Bestemmelser og retningslinjer Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser og retningslinjer Dato: 25.06.09"

Transkript

1 Bestemmelser og retningslinjer Dato: Planens navn REGULERINGSPLAN FOR ISHAVSVEIEN 15 Arkivsak 06/382 Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato X Sluttbehandling, dato Reguleringsbestemmelser Retningslinjer Hjemmel for bestemmelsene gis ihht. plan- & bygningslovens 26. Bestemmelsene er sammen med plankartet, et juridisk bindende dokument. I forhold til plankartet utfyller og utdyper bestemmelsene den fastsatte arealbruken. 1 PLANENS FORMÅL Retningslinjene er veiledende og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter reguleringsplanen. Retningslinjene er et supplement til bestemmelsene, og er ment å gi ytterligere holdepunkt og føringer i forhold til den praktiske gjennomføringen av planen. Relevante litteraturhenvisninger: Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ordinær bruk av eiendommen til boligformål og samtidig bevare det særpregede gjenreisningsmiljøet på eiendommen. 2 KART OG BESTEMMELSER Veilederne gjenreist og særpreget (Husbanken, Troms- og Finnmark Fylkeskommune) og Byggeskikksveileder for Alta kommune (Alta kommune) gir nyttig informasjon forbindelse med oppføring av nye boliger og ved ombygging/renovering av gamle gjenreisningsboliger. Veilederne fås ved henvendelse til Alta kommune. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for

2 området som er avgrenset på plankart i målestokk 1:500, datert REGULERINGSFORMÅL Planområdet er ihht. plan- og bygningslovens 25, regulert til følgende arealbruksformål: 1) Spesialområder a) Boliger- småhusbebyggelse med høy historisk og antikvarisk verdi 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 4.1 Rekkefølgekrav a) Før det gis tillatelse til oppføring av ny boenhet på eiendommens nordøstre side, skal nødvendige flomsikringstiltak gjennomføres dersom bygningsmyndigheten vurderer det som nødvendig. 4.1 a) Se NVEs 200 års flomkart for detaljer rundt flomsoner. 5 SPESIALOMRÅDE - Boliger / småhusbebyggelse med høy historisk og antikvarisk verdi 5.1 Generelle bestemmelser a) Søknads- og meldepliktige tiltak innenfor eiendommen som er regulert til småhus bebyggelse med høy historisk og antikvarisk verdi eller som har eiendomsgrense mot slike tomter skal forelegges regional antikvarisk myndighet til uttalelse. 5.1 a) Antivarisk myndighet for Finnmark er Finnmark Fylkeskommune v/areal og kulturvernavdelingen i Vadsø. b) Det skal settes av minst 50m 2 egnet uteoppholdsareal pr. boenhet. c) Parkeringsbehovet skal dekkes på egen grunn i hht. bestemmelser i kommunedel plan for Alta by. d) Det er ikke tillatt med nybygg eller andre tiltak utover det som fremgår av bestemmelsene.

3 5.2 Saksbehandlings-/ dokumentasjonskrav a) Prosjektering av bygningsutforming: Ansvarlig prosjekterende skal ha kvalifikasjoner i klasse PRO/KPR Ansvarlig prosjekterende skal kunne dokumentere erfaring fra prosjektering av verneverdig bebyggelse. 5.2 a) Arkitekturprosjektering av byggverk, tiltaksklasse 3 (jfr. Godkjenningskatalogen Melding HO-2/99) b) Tegningsgrunnlag/Visualisering: I tilknytning til alle søknads- og meldepliktige tiltak skal det utarbeides dokumentasjon (i form av perspektivtegninger eller fotomontasje) som på en god og oversiktelig måte visualiserer nye bygninger og bygningsdeler innpasset i eksisterende bygningsmiljø. Situasjon før og etter skal dokumenteres. Byggetegninger skal utarbeides i målestokk 1:50. b) For tilbygg/påbygg/nybygg innenfor området regulert til spesialområde-bevaring, stilles det strengere krav til å visualisere virkningen av tiltaket i forhold til eksisterende bebyggelse og miljø enn innenfor de øvrige byggeområdene. Da detaljeringen av fasadeutformingen anses å være viktig stilles det krav til at byggetegninger skal utarbeides i målestokk 1: Eksisterende bebyggelse a) Eksisterende bolig tillates utvidet mot nord under forutsetning at nåværende tilbygg mot nord rives. Utvidelse skal skje innenfor angitt byggegrense. b) Fjøs tillates revet eller ombygd til garasje og/eller bolig. Søknad om rivingstillatelse (jfr. PBL 93 d) for eksisterende fjøsbygning skal behandles parallelt med søknad om byggetillatelse for ny bolig (jfr. PBL 93 a). Eksisterende fjøsbygning tillates kun revet i tilfeller hvor hensikten med rivingen er å oppføre ny bolig. Vedtak om rivingstillatelse skal derfor ikke gis før byggetillatelse foreligger. c) Naust tillates utvidet 1 ½ meter mot vest. Utvidelse skal skje innenfor angitt byggegrense. d) Bårstue bevares, men tillates flyttet. Flytting skal skje innenfor eiendommens byggegrenser. e) Vedbod bevares. f) Vedlikehold av all eksisterende bebyggelse på eiendommen skal skje i samråd med kulturminneog bygningsmyndigheten. 5.4 Ny bebyggelse a) Generelt: Bygninger skal oppføres med møneretning som angitt på plankartet. Ved gjenoppføring av bebyggelse som følge av

4 brann eller vesentlig skade på bygning, skal nye byggverk ha samme plassering og møneretning, forutsatt at dette samsvarer med byggegrenser fastsatt gjennom denne plan. Ny bebyggelse skal utformes etter Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter med hensyn til brannsikkerhet. Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk utforming som har referanser til eksisterende og omkringliggende bebyggelse mht. bygningsform / volum / skala / fasader / detaljering / gesimser samt farge- og materialbruk. Bebyggelsen skal gis en plassering som er tilpasset og harmonerer med eksisterende verneverdige bebyggelsesstruktur i området. b) Ny bolig (transformasjon av fjøs): Ny bolig skal plasseres innenfor angitte byggegrense rundt fjøset og skal ha samme størrelse som eksisterende fjøs. Følgende elementer i dagens fjøsbygning skal videreføres eller omformuleres: volum, form, fasadeuttrykk, møneretning, taktekking og materialbruk. Konkrete fysiske elementer som skal videreføres fra fjøset og inngå i ny bygning: låvebru, kjeller og utedo. Ny bolig skal fargesettes i tradisjonelle jordfarger ( primærfarger), herunder; gul, oker, rød, blå, grønn, brun og hvit. 5.4 b Den nye boligen skal være en transformasjon av fjøset. Boligen skal utformes med fjøset som utgangspunkt. Elementer fra fjøset skal tydeliggjøres i utformingen av boligen. c) Tilbygg/påbygg (eksisterende bolig): Tilbygg eller påbygg skal plasseres innenfor angitte byggegrense rundt boligen. Nytt tilbygg eller påbygg skal ikke overstige boligens samlede grunnflate. Tilbygg eller påbygg skal underordne seg hovedbyggets volum og utforming. Opprinnelig eller dominerende hovedvolum skal være lett lesbart etter ombygging. Utforming av nye tiltak skal spille sammen med eksisterende anlegg med hensyn til volum, takform samt fasadens vertikale/horisontale form og rytme. Det bør fremgå klart dersom nye bygningsdeler tilføres bygningen. Eksisterende farge- og materialbruk skal videreføres, herunder taktekke. Utvendige trapper mellom etasjene tillates ikke. Balkonger og terrasser skal begrenses mest mulig. Rekkverk tilknyttet disse skal gis en enkel utførelse og skal på terasser begrenses til et minimum. Takopplett/arker tillates ikke på den siden av taket som vender mot offentlig vei.

5 Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer av tre med vertikal fast midtpost, bestående av 2 eller 3 hele fag. Løse vindussprosser eller smårutete vindusflater tillates ikke brukt. For øvrig vises det til retningslinjer i høyre kolonne (m/tilhørende illustrasjoner a-g ) Illustrasjonene a-f er hentet fra Veileder for antikvariske byggeområder-aust Agder og Gjenreisningsveilederen- Husbanken/Finnmark Fylkeskommune. Illustrasjon a): Skisse som viser godt tilpasset takvindu og takopplett. Illustrasjon a og b (venstre kolonne): Takflaten er byggets 5. fasade og er som oftest eksponert mot omgivelsene. Det bør derfor vises varsomhet ved endring av takflaten. Som en hovedregel bør takoppbygg, arker og nedskjæringer ikke brukes. Hvis det er nødvendig med vinduer i takflaten anbefales å velge takvindu eller mindre opplett med pulttak. Takopplettet bør dekke bare en liten del av takflate og dets bredde bør ikke være mer en ca. 1/3 av takflaten. Ved oppløft må høydene ikke bli for stor, da oppbyggets takvinkel ellers blir for liten. Valg av oppbyggets takform må tilpasses hovedbyggets tak og stilpreg. Endring av takvinkel ved å løfte den ene eller begge takflatene bør ikke tillates. Det er gesimshøyden som avgjør om et bygg virker høyt eller ikke, ikke så mye mønehøyden. Inngrep i form av takterrasse bør ikke tillates da dette sterkt preger fasade og gesims. Omfang og plassering av takvinduer må vies oppmerksomhet. Takvinduene må ikke bli for store eller for mange slik at de dominerer takflaten Takvinduer må ligge inne på takflaten, dvs. trekkes unna gesimsen. Illustrasjon b): Skisse som viser dårlige/mindre gode løsninger for takopplett, takveranda og takvindu.

6 Illustrasjon c): Retningslinjer for tilbygg som knoppskyting og tilbygg på langfasade Illustrasjon c (venstre kolonne): Tilbygg som knoppskyting : Tilbygg bør gis en form som harmonisk slutter seg til det eksisterende bygget. Tilbygg på langfasade: Tilbyggets tak bør ikke treffe midt på hovedbyggets takutstikk. Dette gir en komplisert løsning, særlig for bygg med store takutstikk. Enten bør tilbyggets møne gå inn under hovedbyggets gesims eller så bør hovedbygg og tilbygg ha felles gesimshøyde. For å tydeliggjøre bygningens gavl og hovedform bør tilbygg trekkes inn fra hjørnet. Dersom det er behov for et tilbygg i også 2. etasje bør tilbygg og hovedbygg ha felles mønehøyde. Bredden på tilbygget må stå i forhold til bredden og lengden på hovedhuset. Takvinkel og takform på tilbygg og hovedbygg bør være den samme. Illustrasjon d (venstre kolonne): Tilbygg i gavl: Ved utbygging i gavl bør tilbygget trekkes inn fra hovedfasaden slik at denne beholder sin karakter. Veranda som en del av tilbygg: Det bør ikke tillates etablert veranda i 2. etg. I tilknytning til tilbygg slik eksemplene nedenfor viser. Illustrasjon d): Retningslinjer for tilbygg i gavl og veranda som en del av tilbygg.

7 Illustrasjon e). Generelle retningslinjer/prinsipper for tilbygg. Gode (anbefalte) løsninger til venstre, dårlige løsninger (ikke anbefalte) løsninger til høyre. Illustrasjon e (venstre kolonne): Bevar byggets hovedform: Ved tilbygg/ påbygg er det viktig å ta hensyn til eksisterende bygnings hovedform. Tilbygg bør legges til den minst eksponerte fasaden og ikke legges til byggets hovedfasade. Byggets hovedform bør ikke endres ved utvidelse i bredden. Forlengelse i møneretningen kan vurderes avhengig av bygningstypen. Vær varsom med løfting av tak: I tillegg til at dette er en teknisk dyr løsning, endrer også byggets og fasadens proporsjoner

8 Illustrasjon f: (venstre kolonne) Piper: Bør oppføres i teglstein evt. pusset betongstein. Bruk av hekldekkende metallpipebeslag er mer fremtredende i takflaten sammenlignet med pipe i teglstein eller pusset utførelse, og anbefales av denne grunn ikke. Illustrasjon f): Figur som angir detaljer som er viktige for å bevare husets særpreg i forbindelse med vedlikehold og utskifting av fasadeelementer. Illustrasjon g). Skisse som viser opprinnelig materialbruk (øverst) og uheldige konsekvenser/effekter ved bruk av ikke Takrenner, nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og beslag bør være av metall og i samme farge som taket eller veggen. Sorte beslag bør ikke brukes sammen med skifertak. Fargebruk: Vinduskarmer og ramtre bør i utgangspunktet være hvitt. Dersom veggens farge er lys (hvit, grønn, beigetoner samt lys gul) bør vindus- og døromrammingen ha en kontrastfarge. Der veggen ikke er lys bør også vindus- og døromrammingen være hvit. Vindskier bør generelt være hvite eller med et bord i veggens hovedfarge. Der det er kontrastfarge rundt vinduer kan vindskiene også ha samme farge eller kontrastfarge. Hjørnebord kan males hvite eller i kontrastfarge. Ytterdører kan ha kontrastfarge. Rekkverk på balkonger og terrasser anbefales gitt ytterveggens hovedfarge. Handlist bør males i kontrastfarge eller hvit. Illustrasjon g- (ventre kolonne): Ved reparasjoner (eks. skifting av panel og vinduer) bør man beholde samme materialer. Endring av paneltype, taktekking, piper og vinduer

9 opprinnelig materialbruk (nederst). i forhold til det opprinnelige vil som regel bety for store inngrep i husets stil. Illustrasjon h- (venstre kolonne): Uteoppholdsplass: En vanlig problemstilling innenfor antikvariske spesialområder er ønsket om bedre uteplass. Mange ønsker lett tilgjengelighet fra for eksempel stue til uteplass, bedre utsikt og solforhold eller luftebalkonger fra soverom i 2. etg. Balkonger, terrasser og verandaer kan lett bli fremmedelementer som får en dominerende plassering på fasadene. Illustrasjon h: Retningslinjer for utforming av uteoppholdsplass, terasser og balkonger/verandaer. d) Garasje: Det tillates oppført garasje med carport innen angitte byggegrense for garasje på eiendommen. Garasje skal ha en maksimal grunnflate og mønehøyde på hhv. 40 m 2 og 4 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 2.6 meter. Garasjen skal ha en maksimal bredde på 6,5 meter. Takvinkel skal tilpasses omkringliggende bebyggelse på eiendommen og strøket. Grunnmurens gjennomsnittlige høyde skal ikke overstige 0,4 meter. Garasje skal tilpasses helheten i strøket med hensyn til størrelse, form, material- og fargebruk. Garasje skal oppføres med skifer som taktekke. Skifter type skal være tilsvarende omkringliggende bebyggelse på eiendommen og strøket. e) Naust utvidelse: Naust tillates utvidet 1 ½ meter vest innenfor angitte byggegrense. Eksisterende form, farge- og materialbruk skal videreføres, herunder taktekke. Terrasser: Ved lokalisering og utforming av uteplasser er det viktig å ta hensyn til tradisjon innenfor stedlig byggeskikk. Tradisjonelt ble uteplasser lokalisert på bakkeplan som en del av et hageanlegg med evt. forstøtningsmur i naturstein. For nye oppholdsplasser bør det tilstrebes løsninger som blir en integrert del av hageanlegget/uteområdet. Materialbruk må være tradisjonelle forstøtningsmurer i naturstein. Belegg bør være natursteinsheller/skifer og lignende Rekkverk bør utformes som tradisjonelt stakitt evt. som tradisjonelt smijernsrekkverk. Evt. ny utgang fra huset bør legges til gavl eller bakside avhengig av bygningstype. Balkonger/verandaer : Med unntak av sveitserstilen fra slutten forrige århundre, er det liten tradisjon for balkonger og verandaer innen tradisjonell byggeskikk. Det bør vises stor varsomhet i slike saker da enkeltsaker lett kan gi presedens. Dersom det i enkelte sammenhenger er aktuelt å godkjenne balkonger og verandaer, så må det stilles store krav til detaljering og utførelse i tråd med det tradisjonelle. Det er viktig at nye bygninger ikke fremstår som rene kopier ( kloninger ) av gjenreisningsbebyggelsen. Harmoni mellom gammelt og nytt kan oppnås gjennom at man ved oppføring av nye bygninger og tilbygg klarer å omsette gjenreisningsbebyggelsens struktur, volum og materialbruk til dagens moderne formspråk Støydempingstiltak Innendørsstøy: Ny bebyggelse skal utformes ihht. Krav gitt gjennom Teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven av 1997, slik at støynivået innendørs ikke overskrider grenseverdiene ihht. Norsk standard NS Planområdet ligger i sin helhet innenfor flystøysone II. Støysone-avgrensingen er utført av Luftfartsverket ihht. definisjoner gitt gjennom

10 lydforhold i bygninger. Utendørs støy: Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan som viser eksisterende og planlagt bebyggelse samt støyskjermingstiltak for utomhusareal Utomhusanlegg og kulturlandskap Eksisterende utomhusanlegg og kulturlandskap som stier, gårdstun m.m. skal i størst mulig grad søkes bevart. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og harmonere med stedets karakter. Miljøvern-departementets retningslinjer T-1277 om arealbruk i flystøysoner. Ihht. retningslinjene er boliger definert som bygninger med støyfølsomt bruksformål. Støydempingstiltak: Krav til eventuelle støydempingstiltak utløses ved søknad om byggetillatelse eller ved byggemelding. Innendørs støyreduserende tiltak kan bl.a. rettes mot vinduer, ventiler, tak og fasadeisolasjon. Det er prosjekterende sitt ansvar å påse at dette blir utført. Kravene er i utgangspunktet så strenge at nybygg i alle flystøysonene krever særskilt isolering. For eksisterende bebyggelse skal innendørs/utendørs støynivå ikke overskride grensene gitt gjennom grenseverdiforskriften T

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune TREHUSBYEN RISØR Reparasjon, vedlikehold og bevaring Layout: Marit Myraker Preben Bie Nyttige adresser: Risør kommune - Teknisk etat Furumoveien 1, 4950 Risør Telefon: 37149600 Telefax: 37149603 www.risor.kommune.no

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

ESTETISKE RETNINGSLINJER

ESTETISKE RETNINGSLINJER ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I ARENDAL MANUSKRIPT 23.02.06-1 - FORORD Ved endring av plan- og bygningsloven i 1995, fastslo Stortinget at estetiske hensyn skulle vektlegges

Detaljer

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund Byggeskikkveileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen i Langesund Byggeskikkveileder for Langesund 2 Forord Den direkte foranledningen til denne veilederen er at det er blitt utarbeidet en reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Bestemmelsene er datert 20.07.2012, revidert 23.04.2013 Plan med

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING

TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING TILTAK UNNTATT FRA BYGGSAKSBEHANDLING Veiledning nr 72-0524 GENERELLE FORUTSETNINGER Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. SAK 10 4-1 og

Detaljer

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 Konsekvensutredning Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 12.06.2014 1 INNHOLD 1 Om konsekvensutredningen... 3 2 Beskrivelse av metode... 3 3 0-Alternativet... 3 4 Utredningstema

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer