SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT"

Transkript

1 MØTEREFERAT Tid: Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth Referent: Lars Gunnar Liljefjell Agenda for dagen: Sak 1. Presentasjon av utdanningstilbud fra HiNT, avdeling helsefag Sak 2. Formelt opphør av de «gamle» samarbeidsorganene hvordan gjør vi dette? Sak 3. Videre om tematikk/innhold, (kvalitet i praksisstudier, rekrutering) møtefrekvens, møtested på omgang, etc Sak 4. Samarbeidsmidlene Sak 5. Oppnevning av arbeidsgrupper hvordan gå frem?? Sak 6 Orientering pågående struktursak i Universitet- og Høgskolesektoren Leder Kristin Bratseth ønsket velkommen og innledet til møtet. Sak 1 : Presentasjon av utdanningstilbud fra HiNT, avdeling helsefag Kristin Bratseth presenterte en oversikt over de tilbud som HiNT avdeling helsefag har i sin studieportefølje og de etter- og videreutdanninger som avdelinger har per i dag. Det vises til vedlagt presentasjon. Høgskolen i Nord-Trøndelag har 4 avdelinger; helse, lærer, natur/samfunn/næring og trafikklærer Overbyggende profil: Folkehelse Bachelorutdanninger: Vernepleierutdanning, Sykepleierutdanning, Farmasiutdanning Master: Psykisk helsearbeid Etter- og videreutdanning (Se eget oppsett) I tillegg er Senter for omsorgsforskning administrativt tilknyttet helsefagavdelingen og det samme gjelder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (sammen med Levanger kommune, NTFK, Helse Nord-Trøndelag HF og HUNT/NTNU). Kommentarer i den påfølgende diskusjonen: - Hva er behovet for utdanning i praksisfeltet? Her ville det vært nyttig med en strukturert systematikk som kan benyttes for å til enhver tid ha en viss oversikt. Kompetanseutfordringene må løses i regionen(e). - Hvordan får vi den rette kompetansen i Nord-Trøndelag? Det er viktig at mye av etterog videreutdanning må legges nært praksisfeltet og at det satses mer på bruk av digitale medier. Fleksibilitet er viktig slik at f.eks. ansatte i turnus kan ta utdanning uten at store ressurser benyttes til innleie av vikarer. Side 1 av 5

2 - Kan andre høgskoler tilby studier i HiNT? Dersom dette blir en aktuell problemstilling vil dette bli vurdert og det er absolutt en mulighet. HiNT har selv hatt studier ved annen høgskole. - Når det gjelder kompetanseheving blant ansatte må det også sees på om dette er et ønske fra den enkelte ansatte eller er det et behov som arbeidsgiver har. Her må kanskje arbeidsgiver inn å styre i større grad. Samtidig er det viktig å ivareta den enkelte ansattes ønske da dette kan utgjøre en motivasjonsfaktor. - Det signaliseres at det er et stort behov for kompetanse på rusmiddelfeltet. Her er det også viktig at et studietilbud tilrettelegges med tanke på tverrfaglighet/tverretatlig. Her signaliseres det videre at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har midler som muligens vil kunne benyttes. Videre er det et ønske om at det gis tilbud om både generell kompetanse og spesifikk kompetanse. I tillegg ble det her en diskusjon om fordeling/rolleavklaring ift oppgaver kommuner og helseforetak når det gjelder rusbehandling/tiltak. Videre blir det kommentert at kommunene må bli tydeligere på hva spesialisttjenesten skal yte av tjenester. Avtalene som er utarbeidet danner grunnlaget for en slik diskusjon en diskusjon som må tas raskt for dette er viktig. - Helseforetaket har selv sammen med HiNT gjennomført studiet helseadministrasjon. I denne sammenheng blir det også nevnt at innenfor kommunene, HNT og HiNT er det sikkert mange kompetente folk og at det kan være en mulighet å benytte hverandres ansatte som forelesere. - Med alt flere mennesker med utenlandsk bakgrunn er det viktig at det tas hensyn til denne gruppen og kvalifisering av disse. Dette er særdeles viktig for kommunene. - Simulatortrening for ansatte i kommuner og helseforetak er interessant. Her burde det være muligheter for ny kunnskap og oppgradering av kunnskap. HiNT har simulator både på campus Røstad og campus Namsos. I tillegg har Olav Duun v.g.s simulering knyttet til ambulanse-/akuttmedisin. - Hva med telemedisin og velferdsteknologi? - Kommunene rapporterer hvert år til Fylkesmannen om status kompetanse i kommunen og hvilke kompetansebehov som finnes. Utfordringen ligger hos Fylkesmannen og kapasitet til å sammenstille opplysningene fra alle kommuner og gjøre dette til noe brukbart materiale tallene finnes men er ikke like enkle å bruke. Side 2 av 5

3 Sak 2 : Formelt opphør av de «gamle» samarbeidsorganene hvordan gjør vi dette? Aud May innleder til saken Kort diskusjon. Sekretær sender et brev til tidligere medlemmer av alle tre samarbeidsorgan med et innhold om ny organisering, med nytt mandat og en takk for deltakelse og engasjement. Sak 3 : Videre om tematikk/innhold, (kvalitet i praksisstudier, rekrutering mv)møtefrekvens, møtested på omgang, mv. Det foreslås at det avvikles 2 «fysiske» møte i året. Dersom det vil være nødvendig med møter derimellom vil det kunne benyttes teknologi (Lync, epostmv). Mandatet gir føring for hva vi skal holde på med Tanker ellers: - FoU/forskning og fagutvikling hvordan løfte fram dette? - Utdanningsbehov/kompetansehevende tilbud - 4-årig Handlingsplan skal utarbeides settes på vent foreløpig - Stortingsmeldinger for primærhelsetjenesten kommunehelsetjenesten og omsorgstjenesten kommunene får et pålegg om å forske tema forskning - Evaluering av utviklingssentrene - Senter for omsorgsforskning viktig rolle i kommunene og Utviklingssentrene er sentrale i region. Sak 4 : Samarbeidsmidlene Kristin innleder med et historisk tilbakeblikk vedrørende midlene. Det er et PhD-stipendiat som finansieres gjennom samarbeidsmidlerne og er bunnet med I 2014 er det ikke lyst ut midler ut over stipendiatet grunnet pålegget avdeling helsefag har knyttet til innsparinger. Så lenge helsefag har innsparingskravet vil ikke annet en interne FoU-midler være mulig å benyttes til forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er også tatt opp flere ganger at det er få ressurser som er satt av til oppfølging av prosjektene. Dette må sees på ved eventuell fremtidig utlysning av midler. Diskusjon: - Etterlyser at det ikke ble gitt beskjed om at det ikke ble utlysning av midlene - Kan SoF holde tak i midlene? En sentral rolle for formidling - Organet initierer prosjekter kan det være en løsning? Side 3 av 5

4 - Bruken av HUNT-data - kan midlene brukes til kjøp av data? - Kan organet benytte andre forskningsmiljø/-sentre til å få hentet ut ny viten? - Kan det være lurt å samle andre midler som finnes i FM, Helseforetak kanskje kommuner til dette organ? Avhengig av budsjettarbeidet i HiNT, så er det helsefag sin intensjon at midlene skal komme tilbake til organet. Saken vil komme opp i senere møte når HiNT har mer informasjon og budsjettet for 2015 er vedtatt. Sak 5: Oppnevning av arbeidsgrupper hvordan gå frem? Opprettelse av arbeidsgrupper for spesielle saker har vært drøftet før og organet bør ha en ordning om hvordan arbeidsgrupper opprettes. Aktuelt eks. er ønsket fra studieleder ved sykepleierutdanningen som ser for seg at organet utser eksterne deltakere i et revideringsarbeid av fagplan. Diskusjon: I diskusjonen kommer det frem at de ulike partene i organet utser sine respektive representanter i fremtidige arbeidsgrupper. Kommunene kan også vurdere om KS skal inngå som medlem i arbeidsgrupper. Når det gjelder arbeidsgrupper som en kan se for seg skal ha en lengre virksomhetsperiode, vil det være viktig å tenke kontinuitet. «Bestiller» av et arbeid (dette kan være noen av partene i organet) bør utarbeidet et mandat og det kan være en utfordring med å gi et godt nok mandat som også tar med seg kostnadsvurdering og at mandatet kan forsvare tidsbruken til deltakerne. Organet «godkjenner» mandatet og gir dette til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppene rapporterer til «bestiller» og organet holdes informert. Bruk av metodikk/arbeidsmåter for å innhente relevant data f.eks. «open space», skal organet jobbe med å finne andre løsninger for å innhenting av data? Det vurderes i det enkelte tilfelle om tillitsvalgte skal delta. «Bestiller» lager mandat med mål og tidsperspektiv etc, og mandat kan diskuteres i organets møter/eventuelt epost-møter organet gir arbeidsgruppen mandat. Sak 6: Orientering om pågående struktursak i Universitets- og høgskolesektoren Saken ble utsatt til neste møte. Side 4 av 5

5 Sak 7: Nettside hvor info fra organet kan legges ut Olav Bremnes orienterer om nettside som er opprettet og ligger på Helseforetakets sider. Det er lagt opp til egen side for samarbeidsorganet hvor informasjon og opplysninger fra organet kan legges ut. For å se organets nettside klikk på linken nedenfor. Møtet enes om at omtalt nettside benyttes av samarbeidsorganet utvikling av siden tas etter hvert som behov melder seg. Sak 8: Revidering av samarbeidsavtaler. Det er aktuelt å planlegge revidering av samarbeidsavtaler og det foreslås at det forhandles med KS om kommuneavtaler og regionvis. Når det gjelder kommunene er disse selvstendige juridiske enheter og det må i utgangspunktet forhandles med den enkelte kommune. De samarbeidsavtaler som gjelder i dag har en felles tekstutforming og det er denne som det er ønskelig å se på. Antall praksisplasser må den enkelte kommune fortsatt si noe om. Når det gjelder revidering av samarbeidsavtale med helseforetaket er det et ønske om at HNT- deltakerne i organet er deltakere i revideringen sammen med HiNT. Sak 9: Neste møte Neste møte settes til onsdag 11.e mars Det er enighet om at også neste møte holdes ved HiNT campus Steinkjer, møterom A-306. Forslag til saker til kommende møte: - Orientering om hva som rører seg i fremtiden i kommuner, Helseforetak og HiNT - Alle bes tenke igjennom fremtidig arbeid med handlingsplan hva er viktig av innhold å ha med i en handlingsplan for samarbeidsorganet? Saker til møtet meldes til sekretær for organet Lars Gunnar Liljefjell (HiNT), epost: Endelig saksliste vil bli sendt ut når tiden for møtet nærmer seg. Samarbeidsorganet Lars Gunnar Liljefjell ref Side 5 av 5

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

1. Samsøk status og erfaringer Videregående skolers bibliotek i Vest-Agder er med i Agder samsøk fra 2012.

1. Samsøk status og erfaringer Videregående skolers bibliotek i Vest-Agder er med i Agder samsøk fra 2012. AGDERBIBLIOTEKENE SAMARBEIDSFORUM Referat møte 31.01.12 Møtested: Fylkeshuset i Kristiansand, møterom Svingen Til stede: Kristin Havstad, Åse-Lill Næset, Eli Søyland (vara for Ola Eiksund), Gunn Brenden

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer