Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas"

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis Ralph Kirchoff (for Elin M. Aasen) Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Silje Paulsen Seniorrådgiver Karin Isaksen Steen Forfall: Instituttleder Jan Einar Flø Helsefaglig sjef Grete O. Samstad Organisasjonsdirektør Sveinung Aune Høgskolen i Molde Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Ålesund Helse Møre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF HMN RHF HMN RHF Høgskulen i Volda St. Olavs Hospital HF HMN RHF Fra: Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtetid: HMN Stjørdal kl. 10:00-15:00 Sak nr. Sak Vedtakssak Sakstittel Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte Kommentar til innkalling: Silje Paulsen ba om mer tid til sak Det ble besluttet å utelate orienteringssakene for å imøtekomme dette ønsket. Det var ingen kommentarer til referatet fra sist møte, 15.mai Ingen saker ble meldt til eventuelt. Oppdatert medlemsoversikt var lagt ved innkallingen. Helse Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør- Trøndelag og Høgskulen i Volda bes å melde inn vararepresentant til sekretariatet. Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte ble godkjent. Representanter som mangler vara i Samarbeidsorganet, melder disse inn til sekretariatet. Side 1 av 9

2 Sak Orientering/ diskusjon Organisering av de regionale samarbeidsorganene Det vises til arbeidet med organiseringen av de regionale samarbeidsorganene i Helse Midt- Norge. Arbeidsgruppen bestående av representanter fra HMN RHF og begge SO anbefalte en videreføring av dagens to samarbeidsorganer. Begge samarbeidsorgan ga i sine møter i februar støtte til dette forslaget. Med bakgrunn i at høgskolenes representant i arbeidsgruppa var forhindret fra å delta i arbeidsgruppemøtet, ble det levert en dissens. I et felles brev fra høgskolene til HMN RHF ble det bedt om at samarbeidet ble organisert i ett samarbeidsorgan. Ledelsen i Helse Midt-Norge vedtok organisering tidligere i høst og har sendt brev til høgskolene og NTNU om vedtaket. Silje Paulsen orienterte om at ledelsen i HMN RHF har vedtatt anbefalingen fra arbeidsgruppens flertall. Ordningen med to samarbeidsorganer videreføres, med følgende forbedringspunkter: - Koordineringen mellom SO-ene styrkes ved at det innføres gjensidig representasjon (kryssrepresentasjon) som ordinære medlemmer (ikke observatører) i SO-ene. Det oppnevnes 2 representanter fra SO HMN-Høgskolene inn i SO HMN-NTNU, og SO HMN- NTNU oppnevner 2 representanter inn i SO HMN-Høgskolene (1 medlem fra UH-sektor, 1 medlem fra helseforetak fra begge organ). - Det innføres et fast felles årlig strategimøte (februar) mellom de to organene. I møtet besluttes strategiske føringer, herunder føringer for utlysningen av forskningsmidler og årshjul. - SO HMN-høgskolene utvides med observatører fra brukerorganisasjon, kommunesektorene og forskningsrådet. Helse Midt-Norge RHF har invitert til møte med rektorene ved høgskolene og NTNU for å sikre god dialog og berede grunnen for videre samarbeid med universitets- og høgskolesektoren i regionen. Samarbeidsmodellen skal evalueres innen tre virkeår. På sikt jobbes det mot ett samlet organ, men på nåværende tidspunkt regnes ikke tiden som moden for dette, blant annet med tanke på den varslede omstruktureringen i UH-sektoren. Det kom innspill om at Samarbeidsorganet med høgskolene i fremtiden bør fokusere enda sterkere på forskning enn tidligere, noe det var enighet om blant medlemmene. Videre ble det orientert om at av Midt-Norsk Samarbeidsutvalg, skal evalueres særlig i lys av endringene som foreslås i de instruksfestede organene. Arbeidet med revisjon av rammeavtaler og mandat for SO-ene kan nå starte. Det ble besluttet å danne en arbeidsgruppe, og representanter til denne ble oppnevnt i møtet. Både rammeavtaler og mandat skal styrebehandles. Det ble videre oppnevnt representanter til Samarbeidsorganet HMN-NTNU. Man avventer innhenting av observatør fra forskningsrådet og andre. Heidi Haavardsen uttrykte at hun var fornøyd med prosessen og oppfatter at brevet fra høgskolene er blitt tatt på alvor av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF. Hun understreket samtidig at felles årlige strategimøter utfordrer dette samarbeidsorganet på hvilken profil vi ønsker å ha, og at det er viktig å tenke nøye gjennom dette. Se for øvrig sak Informasjonen tas til orientering. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med rammeavtaler og mandat. Medlemmer er Solrun Valen og Astrid Stamnes, og May Britt Kjelsaas koordinerer dette arbeidet. Heidi Haavardsen (vara: Kristin Bratseth) og Grete Samstad (vara: Hanne Svejstrup-Elde) oppnevnes som medlemmer til SO HMN-NTNU. Side 2 av 9

3 Sak Vedtakssak Årsrapport 2013 for Samarbeidsorganet HMN-høgskolene Forslag til årsrapport ble lagt frem i februar av Grete Samstad under sak Det ble vedtatt å legge til en innledning til rapporten sammen med noen andre endringer. Revidert rapport ble lagt frem for vedtak. Grete Samstad hadde ikke anledning til å delta i møtet, men Silje Paulsen orienterte kort om revideringene som er gjort. Innledningen er utvidet for å løfte frem betydningen av samarbeidsorganet. Det er også redegjort for de største sakene i tillegg til en punktvis oppsummering. Endringene og den nye versjonen av årsrapporten ble tatt vel i mot av Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet HMN-høgskolene godkjenner årsrapporten for Sak Årsrapport 2014 for Samarbeidsorganet HMN-høgskolene Med bakgrunn i årsrapport 2013: Bør kommende årsrapport ha samme innhold, eller bør rapporten få en annen form? Saken utsettes i påvente av omstrukturering av samarbeidsorganene. Sak Rapportering og fremtidige føringer for samarbeidsmidler, jf. sak Rapporteringsmalen ble revidert våren 2014 og ble utsendt til alle høgskoler 16. mai 2014, med frist 1. juni. Gjeldende føringer for samarbeidsmidler er at årlig beløp skal være på 2006-nivå, og øke i takt med studenttall jfr. brev fra KD (2005). Heidi Haavardsen innledet kort. Høgskolene presenterte sine rapporter (se vedlagt oversikt), etterfulgt av drøfting om utlysninger og føringer for samarbeidsmidlene. Høgskolen i Nord-Trøndelag: ca kr Det er utfordrende å følge opp og kartlegge effekten av tidligere tildelte midler, men det jobbes med å få gode rutiner. Det er behov for mer informasjon om nytteverdien av de prosjektene som har fått støtte. Et lokalt samarbeidsorgan mellom kommuner, helseforetak og HiNT kan bidra til dette. Fra Helse Nord-Trøndelag kom det ønske om at også små prosjekter i større grad løftes frem i fremtidige utlysninger. Høgskolen i Sør-Trøndelag: ca 3 mill kr Den største andelen er gått til kommunale prosjekter. Det er gjort en stor jobb i kommunen med å øke kompetanse innen prosjektetablering og - drift. Signalene fra kommunene er at man i større grad ønsker deltakelse i større prosjekter rettet mot innsatsområdene innen forskning, gjerne som forprosjekter til større studier. Høgskolen i Ålesund: ca 1 mill kr Det er brukt en ekstern konsulent til kvalitetsvurdering av søknadene, og kravene til kvalitet har jevnt over vært høy. Rapportering har vært en utfordring, men det jobbes med å forbedre dette. Det har også vært vanskelig å skaffe oversikt over effekten av tildelte midler. Det planlegges å opprette en prosjektbank der kommunene kan finne prosjekter de ønsker å bidra på. Side 3 av 9

4 Sak Rapportering og fremtidige føringer for samarbeidsmidler, jf. sak forts. Høgskolen i Molde: ca 1,2 mill Det har kommet inn få søknader de siste årene. Dette året har det vært en gledelig økning hvor det ved søknadsfristens utløp var kommet inn søknader i størrelsesorden 2,4 mill. Det har vært jobbet aktivt med å øke kompetansen på å lage prosjekter og søke om midler, blant annet ved at søkere får tilbud om veiledning fra professor. For to år tilbake ble det avsatt midler til forskningsmedarbeider ved Utviklingssenteret for sykehjem (Rokilde) på 25 % over tre år som har begynt å gi resultater i forhold til ulike prosjekter, og forslag til igangsetting av videreutdanninger rettet mot praksisfeltets behov for kompetanseheving. Det forventes mange spennende mindre prosjekter fremover, og ønsket er at midlene fortsatt skal være et lavterskeltilbud. Under den generelle diskusjonen kom det følgende innspill: - I NIFU-rapporten kom det frem at det er store lokale forskjeller, og i konklusjonen anbefales det at de lokale samarbeidsorganene vurderer egen praksis og ønsker for fremtidig praksis. Dette tas videre til det regionale samarbeidsorganet, som kan rapportere til departementene i hht årshjulet. - Statsbudsjettet varsler ingen endringer i samarbeidsmidler for den enkelte høgskole. For at høgskolene skal kunne bevare de tildelte midlene, må det tydeliggjøres at dette er en føring fra departementet, og at midlene ikke kan benyttes innen andre områder selv om det er presset økonomi. - Det ble uttrykt støtte til at SO utarbeider overordnede føringer for bruk av midlene. Den fremlagte informasjonen fra høgskolene om bruk av samarbeidsmidler for 2013 tas til orientering. Sekretariat og ledelse forbereder saken til neste møte, med et notat med forslag til anbefalinger for forvaltningen av midlene i de lokale samarbeidsorganene. Sak Orientering Nettsider for Samarbeidsorganet HMN-høgskolene Oppdatering av nettsidene var oppe under sak og sak Nettsiden er revidert med basis i innspillene, og medlemmene ble bedt om å gi tilbakemelding på denne. Maria Henningsen gjennomgikk de endringene som er gjort. Informasjonen tas til orientering. Medlemmene oppfordres til å gi konkrete innspill. Sak Vedtakssak Samarbeid om FoU og oppfølging av meld. St. 18 Utlysning av regionale forsknings- og FoU-midler for 2015, jf. sak May Britt Kjelsaas orienterte om innkomne søknader og status for vurderingsarbeidet, inkludert relevansvurdering. Vurderingskomiteens medlemmer blir Nina Ford (HiST) og Marit Kvangarsnes (HiAls). For å kvalitetssikre vurderingskomiteen ble det oppnevnt en representant fra Samarbeidsorganet som ressursperson ved senere utlysninger. Samarbeidsorganet HMN-høgskolene tar informasjonen til orientering og utnevner Nina Ford og Marit Kvangarsnes til årets vurderingskomité. Elin Aasen utnevnes til å godkjenne vurderingskomiteens sammensetning til senere utlysninger. Side 4 av 9

5 Sak Felles utlysning fra helseregionene HELSEFORSK RHF-enes nasjonale midler til tverregionale helseforskningsprosjekter, HELSEFORSK, hadde søknadsfrist May Britt Kjelsaas orienterte om status: - Antall søknader totalt: 65 - Antall søknader fra Helse Midt-Norge: 7 Forskningsrådet oppretter vurderingspaneler ut fra tema for søknadene. Pengene fordeles til de regionale helseforetakene etter at midlene er innvilget. Dette er en ny måte å organisere nasjonal forskning på, og et tydelig signal fra departementets side om at de ønsker sterkere tverregionalt samarbeid. Det er krevende å administrere, men HOD mener at det vil resultere i god forskning til pasientenes beste. Informasjonen ble tatt til orientering. Sak Orientering Samarbeid om utdanning og praksis HMNs utdanningskonferanse i 2014 oppsummering Helse Møre og Romsdal HF, i samarbeid med høgskolene i fylket og kommunene, avholdt årets utdanningskonferanse september i Ålesund, se Hanne Elde orienterte om konferansen med basis i evaluering fra deltakerne i etterkant. Svarprosenten var lav (38 %), men det har jevnt over vært god respons på det faglige innholdet, samt konferansen som møteplass og sosial arena. Det var gode erfaringer med 30 minutters innlegg. På vegne av Midt-Norsk Samarbeidsutvalg kom Silje Paulsen med innspill om at utvalget ønsker seg en rolle i fremtidige konferanser. Dette vil bli tatt til følge av Helse Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, som blir arrangører i Tilbakemeldinger fra Samarbeidsorganets medlemmer: - Bra konferanse, godt og velgjennomtenkt arrangement - Til neste gang bør det sendes ut oversikt over konferansedeltakere og tilhørighet - Kommuneperspektivet bør utvides ytterligere, og noen ga innspill om at representasjonen fra høgskolene og universitetene også var lav - Innleggene dreide seg mye om forskning, også utdanning bør løftes mer frem Det kom dessuten innspill om at praksisveiledere bør tilbys lignende arrangementer for utveksling av erfaringer og modeller for praksis. Behovet for et slikt arrangement og hvem som skal arrangere kan diskuteres i senere møter. Samarbeidsorganet HMN-høgskolene ga tilbakemeldinger til konferansen. Neste konferanse arrangeres i samarbeid mellom HINT og Helse Nord-Trøndelag (2016). Side 5 av 9

6 Sak Orientering og diskusjon Behov for endringer i helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og høgskoler På utdanningskonferansen holdt KD et innlegg om fremtidens utdanning av helse og sosialpersonell. Dette ligger flere år frem i tid, men allerede nå er det behov for å styrke utdanningene, kanskje særlig innenfor velferdsteknologi. Solrun Valen innledet, og det kom innspill fra alle høgskolene om hva de gjør for å ivareta velferdsteknologi-perspektivet. Helseforetakene kom med innspill om hva de ønsker i så henseende. - Høgskolen i Sør-Trøndelag: Det vurderes å opprette en master i velferdsteknologi, men oppslutningen i fagmiljøene er foreløpig liten. Velferdsteknologi skal inn i alle utdanninger, men det er usikkerhet om hva dette konkret innebærer og hva begrepet omfatter. - Høgskolen i Ålesund: Høgskolen har i samarbeid med Ålesund kommune etablert Arena for Læring om Velferdteknologi (ALV-Møre), det er utlyst en stilling finansiert av begge partene, og det er gode erfaringer med satsningen så langt. Videre vurderes etablering av studietilbud i velferdsteknologi på 30 studiepoeng, samt en rekke andre prosjekter, blant annet i samarbeid med NTNU og det maritime visualiseringsmiljøet i fylket. - Høgskolen i Nord-Trøndelag: HiNT deltar i en del prosjekter som involverer velferdsteknologi, spesielt i samarbeid med kommunesektoren. I arbeid med fagplanene er det fokus på å involvere kravene om ny teknologi. - Høgskolen i Molde: Det har blitt avholdt flere vellykkede Gründercamps for vernepleier- og sykepleierutdanningen. Det jobbes med flere prosjekter, blant annet et som omfatter fremtidens tjenestedesign. Hilde Grimstad orienterte kort om HEVET-satsningen på NTNU, der man samler relevante miljøer og forplikter hvert fakultet til å bidra. Det jobbes med i enda større grad å forsterke utdanningselementet. Studentene må stimuleres som fagpersoner, gjerne ved tverrfaglig samarbeid i praksisperioden. De må bli bevisst sin rolle som endringsagenter. Dette er imidlertid nytt for alle, og det er viktig at de ulike sektorene samarbeider om dette. en tas til orientering. Saken følges opp i senere møter for å følge utviklingen i utdanningsinstitusjonene. Sak Oppfølging av meld.st. 13 hvordan involvere hverandre i arbeid med utdanninger Oppfølging av sak Medlemmene ble i forrige møte bedt om å forberede saken med vekt på modeller for hvordan man konkret involverer hverandre og hvordan arbeid med fagplaner kvalitetssikres. Innledning v/heidi Haavardsen. Medlemmene kom med følgende innspill: - Samarbeid mellom helseforetak og utdanningssektoren oppleves som utfordrende, da det er uklart hvem som har ansvaret og på hvilket nivå i institusjonene. Det er behov for å identifisere personer som forstår både UH-sektor og helsesektor. Langsiktig samarbeid og gjensidig representasjon er viktige faktorer her. Lederrepresentasjon og lederforankring viktig. - Utdanningssektor ønsker at spesialisthelsetjenesten får bedre oversikt over kompetansebehov, og hvilke endringer som trengs i utdanningene. - Det ble vist til rammeavtalen, som beskriver at helseforetakene skal bidra i praksisstudienes utforming. - På høgskolene i Molde og Ålesund holdes det faste møter med helseforetakene for å kartlegge hverandres behov. Det er mange utfordringer med tanke på oppfølging, økonomi og prioriteringer, men samarbeidet fungerer relativt godt. Side 6 av 9

7 Sak Oppfølging av meld.st. 13 hvordan involvere hverandre i arbeid med utdanninger forts. - Samarbeidsarenaene må brukes aktivt, og praksisfeltet må i større grad involveres. For helseforetakssiden er det er viktig å komme tidlig nok inn i prosessene, for eksempel dersom endring i fagplaner får strukturmessige konsekvenser. - Det ble samtidig understreket at samarbeid om gjensidige læringsutbyttebeskrivelser er viktige. - Det er ikke alltid klart hva som er riktig nivå for å diskutere innhold i utdanningene. Rammeavtalene skal revideres i løpet av høsten, og det er viktig at det gjensidige samarbeidet og forpliktelsene må presiseres her. De lokale avtalene bør få en mer lik form enn de har i dag. Det bør også avklares hvem som har ansvaret for dialogen: utdanningsinstitusjonene eller praksisfeltet? Saken er kompleks og det vil være vanskelig å finne en samarbeidsmodell som passer for alle. Konklusjon: Saken er diskutert og en ser utfordringer både i tjenesten og i utdanningene. Samtidig er det en krevende sak, da diskusjoner foregår på ulike nivå i organisasjonene. Gjensidig samarbeid og forpliktelser må tas med i arbeidet med revisjon av rammeavtaler. En kan vurdere å utarbeide noen overordnede prinsipper eller føringer. Saken tas videre i kommende møter. Sak Årshjul for Samarbeidsorganet og antall praksisstudieplasser, jf. sak Oppfølging av diskusjon under sak i forrige møte. Det viste seg da at det var utfordrende å få kartlagt tallene/antall praksisstudieplasser som det er behov for i regionen ut fra studentmassen i høgskolene. Fra Helse Møre og Romsdal ble det rapportert om et forbedret samarbeid mellom utdanningene og helseforetakene i regionen etter forrige møte. Målet for denne saken er å se overordnet på problematikken. Kandidatmåltall tilsvarer 80 % av det tidligere aktivitetskravet. Det ble presisert at oppdragsdokumentet angir minstetall på hvor mange man skal utdanne, men at opptaket må være høyere for å justere for frafall. Det er viktig at helseforetakene og høgskolene har en nær dialog om henholdsvis opptakstall og kandidatmåltall. Det er ikke nødvendig å gå ned på detaljnivå, men en viss føling med samarbeidspartnerens behov anses som nødvendig for å kunne planlegge fremover i tid. Videre ble det påpekt at begge parter må varsle tidlig dersom man ser at det kommer endringer som krever spesielle forberedelser eller justeringer hos motparten. Lokale utfordringer i samarbeidet skal løses på lavest mulig nivå, mens overordnede føringer drøftes her i Samarbeidsorganet. Konklusjon: Behovet for praksisstudieplasser for inneværende studentkull ble lagt frem og saken ble diskutert. Det var enighet om at et nært samarbeid mellom høgskolene og helseforetakene er vesentlig for en god prosess rundt planlegging og gjennomføring av praksisstudier. Gjensidige forpliktelser er presisert i Årshjulet for Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganets strategiske rolle Side 7 av 9

8 Sak Orientering Strategiarbeid i Helse Midt-Norge RHF Jfr. orienteringer i tidligere møter pågår det arbeid med strategier i Helse Midt-Norge, innen utdanning og kompetanse, og forskning og innovasjon. Arbeidet med strategiene avsluttes i januar og legges fram for styret i HMN RHF i februar. Presentasjonen om arbeidet med strategi for FoU og innovasjon var utsendt på forhånd og ble på grunn av tidspress ikke gjennomgått i møtet. Silje Paulsen orienterte om strategi for utdanning og kompetanse. Hovedoppdragene er å foreslå overordnede mål for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge, samt beskrive videre prosess for oppfølging og implementering i helseregionen. Dette skal involvere en tiltaksplan i et femårig perspektiv, men det er viktig å rette blikket videre fremover også utover En plan for rullering skal foreligge. Orientering om strategien skal legges frem for styret i november, og skal være ferdig til endelig styrebehandling i februar. Det ble presisert at strategien skal være på et overordnet systemnivå, og først og fremst sikre at utdanningene har det innholdet og tilbudet som helsetjenesten trenger. Detaljer om enkeltutdanninger skal avklares gjennom gjensidig forpliktede regionale og lokale prosesser. Det kom innspill om at det bør drøftes modeller for hvilke behov regionen har i fremtiden i stedet for å fokusere på enkeltønsker, og at det således er positivt med en strategisk tilnærming. Det foreligger ikke et eget budsjett for utdanning og kompetanse, slik som på forskning. Arbeidet med strategi for utdanning og kompetanse bidrar til å løfte områdende og belyse hvordan ressursene bør brukes. Den kan således synliggjøre utdanning og kompetanse i budsjettet. Det ble foreslått at neste møte i sin helhet skal vies til strategiarbeid, da dette er en viktig oppgave for dette samarbeidsorganet. Presentasjonen sendes ut til medlemmene. Informasjonen ble tatt til orientering. Saken tas opp på neste møte, som i stor grad vies til strategiarbeidet. Medlemmene forbereder innspill internt i sine institusjoner. Innspillene fra SO tas med i det videre arbeidet med strategiene. Sak FoU og innspill til HMNs strategiarbeid innen forskning og innovasjon, jf. sak Samarbeidsorganet nedsatte våren 2014 en arbeidsgruppe som har arbeidet med innspill til HMN sin strategi om forskning og innovasjon. Gruppen har utarbeidet et innspill som er oversendt til RHF, og deltok på møtet i august. Astrid Stamnes orienterte om konkrete innspill til strategien: - Forskergrupper og nettverk på tvers - Kombinerte/delte stillinger mellom UH-sektor og spesialisthelsetjenesten - Webside/nettbasert portal - Forskerlinjer i helse- og sosialfaglige utdanninger HMN RHF har signalisert at det blir en runde til med innspill. Arbeidsgruppen tilbød seg derfor å fortsette, med samme medlemmer som tidligere (Astrid Stamnes, Elin Aasen og Silje Paulsen). Gruppen bør se nærmere på det arbeidet som pågår i UHR om forskerlinjer i helse- og sosialfag. Samarbeidsorganet tok orienteringen fra arbeidsgruppen til orientering. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med innspill til strategien, med samme sammensetning som tidligere. Side 8 av 9

9 Sak Høring om gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ved NTNU har vedtatt at medisinstudiet skal gjennomgås, både med tanke på faglig innhold, pedagogikk og organisering. Sluttrapport fra prosjektet er sendt ut på høring, med frist 6. november Hilde Grimstad innledet og pekte på noen av de foreslåtte endringene. Det foreslås betydelige endringer i studieledelse og støttefunksjoner, det foreslås flere endringer i studieplanen, samt revisjon av eksisterende studieplan. Det foreslås bl.a. å innføre langsgående fag i vitenskapelig kompetanseoppbygging, kommunikasjon, og forebyggende og helsefremmende arbeid. Ett annet forslag er å erstatte «eksperter i team» med «helsearbeidere i team» og det er ønskelig med tilbakemeldinger fra høringsinstansene på dette. Man ønsker også innspill på det faglige innholdet og det tverrfaglige samarbeidet. Presentasjonen ble godt mottatt i samarbeidsorganet, og det ble gitt tilbakemelding på at det var gjort et grundig og viktig arbeid. Samarbeidsorganets medlemmer ga tilbakemelding på at forslaget om helseeksperter i team var spennende. Videre ble spørsmål om diagnostikk løftet, og det ble gitt tilbakemelding på betydningen av systemforståelse og sammenhengen mellom fag, bruker og forvaltning. Samarbeidsorganet HMN-høgskolene ga muntlig innspill i møtet. Skriftlige innspill og høringssvar sendes fra hver enkelt institusjon. Sak Orientering Sak Orienteringer Orientering fra institusjonene Orienteringene utgikk på grunn av tidspress. Eventuelt Neste møte i Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene blir tirsdag 9. desember kl. 10:00-15:00 på HMN Stjørdal. Møtet skal i hovedsak vies strategiarbeid. Neste års møter i Samarbeidsorganet fastsettes før dette møtet. Foretrukne møtedager er onsdag og torsdag. Årlig felles møte for Samarbeidsorganene blir fredag 27.februar Side 9 av 9

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2014 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsingsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014. Møtetid: 20.02.2014 Møtested: Molde, Stjørdal og Volda pr telefon

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014. Møtetid: 20.02.2014 Møtested: Molde, Stjørdal og Volda pr telefon Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan Solrun Valen, for Anne Tveit Dekan Elin Margrethe Aasen Instituttleder Hallgerd

Detaljer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2012 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsningsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014 Til stede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (fungerende møteleder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth (fra 11-12)

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013 Tilstede Dekanus, Stig A. Slørdahl (leder) Prodekan utdanning, Hilde Grimstad Prodekan forskning, Björn Gustafsson Prorektor, Kari

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 31.1. - 01.02.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 31.1. - 01.02.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 31.1. - 01.02.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth Fagseksjonsleder

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 03.12.2012 Tilstede Ass. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu (leder) Rådgiver Øyvind Hope, RHF Leder RFU,

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom bestillersiden (kommunene og helseforetakene) og tilbydersiden (NTNU, høgskolene og fylkeskommunene) Leena Stenkløv Regional

Detaljer

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014 Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014 Til stede: Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Henrik A. Sandbu (leder) Seniorrådgiver, Øyvind Hope Forskningsdirektør

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Studiedirektøren O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Skikkethetsnemnda

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Normann Andersen, Instituttleder Inst.for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB Merethe Rusdal, Universitetslektor, Institutt

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 24. oktober 2013 11:00-14:00 Sted: Møterom Kvenna i Fylkets hus, Steinkjer Tilstede medlemmer Ytre Namdal Regionråd Midtre Namdal region

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver 2016-2017 1. Medlemmer: Snorre Ness, leder NFU Namsos Arthur Mandahl, nestleder ADHD Norge Malvik Steinar

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Arbeidsgruppens sammensetting Eva Fiskum, Midtre Namdal Samkommune leder Lars Kverkild, Levanger kommune Marit Pedersen, Nærøy kommune

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011 Vår ref. 2010/342-76 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 18.05.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 15.mars i Tromsø, fra kl 10.00-15.00

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID RAMMEAVTALE mellom HØGSKOLEN I OSLO og HELSE SØR-ØST RHF om SAMARBEID OM UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1 INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Handlingsprogrammet er utarbeidet med basis i de overordnede planene om samarbeid mellom HiST og Trondheim kommune. Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Vi takker for mottatt samarbeidsavtale i forbindelse med samarbeid om utdanning, fagutvikling og forskning.

Vi takker for mottatt samarbeidsavtale i forbindelse med samarbeid om utdanning, fagutvikling og forskning. mottp..11 TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen 14MiNå V 13 Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Eva Rinnan 11 /7645//A50/&01/ 16.05.2013 oppgis ved alle henv. Signert

Detaljer