HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

2

3 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 3 (14) SAMMENDRAG Rambøll er engasjert for å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse (MTGU) ifm. planlagt nybygg for Høgskolen (HiST) på Statsbyggs eiendom på Kalvskinnet, Trondheim kommune. På bakgrunn av en innledende MTGU utført av Rambøll (Scandiaconsult) i 2003 ble det avdekket forurensning på eiendommen som kan tilbakeføres til tidligere gassverksdrift på tomta. Supplerende MTGU sommeren 2010 ble utført med formål å avdekke og, om mulig, avgrense forurensningsomfanget. MTGU skal gi grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan med risikovurdering som beskriver nødvendige tiltak ifm. graving i og håndtering/disponering av massene. Ved prøvetaking ble rigg med skovl og sylinderprøvetaker benyttet, sistnevnte for de dypereliggende prøvene. Tekniske installasjoner og bygningsrester i grunnen begrenset prøvetakning både når det gjaldt plassering og omfang av prøver i dybden, slik at planlagt prøvetakingsprogram ikke lot seg gjennomføre. Det er forsøkt å plassere nye borepunkt nær opp mot de planlagte. Kjemiske analyser er utført på et utvalg av innsamlede prøver. MTGU avdekker forurensning over Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) sine normverdier for tungmetaller, cyanid, THC, BTEX, PAH og BaP. For flere parametere overskrides tilstandsklasse for farlig avfall. Det er utført risikovurderinger med hensyn på spredning, og tatt utgangspunkt i Klif sitt beregningsverktøy med hensyn på helserisiko. Helserisikovurderingen er utført for masser beliggende utenfor spunt, da masser beliggende innenfor spunt skal graves ut. Disse utgravingene vil omfatte de påviste forurensningene på nordøstre deler av tomta. Områdene med sterkest kontaminasjonsgrad, nordvest på tomta, er lokalisert utenfor planlagt areal for spunt. Risikovurderingen viser at påviste forurensninger utgjør en viss risiko både når det gjelder opphold utendørs og innendørs. Det anbefales å fjerne disse massene uavhengig av tiltak på eiendommen for å forhindre potensiell spredning. Det forutsettes i tiltaksplanen at personell med kompetanse på forurenset grunn er tilstede under all graving på tomta. Det må utarbeides retningslinjer for gjennomføring av gravearbeid, sikkerhet, sortering, transport og eventuell mellomlagring i tett samarbeid mellom miljøteknisk konsulent, entreprenør og byggeleder. Det fremheves at opplæring av personell må vektlegges og prioriteres både i planleggings- og gjennomføringsfase. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

4 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 4 (14) INNHOLD 1. ORIENTERING Planlagt prosjekt Tidligere undersøkelser Myndighetskrav Oppdrag Rapportens innhold Områdebeskrivelse UTFØRTE UNDERSØKELSER Feltundersøkelser Kjemiske undersøkelser RESULTATER Grunnforhold Synlig forurensning Kjemiske analyser sammenstilt med normverdier VURDERINGER Prøveomfang Tilstandsklassifisering Forurensningsgradienter og kilder Redegjørelse for stedsspesifikke akseptkriterier Risikovurdering Risikovurdering av spredning Risikovurdering av antatt gjenliggende forurensning utenfor spunt Mål for graving og spredningsrisiko TILTAKSPLAN Anleggsfase - oppgraving Framdriftsplan Volum forurenset masse HMS under gravearbeid Kontroll og overvåking Dokumentasjon av tiltaksgjennomføring GODKJENNING AV TILTAKSPLAN REFERANSER Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

5 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 5 (14) TEGNINGER Tegn. nr. Rev. Navn Målestokk G Oversiktskart 1: G Situasjonsplan 1:400 G Stolpediagram med forurensningsgrad 1: Situasjonsplan med tidligere gassverksbygninger 1:1000 VEDLEGG 1 Faktaopplysninger om cyanid, PAH og THC 2 Analyserapporter 3 Analyserapporter Profilbeskrivelser 5 Bilder fra prøvetaking 6 Analyseresultater sammenstilt med norsk norm 7 Tilstandsklasser for fri cyanid og total cyanid 8 Analyseresultater sammenstilt med tilstandsklasser 9 Analyseresultater sammenstilt med tilstandsklasser tidligere undersøkelser 10 Tegning av spunt 11 Risikovurdering av helserisiko for antatt gjenliggende masser utenfor spunt Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

6 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 6 (14) 1. ORIENTERING 1.1 Planlagt prosjekt Statsbygg planlegger nybygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) på Kalvskinnet, se tegn. nr. G-101. Det planlegges bygd i fire etasjer pluss to kjelleretasjer. Utgraving for kjeller vil foregå innenfor avstivede spuntvegger. 1.2 Tidligere undersøkelser Rambøll (Scandiaconsult) utførte i 2003 en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse /1/. Tidligere har Trondheim kommune gjennomført miljøkartlegging med et punkt inne på den aktuelle tomta /2/, og Noteby har utført analyser på gravemasser i forbindelse med utgraving for nybygg og VA-anlegg i Mistanke om forurensning var knyttet til tidligere gassverksdrift på tomta. Undersøkelsen viste at grunnen var forurenset av tungmetaller, PAH, BTEX og cyanid både i de øvre og i dypereliggende lag, spesielt på nordvestre del av tomta. For fakta om forurensningene se vedlegg Myndighetskrav Krav til videre oppfølging er hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 2 /3/ 2-4 Krav om undersøkelser, 2-5 Krav om tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn og 2-6 Krav til tiltaksplan. Tiltaksplanen skal godkjennes av Trondheim kommune. 1.4 Oppdrag Rambøll har gjennomført supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser for å kartlegge forurensningsomfanget nærmere. Undersøkelsene skal gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan med risikovurdering og anslå volum av forurensede masser. 1.5 Rapportens innhold Rapporten presenterer resultatene fra de miljøtekniske grunnundersøkelsene. Kjemiske analyseresultater er sammenstilt med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sine normverdier for forurenset grunn /4/. Det er utført en vurdering av helserisiko forbundet med de forurensede massene samt en vurdering av spredningsrisiko til grunnvann. 1.6 Områdebeskrivelse Tiltaksområdet ligger i Trondheim sentrum, og omkringliggende områder er bebygd. Terrenget på tomta er flatt. Tomta har hovedsakelig asfaltdekke. Grunnvannsstand antas å være relativt stabil. Nærmeste resipient er Nidelva som ligger ca m sørvest for tomta. 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 2.1 Feltundersøkelser Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser er utført sommeren Det er tatt prøver ved skovlboring ned til 6-7 meter, og ved større dybde er det benyttet sylinderprøvetaker (ramprøvetaker). Prøvene er hovedsakelig tatt ut som blandprøver fra en meters intervall. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

7 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 7 (14) Totalt er det boret i 19 punkter, hovedsakelig i tilknytning til kjente punktkilder. Undersøkelsene er utført i henhold til Klif sine retningslinjer for risikovurdering av forurenset grunn /6/. Plassering av punktene er i stor grad bestemt av installasjoner i grunnen. Punktene M02, M06, M13 er avsluttet etter få meter pga installasjoner i grunnen (betong eller lignende). Plassering av prøvepunkt er vist på tegn. nr. G102. Prøvepunkt for tidligere undersøkelser, jamfør punkt 1.2, er tegnet inn. 2.2 Kjemiske undersøkelser Det er tatt opp totalt 87 prøver. 60 prøver (3 av disse er blandprøver av 2 uttatte prøver) er analysert for følgende parametere: Arsen og standard sju tungmetaller (Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn og Hg) Bensen, toluen, ethylbensen og xylen (BTEX) Totale hydrokarboner (THC) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16) Polyklorerte bifenyler (PCB-7) Cyanid (total og fri) Kjemiske analyser er utført av Eurofins Norsk Miljøanalayse AS. Firmaet er akkreditert for alle utførte analyser. For fullstendig analyserapport rapport se vedlegg 2. For analyserapport for prøver fra forundersøkelse se vedlegg RESULTATER 3.1 Grunnforhold Eiendommen ligger på kote Grunnen består hovedsakelig av sand og grus med enkelte steiner i de øvre 1 3 meter. Underliggende masser består av sand, stedvis lagdelt med finere lag. De øvre lag kan stedvis være tilført (fyllmasser) eller omrørt pga. tidligere aktiviteter i området. Teglbiter, cyanid, kull, koks og flytende kreosot/tjære er påvist i de øvre lag. Grunnvannstanden er tidligere målt på omkring kt +3,2 +3,4, dvs. ca. 10 meter under terrengoverflata og 0,6 0,8 meter under prosjektert gravenivå (kt +4). 3.2 Synlig forurensning Cyanid er påvist i et begrenset område i nordvest og nordøst både som homogen blågrønn masse (nordøst) og mer spredte flekker. Massene med blågrønn farge er bærer av sterk lukt, og det antas at det er cyanid som lukter kraftig. Det er påvist flytende tjære ved borepunkt 7. Massene med høyt innhold av tjære/kreosot har mørk/svart farge og kraftig lukt. Nærmere beskrivelser av massene er gitt i profilbeskrivelser i vedlegg 4. Bilder av massene er gitt i figur 1-7 i vedlegg Kjemiske analyser sammenstilt med normverdier Analysene viser at massene er forurenset av arsen, tungmetaller (krom, bly, sink og kvikksølv), PAH, B(a)P, bensen og THC over Klif sine normverdier /4/. For total cyanid foreligger det ingen normverdi, og det er derfor benyttet normverdier fra en dansk veiledning /5/. Overskridelser av normverdiene er mest markant for PAH, BaP og bensen. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

8 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 8 (14) Nordvest og nordøst på tomta er det påvist konsentrasjoner over 4x normverdi for kobber, bly, cyanid, PAH, B(a)P og bensen både like under terrengoverflaten og i dypereliggende masser i flere borepunkt. Forurensningen på søndre del av tomta (M01, M03, M04, M12) er hovedsakelig knyttet til den øverste meteren og kontaminantene PAH og B(a)P. Det er stedvis påvist lag med konsentrasjoner under normverdiene mellom sterkt forurensede lag, og det er også stor variasjon i forurensningsgrad over korte avstander horisontalt (f.eks. punkt M09, M10, M11, M16, M17). Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier i vedlegg VURDERINGER 4.1 Prøveomfang Potensielle forurensningskilder i forbindelse med gassverksdriften er klarlagt tidligere og vist på tegn. nr De utførte supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser gir ikke tilstrekkelig grunnlag for en detaljert kartlegging og avgrensning av forurensningens utbredelse. Kartleggingen tilfredsstiller ikke Klif sine krav til prøveomfang ihht. veileder om risikovurdering av forurenset grunn /6/. Dette skyldes i stor grad begrenset mulighet for boring pga. installasjoner, kabler og ledninger i grunnen. Det forutsettes derfor ytterligere undersøkelser når prosjektet er vedtatt, ved oppstart og under utgraving av tomta. 4.2 Tilstandsklassifisering Som nevnt er Klif sine tilstandsklasser /6/ benyttet. For cyanid total foreligger det ingen norsk tilstandsklassifisering, det er derfor benyttet normverdier fra en dansk veiledning /5/. For cyanid fri er det utarbeidet norsk grenseverdi for klassifisering som farlig avfall. Analysene viser hovedsakelig konsentrasjoner av tungmetaller inkl. arsen tilsvarende tilstandsklasse 1 (ubetydelig/lite forurenset), men i enkelte prøver fra lav dybde er det også påvist verdier opp mot tilstandsklasse 2 (moderat) til 3 (markert). Bly ligger i tilstandsklasse 5 (meget sterkt forurenset) for en prøve i punkt M11 på nordøstre del av tomta. PAH og B(a)P klassifiseres hovedsakelig i tilstandsklasse 4 (sterkt forurenset) eller lavere. Nord og nordøst på tomta klassifiseres PAH og B(a)P i flere prøvepunkter i tilstandsklasse 4 og 5 i de øvre meterne, og avtar til tilstandsklasse 1 og 2 (hhv. ubetydelig og moderat forurensningsgrad) under 3 meters dybde. I enkelte prøver i nærheten av en tidligere gasstank på nordvestre del av tomta, klassifiseres konsentrasjonene av PAH og Benzo(a)pyren over grenseverdi for farlig avfall. I de samme prøvene klassifiseres forurensningsgraden for BTEX og THC innenfor samme tilstandsklasser som, eller en klasse lavere enn for, PAH og B(a)P. Høyeste forurensningsgrad for de tyngre komponentene av THC, C16-35, er mg/kg i M07 (2-3 m dybde) nordvest på tomta. Cyanid (fri og total) klassifiseres i tilstandklasse 3 (markert forurenset) for hovedandelen av de analyserte prøvene. For to av prøvene er det påvist cyanid (fri og total) i konsentrasjoner tilsvarende farlig avfall. For nærmere oversikt over klassifisering, se vedlegg 7 og 8 og tegn. nr. G103. For klassifisering av prøver fra tidligere undersøkelser se vedlegg 9. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

9 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 9 (14) 4.3 Forurensningsgradienter og kilder Påvist forurensning vurderes som i forundersøkelsen /1/ knyttet til tidligere gassverksdrift på eiendommen. Resultatene av kjemiske analyser avdekker de sterkeste forurensningskonsentrasjonene nord på området. De påviste forurensningene i de øvre lag ellers på eiendommen er trolig et resultat av deponering, mellomlagring eller spill i forbindelse med håndtering av kull og koks (tungmetaller), tjære (PAH, BTEX) eller rensemasse (CN). Forurensede masser kan ha blitt flyttet rundt på tomta i forbindelse med senere graving og byggeaktivitet i området. Høye verdier av PAH og CN i øvre lag i borepunkter nordvest på eiendommen samt funn av flytende tjære antas å skyldes at punktene ligger nær to av de gamle gasstankene, som kan ha blitt benyttet som tjærelager, eventuelt også som deponi for rensemasse. Forurensning i dybden skyldes trolig lekkasje fra tjæretanker, i forbindelse med drift eller ved senere byggearbeider. Lekkasjene har sannsynligvis ført til at tjære har trengt ned gjennom permeable sand- og grusmasser og senere delvis stoppet i underliggende mer finkornige lag. For områdene som betegnes som hot spot, avdekket i borepunkt M07 og M08, viser feltobservasjoner og analyseresultater vertikal spredning ned mot grunnvannsnivå. Variasjoner i forurensningskonsentrasjonene vertikalt har trolig sammenheng med varierende kornstørrelse og kjemiske forhold i massene. 4.4 Redegjørelse for stedsspesifikke akseptkriterier Aktuell arealbruk på eiendommen vurderes å være `sentrumsområder, kontor og forretning` som definert av Klif /6/. Dette innebærer aksept for tilstandsklasse 3 eller lavere i toppjord (< 1 meter) og i dypereliggende jord. Tilstandsklasse 4 eller 5 aksepteres i dypereliggende jord dersom utført risikovurdering tyder på lav sprednings- og helserisiko. På bakgrunn av at hovedandelen av massene skal kjøres bort fra tomta anbefales det å fjerne masser i avdekkede hot spots som beskrevet i kapittel 4.5.1, selv om dette området ligger utenfor spunt, se vedlegg 10. Ved gjennomføring av dette tiltaket anses risiko for fortsatt spredning av forurensning til grunnvann betydelig redusert. 4.5 Risikovurdering Det er utført risikovurderinger av spredning og med hensyn på helserisiko. Helserisikovurderingen er utført for masser beliggende utenfor spunt Risikovurdering av spredning Trondheim kommune ved Miljøenheten har ifm. rammesøknad for området stilt krav om utførelse av stedsspesifikk risikovurdering. Ved tiltak på en lokalitet med forurenset grunn er det et miljømål å hindre spredning av miljøgifter. Dersom forurensningskonsentrasjonen er høy (tilstandsklasse 4 og 5) regnes også risikoen for spredning å være høy. På eiendommen er det barrierer, i form av grunnmurer fra eldre bygg og installasjoner fra historisk aktivitet, som trolig delvis avgrenser potensialet for spredning av forurensninger. Graving i massene ved etablering av nye bygg og kabelgater vil i perioder kunne ha påvirket spredning og spredningsveier. Det er sannsynlig at forurensningene fra en punktkilde hovedsakelig vil spres i vertikalretning, mens den vil spres horisontalt når den kommer ned i grunnvannet. Ved gjennomføring av utbygging på tomta vil utgraving av masser ned til ca. kote 4 fjerne hovedandelen av påvist forurensning på eiendommen. Eventuell forurensning i masser under kote 4 vil ligge igjen. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

10 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 10 (14) Dersom hot spots på eiendommen graves vekk som anbefalt, samt at masseutskifting iverksettes ved behov i forbindelse med fjerning av kabler, trær osv. utenfor spunt, vil potensialet for spredning til nærmeste resipient, Nidelva, reduseres betydelig. Hovedgatene for kabler er delvis trukket i nærheten av de avdekkede områdene med sterkest forurensningsgrad. Det forutsettes at personell med kompetanse på forurenset grunn er til stede under utgraving og rutinemessig prøvetar avdekkede masser. Tilstedeværelse av en miljøteknisk konsulent vurderes som hensiktsmessig mhp. å opparbeide en bredere erfaring på massetyper og forurensningsgrad før oppstart av utgraving for nybygg. I en situasjon der sterkt forurensede masser blir liggende igjen på eiendommen, vurderes massene som en potensiell kilde til forurensning av grunnvann. I tidligere utført miljøteknisk grunnundersøkelse på tomta er poretrykksmåling gjennomført. Resultatene tyder på en relativ horisontal og stabil grunnvannsstand, ca. 10,2-10,6 meter under terreng /1/. Strømningshastighet for, og prøvetaking av, grunnvann vurderes ved behov mest hensiktsmessig å gjennomføre under og/eller etter utgraving av eiendommen Risikovurdering av antatt gjenliggende forurensning utenfor spunt Risikovurderingen er basert på totalt 30 prøver, hvorav to med cyanid og 30 med PAH-16, bensen, C8-10 og C I risikovurderingen er det tatt hensyn til eksponeringsveier og oppholdstider /7/. Området omkring det planlagte bygget er asfaltert, og det forventes at dekket beholdes. Det er derfor ikke fare for direkte eksponering for forurensningene. Oppholdstid både utendørs og innendørs er tatt med i beregningen. Risikovurderingen viser at påviste forurensninger utgjør en viss risiko både når det gjelder opphold utendørs og innendørs. Det anbefales derfor sterkt at massene nordvest på eiendommen (hot spots) graves opp og leveres på godkjent mottak som anbefalt i kapittel Masser som graves opp kan ved behov erstattes med rene masser fra andre steder på tomta. For detaljer ved risikovurderingen se vedlegg Mål for graving og spredningsrisiko Forurensningsspredning i anleggsfase som følge av terrenginngrep skal ikke overskride dagens spredningssituasjon. Dette innebærer utfordringer ifht. håndering av forurensede gravemasser. Mål søkes oppnådd gjennom valg av forsvarlige interne og eksterne løsninger for disponering. Relevante spredningsmekanismer er utvasking, støv, gassutvikling og forurensningsspredning relatert til feil håndtering av massene. Sistnevnte representerer trolig størst spredningspotensial. Ved ferdigstilte tiltaksarbeider vil sterkt forurensede masser være fjernet og øvrige områder hovedsakelig være dekket av asfalt. Støvspredning vil på denne bakgrunn kun forekomme i anleggsfase, og må holdes på et minimum. Det vil måtte stilles krav når det gjelder håndtering av masser for å unngå forurenset sigevann. Feilaktig disponering av masser kan representere et vesentlig spredningspotensial for forurensning. Et slikt scenario forutsettes motvirket ved innarbeiding av gode rutiner for klassifisering av masser som graves opp, samt for transport ut av eller lagring på anleggsområdet. Dette krever at utførende entreprenør(er) har forståelse for og kunnskap om problemstillingene. Det forutsettes at miljøteknisk konsulent med kompetanse innen forurenset grunn er til stede under gravearbeidet. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

11 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 11 (14) 5. TILTAKSPLAN 5.1 Anleggsfase - oppgraving Sør på eiendommen viser resultatene fra den supplerende MTGU at forurensningsgraden i massene tilsvarer tilstandsklasse 1-2. Dette gjelder også for deler av området nordøst på eiendommen. Ved gravearbeider der grunnforurensning er påvist skal det vektlegges å unngå å blande masser med antatt eller påvist ulik grad av forurensning. Graving utføres sjikt- og seksjonsvis, på grunnlag av konkret graveplan som utarbeides før anleggsstart. Resultater fra supplerende MTGU samt analyser på prøver uttatt før anleggsstart ifm. gravearbeider, danner grunnlag for denne planen. Det påpekes at massenes forurensningsinnhold varierer til en viss grad innenfor visuelt ensartede masser. Dette innebærer som beskrevet tidligere krav om at personell med miljøteknisk kompetanse på grunnundersøkelser er til stede kontinuerlig under graving. Samtidig må det foretas supplerende prøvetakinger for kjemisk analyser i anleggsperioden for å klassifisere utgravde masser. Klassifisering av massene må delvis foregå underveis, delvis i etterkant av oppgraving. Masser med ukjent forurensningsgrad må mellomlagres før analyseresultater foreligger og sluttdisponering kan avgjøres. Avdekte områder tildekkes med tett dekke eksempelvis plast. Avdekking av eiendommen utføres etappevis for å motvirke nedtregning av vann ved nedbør og som en sikring mot gasslekkasje. For å redusere faren for utlekking av forurensning under arbeidet bør det være utstyr tilgjengelig for pumping av vann ut av graveområdet ved sterk nedbør. 5.2 Håndtering av oppgravde masser Et mellomlager må etableres i påvente av analyseresultater og videre håndtering av massene. Mellomlageret bør være et betydelig område i areal med tanke på det volum forurenset masse som forventes. Et tilstrekkelig stort areal vil samtidig forenkle rutiner og kvalitetssikring ifm. sortering og prøvetaking av massene. Mellomlagret vil fungere som et område for: 1. prøvetaking, klassifisering og sortering av masser med uavklart forurensningsgrad 2. lagringsplass for masser med kjent forurensningsgrad før utskiping. På og nær eiendommen er det ingen områder som er godt egnet for mellomlagring av masser. Dette innebærer at masser må bortkjøres til egnede arealer i påvente av videre håndtering. Det må vurderes om det bør etableres flere mellomlager. Det vil stilles strenge krav til et mellomlager og entreprenørens rutiner for å sikre at utlekking fra massene ikke forekommer, eksempelvis tildekking av, og fast dekke under, massene. Ved utgraving benyttes gravemaskin. Sjakter for graving avsperres under utgraving. Det må forsikres at biler ikke forurenses under opplasting ved å kreve kjøring på rene lemmer eller rensning av hjul og understell ved behov. Eventuelt vaskevann behandles i oljeavskiller. Ved transport av masser som er antatt forurenset må det påses at søl og spill eller annen uheldig påvirkning av omgivelsene som for eksempel støvutvikling forekommer. Om nødvendig tildekkes massene med presenning under transport. Prøver for kjemisk analyse må tas for å klassifisere masser med ukjent forurensningsgrad. Benyttelse av in situ utstyr `kits` er et godt alternativ/tillegg til kjemiske analyser for en grovere kartlegging av forurensningssituasjonen. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

12 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 12 (14) I sorteringsarbeidet må det legges fokus på å sortere ut masser med forurensningskonsentrasjoner tilsvarende farlig avfall. Sterkt forurensede masser inkludert fri fase PAH/tjære kan lastes direkte over på containere med klemring for forsegling. Rene masser kan disponeres fritt, eller gjenbrukes på eiendommen ved behov. Alle lastebillass med antatt rene masser bør rutinemessig tas prøver av. Det forutsettes at entreprenør i tett samarbeid med miljøteknisk konsulent utarbeider grundige prosedyrer for kritiske arbeidsoppgaver (utgraving, sortering, opplasting, rengjøring og transport) som godkjennes av forurensningsmyndighet før oppstart av arbeidene. 5.3 Framdriftsplan Framdriftsplan avventes til godkjent tiltaksplan og igangsettingsplaner foreligger. Generelt er arbeider med graving, sortering, prøvetaking og analyser meget tidkrevende. 5.4 Volum forurenset masse Erfaringer fra feltarbeid samt resultater fra kjemiske analyser gir grunnlag for vurdering av den total forurensningssituasjon samt volum forurenset masse. Det påpekes at utførte beregninger har store begrensninger og kan delvis anses som tentative på grunn av mangelfulle data for avgrensning av forurensningene og tilhørende interpolering av utbredelsen baserte på disse dataene. I enkelte borepunkt er det avdekket masser bestående av høye andeler stein (anslagsvis %). De grovere fraksjonene opptrer hovedsakelig i 0-3 meters dybde. Stein og grovere fraksjoner i forurensede masser bør utsorteres før deponering. Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for å anslå det totale volum for grovere fraksjoner i massene. 5.5 HMS under gravearbeid Byggeledelse har ansvar for informasjon til alle impliserte parter. Det må utarbeides retningslinjer for gjennomføring av arbeidet. Dette omfatter kriterier for: 1. sorteringskriterier 2. tiltak for minimering av avdamping og avrenning 3. bruk av personlig verneutstyr 4. etablering av sikkerhetssoner for ingen adgang og begrenset adgang, samt kontroll av disse. 5. beredskapsplan Beredskapsplanen skal omfatte tilgjengelig utstyr på anlegget for å takle mulige, akutte forurensningssituasjoner og en handlingsplan for uventede situasjoner og forurensningsfunn. Beredskapssystem med varslingssystem skal kjennes av alt personell ved tiltaket. Det skal framgå hvem som skal kontaktes ved ulike typer uhell og akutte forurensningssituasjoner. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal informeres om stoffenes egenskaper og mulige helsefarer. Innhold av bl.a. cyanid og PAH i massene er svært høyt, noe som innebærer at kontakt med små mengder masse kan medføre høy eksponeringsfare. For å unngå hudkontakt skal tilpasset verneutstyr benyttes og normale hygienetiltak gjennomføres. I tillegg må beredskapsutstyr for brannslukking og førstehjelp finnes tilgjengelig til en hver tid. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

13 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 13 (14) Erfaringsmessig frigjøres gasser med karakteristisk lukt ved graving i massene. Det må benyttes gassmaske med kombinasjonsfilter for organiske gasser (brun) og uorganiske gasser (grå) for alle som arbeider i nærheten av og med de forurensede massene. Ved håndtering av containere bør tilsvarende gassmasker benyttes. Vernedresser bør benyttes, og tilgriset arbeidstøy skiftes ved ny arbeidsdag. Det forutsettes at en opplæringsplan og sikkerhetsinstruks utarbeides. Opplæring forutsettes gjennomført for alle tilstedeværende og utførende under gravearbeidene. 5.6 Kontroll og overvåking Personell med miljøteknisk kompetanse forutsettes tilstedeværende under alt gravearbeid på eiendommen Et detaljert kontroll- og overvåkingsprogram utarbeides etter detaljprosjektering av tiltaket. 5.7 Dokumentasjon av tiltaksgjennomføring Ved ferdigstillelse av tiltaksarbeidet utarbeides sluttrapport med dokumentasjon av gjennomføring dvs. utførte arbeider, disponering av masser og eventuelle avvik ifht. kravspesifikasjon og kontrolldokumenter. Den skal også inneholde resultatet av utført kontroll og overvåking. 6. GODKJENNING AV TILTAKSPLAN Rambøll står gjerne til tjeneste for å lette saksbehandlingen dersom det under en foreløpig saksgjennomgang synes å være behov for ytterligere opplysninger. Godkjenning av tiltaksplan stilles til: Stavsengs Ingeniørfirma AS Retirovegen Ålesund Sentralbord: Fax: E-post: Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

14 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN 14 (14) 7. REFERANSER /1/ Scandiaconsult, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Nybygg Kalvskinnet. Miljøteknisk undersøkelse. Forundersøkelse og registrering i forbindelse med skisseprosjekt. Rapport nr.2. /2/ NGU, Forurenset grunn og sedimneter i Trondheim ommune. NGU Rapport /3/ Miljødepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. /4/ Miljødepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Vedlegg 1. Normverdier. /5/ Amtene på Sjælland og Lolland/Falster samt Frederiksberg og Københavns kommuner, Vejledning i håndtering av forurenet jord på Sjælland. Nyt nilag A1 og A2, nu bilag A3 rettelsesblad, /6/ Klima og forurensningsdirektoratet (Klif), Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009. /7/ Aquateam AS og Norges geotekniske institutt (NGI), Veiledning om risikovurdering for forurenset grunn. Veiledning 99:01a. TA 1629/99. Arkiv ref.: M:\2009 Oppdr\Geo\ HIST Kalvskinnet\Miljø\E001 Supplerende undersøkelser\m-rap-001.docx

15

16

17

18

19 VEDLEGG VEDLEGG 1 FAKTAOPPLYSNINGER OM CYANID, PAH OG THC

20 Cyanider: THC: PAH: Cyanider (CN) finnes som enkle eller komplekse salter, syre eller gass. Cyanider danner enkle salter med grunnstoffene i gruppe I og II i det periodiske system, det vil si natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca) osv. De enkle saltene er vannløselige. Cyanid danner komplekser med overgangsmetallene som jern (Fe) og kobber (Cu). De komplekse saltene har variert løselighet og enkelte er tilnærmet uløselig i vann.ved kontakt med vann under sure eller nøytrale forhold (ph < 7) kan cyanid i enkle saltforbindelser omdannes til gassformig cyanid (HCN). Ved basiske forhold (ph > 7) vil gassdannelsen reduseres med økt ph. Eksponering av cyanider i lave konsentrasjoner over tid kan medføre symptomer som svimmelhet, hodepine, lav appetitt og pustebesvær. Høyere konsentrasjoner er akutt giftig og gir mer alvorlige symptomer som i verste fall føre til koma og død. Cyanidforbindelser er ikke bevist kreftfremkallende. Totale hydrokarboner er et mål for den totale konsentrasjonen av hydrokarboner i grunnen. Med hydrokarboner menes oljeforbindelser, tjærestoffer og andre organiske forbindelser, og disse deles inn i rettkjedete, sykliske og aromatiske hydrokarboner.de rettkjedete og sykliske forbindelsene utgjør hovedbestanddelen i mineraloljersom drivstoff, fyringsoljer, smøreoljer og hydraulikkoljer. De lange rettkjedete og sykliske hydrokarbonene er lite vannløselige og har høyt kokepunkt det vil si lavflyktighet. Lettere aromatiske hydrokarboner som bensen, toluen, etylbensen og xylen (BTEX) inneholder alle en bensenring. Disse stoffene er flyktige og har høyere løselighet i vann enn for eksempel de rettkjedete lange hydrokarbonene. De lettere aromatiske hydrokarbonene benyttes som løsemidler som for eksempel i tynner eller som tilsatsstoffer i for eksempel bensin for å oppnå gode forbrenningsegenskaper. Den tredje hovedgruppen er de polysykliske aromatiske hydrokarbonene, se PAH. Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner, er en fellesbetegnelse på forbindelser med to eller flere bensenringer i strukturen og er karakteristisk for blant annet tjæreforbindelser. Dette er forbindelser som dannes ved forbrenning av organisk materiale eller som i dette tilfelle ved kraftig oppvarming av kull. Hovedbestanddelen i tjære er PAH-forbindelser, og den innbyrdes fordelingen av PAH-forbindelser i tjære avhenger av type kull (steinkull, antracenkull osv) og temperaturen som benyttes for å utvinne kullgassen.pah-forbindelser er generelt lite flyktige og tilnærmet uløselige i vann ved normale temperaturer, og følgelig lite mobile i grunnen. Tyngre PAH-forbindelser med flere bensenringer som krysener, benso(a)antracen og benso(a)pyren harkreftfremkallende egenskaper. I motsetning til andre fettløselige organiske miljøgifter er ikke PAH bioakkumulerende da de fleste høyerestående dyr harenzymer som omdanner PAH-forbindelsene til vannløselige forbindelser i kroppen. PAH-forbindelser kan være akutt toksiske for akvatiske organismer.det er vanlig å analysere på 16 utvalgte PAH-forbindelser (EPA PAH16) somindikator på forurensningsnivå. Flere av disse 16 forbindelsene har en egen normverdi i forhold til SFTs normverdier for mest følsom arealbruk.

21 VEDLEGG 2 ANALYSERAPPORTER

22 Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, avd. Moss F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1506 Moss Tlf: Fax: Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: HiST, Kalvskinnet Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 47

23 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M1-1 (0,02-1m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 47

24 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 94 % 15% NS a) Cyanid, totalt Cyanid, total 1200 µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 47

25 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M1-2 (1-2m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) 2 20% NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) < % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 47

26 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 95 % 15% NS a) Cyanid, totalt Cyanid, total <1000 µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 47

27 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M2-1 (0-0,4m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 47

28 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 94 % 15% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 47

29 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M3-1 (0-1m)+M3-2 (1-1,3m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 47

30 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 94 % 15% NS a) Cyanid, totalt Cyanid, total 6100 µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 47

31 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M3-3 (1,3-2m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) 4 20% NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) < % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 47

32 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 97 % 15% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 47

33 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M4-2 (1-2m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen % NS EN ISO % 20% 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 47

34 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% % Total tørrstoff 89 % 15% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 47

35 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M4-5 (4-5m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) 0 20% NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 47

36 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 96 % 15% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 47

37 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M5-1 (0-1m)+M5-2 (1-2m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen % NS EN ISO % 20% 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 47

38 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 94 % 15% NS a) Cyanid, totalt Cyanid, total 6200 µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 47

39 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M5-3 (2-3m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen <0.02 <20 < % NS EN ISO % 40% % 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 47

40 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 94 % 15% NS a) Cyanid, totalt Cyanid, total 6500 µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 47

41 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M6-1 (0-1m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) % NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen % NS EN ISO % 20% 20% % 30% 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 20 av 47

42 Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum 16 PAH (16 EPA) PCB 7 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB < AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ 35% 25% 30% 40% Total tørrstoff 92 % 15% NS a) Cyanid, fritt µg/kg TS 28% DS ISO a) Cyanid, totalt Cyanid, total µg/kg TS DS ISO Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 21 av 47

43 Prøvetaker: AR-10-MM EUNOMO Í%R$!ÂÂ))CZÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Auger Prøvemerking: M6-2 (1-2m) Analysedato: Analyse: Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) Bly (Pb) % NS EN ISO % NS EN ISO 0.3 Kadmium (Cd) % NS Kobber (Cu) Krom (Cr) % NS EN ISO 0.05 Kvikksølv (Hg) 05 20% NS Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen % NS EN ISO % 20% 20% % 30% 5 30% 5 30% 5 30% 5 30% 20 25% Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 22 av 47

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER

NOTAT MASSEBEREGNINGER OG DEPONERINGSLØSNINGER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygg Kalvskinnet Stavsengs Ingeniørfirma AS M-not-00-6090000, rev02 Åsgeir Tomasgard Fra Kopi Rambøll v/ Siw-Christin Taftø Einar Blakstad,

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Prosjektnr.: 11301303301, John Colletts Allé 39 Dato: 1.11.2013 DMR-saksnr.: 2013-0482 DMR A/S Smedgata 32,

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer