KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK"

Transkript

1 Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/ Virkemiddelplan presentert FSK saksnr 0008/15. Høringsrunde næringsliv, møte og høringsrunde Behandles i FSK og Kommunestyret for endelig vedtak. Vedlegget innarbeides i neste rullering av Strategisk Næringsplan Plandel.

2 1. Bakgrunn Målet med offentlig næringsutvikling og bruk av virkemidler i Norge er å styrke næringsgrunnlaget og sysselsetting i distriktskommuner. Fra sentrale og lokale myndigheter er det en målsetning at virkemidler som sprøytes inn i lokalt næringsliv, skal gi effekt i form av økt lokal verdiskapning og sysselsetting. Verdiskapningen innebærer at nye bedrifter etableres sammen med at eksisterende bedrifter utvider sin virksomhet basert på innovasjon, nytenkning og forskning. Næringsliv som overlever utvikler konkurransedyktige produkter og tjenester tilpasset etterspørsel fra kundene for å oppnå lønnsomhet. I slike prosesser benytter bedriftene seg av klart definerte målsetninger som lønnsomhet, effektiv drift, samarbeid med andre m.m. Alt for å ivareta fremdrift for å nå mål. Når markedene responderer på bedriftenes resultatmål, så bidrar dette til verdiskapning i bedriftene. Slik verdiskapning danner grunnlag for lønnsomhet og gir bedriftene muligheter til å utvikle seg videre. Effekten av denne verdiskapningen styrker lokalsamfunnet og kommunen gjennom økt skatteinngang, sysselsetting. Der verdiskapningen oppstår, kan effekten av og til også inkludere kommunens innbyggere, som opplever større mangfold og tilbud for sin kjøpekraft og arbeidskraft. Resultatet kan bil attraktive samfunn som mennesker, næringsliv opplever trivsel og bolyst, fleksibilitet, bredt tilbud m. m. Slike samfunn ønsker de fleste å være en del av. Stimulering, motivering til verdiskapning krever mot, gjennomføringsevne, strategi, involvering, forankring og samarbeid på flere nivå i samfunnet. Det krever også innsats i form av kapital, menneskelige ressurser og prioriteringer. Både næringslivet, politikerne, innbyggere, næringsforeninger må involveres i arbeidet. Men involveringen i seg selv, er ikke tilstrekkelig. Det kreves mot, gjennomføringsevne, klare målsetninger, fortløpende måling av resultatene for å lykkes med prosessene. Fortløpende resultater brukes til å justere videre kurs. Effektene på sikt er et bredere og robust næringsliv som leverer økt verdiskapning, sysselsetting. Sentrale myndighetene ønsker at innsats skal spisses særlig mot innovasjon og entreprenørskap og tiltak som ellers sikrer næringsrettet kompetanse, infrastruktur, miljøer. Kommunen skal prioritere virkemidler som gir best resultater. I dette arbeidet finnes ingen «fasit», derfor må utviklingsarbeid måles kontinuerlig. I Bardu er det i dag avdeling næring underlagt rådmannen som driver utviklings- og innovasjonsarbeidet i kommunen. Arbeidet er finansiert gjennom inntekter ved salg av konsesjonskraft og belaster således ikke kommunens budsjetter direkte

3 EØS avtalen definerer som utgangspunkt at all offentlig støtte er «forbudt». Dette er nedfelt i EØS artikkelens kapittel 61, nr 1. Det finnes flere unntak fra forbudet. Unntaket som gjelder for Bardu Kommune er «bagatellmessig støtte». Virkemidlene som Bardu Kommune årlig tildeler lokalt og regionalt næringsliv fra Kraft/- og næringsfond faller inn under EØS avtalens regelverk om «bagatellmessig støtte». Bagatellmessig støtte: Reglene om forbud om offentlig støtte får ikke anvendelse på støttebeløp opp til euro over en treårsperiode. For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskelverdi på kroner euro. Støttebeløp opp til disse grensene kan tildeles uten at støtteyter må forhånds melde til, og får godkjent støttetildelingen av EFTA`s overvåkningsorgan (ESA) eller KMD. Treårsperioden gjelder fra det tidspunkt støttemottaker oppnår rett til å motta støtte, dvs ikke fra dato for faktisk utbetaling. Støttegiver må sikre seg skriftlig informasjon om eventuell annen bagatellmessig støtte som tilskuddsmottaker har mottatt i de to forutgående regnskapsår samt inneværende budsjettår. Dette foregår normalt ved at søker skriftlig pålegges å opplyse hvor mye støtte denne har fått over 3 årsperioden. ESA (Surveillance Authority) hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av Korfuavtalen og EØS-avtalen gjennomføres i medlemsstatene. Dette inkluderer også gjennomføring av EU-retten i nasjonal rett. Dersom organet finner at en medlemsstat ikke etterlever sine plikter, kan den gripe inn, og i siste instans bringe saken inn for EFTA-domstolen. ESAs avgjørelser kan også ankes inn for EFTA-domstolen. KMD (Kommunal og moderniseringsdepartementet). Forutsetningene for at lovelig bagatellmessig støtte skal foreligge, er at alle vilkårene i kommisjonsforordningen er oppfylt. Reglene for bagatellmessig støtte følger av kommisjonens forordning nr. 1998/2006 av 15. desember 2006, tatt inn i forskrift av nr Bardu Kommune har de siste år årlig budsjettert med 3,4 millioner kroner til næringsutvikling. Av dette utgjør ca. 38 % (1,3 millioner) til direkte næringstiltak. Dette er å definere fra statsstøtteregelverket som «bagatellmessig støtte». Midlene er bagatellmessige og skal så langt det er mulig brukes til næringsutviklingstiltak innenfor kalenderåret det er tildelt. «Bagatellmessig støtte» er risikovillig kapital. At Bardu Kommune har muligheten til å bidra med risikovillig kapital til ny-etablering og gode utviklingsprosjekter i næringslivet er viktig. Dette skal stimulere og motivere til innovasjon i næringslivet. Konsesjonskraft Statkraft plikter i henhold til konsesjonen å levere en viss andel av kraften som produseres til Bardu Kommune. NVE beregner mengden konsesjonskraft og fordeler denne til berørte kommuner. Prisen som kommunen betaler for konsesjonskraften fastsettes etter egne regler. Denne kraften blir så videresolgt på det åpne markedet. Inntektene av denne kraften utgjør konsesjonskraftsinntekter. En andel av konsesjonskraften settes av til kraftfondsreserven i Bardu Kommune. En andel av Kraftfondsreserven benyttes årlig til næringsutvikling i form av direkte tilskudd til næringsutviklingstiltak i næringslivet og drift av næringsavdelingen i Bardu Kommune.

4 Næringsfond Dette er regional- og distriktspolitiske virkemidler som årlig tildeles over statsbudsjettets post og Disse midlene kanaliseres fra Staten til fylkene i Norge. Fylkene på sin side gjør en årlig prioritering og fordeling av midlene til virkemiddelapparatet i Troms. I Bardu så har politisk ledelse besluttet at avdeling næring skal forvalte den virkemidlene knyttet til lokal næringsutvikling på bakgrunn av ulike rammer som som samlet sett gir føringer for forvaltning og bruk av midlene. Bagatellmessig støtte kan tildeles til de fleste typer utviklende tiltak i næringslivet. Dette kan for eksempel være kompetanseheving, investering, etableringsstøtte som skaper utvikling. Tiltak som har karakter av årlig driftsstøtte eller drift av selskap (husleie, strøm, m. m) skal ikke tildeles støtte. Eksemplene her er ikke uttømmende og tiltakene må vurderes opp mot et omfattende regelverk, forskrifter og retningslinjer på området for «bagatellmessig støtte». Bruken av midlene er regulerte i forhold til føringene som er definert innenfor følgende rammer: Staten og EU: Statsstøtteregelverket, artikkel 61. Regelverket om bagatellmessig støtte er nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte 2,133 som henviser til kommisjonsforordning (EF). Regelverket om økonomistyring i Staten. Lov om offentlige anskaffelser Forvaltningsloven Offentlighetsloven. Konkurranseloven Troms Fylke: Årlig tildelingsbrev næringsfonds midler. Forskrift for bruk av distriktspolitiske virkemidler Retningslinjer for bruk av distriktspolitiske virkemidler. Elektronisk søknadsportal Bardu Kommune: Kommuneplanens Samfunnsdel. Delegasjonsreglement Bardu Kommune Strategisk Næringsplan (handlingsdel og plan-del)

5 Lover, regelverk, forskrifter, kommunale og fylkeskommunale planer, retningslinjer og forskrifter er hele tiden under utviklling. Så det vil være vedtatte regelverk på statsstøtteområdet som gjelder. 2. Nåsituasjonen i Bardu Kommune. Vekst, innovasjon og utvikling ivaretas av næringsavdelingen i Bardu Kommune sammen med flere ulike typer oppgaver. Næringsavdelingens økonomiske bærebjelke og grunnlag for å utøve arbeidet er basert på inntekter fra salg av konsesjonskraft. Administrativ og politisk ledelse har historisk i sin forvaltning av virkemidler som «bagatellmessig støtte», lagt til grunn breddesatsning i sine tildelinger til næringslivet. Alle rammene (lover, regler, forskrifter og kommunale planer) som avdeling næring og politikere må forholde seg til i tildelingene fokuserer også på bredde. Dette har historisk bidratt til at Bardu Kommune tradisjonellt har gitt økonomisk støtte til «alt og alle», også kultur, frivillighet, årlige arrangementer har fått tildelinger. Størrelsen på tilskudd som har vært gitt er varierende. «bagatellmessig støtte» gis fra kraftfond, næringsfond eller kombinasjon av disse. Støtten tildeles ved at bedriftene lokalt og i regionen sender skriftlige søknader til Bardu Kommune om tilskudd. Avdeling næring saksbehandler søknaden etter kriterier nevnt i pkt 1. Alle søknader fra kroner 1,-, saksbehandles av avdeling næring og legges frem for politisk behandling i Formannskapet (Kraftfondstyret). Dette organet fatter også vedtak i form av tildelinger, justerte tildelinger eller avslag. Over flere år har Bardu Kommune gjennomført stor fleksibilitet med hensyn til fortløpende behandling av søknader til kraft/- og næringsfond. Avdeling næring og formannskapet tar i mot søknader til behandling fortløpende hver mnd. Arbeidet som avdeling næring legger ned fra første kontakt med søker til denne får utbetalt tilskuddsmidler er en meget omfattende prosess. Det er ikke unormalt å bruke 2-3 hele arbeidsdager per søknad. Dette innebærer at dersom formannskapet har 5 søknader til politisk behandling, så ligger det 10 dagers arbeid bak fra avdeling næring.

6 Årsaken til den høye tidsbruken per søknad er flere. Prosjekteiere som kontakter avdeling næring med hensyn til sine prosjekter, har varierende kunnskap om våre virkemidler. Slik avdeling næring er organisert i dag, så går arbeidskapasitet hovedsakelig til saksbehandling, råd, veiledning til søkernes prosjekter. Opplæring av prosjekteieren i søknadsskriving, elektronisk system for søknadshåndtering. Kvalitetsmessig gjennomgang av søknadene inkludert råd og veiledning. Rådgivning i forhold til øvrig virkemiddelapparat (IN, fylkeskommunen m. m.). Rådgivning økonomi, marked inkludert budsjett og forretningsplan. Saksbehandling til politisk nivå og effektuering av søknadene. Rådgivning delrapportering, sluttrapportering og utbetaling av virkemidler. Søknader om tilskudd saksbehandles av næringssjefen som også klargjør alle søknader for politisk behandling i formannskapet. Når vedtak er gjort i Formannskapet, så effektuerer næringssjefen vedtaket til søker. Når søker har gjennomført sitt prosjekt, så må prosjektet sluttrapporters til avdeling næring og anmode om utbetaling. I flere ledd kreves opplæring av søker, slik at søknader, delrapporter og sluttrapportering blir korrekt i henhold til rammene for bruk av virkemidler. Gjennom hele prosessen skal søker benytte elektronisk system for søknaden (www.regionalforvaltning.no). Næringssjefen benytter på sin side benytter både saksbehandlersystemet ESA og Fylkeskommunens eget verktøy Regionalforvaltning. Saksbehandlersystemet ESA og regionalforvaltning «snakker» ikke sammen. Dette innebærer at hele prosessen med hver søker må gjennomføres manuelt i to systemer. Det går med mye ekstra tid i bruken av saksbehandlersystemet ESA, da dette er tregt og akkumulerer mange forskjellige typer feilmeldinger. Innen 1. februar hvert år har avdeling næring også rapporteringsplikt til Troms Fylkeskommune på bruken av næringsfondetsmidlene til fylkeskommunen. Her skal det rapporteres på enkeltsøknadsnivå. Dette er også en svært omfattende prosess der økonomiavdelingen til Bardu Kommune også er involvert sammen med systemet Regionalforvaltning. En annen stor utfordring er rammene og regelverket som avdeling næring må forholde seg til i saksbehandlingen av søknad om tilskudd. Dette er omfattende med hensyn til tolkning av lover, regler, forskrifter, EØS avtaler m. m. At Bardu Kommune satser «bredt» i bruken av virkemidlene i kombinasjon med at alt skal til politisk behandling bidrar også til en meget omfattende ressursbruk i hele virkemiddelprosessen fra råd og veiledning til sluttutbetaling. På områder der avdeling næring mangler kunnskap og kompetanse på regelverket, må det innhentes råd fra annet kompetent hold.

7 Dette kan være fra Innovasjon Norge, næringsavdelingen til Troms Fylke og hos advokatene til KS. Et komplisert og omfattende regelverk i kombinasjon med at næringslivet naturlig nok har stort behov for råd og veiledning på området bidrar til at vi anslår arbeidet med råd, veiledning, forvaltning og rapportering av Bardu Kommunes virkemidler til ca.0,8 1 årsverk. Avdeling næring har også ansvar for en hel rekke andre oppgaver som f. eks. førstelinjesupport til Innovasjon Norge, etablering av Frivilligsentral, drift og administrasjon av avdelingen, julegata, sommergata, eksternt markedsføring av Bardu Kommune, deltakelse på messer og arrangement, eierskapsstyring, drift av 16 små og store prosjekter, ansvar for 2 planverk, bedriftsbesøk, strategi veksthuset, årlig oppfølgning krigsskolen, arbeidslivsdager i Tromsø m. m. Dette er i seg selv store oppgaver som avdeling næring har små menneskelige ressurser til å håndtere. Det finnes også oppgaver som avdeling næring av kapasitetshensyn ikke har fått vurdert nærmere. Dette gjelder i hovedsak strategisk planlegging, boligutviklingsprosjekter og utvikling av industriområdet på Setermoen. For å vurdere om den samlede kapital (bagatellmessig støtte) og menneskelige ressursbruk til næringsutvikling har hatt historisk effekt, må vi se nærmere på tilgjengelig statistikk. Vi har tatt for oss statistikkgrunnlag på de områder som det er naturlig å måle næringsutviklingsarbeidet på. De variablene vi vurderer nærmere i statistikk delen er andel nye/nedlagte bedrifter, økt/redusert sysselsetting, yrkesppendling inn/ut fra Bardu, andel yrkesaktive, handelsstatistikker, Nærings NM sammen med egne undersøkelser i Fremskrevet befolkningsvekst for mennesker i og utenfor yrkesaktiv alder for perioden er også en del av grunnlaget vi ser på. 3. Statistikk og undersøkelser Grunnlagstall i statistikken som det vises til i dette dokumentet er hovedsakelig hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Noen statistikker er hentet via kommuneprofilen. Kommuneprofilen bygger sin statistikk på tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Statistikken fokuserer på faktorer som vedgår innovasjon og utvikling innenfor næringsliv og sysselsetting i Bardu over perioder (år). Vi har også i samarbeid med Bardu Utvikling SA gjort noen undersøkelser mot vårt eget næringsliv. Denne undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014.

8 Vi har også hentet grunnlag fra undersøkelser gjort av distansehandel Norge og hovedorganisasjonen VIRKE. Dette er ehandels relaterte undersøkelser på nasjonalt nivå. Resultatene fra Nærings NM 2013 er også innhentet. Dette er en årlig kartlegging gjennomføres av Vista Analyse og Telemarksforskning på oppdrag for NHO. Resultatene fra Nærings NM kan benyttes for å ta «pulsen» på næringsutviklingen i Bardu i forhold til andre tilsvarende kommuner. Tabell 1: Befolkning i og utenfor yrkesaktiv alder. År 2000, fremskrevet til År Antall innbyggere år yrkesaktive 0-19 og 67+ ikke yrkesaktive Vekst/reduksjon Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Tabell 2 Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde Næring I alt Gjennomsnitt for perioden Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjon Transport og lagring Overnatting og servering Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon, forsvar Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt næring

9 Forsvaret lokalt på Setermoen opererer med ca ansatte høsten Grunnen til avviket kan være hvordan Forsvaret melder sine sysselsatte til offentlige registre. Eks om deler av sysselsettingen står tilknyttet andre avdelinger utenfor Bardu. Dette er svært vanskelig og tidkrevende å gjennomføre undersøkelser på. Antall sysselsatte i utvalgte næringer 2012 Bardu. Antall sysselsatte i utvalgte næringer Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Tabell 3 Antall arbeidsledige etter måned Bardu. Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt 34,16 36,41 31,91 Per sept 40,11 Antall arbeidsledige. Måned Bardu Kommune Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

10 Tabell 4, antall sysselsatte med bosted og arbeidssted i kommunen og pendlere inn/ut fra Bardu Kommune i perioden År Sysselsatte med bosted i kommunen Pendlere ut av kommunen Pendlere inn til kommunen Sysselsatte med arbeidssted i kommunen Gj.sn Pendlingsbalanse Pendling inn, ut og pendlingsbalanse Bardu Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

11 Tabell 5 Sysselsatte etter sektor. Antall og andel Bardu År Stat antall Fylke antall Kommun e Privat antall Stat % Fylke % Kommun e Privat % antall % Gj.sn 604 7, ,52 % 0,36 27,47 39,60 % ,84 0,76 24,46 39, ,31 0,34 26,29 37, ,05 0,38 25,55 40, ,38 0,44 25,06 40, ,21 0,39 27,02 41, ,35 0,47 27,71 43, ,13 0,44 26,97 43, ,45 0,36 27,04 42, ,69 0,31 28,66 41, ,74 0,32 30,43 40, ,21 0,26 29,77 37, ,55 0,27 29,58 37, ,79 0,32 28,74 35, ,67 0,41 27,39 34,52 Sysselsatte offentlig og privat sektor. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

12 Tabell 6 Antall bedrifter etter næringsområde (bedriftsstruktur) inkludert offentlige, jordbruk, skogbruk og fiske. Næring I alt Gjennomsnitt , Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjon Transport og lagring Overnatting og servering Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting 84 Offentlig administrasjon, forsvar Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt næring Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

13 Tabell 7 Antall bedrifter etter antall sysselsatte Bardu. År Bedrifter Ingen i alt ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Økning i perioden Gjennomsnitt i perioden 215,75 78,25 34,33 22,5 8,58 3,08 0,5 0,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Rundt 60 prosent av alle landets bedrifter er registrert uten sysselsatte. Under 2 prosent av bedriftene har mer enn 50 sysselsatte. Gjennomsnittlig størrelse var 5,1 sysselsatte per bedrift i Antall bedrifter etter antall sysselsatte Andel bedrifter etter antall sysselsatte i prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

14 Tabell 8 (07196 SSB). Antall foretak unntatt offentlig forvaltning, primærnæringer etter region, organisasjonsform, næring (SN2007), antall ansatte, tid og statistikkvariabel. Antall ansatte 2009 Foretak 2010 Foretak 2011 Foretak 2012 Foretak 2013 Foretak Gj.snitt perioden Ingen ansatte ,6 1-4 ansatte ,8 5-9 ansatte , ansatte , ansatte ansatte Over ansatte Totalt ,2 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Andelen foretak i privat sektor har en liten økning fra perioden 2009 og frem til Denne økningen utgjør ca. 9 %. og gjelder hovedsakelig for selskap med 0 ansatte. Tabell 9 Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt og per 100 foretak (business churn). Periode År Nye foretak Nedlagte foretak Business churn per 100 foretak , , , , ,53 Gj.snitt 26 23,2 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen

15 Tabell 10 Nyetablerte og nedlagte foretak etter organisasjonsform. Antall for perioden År Nye AS Nedlagte AS Nye ENK Nedlagte ENK Nye NUF Nedlagte NUF Nye DA Nedlagte DA Gj.snitt 7 4,6 16,6 16,6 1 0,2 0,8 0,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Bearbeiding: KommuneProfilen Antall nyetablerte og nedlagte foretak i alt for perioden Andel konkurser av nedlagte foretak utgjør for perioden mellom 0-50 %.

16 Tabell 11 Omsetning per innbygger i detaljhandel. Tallene er eksklusive omsetning av motorkjøretøyer og bensin. Alle tall eks. mva. Omsetning fra konsern og bedrifter med hovedkontor i annen kommune har fått fordelt sin andel omsetning på avdelinger som er lokalisert i Bardu Kommune.

17 Distansehandel Norge og hovedorganisasjonen VIRKE sine undersøkelser om e-handel. Innenfor tradisjonell varehandel er distansehandlesbedriftene (nett og postordrehandelen), såkalt netthandel, i kraftig vekst. Distansehandel Norge og Posten Norge AS har i 2013 gjennomført analyser rettet mot ca bedrifter som viser at distansehandelen i Norge i 2013 omsatte for 15 milliarder kroner eks. mva. Tradisjonell handel økte i 2012 med 2,2 %. fra 2012 til Distansehandel (Netthandel) økte med 8,6 % fra 2012 til Økningen i netthandelssalget var i ganger så høyt som i butikkhandelen. Hovedorganisasjonen VIRKE legger årlig frem sin handelsrapport. VIRKE har også i samarbeid med TNS Gallup utviklet Norsk ehandelsbarometer. Handelsrapport og ehandelsbarometer for 2013 viser også noen generelle utviklingstrekk. Netthandel har blitt en trend, er sterkt voksende og utgjør stadig en større andel av tradisjonell varehandel. ehandelsbarometer for perioden mai, juni og juli 2013 viser en netthandel på 27,2 milliarder kroner fordelt på følgende måte o 38 % varer. o 62 % tjenester o kroner brukte hver person i gjennomsnitt på netthandel. o 50 % av befolkningen oppgir å ha handlet på nett ilpt av 14 dager. o Menn er mest aktive med netthandel. o Ferie og fritidsreiser stod for 54 % av omsetningen. o Elektriske artikler, data, elektronikk rekvisita stod for 9 % omsetningen. o Klær, sko, smykker, vesker, stod for 7 % av omsetningen. o Aviser, bøker stod for 1 % av omsetningen.

18 Nærings NM og Kommune NM NHO utarbeider årlig Nærings NM og Kommune NM som sammenstiller norske kommuner på flere områder. Nærings NM Telemarksforskning har tatt for seg flere områder innenfor undersøkelsen. Nyetableringer 1. Etableringsfrekvens. Andel nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året. 2. Bransjejustert etableringsfrekvens. Baseres på etableringsfrekvens, justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Vekst i antall foretak. Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak. Lønnsomhet 1. Resultat. Andel foretak med positivt resultat før skatt. 2. Bransjejustert lønnsomhet. Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Egenkapital. Andel foretak med positiv egenkapital Vekst 1. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI). 2. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen. 3. Andel foretak med vekst i verdiskapning. Næringslivets størrelse 1. Andel arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Resultat 2013 i Nærings NM. Beskrivelse Bardu sin plassering Troms Målselv sin plassering i Troms Salangen sin plassering i Troms Bardu sin plassering i Norge Nyetableringer Lønnsomhet Størrelse Vekst

19 Kommune NM Vista Analyse utfører på vegne av NHO Kommune NM. Vista Analyse har tatt for seg flere områder i undersøkelsene. Arbeidsmarked Et sterkt lokalt arbeidsmarked stimulerer til fremtidstro og gjør kommunene attraktive for etableringer. En forutsetning for vekst og verdiskapning er at innbyggerne er sysselsatt og deltar i arbeidslivet. Der en større andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønadsordninger som for eksempel uføretrygd vil arbeidskraft potensialet være mindre. Demografi Den demografiske utviklingen vil være avgjørende for fremtidig aldersfordeling. Kommuner med befolkningsvekst og jevn aldersfordeling vil være bedre rustet for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel i de eldre aldersgruppene. Dagens befolkningsstruktur og flyttemønstre er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Kompetanse Arbeidslivet blir stadig mer kompetansekrevende. Kompetanse i lokalsamfunnet både i form av faglærte og høyere utdannede er viktige for kvaliteten i tjenestetilbudet og næringslivets konkurranseevne. Lokal attraktivitet Den private kjøpekraften (inntektsnivået) vil kunne påvirke utviklingen i lokalt næringsliv. Kommuner som velger å bruke private tjenestetilbydere som en del av virksomheten vil være med på å legge til rette for nye løsninger og ny næringsvirksomhet i lokalmiljøet. Samtidig forespeiler en framtidig aldring i befolkningen virkningen for lokal bærekraft Høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon der mange bor og arbeider på tvers av kommunegrensene vektlegges i undersøkelsen som positivt. Beskrivelse Arbeidsmarkedets størrelse, privat sysselsetting og andel uføre og arbeidsledige Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-66) Sysselsatte personer i privat sektor og offentlige foretak etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder. Uførepensjonister i % av befolkningen i yrkesaktiv Prosent/kroner Bardu sin plassering i Troms Bardu sin plassering i Norge ,8 % ,8 % ,6 % 2 191

20 alder (18-67 år) Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Demografi. Rangering er basert på befolkningsvekst og flytting samt forholdet mellom yngre og eldre i arbeidsstyrken Gjennomsnittlig vekst siste 3 år Innbyggere år som andelt av innbyggere år Netto innflytting i prosent av befolkningen Kompetanse, Rangering basert på andel sysselsatte med hhv kun grunnskole og høyere utdanning og teknisk/naturvitenskapelig utdanning Sysselsatte med grunnskole som høyeste utdanning etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder Sysselsatte med utdanning på høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i % av befolkning i yrkesaktiv alder Sysselsatte med bestått fagprøve som høyeste utdanning etter arbeidssted i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Sysselsatte med naturvitenskapelig utdanning på universtitets/- og høyskolenivå opp til 4 år etter arbeidssted i % av befolkningen i yrkesaktiv alder Lokal Attraktivitet. Rangering basert på høy grad av arbeidsmarkedsingegrasjon der mange bor og arbeider på tvers av kommunegrenser vektlegges her. Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over 1,6 % ,4 % % ,0 % ,1 % ,8 % ,2 % ,4 %

21 Befolkning over 80 år i 12,7 % prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år frem i tid. Kommunens kjøp av tjenester 5,7 % fra private i % av brutto driftsutgifter Innpendling i prosent av 32,5 % sysselsatte personer etter arbeidssted pluss utpendling i prosent av sysselsatte personer etter bosted Kommunal økonomi, Netto driftsutgifter i administrasjon målt i kroner per innbygger Skattesats for annen eiendom (næringseiendom) i kroner regnet i gjennomsnitt per sysselsatt Inntekter fra skatt på inntekt, 45,8 % formue, salgs og leieinntekter i prosent av driftsutgifter Netto kommungjeld per innbygger målt i kroner Undersøkelser høsten 2014 mot eksisterende næringsliv Nettverket Dialogen ved Bardu Utvikling SA og Bardu Kommune utførte høsten 2014 en undersøkelse i næringslivet i Bardu. Undersøkelsen var sendt ut til ca. 195 bedrifter på e-post. 38 respondenter besvarte undersøkelsen. 19 av respondentene har 0-2 ansatte. 7 av respondentene har 3-5 ansatte 8 av respondentene har 5-10 ansatte 2 av respondentene har ansatte 1 av respondentene har over 20 ansatte. Eksisterende næringsliv mener de største utfordringene med å drive næringsvirksomhet i Bardu er: At de har for liten kundemasse/marked. For kostbar markedsføring Mangel på tilrettelegging og veiledning fra Bardu Kommune Konkurranse fra nettbutikker.

22 Næringsaktørene mener følgende i forhold til samarbeid på tvers av bransjer og også sammen med konkurrenter 0 respondenter mener det ikke er aktuelt 16 respondenter mener det er viktig 13 respondenter mener det er litt viktig 9 respondenter mener det er svært viktig. Næringsaktørene i Bardu mener at det kan være muligheter for samarbeid med andre i næringslivet på følgende områder. Felles markedsføring Transport og logistikk Anbud Felles innkjøp (kontorrekvisita etc.) Budsjett og regnskapstjenester. Næringsaktørene i Bardu er opptatt av at følgende enheter koordinerer og driver aktivitetene nevnt ovenfor. De aktuelle bedriftene (17 respondenter) Bardu Utvikling SA (10 respondenter) Et eget næringsselskap (9 respondenter) Næringsavdelingen i Bardu Kommune (2 respondenter) Næringsaktørene i Bardu mener de trenger jevnlig påfyll av kompetanse på følgende områder i prioritert rekkefølge. Markedsføring Budsjett og Regnskap Offentlige anskaffelser Bruk av sosiale medier Etablering av nettside Næringslivet i Bardu mener at Bardu Kommune bør prioritere bruken av kraft og næringsfond på følgende prioriterte måte. Satse sterkere på tiltak som skaper nye arbeidsplasser. Satse på tiltak som stabiliserer og opprettholder eksisterende arbeidsplasser. Stedsutvikling, bolyst Som i dag

23 Næringslivet er opptatt av at representanter for næringslivet/næringsforeningene bør involveres for å gi anbefalinger og uttalelser til hvilke søknader om tilskudd som bør støttes. Ja (21 respondenter) Nei (14 respondenter) Vet ikke (3 respondenter). Næringslivet i Bardu har svart at de har følgende typer lokaler tilgjengelig for næringsaktivitet. Kontorer m2 (9 respondenter) Salgslokaler m2 (6 respondenter) Lager m2 (7 respondenter) Selskapslokaler 100 m2 (4 respondenter) Kafee/restaurant 75 m2 (4 respondenter) Boligformål 126 m2 (5 respondenter) Hotell/Overnatting 601 m2 (4 respondenter) 4. Sammendrag og konklusjoner statistikk og undersøkelser Sammendrag statistikk: Befolkningsvekst, sysselsetting offentlig og privat sektor i Bardu Fremskrevet befolkningsvekst for perioden Spenn antall innbyggere Spenn år (yrkesaktive) Spenn 0-19 år og 67 + (ikke yrkesaktive) Befolkningsvekst for perioden Reduksjon i antall yrkesaktive -220 Økt andel ikke yrkesaktive +382 Andelen sysselsatte i næringslivet inkludert offentlig sektor i Bardu er stabil for perioden Spenn sysselsatte Gjennomsnitt sysselsatte Trend Stabil Arbeidsledigheten i Bardu er lav for perioden 2011 Sept Spenn januar måned perioden personer. Årlig gjennomsnitt periode Ca 35 Trend Stabil

24 Yrkesaktive pendlere ut fra Bardu Kommune er større enn de yrkesaktive som pendler inn til kommunen (negativ pendlingsbalanse) for perioden Spenn negativ pendlingsbalanse i perioden Årlig gjennomsnitt negativ pendlingsbalanse -219 Trend Svak økende utpendling Andelen sysselsatte i privat sektor er lav i Bardu for perioden o Andel sysselsatte i privat sektor spenn sysselsatte Spenn i prosent av total sysselsetting 34,52 43,47 % Gjennomsnittet periode 39,6 %, 735 personer. Trend Sysselsetting i privat sektor synker fra Andelen sysselsatte i offentlig sektor er høy i Bardu for perioden o Andel sysselsatte i privat sektor spenn Spenn i prosent av total sysselsetting 56,53-65,48 % Gjennomsnittet periode 60,35 %, personer Trend God Andelen yrkesaktive personer i alderen år vil synke fra ca 61% i år 2000 til 53% i Sammendrag statistikk: Andel foretak i privat sektor i Bardu. I Bardu står private bedrifter for mellom 34,5 % og 43,47 % av sysselsatte i privat sektor. De største private bedriftene finner vi i 2013 innenfor. o Informasjon og kommunikasjon. o Jordbruk, Skogbruk, Fiske. o Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift. o Varehandel I Bardu har vi hovedsakelig små bedrifter. i privat næringsliv i perioden o Spenn i perioden Årlig gjennomsnitt i perioden 400,16 Trend på totalt antall bedrifter Vekst.

25 I prioritert rekkefølge har Bardu i perioden flest bedrifter i kategorien private og offentlige bedrifter. 0 ansatte, Økt fra 171 til 369 bedrifter. 1-4 ansatte. Økt fra 66 til 83 bedrifter. 5-9 ansatte. Økt fra 30 til 35 bedrifter ansatte. Redusert fra 25 til 18 bedrifter ansatte. Økt fra 4-13 bedrifter ansatte. Redusert fra 3-2 bedrifter. Over 100 ansatte. Veksler mellom 0-2 i perioden. o Gjennomsnitt antall bedrifter i perioden 400,16 Det etableres gjennomsnittlig antall bedrifter mellom ansatte per år i perioden 27,6 Det etableres gjennomsnittlig antall bedrifter mellom ansatte per år i perioden 3,2 Trend Svak økning Antall foretak unntatt offentlig forvaltning, primærnæringer øker lite for perioden o Spenn i perioden, antall bedrifter Årlig gjennomsnitt i perioden 189,2 Trend Svak økning(+17) Spenn i perioden, antall bedrifter 0 ansatte Trend Svak økning(+12) Spenn i perioden antall bedrifter 1-4 ansatte Trend Svak (+3) Spenn i perioden antall bedrifter 5-9 ansatte Trend Svak (+5) Spenn i perioden antall bedrifter ansatte 7-4 Trend Nedgang(-3) Spenn i perioden antall bedrifter ansatte 1 Trend 0 vekst. I Bardu etableres det nye bedrifter og noen legger ned i perioden o Netto vekst på 4,2 bedrifter per år Netto reduksjon på 3 bedrifter. Trend Prognose for nedlagte bedrifter vokser raskere en nyetablerte

26 I Bardu etableres og nedlegges følgende typer bedrifter i perioden o AS, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 7/4,6 ENK, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 16,6/16,6 NUF, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 1/0,2 DA, Gjennomsnitt etablert/lagt ned 0,8/0,4 Trend Svak Omsetning per innbygger i detaljhandel i perioden viser store forskjeller mellom Bardu, Salangen og Målselv. o Snitt per innbygger i Bardu er per innbygger o Snitt per innbygger i Salangen er per innbygger o Snitt per innbygger i Målselv er per innbygger. Trend Varehandelen har nedgang i perioden for Bardu.

27 Sammendrag og konklusjoner Offentlig sektor utgjør i størrelsesorden 56,53 65,48 % av andelen sysselsatte i perioden Andel sysselsatte i privat sektor utgjør i størrelsesorden % i samme periode. Bardu Kommune sin økonomiske situasjon er under kraftig press. Avdeling næring antar av denne grunn en reduksjon i antall sysselsatte i kommunal sektor de nærmeste årene. Forsvarets endringer i egen struktur med overgang til langtidskontrakter vil ventelig styrke sysselsettingen de nærmeste årene. Intervjuer gjort med Forsvarets stedlige representanter tilsier en økning allerede i 2015 på ca. 50 årsverk. Over 3-4 år forventes en total økning på sysselsatte. I tillegg skjer det ting i den globale verden som gjør at Forsvaret i Bardu ventelig neppe innskrenker sin virksomhet med store reduksjoner i sysselsettingen i uoverskuelig fremtid. I næringslivet og lokalsamfunnet er tomme næringsarealer, Telenor, Coop Midt-Troms sine uttredener fra Bardu blitt et symbol på en negativ trend. Andre trender på negativ utvikling, er enkelt bedrifter i Bardu som historisk har vært «hoffleverandører» til Forsvaret. Disse bedriftene signaliserer at de «sliter» med å strekke til i konkurransen med andre større aktører. Bardu ikke er alene om trendene. Bildet er ganske likt for flere tilsvarende kommuner som Bardu. I møte med næringsetaten i Troms Fylkeskommune høsten 2014 har avdeling næring sammen med Bardu Utvikling SA forsøkt å påpeke at også Bardu sliter med noen utviklingstrekk i næringsarbeidet. Svaret fra fylkeskommunen er at Bardu ikke treffer på indikatorene som tilsier at vi er å anse som en omstillingskommune som gjennom en slik definisjon får «ekstra oppmerksomhet» fra sentrale myndigheter. Bardu har lav arbeidsledighet, jevn sysselsetting, ingen fraflytting. Vi har dessuten en stor ressurs i Forsvaret som med sin tilstedeværelse bringer med seg høyt utdannet personell og medflyttere som representerer en stor ressurs for kommunen. Således kan en si at «tomme næringsarealer» alene ikke er en indikator på at vi trenger «omstilling» etter fylkeskommunal og statlig definisjon. Men vi trenger kanskje mer en kursendring og prioritering i måten vi utfører næringsarbeidet på? Høy andel sysselsatte i offentlig sektor er bra for Bardu, men å satse ensidig på offentlig sysselsetting har også ulemper. Ensartet sysselsetting gjør at Bardu er svært sårbar ved nedgang i økonomi knyttet til kommune, forsvar og energisektoren. Avdeling næring har gjort sammenligninger av Bardu med Sola, Berg og Sandnes Kommuner. Disse tre kommunene rangerer topp tre i Nærings NM Disse kommunene har til felles at de har svært høy andel private bedrifter i forhold til offentlig sektor.

28 Kommune 2013 Andel offentlig sektor % Andel privat sektor % Sola Kommune 10,98 (2.667 personer) 89,02 ( personer) Berg Kommune 27,73 (127 personer) 72,27 (331 personer) Sandnes Kommune 21,07 (7.566 personer) 78,93 ( personer) For å opprettholde og videreutvikle et variert næringsliv i Bardu er det behov for at nye bedrifter etableres. Innovasjon og nyskapning skjer ofte i de små nyetablerte bedriftene, slik at disse vokser raskere enn gamle eksisterende bedrifter. Den langsiktige virkningen av nyetablerte bedrifter blir derfor viktig for fornyelse i eksisterende lokalt næringsliv. God lønnsomhet er en betingelse for bedriftenes eksistens, vekst og sunn utvikling i Bardu. En bedrift kan ha underskudd noen år, men på sikt overskudd for å overleve. Undersøkelsene fra Nærings NM konkluderer med at kommuner med mange overskuddsbedrifter vil ha færre nedleggelser og større vekstkraft. I Bardu scoorer vi høyt på lønnsomhet i bedriftene. Det er viktig at verdiskapningen lokalt i Bardu vokser minst like raskt som verdiskapningen ellers i samfunnet. For å holde tritt med befolkningsveksten og behovet for økt privat og offentlig velferd, har også Bardu behov for en voksende andel arbeidsplasser i privat næringsliv. Arbeidsplasser i privat sektor er viktig for å opprettholde og videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn også Bardu. Privat verdiskapning er helt avgjørende for å skaffe Bardu Kommune, eget næringsliv og innbyggere nødvendige ressurser til et stabilt og utviklende forbruk og velferd. På tross av trender og symbolikk, så klarer Bardu å opprettholde stabil sysselsetting på ca sysselsatte over de siste 10 år. Men det er grunn til bekymring. Andelen bedrifter som legger ned har en høyere stigning over tid enn andelen nyetableringer (se Tabell 9). Dette tilsier at Bardu må iverksette strategier inklusive tiltak som stimulerer til ny-etableringer av private bedrifter som gir possitiv effekt i form av flere arbeidsplasser. Det er da også viktig å fokusere på stimulerende tiltak som bidrar til å utvikle nye konkurransedyktige produkter og tjenester (gjerne nisjer) hos nye og eksisterende bedrifter. Målet på sikt må være å gi oss økt total andel sysselsetting og dermed også økt andel etablerte bedrifter.

29 Ehandel er på full fart inn i Norge. Tradisjonelt har vi snakket om handelslekkasje til byer. Det nye fenomenet er handelslekkasje til internett butikkene. Dette er et fenomen som akselererer og påvirker også vårt næringsliv. Kanskje er en ny næring i Bardu å starte netthandelsbutikker i kombinasjon med tradisjonelle butikkutsalg som fokuserer på lokalmarkedet, Norge og internasjonalt marked? Basert på opplysningene i Kommune NM så konkluderer Vista Analyse med at bosetting i kommunene anses å være en sentral faktor for næringslivets vekst. Bedriftenes konkurransefortrinn er nært knyttet til nærmiljøet, samtidig som vekst og utvikling i lokalt næringsliv er et viktig grunnlag for befolkningsutvikling og kommuneøkonomi. På lokalt plan har Bardu Kommune et særskilt ansvar for oppgaver når det gjelder å legge til rette for vekst og utvikling i privat og offentlig sektor. Samtidig skaper demografiske endringer og forventninger til tjenestetilbudet utfordringer med hensyn til fremtidig ressursbehov. Norske kommuner har svært forskjellige utviklingstrekk. Mens noen opplever stagnasjon og tilbakegang, opplever noen kommuner press innen bosetting og infrastruktur. Kommuner som har godt ressursgrunnlag i form av næringsvirksomhet, kompetanse, skattegrunnlag og arbeidsplasser har bedre utsikter til vekst og utvikling. Pendling mellom kommuner er en indikasjon på interaksjon mellom arbeidsmarkeder på tvers av kommunegrenser. Bardu har pendling, men det burde være flere som pendler til Bardu enn omvendt. Skal vi snu trenden må vi ha flere attraktive konkurransedyktige arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor. Når bedriftene er konkurransedyktige vil også et lokalt marked etterspørre tjenestene de tilbyr. Gode utviklingsmuligheter vil kunne gjenspeiles i befolkningsvekst i form av lav arbeidsledighet, ung befolkning og netto innflytting til kommunen sammen med gode bo muligheter og offentlige tilbud. Bardu Kommune sitt skattenivå og evne til å bruke av private markeder kan være av særskilt stor positiv betydning for næringslivets etableringer og kommunens totale inntekter på sikt. På veien mot økt andel nyetableringer og utvidelse av eksisterende bedrifter som gir økt sysselsetting på sikt, må det i Bardu etableres en klar forståelse både hos politikere, næringsliv og innbyggere om at veien mot målene er en prosess og dermed ikke å anse som enkelttiltak. Noen enkelttiltak vil være mislykkede, andre vil fungere. Men det er målinger av resultatene fortløpende over tid, sammen med nødvendige kursendringer underveis som kan gi kommunen, næringslivet, innbyggere og besøkende de positive effektene.

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR.32.12 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer