Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen"

Transkript

1 Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene Til stede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (fungerende møteleder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Seniorrådgiver Sveinung Aune Seniorrådgiver Karin Isaksen Steen Fungerende dekan Ingeborg O. Kamsvåg (for dekan Solrun Valen) Fagseksjonsleder Bente Schei Skagøy (for dekan Elin Aasen) Prodekan Hilde Grimstad Forfall: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Inst. leder Jan Einar Flø St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF HMN RHF HMN RHF Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Ålesund NTNU (observatør) Høgskolen i Molde Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskulen i Volda Fra: Møtetid: Sted: Sak nr. Sak Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen 9. desember 2014, kl. 10:00 15:00 Radisson Blu Værnes Sakstittel Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte Til innkalling og agenda ble det gitt innspill at en sak om mangel på praksisplasser for sykepleierstudenter ved HiNT (sak orientering) burde vært tatt inn på sakslista. Det var noen rettelser til referat fra møtet 14. oktober Disse vil bli innarbeidet av sekretariatet. Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Referat fra forrige møte ble godkjent, med innspill som innarbeides av sekretariatet. Sak Møtedatoer 2015 Møtedatoer våren 2015 blir 26. og 27. februar (felles møte med SO HMN-NTNU) og 21.mai. Det vil i tillegg sendes ut forslag til møtedato for ekstraordinært møte om praksisplasser i januar. For høstens møter ble det foreslått to dagers møte i oktober i stedet for møte i desember. Doodle-lenke sendes ut av sekretariatet i etterkant av møtet. Møtedatoer for våren 2015 ble vedtatt. Sekretariatet sender forslag til møtedatoer for ekstraordinært møte i januar og todagers møte på høsten. Side 1 av 5

2 Sak / diskusjon Samarbeidsorganets strategiske rolle Innspill til strategi for forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF Arbeidet med ny forsknings- og innovasjonsstrategi ble igangsatt våren Prosjektleder Øyvind Hope informerte om status for arbeidet og videre prosess. Se vedlagt presentasjon. På bakgrunn av et ønske fra fagdirektørene i helseforetakene om økt grad av involvering har arbeidet med strategien hatt et lite opphold og fremlegger nå ny fremdriftsplan, som skal synkroniseres med langtidsplan og budsjett for HMN RHF. Styringsgruppe bestående av fagdirektørene i helseforetakene vil bli formelt konstituert i januar. Strategien skulle etter planen styrebehandles i februar, men dette utsettes til styremøtet i mai. Elementer fra strategien kan fortsatt tas inn i langtidsbudsjettet, som vedtas i juni. Det er nært samarbeid mellom prosjektledere for denne strategien og strategi for utdanning og kompetanse (sak 48-14), med blant annet faste ukentlige møter. Samarbeidsorganet HMN-høgskolene hadde følgende innspill til strategien: - Innovasjon bør i større grad implementeres i utdanningen - Mål knyttet til ressursbruk er utfordrende er det mulig å ha noen ambisjoner for kvalitet, og kan dette måles? - Det er lite nasjonal forskning på praksis under utdanningen. Det bør stimuleres til forskningsprosjekter som gir økt kunnskap om hva som gir læring i praksisstudier - Høgskolene bør vurdere å følge universitetenes modell for kombinerte stillinger - Samarbeid mellom tjenestene og høgskolene bør vektlegges sterkere Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning. SO sin arbeidsgruppe fortsetter med innspill til strategien i forkant av fellesmøtet for SO-ene 27. februar, inkl. forskerlinjer i helse- og sosialfag, jf. sak Sak / diskusjon Innspill til strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge RHF Prosjektleder Silje Paulsen orienterte om status for arbeidet med strategi for utdanning og kompetanse, se vedlagt presentasjon. Strategien styrebehandles i februar. Innspill fra gruppearbeid med følgende spørsmål: Er det de riktige mål og tiltak som er løftet frem i forhold til utfordringsbildet, og de mål vi skal nå i spesialisthelsetjenesten? - Kombinerte stillinger kan gjerne konkretiseres enda mer ulike yrkesgrupper har ulike behov - Ansvaret for utdanning må sikres ved inngåelse av avtaler med private helseinstitusjoner - Det er ønskelig med økt grad av samarbeid med kommunene for å kartlegge kompetansebehov i fremtiden, samt muligheter for praksis. - Det er viktig å skille mellom intern kompetanseutvikling og samarbeid utenom organisasjonen Forslag til vedtak: Samarbeidsorganet tar orienteringen til etterretning. Innspillene som kom frem under gruppearbeidet tas med i det videre arbeidet med strategien. Side 2 av 5

3 11:40-12:15 LUNSJ Sak Oppfølging av sak 32-14: Føringer for samarbeidsmidler Diskusjonssak Samarbeidsmidler (tidl. Praksisveiledningsmidler) er midler til prosjekter som har til hensikt å fremme samarbeid om praksisstudiene for helse- og sosialfagutdanningene, og utlyses av høgskolene eller lokale vedtaksorgan inntil 1-2 ganger per år. Sekretariatet la frem forslag til felles føringer, basert på utlysningstekstene til høgskolene. Det var enighet om at føringene for samarbeidsmidlene bør være felles så langt det lar seg gjøre, men forvaltningen skal fortsatt ligge lokalt. Det skal fortsatt være lokale utlysninger. Det ble understreket at de lokale vedtaksorgan som behandler søknadene må kunne gjøre selvstendige vurderinger om tematiske satsingsområder som de særskilt ønsker å prioritere fra år til år, under forutsetning av at disse kommer inn under satsingene angitt i felles føringer. I NIFU-rapporten om samarbeidsmidlene som ble sendt ut med innkallingen ble det bemerket at rapporteringen fra de regionale samarbeidsorganene til departementet ikke ble fulgt opp. Sekretariatet undersøker departementenes krav til rapportering. Sak Diskusjonssak Samarbeidsorganet vedtar føringene for bruk av samarbeidsmidler som foreslått i utsendte notat, med de endringsforslag som framkom under diskusjonen. Praksisprosjektet Samarbeidsorganet ønsker i henhold til tidligere vedtak å følge opp arbeidet med St m 13 generelt, og det nasjonale praksisprosjektet spesielt. Videre er SO referansegruppe for det regionale prosjektet om kvalitet i praksisstudiene. Grete Samstad orienterte om status for det nasjonale praksisprosjektet, se vedlagt presentasjon. Merk at punktene i presentasjonen ikke er vedtatt og er kun til diskusjon. Prosjektgruppen legger nå fram et første forslag til indikatorer for kvalitet og relevans i praksisstudiene, som i løpet av våren 2015 skal diskuteres i fagmiljøene. Det ble understreket at kvalitetsindikatorer tar lang tid å implementere, og at det ikke er prosjektets oppgave å teste ut indikatorer, kun komme med forslag. Prosjektgruppen legger også fram et foreløpig standpunkt når det gjelder behov for godkjenningsordninger av praksissteder. Det settes ned arbeidsgrupper for hver enkelt profesjonsutdanning som skal vurdere behovet for og foreslå endringer i innhold og type praksis. Disse møtes til oppstartskonferanse i januar (første pulje). Andre pulje møtes i februar. Under diskusjonen ble det vist til at det er sterke politiske føringer for økt grad av samarbeidslæring på tvers av sektorer og profesjoner. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer under praksisstudiene er utfordrende, men bør vektlegges i større grad. Samarbeidsorganet orienteres om og kommer med innspill til Praksisprosjektet i alle møtene i Hanne S. Elde orienterte om det regionale prosjektet om kvalitet i praksisstudiene. Den pågående undersøkelsen kartlegger kompetanse og erfaringer fra over 3000 respondenter, deriblant 2000 praksisveiledere i regionen. Analyser er planlagt i januar. ene tas til etterretning. Innspillene fra SO tas med i det videre arbeidet med det nasjonale praksisprosjektet. Side 3 av 5

4 Sak Utlysning og tildeling av regionale forsknings- og FoU-midler for 2015, jf. sak Innstilling for regionale forsknings- og FoU-midler for 2015 ble lagt frem for vedtak. Sekretariatet v/maria Henningsen orienterte om søknadsprosessen. Følgende prosjekter får tildeling: FoU-prosjekt - Lise Husby Høvik (St. Olavs Hospital): Rehabilitering av pasienter operert med totalprotese i kneleddet- med fokus på forbedring av pasientforløp og smertemestring ( kr) - Liv Heidi Skotnes (Helse Nord-Trøndelag): Sykepleieledet individuelt rådgivningsprogram for pasienter som har gjennomgått akutt hjerteinfarkt ( kr) Masterprosjekt ( kr) - Ingunn G. Kregnes (HIST): Klassifisering av pasienter med langvarige ryggplager - Bodil Haugen Våge (Helse Møre og Romsdal): Skriftelege pasient- og pårørandeklager og henvendingar til eit helseføretak Det har vært en nedgang i søknader fra sist utlysning. Medlemmene i SO ble oppfordret til å gjøre utlysningen kjent i sine institusjoner til neste år. Diskusjon om neste utlysning tas i neste møte. Samarbeidsorganet vedtar den forelagte innstillingen for tildeling av utlyste forskningsmidler for Sak Saker til fellesmøtet Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge melder inn følgende saker til felles møte mellom samarbeidsorganene den 27.februar 2015: - Strategiene for utdanning og kompetanse, og forskning og innovasjon - Det nasjonale praksisprosjektet - Felles årshjul, felles strukturer, og samarbeid mellom de to organene - utdanning bør vektlegges sterkere i det andre SO, samtidig som dette SO krever innflytelse på forskningsmidlene - samarbeid om utdanningenes innhold og bruk av praksisplasser, gjennomgang av rutiner for samarbeid om praksis for å sikre god samhandling) - Regional satsning på standardiserte pasientforløp: hvordan etablere gode pasientforløp, sett i lys av utvikling innen praksis, utdanning og forskning? Samarbeidsorganet HMN-høgskolene ble enig om saker som skal tas til fellesmøte mellom SO-ene 27.februar. Sak er fra institusjonene HIST: Høgskolen i Sør-Trøndelag er inne i en omstruktureringsprosess og seks avdelinger skal reduseres til fire fakulteter, der Avdeling for Helse- og Sosial og Avdeling for Sykepleie skal bli ett felles fakultet. Dette styrebehandles i juni og implementeres fra 1. aug Side 4 av 5

5 Sak fra institusjonene forts. Høgskolen i Ålesund: Mye fokus på SAKS. Skal gjeninnføre studiepoeng på praksisstudier for sykepleieutdanningen. NTNU: Det er i høst startet et masterstudium i farmasi i samarbeid med HINT. 14 studenter skal ut i tre ukers praksis fra mars. Helse Møre og Romsdal: I forbindelse med effektivisering i helseforetaket er det planer om å legge ned 50 døgnsenger, gjennom omgjøring til poliklinikk og dagkirurgi. Dette vil få konsekvenser for praksisplasser, og det arbeides med å finne løsninger. fra møte om praksisplasser 9.des Det ble orientert om et møte i forkant av møtet SO, mellom HMN v/ Sveinung Aune og Silje Paulsen, Helse Nord-Trøndelag ved Astrid Stamnes, HiST v/ Ingeborg Olaug Kamsvåg og St. Olav v/ Grete Samstad. HiNT v/ Kristin Bratseth kunne ikke være til stede, men hadde oversendt informasjon. Temaet for møtet var et høyt studenttall ved HiNT (sykepleie i 2. studieår), og tilsvarende økt behov for praksisplasser. Det høye studenttallet skyldes bl.a. oppstart av en desentral utdanning som kom i tillegg til ordinært kull. I og med at det økte studenttallet ikke var avtalt med Helse Nord-Trøndelag HF på forhånd (jfr samarbeidsavtale), gir HiNT noe økonomisk kompensasjon for det økte studenttallet hos dem, med intensjon om å utvikle nye praksismodeller. Det økte studenttallet var ikke avklart med Helse Midt-Norge RHF, som har sørge foransvaret. HMN mener at dersom St. Olav eller andre sykehus i regionen kan tilby praksisplasser for det aktuelle kullet i uke 2-11 i 2015, bør disse tilbys tilsvarende økonomiske kompensasjon som Helse Nord-Trøndelag. Saken var meldt inn for SO, men ikke funnet plass til. Det var enighet om at dette var en sak for SO, og at problemstillingen kunne ha vært reist i forbindelse med årshjulet. Konklusjon: Sekretariatet sender ut forslag om møtedag for SO i januar for å gjennomgå årshjulet i detalj, og videreutvikle dette (jfr. sak 46-14). Samtidig vil vi diskutere hvordan vi gjennom utvikling av praksismodeller og samarbeid på tvers av fylkene kan ruste oss til å utdanne i tråd med det store behovet for sykepleiere og øvrige profesjonsgrupper. Sak Referatsaker - Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag: - Referat fra siste møte i Midt-Norsk Samarbeidsutvalg vedlagt Sak Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Side 5 av 5

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Møtedato: 23.3-24.3.2015 Møtetid: Kl. 12.30-18.00 den 23.3. Kl. 08.30-13.00 den 24.3 Møtested: Royal Christiania

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 18.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 18. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/550 GEN Dykkar ref.: Dato: 09.11.2011 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 18. NOVEMBER 2011 Vi kallar

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer