Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909"

Transkript

1 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar

2 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak

3 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling av lokalsykehusene. 2. Identifisere områder med overkapasitet og frigjøre ressurser som kan overføres til områder som må styrkes ressursmessig.

4 Gjennomgang av bakteppenotater 1. Samfunnsforhold og befolkning 2. Medisinsk teknologi- og fagutvikling 3. Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom 4. Helsepolitikk 5. Finansiering og ressurser 6. Den nye pasientrollen 7. Helse, sykelighet og behov 8. Analyser

5 1. Samfunnsforhold og befolkning 88 kommuner hvorav over halvparten har under 5000 innbyggere Eiksundsambandet- betydning fordeling Volda Ålesund Orkdal St. Olav (ny vei) Innvandring

6 2. Medisinsk teknologi- og fagutvikling Trondheim helseklynge Eldrebølge samhandling teknologi Fragmentert ansvar behov for kvalitetsovervåkning Forebyggende arbeid konsekvenser for kompetanseutvikling Økt behov for prioriteringer hva virker og til hvilken pris?

7 3. Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Økt fokus på den akuttmedisinske kjeden Legevaktssamarbeid Kan etablerte vaktteam utnyttes bedre

8 4. Helsepolitikk Nasjonal Helseplan Soria Moria 2 større omstillingsmuligheter? Samhandlingsreformen (St.Melding)

9 5. Finansiering og ressurser Ny finansiering samhandlingsreformen Magnussen -utvalget Utfordringer i Midt Norge i relasjon til vedtatte innvesteringer forventede ressurser

10 6. Den nye pasientrollen Økt fokus på det gode pasientforløp - betydning for organisatoriske tiltak Politiske prioriteringer knyttet til helhetlige behov ikke til behov i de enkelte ansvars-områder Nye lovbestemmelser (jfr. Samhandlingsreformen)- nye pasientroller

11 7. Helse, sykelighet og behov Økt fokus på fedme diabetes (HUNT data) KOLS Beredskap

12 8. Analyser Demografiske endringer Endring i sykdomspanoramaet Bruk av incentiver i oppgavefordelingen Teknologisk utvikling DMSenes nye rolle i helsekommunene Sykehusstruktur Organisatorisk forankring for forebyggende arbeid?

13 Overordnet strategi HMN Strategi 2020 Strategi for brukermedv. Forskningsstrategi Strategisk område Strategisk område Strategisk område Handlingsplan brukermedvirkning Handlings- Plan forskning Handlingsplan HR Handlingsplan HR Handlingsplan HR

14 Psykisk helsevern og rusbehandling Mål: Folk med psykiske plager og/eller rusavhengighet skal oppleve at spesialisthelsetjenesten i Midt Norge gir god hjelp og behandling når de trenger det. Effekt: DPS er utbygd i samsvar med plan Oppgavefordeling mellom DPS og sykehus er i ferd med å komme på plass Ansvarsdeling mellom HNR og HSM er på plass Ambulante tjenester er i ferd med å komme på plass ved flere HF Dette er bidrag til realisering av målesettingen Men: Veksten innen psykiatri og rus har ikke vært tilstrekkelig til å innfri målet.

15 Sammenheng i behandlingstilbudet Mål: Den enkelte pasient skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Tjenestetilbudet skal være sammenhengende og godt koordinert mellom de ulike samarbeidspartnerne. Effekt: Pasienterfaringsundersøkelser avdekker at det er mer å hente på koordinering mellom aktørene i pasientforløpet. Det er etablert gode arenaer for samhandling. Blant annet er det inngått avtaler med KS i alle fylker. Det er etablert en rekke pilotprosjekter for etablering av DMS-er og intermediære enheter. Arbeidet med utvikling av pasientforløp er intensivert i perioden. Felles metodikk er utviklet og flere pasientforløp er beskrevet og implementert i HF-ene OG: Fortsatt et stykke igjen!!

16 Kronisk syke og syke eldre Mål: Kronisk syke og syke eldre skal oppleve trygghet, nærhet og kvalitet i tilbudet. Behandlingen skal bidra til økt mestring og livskvalitet i hverdagen. Effekt: De tiltak som er gjennomført beskrivelse og evaluering av opplæringsprogram i Lærings og mestringssentrene i regionen og faglig nettverk mellom LMS-sentrene - bidrar til måloppnåelse. Det samles systematisk inn data i ettertid av at opplæring er gitt, og disse viser at kurs bidrar til mestring. Ulike kurs gir ulik grad av mestring, og dette tas med i evalueringen. OG Fortsatt forbedringsmuligheter!

17 Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Mål: Befolkningen skal føle trygghet for at de får hjelp ved akutt sykdom nærmest mulig der de bor. Dersom pasienten trenger det, skal lokalsykehuset sørge for sikker og trygg overføring til mer spesialisert sykehus Effekt: Er ikke gjennomført målinger som viser om målet er nådd Har ikke skjedd endringer i akutt-tilbudet ved sykehusene Implementering av ny plan for prehospitale tjenester har gitt forbedret kvalitet på denne tjenesten Medieomtalen rundt ambulansetjenesten kan ha virket negativt i forhold til målet

18 Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet Mål: God og pålitelig informasjon om kvaliteten i sykehustilbudet skal være enkel å få tak i og være lettfattelig i form. Pasienter, pårørende og fastleger skal kunne bruke informasjonen som grunnlag for vurderinger og valg av sykehus. Informasjonen skal gi ledere og medarbeidere grunnlag for riktig beslutninger i det daglige arbeidet. Effekt: Dette har ikke blitt prioritert, men det er mye å finne via bl.a. Fritt Sykehusvalg. Den enkeltes erfaring med bruk av internett avgjør hvor enkel og lettfattelig informasjonen oppfattes som. I planperioden er bevilgningen til forskningsmidler som går via Samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF økt fra 81 mill kroner i 2006 til 102 mill kroner i Disse midlene har i stor grad blitt brukt til klinisk forskning Forbedret resultat mht de Nasjonale kvalitetsindikatorer.

19 Bedre bruk av tilgjengelige ressurser Mål: Helse Midt-Norge skal utnytte ressursene slik at befolkningen i regionen får gode og likeverdige tjenester. Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge skal fremstå like veldrevet som annen spesialisthelsetjeneste i Norge. Helse Midt-Norge skal gå i balanse i 2006, og årsresultatet skal være positivt fra og med Overskuddet skal brukes til å forbedre tilbudet til befolkningen. Effekt: Helse Midt-Norge har nådd målet om balanse og positivt årsresultat, selv om det kom ett år senere. Overskuddet brukes nå til å foreta prioriterte investeringer, samt at det fremover vil brukes til å nedbetale på driftskreditten. Dette vil på sikt gi mer midler til pasientbehandling. Krav om økonomisk resultat gir også krav om bedre ressursutnyttelse av øvrige innsatsfaktorer og det arbeides mye med effektivisering av driften. Fokus på økonomi har gitt god måloppnåelse.

20 Hovedkonklusjon Mye av faktagrunnlaget i bakteppenotatene står seg fortsatt Revidering er allikevel nødvendig Strategi 2010 har gitt effekt på noen områder fortsatt mye igjen for å nå alle effektmål Behov for en tydeligere struktur mht. ulike strategier og handlingsplaner Det bør gjennomføres et strategiarbeid med målbilde 2020 (jfr. innstillingen i sak 96/09)

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer