Gardermoen, Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember Deltagere: Leder Curt Rice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice"

Transkript

1 Gardermoen, Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg Knut Kalgraff Skjåk Siri Sæther (vara) Fra UiO Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Fra CRIStin Forfall Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Nina Karlstrøm (sak 49) Lars Wenaas (sak 49) Susanne Sundnes Referat fra styremote docx 1

2 Dagsorden Forklaring: B = Beslutningssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Sak B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak B Godkjenning av referat fra styremøte 3. oktober 2014 Sak O Driftsrapport for CRIStin pr Sak O Konkurs i tidsskriftagenten Swets Sak O Status for arbeidet med Open Access Sak O Innspill til KD/HOD om satsinger 2016 Sak D Årsplan for CRIStin Utsettes til 2015 Sak D Forslag til budsjett 2015 Sak D Avtaler mellom CRIStin og FSAT og CRIStin og USIT Sak B Nasjonal infrastruktur for bibliometri CRIStins rolle Sak B Oppnevning av nytt tvisteutvalg for NVI-rapporteringen Sak O Norske Åpne Humanistiske og Samfunnsfaglige Tidsskrift NÅHST Sak Eventuelt Referat fra styremote docx 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden En sak ble meldt under eventuelt: Møte med Nasjonalbibiloteket om tjenester til folkebibliotekene Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med tillegg av en sak under eventuelt. Sak Godkjenning av referat fra styremøte 3. oktober 2014 Referatet med innkomne kommentarer ble godkjent. Vedtak: Referatet godkjennes. Sak Driftsrapport for CRIStin pr Daglig leder utdypet rapporten og besvarte spørsmål fra styret. Styret ser det som svært uheldig at man har så lite forutsigbarhet i budsjettet og hele tiden er avhengig av prosjektbevilgninger. Situasjonen sliter på organisasjonen og gjør arbeidet mindre effektivt. Det er ønskelig å melde dette på nytt i forbindelse med styringsmøtet i Situasjonen med færre poster enn forventet fra Scopus kan skape problemer for institusjonene ifm NVIrapporteringen. Det må gis klar beskjed til institusjonene dersom man ser at det vil være større mangler i importen. Ettersom bruk av prosjektkatalogen ikke er pålagt, vil de ulike institusjonene kunne velge å ta denne i bruk i ulikt omfang og til ulik tid. Styret anbefaler at det tas kontakt med institusjonene for å kartlegge om og når de selv ønsker å profilere prosjektkatalogen internt i organisasjonen. Prosjektbevilgningen til koblingen til SPREK vurderes inntektsført når de faktiske kostnadene påløper, ikke når midlene kommer inn. Dvs at det vurderes å inntektsføre mesteparten av midlene på budsjettet for Vedtak: Styret tar driftsrapporten til orientering. Sak Konkurs i tidsskriftagenten Swets Styreleder erklærte seg inhabil i saken, da han også sitter i styret ved Universitetet i Tromsø, som er berørt av saken. Styrets nestleder overtok som møteleder. Styret gjennomgikk fakta i saken. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder videreføre det pågående arbeidet med gjennomgang av rutiner og avtaler. Styret støtter regjeringsadvokatens anbefaling i saken. Sak Status for arbeidet med Open Access Nina Karlstrøm og Lars Wenaas presenterte status for arbeidet med Open Access. Referat fra styremote docx 3

4 Styret diskuterte flere sentrale problemstillinger knyttet til temaet. De foreslås å fremme de mest strategisk rettede spørsmålene som beslutningssak i et senere styremøte. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak Innspill til KD/HOD om satsinger 2016 Styret er fornøyd med den endelige versjonen av innspillet. Vedtak: Styret tar saken til orientering.. Sak Årsplan 2015 Utsatt til neste møte Sak Forslag til budsjett 2015 Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene i den fremlagte skissen. Det er lite rom for prioriteringer, da budsjettet kun rekker til å dekke de aller høyest prioriterte oppgavene. Vedtak: Styret ber daglig leder arbeide videre med budsjett for 2015 på basis av diskusjonen i møtet. Endelig versjon vedtas i første styremøte i Sak Avtaler mellom CRIStin og FSAT og CRIStin og USIT Daglig leder presenterte forslag til endringer av dagens avtale med USIT, som omfatter tjenester både for IT drift, administrative tjenester og utviklingstjenester. For 2015 må det inngås avtale med FSAT om utviklingstjenester, og avtalen med USIT må få et endringsbilag som fjerner tilsvarende tjenester. Vedtak: Daglig leder bes om å ferdigstille avtaler og endringsbilag som beskrevet over. Sak Nasjonal infrastruktur for bibliometri CRIStins rolle Styret ser forslaget om å etablere et slikt nasjonalt nettverk for bibliometri som positivt og som viktig for forskningen i Norge. Det vil også være positivt for CRIStin å ta en tydelig rolle i dette arbeidet både med tanke på å redusere sårbarheten i tjenester knyttet til statistikk, rapporter og utlevering av data og for å gi faglig spennende oppgaver til staben. Tjenestene for statistikk og rapportering er allerede i dag hardt belastet, og det er ikke rom for å ta inn nye oppgaver uten at disse er fullfinansiert. Det er derfor en absolutt forutsetning at det følger ressurser tilpasset oppgavene med den rollen CRIStin eventuelt skal påta seg. Vedtak: Med de forutsetninger som fremkom i møtet, ber styret.om at daglig leder arbeide for en rolle for CRIStin i Nasjonal infrastruktur for bibliometri som beskrevet i saksdokumentene. Referat fra styremote docx 4

5 Sak Oppnevning av nytt tvisteutvalg for NVI-rapporteringen Det er mottatt følgende forslag på medlemmer: Fra UH-sektoren: Roswitha Skare (UiT, medlem) Øyvind Ihlen (UiO, vara) Fra instituttsektoren: Conrad Lindholm (NORSAR, medlem) Agnes C. Gundersen (Møreforskning, vara) Foreløpig forslag fra helsesektoren (behandles formelt i møte februar 2015) May Britt Kjelsaas (Helse Midt-Norge, medlem) Fredrik Feyling (Helse Stavanger HF, vara). Vedtak: Styret støtter de innkomne forslagene fra UH-sektoren og instituttsektoren og oppnevner medlemmer til tvisteutvalget for NVI som angitt over. Medlemmene fra helsesektoren oppnevnes når formell tilbakemelding fra RHFenes strategigruppe for forskning er gitt. Sak Norske Åpne Humanistiske og Samfunnsfaglige Tidsskrift NÅHST Rune Rambæk Schjølberg orienterte om prosjektet, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, CRIStin og UHR. Styret ber om at det lages en ordning som medfører minst mulig byråkrati og stor grad av stabilitet, spesielt med tanke på institusjoner som publiserer få artikler. Styret anbefaler en dialog med ledernivået ved de største institusjonene før man beslutter hvordan utforming av modellen. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak Eventuelt Møte med Nasjonalbiblioteket.om tjenester til folkebibliotekene. CRIStin har innledet diskusjoner med Nasjonalbibliotekene om mulig utvidelse og finansiering av tjenester til folkebibliotekene i forbindelse med konsortieavtalene i CRIStin. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Referat fra styremote docx 5

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer