Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013"

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver Gunleif Lundemo Studieleder ASH, Ingeborg O. Kamsvåg Dekan Elin Margrethe Aasen Seniorrådgiver Reidar Tessem (for Henrik A. Sandbu) Forfall: Organisasjonsdirektør Sveinung Aune Rådgiver Silje Paulsen Dekan Heidi Haavardsen Dekan Kristin Bratseth Dekan Hallgerd Conradi St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Rusbehandling Midt-Norge HF Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Ålesund HMN RHF HMN RHF HMN RHF Høgskolen i Molde Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Volda Fra: Sekretariatet v/ May Britt Kjelsaas Møtetid: Møtested: store møterom 1. etg., HMN RHF, Stjørdal Sak nr. Sak Vedtakssak Sakstittel Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte Grete O. Samstad orienterte om at noen saker kan bli utsatt pga. forfall til dagens møte. Det ble også tatt en presentasjonsrunde da flere av deltakere var nye eller stedfortredende. En kommentar til sak 27-13: endring fra master til videreutdanning. Innkalling og referat godkjennes med den kommentaren som ble spilt inn. Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform Side 1 av 7

2 Sak vedtakssak Samarbeidsorganets sammensetning Ledelse av Samarbeidsorganet i 2014 ble diskutert. I følge gjeldende rammeavtale skal ledelsen skifte mellom HF og høgskoler hvert år. HF-ene har nå hatt ledelsen i to år, noe som har gitt bedre kontinuitet. Flere støttet at en rullering på to år kan legges inn i ny rammeavtale. SO ønsker gjensidig representasjon med SO HMN-NTNU. Det kan skje ved at en person derfra deltar som observatør på møter i SO HMN-høgskolene. 1. Ledelse av Samarbeidsorganet i 2014 ble diskutert. Høgskolene må diskutere videre seg i mellom. Saken tas opp igjen i neste møte for endelig vedtak. 2. Endringer i Samarbeidsorganets sammensetning meldes til sekretariatet, som oppdaterer fortløpende. 3. Samarbeidsorganet ber SO HMN-NTNU oppnevne en observatør. Sak Diskusjon Samarbeidsorganets strategiske rolle Ny instruks fra HOD om forholdet til universiteter og høgskoler er vedtatt i foretaksmøtet for HMN RHF (jfr. sak 17-13) - HMN RHF skal lage en prosess i høst hvor samarbeidsorganene skal involveres. - Virketiden for rammeavtalen mellom HMN og høgskolene er forlenget ut 2013 i påvente av ny instruks, og må reforhandles/revideres. - Målet bør derfor være at rammeavtaler og SO-enes struktur er vedtatt til januar Samarbeidsorganet anbefaler at to fra hvert SO, totalt fire personer, deltar i et arbeidsutvalg i tilknytning til denne prosessen, sammen med HR og Fagavdelingen fra HMN RHF. Fra hvert SO bør det oppnevnes en fra HF og en fra høgskole/universitet. Samarbeidsorganet ønsker at forslaget kan behandles i møte i Samarbeidsorganet 20. november. Sak Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene - handlingsplan Nytt forslag til handlingsplan var ikke sendt ut til SO i forkant, og pga forfall i SO ble den heller ikke lagt fram i møtet. Sist saken ble diskutert, anbefalte SO at handlingsplanen til det nye utvalget hvor kommunene og fylkeskommunene er representert, spesielt bør fokusere på de områder som de lovpålagte SO-ene ikke kan ivareta. En handlingsplan bør ses i sammenheng med handlingsplan for SO HMN-høgskolene. Samarbeidsorganet vil gi innspill til handlingsplanen i neste møte. Referat fra forrige møte i Midt-Norsk samarbeidsutvalg distribueres til medlemmene i Samarbeidsorganet. Side 2 av 7

3 Sak Samspill i Selbu KS og Trondheim helseklynge arrangert et seminar med deltakere fra HiST, NTNU, St. Olavs Hospital, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og kommunene i Sør-Trøndelag i august. Tema var samarbeid om kompetanse, utdanning og FoU-arbeid. Det var også fokus på helsefremmende arbeid. Man erfarte at kommunene kan være små enheter med lite handlingsrom når det gjelder kompetanseutvikling og FoU. Seminaret kan ses på som en parallell til Midt-Norsk samarbeidsutvalg, på et mer operativt nivå. Målet var å bli enige om konkrete felles satsningsområder. Samarbeidsorganet ga innspill om at det er behov for strukturer som sikrer at ikke forpliktelser glipper mellom nivåene. Det kan også bli forvirrende med mange parallelle utvalg, og gjennomgående representasjon og informasjon bør sikres. Det skal lages en oppsummering fra arrangøren, som vil bli distribuert til Samarbeidsorganets medlemmer. Sak Bruk av samarbeidsmidler Samarbeidsmidlene er de tidligere praksismidlene, som skal brukes til samarbeidsprosjekter mellom høgskole og praksisfelt. I vår region er utlysningskriteriene utformet lokalt og høgskolene (unntatt Volda) har egne utlysninger. Det ble vist til NIFU-rapporten og rapporteringene som har gått til SO de siste årene. SO har tidligere vedtatt å lage tydeligere kriterier for disse rapportene. Ønsker samarbeidsorganet å gi nye føringer for utlysningskriteriene? - Pga stor praksisbelastning, får hf-ene en relativt stor andel av potten det kan søkes om. - Kommunene ønsker en større regional pott som de kan søke på. Samtidig kan det være vanskelig for dem å delta i søknadsprosessene. Det ble vist til noen forsøk i det kommunale samarbeidet i Nord-Trøndelag. - Det er positivt med lokal forankring basert på tett dialog mellom aktørene, med utspring i lokale behov. Usikker på hva en kan oppnå med felles kriterier i regionen. - Ved høgskolen i Ålesund har en hatt mange ulike prosjekter og modeller, men det mangler dokumentasjon på hva som fungerer og som bør videreutvikles. - Ved HiST erfarer man også at prosjekter fungerer i prosjektperioden, men de kan ikke implementeres i driften fordi det ikke er budsjett til det. - Dersom praksisfeltet skal utvikles må en gjennomføre nye prosjekter. Prosjekter kan innrettes for å bedre både kapasitet, kvalitet og/eller relevans i praksisstudiene. - SO kan oppfordre til at det avsettes midler til å utvikle søknader og/eller dra med seg kommunene slik at de kan delta i større grad. - Videre kan man tilstrebe felles satsingsområder, sammenfallende søknadsprosess, mer like kriterier og mulighet for å kommunisere underveis, eller at man samarbeider om prosjekter. - Ønskelig å få presentert alle prosjekter og få en meta-analyse på hva man har oppnådd. Det kan gi en indikasjon på om samarbeidsmidlene virker. Saken ble diskutert. Samarbeidsorganet ønsker å avvente ny rammeavtale. Enighet om at SO kan anmode om at de lokale søkerprosessene og kriteriene blir mer lik, og at man åpner for flere parter i samarbeidsprosjekter. Samarbeidsorganet vil etterspørre en evaluering av alle praksismodellprosjektene for å se hva som fungerer. Side 3 av 7

4 Sak Felles rekrutteringsstrategi Saken gjelder rekruttering til både utdanning og yrke. Utdanning gjelder grunnutdanning, videreutdanning og master. Omdømmebygging for helsefag er et viktig element. Kan man tenke seg felles tiltak i regionen og eventuelt oppfordre HMN RHF til å ta dette inn i sine handlingsplaner? Hva kan vi gjøre felles i regionen? Det oppleves fortsatt at kvaliteten på yrkesveiledningen i ungdomsskolen og videregående skole er for dårlig, og at det gis feilaktig informasjon om krav til studiekompetanse Både HiST og Høgskolen i Ålesund har god søkning til grunnutdanningene, med unntak av audiograf (HiST). HiNT har tidligere rapportert om relativt god søknad, men lekkasje ut av fylket etter endt utdanning. Hf-ene i regionen opererer fortsatt med ulike støtteordninger knyttet til spesialistutdanninger i sykepleie - Høgskolen i Ålesund, som rekrutterer fra helseforetak som gir kr/mnd i stipend, har fått lav søknad og har startet et kull med kun 4 studenter i operasjonssykepleie. Dette er ikke bærekraftig. - Søknadsfristen ved HiST er 1. oktober. Helse Nord-Trøndelag oppleverer positiv interesse fra mange unge kandidater etter at de vedtok å gi tilsetting med 75 % lønn i 18 mnd., og fast stilling etter endt videreutdanning. St. Olavs Hospital gir fortsatt stipend, men har økt til kr/mnd. Håper å få flere søknader/mindre frafall enn ved tidligere kull. - Ved St. Olav ser man at andelen spesialister og mastere innen sykepleietjenesten vil måtte øke. Det er vanskelig å rekruttere spesialister utenfra. Det diskuteres å etterspørre vilje til å ta spesialisering/master ved utlysning. - For de ulike akutt-videreutdanningene arrangeres åpne dager. Verdien av utdanningsmesser og informasjonsmateriell ble diskutert. Enighet om at internett kan utnyttes bedre. Det kreves god og tilgjengelig oversikt over hva som kreves for å kunne gjennomføre utdanningene, også ut over opptakskravene. Manglede rekruttering kan også handle om mangel på status for de yrkene det gjelder. NSF har ikke bidratt til å bygge omdømmet for sykepleieutdanningen. Det ble orientert om eksempler på rekrutteringstiltak, og mulige felles tiltak i regionen ble diskutert. Sak Nasjonal lederplattform Det ble vist til oppdraget fra HOD til RHFene, og til informasjon om nasjonal lederplattform. I oppdraget heter det bl.a. at ledelse bør inn som tema i alle helseprofesjonsutdanningene, og bli mest mulig lik. Videre foreslås å utvikle en lederutdanning for ledere i hf-ene på 30 sp. Ledelse som tema i profesjonsutdanningene var siste foredrag i utdanningskonferansen. Ved HiST og HiÅ utgjør allerede temaet ledelse en relativt stor del av profesjonsutdanningene. De fleste ledere på nivå i hfene har lederutdanning, gjerne på 60 sp. Det er mange tilbydere innenfor lederutdanning i høgskoler og universiteter. Informasjonen tas til orientering. Side 4 av 7

5 Sak Samarbeid om utdanning og praksis Oppfølging av meld. St. 13 Det ble vist til utsendt presentasjon fra utdanningskonferansen om oppfølgingen og status for arbeidet. Neste møte i NRHS er oktober og det vil bli gitt mer informasjon i neste møte. Det vil bli gitt en mer omfattende orientering om status og aktuelle saker i neste møte. Sak Regional utdanningskonferanse september Grete Samstad oppsummerte kort. Det kom flere innspill fra medlemmene i SO: - Fullt i program på dag 1, mange tema og innslag. Ønske om mer luft i programmet. - Litt flere eksempler fra praksis er ønskelig, en må ikke glemme praksisveilederne. - Kommunene var invitert som deltakere, og hadde flere innslag på programmet. Det var likevel få deltakere fra kommunene. De var ikke med i programkomiteen. - Det er avsatt på årets budsjett i SO HMN-NTNU til utdanningskonferanse. - Det ble kjøpt tjenester fra NTNU til å følge opp det praktiske i planleggingen av konferansen, slik at komiteen kunne konsentrere seg om det faglige. - Det opplevdes positivt å arrangere konferansen sammen med det andre SOet. Det ble diskutert om dette bør videreføres ved neste konferanse. - Det har vært diskutert i begge SO-ene å arrangere hhv forskningskonferanse og utdanningskonferanse annenhvert år. Lokal arrangør for utdanningskonferansen ble diskutert ut fra et ønske om å ha utdanningskonferanse i SO HMN-høgskolene støtter forslaget om å arrangere regional utdanningskonferanse og regional forskningskonferanse hvert annet år. - SO HMN-høgskolene vil foreslå overfor SO HMN-NTNU at det arrangeres utdanningskonferanse i 2014, og ber SO HMN-NTNU bevilge midler til dette. - SO HMN-høgskolene foreslår at de to SOene samarbeider om konferansen - HiNT og Helse Nord-Trøndelag kan vurdere å påta seg vertsfunksjonen ved neste arrangement. Sak og diskusjon Status for praksisplasser jfr. årshjulet Institusjonene orienterte om status. - Helse MR og Helse NT har klart å finne tilstrekkelig praksisplasser. - Ved St. Olav er bestillingen fra HiST for høst 2013/vår 2014 i all hovedsak innfridd. For neste studieår vil kullstørrelsen på bachelor sykepleie øke, og nye praksismodeller må utvikles innen da. Det ble orientert om en workshop om dette. - Det arbeides kontinuerlig med smidige pasientforløp som igjen kan bidra til å korte ned liggetid og redusere sengetall. Det opprettes egne senger for pleietrengende/ferdigbehandlede pasienter internt i sykehuset og i kommunen. - Det pågår en diskusjon om rammeplaner i høgskolene og tiltak som kan tilpasse utdanningene til endringene i helsetjenesten. - Fortsatt forventes en sterk sentral styring på omfang og innhold i praksisstudiene. Praksisplassbehovet for studieåret 2013/2014 er i all hovedsak innfridd, men det forventes nye utfordringer ved større kull og færre senger/kortere pasientmøter i studieåret 2014/2015. Praksismodeller må utvikles. Side 5 av 7

6 Sak Informasjon om nye utdanningstilbud i regionen Det ble vist til planer om å etablere en studieretning innen smertebehandling og palliasjon, som en studieretning innen Master i helsevitenskap ved NTNU, DMF. HiST arbeider med en videreutdanning i palliasjon i samarbeid med Midt-Universitetet, og er derfor spent på hvordan innretningen ved DMF blir. HiST planlegger også en Master for radiograf innen MR, og har også søkt akkreditering for Master i geriatrisk sykepleie. Master i psykisk helse ble etablert i fjor. HiÅ starter opp Master i avansert klinisk sykepleie i høst og har samarbeid med Volda og Molde om Master i psykisk helse som snart skal til NOKUT. Dagens videreutdanninger/spesialistutdanninger ved høgskolene ligger stort sett på et masternivå, og kan således utgjøre moduler i en mastergrad. Informasjonen ble tatt til orientering. Sak Samarbeid om FoU Oppfølging av meld. St. 18, Langtidsplan for forskning Det ble vist til invitasjon fra KD til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Frist for innspill er 15. oktober. Ved HiST er brevet og saken diskutert i ledermøtet. Oppdraget er å velge tre områder man vil bli god på, for å bidra til en satsing på dette. HiST har en betydelig bredde innen utdanning og forskning og synes derfor det er vanskelig å peke ut enkeltmiljøer. Spesielt kulepunkt 2 og 3 om globale utfordringer og en forskningsbasert velferdspolitikk ble diskutert. Saken skal også opp i styret for HiST. HMN RHF har diskutert brevet i Fagavdelingen. Helsetjenesten og utdanningsinstitusjonene bør samarbeide om en uttalelse. Kvalitet er viktig for HMN RHF, både i tjenesten og i utdanningene. Saken ble diskutert. Sak HelseOmsorg21 HO21 er en nasjonal strategiprosess som er initiert av HOD og av Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Målet er å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Innspill til strategien kan gis fra midten av september til midten av oktober. Kort orientering ved Reidar Tessem og May Britt Kjelsaas. Saken ble diskutert. Side 6 av 7

7 Sak Utlysning av FoU-midler Saken var todelt og omhandlet kriterier for neste års utlysning og prosess for søknadsbehandling i den samme utlysningen. May Britt Kjelsaas orienterte. SO HMN-høgskolene forvalter 1,5 mill av den totale forskningspotten til HMN. Midlene er forbeholdt høgskolegruppene og FoU-prosjekter som kan utvikle praksisfeltet. Det var enighet om at kriteriene i utlysningsteksten bør tydeliggjøres slik at ikke etablerte forskere/forskningsmiljøer som er godt rustet til å søke på andre midler, får en stor andel av potten, slik som skjedde ved årets tildeling. Det ble vist til notatet og til bakgrunnen for forslaget om endret prosess for søknadsbehandling. Samarbeidsorganet støtter forslaget. Forslag til kriterier og utlysningstekst legges frem i neste møte, i tråd med de føringer som framkom i diskusjonen. Kommende utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen lyses ut sammen med øvrige forskningsmidler fra HMN RHF. Søknadsprosessen håndteres ved bruk av esøknad. Det forutsettes at midlene for 2014 videreføres til 2015 slik at man ikke mister midlene som følge av endringene. Sak Rekruttering av personer fra høgskolegruppene til forskning Samarbeidsorganet har ønsket å sette av tid til en strategisk diskusjon om rekruttering til forskning, jfr handlingsplan. Bl.a. har man ønsket en orientering om satsingen i Helse Møre og Romsdal, evt andre helseregioner. Saken forberedes og det avsettes rikelig tid til en strategisk diskusjon om forskning i neste møte. Diskusjonen ses opp mot SOs handlingsplan. Sak Informasjon fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU Grete Samstad viste til at møtet i SO HMN-NTNU i juni i stor grad var viet til en strategiprosess hvor det ble gjennomført et første trinn av en SWOT-analyse. Det ble informert om status for arbeidet. SO HMN-høgskolene legger opp til en strategidiskusjon om forskning i neste møte, jfr sak Sak er fra institusjonene Det ble ikke orientert ut over innspillene som ble gitt i tilknytning til de andre sakene. Evaluering av møtet - Saksmengden er stor og det er mye informasjon - Informasjonen belyser arbeidsoppgavene og oppleves som nyttig - God møteledelse og informativt møte som krever stor innsats fra møteleder - Beklagelig at det er en del forfall; kun 2 av 5 høgskoler møtte Side 7 av 7

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling Møtereferat Deltakere: Anne Helene Frostestad, Anne Brit Tengesdal, Vigdis Monsen, Frode Otto, Anne Kjersti Medhus, Grete Strømsmo, Beth Ambjørnsen(vara

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer