Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 24. oktober :00-14:00 Sted: Møterom Kvenna i Fylkets hus, Steinkjer Tilstede medlemmer Ytre Namdal Regionråd Midtre Namdal region Indre Namdal Regionråd Inntrøndelag kommunene Pål Sæther Eiden/Helse- og sosialsjef, Vikna Asle Lydersen/Personalsjef, Overhalla Trond Smalås/Personalsjef, Namsskogan (vara) Karsten Saugestad/Personalsjef, Steinkjer Innherred samkommune og Frosta Inger Johanne Uthus/Organisasjonssjef Anne Grete Wold/HMS- og kvalitetskoordinator (vara) Værnesregionen Helse Nord-Trøndelag HF Leif Edvard Muruvik Vonen/Kommuneoverlege, Stjørdal (vara) Aud-Mai Sandberg/HR-sjef HR-sjef Atle Busch/HR-rådgiver Ikke medlemmer som deltok: Fylkesmann i NT Kommunenes sentralforbund Eli Irene Indgul/Personalmedarb og adm av turnuslegeordningen Laila Steinmo/Samhandlingskoordinator KS Helse Nord-Trøndelag HF Eli Hansen/Samhandlingssjef sak 1 Astrid Stamnes/Spesialrådgiver sak 2 I tillegg var følgende invitert, men forhindret fra å møte: Fylkesmann i NT Fylkesmann i NT Helse Midt-Norge RHF Torgeir Skevik/Spes.rådgiver samhandling Marit Kverkild/Fylkeslegen Nina Pedersen/HR-rådgiver Personalnettverket NT 1

2 Leder av Personalnettverket NT Aud-Mai Sandberg ønsket velkommen. Det var ingen innsigelser til innkallingen til dagens møte. Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige møte i Personalnettverket NT 5. juni Personalnettverket har fått et eget nettsted på samme sted som ASU. Her vil vi legge ut referater og arbeidsdokumenter. Lenke https://ekstranett.helsemidt.no/1007/samarbeidsutvalg%20hnt/personalnettverket/forms/allitems.aspx Saksliste: 1. Oppfølging av ASUs møte 11. juni og 3. okt gjennomgang av mandatet til Personalnettverket NT v/ leder og HNTs samhandlingssjef a. Mandatet som ASU vedtok for Personalnettverket NT 11. juni ble utdelt og gjennomgått i møtet. Viktige momenter: - Bytte av medlemmer gjøres fortløpende ved behov. - Mandatet kan fortsatt oppleves fortsatt noe uklart, og må gjennom konkrete oppgaver vi får finne sin form og fylle sin hensikt - Må ikke undervurdere betydningen av at Personalnettverket er/blir en arena der partenes representanter har relasjoner seg i mellom. Dette er avgjørende for å finne gode og raske løsninger, samt utvikle ny kunnskap - Personalnettverket skal gi råd til ASU - Personalnettverket kan ta tak i saker selv også, f.eks IA-avtalen sett opp mot samhandlingsreformen - Personalnetteverkets oppgaver vil være ut fra ASUs og andres behov. Det er de personalmessige konsekvenser og rammer/betingelser dere skal vektlegge - Personalnetteverket kan også spille inn oppgaver dere kan tenke dere å jobbe med. Dere vet noen av utfordringene som dere kan ta tak i, f.eks Rekruttering/bemanning Kompetanse - Personalnettverket må være en kompetanse for ASU - En ting er nytten ASU vil ha av dere, det andre er at dere også vil ha nytte av hverandre for å dele og utvikle kompetanse - Personalnettverket kan bygge systemmessig rundt strukturer og organisering for å møte utfordringene mer helhetlig og langsiktig Personalnettverket NT 2

3 - Kommunerepresentantene er både fra helsesiden og rådmanns-/personalsiden Konklusjoner Viktig at vi er kritiske til vår tidsbruk. De fleste møtene vil gå på video/telefon, og noen av oppgaven vi får vil det bli jobbet med forslag til løsning på i midre arbeidsgrupper. Personalnettverket må bidra til at det jobbes overordnet og strategisk på personalsiden. Personalnettverket skal også kunne fremme saker/synspkt til ASU ut fra det en finner hensiktsmessig ut fra arbeidet med oppgaven. Atle holder medlemsoversikten oppdatert, og den oppdaterte versjonen skal ligge på nettstedet Personalnettverket har. b. HNTs samhandlingssjef Eli Hansen informerte fra ASUs møte 3. oktober Status fra ASUs arbeid og spesielt arbeidet med tjenesteavtalene. Viktige momenter: - De ulike tjenesteavtalene er per i dag ganske ambisiøse. ASU vedtok i siste møte at før en setter ned nye utvalg/grupper skal det vurderes om eksisterende kan brukes. Både for å siker effektiv ressursanvendelse og unngå for mange satellitter, og også løfte eksisterende utvalg/grupper. ASU har kun oppnevnt Fagråd for kvalitet og pasientsikkerhet iht tj.avtale 12 - Arbeidsgruppene for de ulike tjenesteavtalene er opphørt etter at de avleverte sine rapporter til ASUs møte 11. juni - Utdanningsinstitusjonene har også behov for hospiteringsordninger - HNT er i dialog med HiNT mtp utvikling av studier som svarer opp vårt behov Veldig mange grupper/utvalg som jobber i området samhandling innen helse, vi må samordne dette bedre Det vil bli et eget utvalg som skal bestå av høgskole, HNT og kommunesektoren. De vil få et mandat særlig knyttet til tjenesteavtale 6. Utkastet til strategi og mandat vil bli sendt Personalnettverket for vurdering Samhandlingsreformen vil vekke til live utfordringen som ligger i at lærerne på vdg skole, fagskole og høgskoler besitter nødvendig kompetanse fra praksisfeltet. Flere kommuner har alt samarbeidsavtaler med skoler - Tj.avtale 6 sitt hovedfokus er kompetanse hvordan opprettholde og utvikle Personalnettverket NT 3

4 Dette med hospitering er det avklart at Personalnettverket får som oppgave. Oppgave blir å utarbeide retningslinjer for hospitering utkast til mandat skal behandles i ASUs møte 6. november. ASU trenger innspill fra Personalnettverket på dette - Oppdraget dere får fra ASU rundt hospitering Hospitering som kompetanseutvikling Hvordan rigger vi de gjensidige hospiteringsordningene som skal sikre god samhandling? NB Hospiteringen skal kunne skje begge veier mellom partene Nå har vi fokus på hospitering mellom partene, men det er mulig det også bør ses på hospiteringsordningen(-e) med utdanningsinstitusjonene? Vil vise til arbeid som er gjort av andre. - Ikke systematikk i arbeidet med rekruttering i dag. Her kan Personalnettverket bidra. (Eks Lister-samarbeidet på Sørlandet) Konklusjon Viktig at vi bruker og informerer kommunenes samhandlingskoordinator slik at vi ikke etablerer parallelle strukturer. Må få på plass noen overordne retningslinjer for å få tatt tak i noen utfordringer innen rekruttering (bemanning) og kompetanse. HNTs samhandlingssjef vil snarest sende Personalnettverket utkastet til mandatet i oppdraget dere får til uttalelse før det skal behandles i ASU. o Atle sender ut til alle med frist for innspill. o Personalnettverket v/ Inger Johanne og Atle jobber med oppdraget fra ASU. De vil bruke nettverkets sted for å legge ut arbeidsdokumenter og gjøre Personalnettverkets medlemmer fortløpende klar over når det legges ut noe de forventes å sette seg inn i og gi innspill til. 2. Evaluering etter første runde tilsettinger av turnusleger i kommunene etter ny ordning v/hnts Astrid Stamnes. Astrid gjennomgikk status og erfaringer med den nye turnuslegeordningen så lang. Viste brev datert til kommunene som gjelder søknad om turnusplass i kommunene fra Sykehuset Namsos/Levanger fra , samt søknadsskjema turnuslegene har brukt for å tydeliggjøre sin prioritet opp mot de ulike kommunene. Personalnettverket NT 4

5 Viktige momenter: - Piloten har fungert greit. Den innebar ingen endring i veiledningstjenesten og turnuslegenes læringsmål. Turnuslegene i piloten de som kommer til kommuene , håndteres etter gammel ordning mht fordeling til kommune. Dette kom i skriv til HNT og Fylkesmannen sommeren 2013 og er muligens dårlig kjent i kommunene - HNT har opplevd den nye ordningen som positiv mht antall søkere og kvaliteten på disse - Helsedirektoratet har laget en første evalueringsrapport som viser erfaringene så langt. Evalueringen vil pågå i en femårsperiode. - Neste tilsettingsrunde av turnusleger i HNT blir i november Samme utlysningstekst ble brukt som i vår HNT har fast opptak av 18 turnusleger (7 Namsos + 8 Levanger) to ganger i året, og dette antallet vil nok ikke bli endret i overskuelig tid. Kommunene vil nå få oversikt over hvem som kommer fra HNTs sykehus et år før mot tidligere et halvt år - NB De turnuslegene som kommer tilbake etter permisjon har nå fått rett til å gjeninntre i stilling, dvs at de kan måtte komme til «å gå oppå» - ASU vedtok i sak 03/13 hvilken turnuslegeordning vi skal ha i NT, og den modellen en gikk for er iht 12.b i forskriften. Personalnettverket har bare forholdt seg til at dette er vedtatt når de har laget retningslinjene vi nå bruker for viderefordeling av turnuslegene i HNT til kommunene i NT - Neste utlysningsfrist blir i mai Etter det opptaket vil Personalnettverket kunne evaluere og vurdere om det er ønskelig å fremme et forslag til ASU om at en bør endre til modellen iht 12.a i forskriften - Fylkesmannen og kommunene har ikke klargjort behovet og ønsket for tilførsel av turnusleger ut over de som kommer fra HNT enda. Vi vet at det er overskudd i Helse Møre og Romsdal og Helse innlandet som kan være aktuelle å få overført til kommuner i NT Konklusjon For tidlig å evaluere den nye turnuslegeordningen mht tiden turnuslegene skal ha i HNT og kommunene. Dette vil vi komme tilbake til i Personalnettverket. Fylkesmannen og kommunene må klargjøre for HMN behovet og ønsket for tilførsel av turnusleger ut over de som kommer fra HNT avklare i FMs ettermøte med kommunene og KS. FM tar ansvaret for å svare opp HMN v/ Nina Pedersen på dette. Personalnettverket NT 5

6 3. Eventuelt Neste møte planlegges når vi vet fristen ASU setter på oppdraget vi får om hospiteringsordninger, og hvordan vi skal jobbe med denne utfordringen. Antas å bli først etter nyttår. Neste møte gjennomføres som telefon/videomøte. Sak: Oppfølging av ASUs møte 6. november og Personalnettverkets anbefalte løsning på oppdraget vi får om hospitering. Andre saker som er aktuelle å behandle i Personalnettverket: Den nye IA-avtalen sett i et samhandlingsperspektiv Erfaringsdeling, f.eks fra: o HNTs rekrutteringsprosjekt o Helseadministrasjonsstudiet ved HiNT Referent Atle Busch/Sekretariat for Personalnettverket NT Personalnettverket NT 6

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen

Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra møte i Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen Tidspunkt: Mandag 12. mai 2014, kl. 9.00 11.30

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer