Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 31.1. - 01.02.2013"

Transkript

1 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth Fagseksjonsleder Bente Skagøy (for Dekan Britt V. Tyrholm), dag 1 Dekan Aina H. Lio Dekan Heidi Haavardsen Dekan helse- og sosialfag, Hans-Jørgen Leksen Dekan Hallgerd Conradi Rådgiver Silje Paulsen, dag 1 Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu, dag 1 Rådgiver Kjell Åge Nilsen, dag 2 Forfall: Opplæringsrådgiver Unn Grimstad St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Molde Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Volda HMN RHF HMN RHF HMN RHF Rusbehandling Midt-Norge HF Fra: Sekretariatet v/ May Britt Kjelsaas og Rannveig Storeng Frøseth Møtetid: Sak nr. Sak Vedtakssak Møtested: Radisson Blu, Værnes Sakstittel Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte Saker til eventuelt: 1. Y-veien, innmeldt av Høgskolen i Molde 2. Rullering av Strategi 2020, innmeldt av HMN RHF Vedtak: Møteinnkallingen godkjennes. Referat fra møtet godkjennes. Side 1 av 11

2 Sak Samarbeidsorganets strategiske rolle Revisjon av instruksen fra HOD til RHF-ene om forholdet til universiteter og høgskoler (jfr. sak 44-12) Henrik Sandbu har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen og orienterte om arbeidet i den gruppen. Tre viktige elementer er diskutert i arbeidet, det er a) fleksibilitet, b) observatørstatus og c) om tilsvarende instruks kan utarbeides fra KD. Man har landet på en instruks som åpner for at regionene selv kan bestemme hvordan de innretter sitt samarbeid. Det er også foreslått at brukere skal få observatørstatus, og det er åpnet for flere observatører. Hvorvidt kommunal sektor skal ha observatørstatus er også diskutert i den nasjonale gruppen, men det er ikke lagt inn som en del av forslaget. Side 2 av 11

3 Sak (forts.) Revisjon av instruksen fra HOD til RHF-ene om forholdet til universiteter og høgskoler (jfr. sak 44-12) I Helse Midt-Norge har man diskutert instruksen i ledermøtet og der går man inn for forslaget til instruks slik det foreligger. Forslaget til instruks ble diskutert i Samarbeidsorganet og det kom flere innspill: - Man ser at innovasjon er lagt inn som nytt element. - Flere ønsker kommunal deltakelse i lokale samarbeidsorganer. - Positivt at forslaget legger opp til fleksibilitet og at brukere blir representert. - Det bør lages felles uttalelse fra de regionale samarbeidsorganene. En slik uttalelse bør gå spesifikt på instruksen, med tanke på oversendelse til HOD. - Eventuelle innspill som gjelder samarbeidet på lokalt nivå og oppfølging av dette må adresseres til Helse Midt-Norge RHF. - Forslaget tydeliggjør plikten til å videreføre regionalt samarbeid også på lokalt nivå. Det ble presisert at dette er en instruks til RHF om samarbeidet med UH-sektor. Man kan derfor ikke forplikte flere parter gjennom instruksen, og kommunene kan ikke tas inn som formelle representanter. Men instruksen er likevel ikke til hinder for at det gjøres på lokalt nivå. Det er også i ferd med å bli etablert et nytt samarbeidsutvalg på regionalt nivå, hvor kommunal sektor er med (se sak 03-13). Prosessen videre er at det skal sendes uttalelse fra Samarbeidsorganet til Helse Vest, som oversender hele saken til HOD. Etter at instruksen er vedtatt, vil HMN RHF starte en prosess for å utrede hvordan man skal innrette seg i Midt-Norge. (I etterkant av møtet er saken også diskutert i AD-møtet og AD-ene har spilt inn noen endringer som vedlegges referatet). Vedtak: Samarbeidsorganet HMN-høgskolene vedtar følgende uttalelse til instruksen og ønsker at Samarbeidsorganet HMN-NTNU går inn for samme forslag. - Samarbeidsorganet støtter forslaget til revidert instruks slik det foreligger. - Samarbeidsorganet er positiv til at forslag til revidert instruks er såpass åpent hva gjelder oppfølging gjennom samarbeidsorgan. - Samarbeidsorganet mener at forslaget fanger opp intensjonene om et mer forpliktende samarbeid mellom UH-sektor og spesialisthelsetjenesten. - Samarbeidsorganet ønsker å være rådgivende overfor RHFs besluttende organer, slik forslaget presiserer. - Samarbeidsorganet mener eier bør henvise til instruks i neste oppdragsdokument. - Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene er opptatt av gjensidige forpliktelser i samarbeidsorganet, jfr punkt 3 og 5. De synes det er rimelig at det utarbeides en lignende anmodning til UH-sektor, fra KD sin side. Side 3 av 11

4 Sak Nytt samarbeidsutvalg mellom KS, UH-sektor og HMN status for arbeidet Silje Paulsen orienterte fra møtet 24. januar og om status for samarbeidet, herunder arbeidet med et mandat for samarbeidsutvalget, som har fått navnet «Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene». Revidert forslag til mandat for utvalget ble vist i møtet og sendes ut sammen med referatet. Samarbeidsorganet støtter de overordnede linjene, og diskuterte ulike punkter i mandatet. Det ble vist til at punktet med råd til overordnede myndigheter er tatt ut, og det ble en del drøfting rundt sammensetningen. Det man har landet på her, er at det skal være tre representanter fra hvert fylke; dvs. fra KS, høgskolene og fra HF-ene. KS kjører en prosess for aktuelle kandidater fra kommunene. NTNU foreslo på møtet 24. januar at man også skal ha med en studentrepresentant. Ledelse og sekretariat for utvalget skal gå på omgang, men starter ved HMN RHF. Samarbeidsorganet ga positiv tilbakemelding på initiativet og påpekte at dette er samhandlingsreformen i praksis. SO ønsker videre at man skal ha gjennomgående representasjon og en god møtelogistikk. Dette er nybrottsarbeid, og Midt-Norge er første region i landet som gjør dette. Brev om oppnevning vil bli sendt fra HMN RHF i uke 7, med kopi til Samarbeidsorganet. Vedtak: Samarbeidsorganet HMN-Høgskolene støtter revidert mandat for Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Samarbeidsorganet oppfordrer til å sikre representasjon av bredden i utdanningene. Sak Samarbeid mellom utdanning og praksis Oppfølging av Meld St 13 utdanning for velferd om Samspillsrådet Silje Paulsen orienterte om høynivågruppen og om at det er oppnevnt 16 medlemmer til gruppen på nasjonalt nivå, deriblant Sveinung Aune fra HMN RHF. Det er i tillegg nedsatt en gruppe med representanter fra RHFene og HFene som har formøter med Spekter før møtene i samspillsrådet, hvor bl.a. Astrid Stamnes, Grete Samstad og Silje Paulsen er medlemmer, i tillegg til Sveinung Aune. Flere har meldt at mandatet er litt lite spesifikt. Samspillsrådet må få mulighet til å vurdere helheten. KD har tatt utgangspunkt i UHR sin kartlegging av all praksisutdanning. Spesialisthelsetjenesten har spilt inn at også kommunene må få et lovfestet ansvar for utdanning slik som spesialisthelsetjenesten har. Med hensyn til finansiering har KD skissert ulike modeller for finansiering, bl.a. til praksisutdanningene. Det er uklart om det vil medføre at midler hentes fra RHF-ene og overføres til kommunene. Samtidig er det behov for en kvalitetsheving, og kommunene må tilføres friske midler for å få det til. Silje Paulsen sender ut mer informasjon til medlemmene i Samarbeidsorganet, herunder mandatet for samspillsrådet. Informasjonen ble tatt til etterretning. Side 4 av 11

5 Sak Praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis i helse- og sosialfagutdanningene Hans-Jørgen Leksen og Grete Samstad orienterte fra UHR og Forskningsrådets seminar på Gardermoen om praksisrettet forskning og forskning på utdanningspraksis. Seminaret drøftet strategiske utfordringer og muligheter for bedre samspill mellom UHinstitusjonene og tjenesten. Det ble vist til flere av presentasjonene fra seminaret, bl.a. Forskningsrådet og Jesper Simonsens presentasjon om utvikling og innretning på relevante forskningsprogram i Forskningsrådet. Muligheter for samarbeid i vår region ble diskutert i lys av dette seminaret. Mer informasjon og alle presentasjoner finnes på gspraksis_i Informasjonen ble tatt til etterretning. Sak Regional utdanningskonferanse Det er avsatt midler fra RHF og SO HMN-NTNU til regional utdanningskonferanse i Komiteen ser for seg todagers arrangement, fra lunch til lunch. Alternative datoer diskuteres, enten i begynnelsen av mai (6.-7. mai) eller i begynnelsen av september (4.- 5./5.-6. september). Aktuelle tema for konferansen er KD sitt arbeid for oppfølging av samspillsmeldingen, og helse- og sosialsektorens forventninger til UH-sektor. Trondheim Helseklynge og Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene kan også være aktuelle tema sammen med yrkeskvalifisering og kompetansebehov. Det legges vekt på hvordan man kan samarbeide mellom sektorene for å oppnå målene om at utdanning skal svare bedre på framtidens konferansebehov og bidra til tjenester av høy kvalitet. Konferansen tar utgangspunkt i de fire samspillsdimensjonene som belyses i Stortingsmeldingen «Utdanning for velferd»: a) Samspill mellom utdanning og arbeidsliv, b) mellom utdanningene, c) mellom de ulike utdanningsnivåene, og d) samspill mellom utdanning, forskning og tjenesteutøvelse. Samarbeidsorganets medlemmer ga tilbakemelding om at det viktig å ha med det regionale perspektivet i konferansen, også for de som arbeider som praksisveiledere. Det er viktig med faglig bredde og med gode eksempler. Trine Grønn fra UHR ble foreslått som foredragsholder. Samarbeidsorganet diskuterte programmet og ga innspill til komiteen. Alle oppfordres til å melde inn gode eksempler som kan presenteres. Tidspunkt for seminaret sendes til medlemmene når det er bestemt. Side 5 av 11

6 Sak Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS og «dobbeltidentitet» Alle høgskolene har eksempler på TPS og det ble vist til eksempler. Høgskolen i Ålesund har forskere som i samarbeid med Høgskolen i Molde arbeider med CAB-prosjekt (Collaboration Across professional Boundaries) innenfor noen av bachelorutdanningene. Pågående prosjekt som også har fått samarbeidsmidler til dette. Høgskolen i Volda har utdanninger i barnevern og sosionom. Barnevern og førskolelærere har case-eksempler felles. På sikt kan det bli aktuelt å videreutvikle dette gjennom samarbeid med høgskolen i Ålesund. Høgskolen i Nord-Trøndelag har hatt 30 felles studiepoeng innenfor vernepleie, farmasi og sykepleie, også før stortingsmeldingen kom. Har også lansert eget TPASF (Tverr- Profesjonell Anvendt Samarbeidsforskning). Høgskolen i Molde har samarbeid mellom vernepleier og sykepleier i egen høgskole. Vil starte med TPS også i forbindelse med et forskningskurs. I tillegg er det et prosjekt knyttet til karrieredager for potensielle studenter og man har hatt samarbeid gjennom individuell plan. Høgskolen i Sør-Trøndelag har hatt samarbeid med NTNU gjennom eksperter i team og helseeksperter i team. HiST har også et fag som kalles sosialfagstudenter i team samt prosjekter innenfor andre utdanninger enn de helserelaterte. Det er også samarbeid gjennom helseklyngen. Det er nylig gjennomført et utdanningstiltak som var felles for 6 utdanninger innen helse. Flere av høgskolene opplever ikke TPS som noe nytt etter Stortingsmeldingen, det er noe man i realiteten har holdt på med en stund. Det kan også være vanskelig å finne plass for TPS i timeplaner og fagplaner som allerede er ganske fulle. Form og innhold må planlegges godt for å få det til. Dersom TPS skal gjøres i praksisfeltet blir det enda mer komplisert. Samtidig har man muligheter for å dele teori, og mye kan distribueres elektronisk; som nettbaserte forelesninger, fjernundervisning, o.l. Man kan også filme realistiske praksis-situasjoner som kan vises som case der flere kan samarbeide. Noen av eksemplene på TPS kan være aktuelle for presentasjon på den regionale utdanningskonferansen. Konklusjon Informasjonen tas til orientering. Side 6 av 11

7 Sak Masterutdanninger i regionen Alle høgskolene har både masterutdanninger og flere videreutdanninger innen helse. Høgskolen i Molde master i helse og sosialfag Høgskolen i Nord-Trøndelag master i psykisk helsearbeid og i kroppsøving &data[box][3]=%&data[box][2]=%&data[sokett]=2 Høgskolen i Volda master i helse og sosialfag, meistring og myndiggjering 1&SearchButton= Høgskolen i Sør-Trøndelag fire mastergrader innen helse, en i samarbeid med NTNU. Har også søkt Nokut om master helsefremming ved helsesvikt og avansert sykepleie til eldre Høgskolen i Ålesund master i avansert klinisk sykepleie Det ble også vist til masterutdanninger ved NTNU; DMF - SVT - Aina H. Lio orienterte om samarbeid mellom HiNT og NTNU, DMF om master i farmasi. Ingen læresteder i Midt-Norge har tilbud om master i farmasi fra før. HiNT har hatt bachelor i farmasi i mange år, og vil nå i samarbeid med NTNU etablere en mastergrad. Mulige fallgruver kan være å ha for mye forpliktende samarbeid, avtaler og fakturering osv. Det er bedre å ha avtale om at alle lager hver sine moduler. Samarbeidsorganet diskuterte deretter masterutdanning mer generelt. - Framtidig gradsstruktur skal være og det vil bli mer vanlig å ha master slik det i dag er vanlig å ha videreutdanninger. - HF-ene ønsker flere ansatte med mastergrad, bl.a. for å innfri forpliktelsene om kunnskapsbasert praksis. Man erfarer imidlertid at master ikke gir uttelling i lønn på samme måte som f.eks. spesialsykepleier. - Det er ønskelig med kliniske mastergrader i tjenesten og arbeidsgiver bør legge til rette for at ansatte skal kunne ta master. - Videreutdanninger har praksiskrav før opptak som bør videreføres ved overgang til master. - Bør få til et godt samarbeid i regionen med å godkjenne hverandres utdanning og hverandres emner. Side 7 av 11

8 Sak Konklusjon Helseforetakene ønsker fleksible og modulbaserte masterutdanninger, som bidrar til å møte kravet om kunnskapsbasert praksis. Der det i dag er krav om praksis ved opptak til videreutdanning er det ønskelig å videreføre dette, av hensyn til pasientsikkerhet. Det er også et element av konkurranse, slik at man ønsker at det skal være krav til praksis. Samtidig kan ikke alle masterutdanninger stenge døren for alle uten praksis, siden master samtidig kan lede til en rask akademisk karriere. Alle høgskolene legger nå sine videreutdanninger på masternivå. Sak Diskusjon Sak Vedtakssak Felles rekrutteringsstrategi Saken ble utsatt av hensyn til tidsrammen for møtet og tas senere. Årsrapport for Samarbeidsorganet Utkast til årsrapport var ikke klart til møtet. Ledelse og sekretariat lager et forslag basert på malen fra i fjor som sendes på epost til medlemmene for tilbakemelding og kommentarer. Strategi og handlingsplan ble gjennomgått og det ble gitt innspill. Regional strategi og handlingsplan bør revideres for 2013: - Samarbeidsorganet kan gi innspill og uttalelser til studieplaner både for nye utdanninger og der det er relevant ellers. Ansvaret for iverksetting ligger hos den enkelte utdanningsinstitusjon. - Til FoU-delen; bør vurdere å ta inn noe om videre kvalifisering etter ph.d. Dette er i tråd med Oppdragsdokumentet, kan være samme behov i høgskolene. Kan det være behov for et forskningsprogram for høgskolegruppene? Strategien bør i hvert fall stimulere for videre kvalifisering, i hht. oppdragsdokumentet. - Bør innovasjon inngå i SO sin strategi? - Til satsningsområde 4 i strategien; her ble det foreslått å endre det med konferanse fra årlig til annethvert år, men det var ikke enighet om dette. Vedtak: Innspill til strategien ble gitt i møtet. Sak Oppdragsdokument for Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument til HMN RHF og utkast til styringsdokumenter for HF-ene ble vist i møtet. Det ble lagt vekt på hovedoppgavene innenfor utdanning og forskning. Flere punkter ble diskutert: - Regional handlingsplan for utdanning skal utarbeides; det er en oppgave man raskt må ta fatt i. - Det ble vist til årshjulet for Samarbeidsorganet og aktuelle oppgaver knyttet til Oppdragsdokumentet, bl.a. aktivitetskrav for utdanningene. - Helse Møre og Romsdal erfarer at årshjulet ikke fungerer på samme måte der som i St. Olav. Det ble diskusjon om hvorvidt årshjulet fungerer likt for alle utdanninger, eller om det skal gjelde bare for regionale utdanninger. - Til neste møte settes det opp en sak om at UHR endrer kravene til praksis, jfr. informasjon fra Aina H. Lio. Informasjonen ble tatt til etterretning. Det ble vist til at årshjulet skal gjelde for alle utdanninger og alle hf i regionen. Side 8 av 11

9 Sak Samarbeid om FoU FoU-midler og organisering Grete Samstad innledet og viste til utsendt saksframlegg. Bakgrunn for at saken settes opp er at potten ikke har økt i senere år. Det ble vist til historikken og variasjon i søking for disse midlene. Saken ble diskutert. - Potten bør utvides for å svare på utfordringer med Samhandlingsreformen (men det er også et satsingsområde for HMNs hovedutlysning). Det bør oppfordres til samarbeid med kommuner og det bør vurderes positivt. - Det vil være positivt å kunne søke om midler for to år så man kan lage mer omfattende prosjekter. En bør argumentere for dette. - Kan kravet om publisering innfris ved at man kan dokumentere at ny kunnskap tas i bruk i tjenesten? - Det er behov for en slik pott hvor midler kan brukes til å komme i gang, som såkornmidler, og til å utarbeide prosjektsøknader. - Midlene bør ikke benyttes til sluttføring av ph.d. - Noen mente at midlene bør kunne være et lavterskeltilbud, mens andre mente at lavterskel ikke er et godt begrep, når man er på høgskolenivå. - Diskusjon om masterprosjekter kan være inkludert eller ikke, da mastergrad kan være finansiert av arbeidsgiver eller på annet vis. - Det bør fortsatt være krav til samarbeid mellom HF og høgskole, og man bør holde fast på målet om publisering. - Det bør være krav om forskningsetiske vurderinger. - Det kan være vanskelig å skille på hva som er utviklingsarbeid og hva som er forskning. Også utviklingsarbeid bør inkluderes for å få til forskning på sikt. - En kan se for seg at man kombinerer bruken av samarbeidsmidler og midler fra denne utlysningen. Samarbeidsmidlene kan benyttes som delfinansiering. - Vurderingskriteriene må være tydelige for kommisjonen som vurderer. - Det er ønskelig å inkludere praksisforskning og forskning på utdanning i tillegg til kliniske prosjekter. Det utarbeides et brev til Samarbeidsorganet HMN-NTNU om økning av potten. Brevet inkluderer relevante momenter fra notatet og fra diskusjonen i møtet. Det ble vist til at årets utlysning nå er ute og at det er behov for en komité også for denne utlysningen. Det er foreslått at komiteen skal bestå av Henrik Sandbu (RHF), Grete Bratberg (HNT) og Nina Ford (HiST). Sekretariatet sender forespørsel. Vedtak: Komiteen for årets utlysning ble vedtatt og sekretariatet tar kontakt med evaluatorene. Samarbeidsorganet var samstemt i ønsket om å ha en egen pott for utlysning og ønsket ikke en øremerking i hovedutlysningen fra HMN. Samarbeidsorganet er positiv til at utdanningsforskning skal inngå i kommende utlysninger, i tillegg til kliniske prosjekter. Samhandlingsprosjekter bør også inngå og det bør oppfordres til samarbeid med kommuner. Det bør fortsatt stilles krav til publisering. Mastergrader kan finansieres dersom tema er relevant for utlysningen. Side 9 av 11

10 Sak Samarbeidsmidler Muntlig orientering om bruk av samarbeidsmidler fra høgskolene. Høgskolen i Sør-Trøndelag har etablert en struktur og rapporterer midlene til KD. Rapport for 2012 vil være klar i mai. Ved ASP har man fått til å benytte midlene til kombinert stilling i sykepleie. Det er imidlertid et paradoks at det ikke er krav fra KD om rapportering. Høgskolen i Nord-Trøndelag er heller ikke ferdig med rapport for Midler er benyttet bl.a. til stipendiatstilling. Man hadde også ubrukte midler fra foregående år. Høgskolen i Volda har ikke samarbeidsmidler (har kun sosialfagutdanning og ikke helseutdanning). Har hatt et samarbeid med Helse Sunnmøre om bruk av midler i foretaket men det er så langt ikke avklart hvordan dette skal foregå i Helse Møre og Romsdal. Det stilles ikke krav om nivå på Samarbeidsmidlene, men kriteriene skal bestemmes i Samarbeidsorganene. I Midt-Norge har vi bestemt at kriteriene besluttes på lokalt nivå, og NIFU-rapporten problematiserer dette. I Helse Nord er det sterkere regional styring. Det ble ikke tid til å diskutere hvilket nivå prosjektene bør ligge på og hvordan samarbeidsmidlene benyttes i andre helseregioner. Saken ble diskutert, og tas videre i neste møte. Sak er er Midt-Norsk nettverk Aina H. Lio orienterte. MNN har ikke hatt møter siden i november, neste møte finner sted 8. februar. På dette møtet skal bl.a. Y-veien diskuteres. Står nå foran en ny periode og det vil bli ny leder etter avtroppende rektor ved Høgskolen i Molde. Man har fått en administrativ ressurs finansiert av SAK-midler. MNN skal også arrangere en forskningskonferanse for UH-sektor. Den skal arrangeres av HiST i samarbeid med NTNU og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Bør komme tilbake med mer info etter møtet i Midt-Norsk nettverk. Retningslinjer for spesialisthelsetjenestens samfunnsansvar Har mange enkelttiltak men har manglet helhetlig bilde. Overordnede retningslinjer fremmes for styret i RHF i løpet av 2013 og det vil bli utarbeidet en overordnet beskrivelse av HMS, klima miljø, m.v. Midler til jobbglidningsprosjekter i Helse Midt-Norge Tildeling av midler avventes inntil man har fått oppsummert helseministerens prioriterte områder. Jobbglidning var et av områdene som ble nevnt av statsråden. Kort diskusjon om grunnlag for jobbglidning på noen områder. Saken tas opp igjen når HMN har utfyllende informasjon. Side 10 av 11

11 Sak Eventuelt 1. HMN RHF og rullering av Strategi 2020 Silje Paulsen innledet med å orientere om strategi 2020 og om prosessen for dette. Dette blir ikke en omfattende rullering. Presentasjonen vedlegges referatet, og strategien finnes også lett tilgjengelig på Samarbeidsorganet tok utgangspunkt i punktene «kunnskapsbasert pasientbehandling» og «rett kompetanse på rett sted til rett tid», og ønsket en tydeliggjøring av de lovpålagte oppgavene helsefaglig utdanning og forskning. Det kom noen innspill, rettet mot at både utdanning og forskning bør tydeliggjøres da det ligger til grunn for hele virksomheten. Det ble også diskutert hvilke konsekvenser denne rulleringen får for samspillet mellom HF og UH-sektor, og mulige konsekvenser for kompetansebehov. Samarbeidsorganet anbefaler at strategien innrettes etter de fire lovpålagte oppgavene i spesialisthelsetjenesten. Utdanning og forskning bør inkluderes i de strategiske grepene fordi dette henger sammen med aktiviteten i spesialisthelsetjenesten som en helhet. 2. Y-veien Y-veien (yrkesveien) handler om å endre inngangsbilletten til et studium og samtidig tilrettelegge et løp slik at fagbrev kan likestilles med studiekompetanse. Det er laget ulike modeller innenfor ingeniørfagene og Y-veien praktiseres i dag innenfor disse utdanningene. Ingeniørfagene har imidlertid ikke praksis i sin utdanning, slik at dette ikke er helt sammenlignbart med helseutdanninger med praksis. Høgskoler som i dag har stor søkning på sine studier kan ha mindre interesse for slike alternative veier inn i utdanningene fordi de er usikre på om man får tilstrekkelig høy kvalitet på kandidatene. Det er viktig at kvaliteten på de uteksaminerte kandidatene blir den samme selv om inngangsbilletten er annerledes. - Høgskolen i Molde viste til at Y-veien også skal diskuteres i Midt-Norsk Nettverk. Årsaken til at Y-veien praktiseres innenfor ingeniørutdanningene er fordi mange ønsker at kandidatene skal ha praksis i forkant av utdanningen. - Høgskolen i Ålesund har blitt forespurt om pilotprosjekt på Y-vei, men deltar ikke i dette prosjektet. - Høgskolen i Nord-Trøndelag har ikke arbeidet mye med yrkesveien inn til utdanningene enda, men ser at det kan være behov for å endre inngangsbilletten til et studium. Samarbeidsorganet ser det som viktig at kvalitetskravet til studentene opprettholdes. Saken vil bli satt opp på nytt etter at den er diskutert i Midt-Norsk Nettverk. Side 11 av 11

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2012 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsningsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda

Møteinnkalling. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014. Høgskolen i Volda Møteinnkalling Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 14.10.2014 Til: Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth Dekan helse- og sosialfag, Solrun

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 08.05.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Rådgiver Anita Skarshaug Kvendseth (fra 11-12)

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014. Møtetid: 20.02.2014 Møtested: Molde, Stjørdal og Volda pr telefon

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014. Møtetid: 20.02.2014 Møtested: Molde, Stjørdal og Volda pr telefon Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 20.02.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan Solrun Valen, for Anne Tveit Dekan Elin Margrethe Aasen Instituttleder Hallgerd

Detaljer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2014 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsingsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 19.09.2013 Tilstede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (leder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup Elde Opplæringsrådgiver

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014. Sekretariatet v/elin Yli Dvergsdal og Maria Henningsen Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene 09.12.2014 Til stede: Helsefaglig sjef Grete O. Samstad (fungerende møteleder) Rådgiver Astrid Stamnes Helsefaglig rådgiver Hanne Svejstrup

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011 Vår ref. 2010/342-76 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 18.05.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 15.mars i Tromsø, fra kl 10.00-15.00

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Normann Andersen, Instituttleder Inst.for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB Merethe Rusdal, Universitetslektor, Institutt

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 15.10.2015 NFE-HS Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 2013-2015 Resultater og anbefalinger Dag Jenssen Oversikt Et ledd I KDs oppfølging av St.meld.nr 13, 2011-2012 Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU,

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 03.12.2012 Tilstede Ass. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu (leder) Rådgiver Øyvind Hope, RHF Leder RFU,

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og NTNU, 22.11.2013 Tilstede Dekanus, Stig A. Slørdahl (leder) Prodekan utdanning, Hilde Grimstad Prodekan forskning, Björn Gustafsson Prorektor, Kari

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) Sluttfasen

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom bestillersiden (kommunene og helseforetakene) og tilbydersiden (NTNU, høgskolene og fylkeskommunene) Leena Stenkløv Regional

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Strategisk arbeid innen utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge

Strategisk arbeid innen utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Strategisk arbeid innen utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Regional utdanningskonferanse i Ålesund 17. september Sveinung Aune, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen 12-06-14 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang NIFU-rapport 16/2014, Asbjørn Kårstein og Joakim Caspersen Oppdraget For det første å kartlegge hva som er skrevet

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012 1 1. m a i 2 0 1 2 Helsekonferansen 8. mai 2012 Agenda Utdanning av helsepersonell Omfang, to læringsarenaer - samspill Samspillmeldinga Unik, perspektivene Den gode retningen Utfordringene Praksisstudiene-/arenaene

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 06.06.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014

Referat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014 Referat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 15. september 2014 Til stede: Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Henrik A. Sandbu (leder) Seniorrådgiver, Øyvind Hope Forskningsdirektør

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Trondheim helseklynge

Trondheim helseklynge HUNT Trondheim helseklynge Øya Helsehus HiST/DMF Mer HiST NTNU/DMF St. Olavs Hospital Integrert universitetssykehus 186 000 m 2 25 % NTNU-areal Sintef Regional Helsebygg sykdomsbiobank Endringsarbeidet

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet. UHRs. 26. mars Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

Det helsevitenskapelige fakultet. UHRs. 26. mars Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Det helsevitenskapelige fakultet UHRs meldingskonferanse 26. mars 2012 Arnfinn Sundsfjord, dekan arnfinn.sundsfjord@uit.no Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Gratulerer KD GOD retning, men laang tidshorisont

Detaljer

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg Møtedato: Onsdag 14.09.2011 Møteramme kl 1100-1400 Møteleder: Folke Sundelin Møtested: Oslo, Hotel Bastion Deltakere: Edvard Hauff, Solveig Tørstad, Marit

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 23.04.2012

Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, 23.04.2012 Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 23.04.2012 Tilstede: Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu (leder) Forskningssjef Siv Mørkved (vara for Helge Haarstad),

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Handlingsprogrammet er utarbeidet med basis i de overordnede planene om samarbeid mellom HiST og Trondheim kommune. Handlingsprogrammet

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Versjon: 1.0 Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Anbefalt av HR-direktør Sveinung Aune Godkjent av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF 08.04.2014 Innhold 1.0 Forankring

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte 30.9.2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR Endringsbehovet strukturendringer med tanke på både institusjons, avdelings-

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Prinsipper for struktur og styring i helse- og sosialfagutdanningene i høyere utdanning

Prinsipper for struktur og styring i helse- og sosialfagutdanningene i høyere utdanning Prinsipper for struktur og styring i helse- og sosialfagutdanningene i høyere utdanning 3 hovedarenaer for velferdstjenester Helse- og omsorgssektor Arbeidslivsorientert sosialsektor og barne- og familievern;

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap Master i klinisk helsevitenskap Bakgrunn - Økt behov for kompetansebygging ut over den helsefaglige grunnutdanningen - St. Olavs strategi 20 % av ansatte med høgskolebakgrunn skal ha en mastergrad innen

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 24. oktober 2013 11:00-14:00 Sted: Møterom Kvenna i Fylkets hus, Steinkjer Tilstede medlemmer Ytre Namdal Regionråd Midtre Namdal region

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF

Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Regionalt forskningsutvalg for Helse Sør-Øst RHF Referat møte nr. 8 i 2009 Tidspunkt: Onsdag 18. november 2009, kl. 10 14.15 Sted: Rica Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo Tilstede: Annetine Staff (leder),

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Per Morten Sandset, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn Gustafsson, Maiken Engelstad, Nina Langeland, Henrik

Detaljer

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg (RUU)

REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg (RUU) REFERAT fra møte i Regionalt utdanningsutvalg (RUU) Møtedato: Fredag 02.03.12 kl 1100-1400 Møteleder: Folke Sundelin Møtested: Grev Wedel, Henrik/Hedvik, Oslo Deltakere: Solveig Tørstad, Marit Karlsnes,

Detaljer

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009.

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009. Saksbehandler: Sissel Holla, 75 51 29 33 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.6. Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Høgskolesamarbeidets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Særavtale praksisstudier

Særavtale praksisstudier Jfl/./ " æ','....z / v. I HØGSKOLEN IAL suuo HELSEMØREoc RoMsDAL Morwm *~*-**~**v "d~"= 9" INTERNT 13APR.2015 Moldeunivershycoflege A HfDGSKULENI VOLDA Særavtale praksisstudier om Tiileggsavtale mellom

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Jane Glende Seksjonsleder Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus Praksisprosjektet Kvalitet i praksisstudiene i helse og sosialfaglig høyere

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene?

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Med utgangspunkt i forslag til tiltak og anbefalinger i det nasjonale Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer