTPLASS FOR HUNDEKJØRINGSLØYPE VED ASTRIDBEKKEN GNR. 238 BNR.1. Vedlegg: 1. Kopi av naboprotester fra - Anne Bjerkehage og Helge Rødum datert Nils Andberg datert Oddbjørn Øygarden og Randi Kråbøl Jan Tore Bjørnhaug datert Sverre Gran datert Værkskei Hytteeierforening datert Kopi av Situasjonsplan 1:500. SAMMENDRAG: Det søkes om oppfylling og utvidelse av eksisterende startplass for trekkhundkjøring ovenfor Astridbekken. Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og krever dispensasjon. Det er innkommet mange naboprotester med hovedtyngde på støyplage. Rådmannen foreslår at det gis dispensasjon og at søknaden godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med anlegging av nye veger innenfor Væskei hytteområde søker Statskog SF om rammetillatelse for å deponere overskuddsmassene på startområdet for trekkhundkjøring ovenfor Astridbekken. Dette området ligger på nordsiden av Fv 204 og litt nedenfor hyttefeltet. Søker anfører at tiltaket vil gi kort transport av uønskede masser, og at det vil bedre forholdene for trekkhundkjørerne. Maks oppfylling i hht profiler er 2,6 m i nedre kant av plassen og det blir en avslutning inn mot terrenget på oversiden. Profiler er vedlagt søknaden. Trekkhundklubben har i dag leieavtale med Statsskog på 1500 m2, mens det utnyttede området er noe mindre. I dag er plassen bare opparbeidet med innkjøring og parkeringsplass for noen få biler. Resten av plassen er bløt og ubearbeidet. På vinterstid brøytes det opp ca m2 ( i vinter mye mer), men fordi dette i perioder er for lite, parkeres det ofte langs fylkesvegen. Hver vinter arrangeres det to større hundeløp med inntil 80 deltakere hvorav ett starter her. Ellers står plassen til fri bruk og brukes av et langt mindre antall. Massene som omsøkes tilkjørt er beregnet til i underkant av 1500 m3, og skal brukes til å heve og planere ut plassen som etter planering vil bli ca 1200 m2 og bedre drenert. Det vil også bli flere parkeringsplasser slik at man slipper dagens parkering langs vegen. Trekkhundløypene går ut fra plassen og inngår i kommunens løypeplan som er vedtatt i kommunestyret siste gang i desember 1999.

2 Startplassen ligger i glissen granskog mellom Astridbekken skihytte og Værskei hytteområde. Det er 400 m til nærmeste hytte som igjen ligger ca 400 m fra hyttefeltet. Det er 600 m ned til nærmeste seter, og flere setrer og ett gårdsbruk ligger lenger ned. Landbrukseiendommene brukes kun til beite og forproduksjon. Forholdet til kommuneplanen: Startplassen ligger i kommuneplanens LNF 3 område. Denne sonen omfatter områder i fjellet med viktige frilufts-, vilt-, natur-, og eller landbruksinteresser. Retningslinjene oppgir at forholdet mellom de ulike interessene innen LNF-områdene blir regulert gjennom spesiallover som jordloven, skogbruksloven, naturvernloven og friluftsloven. Selv om tiltaket betyr en tilrettelegging for friluftsformål antar vi at opparbeidelse av selve plassen vil være i strid med arealbruksformålet og kreve dispensasjon. Et parkeringsareal for friluftsformål vil altså være i strid med LNF-formålet. Planutvalget kan gi dispensasjon dersom det foreligger særlige grunner etter plan- og bygningslovens 7. Dette kravet ansees som oppfylt dersom det er en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon avveid mot mothensynene. Hvis planens intensjoner ikke blir skadelidende vil det normalt foreligge særlige grunner. Det er i første rekke hensyn knyttet til arealdisponeringen i planen som det tenkes på. Areal + søker på vegne av Statskog SF om rammetillatelse for tiltaket, og oppgir følgende særlige grunner for at kommunen skal gi dispensasjon: Det er avgjørende betydning at massedeponiet legges i rimelig nærhet til Værskei slik at massetransporten begrenses til et minimum. Dette har både en miljømessig og økonomisk side. Overskuddsmassene deponeres og planeres innenfor det området som trekkhundklubben disponerer i dag. Området vil etter planering tilbakeføres til LNFområde og disponeres som tidligere av trekkhundklubben. Arbeidet medfører at plassen blir planert og får bedre grøfter/drenering. Søndre del av plassen kan tilrettelegges for biloppstillingsplass slik at man unngår trafikkfarlig parkering langs fylkesvegen. Naboprotester: Anne Bjerkehage Rødum og Helge Rødum protesterte pga støy og krevde å få nabovarsel. Det har ikke kommet ytterligere protest etter nabovarslingen. Seterlagene ved Forsetsetrene v/sverre Gran er i brev datert kritiske til inngrep i området rundt setergrenda og krever å få tilsendt nabovarsel. Det er ikke kommet naboprotest etter at varselet ble sendt. Nils Andberg eier hytte nedenfor Astridbekken, og protesterer i brev datert Han mener fyllingen blir en dårlig miljøløsning og at enda flere vil bli plaget av hundestøyen. Han viser til at utvidelsen er i strid med forutsetningene i kommunestyrevedtak om trekkhundkjøring. I saken ble det poengtert et ønske om å styre trafikken til et område der ulemper og konflikter er mindre enn før, og at vi ikke er tjent med markedsføring for å få større bruk av løypene. Plassen er i dag stor nok, i vinter var det brøytet opp 1000 m2. De store arrangementene bør heller legges til Astridbekken eller parkeringsplassen på Værskei.

3 Denne virksomheten er til stor belastning for dyreliv, og medfører plagsom støy, hundemøkk og søppel. I nytt brev mottatt fra Andberg presiseres hans synspunkter. Han nevner til slutt at avrenninga går rett i Haukåa med utløp ved siden av det kommunale vannverket. Oddbjørn Øygarden og Randi Kraabøl er eiere av hytte langs Nysetervegen og protesterer i brev datert De har ikke fått nabovarsel. De opplyser om økende bruk og økende støyplage år for år. De mener plassen burde flyttes til et mer usjenert sted. Jan Tore Bjørnhaug hytteeier ved Forsetsetra protesterer i brev datert Fyllingen blir dominerende og hundekjøring er uheldig pga miljøpåvirkning (dyr, drikkevann og støy). Videre er det uheldig å utvide plassen nå da løypetraseer bør sees på ved utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Sverre Gran protesterer i brev datert og 4. mars (mottatt innen utsatt frist). Tiltaket medfører økt trafikk og belastning på området og naturen. Tiltaket bør ikke behandles som dispensasjon men gis en grundigere behandling gjennom en overordna planvurdering. Kommunen bør pålegge utbygger å utrede muligheten til å etablere flere lokale smådeponi som tilbakeføres til LNF-formål. Harald Bjerke for styret i Værskei Hytteeierforening skriver i brev datert , ajourført at plassen bør flyttes evnt. at det må etableres støyskjerm. Trekkhundklubben søkte i om en mindre standardheving av plassen. Det forelå protester fra Værskei Hytteeierforening Sør, hytteeier Oddbjørg Noreng, Nils Andberg og hytteeier Oddbjørn Øygarden. Disse protestene er ikke tatt med i denne saken. Denne søknaden ble trukket Høringsrunder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen er sendt på høring. Følgende høringsuttalelser foreligger: Statens Vegvesen tilrår dispensasjon i brev datert , og forutsetter 15 m avstand fra vegmidte til der utfyllingen starter. Fylkesmannen i Oppland har i brev datert ikke merknader til tiltaket, men oppfordrer kommunen til å avklare arealbruken gjennom en arealprosess. Han nevner også at massedeponering ved hyttefelt bør inntas i reguleringsplanene. Oppland Fylkeskommune har i brev datert ingen merknader til selve massedeponiet, men vil sterkt tilrå utarbeidelse av reguleringsplan før bruken av området avklares. Mattilsynet bør foreta en vurdering av avføring/avrenning fra plassen. Fjellstyret behandlet saken sak Forslag fra Skansen om å imøtekomme merknader fra hyttefeltet og flytte plassen til et bedre sted for eksempel i søndre del av veien til Forsetseter Dyrkingsfelt, falt med 2 mot 3 stemmer. Følgende ble vedtatt: I forhold til deponering av overskuddsmasse ser Gausdal Fjellstyre at det er både økonomisk og praktisk å legge denne på p-plass/startplass for trekkhunder. Dette vil også bedre forholdene betraktelig både i forbindelse med utøvelse av hundesporten og for gjennomføring av div. arrangement. Plassen vil også få større anvendelse om sommeren for annen friluftsaktivitet.

4 Mattilsynet har ikke besvart vår høring vedr forurensningsfare pga avrenning. Saken er drøftet med kommunal helsesjef som sier at tiltaket ikke medfører noen økt forurensningsfare av betydning. Forurensning fra hunder er ikke forskjellig fra beitedyr. Støy fra hundene under oppstilling er så vidt kortvaring, avstanden til andre hytter er relativt stor og støyen medfører intet helseproblem. Landbrukssjefen har uttalt at saken ikke har negative konsekvenser for landbruksinteressene. VURDERING: At det i vinter ble brøytet opp ca 1000 m2 viser at det kan diskuteres hvorvidt det er snakk om noen vesentlig utvidelse av plassen som trenger å underlegges saksbehandling. Oppfyllingen vil imidlertid medføre en standardhevning og bedre og tørrere forhold på våren. Dette kan igjen åpne opp for økt trekkhundkjøring. Administrasjonen finner likevel grunn til å behandle søknaden. Utvidelsen er en god løsning med hensyn til den trafikkfarlige parkeringen langs fylkesvegen. Så vidt en har oversikt over er det ingen av setrene eller hyttene nedenfor plassen som tar drikkevann direkte fra bekken. På nedsiden av plassen er det et flatt myrlendt område med bekkesystem som ledere til Jøra. Rådmannen støtter seg til helsesjefens vurdering om at avrenning fra området ikke medfører forurensningsfare av betydning. Kommunens vannforsyning er grunnvann som ikke skal påvirkes av vannkvaliteten i Jøra. Det legges også til grunn at hundekjøringen i seg selv er en friluftsaktivitet. Noe av formålet med LNF-sonene er nettopp å tilrettrettelegge for friluftsaktiviteter slik som det er gjort i løypeplanen. Det bør derfor være lettere å gi dispensasjon til parkeringsplass for et formål som er i tråd med planen, enn til et formål som er i strid med planen. Saken er drøftet med kommunens fagansvarlig for vilt og friluftsliv som mener en slik utvidelse vil ha liten betydning for vilt og naturmiljø. Rådmannen kan derfor vanskelig se at det omsøkte tiltaket vil få særlige negative konsekvenser natur- og friluftsinteressene. Vurdering av naboprotester Areal+ AS som ansvarlig søker har vurdert protestene og har følgende kommentarer: Oppfyllingen foregår innenfor det arealet trekkhundklubben disponerer slik at det ikke er noen reell utvidelse av arealet. Det er ingen indikasjoner på at tiltaket vil medføre økt bruk. Elgen var i fokus da løypeplanen ble vedtatt. Trafikkforhold bedres ved å utvide startplassen. Tiltaket er beheftet med støy, men søker foreslår ingen kompenserende tiltak. Overnatting på plassen vil kreve egne regler for dette. Oppfylling endrer ikke mulighetene og kostnadene ved en eventuell senere flytting av startplassen. Tiltaket er ikke i strid med kommunestyrevedtak 9/6-98 da startplassen var vedtatt tidligere. Plassen skal ikke dekke behovet under større arrangementer som f.eks Gausdal Maraton. Aktiviteten påvirker ikke beiting og forurensning. Det er ingen indikasjoner på hundekjøring er noen spesiell belastning på dyreliv.

5 Området blir ikke forringet kvalitativt eller økonomisk. Antall henvendelser om hyttetomt og prisene på solgte hytter tilsier ikke det. Det er uaktuelt å deponere massene inne i hyttefeltet. Oppfyllingen er ikke stor, skråning skal tilsås/beplantes og vil bli penere sommer og vinter. Kommunen slutter seg i hovedsak til de vurderinger som søker har gjort av naboprotestene, og ser at støy kan volde noen problemer. Administrasjonen har forståelse for at støyen fra hundene kan føles sjenerende og irriterende, men det legges til grunn at med de avstander det her er snakk om bør selve støynivået være relativt lavt. Andre løsninger: Det er fra før nedlagt mye arbeid i utarbeidelse av løypeplan. Administrasjonen kan derfor vanskelig se for seg nytteverdien i å utarbeide en reguleringsplan for å avklare arealbruksinteressene for dette tiltaket. Det er mulig å flytte startplassen til vegen til dyrkningsfeltene på Forsetseter. Den vil da komme utenom løypenettet og krever ny behandling av løypeplanen. Den vil også komme nærmere fastboende og setrer. Dette medfører større brøytekostnader og er lite ønskelig sett fra trekkhundklubbens side. Totalt sett mener administrasjonen at dette er en dårligere løsning. Konklusjon: Administrasjonen kan ikke se at LNF-interessene som er søkt ivaretatt i LNF-sonen blir vesentlig skadelidende ved at startplassen fylles opp og utvides. Tiltaket er uproblematisk i forhold til fare for forurensning, natur- og friluftsinteresser. Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at det her foreligger en overvekt av arealbrukshensyn som taler for å gi dispensasjon. Presedensfaren vurderes som svært liten i denne saken. Kravet til særlige grunner anses som oppfylt slik at planutvalget kan gi dispensasjon fra kommuneplanen. VURDERING: Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 7, 93 og 95a gir planutvalget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og rammetillatelse for oppfylling/utvidelse av startplassen for trekkhundkjøring på gnr. 238 bnr. 1 fnr Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer