Næringsutvikling CMidtTelemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutvikling CMidtTelemark"

Transkript

1 Næringsutvikling CMidtTelemark Postboks 4 N-3833 BØ I TELEMARK Bø, 12 mars 2013 Telemark fylkeskommune v/ fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks 2844 N-3702 SKIEN "Skoletilbud 2020" - Høringsuttalelse I rapporten "Skoletilbud 2020" er det lagt fram forslag til hvordan det videregående opplæringstilbudet skal omlegges og reduseres for å flipasse seg et fallende elevtall i Telemark i tiden fram til 2020 I rapporten finner vi at elevtallet vil falle de neste 8 årene med 13,4 % i inntaksområde (distriktstelemark) og med 17,7 % i inntaksområde A (Grenland og Kragerø). B Arbeidsgruppa som står bak rapporten foreslår å legge ned det videregående skoletilbudet i Seljord, Lunde og Croftholmen. I tillegg skal flere klasser, spesielt på Vg2, fra skoler i Midt-Telemark og Vest- Telemark flyttes til skoler i Grenland eller til Notodden. MTNUs vurdering Fylkesrådmannens arbeidsgruppe foreslår med denne strukturmodellen en konsentrering av mesteparten av elevmassen til én storskole på Notodden og tre storskoler i Grenland. Forslaget representerer et brudd med den desentraliserte modellen med brede programfagtilbud i hele Telemark, og fører til at minst 300 flere elever må flytte på hybel. Fylkeskommunens forslag vil ramme næringsliv og arbeidsliv i distriktstelemark hardt gjennom å kraftig svekke mulighetene for rekruttering av lokal arbeidskraft. Nedbygging av det yrkesfaglige skoletilbudet i Midt-Telemark er samtidig en sterk reduksjon av kvaliteten på Midt-Telemark som bostedsregion. Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) har i styremøte i dag 12. mars 2013 vedtatt følgende: MTNU fraråder fylkeskommunen på det sterkeste å legge ned Lunde vidaregåande skule og flytte sentrale programornråder som EL, T1P og HO ut av Midt-Telemark-regionen. Bosetting og næringsutvikling i distriktstelemark er helt avhengig av en fortsatt satsing på yrkesfaglige studieretninger i Midt-Telemark med nærskole. De videregående skolene i Midt-fylket er robuste og velfungerende i dag. Lunde vidaregåande skule har gjennom mange år bygget opp et godt samarbeid med små og store næringslivsaktører fra mange bransjer, og skolen er for mange bedrifter den desidert viktigste arenaen for rekruttering av ny arbeidskraft. Svært mange av elevene ved skolen er hjemmehørende i regionen, noe som bidrar til at de er stabile arbeidstakere for lokalt næringsliv. Regionen Midt-Telemark er en vekstregion, og de korrekt fremskrevne elevtall vil være håndterbare med dagens skolestruktur. MTNU oppfordrer fylkeskommunen til å fokusere på det alternative forslaget til tilpasning av skoletilbudet utarbeidet av Midt-Telemarkrådel og vedtatt av Midt-Telemarkkommunene og støttet av Drangedal kommune og næringslivet i Midt-Telemark og Drangedal. Besøksadresse Hellandtunet, Kyrkievegen 6, 3800 Bø i Telemark Postadresse Postboks Bo i Telemark Telefon E-post Org.nr MVA Web MidtTelenork Mi Ija fy rtå rn'

2 ! Næringsutvikbng CMidtTelemark Eventuell ineffektiv arealutnyttelse kan løses ved å utfordre TFK-Eiendom på seksjonering og delutleie av bygg snarere enn å ta bort en av bærebjelkene for næringslivet i Midt-fylket. Det har vært vanskelig å få tailfestet fra fylkeskommunen hva som måtte være de økonomiske besparelser i alternativ D. Uansett hva som måtte ligge i besparelser ved alternativ D, vil skadevirkningene for Midt-Telemark være langt større enn det som kan spares i skolebudsjettet med nedbygging av skoletilbudet i regionen. MTNU oppfordrer fylkeskommunen til å ta konsekvensene av sin egen Regional plan for nyskaping og næringsutvikling, der det fremheves at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør gjelder hele fylket. Videre vekst og utvikling av Midt-Telemark forutsetter at skoletilbudet i regionen opprettholdes og tilbyr ungdom i regionen kompetanseløp som er hensiktsmessige sett i forhold til næringsstruktur og arbeidsmuligheter. Næringsstrukturen i Midt-Telemark Midt-Telemark har enkelte arbeidsplasser der det er behov for personer med høy, allmennfaglig utdannelse, men antallet er begrenset. Det er innenfor praktiske fag som bygg og anlegg, industri, handel, transport, landbruk, helse/omsorg og personlig tjenesteyting at det store antallet arbeidsplasser finnes i Midt-Telemark. Bygg og anlegg samt personlig tjenesteyting er bransjer som har hatt vekst i Midt-Telemark de siste årene, i følge Telemarksforskings regionale analyser. I Midt-Telemark trenger vi derfor et lokalt studietilbud som er tilpasset næringssammensetningen. Vi trenger at ungdom i Bø, Nome og Sauherad i høy grad velger yrkesfaglige studieretninger, og vi trenger et velsmurt rekrutteringsapparat og god oppfølging. Det har vi i dag! Yrkesfag står sterkt blant ungdom i distriktstelemark. En stor andel av ungdom oppvokst i Midt-Telemark, Vest-Telemark og Drangedal ønsker å utdanne seg til dyktige fagarbeidere, ta seg jobb i en lokal bedrift og føre regionen videre. Vi har også et næringsliv lokalt som vet å sette pris på skolen, og som er kraftig bekymret for framtida dersom skoletilbudet i Lunde forvitrer eller legges helt ned. Midt-Telemark og Kongsbergregionen Fylkeskommunen foreslår å flytte en stor del av studietilbudet fra Lunde til Notodden. Dette gjelder HO, TP og EL. De respektive bransjene stiller seg sterkt kritisk til denne delen av forslaget, da det er åpenbart at dette vil medføre en stor fare for at ferdig utdannede fagarbeidere vil slukes av teknologibedrifter i Buskerud. Bransjene oppfatter forslaget som en ren gavepakke til vårt nabofylke, og vi deler deres bekymring. Behovet for ny arbeidskraft innenfor helse og omsorg er også stort og økende i Midt-Telemark, se nedenfor. Lunde vgs. og næringslivet/arbeidslivet i regionen samarbeider i dag svært godt Hvert år forsyner Lunde vgs. næringslivet i Midt-Telemark, Vest-Telemark og Drangedal med nye lærlinger. Mange av lærlingene har hatt praksisplass i bedriftene tidligere i studieløpet, og kjenner bedriftene godt Samarbeidsrelasjonene mellom fagmiljøene ved skolen og fagmiljøene ute næringslivet er bygd opp gjennom mange år. For mange bedrifter er skolen i Lunde det viktigste rekrutteringsstedet for ny og ung arbeidskraft. Svært mange av elevene ved skolen er hjemmehørende i regionen, noe som bidrar til at de er stabile arbeidstakere for næringslivet lokalt. Bransjemessige behov Elektrofaget har denne våren anslagsvis 24 lærlinger ute i bedrifter i Midt-Telemark, Vest- Telemark og Drangedal Mange av dem har hatt praksisplass på samme sted tidligere. Elektrobransjen i Midt-Telemark har et stort behov for lærlinger. Elektrofag Telemark anslår behovet til ca 20 lærlinger i året. Fagmiljøet ved skolen er i ferd med å etablere et Bransjeråd som skal ha to faste møtepunkter hvert år, høst og vår, for å bedre samarbeidet med bransjen ytterligere.

3 MIdtTelemark Næringsutvikling Bedriften Elektropluss er Midt-Telemarks største elektroentreprenør. Bedriften er svært fornøyd med samarbeidet med skolen som er deres desidert viktigste rekrutteringsarena. Fagleder i bedriften har hatt ansvar for 40 lærlinger de siste årene, og 90% av disse har sin utdanning fra Lunde. A få ansatt ferdig utdannede fagarbeidere i Midt- og Vest-Telemark er nær sagt umulig, derfor er lærlingetilgangen helt avgjørende. Det er sterk uro i elektrobransjen for hva en nedleggelse i Lunde vil bety for filgangen på utdannet arbeidskraft. Midt-Telemark er fortsatt en region i vekst, og det vil fortsatt være stort behov for rekruttering av elektrikere. Bygg og anlegg står sterkt som yrkesvalg for ungdom i øvre Telemark, og faga har flere elever fra øvre del av fylket enn fra nedre del. Fra byggfaget er det lærlinger ute i Midt- Telemark, Vest-Telemark og Drangedal nå, og nye skal ut i lære snart, nesten alle til lokale bedrifter. Midt-Telemark Entreprenør og Skorve Entreprenør er de største samarbeidspartnerne for skolen, men det er også mange andre bedrifter som tar imot lærlinger. Maskinentreprenørenes forbund lovpriser tilbudet i Lunde og mener at dette er helt avgjørende for at de får tilstrekkelig rekruttering i framtida. Bedriften Midt-Telemark Entreprenør er Telemarks største byggentreprenør utenfor Grenland, og har sitt hovedkontor i Bø. Bedriften har 6-8 lærlinger hvert år, samtlige fra Lunde vgs. De aller fleste av lærlingene blir værende i bedriften, og utgjør dermed en vesentlig del av bedriftens rekruttering av ansatte. I tillegg tar bedriften imot utplasseringselever. Fagmiljøet ved Teknikk/industriell produksjon og Industri/teknologi legger vekt å å skaffe flest mulig lærlingeplasser i Midt-Telemark. Samarbeidet med Bandak AS er svært godt, men flere mindre bedrifter er også viktige for skolen. 16 elever skal denne våren ha praksisplass i ulike bedrifter i Midt-Telemark og Seljord denne våren. Mange bedrifter innenfor blomsterdekoratørfaget i Midt-.Telemark er små og har liten kapasitet til lærlinger. Likevel har lærlingfordelinga de siste åra vært omtrent 50/50 i Grenland og i distriktstelemark I tillegg til praksis- og lærlingeplasser, er flere store arrangementer i Midt-Telemark (Norsk Eplefest på Gvarv) og Seljord (Dyrskun og Jolemarknad på Dyrskuplassen) av stor verdi for elevene i prosjektsammenheng. Frisørfaget rekrutterer som den eneste frisørlinja i Telemark elever fra hele fylket, og omtrent halvparten kommer fra øvre Telemark. Slik sett er lokaliseringen av studietilbudet midt i fylket hensiktsmessig. Lokalisering av plasser for utplassering og lærlinger varierer fra år til år. Mange elever ønsker å få plass i nærheten av der de bor, andre ønsker plass lenger vekk, for eksempel i Oslo. Studietilbud Helse og omsorg har eksistert i Lunde siden 1988, og fagtilbudet betyr mye for Midt-Telemark. Regionen har en befolkning med høy snittalder, og behovet for arbeidskraft på helse og sosial framover er store, jf. Samhandlingsreformen, eldrebølge og stort erstatningsbehov pga høy andel eldre arbeidstakere i regionen. For å sikre rekruttering av helsefagarbeidere har de tre Midt-Telemark-kommunene etablert et samarbeid med Lunde vgs Samarbeidet fungerer godt og består av flere satsinger. Det gjennomføres rekrutteringskampanjer der representanter fra kommunene møter studenter. Det samarbeides om opplæringstilbud til alle som har ansvaret for oppfølging av lærlinger som begynner i kommunene. Det samarbeides om kvalifisering av egne ufaglærte ansatte til helsefagarbeidere. Og det samarbeides om rekruttering og kvalifisering av minoritetsspråklige til helsefagarbeidere. Okos i Telemark melder at de tre Midt-Telemark-kommunene de neste 7 årene vil ha et anslått behov for 70 nye årsverk av helsearbeidere. En forventer en enda større vekst når eldrebølgen inntrer for fullt. Lunde vgs. er store i fylket på Helse og sosial, ikke minst på grunn av det store antallet elever de har på voksenopplæring og på praksiskandidatordninga. Elevtallet på voksenopplæring blir ofte utelatt i beskrivelsene, og dermed blir ikke dette synliggjort. Med tanke på at voksne gjerne har etablert seg med familie, er det særdeles viktig at studietilbudet på voksenopplæring finnes i nærmiljøet. En flytting av tilbudet til Notodden vil mest sannsynlig

4 MidtTelemark Næringsutvikling medføre at færre fra Midt-Telemark ser det som aktuelt å velge et voksenopplæringstilbud innenfor helse og omsorg. Helse- og omsorgstjenestene rekrutterer i all hovedsak personer med lokal tilknytning til regionen samt et økende antall minoritetsspråklige. Disse utgjør en stabil arbeidskraft over tid, og det er en særdeles viktig ressurs for kommunene. Nærhet til utdanningstilbudet ser ut til å være avgjørende for rekrutteringen av helsefagarbeidere til regionen. Dette ser ut til å være knyttet til forhold rundt transport, mulighet til å kombinere jobb og utdanning og samarbeid mellom kommunene og skolen. Vi vet at Midt-Telemark har utfordringer når det gjelder integrering og arbeidsmarked. A sikre et studietilbud lokalt for minoritetsspråklige er avgjørende for å forenkle overgangen til arbeidslivet. (sign.) Ann Kristin ødegård Fung. Daglig leder Tone Jøran Oredalen Styreleder

5 TFK Post Fra: Asne Dahl Haugsevje Sendt: 15. mars :35 Til: TFK Post Emne: Høringsuttalelse til "Skoletilbud 2020" Vedlegg: 1365_001.pdf Hei Vedlagt finnes høringsuttalelse til Skoletilbud 2020 fra Midt-Telemark Næringsutvikling. Ber om bekreftelse på at dere har mottatt uttalelsen. Vennlig hilsen Åsne Dahl Haugsevje Postboks 4, 3833 Bø i Telemark Hellandtunet, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark Telefon: Sentralbord: MTNU på Facebook e jtce-,re e-:dster.:.parerd rijet' Z11MTNL.;.11 I er Miljøfyrtårn Fra: MTNU Sendt: 15. mars :36 Til: Åsne Dahl Haugsevje Emne: Attached Image

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron Hordaland Fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 Postboks 7900 5020 Bergen N I HORDALAND y^-^^ saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron 0 4 OKT 2012 ArkivnrggJC' V Sakshf^ larthl Eksp. U.off. ^ Høringsuttalelse til

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer