bambus a r k i t e k t e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bambus a r k i t e k t e r"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000 dat og inngår som en del av reguleringsplan for Tvedestrand sentrum med formål spesialområde for bevaring. Planområdet er regulert til følgende formål: Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg H1. Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg H2. Byggeområde for hotell med tilhørende / felles lekeplass H/FL Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F1. Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F2. Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F3. Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F4. Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F5. Felles avkjørsel, FA. Felles gangareal FG. 2. FELLESBESTEMMELSER 2.01 Sammen med byggemelding skal det vedlegges et målsatt situasjonskart i M 1:500 eller 1:1000 som i tillegg til bebyggelsen skal vise hvordan ubebygde del av tomten skal planeres og utnyttes. På kartet skal det angis tomtegrenser, VA-ledninger, kabler, gjerder, forstøtningsmurer, adkomst, parkeringsareal, lasteareal, lagerareal og terrengmessig behandling med høydeangivelser Utforming og plassering av bygninger og anlegg, herunder gesims- og sokkelhøyde, skal godkjennes av kommunen Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som er vist på planen. Der det ikke er vist byggegrenser, eller det ikke er fastsatt andre spesielle bestemmelser, gjelder bygningslovens generelle avstandsbestemmelser.

2 2.04 Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal som hovedregel være mellom 32 og 42 grader. Mindre takoppbygg, arker og liknende kan tillates. Takvinduer kan tillates. Takvinkelen fastsettes av kommunen, som kan bestemme at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel. Taktekking skal være ved tegl-sten. Arkers størrelse og form skal tilpasses bygningenes arkitektur. Takvinduer skal gis utseende og plassering som tradisjonelle takluker Kommunen skal, ved behandling av byggemeldinger, ha øye for at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Kommunen kan kreve at det utarbeides fasaderiss av nabobygninger for bedømmelse av prosjektets virkning i gatebildet. Kommunen kan bestemme utvendige farger på bygninger, herunder farge på tak Det skal på egen tomt, i fellesareal eller på annen måte som kommunen kan godkjenne, avsettes og opparbeides tilstrekkelig plass for lek, biloppstilling og for vare- og lastebiler. Dersom ikke annet er angitt, skal parkeringsdekningen være overensstemmende med kommunens vedtekter. Der spesielle forhold gjør seg gjeldende, kan kommunen skjerpe eller lempe på disse kravene etter nærmere vurdering Innenfor planområdet skal både bygninger og uteareal planlegges for universell utforming. Alle byggesaker skal ha faglig dokumentasjon for hvordan kravet til universell utforming er etterkommet Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Vegetasjon, steingjerder og lignende som etter kommunens skjønn har verdi som miljøfaktor eller på annen måte skal bevares. Felling av trær skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan kreve fjernet busker og trær som kan være sjenerende for naboer eller til ulempe for alminnelig ferdsel Søppelspann, avfallscontainere, tom-emballasje, tørkestativ, m.v. og utendørslagring skal plasseres på en slik måte at det etter kommunens skjønn ikke virker skjemmende for omgivelsene. Ved byggemeldinger skal det i situasjonsplanen som følger gjøres rede for slike innredninger og tiltak Kommunen kan kreve at veger, gjerder, porter, terrasser, trapper, rekkverk, forstøtningsmurer, brygger osv. skal bevares eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. Det skal tas hensyn til bevegelseshemmede ved valg av vegdekke Veglys og utendørs armatur på bygninger skal tilpasses områdets miljø og samstemmes så langt det lar seg gjøre. Reklameskilt skal tilpasses tradisjonell utførelse og plassering i størst mulig grad Luftkabler for strømforsyning, telefon og lignende skal omlegges til jordkabelanlegg så langt det er mulig Tak skal sikres med snøfangere dersom snøras kan skade mennesker. Der piper ikke kan feies fra loft, skal tak og piper i nødvendig utstrekning sikres med stigetrinn for feier.

3 2.14 Kommunen kan kreve at virksomheter som ved støy, røyk, lukt eller trafikk medfører ulempe for tilstøtende områder, henvises til andre områder der påvirkningen på omgivelsene ikke er så store Det er ikke tillatt å inngå privatrettslige avtaler i strid med reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Kommunen kan gjøre unntak fra disse reguleringsbestemmelsene når særlige grunner foreligger og etter at uttalelse er innhentet fra kulturmyndighetene i kommunen og fylkeskommunen Løse, utenpåliggende vindussprosser og tilsvarende falske løsninger tillates ikke. 3 BYGGEOMRÅDER 3.01 Byggeområder felles På plan 1 og plan 2 under de enkelte delområdene tillates det oppført på plan 1 felles parkeringskjeller med tilhørende fasiliterer, og på plan 2 spa / kurs / konferanse-fasiliterer for hotellet samt hotellrom.videre tillates det mellombygg mellom de enkelte bygg samt utvendig svalgang inn mot gårdsrommet. Illustrasjonsplaner utarbeidet av bambus arkitekter as, datert , legges til grunn for planleggingen. Søknader om rammetillatelser eller byggetillatelser skal forelegges brannvesenet i Arendal før de fremmes til behandling i Tvedestrand kommune Hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F1 Eksisterende bygning, hus 52a, kan rives. Opprinnelig bebyggelse gjenoppføres med likt ytre uttrykk, farger, materialer, volumer. Første etasjes eksteriør tilbakeføres til ombyggingen i 1870-årene. Trekjerner, bjelkelag og reisverk (hovedkonstruksjoner) skal bevares så langt det lar seg gjøre. Ny intern trapp mellom nivå 2 og nivå 3 kan tillates. Rivning av eksisterende bygningsmasse skal utføres av personell som har dokumentert spesialkompetanse for å dokumentere, rive og gjenoppføre bygninger innenfor antikvariske spesialområder Hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F2 Eksisterende bygning, tilbygg til hus 52a fra ca tillates revet. Det tillates oppført et nybygg og illustrasjonsplaner utarbeidet av bambus arkitekter as, datert , legges til grunn for planleggingen. Gesims- og mønehøyder i forhold til illustrasjonplanene. Mønehøyde fastsettes til kote C Utnyttelse over bakken (fra plan 3) settes til maks BRA = 250 m Hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F3 Det tillates oppført et nybygg og illustrasjonsplaner utarbeidet av bambus arkitekter as, datert , legges til grunn for planleggingen. Gesims- og mønehøyder i forhold til illustrasjonplanene. Mønehøyde fastsettes til kote C Utnyttelse over bakken (fra plan 3) settes til maks BRA = 300 m Hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F4 Eksisterende bygning, hus 38, kan rives. Opprinnelig bebyggelse i første, andre og tredje (loft) etasje gjenoppføres med likt ytre uttrykk, farger, materialer, volumer. Trekjerner,

4 bjelkelag og reisverk (hovedkonstruksjoner) skal bevares så langt det lar seg gjøre. Nytt innvendig romforløp tillates. Rivning av eksisterende bygningsmasse skal utføres av personell som har dokumentert spesialkompetanse for å dokumentere, rive og gjenoppføre bygninger innenfor antikvariske spesialområder Hotell med tilhørende anlegg / forretning H/F5 Det tillates oppført et nybygg og illustrasjonsplaner utarbeidet av bambus arkitekter as, datert , legges til grunn for planleggingen. Gesims- og mønehøyder i forhold til illustrasjonplanene. Mønehøyde fastsettes til kote C Utnyttelse over bakken (fra plan 3) settes til maks BRA = 450 m Hotell med tilhørende anlegg H1 Eksisterende hotellbygning som inngår i plane kan istandsettes / rehabiliteres Hotell med tilhørende anlegg H2 Det tillates oppført inngangsparti, svalganger og forbindelser mellom nybygg og eksisterende bebyggelse. Illustrasjonsplaner utarbeidet av bambus arkitekter as, datert , legges til grunn for planleggingen Byggeområde for hotell med tilhørende anlegg / felles lekeplass H/FL Over parkeringsanlegg, på dekke over plan 1, skal det oppføres felles lekeplass. 4 FELLESOMRÅDER Områdene er i planen vist med skråskravur og skal etableres i samsvar med planen Området FA skal benyttes til felles avkjørsel / utkjørsel. Inn og utkjørsel til parkeringsanlegg skal lysreguleres 4.02 Områdene markert som FG skal benyttes til felles gangtrafikk. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Før det fremmes søknader om gjennomføring av nye tiltak skal det gjennomføres en egen energiutredning for planområdet der alternative klimavennlige energikilder for oppvarming, reduksjon av CO2 utslipp, installering av vannbåren varme m.m. blir vurdert sammen med begrunnelse for de løsninger som er valgt. Før riving skal eksisterende bygningsmasse dokumenteres ved foto og oppmåling. Før det gis brukstillatelse skal parkeringsanlegg under bakken på plan 1 være opparbeidet. Uteoppholdsareal skal være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonskart eller utomhusplan før brukstillatelse gis.

5 Hulgata og Hotellkleiva skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. Gatelegemet skal fastsettes av kommunen.

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE

- REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER BJØRKLISLETTET HYTTEOMRÅDE I RINDAL KOMMUNE INNHOLD REGULERINGSBESTEMMELSER... 3 PLANOMRÅDET REGULERES TIL FORMÅLENE:... 3 PLANGJENNOMFØRING.... 3 1 BYGGEOMRÅDER... 3 FRITIDSBEBYGGELSE...

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer