MØTEBOK KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET /06 KOMMUNESTYRET /06 SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOSSLISETERÅSEN Vedlegg: Reguleringsplankart. Reguleringsbestemmelser. Brev fra Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Brev fra Tor Foslien. Saksopplysninger: Planen har vært ute til offentlig ettersyn med uttalefrist Det er mottatt 4 uttalelser. Videre følger en kortversjon av uttalelsene med kommentarer. OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOSSLISETERÅSEN For å få den rette forståelsen av kommentarene må det vedlagte heftet med høringsuttalelser leses i sin helhet. Nr Avsender Innhold Tiltakshavers kommentar/anbefaling Regionale myndigheter 1 Fylkesmannen i Buskerud 1- Beregning av utnyttelsesgrad må følge forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 (TEK) 1- Dette vil tilpasses TEK.

2 2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavd. 2- Angivelse av mønehøyde må følge TEK. 3- Av hensyn til allmenne friluftsinteresser og landskapsmessige forhold må det settes krav om utarbeidelse av bebyggelsesplaner for hyttefeltene, før søknader om byggetillatelser kan behandles. 1- Tiltak må terrengtilpasses.vege tasjon må i størst mulig grad opprettholdes, planering bør kun tillates i den grad det er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytter. 2- Hytter bør underordnes naturpreget. Planen er for lite detaljert mht. hytteplassering og viser ikke adkomst til den enkelte hytte, sikrer ikke oppdeling av bygningskroppene og regulerer heller ikke hvor mange bygg som tillates på hver tomt. 3- Utnyttelsesgraden er satt uvanlig høyt til å være hyttefelt. U- graden bør for hyttefelt fastsettes som største tillate bruksareal i i m 2 (TBRA). Å hindre eksponerte bygninger må prioriteres høyere enn å tilrettelegge for 2- Bestemmelsen endres til planert terrengs gjennomsnittshøyde rundt byginger. 3- Det vil bli krevd utomhusplan før byggesøknader kan behandles. 1- Det vil bli krevd utomhusplan før byggesøknader kan behandles. 2- Hyttene skal tilpasses best mulig i terrenget. Nødvendig planering/ skjæring og utfylling skal vises på utomhusplanen tas inn i bestemmelsene. 3- Utnyttelsesgraden tilpasses TEK. Tiltakshaver har senket tettheten noe.

3 god utsikt. Bør terrassebygg i det hele tatt tillates i i dette området? Avviket fra kommuneplanens intensjon er total. 4- Det må utformes konkrete krav til estetikk i stedet for vage ønsker. 5- Planen må sikre tilgang til stier/turløyper og ellers vurdere tiltak som kan fremme rekreasjon og friluftsliv. 6- Nye veier bør stikkes ut i terrenget. Frisiktsoner bør påføres kart og bestemmelsene må sikre frisikt i sonen. Der veier slutter bør det reguleres snuhammere. 4- Dette vil bli spesifisert i samarbeid med kommunen ved rammesøknad. 5- Dette vil bli inntatt i bestemmelsene. 6- Det stilles krav om utstikking av veier i terrenget. Kryssutformingen ved Djupsjøveien, stigningsforhold og kurvatur må utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boligområder. 7- Det stilles krav om ekstra isolasjon tilsvarende krav til boliger. 7- Hytter må utformes slik at energiforbruket holdes lavest mulig. Grunneiere 3 Oslo kommune 1- Planforslaget berører eiendommen gnr 205 bnr 6 ved at adkomstvei reguleres over eiendommen fra Djupsjøveien til utbyggingsområdet. Det forutsettes inngått avtale om dette før veien opparbeides. 2- Tomteutnyttelsen synes høy. 3- Det virker urimelig at eiendommen 1- Tiltakshaver solgte i sin tid eiendommen gnr 205 bnr 6 til Oslo kommune. Det foreligger tinglyst veirett over gnr 205 bnr 6 til gnr 205 bnr 1. Tiltakshaver vil imidlertid ta kontakt slik at avtaler og forpliktelser blir gjennomgått. 2- Tiltakshaver har senket tettheten noe.

4 bebygges sterkt ut mens de grønne godene tas fra tilliggende friluftsmark som eies av Oslo kommune/staten. 4 Tor Foslien 1- Planen legger opp til en voldsom økning i antall hytter/fritidsboliger i forhold til kommuneplanens arealdel. 2- I felt B5 er terrenget bratt. Her vil det bli store inngrep i naturlandskapet for å tilrettelegge for fritidsboliger i terrassehus. Områdets landskapstrekk vil forandre seg dramatisk. 3- Drikkevannskilden til Fosliens seter må sikres mot forurensning. 3- Det vises til at gnr 205 bnr 6 ble kjøpt av Oslo kommune/staten for å sikre grønne goder. Tiltakshaver har imidlertid senket tettheten noe. 1- Dagens krav til hytter er endret. Hjem nr 2 tilsier en rimelig grad av konsentrert bebyggelse i stedet for spredt, bl.a. p.g.a. kostnader til infrastruktur. 2- Det er lagt opp til samarbeid med, og kontroll av kommunen for at dette gjøres så skånsomt som mulig. 3- Drikkevannskildens kvalitet vil bli sikret. Området ble arkeologisk registrert den Det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner. Administrasjonens vurdering: I formannskapets vedtak i møte sak 0031/06 ble følgende vedtak fattet: Reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL 27-1 nr. 2. Planutvalget har foreløpig følgende kommentarer: Kryssutformingen ved Djupsjøveien, stigningsforhold og kurvatur må utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boligområder. En forutsetning er at vann og avløp kan løses ved tilkopling til godkjent anlegg. Det kreves utbyggingsavtale for området. Utbyggingsavtalen skal sikre utvikling av infrastruktur på Norefjell. Det er foreslått at det skal utarbeides utomhusplan før byggesøknader kan behandles. Siden planen er en flateplan bør det også kreves bebyggelsesplan.

5 Utnyttelsesgraden må følge TEK og bør fastsettes i m 2. Veier innen planområdet bør stikkes ut i marka (senterlinjen) før endelig behandling i kommunestyret. Frisiktsoner i krysset ved Djupsjøveien og vendehammere på internveier må reguleres inn. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: Planen fremmes for 2. gangs behandling under forutsetning av at følgende forhold er innarbeidet i planen med bestemmelser før saken tas opp til behandling: Kryssutforming ved Djupsjøveien, frisiktsoner, stigningsforhold og kurvatur utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boliger. På internveier skal det reguleres inn snuhammere. Nye veiers senterlinje skal stikkes ut i marka med peler med påskrift i kurvepunkt og hver 20. meter rettstrekk. Punkter stukket ut i marka skal vises som punkter på plankartet. Utstukne punkt skal være innenfor en feilmargin på 1 meter. Det kreves godkjent bebyggelsesplan og utomhusplan før byggesøknader kan behandles. Utnyttelsesgrad må følge TEK og skal fastsettes i m 2. Det stilles krav om ekstra isolasjon tilsvarende krav til boliger. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Utbygger pålegges om mulig å innarbeide vannbåren varme i prosjektet. Administrasjonen pålegges å utrede dette innen kommunestyrets behandling. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Thorud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tilleggsforslag, tiltres. Nye momenter har blitt kjent for saksbehandler siden saken var oppe i formannskapet den Dette gjør at rådmannen endrer sin innstilling i saken til følgende: Planen fremmes for 2. gangs behandling. Før igangsettingstillatelse for veier blir gitt kreves det: o at kryssutforming ved Djupsjøveien, frisiktsoner, stigningsforhold og kurvatur utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boliger. o redegjørelse for snumuligheter på internveier. o at nye veiers senterlinje skal stikkes ut i marka med peler med påskrift i kurvepunkt og hver 20. meter rettstrekk. Punkter stukket ut i marka skal vises som punkter på plankartet. Utstukne punkt skal være innenfor en feilmargin på 1 meter.

6 Før byggesøknader kan behandles kreves det: o godkjent utomhusplan. o at vann og avløp kan løses ved tilkobling til godkjent anlegg. o at utnyttelsesgrad må følge TEK. o ekstra isolasjon tilsvarende krav til boliger. o Innarbeidelse av vannbåren varme i prosjektet (fritidsboliger/- leiligheter). FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Hanserud, Thorud, Welstad og Hjertaas) innstiller: Før igangsettingstillatelse for veier blir gitt kreves det: o at kryssutforming ved Djupsjøveien, frisiktsoner, stigningsforhold og kurvatur utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boliger. o redegjørelse for snumuligheter på internveier. o at nye veiers senterlinje skal stikkes ut i marka med peler med påskrift i kurvepunkt og hver 20. meter rettstrekk. Punkter stukket ut i marka skal vises som punkter på plankartet. Utstukne punkt skal være innenfor en feilmargin på 1 meter. Før byggesøknader kan behandles kreves det: o godkjent utomhusplan. o at vann og avløp kan løses ved tilkobling til godkjent anlegg. o at utnyttelsesgrad må følge TEK. o ekstra isolasjon tilsvarende krav til boliger. KOMMUNESTYRET( ): Behandling: Saksopplysning: I formannskapets møte foreslo Ordfører Olav Skinnes (TPBL) følgende endring i innstillingen fra rådmannen: Siste kulepunkt i krav til byggesøknadsbehandling utgår. Dette erstattes med ny setning som lyder som følger:

7 Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Før igangsettingstillatelse for veier blir gitt kreves det: o at kryssutforming ved Djupsjøveien, frisiktsoner, stigningsforhold og kurvatur utformes etter vegnormalens krav til adkomstvei for boliger. o redegjørelse for snumuligheter på internveier. o at nye veiers senterlinje skal stikkes ut i marka med peler med påskrift i kurvepunkt og hver 20. meter rettstrekk. Punkter stukket ut i marka skal vises som punkter på plankartet. Utstukne punkt skal være innenfor en feilmargin på 1 meter. Før byggesøknader kan behandles kreves det: o godkjent utomhusplan. o at vann og avløp kan løses ved tilkobling til godkjent anlegg. o at utnyttelsesgrad må følge TEK. o ekstra isolasjon tilsvarende krav til boliger.

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer