KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK"

Transkript

1 Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/ Virkemiddelplan presentert FSK saksnr 0008/15. Høringsrunde næringsliv, møte og høringsrunde Behandles i FSK og Kommunestyret for endelig vedtak. Vedlegget innarbeides i neste rullering av Strategisk Næringsplan Plandel.

2 1. Bakgrunn Målet med offentlig næringsutvikling og bruk av virkemidler i Norge er å styrke næringsgrunnlaget og sysselsetting i distriktskommuner. Fra sentrale og lokale myndigheter er det en målsetning at virkemidler som sprøytes inn i lokalt næringsliv, skal gi effekt i form av økt lokal verdiskapning og sysselsetting. Verdiskapningen innebærer at nye bedrifter etableres sammen med at eksisterende bedrifter utvider sin virksomhet basert på innovasjon, nytenkning og forskning. Næringsliv som overlever utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester tilpasset etterspørsel fra kundene for å oppnå lønnsomhet. I slike prosesser benytter bedriftene seg av klart definerte målsetninger som lønnsomhet, effektiv drift, samarbeid med andre m.m. Alt for å ivareta fremdrift for å nå mål. Når markedene responderer på bedriftenes resultatmål, så bidrar dette til verdiskapning i bedriftene. Slik verdiskapning danner grunnlag for lønnsomhet og gir bedriftene muligheter til å utvikle seg videre. Effekten av denne verdiskapningen styrker lokalsamfunnet og kommunen gjennom økt skatteinngang, sysselsetting. Der verdiskapningen oppstår, kan effekten av og til også inkludere kommunens innbyggere, som opplever større mangfold og tilbud for sin kjøpekraft og arbeidskraft. Resultatet kan bil attraktive samfunn som mennesker, næringsliv opplever trivsel og bolyst, fleksibilitet, bredt tilbud m. m. Slike samfunn ønsker de fleste å være en del av. Stimulering, motivering til verdiskapning krever mot, gjennomføringsevne, strategi, involvering, forankring og samarbeid på flere nivå i samfunnet. Det krever også innsats i form av kapital, menneskelige ressurser og prioriteringer. Både næringslivet, politikerne, innbyggere, næringsforeninger må involveres i arbeidet. Men involveringen i seg selv, er ikke tilstrekkelig. Det kreves mot, gjennomføringsevne, klare målsetninger, fortløpende måling av resultatene for å lykkes med prosessene. Fortløpende resultater brukes til å justere videre kurs. Effektene på sikt er et bredere og robust næringsliv som leverer økt verdiskapning, sysselsetting. Sentrale myndighetene ønsker at innsats skal spisses særlig mot innovasjon og entreprenørskap og tiltak som ellers sikrer næringsrettet kompetanse, infrastruktur, miljøer. Kommunen skal prioritere virkemidler som gir best resultater. I dette arbeidet finnes ingen «fasit», derfor må utviklingsarbeid måles kontinuerlig. I Bardu er det i dag avdeling næring underlagt rådmannen som driver utviklings- og innovasjonsarbeidet i kommunen. Arbeidet er finansiert gjennom inntekter ved salg av konsesjonskraft og belaster således ikke kommunens budsjetter direkte

3 EØS avtalen definerer som utgangspunkt at all offentlig støtte er «forbudt». Dette er nedfelt i EØS artikkelens kapittel 61, nr 1. Det finnes flere unntak fra forbudet. Unntaket som gjelder for Bardu Kommune er «bagatellmessig støtte». Virkemidlene som Bardu Kommune årlig tildeler lokalt og regionalt næringsliv fra Kraft/- og næringsfond faller inn under EØS avtalens regelverk om «bagatellmessig støtte». Bagatellmessig støtte: Reglene om forbud om offentlig støtte får ikke anvendelse på støttebeløp opp til euro over en treårsperiode. For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskelverdi på kroner euro. Støttebeløp opp til disse grensene kan tildeles uten at støtteyter må forhånds melde til, og får godkjent støttetildelingen av EFTA`s overvåkningsorgan (ESA) eller KMD. Treårsperioden gjelder fra det tidspunkt støttemottaker oppnår rett til å motta støtte, dvs ikke fra dato for faktisk utbetaling. Støttegiver må sikre seg skriftlig informasjon om eventuell annen bagatellmessig støtte som tilskuddsmottaker har mottatt i de to forutgående regnskapsår samt inneværende budsjettår. Dette foregår normalt ved at søker skriftlig pålegges å opplyse hvor mye støtte denne har fått over 3 årsperioden. ESA (Surveillance Authority) hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av Korfuavtalen og EØS-avtalen gjennomføres i medlemsstatene. Dette inkluderer også gjennomføring av EU-retten i nasjonal rett. Dersom organet finner at en medlemsstat ikke etterlever sine plikter, kan den gripe inn, og i siste instans bringe saken inn for EFTA-domstolen. ESAs avgjørelser kan også ankes inn for EFTA-domstolen. KMD (Kommunal og moderniseringsdepartementet). Forutsetningene for at lovelig bagatellmessig støtte skal foreligge, er at alle vilkårene i kommisjonsforordningen er oppfylt. Reglene for bagatellmessig støtte følger av kommisjonens forordning nr. 1998/2006 av 15. desember 2006, tatt inn i forskrift av nr Bardu Kommune har de siste år årlig budsjettert med 3,4 millioner kroner til næringsutvikling. Av dette utgjør ca. 38 % (1,3 millioner) til direkte næringstiltak. Dette er å definere fra statsstøtteregelverket som «bagatellmessig støtte». Midlene er bagatellmessige og skal så langt det er mulig brukes til næringsutviklingstiltak innenfor kalenderåret det er tildelt. «Bagatellmessig støtte» er risikovillig kapital. At Bardu Kommune har muligheten til å bidra med risikovillig kapital til ny-etablering og gode utviklingsprosjekter i næringslivet er viktig. Dette skal stimulere og motivere til innovasjon i næringslivet. Konsesjonskraft Statkraft plikter i henhold til konsesjonen å levere en viss andel av kraften som produseres til Bardu Kommune. NVE beregner mengden konsesjonskraft og fordeler denne til berørte kommuner. Prisen som kommunen betaler for konsesjonskraften fastsettes etter egne regler. Denne kraften blir så videresolgt på det åpne markedet. Inntektene av denne kraften utgjør konsesjonskraftsinntekter. En andel av konsesjonskraften settes av til kraftfondsreserven i Bardu Kommune. En andel av Kraftfondsreserven benyttes årlig til næringsutvikling i form av direkte tilskudd til næringsutviklingstiltak i næringslivet og drift av næringsavdelingen i Bardu Kommune.

4 Næringsfond Dette er regional- og distriktspolitiske virkemidler som årlig tildeles over statsbudsjettets post og Disse midlene kanaliseres fra Staten til fylkene i Norge. Fylkene på sin side gjør en årlig prioritering og fordeling av midlene til virkemiddelapparatet i Troms. I Bardu så har politisk ledelse besluttet at avdeling næring skal forvalte den virkemidlene knyttet til lokal næringsutvikling på bakgrunn av ulike rammer som som samlet sett gir føringer for forvaltning og bruk av midlene. Bagatellmessig støtte kan tildeles til de fleste typer utviklende tiltak i næringslivet. Dette kan for eksempel være kompetanseheving, investering, etableringsstøtte som skaper utvikling. Tiltak som har karakter av årlig driftsstøtte eller drift av selskap (husleie, strøm, m. m) skal ikke tildeles støtte. Eksemplene her er ikke uttømmende og tiltakene må vurderes opp mot et omfattende regelverk, forskrifter og retningslinjer på området for «bagatellmessig støtte». Bruken av midlene er regulerte i forhold til føringene som er definert innenfor følgende rammer: Staten og EU: Statsstøtteregelverket, artikkel 61. Regelverket om bagatellmessig støtte er nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte 2,133 som henviser til kommisjonsforordning (EF). Regelverket om økonomistyring i Staten. Lov om offentlige anskaffelser Forvaltningsloven Offentlighetsloven. Konkurranseloven Troms Fylke: Årlig tildelingsbrev næringsfonds midler. Forskrift for bruk av distriktspolitiske virkemidler Retningslinjer for bruk av distriktspolitiske virkemidler. Elektronisk søknadsportal Bardu Kommune: Kommuneplanens Samfunnsdel. Delegasjonsreglement Bardu Kommune Strategisk Næringsplan (handlingsdel og plan-del)

5 Lover, regelverk, forskrifter, kommunale og fylkeskommunale planer, retningslinjer og forskrifter er hele tiden under utviklling. Så det vil være vedtatte regelverk på statsstøtteområdet som gjelder. 2. Nåsituasjonen i Bardu Kommune. Vekst, innovasjon og utvikling ivaretas av næringsavdelingen i Bardu Kommune sammen med flere ulike typer oppgaver. Næringsavdelingens økonomiske bærebjelke og grunnlag for å utøve arbeidet er basert på inntekter fra salg av konsesjonskraft. Administrativ og politisk ledelse har historisk i sin forvaltning av virkemidler som «bagatellmessig støtte», lagt til grunn breddesatsning i sine tildelinger til næringslivet. Alle rammene (lover, regler, forskrifter og kommunale planer) som avdeling næring og politikere må forholde seg til i tildelingene fokuserer også på bredde. Dette har historisk bidratt til at Bardu Kommune tradisjonellt har gitt økonomisk støtte til «alt og alle», også kultur, frivillighet, årlige arrangementer har fått tildelinger. Størrelsen på tilskudd som har vært gitt er varierende. «bagatellmessig støtte» gis fra kraftfond, næringsfond eller kombinasjon av disse. Støtten tildeles ved at bedriftene lokalt og i regionen sender skriftlige søknader til Bardu Kommune om tilskudd. Avdeling næring saksbehandler søknaden etter kriterier nevnt i pkt 1. Alle søknader fra kroner 1,-, saksbehandles av avdeling næring og legges frem for politisk behandling i Formannskapet (Kraftfondstyret). Dette organet fatter også vedtak i form av tildelinger, justerte tildelinger eller avslag. Over flere år har Bardu Kommune gjennomført stor fleksibilitet med hensyn til fortløpende behandling av søknader til kraft/- og næringsfond. Avdeling næring og formannskapet tar i mot søknader til behandling fortløpende hver mnd. Arbeidet som avdeling næring legger ned fra første kontakt med søker til denne får utbetalt tilskuddsmidler er en meget omfattende prosess. Det er ikke unormalt å bruke 2-3 hele arbeidsdager per søknad. Dette innebærer at dersom formannskapet har 5 søknader til politisk behandling, så ligger det 10 dagers arbeid bak fra avdeling næring.

6 Årsaken til den høye tidsbruken per søknad er flere. Prosjekteiere som kontakter avdeling næring med hensyn til sine prosjekter, har varierende kunnskap om våre virkemidler. Slik avdeling næring er organisert i dag, så går arbeidskapasitet hovedsakelig til saksbehandling, råd, veiledning til søkernes prosjekter. Opplæring av prosjekteieren i søknadsskriving, elektronisk system for søknadshåndtering. Kvalitetsmessig gjennomgang av søknadene inkludert råd og veiledning. Rådgivning i forhold til øvrig virkemiddelapparat (IN, fylkeskommunen m. m.). Rådgivning økonomi, marked inkludert budsjett og forretningsplan. Saksbehandling til politisk nivå og effektuering av søknadene. Rådgivning delrapportering, sluttrapportering og utbetaling av virkemidler. Søknader om tilskudd saksbehandles av næringssjefen som også klargjør alle søknader for politisk behandling i formannskapet. Når vedtak er gjort i Formannskapet, så effektuerer næringssjefen vedtaket til søker. Når søker har gjennomført sitt prosjekt, så må prosjektet sluttrapporters til avdeling næring og anmode om utbetaling. I flere ledd kreves opplæring av søker, slik at søknader, delrapporter og sluttrapportering blir korrekt i henhold til rammene for bruk av virkemidler. Gjennom hele prosessen skal søker benytte elektronisk system for søknaden (www.regionalforvaltning.no). Næringssjefen benytter på sin side benytter både saksbehandlersystemet ESA og Fylkeskommunens eget verktøy Regionalforvaltning. Saksbehandlersystemet ESA og regionalforvaltning «snakker» ikke sammen. Dette innebærer at hele prosessen med hver søker må gjennomføres manuelt i to systemer. Det går med mye ekstra tid i bruken av saksbehandlersystemet ESA, da dette er tregt og akkumulerer mange forskjellige typer feilmeldinger. Innen 1. februar hvert år har avdeling næring også rapporteringsplikt til Troms Fylkeskommune på bruken av næringsfondetsmidlene til fylkeskommunen. Her skal det rapporteres på enkeltsøknadsnivå. Dette er også en svært omfattende prosess der økonomiavdelingen til Bardu Kommune også er involvert sammen med systemet Regionalforvaltning. En annen stor utfordring er rammene og regelverket som avdeling næring må forholde seg til i saksbehandlingen av søknad om tilskudd. Dette er omfattende med hensyn til tolkning av lover, regler, forskrifter, EØS avtaler m. m. At Bardu Kommune satser «bredt» i bruken av virkemidlene i kombinasjon med at alt skal til politisk behandling bidrar også til en meget omfattende ressursbruk i hele virkemiddelprosessen fra råd og veiledning til sluttutbetaling. På områder der avdeling næring mangler kunnskap og kompetanse på regelverket, må det innhentes råd fra annet kompetent hold.

7 Dette kan være fra Innovasjon Norge, næringsavdelingen til Troms Fylke og hos advokatene til KS. Et komplisert og omfattende regelverk i kombinasjon med at næringslivet naturlig nok har stort behov for råd og veiledning på området bidrar til at vi anslår arbeidet med råd, veiledning, forvaltning og rapportering av Bardu Kommunes virkemidler til ca.0,8 1 årsverk. Avdeling næring har også ansvar for en hel rekke andre oppgaver som f. eks. førstelinjesupport til Innovasjon Norge, etablering av Frivilligsentral, drift og administrasjon av avdelingen, julegata, sommergata, eksternt markedsføring av Bardu Kommune, deltakelse på messer og arrangement, eierskapsstyring, drift av 16 små og store prosjekter, ansvar for 2 planverk, bedriftsbesøk, strategi veksthuset, årlig oppfølgning krigsskolen, arbeidslivsdager i Tromsø m. m. Dette er i seg selv store oppgaver som avdeling næring har små menneskelige ressurser til å håndtere. Det finnes også oppgaver som avdeling næring av kapasitetshensyn ikke har fått vurdert nærmere. Dette gjelder i hovedsak strategisk planlegging, boligutviklingsprosjekter og utvikling av industriområdet på Setermoen. For å vurdere om den samlede kapital (bagatellmessig støtte) og menneskelige ressursbruk til næringsutvikling har hatt historisk effekt, må vi se nærmere på tilgjengelig statistikk. Vi har tatt for oss statistikkgrunnlag på de områder som det er naturlig å måle næringsutviklingsarbeidet på. De variablene vi vurderer nærmere i statistikk delen er andel nye/nedlagte bedrifter, økt/redusert sysselsetting, yrkesppendling inn/ut fra Bardu, andel yrkesaktive, handelsstatistikker, Nærings NM sammen med egne undersøkelser i Fremskrevet befolkningsvekst for mennesker i og utenfor yrkesaktiv alder for perioden er også en del av grunnlaget vi ser på. 3. Statistikk og undersøkelser Grunnlagstall i statistikken som det vises til i dette dokumentet er hovedsakelig hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Noen statistikker er hentet via kommuneprofilen. Kommuneprofilen bygger sin statistikk på tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Statistikken fokuserer på faktorer som vedgår innovasjon og utvikling innenfor næringsliv og sysselsetting i Bardu over perioder (år). Vi har også i samarbeid med Bardu Utvikling SA gjort noen undersøkelser mot vårt eget næringsliv. Denne undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014.

8 Vi har også hentet grunnlag fra undersøkelser gjort av distansehandel Norge og hovedorganisasjonen VIRKE. Dette er ehandels relaterte undersøkelser på nasjonalt nivå. Resultatene fra Nærings NM 2013 er også innhentet. Dette er en årlig kartlegging gjennomføres av Vista Analyse og Telemarksforskning på oppdrag for NHO. Resultatene fra Nærings NM kan benyttes for å ta «pulsen» på næringsutviklingen i Bardu i forhold til andre tilsvarende kommuner. Tabell 1: Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. År 2000, fremskrevet til År Antall innbyggere år yrkesaktive 0-19 og 67+ ikke yrkesaktive Vekst/reduksjon Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Tabell 2 Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde Næring I alt Gjennomsnitt for perioden Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjon Transport og lagring Overnatting og servering Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt næring

9 Forsvaret lokalt på Setermoen opererer med ca ansatte høsten Grunnen til avviket kan være hvordan Forsvaret melder sine sysselsatte til offentlige registre. Eks om deler av sysselsettingen står tilknyttet andre avdelinger utenfor Bardu. Dette er svært vanskelig og tidkrevende å gjennomføre undersøkelser på. Antall sysselsatte i utvalgte næringer 2012 Bardu. Antall sysselsatte i utvalgte næringer Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Tabell 3 Antall arbeidsledige etter måned Bardu. Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt 34,16 36,41 31,91 Per sept 40,11 Antall arbeidsledige. Måned Bardu Kommune Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

10 Tabell 4, antall sysselsatte med bosted og arbeidssted i kommunen og pendlere inn/ut fra Bardu Kommune i perioden År Sysselsatte med bosted i kommunen Pendlere ut av kommunen Pendlere inn til kommunen Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Gj.sn Pendlingsbalanse Pendling inn, ut og pendlingsbalanse Bardu Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

11 Tabell 5 Sysselsatte etter sektor. Antall og andel Bardu År Stat antall Fylke antall Kommun e Privat antall Stat % Fylke % Kommun e Privat % antall % Gj.sn 604 7, ,52 % 0,36 27,47 39,60 % ,84 0,76 24,46 39, ,31 0,34 26,29 37, ,05 0,38 25,55 40, ,38 0,44 25,06 40, ,21 0,39 27,02 41, ,35 0,47 27,71 43, ,13 0,44 26,97 43, ,45 0,36 27,04 42, ,69 0,31 28,66 41, ,74 0,32 30,43 40, ,21 0,26 29,77 37, ,55 0,27 29,58 37, ,79 0,32 28,74 35, ,67 0,41 27,39 34,52 Sysselsatte offentlig og privat sektor. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

12 Tabell 6 Antall bedrifter etter næringsområde (bedriftsstruktur) inkludert offentlige, jordbruk, skogbruk og fiske. Næring I alt Gjennomsnitt , Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjon Transport og lagring Overnatting og servering Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting 84 Offentlig administrasjon, forsvar Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt næring Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

13 Tabell 7 Antall bedrifter etter antall sysselsatte Bardu. År Bedrifter Ingen i alt ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Økning i perioden Gjennomsnitt i perioden 215,75 78,25 34,33 22,5 8,58 3,08 0,5 0,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Rundt 60 prosent av alle landets bedrifter er registrert uten sysselsatte. Under 2 prosent av bedriftene har mer enn 50 sysselsatte. Gjennomsnittlig størrelse var 5,1 sysselsatte per bedrift i Antall bedrifter etter antall sysselsatte Andel bedrifter etter antall sysselsatte i prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

14 Tabell 8 (07196 SSB). Antall foretak unntatt offentlig forvaltning, primærnæringer etter region, organisasjonsform, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel. Antall ansatte 2009 Foretak 2010 Foretak 2011 Foretak 2012 Foretak 2013 Foretak Gj.snitt perioden Ingen ansatte ,6 1-4 ansatte ,8 5-9 ansatte , ansatte , ansatte ansatte Over ansatte Totalt ,2 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Andelen foretak i privat sektor har en liten økning fra perioden 2009 og frem til Denne økningen utgjør ca. 9 %. og gjelder hovedsakelig for selskap med 0 ansatte. Tabell 9 Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt og per 100 foretak (business churn). Periode År Nye foretak Nedlagte foretak Business churn per 100 foretak , , , , ,53 Gj.snitt 26 23,2 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

15 Tabell 10 Nyetablerte og nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall for perioden År Nye AS Nedlagte AS Nye ENK Nedlagte ENK Nye NUF Nedlagte NUF Nye DA Nedlagte DA Gj.snitt 7 4,6 16,6 16,6 1 0,2 0,8 0,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt for perioden Andel konkurser av nedlagte foretak utgjør for perioden mellom 0-50 %.

16 Tabell 11 Omsetning per innbygger i detaljhandel. Tallene er eksklusive omsetning av motorkjøretøyer og bensin. Alle tall eks. mva. Omsetning fra konsern og bedrifter med hovedkontor i annen kommune har fått fordelt sin andel omsetning på avdelinger som er lokalisert i Bardu Kommune.

17 Distansehandel Norge og hovedorganisasjonen VIRKE sine undersøkelser om e-handel. Innenfor tradisjonell varehandel er distansehandlesbedriftene (nett og postordrehandelen), såkalt netthandel, i kraftig vekst. Distansehandel Norge og Posten Norge AS har i 2013 gjennomført analyser rettet mot ca bedrifter som viser at distansehandelen i Norge i 2013 omsatte for 15 milliarder kroner eks. mva. Tradisjonell handel økte i 2012 med 2,2 %. fra 2012 til Distansehandel (Netthandel) økte med 8,6 % fra 2012 til Økningen i netthandelssalget var i ganger så høyt som i butikkhandelen. Hovedorganisasjonen VIRKE legger årlig frem sin handelsrapport. VIRKE har også i samarbeid med TNS Gallup utviklet Norsk ehandelsbarometer. Handelsrapport og ehandelsbarometer for 2013 viser også noen generelle utviklingstrekk. Netthandel har blitt en trend, er sterkt voksende og utgjør stadig en større andel av tradisjonell varehandel. ehandelsbarometer for perioden mai, juni og juli 2013 viser en netthandel på 27,2 milliarder kroner fordelt på følgende måte o 38 % varer. o 62 % tjenester o kroner brukte hver person i gjennomsnitt på netthandel. o 50 % av befolkningen oppgir å ha handlet på nett ilpt av 14 dager. o Menn er mest aktive med netthandel. o Ferie og fritidsreiser stod for 54 % av omsetningen. o Elektriske artikler, data, elektronikk rekvisita stod for 9 % omsetningen. o Klær, sko, smykker, vesker, stod for 7 % av omsetningen. o Aviser, bøker stod for 1 % av omsetningen.

18 Nærings NM og Kommune NM NHO utarbeider årlig Nærings NM og Kommune NM som sammenstiller norske kommuner på flere områder. Nærings NM Telemarksforskning har tatt for seg flere områder innenfor undersøkelsen. Nyetableringer 1. Etableringsfrekvens. Andel nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året. 2. Bransjejustert etableringsfrekvens. Baseres på etableringsfrekvens, justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Vekst i antall foretak. Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak. Lønnsomhet 1. Resultat. Andel foretak med positivt resultat før skatt. 2. Bransjejustert lønnsomhet. Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Egenkapital. Andel foretak med positiv egenkapital Vekst 1. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI). 2. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Andel foretak med vekst i verdiskapning. Næringslivets størrelse 1. Andel arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Resultat 2013 i Nærings NM. Beskrivelse Bardu sin plassering Troms Målselv sin plassering i Troms Salangen sin plassering i Troms Bardu sin plassering i Norge Nyetableringer Lønnsomhet Størrelse Vekst

19 Kommune NM Vista Analyse utfører på vegne av NHO Kommune NM. Vista Analyse har tatt for seg flere områder i undersøkelsene. Arbeidsmarked Et sterkt lokalt arbeidsmarked stimulerer til fremtidstro og gjør kommunene attraktive for etableringer. En forutsetning for vekst og verdiskapning er at innbyggerne er sysselsatt og deltar i arbeidslivet. Der en større andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønadsordninger som for eksempel uføretrygd vil arbeidskraft potensialet være mindre. Demografi Den demografiske utviklingen vil være avgjørende for fremtidig aldersfordeling. Kommuner med befolkningsvekst og jevn aldersfordeling vil være bedre rustet for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel i de eldre aldersgruppene. Dagens befolkningsstruktur og flyttemønstre er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Kompetanse Arbeidslivet blir stadig mer kompetansekrevende. Kompetanse i lokalsamfunnet både i form av faglærte og høyere utdannede er viktige for kvaliteten i tjenestetilbudet og næringslivets konkurranseevne. Lokal attraktivitet Den private kjøpekraften (inntektsnivået) vil kunne påvirke utviklingen i lokalt næringsliv. Kommuner som velger å bruke private tjenestetilbydere som en del av virksomheten vil være med på å legge til rette for nye løsninger og ny næringsvirksomhet i lokalmiljøet. Samtidig forespeiler en framtidig aldring i befolkningen virkningen for lokal bærekraft Høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon der mange bor og arbeider på tvers av kommunegrensene vektlegges i undersøkelsen som positivt. Beskrivelse Arbeidsmarkedets størrelse, privat sysselsetting og andel uføre og arbeidsledige Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-66) Sysselsatte personer i privat sektor og offentlige foretak etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder. Uførepensjonister i % av befolkningen i yrkesaktiv Prosent/kroner Bardu sin plassering i Troms Bardu sin plassering i Norge ,8 % ,8 % ,6 % 2 191

20 alder (18-67 år) Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Demografi. Rangering er basert på befolkningsvekst og flytting samt forholdet mellom yngre og eldre i arbeidsstyrken Gjennomsnittlig vekst siste 3 år Innbyggere år som andelt av innbyggere år Netto innflytting i prosent av befolkningen Kompetanse, Rangering basert på andel sysselsatte med hhv kun grunnskole og høyere utdanning og teknisk/naturvitenskapelig utdanning Sysselsatte med grunnskole som høyeste utdanning etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder Sysselsatte med utdanning på høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder Sysselsatte med bestått fagprøve som høyeste utdanning etter arbeidssted i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Sysselsatte med naturvitenskapelig utdanning på universtitets/- og høyskolenivå opp til 4 år etter arbeidssted i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Lokal Attraktivitet. Rangering basert på høy grad av arbeidsmarkedsingegrasjon der mange bor og arbeider på tvers av kommunegrenser vektlegges her. Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over 1,6 % ,4 % % ,0 % ,1 % ,8 % ,2 % ,4 %

21 Befolkning over 80 år i 12,7 % prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år frem i tid. Kommunens kjøp av tjenester 5,7 % fra private i % av brutto driftsutgifter Innpendling i prosent av 32,5 % sysselsatte personer etter arbeidssted pluss utpendling i prosent av sysselsatte personer etter bosted Kommunal økonomi, Netto driftsutgifter i administrasjon målt i kroner per innbygger Skattesats for annen eiendom (næringseiendom) i kroner regnet i gjennomsnitt per sysselsatt Inntekter fra skatt på inntekt, 45,8 % formue, salgs og leieinntekter i prosent av driftsutgifter Netto kommungjeld per innbygger målt i kroner Undersøkelser høsten 2014 mot eksisterende næringsliv Nettverket Dialogen ved Bardu Utvikling SA og Bardu Kommune utførte høsten 2014 en undersøkelse i næringslivet i Bardu. Undersøkelsen var sendt ut til ca. 195 bedrifter på e-post. 38 respondenter besvarte undersøkelsen. 19 av respondentene har 0-2 ansatte. 7 av respondentene har 3-5 ansatte 8 av respondentene har 5-10 ansatte 2 av respondentene har ansatte 1 av respondentene har over 20 ansatte. Eksisterende næringsliv mener de største utfordringene med å drive næringsvirksomhet i Bardu er: At de har for liten kundemasse/marked. For kostbar markedsføring Mangel på tilrettelegging og veiledning fra Bardu Kommune Konkurranse fra nettbutikker.

22 Næringsaktørene mener følgende i forhold til samarbeid på tvers av bransjer og også sammen med konkurrenter 0 respondenter mener det ikke er aktuelt 16 respondenter mener det er viktig 13 respondenter mener det er litt viktig 9 respondenter mener det er svært viktig. Næringsaktørene i Bardu mener at det kan være muligheter for samarbeid med andre i næringslivet på følgende områder. Felles markedsføring Transport og logistikk Anbud Felles innkjøp (kontorrekvisita etc.) Budsjett og regnskapstjenester. Næringsaktørene i Bardu er opptatt av at følgende enheter koordinerer og driver aktivitetene nevnt ovenfor. De aktuelle bedriftene (17 respondenter) Bardu Utvikling SA (10 respondenter) Et eget næringsselskap (9 respondenter) Næringsavdelingen i Bardu Kommune (2 respondenter) Næringsaktørene i Bardu mener de trenger jevnlig påfyll av kompetanse på følgende områder i prioritert rekkefølge. Markedsføring Budsjett og Regnskap Offentlige anskaffelser Bruk av sosiale medier Etablering av nettside Næringslivet i Bardu mener at Bardu Kommune bør prioritere bruken av kraft og næringsfond på følgende prioriterte måte. Satse sterkere på tiltak som skaper nye arbeidsplasser. Satse på tiltak som stabiliserer og opprettholder eksisterende arbeidsplasser. Stedsutvikling, bolyst Som i dag

23 Næringslivet er opptatt av at representanter for næringslivet/næringsforeningene bør involveres for å gi anbefalinger og uttalelser til hvilke søknader om tilskudd som bør støttes. Ja (21 respondenter) Nei (14 respondenter) Vet ikke (3 respondenter). Næringslivet i Bardu har svart at de har følgende typer lokaler tilgjengelig for næringsaktivitet. Kontorer m2 (9 respondenter) Salgslokaler m2 (6 respondenter) Lager m2 (7 respondenter) Selskapslokaler 100 m2 (4 respondenter) Kafee/restaurant 75 m2 (4 respondenter) Boligformål 126 m2 (5 respondenter) Hotell/Overnatting 601 m2 (4 respondenter) 4. Sammendrag og konklusjoner statistikk og undersøkelser Sammendrag statistikk: Befolkningsvekst, sysselsetting offentlig og privat sektor i Bardu Fremskrevet befolkningsvekst for perioden Spenn antall innbyggere Spenn år (yrkesaktive) Spenn 0-19 år og 67 + (ikke yrkesaktive) Befolkningsvekst for perioden Reduksjon i antall yrkesaktive -220 Økt andel ikke yrkesaktive +382 Andelen sysselsatte i næringslivet inkludert offentlig sektor i Bardu er stabil for perioden Spenn sysselsatte Gjennomsnitt sysselsatte Trend Stabil Arbeidsledigheten i Bardu er lav for perioden 2011 Sept Spenn januar måned perioden personer. Årlig gjennomsnitt periode Ca 35 Trend Stabil

24 Yrkesaktive pendlere ut fra Bardu Kommune er større enn de yrkesaktive som pendler inn til kommunen (negativ pendlingsbalanse) for perioden Spenn negativ pendlingsbalanse i perioden Årlig gjennomsnitt negativ pendlingsbalanse -219 Trend Svak økende utpendling Andelen sysselsatte i privat sektor er lav i Bardu for perioden o Andel sysselsatte i privat sektor spenn sysselsatte Spenn i prosent av total sysselsetting 34,52 43,47 % Gjennomsnittet periode 39,6 %, 735 personer. Trend Sysselsetting i privat sektor synker fra Andelen sysselsatte i offentlig sektor er høy i Bardu for perioden o Andel sysselsatte i privat sektor spenn Spenn i prosent av total sysselsetting 56,53-65,48 % Gjennomsnittet periode 60,35 %, personer Trend God Andelen yrkesaktive personer i alderen år vil synke fra ca 61% i år 2000 til 53% i Sammendrag statistikk: Andel foretak i privat sektor i Bardu. I Bardu står private bedrifter for mellom 34,5 % og 43,47 % av sysselsatte i privat sektor. De største private bedriftene finner vi i 2013 innenfor. o Informasjon og kommunikasjon. o Jordbruk, Skogbruk, Fiske. o Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift. o Varehandel I Bardu har vi hovedsakelig små bedrifter. i privat næringsliv i perioden o Spenn i perioden Årlig gjennomsnitt i perioden 400,16 Trend på totalt antall bedrifter Vekst.

25 I prioritert rekkefølge har Bardu i perioden flest bedrifter i kategorien private og offentlige bedrifter. 0 ansatte, Økt fra 171 til 369 bedrifter. 1-4 ansatte. Økt fra 66 til 83 bedrifter. 5-9 ansatte. Økt fra 30 til 35 bedrifter ansatte. Redusert fra 25 til 18 bedrifter ansatte. Økt fra 4-13 bedrifter ansatte. Redusert fra 3-2 bedrifter. Over 100 ansatte. Veksler mellom 0-2 i perioden. o Gjennomsnitt antall bedrifter i perioden 400,16 Det etableres gjennomsnittlig antall bedrifter mellom ansatte per år i perioden 27,6 Det etableres gjennomsnittlig antall bedrifter mellom ansatte per år i perioden 3,2 Trend Svak økning Antall foretak unntatt offentlig forvaltning, primærnæringer øker lite for perioden o Spenn i perioden, antall bedrifter Årlig gjennomsnitt i perioden 189,2 Trend Svak økning(+17) Spenn i perioden, antall bedrifter 0 ansatte Trend Svak økning(+12) Spenn i perioden antall bedrifter 1-4 ansatte Trend Svak (+3) Spenn i perioden antall bedrifter 5-9 ansatte Trend Svak (+5) Spenn i perioden antall bedrifter ansatte 7-4 Trend Nedgang(-3) Spenn i perioden antall bedrifter ansatte 1 Trend 0 vekst. I Bardu etableres det nye bedrifter og noen legger ned i perioden o Netto vekst på 4,2 bedrifter per år Netto reduksjon på 3 bedrifter. Trend Prognose for nedlagte bedrifter vokser raskere en nyetablerte

26 I Bardu etableres og nedlegges følgende typer bedrifter i perioden o AS, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 7/4,6 ENK, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 16,6/16,6 NUF, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 1/0,2 DA, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 0,8/0,4 Trend Svak Omsetning per innbygger i detaljhandel i perioden viser store forskjeller mellom Bardu, Salangen og Målselv. o Snitt per innbygger i Bardu er per innbygger o Snitt per innbygger i Salangen er per innbygger o Snitt per innbygger i Målselv er per innbygger. Trend Varehandelen har nedgang i perioden for Bardu.

27 Sammendrag og konklusjoner Offentlig sektor utgjør i størrelsesorden 56,53 65,48 % av andelen sysselsatte i perioden Andel sysselsatte i privat sektor utgjør i størrelsesorden % i samme periode. Bardu Kommune sin økonomiske situasjon er under kraftig press. Avdeling næring antar av denne grunn en reduksjon i antall sysselsatte i kommunal sektor de nærmeste årene. Forsvarets endringer i egen struktur med overgang til langtidskontrakter vil ventelig styrke sysselsettingen de nærmeste årene. Intervjuer gjort med Forsvarets stedlige representanter tilsier en økning allerede i 2015 på ca. 50 årsverk. Over 3-4 år forventes en total økning på sysselsatte. I tillegg skjer det ting i den globale verden som gjør at Forsvaret i Bardu ventelig neppe innskrenker sin virksomhet med store reduksjoner i sysselsettingen i uoverskuelig fremtid. I næringslivet og lokalsamfunnet er tomme næringsarealer, Telenor, Coop Midt-Troms sine uttredener fra Bardu blitt et symbol på en negativ trend. Andre trender på negativ utvikling, er enkelt bedrifter i Bardu som historisk har vært «hoffleverandører» til Forsvaret. Disse bedriftene signaliserer at de «sliter» med å strekke til i konkurransen med andre større aktører. Bardu ikke er alene om trendene. Bildet er ganske likt for flere tilsvarende kommuner som Bardu. I møte med næringsetaten i Troms Fylkeskommune høsten 2014 har avdeling næring sammen med Bardu Utvikling SA forsøkt å påpeke at også Bardu sliter med noen utviklingstrekk i næringsarbeidet. Svaret fra fylkeskommunen er at Bardu ikke treffer på indikatorene som tilsier at vi er å anse som en omstillingskommune som gjennom en slik definisjon får «ekstra oppmerksomhet» fra sentrale myndigheter. Bardu har lav arbeidsledighet, jevn sysselsetting, ingen fraflytting. Vi har dessuten en stor ressurs i Forsvaret som med sin tilstedeværelse bringer med seg høyt utdannet personell og medflyttere som representerer en stor ressurs for kommunen. Således kan en si at «tomme næringsarealer» alene ikke er en indikator på at vi trenger «omstilling» etter fylkeskommunal og statlig definisjon. Men vi trenger kanskje mer en kursendring og prioritering i måten vi utfører næringsarbeidet på? Høy andel sysselsatte i offentlig sektor er bra for Bardu, men å satse ensidig på offentlig sysselsetting har også ulemper. Ensartet sysselsetting gjør at Bardu er svært sårbar ved nedgang i økonomi knyttet til kommune, forsvar og energisektoren. Avdeling næring har gjort sammenligninger av Bardu med Sola, Berg og Sandnes Kommuner. Disse tre kommunene rangerer topp tre i Nærings NM Disse kommunene har til felles at de har svært høy andel private bedrifter i forhold til offentlig sektor.

28 Kommune 2013 Andel offentlig sektor % Andel privat sektor % Sola Kommune 10,98 (2.667 personer) 89,02 ( personer) Berg Kommune 27,73 (127 personer) 72,27 (331 personer) Sandnes Kommune 21,07 (7.566 personer) 78,93 ( personer) For å opprettholde og videreutvikle et variert næringsliv i Bardu er det behov for at nye bedrifter etableres. Innovasjon og nyskapning skjer ofte i de små nyetablerte bedriftene, slik at disse vokser raskere enn gamle eksisterende bedrifter. Den langsiktige virkningen av nyetablerte bedrifter blir derfor viktig for fornyelse i eksisterende lokalt næringsliv. God lønnsomhet er en betingelse for bedriftenes eksistens, vekst og sunn utvikling i Bardu. En bedrift kan ha underskudd noen år, men på sikt overskudd for å overleve. Undersøkelsene fra Nærings NM konkluderer med at kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser og større vekstkraft. I Bardu scoorer vi høyt på lønnsomhet i bedriftene. Det er viktig at verdiskapningen lokalt i Bardu vokser minst like raskt som verdiskapningen ellers i samfunnet. For å holde tritt med befolkningsveksten og behovet for økt privat og offentlig velferd, har også Bardu behov for en voksende andel arbeidsplasser i privat næringsliv. Arbeidsplasser i privat sektor er viktig for å opprettholde og videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn også Bardu. Privat verdiskapning er helt avgjørende for å skaffe Bardu Kommune, eget næringsliv og innbyggere nødvendige ressurser til et stabilt og utviklende forbruk og velferd. På tross av trender og symbolikk, så klarer Bardu å opprettholde stabil sysselsetting på ca sysselsatte over de siste 10 år. Men det er grunn til bekymring. Andelen bedrifter som legger ned har en høyere stigning over tid enn andelen nyetableringer (se Tabell 9). Dette tilsier at Bardu må iverksette strategier inklusive tiltak som stimulerer til ny-etableringer av private bedrifter som gir possitiv effekt i form av flere arbeidsplasser. Det er da også viktig å fokusere på stimulerende tiltak som bidrar til å utvikle nye konkurransedyktige produkter og tjenester (gjerne nisjer) hos nye og eksisterende bedrifter. Målet på sikt må være å gi oss økt total andel sysselsetting og dermed også økt andel etablerte bedrifter.

29 Ehandel er på full fart inn i Norge. Tradisjonelt har vi snakket om handelslekkasje til byer. Det nye fenomenet er handelslekkasje til internett butikkene. Dette er et fenomen som akselererer og påvirker også vårt næringsliv. Kanskje er en ny næring i Bardu å starte netthandelsbutikker i kombinasjon med tradisjonelle butikkutsalg som fokuserer på lokalmarkedet, Norge og internasjonalt marked? Basert på opplysningene i Kommune NM så konkluderer Vista Analyse med at bosetting i kommunene anses å være en sentral faktor for næringslivets vekst. Bedriftenes konkurransefortrinn er nært knyttet til nærmiljøet, samtidig som vekst og utvikling i lokalt næringsliv er et viktig grunnlag for befolkningsutvikling og kommuneøkonomi. På lokalt plan har Bardu Kommune et særskilt ansvar for oppgaver når det gjelder å legge til rette for vekst og utvikling i privat og offentlig sektor. Samtidig skaper demografiske endringer og forventninger til tjenestetilbudet utfordringer med hensyn til fremtidig ressursbehov. Norske kommuner har svært forskjellige utviklingstrekk. Mens noen opplever stagnasjon og tilbakegang, opplever noen kommuner press innen bosetting og infrastruktur. Kommuner som har godt ressursgrunnlag i form av næringsvirksomhet, kompetanse, skattegrunnlag og arbeidsplasser har bedre utsikter til vekst og utvikling. Pendling mellom kommuner er en indikasjon på interaksjon mellom arbeidsmarkeder på tvers av kommunegrenser. Bardu har pendling, men det burde være flere som pendler til Bardu enn omvendt. Skal vi snu trenden må vi ha flere attraktive konkurransedyktige arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor. Når bedriftene er konkurransedyktige vil også et lokalt marked etterspørre tjenestene de tilbyr. Gode utviklingsmuligheter vil kunne gjenspeiles i befolkningsvekst i form av lav arbeidsledighet, ung befolkning og netto innflytting til kommunen sammen med gode bo muligheter og offentlige tilbud. Bardu Kommune sitt skattenivå og evne til å bruke av private markeder kan være av særskilt stor positiv betydning for næringslivets etableringer og kommunens totale inntekter på sikt. På veien mot økt andel nyetableringer og utvidelse av eksisterende bedrifter som gir økt sysselsetting på sikt, må det i Bardu etableres en klar forståelse både hos politikere, næringsliv og innbyggere om at veien mot målene er en prosess og dermed ikke å anse som enkelttiltak. Noen enkelttiltak vil være mislykkede, andre vil fungere. Men det er målinger av resultatene fortløpende over tid, sammen med nødvendige kursendringer underveis som kan gi kommunen, næringslivet, innbyggere og besøkende de positive effektene.

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET NOTAT KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET Av Annegrete Bruvoll Dette notatet gjengir en spesialberegning av indikatorene i NHOs KommuneNM 2017 for kommunene Asker, Røyken og Hurum

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (60.106), Røyken (21.492), Hurum (9.413), Lier (25.731) og Bærum (122.348). Tallene i parentes er

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Kristiansandregionen

Kristiansandregionen Kristiansandregionen Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 19. Desember 2012 Kristiansand Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har

Detaljer

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan

STATUSDEL. Vedlegg til strategisk næringsplan STATUSDEL Vedlegg til strategisk næringsplan 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 4 1.1 Befolkningsutvikling 2000-2016... 4 1.2 Befolkningssammensetning...

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

NÆRINGSLIVET I BUSKERUD

NÆRINGSLIVET I BUSKERUD NÆRINGSLIVET I BUSKERUD STATUS OG UTVIKLINGSTREKK Espen Karstensen Regionale innspillsmøter 23. og 26. april 2013 Disposisjon Om befolkningen (demografi) Befolkning Historisk befolkningsvekst Prognoser

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

år Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Skien Kongsberg Historisk utvikling. Tallmaterialet er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra NHO

år Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Skien Kongsberg Historisk utvikling. Tallmaterialet er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra NHO NHO S NÆRINGS-NM : NHOs Nærings-NM rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Regionrådet for Kongsbergregionen 6. Desember 2011 Knut Vareide Tema Befolkning Arbeidsplasser Utdanning Innovasjon NæringsNM Attraktivitet 54 000 Endring

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael Den gode sirkel - «Høna og egget» «kunnskap skal styre rike og land og yrke skal båten bæra» (A.

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

NHOs NæringsNM. Resultater for Søre Sunnmøre

NHOs NæringsNM. Resultater for Søre Sunnmøre NHOs NæringsNM Resultater for Søre Sunnmøre NæringsNM Skal måle næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni siste årene, men har tall fra 2000 Basert på fire forhold:

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst Risør Hvordan har utviklingen vært i Risør? Befolkning, næringsliv, attraktivitet? Hva kjennetegner Risør i dag? Hva skaper vekst? Hva skaper attraktivitet? Hvilke knapper kan en trykke på lokalt for å

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Forord. 04. januar Knut Vareide

Forord. 04. januar Knut Vareide Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Høyanger. Knut Vareide. Om utviklingen i Høyanger. 17. Desember 2012 Øren Hotell

Høyanger. Knut Vareide. Om utviklingen i Høyanger. 17. Desember 2012 Øren Hotell Høyanger Om utviklingen i Høyanger 17. Desember 2012 Øren Hotell Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Høyanger? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen har Mangler noen som kan ta et Tenker primært

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NÆRING

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NÆRING TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NÆRING September 2014 Data fra næringsindikatorer 2011-2013 2013 2012 2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål Resultat Resultat Resultat Økonomi Ø1: God økonomistyring

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen mai

Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen mai Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen 2013 29.mai NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni siste årene, men

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Halsa kommune En samfunnsanalyse

Halsa kommune En samfunnsanalyse Halsa kommune En samfunnsanalyse Utkast, 8. oktober, 213 - upublisert telemarksforsking.no Telemarksforsking Litt samfunnsteori, og mye statistikk... Grunnlaget! - Folk skaper steder! Gjennom å bo der

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Befolkning Nordkapp 3517 3505 3513 3497 3468 3415 3330 3274 3219 3180 3185 3224 3228 3205 3213 3278 Nordkapp 100 100 100 99 99 97 95 93 92 90 91 92 92 91 91 93 Befolkning Indeks Finnmark 100 100 100

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013

Notodden. Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid. Knut Vareide. 22 januar 2013 Notodden Befolknings- og næringsutvikling i fortid og framtid 22 januar 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. Sterk vekst fram

Detaljer

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet der «attraktivitetsbegrepet» er knyttet opp mot forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes

Detaljer