Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020"

Transkript

1 Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Status pr 1. nov 2011 Bakgrunn og oppdrag Elevutvikling Arbeidsmarked og utdanning Framskriving Prosess videre Prosjektleder Hallvard Ripegutu

2 Mandat m/bakgrunn i FT-vedtak Med bakgrunn i elevtallsutviklingen skal prosjektet lage en plan med forslag til fordeling av utdanningsprogram på inntaksområde og skoleenheter ut fra målet om et godt tilbud til elevene og optimal ressursutnyttelse. Planen skal synliggjøre framtidig elevtall pr kommune, antatt elevønsker og framtidig behov i arbeidslivet. Planen skal vise ulike modeller for utdanningstilbudet i Telemark, der økonomiske, faglige og strukturelle konsekvenser av de ulike modellene blir vurdert.

3 Rammer og avgrensinger Legger dagens skolestruktur til grunn Legger dagens inntaksregler/inntaksområder til grunn Optimal ressursutnyttelse (økonomi) Gjennomgangen skal legges fram til endelig politisk behandling i juni 2012

4 Prosess så langt Adm arbeidsgruppe Innhenting av bakgrunnstoff Inntak Søkerutvikling Elevutvikling Innspill fra arbeidsliv Innspill fra NAV Drøftet oss fram til en foreløpig prognose timeout Bredere prosess fram mot delbeslutninger og vedtak

5 Problemstilling Samfunnets behov Elevenes ønsker Med synkende elevkull -og redusert budsjett??

6 Tilnærming - struktur i arbeidet Fastlegging av elevtall/dimensjoneringsbehov elevframskriving - (antall, kjønn, bosted, etc.) Kartlegging av samfunnets behov (framtidig behov i arbeidsmarkedet) -med særlig vekt på regionens utvikling Elevenes ønsker Som grunnlag for Dimensjonering av utdanningsprogram på fylkesnivå Dimensjonering på regionnivå Dimensjonering på skolenivå

7 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet og befolkningsutvikling 1,00% Folketilvekst Telemark 1. halvår ,80% 0,60% 0,40% 0,20% Prosent 0,00% 0,20% Serie1 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% Telemark - Lavest folketilvekst i landet først halvår ,20%

8 Nedgang i elevtall basert på GSI År GSI Ending Ak k ,7% GSI- talla har vi pr kommune og fordelt på jente/gutt - bekreftet av kommunene Fødselstall viser mindre nedgang ( stabilisering) SSB Middelprognose gir noe høyere tall for elevtilgang nettotilflytting.

9 Elever Vg1 fordelt på regioner i Telemark GSI Elever Vg Skien/Porsgrunn/Siljan Bamble/Kragerø Notodden/Tinn/Hjartdal Bø/Nome/Sauherad Fyresdal/Kvitseid/Nissedal/Seljord/Tokke/Vinje Drangedal

10 Dimensjoneringsbehov GSI Korrigeres med Tilgang Innflytting Asylsøkere Gjesteelever/ solgte plasser Elever som har stått over et år Avgang Avgang til andre fylker Avgang til private skoler Elever som venter et år + elever som velger om. elever som tar VG1 over to/flere år elever som søker seg inn i våre skoler etter år på andre vg skoler Andre med rett Erfaring: VG1 = GSI + 20%

11

12 Arbeidsmarked og utdanning

13 Utviklingstrekk - (kilde NAV) Mangel på arbeidskraft gir store utfordringer: Norge har (stort sett) full sysselsetting Sesong- og konjunktursvingninger Behovet for omstilling og etterutdanning blir stort Økt innvandring kan løse noen flaskehalser Globalisering Språkkunnskaper og kunnskaper om andre land blir viktig Stor handel mellom land øker samkvem Man opplever økte lønnsforskjeller Globalisering fører til høyere vekst for norsk næringsliv

14

15 Forventet utvikling i sysselsettingen(nav) - Industri ; økning i prod, nedg i syssels, outsoursing +Bygg og anlegg: Store svingn, behov faglært arbeidskraft +Forretningsmessig tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant; rel. stabil sysselsetting, + Undervisning: etterutdannig, realfaglærere, nyrekruttering +Helse og omsorg;

16

17 Nasjonal framskriving av kompetansebehov Kilde: Arbeidskraft SSB rapport 2008/29 Sterk etterspørsel etter universitets- og høyskoleutdannete fram til 2025 De neste årene vil etterspørselen etter arbeidstakere med universitets- og høyskoleutdanning øke kraftig, særlig på lavere nivå. Det er spesielt stor økning i behovet for økonomiog administrasjonsutdannete, men etterspørselen øker også klart for blant annet lærere, helsearbeidere og realfagutdannete.

18 Særlige utfordringer for Telemark Befolkningsutviklingen Svake resultater i grunnskolen Svake resultater i vg skole Lavt utdanningsnivå jfr nabofylker ( målt i andel av bef) Høy uføregrad Høy ledighet blant unge Folkehelse --- Utdanning er en nøkkelfaktor i levekårssammenheng

19

20 Mobilitet EU/EØS: Fri bevegelse av mennesker er en av fire grunnleggende friheter i EU Mobilitet er EU s verktøy både for å sikre «europeisering» og et viktig strukturelt virkemiddel for å sikre sysselsetting og vekt i økonomien

21 Rekruttering fra utlandet Kilde NAV -Eures: Cathrine Holter NAV rekrutterer arbeidskraft til Telemark: Reiseliv (hotell, rest, skianlegg etc) Industri ( ingeniører, siving, cnc- operatører) Helsepersonell (leger, tannleger, sykepl, etc) Mye formidling utenom NAV Adecco, Manpower, etc som driver privat rekruttering Flere bransjer har egen rekruttering(bygg, anlegg) Enkelte firma har egen rekruttering (frukt) Tilfeldig/egeninitiert arbeidsinnvandring

22 Mobilitet -Telemark de kommende år? Som i dag? I større grad? ( og ev hvilke bransjer) I mindre grad? Og hvordan skal dette påvirke sammensettingen av vårt utdanningstilbud? Hva skal vi råde/lede vår ungdom til?

23 Regional utviklingsaktør Regionale planer Prioriterte tema: Kunnskap, nyskaping og næringsutvikling: Klima og miljø Attraksjonskraft og livskvalitet Infrastruktur og transport

24 Signaler til vg opplæring Fokus på førstelinjen lærerne i alle trinnene Bedre dialog mellom utdanningsnivåer, og mellom utdanning og næringsliv. Vi må tenke attraksjonskraft; at det er noe for ungdommen å vende tilbake til. Problemet er at jentene forsvinner, guttene blir. Her må vi skape en bedre match gjennom fagene vi tilbyr. Karriereveiledningen må bli bedre. Mer samarbeid næringsliv skole Telemark trenger flere med høyere utdanning

25 Det fokuseres for mye på opplæring i populære fag, som medie- og kommunikasjon; de betraktes som spennende fag. Vi må snu problemstillingen: Hvordan gjøre de viktige fagene, som realfag, spennende? Realfagene og ingeniørfagene er av vital betydning for den videre utviklingsevnen innen de kompetanseintensive industribedriftene i Telemark. Fagene må styrkes, og ungdommen må stimuleres til å gå i disse yrkesretningene.

26 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Søkerutvikling

27 Søkertall- yrkesfaglige utd.prog

28 Søkerutvikling absolutte tall

29 Søkere til VG1 i % ST 23,7 27,8 29,3 ID 10,6 10,8 6,2 MDD 4,9 3,2 4 BYA 10,4 5,7 6,9 EL 6,5 7,0 7,8 DH 5,8 3,8 3,0 RM 3,7 2,9 2,9 HS 12,0 13,1 15,4 TIP 10,1 13,3 13,4 MK 5,9 5,9 6,3 NA 1,6 2,1 1,2 SS 4,7 4,3 3,7

30 Dimensjonering av framtidig utd.tilbud Gruppa har sett på trender og innhentet info NAV Næringsliv Regionale utviklingsplaner etc Sett på søkerutvikling Og tatt en høyst foreløpig vurdering

31 Søker andel % BY 6,9 9,2 EL 7,8 5,9 Utdanningsprogram Dimensjonering 2011/12 % TP 13,4 12,3 HS 15,4 15,3 RM 2,9 3,4 Behov - vurdering Økt behov- store utbyggingsprosjekter Stabilt behov- balanse i læreplasser kan kutte noe Dekker store fagområder- Deler av det mek område går ned,prosess stabilt Kjøretøy stabilt Stort behov Behov for faglært arbkraft i bransjen, Viktig for reiseliv Sikre lokal rekruttering Tentativ fordeling Akk % ,5 44,5 DH 3,0 3,7 SS 3,7 4,9 MK 3,5 6,3 NA 1,2 1,1 MDD 4 2,4 ID 6,2 6,1 ST 29,3 32,1 Har vist synkende tendens Faglært avbkraft ønskelig. Oppr dagens nivå Stort behov for faglært arbkraft innen vareh, logistikk, reiseliv. Reiseliv et satsingsområde Er et Y-fag. Ikke læreplasser. Pop tilbud Påbygning til st.komp. Pol vedtatt reduksjon Svak søkning. Men behov i fylket; Lokale ressurser, reiseliv, mat, etc. Gir studiekompetanse Stor oversøking Ett tilbud i Telemark Beholde Red søkn. Er det en trend? Toppidrettsgymnas (Topp)idrett som del av Studiespes Ønsket økning (raskere og billigere vei til høyere utd. Økt behov for høyere utdanning 3, ,5 61,5 5,

32 Skoleår Tentativ framskriving av elever på utdanningsprogram VG1 ( framtidig fordeling på utdanningsprogram er ennå ikke «landet») Utd. Progra MD D MK Na BY EL DH RM HS TIP SS Sum m ST ID % vis utd.pr og. 32,1 6,1 2,4 3,5 1,1 9,2 5,9 3,7 3,4 15,3 12, Elever *) % vis utd.pr og. 33 5,5 2, ,5 3, Elever % vis utd.pr og. 33 5,5 2, ,5 3, Elever

33 Videre prosess brikker som må falle på plass Fordeling på utdanningsprogram (avklares og besluttes) Distriktsprofil (særlige hensyn som må ivaretas) Robusthet/Kvalitet/Fagmiljø (prinsipper Andre hensyn (skyss, økonomi etc) Fagtilbud på skoleenheter (fordeling) Tilbudsstruktur 2020 (Sluttprodukt)

34 Oppsummering pr 1. nov 2011 Prosessen er nå gitt mer tid Lederteamet har bedt arbeidsgruppa se spesielt på: Hva er et framtidsretta utdanningstilbud innen vgo for Telemark? Det vil bli gjennomført temadag(er) med hovedutvalget, første gang 15.desember Det vil bli laget en ny framdriftsplan, med revidert aktivitets- og kommunikasjonsplan for prosjektet Endelig behandling vil skje i fylkestinget i juni 2012, der også øvrige strategiske dokumenter behandles.

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer