Østfold fylkeskommune Vår dato Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/ /2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014"

Transkript

1 Østfold fylkeskommune Vår dato Klikk her for adresse. Deres dato Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/ /2014 Skolebruksplan Fase 2 - Høringssvar Næringslivets hovedorganisasjon Østfold takker for muligheten til å avgi høringssvar på skolebruksplanens fase 2. De videregående skolene i Østfold har behov for omfattende bygningsteknisk oppgradering. Det er store kostnader knyttet til ny og eksisterende bygningsmasse. Når utbedringer og oppgraderinger nå vurderes er det bra at skolestrukturen tas opp til vurdering samtidig. Det åpner for helhetlige grep og investeringer mot en fremtidsrettet skole. Kostnadsforskjellene mellom de ulike alternativene til dagens struktur er ikke spesielt store. Vi oppfatter at de økonomiske gevinstene ved en svært stor skole i Nedre Glomma er overvurdert (Alternativ 3). Flere av skolene i Østfold er allerede store i norsk sammenheng, og vi mener de største økonomiske stordriftsfordelene allerede bør være tatt ut. Østfold fylkeskommune bruker ikke spesielt mye penger per elev i videregående skole. Derfor kan også andre forhold enn kostnader tillegges betydelig vekt. 1 Undervisningsformer NHO Østfold registrerer at våre innspill i Fase 1 om behovet for en gjennomgående drøfting og vurdering av nye undervisningsformer og hvordan de kan tas i bruk for å nå målene for Skolebruksplanen ikke er hensyntatt. Dette gjelder spesielt fremtidsrettet bruk av vekslingsmodeller, bruk av IT-støttet undervisning og andre utdanningsløp i fagutdanningen som avviker fra 2+2-modellen og innretting av studiespesialiserende påbygg. NHO mener fortsatt at mulighetene som ligger i en vurdering av disse forholdene kan påvirke arealbehov og tekniske løsninger for skoler som er tilpasset fremtidens undervisning. 1.1 Vekslingsmodeller Brukt riktig og hensiktsmessig kan vekslingsmodeller medvirke til at tre viktige hensyn møtes og forsterkes: Kontakten mellom skole og næringsliv økes og utdanningsrelevansen forbedres Frafallet reduseres ved at elever opplever relevans og arbeidspraksis tidligere i utdanningsløpet

2 2 Skoleinfrastrukturen kan utnyttes mer effektivt ved at flere elever er i sirkulasjon mellom skole og lærebedrift. 1.2 Fremtidsrettet IT Kunnskapsformidling er i kraftig endring etterhvert som informasjonsteknologi tas i bruk. Skolebruksplanen bør identifisere sannsynlige konsekvenser for fremtidens undervisning slik at man ikke risikerer å gjøre omfattende investeringer i skolebygg uten at de tar hensyn til hvordan undervisning vil skje i morgendagens skole. 1.3 Studiespesialiserende påbygg Studiespesialiserende påbygg ble etablert som rettighet i Utdanningstilbudet henvender seg naturlig nok ikke til de yngste elevgruppene, men til mennesker som enten er arbeid, eller kan være i arbeid. Utdanningstilbudet må derfor tilpasses yrkesaktive mennesker slik at det er mulig å opparbeide studiekompetanse ved siden av arbeid. Det innebærer at tilbudet bør kunne etableres på enkelte skoler utenom de mest belastede tidene i skolehverdagen, men heller gjerne i ulike kombinasjoner av kvelds-, helg- og modulbasert undervisning. Det gir bedre mulighet til å utnytte den skoleinfrastrukturen som er tilpasset heltidselever. 2 Forholdet til private aktører Vurdert opp mot omfanget, retter skolebruksplanen uforholdsvis mye fokus på private videregående skoler. Fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring ligger fast uavhengig av private videregående skoler. Innslaget av private skoler er svært begrenset og i hovedsak konsentrert til studiespesialiserende utdanningsprogram i de største befolkningskonsentrasjonene i fylket. Dermed virker disse skolene som en positiv buffer for ventet elevtallsvekst, og bør også i andre sammenhenger betraktes som berikende for de som søker utdanning og inspirerende for de andre videregående skolene. 3 Tilbudsstruktur NHO har i forrige fase støttet den prinsipielle tilnærmingen til tilbudsstrukturen. Dette ligger fast, men vi gjør nedenfor rede for uheldige sider som det bør tas hensyn til. Vi understreker innledningsvis at man i de tilfelle der utdanningstilbud flyttes mellom skoler løper en risiko for at et godt etablert samarbeid med næringslivet kan bli skadelidende. Det må derfor arbeides bevisst for å både vedlikeholde og utvikle gode samarbeidsrelasjoner også utenom den regionen de ulike skolene ligger i. 3.1 Halden Flere modeller innebærer at mange yrkesfaglige utdanningsprogram flyttes vekk fra Halden. Generelt har NHO stor sans for den samlingen på større enheter som man søker å få til i Ytre

3 3 Østfold. Vi mener imidlertid at reiseavstandene innenfor det naturlige inntaksområdet til Halden vgs allerede er store for mange nok elever til at et bredere yrkesfaglig tilbud bør opprettholdes. NHO oppfatter at det er grunnlag for å opprettholde tilbud i bygg og anleggsfag i Halden - både ut fra næringslivets behov, tilgang på læreplasser og hensynet til elevenes reisevei. NHO oppfatter at næringslivets behov er stort nok til at tilbudet i restaurant- og matfag må økes i Østfold. Det kan skje gjennom en økning og videreføring i Halden. NHO oppfatter videre at det sendes feil signaler om arbeidskraftbehov dersom det etableres mediaog kommunikasjon i Halden. Dette feilaktige inntrykket forsterkes dersom flere yrkesfag fjernes. 3.2 Nedre Glomma NHO har ikke spesielle oppfatninger om hvorvidt det bør være to eller tre videregående skoler i Sarpsborg, og en eller to skoler i Fredrikstad. Vi forutsetter at et bredt og utdanningstilbud som er dimensjonert for arbeidslivets behov gjøres tilgjengelig i fylkes største befolkningskonsentrasjon i Nedre Glomma. Videre forutsetter vi at føringene fra fase 1 om sentrumsnære skoler hensyntas. NHO har ikke noen spesiell oppfatning om spesifikk sentrumsplassering i noen av byene, men registrerer at planen går svært langt i å skissere ett av flere alternativ i Fredrikstad og ingen i Sarpsborg. Næringsmiddelindustrien er stor i Østfold, og har nær sammenheng med landbruket som viktig råstoffleverandør. NHO mener signaleffekten av å legge ned naturbruk (i alternativ 5) er uheldig og ikke møter kompetansebehovet i landbruket. NHO mener at kravet til sentrumsnære skoler kan fravikes når det gjelder Kalnes fordi behovet for en sentrumsskole vil være ivaretatt. Kalnes vil bidra til å styrke vekstaksen mellom Grålum og Østfoldsykehuset, og kan i transportsammenheng dra nytte av kollektivtrafikk som tilpasses sykehuset. 3.3 Fag som hører sammen NHO har vurdert plasseringen av ulike yrkesfaglige utdanningsprogram som ligger nært inntil hverandre. I flere av modellene kan et med fordel gjøres justeringer som sikrer at enkelte TIP-fag bør legges tett opp til (samlokaliseres med) elektro/automasjonsfag og RM (industriell matproduksjon). 4 Dimensjonering Svært mye av utdanningskapasiteten og tilbudet er allerede bundet opp i utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Mens ca 150 plasser gir spesiell studiekompetanse og omlag 4000 kan gi det gjennom valg i studiespesialiserende utdanningsprogram, tilbys ca 1500 plasser til andre utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. En planlagt økning av plasser til generell, fremfor spesiell studiekompetanse møter ikke arbeidslivets generelt økende behov for realfagskompetanse. Rapporten «OECD Skills Strategy Action Report» bekrefter de NHO tilbakemeldingene NHO får fra medlemsbedriftene om at Norge har et stort behov for kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeniørfag.

4 4 4.1 Arbeidsmarkedsrettet dimensjonering NHO mener det er riktig og viktig at tilbudsstrukturen og dimensjoneringen i større grad tar hensyn til arbeidslivets behov. Vi oppfatter at det er hovedgrunnen til at yrkesopplæringsnemndas medvirkning tilbudsstruktur og dimensjonering er regulert i opplæringsloven. NHO forutsetter at tilbudsstrukturen og dimensjoneringen fortsatt skal tilpasses gjennom justeringer og endringer der Yrkesopplæringsnemnda medvirker, og at dimensjoneringen i skolebruksplanen er retningsgivende for et fremtidig behov for skoleinsfrastruktur. En økt vektlegging av arbeidsmarkedets behov ble etter fase 1 fastsatt som premiss for det videre arbeidet med skolebruksplanens fase 2. Vi finner ikke at dette er hensyntatt eller synliggjort i planen, eller at NHO som største private næringsorganisasjon er blitt konsultert om arbeidskraftbehovet i planarbeidet. Når planen trekker opp dimensjonering og tilbudsstruktur tar den utelukkende opp i seg ventet elevtallsundervisning og søkning til de ulike utdanningsprogrammene, og verken kvalifiserte eller kvantifiserte vurderinger av arbeidskraftbehovet. Som en konsekvens av mer arbeidsmarkedsrettet dimensjonering bør følgende justeringer gjøres allerede innledningsvis: Bygg og anlegg: bør minst videreføres på dagens nivå og inkludere Halden. NHOs Kompetansebarometer og SSBs Rapport 2013/48: Forecasting demand and supply of labour by education angir et økende gap mellom etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft og antall med fagutdanning innen bygg og anlegg frem mot Service- og samferdsel: som angitt fra NHO i fase 1, bør SS reduseres fra dagens nivå og ikke økes. Utgangspunktet bør være maks ett undervisningssted i hver region frem til det er etablert tilstrekkelig læreplasser. Medie- og kommunikasjon: er allerede overdimensjonert ift arbeidskraftbehovet (både som yrkesfag og nytt, generelt studieforberedende fag) og bør ikke øke fra dagens nivå eller tilbys nye steder. Restaurant- og matfag: arbeidskraftbehovet i industriell matproduksjon er høyt, og bransjen får ikke tilstrekkelig med lærlinger. Næringsmiddelindustrien etterspør flere fagutdannede. Tilbudet bør økes fremfor å reduseres for å synliggjøre arbeidsmarkedsrelevans. 5 Konklusjon og anbefaling Som en konsekvens av innspillene ovenfor mener NHO Østfold at blant de fem alternativene modellene er den regionale tilbudsstrukturen i Alternativ 3 den modellen som er best egnet som utgangspunkt for å utvikle en fremtidsrettet videregående i skole som er i takt med arbeidslivet. Alternativ 3 har lavest årskostnad både for drift og bygg. Dermed er det rom for å gjøre tilpasninger i modellen uten at et endret kostnadsbilde endrer modellvalgene vesentlig. NHO oppfatter følgende må innarbeides i en beslutning om en endelig modell for skolebruksplanen:

5 5 Merknadene NHO har anført om undervisningsformer (vekslingsmodeller, bruk av IT og tilbudsmodeller for påbygg) Ikke-økonomiske vurderinger av 1 eller 2 skoler i Fredrikstad Videreføring av BA og eventuelt RM i Halden NHO forutsetter at partene gis reell anledning til å delta i et løpende tilbuds- og dimensjoneringsarbeid, først og fremst gjennom Yrkesopplæringsnemnda, og at dimensjoneringen og tilbudsstrukturen i planen først og fremst vil være retningsgivende for skolestruktur og bygningsmessige tiltak/tilpasninger. Med vennlig hilsen NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Espen N. Evensen Regiondirektør

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer