Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 31.1. - 01.02.2013"

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth Fagseksjonsleder Bente Skagøy (for Dekan Britt V. Tyrholm), dag 1 Dekan Aina H. Lio Dekan Heidi Haavardsen Dekan helse- og sosialfag, Hans-Jørgen Leksen Dekan Hallgerd Conradi Rådgiver Silje Paulsen, dag 1 Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu, dag 1 Rådgiver Kjell Åge Nilsen, dag 2 Forfall: Opplæringsrådgiver Unn Grimstad St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Molde Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Volda HMN RHF HMN RHF HMN RHF Rusbehandling Midt-Norge HF Fra: Sekretariatet v/ May Britt Kjelsaas og Rannveig Storeng Frøseth Møtetid: Sak nr. Sak Vedtakssak Møtested: Radisson Blu, Værnes Sakstittel Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte Saker til eventuelt: 1. Y-veien, innmeldt av Høgskolen i Molde 2. Rullering av Strategi 2020, innmeldt av HMN RHF Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. Referat fra møtet godkjennes. Side 1 av 11

2 Sak Samarbeidsorganets strategiske rolle Revisjon av instruksen fra HOD til RHF-ene om forholdet til universiteter og høgskoler (jfr. sak 44-12) Henrik Sandbu har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen og orienterte om arbeidet i den gruppen. Tre viktige elementer er diskutert i arbeidet, det er a) fleksibilitet, b) observatørstatus og c) om tilsvarende instruks kan utarbeides fra KD. Man har landet på en instruks som åpner for at regionene selv kan bestemme hvordan de innretter sitt samarbeid. Det er også foreslått at brukere skal få observatørstatus, og det er åpnet for flere observatører. Hvorvidt kommunal sektor skal ha observatørstatus er også diskutert i den nasjonale gruppen, men det er ikke lagt inn som en del av forslaget. Side 2 av 11

3 Sak (forts.) Revisjon av instruksen fra HOD til RHF-ene om forholdet til universiteter og høgskoler (jfr. sak 44-12) I Helse Midt-Norge har man diskutert instruksen i ledermøtet og der går man inn for forslaget til instruks slik det foreligger. Forslaget til instruks ble diskutert i Samarbeidsorganet og det kom flere innspill: - Man ser at innovasjon er lagt inn som nytt element. - Flere ønsker kommunal deltakelse i lokale samarbeidsorganer. - Positivt at forslaget legger opp til fleksibilitet og at brukere blir representert. - Det bør lages felles uttalelse fra de regionale samarbeidsorganene. En slik uttalelse bør gå spesifikt på instruksen, med tanke på oversendelse til HOD. - Eventuelle innspill som gjelder samarbeidet på lokalt nivå og oppfølging av dette må adresseres til Helse Midt-Norge RHF. - Forslaget tydeliggjør plikten til å videreføre regionalt samarbeid også på lokalt nivå. Det ble presisert at dette er en instruks til RHF om samarbeidet med UH-sektor. Man kan derfor ikke forplikte flere parter gjennom instruksen, og kommunene kan ikke tas inn som formelle representanter. Men instruksen er likevel ikke til hinder for at det gjøres på lokalt nivå. Det er også i ferd med å bli etablert et nytt samarbeidsutvalg på regionalt nivå, hvor kommunal sektor er med (se sak 03-13). Prosessen videre er at det skal sendes uttalelse fra Samarbeidsorganet til Helse Vest, som oversender hele saken til HOD. Etter at instruksen er vedtatt, vil HMN RHF starte en prosess for å utrede hvordan man skal innrette seg i Midt-Norge. (I etterkant av møtet er saken også diskutert i AD-møtet og AD-ene har spilt inn noen endringer som vedlegges referatet). Vedtak: Samarbeidsorganet HMN-høgskolene vedtar følgende uttalelse til instruksen og ønsker at Samarbeidsorganet HMN-NTNU går inn for samme forslag. - Samarbeidsorganet støtter forslaget til revidert instruks slik det foreligger. - Samarbeidsorganet er positiv til at forslag til revidert instruks er såpass åpent hva gjelder oppfølging gjennom samarbeidsorgan. - Samarbeidsorganet mener at forslaget fanger opp intensjonene om et mer forpliktende samarbeid mellom UH-sektor og spesialisthelsetjenesten. - Samarbeidsorganet ønsker å være rådgivende overfor RHFs besluttende organer, slik forslaget presiserer. - Samarbeidsorganet mener eier bør henvise til instruks i neste oppdragsdokument. - Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene er opptatt av gjensidige forpliktelser i samarbeidsorganet, jfr punkt 3 og 5. De synes det er rimelig at det utarbeides en lignende anmodning til UH-sektor, fra KD sin side. Side 3 av 11

4 Sak Nytt samarbeidsutvalg mellom KS, UH-sektor og HMN status for arbeidet Silje Paulsen orienterte fra møtet 24. januar og om status for samarbeidet, herunder arbeidet med et mandat for samarbeidsutvalget, som har fått navnet «Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene». Revidert forslag til mandat for utvalget ble vist i møtet og sendes ut sammen med referatet. Samarbeidsorganet støtter de overordnede linjene, og diskuterte ulike punkter i mandatet. Det ble vist til at punktet med råd til overordnede myndigheter er tatt ut, og det ble en del drøfting rundt sammensetningen. Det man har landet på her, er at det skal være tre representanter fra hvert fylke; dvs. fra KS, høgskolene og fra HF-ene. KS kjører en prosess for aktuelle kandidater fra kommunene. NTNU foreslo på møtet 24. januar at man også skal ha med en studentrepresentant. Ledelse og sekretariat for utvalget skal gå på omgang, men starter ved HMN RHF. Samarbeidsorganet ga positiv tilbakemelding på initiativet og påpekte at dette er samhandlingsreformen i praksis. SO ønsker videre at man skal ha gjennomgående representasjon og en god møtelogistikk. Dette er nybrottsarbeid, og Midt-Norge er første region i landet som gjør dette. Brev om oppnevning vil bli sendt fra HMN RHF i uke 7, med kopi til Samarbeidsorganet. Vedtak: Samarbeidsorganet HMN-Høgskolene støtter revidert mandat for Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Samarbeidsorganet oppfordrer til å sikre representasjon av bredden i utdanningene. Sak Samarbeid mellom utdanning og praksis Oppfølging av Meld St 13 utdanning for velferd om Samspillsrådet Silje Paulsen orienterte om høynivågruppen og om at det er oppnevnt 16 medlemmer til gruppen på nasjonalt nivå, deriblant Sveinung Aune fra HMN RHF. Det er i tillegg nedsatt en gruppe med representanter fra RHFene og HFene som har formøter med Spekter før møtene i samspillsrådet, hvor bl.a. Astrid Stamnes, Grete Samstad og Silje Paulsen er medlemmer, i tillegg til Sveinung Aune. Flere har meldt at mandatet er litt lite spesifikt. Samspillsrådet må få mulighet til å vurdere helheten. KD har tatt utgangspunkt i UHR sin kartlegging av all praksisutdanning. Spesialisthelsetjenesten har spilt inn at også kommunene må få et lovfestet ansvar for utdanning slik som spesialisthelsetjenesten har. Med hensyn til finansiering har KD skissert ulike modeller for finansiering, bl.a. til praksisutdanningene. Det er uklart om det vil medføre at midler hentes fra RHF-ene og overføres til kommunene. Samtidig er det behov for en kvalitetsheving, og kommunene må tilføres friske midler for å få det til. Silje Paulsen sender ut mer informasjon til medlemmene i Samarbeidsorganet, herunder mandatet for samspillsrådet. Informasjonen ble tatt til etterretning. Side 4 av 11

5 Sak Praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene Hans-Jørgen Leksen og Grete Samstad orienterte fra UHR og Forskningsrådets seminar på Gardermoen om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis. Seminaret drøftet strategiske utfordringer og muligheter for bedre samspill mellom UHinstitusjonene og tjenesten. Det ble vist til flere av presentasjonene fra seminaret, bl.a. Forskningsrådet og Jesper Simonsens presentasjon om utvikling og innretning på relevante forskningsprogram i Forskningsrådet. Muligheter for samarbeid i vår region ble diskutert i lys av dette seminaret. Mer informasjon og alle presentasjoner finnes på gspraksis_i Informasjonen ble tatt til etterretning. Sak Regional utdanningskonferanse Det er avsatt midler fra RHF og SO HMN-NTNU til regional utdanningskonferanse i Komiteen ser for seg todagers arrangement, fra lunch til lunch. Alternative datoer diskuteres, enten i begynnelsen av mai (6.-7. mai) eller i begynnelsen av september (4.- 5./5.-6. september). Aktuelle tema for konferansen er KD sitt arbeid for oppfølging av samspillsmeldingen, og helse- og sosialsektorens forventninger til UH-sektor. Trondheim Helseklynge og Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene kan også være aktuelle tema sammen med yrkeskvalifisering og kompetansebehov. Det legges vekt på hvordan man kan samarbeide mellom sektorene for å oppnå målene om at utdanning skal svare bedre på framtidens konferansebehov og bidra til tjenester av høy kvalitet. Konferansen tar utgangspunkt i de fire samspillsdimensjonene som belyses i Stortingsmeldingen «Utdanning for velferd»: a) Samspill mellom utdanning og arbeidsliv, b) mellom utdanningene, c) mellom de ulike utdanningsnivåene, og d) samspill mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse. Samarbeidsorganets medlemmer ga tilbakemelding om at det viktig å ha med det regionale perspektivet i konferansen, også for de som arbeider som praksisveiledere. Det er viktig med faglig bredde og med gode eksempler. Trine Grønn fra UHR ble foreslått som foredragsholder. Samarbeidsorganet diskuterte programmet og ga innspill til komiteen. Alle oppfordres til å melde inn gode eksempler som kan presenteres. Tidspunkt for seminaret sendes til medlemmene når det er bestemt. Side 5 av 11

6 Sak Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS og «dobbeltidentitet» Alle høgskolene har eksempler på TPS og det ble vist til eksempler. Høgskolen i Ålesund har forskere som i samarbeid med Høgskolen i Molde arbeider med CAB-prosjekt (Collaboration Across professional Boundaries) innenfor noen av bachelorutdanningene. Pågående prosjekt som også har fått samarbeidsmidler til dette. Høgskolen i Volda har utdanninger i barnevern og sosionom. Barnevern og førskolelærere har case-eksempler felles. På sikt kan det bli aktuelt å videreutvikle dette gjennom samarbeid med høgskolen i Ålesund. Høgskolen i Nord-Trøndelag har hatt 30 felles studiepoeng innenfor vernepleie, farmasi og sykepleie, også før stortingsmeldingen kom. Har også lansert eget TPASF (Tverr- Profesjonell Anvendt Samarbeidsforskning). Høgskolen i Molde har samarbeid mellom vernepleier og sykepleier i egen høgskole. Vil starte med TPS også i forbindelse med et forskningskurs. I tillegg er det et prosjekt knyttet til karrieredager for potensielle studenter og man har hatt samarbeid gjennom individuell plan. Høgskolen i Sør-Trøndelag har hatt samarbeid med NTNU gjennom eksperter i team og helseeksperter i team. HiST har også et fag som kalles sosialfagstudenter i team samt prosjekter innenfor andre utdanninger enn de helserelaterte. Det er også samarbeid gjennom helseklyngen. Det er nylig gjennomført et utdanningstiltak som var felles for 6 utdanninger innen helse. Flere av høgskolene opplever ikke TPS som noe nytt etter Stortingsmeldingen, det er noe man i realiteten har holdt på med en stund. Det kan også være vanskelig å finne plass for TPS i timeplaner og fagplaner som allerede er ganske fulle. Form og innhold må planlegges godt for å få det til. Dersom TPS skal gjøres i praksisfeltet blir det enda mer komplisert. Samtidig har man muligheter for å dele teori, og mye kan distribueres elektronisk; som nettbaserte forelesninger, fjernundervisning, o.l. Man kan også filme realistiske praksis-situasjoner som kan vises som case der flere kan samarbeide. Noen av eksemplene på TPS kan være aktuelle for presentasjon på den regionale utdanningskonferansen. Konklusjon Informasjonen tas til orientering. Side 6 av 11

7 Sak Masterutdanninger i regionen Alle høgskolene har både masterutdanninger og flere videreutdanninger innen helse. Høgskolen i Molde master i helse og sosialfag Høgskolen i Nord-Trøndelag master i psykisk helsearbeid og i kroppsøving &data[box][3]=%&data[box][2]=%&data[sokett]=2 Høgskolen i Volda master i helse og sosialfag, meistring og myndiggjering 1&SearchButton= Høgskolen i Sør-Trøndelag fire mastergrader innen helse, en i samarbeid med NTNU. Har også søkt Nokut om master helsefremming ved helsesvikt og avansert sykepleie til eldre Høgskolen i Ålesund master i avansert klinisk sykepleie Det ble også vist til masterutdanninger ved NTNU; DMF - SVT - Aina H. Lio orienterte om samarbeid mellom HiNT og NTNU, DMF om master i farmasi. Ingen læresteder i Midt-Norge har tilbud om master i farmasi fra før. HiNT har hatt bachelor i farmasi i mange år, og vil nå i samarbeid med NTNU etablere en mastergrad. Mulige fallgruver kan være å ha for mye forpliktende samarbeid, avtaler og fakturering osv. Det er bedre å ha avtale om at alle lager hver sine moduler. Samarbeidsorganet diskuterte deretter masterutdanning mer generelt. - Framtidig gradsstruktur skal være og det vil bli mer vanlig å ha master slik det i dag er vanlig å ha videreutdanninger. - HF-ene ønsker flere ansatte med mastergrad, bl.a. for å innfri forpliktelsene om kunnskapsbasert praksis. Man erfarer imidlertid at master ikke gir uttelling i lønn på samme måte som f.eks. spesialsykepleier. - Det er ønskelig med kliniske mastergrader i tjenesten og arbeidsgiver bør legge til rette for at ansatte skal kunne ta master. - Videreutdanninger har praksiskrav før opptak som bør videreføres ved overgang til master. - Bør få til et godt samarbeid i regionen med å godkjenne hverandres utdanning og hverandres emner. Side 7 av 11

8 Sak Konklusjon Helseforetakene ønsker fleksible og modulbaserte masterutdanninger, som bidrar til å møte kravet om kunnskapsbasert praksis. Der det i dag er krav om praksis ved opptak til videreutdanning er det ønskelig å videreføre dette, av hensyn til pasientsikkerhet. Det er også et element av konkurranse, slik at man ønsker at det skal være krav til praksis. Samtidig kan ikke alle masterutdanninger stenge døren for alle uten praksis, siden master samtidig kan lede til en rask akademisk karriere. Alle høgskolene legger nå sine videreutdanninger på masternivå. Sak Diskusjon Sak Vedtakssak Felles rekrutteringsstrategi Saken ble utsatt av hensyn til tidsrammen for møtet og tas senere. Årsrapport for Samarbeidsorganet Utkast til årsrapport var ikke klart til møtet. Ledelse og sekretariat lager et forslag basert på malen fra i fjor som sendes på epost til medlemmene for tilbakemelding og kommentarer. Strategi og handlingsplan ble gjennomgått og det ble gitt innspill. Regional strategi og handlingsplan bør revideres for 2013: - Samarbeidsorganet kan gi innspill og uttalelser til studieplaner både for nye utdanninger og der det er relevant ellers. Ansvaret for iverksetting ligger hos den enkelte utdanningsinstitusjon. - Til FoU-delen; bør vurdere å ta inn noe om videre kvalifisering etter ph.d. Dette er i tråd med Oppdragsdokumentet, kan være samme behov i høgskolene. Kan det være behov for et forskningsprogram for høgskolegruppene? Strategien bør i hvert fall stimulere for videre kvalifisering, i hht. oppdragsdokumentet. - Bør innovasjon inngå i SO sin strategi? - Til satsningsområde 4 i strategien; her ble det foreslått å endre det med konferanse fra årlig til annethvert år, men det var ikke enighet om dette. Vedtak: Innspill til strategien ble gitt i møtet. Sak Oppdragsdokument for Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument til HMN RHF og utkast til styringsdokumenter for HF-ene ble vist i møtet. Det ble lagt vekt på hovedoppgavene innenfor utdanning og forskning. Flere punkter ble diskutert: - Regional handlingsplan for utdanning skal utarbeides; det er en oppgave man raskt må ta fatt i. - Det ble vist til årshjulet for Samarbeidsorganet og aktuelle oppgaver knyttet til Oppdragsdokumentet, bl.a. aktivitetskrav for utdanningene. - Helse Møre og Romsdal erfarer at årshjulet ikke fungerer på samme måte der som i St. Olav. Det ble diskusjon om hvorvidt årshjulet fungerer likt for alle utdanninger, eller om det skal gjelde bare for regionale utdanninger. - Til neste møte settes det opp en sak om at UHR endrer kravene til praksis, jfr. informasjon fra Aina H. Lio. Informasjonen ble tatt til etterretning. Det ble vist til at årshjulet skal gjelde for alle utdanninger og alle hf i regionen. Side 8 av 11

9 Sak Samarbeid om FoU FoU-midler og organisering Grete Samstad innledet og viste til utsendt saksframlegg. Bakgrunn for at saken settes opp er at potten ikke har økt i senere år. Det ble vist til historikken og variasjon i søking for disse midlene. Saken ble diskutert. - Potten bør utvides for å svare på utfordringer med Samhandlingsreformen (men det er også et satsingsområde for HMNs hovedutlysning). Det bør oppfordres til samarbeid med kommuner og det bør vurderes positivt. - Det vil være positivt å kunne søke om midler for to år så man kan lage mer omfattende prosjekter. En bør argumentere for dette. - Kan kravet om publisering innfris ved at man kan dokumentere at ny kunnskap tas i bruk i tjenesten? - Det er behov for en slik pott hvor midler kan brukes til å komme i gang, som såkornmidler, og til å utarbeide prosjektsøknader. - Midlene bør ikke benyttes til sluttføring av ph.d. - Noen mente at midlene bør kunne være et lavterskeltilbud, mens andre mente at lavterskel ikke er et godt begrep, når man er på høgskolenivå. - Diskusjon om masterprosjekter kan være inkludert eller ikke, da mastergrad kan være finansiert av arbeidsgiver eller på annet vis. - Det bør fortsatt være krav til samarbeid mellom HF og høgskole, og man bør holde fast på målet om publisering. - Det bør være krav om forskningsetiske vurderinger. - Det kan være vanskelig å skille på hva som er utviklingsarbeid og hva som er forskning. Også utviklingsarbeid bør inkluderes for å få til forskning på sikt. - En kan se for seg at man kombinerer bruken av samarbeidsmidler og midler fra denne utlysningen. Samarbeidsmidlene kan benyttes som delfinansiering. - Vurderingskriteriene må være tydelige for kommisjonen som vurderer. - Det er ønskelig å inkludere praksisforskning og forskning på utdanning i tillegg til kliniske prosjekter. Det utarbeides et brev til Samarbeidsorganet HMN-NTNU om økning av potten. Brevet inkluderer relevante momenter fra notatet og fra diskusjonen i møtet. Det ble vist til at årets utlysning nå er ute og at det er behov for en komité også for denne utlysningen. Det er foreslått at komiteen skal bestå av Henrik Sandbu (RHF), Grete Bratberg (HNT) og Nina Ford (HiST). Sekretariatet sender forespørsel. Vedtak: Komiteen for årets utlysning ble vedtatt og sekretariatet tar kontakt med evaluatorene. Samarbeidsorganet var samstemt i ønsket om å ha en egen pott for utlysning og ønsket ikke en øremerking i hovedutlysningen fra HMN. Samarbeidsorganet er positiv til at utdanningsforskning skal inngå i kommende utlysninger, i tillegg til kliniske prosjekter. Samhandlingsprosjekter bør også inngå og det bør oppfordres til samarbeid med kommuner. Det bør fortsatt stilles krav til publisering. Mastergrader kan finansieres dersom tema er relevant for utlysningen. Side 9 av 11

10 Sak Samarbeidsmidler Muntlig orientering om bruk av samarbeidsmidler fra høgskolene. Høgskolen i Sør-Trøndelag har etablert en struktur og rapporterer midlene til KD. Rapport for 2012 vil være klar i mai. Ved ASP har man fått til å benytte midlene til kombinert stilling i sykepleie. Det er imidlertid et paradoks at det ikke er krav fra KD om rapportering. Høgskolen i Nord-Trøndelag er heller ikke ferdig med rapport for Midler er benyttet bl.a. til stipendiatstilling. Man hadde også ubrukte midler fra foregående år. Høgskolen i Volda har ikke samarbeidsmidler (har kun sosialfagutdanning og ikke helseutdanning). Har hatt et samarbeid med Helse Sunnmøre om bruk av midler i foretaket men det er så langt ikke avklart hvordan dette skal foregå i Helse Møre og Romsdal. Det stilles ikke krav om nivå på Samarbeidsmidlene, men kriteriene skal bestemmes i Samarbeidsorganene. I Midt-Norge har vi bestemt at kriteriene besluttes på lokalt nivå, og NIFU-rapporten problematiserer dette. I Helse Nord er det sterkere regional styring. Det ble ikke tid til å diskutere hvilket nivå prosjektene bør ligge på og hvordan samarbeidsmidlene benyttes i andre helseregioner. Saken ble diskutert, og tas videre i neste møte. Sak er er Midt-Norsk nettverk Aina H. Lio orienterte. MNN har ikke hatt møter siden i november, neste møte finner sted 8. februar. På dette møtet skal bl.a. Y-veien diskuteres. Står nå foran en ny periode og det vil bli ny leder etter avtroppende rektor ved Høgskolen i Molde. Man har fått en administrativ ressurs finansiert av SAK-midler. MNN skal også arrangere en forskningskonferanse for UH-sektor. Den skal arrangeres av HiST i samarbeid med NTNU og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Bør komme tilbake med mer info etter møtet i Midt-Norsk nettverk. Retningslinjer for spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar Har mange enkelttiltak men har manglet helhetlig bilde. Overordnede retningslinjer fremmes for styret i RHF i løpet av 2013 og det vil bli utarbeidet en overordnet beskrivelse av HMS, klima miljø, m.v. Midler til jobbglidningsprosjekter i Helse Midt-Norge Tildeling av midler avventes inntil man har fått oppsummert helseministerens prioriterte områder. Jobbglidning var et av områdene som ble nevnt av statsråden. Kort diskusjon om grunnlag for jobbglidning på noen områder. Saken tas opp igjen når HMN har utfyllende informasjon. Side 10 av 11

11 Sak Eventuelt 1. HMN RHF og rullering av Strategi 2020 Silje Paulsen innledet med å orientere om strategi 2020 og om prosessen for dette. Dette blir ikke en omfattende rullering. Presentasjonen vedlegges referatet, og strategien finnes også lett tilgjengelig på Samarbeidsorganet tok utgangspunkt i punktene «kunnskapsbasert pasientbehandling» og «rett kompetanse på rett sted til rett tid», og ønsket en tydeliggjøring av de lovpålagte oppgavene helsefaglig utdanning og forskning. Det kom noen innspill, rettet mot at både utdanning og forskning bør tydeliggjøres da det ligger til grunn for hele virksomheten. Det ble også diskutert hvilke konsekvenser denne rulleringen får for samspillet mellom HF og UH-sektor, og mulige konsekvenser for kompetansebehov. Samarbeidsorganet anbefaler at strategien innrettes etter de fire lovpålagte oppgavene i spesialisthelsetjenesten. Utdanning og forskning bør inkluderes i de strategiske grepene fordi dette henger sammen med aktiviteten i spesialisthelsetjenesten som en helhet. 2. Y-veien Y-veien (yrkesveien) handler om å endre inngangsbilletten til et studium og samtidig tilrettelegge et løp slik at fagbrev kan likestilles med studiekompetanse. Det er laget ulike modeller innenfor ingeniørfagene og Y-veien praktiseres i dag innenfor disse utdanningene. Ingeniørfagene har imidlertid ikke praksis i sin utdanning, slik at dette ikke er helt sammenlignbart med helseutdanninger med praksis. Høgskoler som i dag har stor søkning på sine studier kan ha mindre interesse for slike alternative veier inn i utdanningene fordi de er usikre på om man får tilstrekkelig høy kvalitet på kandidatene. Det er viktig at kvaliteten på de uteksaminerte kandidatene blir den samme selv om inngangsbilletten er annerledes. - Høgskolen i Molde viste til at Y-veien også skal diskuteres i Midt-Norsk Nettverk. Årsaken til at Y-veien praktiseres innenfor ingeniørutdanningene er fordi mange ønsker at kandidatene skal ha praksis i forkant av utdanningen. - Høgskolen i Ålesund har blitt forespurt om pilotprosjekt på Y-vei, men deltar ikke i dette prosjektet. - Høgskolen i Nord-Trøndelag har ikke arbeidet mye med yrkesveien inn til utdanningene enda, men ser at det kan være behov for å endre inngangsbilletten til et studium. Samarbeidsorganet ser det som viktig at kvalitetskravet til studentene opprettholdes. Saken vil bli satt opp på nytt etter at den er diskutert i Midt-Norsk Nettverk. Side 11 av 11

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth (fra 11-12)

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014 Til stede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (fungerende møteleder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Rapport 16/2014 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) May Britt Kjelsaas May.kjelsaas@ntnu.no Elin Yli Dvergsdal Elin.y.dvergsdal@ntnu.no Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 49/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 49/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 49/13 Framtidig organisering av bil- og båtambulansetjenesten i Midt- Norge Saksbeh: Håkon Gammelsæter Saksmappe: 2013/496 Dato: 7.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer