Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016"

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret slik det framgår av saksframlegget. Den endelige dimensjoneringen fastsettes i inntaksprosessen. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i løpet av 5 år. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en fornuftig fordeling i forholdet mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft. 2. Fylkesrådet holdes orientert om tilpasninger som må foretas i forbindelse med elevinntaket. Vedlegg: - Høringsnotat med innspill fra høringsinstansene Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksutredning Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2014/2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Dette er den årlige behandlingen/rulleringen av tilbudsstrukturen. Målsettingen er å komme fram til hvilke tilbud som skal lyses ut for skoleåret Det er viktig å få til en så god balanse som mulig mellom søkernes ønsker og arbeidslivets behov, samtidig som en tar hensyn til demografisk utvikling. Det er flere kritiske overganger i det 13-årige skoleløpet, og det mest utfordrende er overgangen fra Vg2 yrkesfag til opplæring i bedrift. Derfor involveres mange høringsinstanser i dette arbeidet. Den endelige dimensjoneringen av tilbudet skjer på våren og forsommeren, etter at søkertallene foreligger. Hedmark fylkeskommune vil få utfordringer knyttet til et synkende elevtall og reduserte inntekter i årene framover. Fylkesrådet er opptatt av å ha et videregående skoletilbud på et kvalitativt godt nivå i hele fylket. Som en konsekvens av dette, vil det bli behov for større endringer i tilbudsstrukturen enn det som det legges opp til i denne årlige rulleringen. I forslag til Økonomiplan og årsbudsjett 2015 går derfor fylkesrådet inn for at det settes i gang en større gjennomgang av fylkeskommunens videregående skolestruktur og tilbudsstruktur i Målet med en slik gjennomgang er å opprettholde et skoletilbud med god kvalitet i hele fylket tilpasset de økonomiske rammene som en slik nedgang i elevgrunnlaget medfører. Saksopplysninger fakta Arbeidet med tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2015/16 startet med en høring som ble sendt ut den Høringsfristen var den 12. november. Som vedlegg til saken følger høringsnotatet, som i tillegg inneholder høringsinnspillene knyttet til de enkelte punktene og til den enkelte skole. Høringsnotatet inneholder både føringer for arbeidet med den årlige rulleringen av tilbudsstrukturen, samt temaer som det er spesielt bedt om tilbakemeldinger på. I del 2 i høringsnotatet omhandles både elevtallsutvikling for den enkelte region i fylket, samt de videregående skolenes tilbud. Vurderinger og konklusjoner Fylkesrådets vurderinger og konklusjoner videre i saken knyttes hovedsakelig til overskriftene/temaene som høringsinstansene har gitt sine innspill på. TAF-tilbud (Tekniske og allmenne fag) Vurdering: TAF-tilbud var tema ved fjorårets behandling av tilbudsstrukturen, og det kom innspill på opprettelse av TAFtilbud også i årets høringsrunde. TAF-modellen er krevende med tanke på den sterke forpliktelsen som ligger i vekslingen mellom skole og bedrift gjennom et 4-årig opplæringsløp. Fra og med det fjerde året etter igangsetting av en klasse, vil det være et årlig behov for 60 praksisplasser. Modellen krever med andre ord et

3 meget sterkt og stabilt fagmiljø samt et gjennomgående pedagogisk og administrativt samarbeid mellom skole og bedrift. Så langt har det ikke kommet innspill fra noen høringsinstanser som tilsier at vi har en bransje eller et fagmiljø i vårt fylke som kan ta på seg en slik oppgave. Ut i fra innspillene som har kommet i høringsrunden, foreligger det ingen klare indikasjoner på at vi har et fagmiljø i Hedmark som åpenbart kan bidra aktivt i en slik modell. I høringsnotatet ble det forutsatt at aktuelle skoler kan vise til forpliktende samarbeid mellom skole og bedrift. Dette foreligger ikke pr. i dag, og det er vanskelig å se at vi har en videregående skole eller bedrifter i Hedmark som er klare for en slik opplæringsmodell. Fylkesrådet er derfor ikke innstilt på opprettelse av TAF-tilbud for skoleåret 2015/16, og vil heller ikke vurdere dette på nytt før det foreligger nødvendig dokumentasjon på et forpliktende samarbeid mellom skole og bedrift som både kan ivareta kvalitet og omfang i en TAF-modell. Vg2 kjemiprosess Vurdering: Ønske om etablering av Vg2 kjemiprosess som nytt tilbud i Hedmark har vært tema over lengre tid. Ringsaker videregående skole fikk i oppdrag å utrede nærmere behov og muligheter for eventuelt opprettelse av dette tilbudet. Utredningen resulterte blant annet i 4 læreplasser. Ringsaker v.g.skole støtter i sin høringsuttalelse at det avventes videre arbeid i påvente av at aktuelle bedrifter kan dokumentere behovet for læreplasser. Fagskolen Innlandet deltar i to prosjekter som omhandler kompositt- og plast(polymer)kompetanse/- utvikling. I forbindelse med prosjektene er det gjort kartlegging av hvor mange som trengs innen denne type produksjon i årene framover. Ut i fra kartleggingen mener fagskolen at det er behov for et slikt tilbud. Fylkesrådet vurderer innspillet som interessant, men fortsatt er det bedriftene som må bekrefte at de vil ta inn lærlinger. I følge utredningen til Ringsaker v.g.skole er det ikke mange nok bedrifter som vil forplikte seg så langt. Med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort, mener fylkesrådet at det ikke hensiktsmessig å bruke mer tid og ressurser på å avdekke behovet og tilgangen på læreplasser fra skoleeiers side. Det jobbes allerede med gode tilpasninger innenfor skolenes eksisterende fagtilbud, som også vil imøtekomme bransjenes behov. Dersom bransjene fortsatt mener at det er et stort udekket behov, og det kan skaffes inntil 15 læreplasser pr. år innenfor aktuelle fag, må det kunne dokumenteres. Fylkesrådet avventer derfor en eventuell ny vurdering i saken inntil en slik dokumentasjon foreligger. Vg2 Aktivitør som nytt tilbud i Hedmark Vurdering: Aktivitørenes landsforbund (ALF) meldte i fjor behov for flere aktivitører innen helse- og omsorgssektoren. De mener at utdanningskapasiteten ikke står i forhold til behovet i sektoren og at det er nedgang i antall avlagte fagprøver. Utdanningsforbundet uttrykker i sin høringsuttalelse skepsis til behovet for et Vg2 aktivitørtilbud, men stiller seg positive hvis bransjen tydelig viser ønske om å forplikte seg som lærebedrifter. Yrkesopplæringsnemnda mener at dette må avstemmes med behov i arbeidslivet. LO mener at utdanning som aktivitør bør være en mulighet som et kryssløp fra Helse- og oppvekstfag i Hedmark og peker på behovet innenfor Samhandlingsreformen og fokus på omsorg knyttet til det forebyggende arbeidet. KS viser i sin uttalelse at det er få eller ingen lærlinger i dette faget pr. i dag, og mener ut i fra faglig vurdering at det ikke er spesielt denne faggruppen det er behov for i forbindelse med Samhandlingsreformen. Elverum

4 videregående skole mener det bør foretas en grundigere vurdering før igangsetting av Vg2 aktivitør, men at det ikke er uaktuelt for skolen å kunne igangsette en slik utdanning. En viktig forutsetning er at det blir etablert kryssløp fra Helse- og oppvekstfag til aktivitør. Skolen antar at et slik kryssløp vil gi mer attraktive lærlinger innenfor en del institusjoner, som sammen med ordinært DH-løp også vil gi bedre formidlingsprosent. Utdanningsdirektoratet har i e-post av bekreftet at det blir innført kryssløp mellom Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 aktivitør. Dette aktualiserer tilbudet i større grad enn tidligere, da det kun var mulig å rekruttere fra Vg1 design og håndverk, hvor rekrutteringen i tillegg har vært synkende. Elverum v.g.skole har sagt at de kan være aktuelle som tilbyder dersom behovet viser seg å være reelt. Utfordringen er fortsatt læreplassmarkedet, som man vet for lite om. Det er positivt at Utdanningsdirektoratet nå har vedtatt et kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag. Dette vil blant annet kunne bidra til et bedre grunnlag for en eventuell opprettelse og drift av Vg2 aktivitør. Det har imidlertid kommet blandede tilbakemeldinger fra høringsinstansene knyttet til behovet for et slikt tilbud. Læreplassituasjonen er fortsatt helt uviss og fylkesrådet mener det er uklokt å sette i gang et tilbud før det foreligger sikrere fakta på om det er reelle læreplasser i faget. Det knyttes for øvrig flere spørsmål til tilbudene innenfor utdanningsprogrammet for design og håndverk, da det mangler læreplasser også innenfor andre fag i dette utdanningsprogrammet. Fylkesrådet går derfor inn for at videre vurderinger av dette gjøres i forbindelse med en større gjennomgang av tilbudsstrukturen/skolestrukturen i Hedmark i 2015, slik fylkesrådet foreslår i forslaget til Økonomiplan og årsbudsjett Spisset toppidrett I høringen ble det informert om mulig etablering av spisset toppidrett, men at dette skulle forgå i en prosess parallelt med tilbudsstrukturprosessen. Innspillene til dette punktet blir derfor ikke nærmere omhandlet i denne saken. Videre planlegging knyttet til Spisset toppidrett vil foregå som en egen prosess i perioden novemberjanuar, med vedtak i fylkesrådet i januar. Det er viktig å presisere at det kun er skolene med utdanningsprogrammet for Idrettsfag som involveres i dette arbeidet. Gjennomgang av de videregående skolene: Nord-Østerdal v.g.skole: Ingen merknader eller forslag til endringer fra høringsinstansene. Fylkesrådet foreslår ingen endringer for skoleåret 2015/16. Dagens tilbud videreføres. Storsteigen v.g.skole: Storsteigen v.g.skole ønsker at påbygg etter yrkesfag «Vg4» gjøres til et søkbart tilbud, mest for at deres egne elever ønsker å gå dette fjerde året på samme skole. Fylkesrådet går inn for at Påbygging til studiekompetanse etter yrkesfag gjøres til et søkbart tilbud på skolen. Dette kan være et tiltak for at flere elever på Storsteigen velger å fullføre 3-årig agronomutdanning først, i stedet for å søke om studiekompetanseløp direkte etter Vg2. Tilbudet balanseres opp mot skolens eksisterende tilbud på Vg3 studieforberedende naturbruk.

5 Elverum v.g.skole: Elverum v.g.skole ønsker å sette i gang et pre-ib tilbud på Vg1 som starter samtidig med selve IB-linjen på Vg2 høsten Flertallet av IB-skolene i Norge tilbyr dette, i følge skolen. Målsettingen med pre-ib er å gjøre elevene best mulig forberedt på Vg2 IB, som i utgangspunktet er veldig forskjellig fra Vg2 realfag eller Vg2 språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen foreslår opprettelse av Vg2 kjøretøy opp mot en reduksjon innenfor Design og håndverk. Drøfting: Fylkesrådet har tidligere vedtatt opprettelse av IB-linje ved Elverum v.g.skole, med forbehold om endelig godkjenning som IB World School og vedtak om midler i økonomiplan/budsjett. Flere høringsinstanser støtter etableringen av IB-linje og mener dette er en viktig tilvekst innenfor Hedmark fylkeskommunes opplæringstilbud. Skolens uttrykte behov for et pre-ib tilbud synes å være relevant, men et slikt tiltak vil også medføre utfordringer. Det kan blant annet ikke settes som forutsetning for søkere til Vg2 IB at de først har gått på «Vg1 pre-ib», så lenge inntaksgrunnlaget er ordinær Vg1 studiespesialisering. Det er i tillegg geografisk styring av søkerne i Hedmark, som må opprettholdes. Det vil bli en stor utfordring dersom skolen fyller en hel klasse med elever på «Vg1 pre-ib», og det i tillegg kommer mange søkere fra ordinær Vg1 studiespesialisering ved andre skoler. Ved konkurranse om plassene, vil søkere med høyest poengsum komme inn først. Det kan blant annet medføre at flere av elevene som har gått «Vg1 pre-ib» ikke kommer inn på Vg2 IB. Fylkesrådet forstår Elverum v.g.skole sitt ønske om å etablere et såkalt pre-ib tilbud, men dette må foregå som et tilpasset opplegg på Elverum v.g.skole, innenfor skolens ordinære rammer og overfor egne søkere. Så lenge ordinært Vg1 studiespesialisering er inntaksgrunnlaget til Vg2 IB, er det heller ikke aktuelt å gjøre unntak fra reglene om å søke til nærmeste skole. Fylkesrådet vil ikke vurdere skolens forslag om etablering av Vg2 kjøretøy nærmere før det foreligger dokumentasjon og grundigere begrunnelse for forslaget. Signaler fra bransjen tilsier at det allerede er mange nok elevplasser innenfor Vg2 kjøretøy i fylket, så på den bakgrunn vil det være motstridende å sette i gang flere tilbud innenfor dette programområdet. Dersom skolen fortsatt mener det er et behov for dette tilbudet, må det legges fram en grundigere utredning både på grunnlaget for læreplasser, konsekvenser for eksisterende tilbud innenfor samme utdanningsprogram mv.. Vg2 IB lyses ut for søkere, med forbehold om endelig godkjenning som IB World School. Vg3 tannhelsesekretær lyses ikke ut på nytt, jf. forslaget i høringen. Fylkesrådet foreslår ellers ingen endringer for skoleåret 2015/16. Midt-Østerdal v.g.skole: Midt-Østerdal v.g.skole foreslår ingen endringer, men vil ha Vg3 påbygging til generell studiekompetanse som et søkbart tilbud. Fylkesrådet er ikke innstilt på en økning innenfor dette Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, og foreslår ingen endringer for skoleåret 2015/16.

6 Trysil v.g.skole: Trysil v.g.skole ønsker å videreføre eksisterende tilbud. Fylkesrådet foreslår ingen endringer for skoleåret 2015/16. Hamar katedralskole: Hamar katedralskole, Yrkesopplæringsnemnda og et opplæringskontor foreslår å endre dimensjoneringen innenfor service- og samferdsel, ved å redusere på Vg2 reiseliv og øke på Vg2 salg, service og sikkerhet. Skolen foreslår at antall elevplasser for Vg2 industriteknologi opprettholdes i år, men at det kan være aktuelt å øke kapasiteten senere. Det er mangel på lærlinger innen vann og avløp (HIAS), og skolen mener det bør settes i gang en motivasjonskampanje ovenfor elever for å øke søkningen hit. Skolen ønsker å bruke neste skoleår til å etablere samarbeid med HIAS. Skolen ønsker å videreføre Vg2 design og tekstil. Skolen ønsker at det ikke skilles mellom programområdet for språk/samfunnsfag/økonomi og realfag i inntaket, spesielt på Vg3. Fylkesrådet ser positivt på innspillene fra flere høringsinstanser i forbindelse service og samferdsel, og den dreiningen fra Vg2 reiseliv til Vg2 salg, service og sikkerhet som foreslås. Dette påvirker imidlertid ikke tilbudet som skal lyses ut. Dimensjoneringen følges opp i forbindelse med konverteringsarbeidet til våren. Når det gjelder Vg2 industriteknologi understreker fylkesrådet viktigheten av at skolen opprettholder det gode samarbeidet med HIAS. Skolens innspill i tilknytning til tilbudene innenfor Vg3 studiespesialisering er ikke en reell tilbudsstruktursak, men heller en praktisk tilpasning innenfor eksisterende tilbud. Hvilke muligheter som finnes her, avklares administrativt. Jønsberg v.g.skole: Jønsberg v.g.skole foreslår å videreføre dagens tilbud. Fylkesrådet foreslår ingen endringer for skoleåret 2015/16. Ringsaker v.g.skole: Ringsaker v.g.skole foreslår å videreføre dagens tilbud, samt å utlyse på nytt Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag som ikke ble satt i gang skoleåret 2014/15 på grunn av for få søkere. Som en konsekvens av at Vg1 ikke kom i gang i år, blir det ikke satt i gang Vg2 formgivingsfag neste skoleår. Dette skaper utfordringer for Vg3 formgivingsfag. Skolen ønsker å gjøre tilpasninger i sitt tilbud dersom søkerne har svake forutsetninger til å lykkes innenfor bl.a. Bygg og anleggsteknikk og TIP.

7 Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag lyses ikke ut på nytt, så lenge søkningen over tid har vært dårlig og det i tillegg faller i fra elever underveis i opplæringsløpet. Fylkesrådet anser det som tilstrekkelig at det finnes ett slikt tilbud i regionen, og tilbudet på Hamar katedralskole har både bedre søkertall og elevtall gjennom hele løpet. Vg2 formgivingsfag lyses ikke ut for skoleåret 2015/16. Vg3 formgivingsfag lyses ut for å sikre at elevene på Vg2 formgivingsfag får et tilbud til neste år. Dersom søkertallene til reduseres ytterligere, må det vurderes å samle alle elevene på Hamar katedralskole. Dette avklares i forbindelse med prøveinntak til våren. Fylkesrådet foreslår ellers ingen endringer for skoleåret 2015/16. Stange v.g.skole: Stange v.g.skole foreslår å videreføre dagens tilbud, samt å etablere et idrettstilpasset opplegg innenfor Bygg- og anleggsteknikk. Skolen ønsker et fireårig utdanningsløp som fører frem til både yrkes- og studiekompetanse (YSK). Dette ønsker de etablert innen Bygg- og anleggsfag (BYSK) Fylkesrådet foreslår ingen endringer for skoleåret 2015/16. Fylkesrådet er positive til innspillet fra skolen om å organisere et idrettstilpasset opplegg innenfor bygg- og anleggsteknikk. Dette vil være en god tilvekst for idrettsinteresserte elever innenfor yrkesfag. Skolen oppfordres til å planlegge dette videre, med forutsetning av dette er mulig å få til innenfor ordinær ramme. Skolens forslag om et fireårig løp innenfor Bygg- og anleggsfag er innenfor samme modelltekning som TAF, og da forutsettes det at aktuelle bedrifter er villige til å forplikte seg. Inntil dette kan dokumenteres, er ikke fylkesrådet innstilt på å vurdere dette nærmere. Storhamar v.g.skole: Storhamar videregående skole ønsker å tilby et 3-årig løp med Helse og oppvekstfag og helsefagarbeider inkludert studiekompetanse. Elevene får både studiekompetanse og programfagene for helsefagarbeider. De har mulighet til å gå i læretid og ta fagbrev etter 3 år. De har også mulighet til å velge høyere utdannelse. Dette for å redusere antallet elever som går fra Vg2 helsefagarbeider over til Vg3 påbygg, noe som er et langt tøffere studieår og mange stryker. Skolen har ellers ingen forslag til endringer. Drøfting: Utdanningsdirektoratet sendte i vår ut Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring, om muligheten til at fylkeskommunen skal kunne opprette fleksible studieløp innen rammen av den ytre fag- og timefordeling, med mulig ikrafttredelse fra Høringsinstansene er positive til at Storhamar v.g.skole prøver ut denne modellen, men presiserer samtidig at det er viktig å opprettholde dagens ordning for fagarbeidere. Høringsinstansene er alle positive til at Storhamar videregående skole prøver ut et alternativt løp til studiekompetanse innenfor Helse- og oppvekstfag. Fylkesrådet går inn for at Storhamar v.g.skole setter i gang den skisserte modellen, forutsatt sentral godkjenning av ordningen. Skolen vil få i oppdrag å rapportere underveis, samt foreta en evaluering når det første elevkullet har gjennomført dette opplæringsløpet. Evalueringen vil sette betingelsene for evt. videreføring av tilbudet. Når tilbudet etter hvert er i drift på Vg3-nivå, er det grunn til å tro at søkningen til Vg3 påbygging til generell

8 studiekompetanse går ned og at skolen må forberede seg på en reduksjon i plasstallet på sistnevnte programområde. Fylkesrådet foreslår ellers ingen endringer for skoleåret 2015/16. Sentrum v.g.skole: Sentrum v.g.skole ser det som riktig at Vg2 matfag ikke tilbys neste skoleår. Skolen viser til modellen om «Alternative løp til studiekompetanse innenfor Helse- og oppvekstfag», og mener at den også kan være aktuell for Sentrum v.g.skole. Vg2 matfag lyses ikke ut på nytt. Det foretas ingen endringer for skoleåret 2015/16. Modellen for alternativt løp til studiekompetanse innenfor Helse- og oppvekstfag, kan på et senere tidspunkt være aktuell også for Sentrum v.g.skole. Fylkesrådet vil først at modellen prøves på en skole, før det vurderes eventuell utvidelse. Skarnes v.g.skole: Det har ikke kommet inn noen konkrete innspill om endringer fra høringsinstansene. Så lenge det er en positiv økning i elevkullene fra ungdomsskolene i området, foreslår fylkesrådet ingen endringer for skoleåret 2015/16. Solør v.g.skole: Solør v.g.skole mener at det kan forventes noe bedre søkning enn fjoråret på bakgrunn av større elevkull fra nærliggende ungdomsskoler, men påpeker samtidig at tilbudet som settes i gang er avhengig av tilstrekkelig antall søkere. Skolen er enig om å ikke lyse ut Vg2 helseservice og Vg3 helsesekretær for skoleåret Vg2 helseservice og Vg3 helsesekretær lyses ikke ut for skoleåret 2015/16. Fylkesrådet foreslår ingen endringer ut over dette. Øvrebyen v.g.skole: Øvrebyen v.g.skole uttrykker stort behov for etablering av et Innføringstilbud for minoritetsspråklige, jf. eksisterende tilbud på Hamar katedralskole og Nord-Østerdal v.g.skole. Fylkesrådet går inn for at det arbeides videre med å avdekke behovet og grunnlaget for et innføringstilbud til minoritetsspråklige ved Øvrebyen v.g.skole. Forutsetningene for å starte et slikt tilbud, er at kommunene i regionen er med på et forpliktende samarbeid, på samme måte som ved tilsvarende tilbud i Nord-Østerdal. Fylkesrådet gir fylkesdirektøren i oppdrag å jobbe videre med saken. Det er vanskelig å anslå tidsperspektivet for oppstart, så lenge en er avhengig av eksterne samarbeidsparter. Men så lenge det er et så sterkt uttrykt behov, må en forsøke å finne raske avklaringer for om mulig å sette i gang tilbud allerede skoleåret 2015/16.

9 Fylkesrådet foreslår for øvrig ingen endringer for skoleåret 2015/16. Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret slik det framgår av saksframlegget. Den endelige dimensjoneringen fastsettes i inntaksprosessen. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i løpet av 5 år. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en fornuftig fordeling i forholdet mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft. 2. Fylkesrådet holdes orientert om tilpasninger som må foretas i forbindelse med elevinntaket.

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Saknr. 15/8921-6 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016-2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN TELEMARK FYLKEStik,iH.,'UNE ADMINISTRASJONEN SAKNPL DOK.NR.'ARKIVKODE TS)60(0 S121~.5.(c)Fei6 KASS.!U.OFf. O 19-LI

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Detaljer

Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark

Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark Hedmark fylkeskommune Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark Vedlegg: Kartlegging av skoler og tilbud 2015 2016-05-09 09.05.16 Endelig rapport Julie Norsted 04.04.16

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Seksjonskonferanse Sør Trøndelag 24.januar 2007

Seksjonskonferanse Sør Trøndelag 24.januar 2007 Seksjonskonferanse Sør Trøndelag 24.januar 2007 Temaer Kvalitet Sykehus Kompetanseløftet Tjenestedirektivet 2 Kvalitet Kvalitet skapes i møtet mellom tjenesteutøver og bruker Bedre kvalitet kan utvikles

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge

Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2014 Tall og analyse av barnehager og grunn opplæringen i Norge Utdanningsspeilet I Utdanningsspeilet finner du tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. udir.no/utdanningsspeilet

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 25/16 FT 26/16 FT 27/16 FT

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015 Til: Ytre Namdal videregående skole Verdal videregående skole Steinkjer videregående skole Ole Vig videregående skole Olav Duun videregående skole Mære landbruksskole Meråker videregående skole Levanger

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Terje Næss Arkiv: 15/4541-1 Dato: 06.08.2015 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Utrykt vedlegg: Høring. Plan for videregående opplæring i Oppland

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer