Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr 6.2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr 6.2."

Transkript

1 Skoletilbud 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Korrigert pr

2 Politisk bestilling I fylkestingets sak 24/10 Langtidsprioriteringar ble det gjort følgende vedtak: «Innafor vidaregåande opplæring er det naudsynt å gå gjennom tilbodsstruktur med bakgrunn i endring i elevtal framover og betre ressursutnytting.» Viser videre til: Hovedutvalget for kompetanses behandling i mai 2012, sak 17/12 Fylkestingets behandling i juni 2012 sak 33/12

3 Faser i prosessen FASE 1 Juni 2012 Kartlegging av elevtall og samfunnets behov Fylkesrådmannen inviterte til innspill, hadde konferanse og la fram en prognoser som fylkestinget sluttet seg til i juni (Estimert dimensjonering fram til 2020) FASE 2 Juni 2013 NÅ Vurdering av, og tilråding til skoletilbud og struktur med konsekvenser for skoleanlegg i Midt-Telemark, Bamble og Skien

4 Høringskonferanse Tre innledere Telemark og kompetanse for framtida Kompetansebehov i distriktene Olav Veum, styreleder AT-Skog Kompetanse - forutsetning for verdiskaping Et sterkere Telemark, - hvordan? Thor Kamfjord, Norner Director Innovation Jacob Lund, Sponsorconsult 1115 Skoletilbudet 2020 Presentasjon

5 Framtida planlegges nå

6 Vi må løfte blikket Skoleeiers oppgave: Gi ungdom og voksne i Telemark en videregående utdanning som legger grunnlag for arbeid, velferd og det gode liv. Vårt svar: Videreutvikle gode læringsarenaer som er robuste, bærekraftige og forutsigbare.

7 Heve kompetansen i Telemark Regional planstrategi peker på følgende utfordringer: Arbeidsmarkedet Svak næringsutvikling Unge ledige Unge uføre Lavt utdanningsnivå og svake resultater

8 Mål for videregående opplæring i Telemark Bedre læringsmiljø og læringsutbytte Økt gjennomføring Utvikle gode samarbeidsarenaer Kompetanseheving

9 Arbeidsgruppas tilnærming og sammensetning Vurderte momenter: Langsiktig perspektiv (30-40 år) Telemarks behov for kompetanse Elevtallsutvikling Faglig robuste enheter Økonomisk robusthet Nærhet til skole Skyss Regional utvikling Fjernundervisning Rådmannens arbeidsgruppe: Mette Fjulsrud, økonomisjef, leder Bjørn Larsen, fylkesopplæringssjef Hallvard Ripegutu, team analyse og utredning Helga Haave, teamleder skoletilbudsteamet Hennie Westgaard, skoletilbudsteamet Anne-Grethe A. Hesthag, skolefaglig team Torgeir Selle, rådgiver, skolefaglig team Berit S. Stiansen Grini, økonomiteamet Eirik Bergerud, team areal og transport Henning Thorstensen, TFK eiendom Knut Buer, TFK Eiendom Morten Kleiv, tillitsvalgt Utdanningsforbundet

10 Erfaringer fra andre fylker Arbeidsgruppa har sett på tilsvarende prosesser i andre fylker. I alle strukturprosessene finner vi fokus på: Robuste fagmiljøer Kvalitet i opplæringen Effektiv arealutnyttelse Fleksibilitet Forutsigbarhet i tilbudet

11 Kroner Utfordring: nedgang i antall elever Reduksjon statlige overføringer Andel av ramme til pedagogisk aktivitet Andel av ramme til pedagogisk aktivitet Økonomisk ramme videregående opplæring, færre elever Faste kostnader skolene Tid, mot 2020

12 Skoletilbud 2020 økonomiske rammebetingelser og økonomisk robusthet

13 Økonomisk rammebetingelse avhengighet av statlige overføringer Statens beregnede MINDRE utgiftsbehov for TFK som følge av færre åringer

14 Økonomisk rammebetingelse gjeldsnivå og finanskostnader Lån som finansieringskilde av investeringer

15 Økonomisk robusthet i kommuneøkonomi Økonomisk robusthet 3 %

16 Økonomiske prioriteringer

17 Økonomiske utfordringer Reduksjon i statlige økonomiske overføringer Utfordrende med demografiendringer tilpasning til endringer i brukergrunnlag Fylkeskommunen som skoleanleggseier: Investeringsbehov Drift/vedlikehold UTFORDRINGEN er belastningen på driftsrammene Rent defensivt økonomisk tiltak: «Ostehøvel»

18 Arealanalyse

19 Arealanalyse Arealeffektivitet: Arealutnyttelse Arealtilpassing Behov og potensial Funksjonalitet Tilstand/oppgraderingsbehov: Tilstandskartlegging/-vurderinger Vedlikehold/utbedringer Investering Utvikling Drift

20 Arealeffektivitet Skoledrift arealkrevende Arealvurderinger utdanningsprogram/fag/elever Arealbehov : nybygg/-eksisterende arealer! Funksjonalitet

21 Tabell 8.3 EFFEKTIVITET/FUNKSJONALITET Skoler Ant. Bygg (store) 3 Bygningsmasse Ant. Bygg (små) Totalt Areal m 2 Vurd. Sum Bamble Vgs ,7 Bø Vgs ,6 Bø Vgs. avd. Seljord 4 3 2,7 Croftholmen Vgs ,9 Vest Telemark Vgs ,1 Kragerø Vgs ,4 Lunde Vgs ,7 Notodden Vgs ,7 Hjalmar Johansen Vgs. (Fritidsparken) ,9 Hjalmar Johansen Avd. Klosterskogen ,9 Porsgrunn Vgs. Avd. Nord og Syd ,5 Fagskolen ,0 Rjukan Vgs ,6 Skien Vgs.- avd. Brekkeby og Prestejordet ,0 Skogmo Vgs ,6 Søve Vgs ,9 1. Arealutnyttelse 2. Bygninger (antall, planløsning, situasjon, nærhet etc.) 3. Etasjer, plassering fagområder, tilgj. 4. Fellesarealer (administrasjon, bibliotek, kantine etc.) 5. UU Universell utforming, tilgjengelighet for alle 6. Lokistikk, flyt mellom rom/bygg, romavstand plasseringer 7. Skolen uteområder, grønt areal, utenomhusaktiviteter,

22 Arealeffektivitet Gode bygg betydning Endrede krav til skolebygg Fleksibilitet Eie/leie Avhending

23 Tilstandsvurdering Kartlegging, vedlikehold /utviklingsbehov. Tilstandsgrader, teknisk levetid Bygningsmessig tilstand God kommunikasjon Forvaltning : oversikt og planer vedlikeholdsnivå tidsperspektiv vedlikehold-/utvikling økonomi

24 Skoler Tilstand Bamble Vgs. 1,2 Bø Vgs 1,0 Bø avd. Seljord 1,3 Croftholmen Vgs. 1,6 Vest Telemark Vgs. 1,1 Kragerø Vgs. 1,2 Lunde Vgs. 1,6 Notodden Vgs. (gammel del) 1,6 Hj. Johansen Vgs., Fritidsparken 1,3 Hj. Johansen avd., Klosterskogen 1,7 Porsgrunn Vgs. Nord 1,7 Porsgrunn Vgs. Syd 1,3 Rjukan Vgs. 1,5 Skien Vgs. (Prestejordet) 1,4 Skien Vgs Brekkeby 1,4 Skogmo Vgs. 1,4 Søve Vgs 1,6 Totalt 1,41

25

26 Oppsummering Arealvurderinger og tilstandsvurderinger Bygningstiltak Vedlikehold/oppgradering Rehabilitering Nybygg/investering Avhending Drift

27 Ny skoletilbudstruktur Skolemodeller

28 Kriterier i vurderingene Robusthet Nærskole Skyss Regional utvikling

29 Faglig robuste skoler Kvalitet i læringsmiljøet Kombinerer pedagogisk kompetanse og fagkompetanse Sterke fagmiljøer Bredde og dybde i utdanningstilbudet Individuell tilrettelegging Oppdatert utstyr Mangfold av elever

30 Faglig robuste skoler Attraktive arbeidsmiljøer Sikrer gode lærere og god pedagogiske ledere Samarbeid og deling i og på tvers av fag gir økt kunnskap Intern og ekstern kompetanseheving Fleksible og forutsigbare utdanningstilbud Tåler svingninger i elevtallet Omstillingsevne i takt med samfunnsutviklingen

31 Andre kriterier Nærskole Variert utdanningstilbud i nærheten av bosted ( spes Vg1) Flest mulig kan bo hjemme Identitet Skyss Utnytte etablerte skysskorridorer Skyssprinsipper Flest mulig elever som går/sykler til skolen Regional utvikling Den vg skolen som kunnskapsvirksomhet Samarbeidspart til lokalt/regionalt arbeidsliv

32 Utfordringer i yrkesfagene Lav gjennomføring i yrkesfagene Avvik mellom skoleplasser og læreplasser Mange velger Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse lav gjennomføring Fordeling mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram må løpende tilpasses arbeidslivets kompetansebehov

33 Læreplasser i forhold til antall elever i Vg2

34 Presentasjon av modeller Skoletilbudet Det er utarbeidet 5 ulike modeller med ulik grad av faglig og økonomisk robusthet

35 Hovedprinsipper i fordeling av utdanningsprogrammer i modellene Langsiktig perspektiv Beholder samme fordeling i elevplasser i inntaksområdene som i dag 70% i A 30% i B Alle utdanningsprogrammer i begge inntaksområder (Unntak MDD bare i A og NA bare i B) Samler fagmiljøer

36 Fokusområder i arbeidet Midt-Telemark Skien/Porsgrunn Bamble

37 Midt-Telemark med Notodden fremskrevet 2020 Tre videregående skoler fordelt på fem skoleanlegg. Lunde Bø avd. Bø Søve Notodden Beregnet elevtall 2020 TP, BA, HO, DH, EL (192) Seljord RM, MK, PB (77) ST, ID (260) NA, PB (145) ST, TP, EL, SS, HO, PB (398) Sårbare, relativt små fagmiljø, dårlig ressursutnyttelse. Utløser i dag mye skyss.

38 Midt-Telemark med Notodden - anbefalt modell Legge ned avd Seljord. Legge ned Lunde vgs Lunde Bø avd. Seljord Bø Søve Notodden Løses slik: MK og DH til Bø vgs. RM og BA til Søve vgs. ST, ID,DH MK NA, RM, PB, BA ST, TP, HO, SS EL, PB Samle TP og EL på Notodden vgs. (356) (224) (588) PB styrkes på Søve vgs og Notodden vgs Dette gir: Bredere fagtilbud for elevene, sterkere fagmiljø, flere utdanningsprogram pr skole, fleksibilitet t og gode synergieffekter

39 Bamble fremskrevet 2020 Estimert elevtall 2020 Estimert elevtall 2020 Croftholmen Bamble TP, HO, EL, RM (207) ST, SS, PB (259) To små skoler nær hverandre Potensiale for bedre ressursutnyttelse Sårbare fagmiljøer

40 Bamble anbefalt modell En skole i Bamble Bamble vgs styrkes med EL og HO Mer robust og attraktiv TP fordeles mellom Kragerø vgs og Porsgrunn vgs RM samles ved Hjalmar Johansen vgs Bamble vgs ST, SS, HO, EL, PB (421 elever)

41 Skien - status Tre videregående skoler Skien vgs. har to avdelinger (Prestjordet og Brekkeby). Samling vedtatt i et nytt bygg. Hjalmar Johansen vgs. har to avdelinger (Fritidsparken og Klosterskogen). Det var en forutsetning å samle virksomheten i Fritidsparken ved et byggetrinn 2. Skogmo vgs. som har utviklet seg i takt med behovet, og er beliggende på Kjørbekk Fremskrevet elevtall 2020 Estimert elevtall 2020 Hjalmar Johansen vgs: Sårbarhet i fagtilbud, fagbredde, samlokaliseringsbehov To byggeprosjekter Skogmo Skien Hjalmar Johansen BA, HO, ST, MD, TP, ID, MK, EL, SS RM, PB (853) (1020) (501)

42 Skien - 3 alternativer er vurdert Alt 1: Alt 2: Alt 3: 3 vg skoler - presentert i modell A 2 vg skoler - presentert i modell D 1 vg skole - presentert i modell E

43 Skien anbefalt modell - 2 videregående skoler Samle Skien vgs og Hjalmar Johansen vgs i Fritidsparken Meget robust og attraktiv skole Bredt fagtilbud for elevene Kobling ID og ST som kan gi attraktive fagkombinasjoner Utnytter Hjalmar Johansen vgs bygningsmasse og ytre fasiliteter Ett byggeprosjekt TFK er eier av grunn Ny vg skole i Skien ID, RM, SS, TP, PB, ST, MD (1590) Skogmo vgs BA, HO, EL, (823)

44 ANBEFALT - SAMLET

45 Modeller oppsummert Modell Hovedgrep (Alle tall i millioner kroner) Investe -ring Finanskostnad Red. driftskostn. Netto driftseffekt A Beholde dagens struktur ( inkl nybygg Skien vgs) 768 Korrigert B Legge ned avd.seljord ved Bø vgs Og Croftholmen vgs C Modell B, i tillegg Legge ned Lunde vgs. D Modell C + Slå sammen Skien vgs og Hjalmar Johansen vgs. E Modell C + Men én samlet vg skole i Skien

46 Vedlegg Arbeidsgruppa har lagt vekt på å innhente og anvende fakta og historisk utvikling. Informasjonen er analysert og vurdert og lagt til grunn for arbeidet og anbefalingene. Vedleggene gir mer detaljer bakgrunnsdata og omhandler: Analyse og vurdering av hvert utdanningsprogram Analyse av skyssmønster og behov Inntaksregler

47 Presentasjon av hvert utdanningsprogram (analysedel se vedl) ESTIMERT FORDELING AV ELEVER PÅ UTDANNINGSPROGRAM I TELEMARK FRAM MOT 2020 Søkerandel elever i % pr (primærønske) Dimensjonering i % Status -analyse vurdering - dimensjonering Estimert fordeling av elevene på VG1 og VG2 og dimensjonering Status 2012/13 BA - Bygg og anleggsteknikk Søkerandel VG1 6.7 % Dimensjonering 8,6 % Generelt BA rekrutterer til 22 lærefag. Tømrer er det desidert største lærefaget. Prognose fram mot 2020 Dimensjonering 8,5% Inntak: VG1 239 elever Fordelt på 15 kl VG2 169 elever Byggteknikk 8 kl Klima/energi 2-32 Anleggsteknikk 1-30 Markedsutvikling Arbeidsmarkedet og NAV gir signaler om betydelig behov for arbeidskraft innen bygg og anlegg i kommende år. I Telemark kan nevnes store utbyggingsprosjekter innen infrastruktur, offentlige og private bygg etc. Bransjen er imidlertid konjunkturutsatt, og har tradisjonelt hatt visse sesongsvingninger. Arbeidsinnvandring og pendling dekker deler av arbeidskraftbehovet i markedet. Forventet og planlagt aktivitet innen bygg og anlegg må også de kommende år dekkes ved hjelp av mobil arbeidskraft. Det er imidlertid et nokså stabilt lokalt arbeidsmarked i alle deler av fylket. Fylket bør derfor sikre en relativ stabil styrke av fagarbeidere i Telemark. Andre kommentarer: Dimensjoneringen må ses i sammenheng med TIP og Elektrofag. Søkerne er i all hovedsak gutter som har disse tre programma i sin søkerprioritering. Innen Byggfag tegnes det også lærekontrakter med ikke rettselever. Antall elever VG 1 VG2 191 elever 153 elever Byggteknikk 103 elever Klima/energi 30 «Anleggsteknikk 20 «

48 Bygg og anleggsteknikk Søkerutvikling og dimensjonering

49 Bygg og anleggsteknikk Lærekontrakter Dimensjonering Tilbudsstruktur

50 Skyssanalyser (for hver skole)

51 Inntaksregler Oversikt over gjeldende inntaksregler finner du i vedlegg 3.

52 Telemarkskartet vgs Videregående skole Skysskorridor

53 Prosessen videre

54 Prosessen videre 25. jan Høringskonferanse 15. mars Høringsfrist Mars april: Fylkesrådmannens saksforberedelse 30.april Fylkesrådmannens tilråding 6. mai Behandling i Y-nemnda 8. mai Behandling i hovedutvalg for kompetanse mai Behandling i andre hovedutvalg 16.mai Administrasjonsutvalget 28.mai Behandling i fylkesutvalget 18.juni Behandling og vedtak i fylkestinget

55 Så er høringsprosessen i gang Høringsinnspill sendes til Telemark fylkeskommune innen

56 Foto: Dag Jenssen Telemark fylkeskommune

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Status pr 1. nov 2011 Bakgrunn og oppdrag Elevutvikling Arbeidsmarked og utdanning Framskriving Prosess videre Prosjektleder Hallvard Ripegutu

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

www.telemark.no Årsrapport

www.telemark.no Årsrapport www.telemark.no Årsrapport 212 INNHOLD ORGANISASJON 2 Telemark fylkeskommunes årsrapport for 212 Ansvarlig utgiver: Fylkesrådmannen Redaksjon: Kommunikasjonsteamet Trykk og design: Reklamehuset Wera Svanemerket

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Årsrapport. www.telemark.no

Årsrapport. www.telemark.no Årsrapport 211 www.telemark.no Innhold Fylkesrådmannes forord... 3 Organisasjon...4 Personal... 5-7 Folkehelse... 8 Videregående opplæring...9 Gjennomføring...1-11 Faglige resultater, læringsmiljø...12

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: 22. og 23.04.2008 kl. 9:00 Møtested: Fylkeshuset Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 17/2008 Seksualisert trakassering blant elever og ansatte

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer