NYTT FRA KOMMUNALBANKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA KOMMUNALBANKEN"

Transkript

1 NYTT FRA KOMMUNALBANKEN Økonomiforum Tromsø, 7. september 2015 v/marit Urmo Harstad, Kunde- og markedsansvarlig Tel.: /

2 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 2

3 Hvordan sette budsjettrenter HOLDEPUNKTER TILGJENGELIGE PROGNOSER Norges Bank SSB Andre? MARKEDSRENTER FRA-renter (Forward-kurven) 3

4 Budsjettrenter Styringsrenten og 3 mnd NIBOR 3,50 3,00 Påslag NB-Nibor NB Folio 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4

5 Budsjettrenter Prognoser Norges Bank: Rentebane med sannsynlighetsfordeling: 5

6 Budsjettrenter FORWARD-KURVEN: Markedets prising av fremtidig NIBOR-rente Kilde; Finance Active 6

7 Budsjettrenter Anslag lånerente før bankenes marginpåslag Budsjettår Norges Bank (PPR2 2015) FRA-basert FORSLAG BUDSJETTRENTE ,00 0,83 1,00% + bankmargin ,25 0,95 1,25% + bankmargin ,50 1,24 1,50% + bankmargin ,57 1,75% + bankmargin 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Anslag lånerente før kredittpåslag i bankene Norges Bank (PPR2 2015) FRA-basert

8 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 8

9 System for oversikt over gjeldsporteføljen En klar overvekt av kommunene belager seg på Excel for å ha samlet oversikt over gjeldsporteføljen: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 14% 12% 8% 6% Excel Eksternt via forvalter Andre systemer for gjeldsforvaltning (eksempelvis Escali) "Min Gjeldsforvaltning" fra Kommunalbanken Annet 20% av kommunene melder et behov om et gjeldsforvaltningssystem utover det som benyttes i dag. 55% anser et nytt gjeldsforvaltningssystem som nyttig, men ikke nødvendig 25% har dekket sitt behov tilstrekkelig per i dag Er Excel et tilfredsstillende system for gjeldsforvaltning? 9

10 OPPSTARTBILDE 10

11 MARKEDSDATA 11

12 KALENDER 12

13 PORTEFØLJE 13

14 14

15 15

16 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 16

17 SPØRREUNDERSØKELSEN 2015 Resultater og hovedtrekk - Finansreglement er jevnt over reviderte - Finansreglement har forskjellig bruk av rammer - Ikke helt match mellom finansreglement og adferdsmønster - Ofte manglende rammer ved bruk av kapitalmarkedet - Kompetansegap mellom administrasjon og folkevalgte - Behov for folkevalgtopplæring?

18 Formål kartlegge 5 områder 1) Finansreglementet 2) Forvaltning og kompetanse 3) Finansrapportering 4) Kapitalmarkedet og løpetider 5) Bruk av måltall og forventet fremtidig gjeldsutvikling 18

19 Om undersøkelsen validitet 86 respondenter (20%) Alle KOSTRA-grupper jevnt representert 35% 30% 29% Respondenter 25% 20% 23% 24% 23% 19% 20% Landssnitt 15% 15% 14% 15% 14% 10% 5% 3% 0% Gruppe 1-3 (små kommuner, middels bundne kostader pr innbygger) Gruppe 4-6 (små kommuner, høye bundne kostader pr innbygger) Gruppe 7-9 (mellomstore kommuner, lave bundne kostnader per innbygger) Gruppe (mellomstore kommuner, middels bundne kostnader per innbygger) Gruppe (store kommuner) Vet ikke 19

20 Kommunenes finansreglement Hvor oppdatert er kommunenes finansreglement? 12% har så langt oppdatert reglementet i % har oppdatert tidligere i 4-årsperioden 19% har ikke oppdatert finansreglementet i inneværende 4-års periode Når er neste revisjon planlagt? 25% planlegger revisjon i inneværende år 65% planlegger revisjon i løpet av kommende 4-års periode 10% har ikke planlagt revisjon Hovedgrunn for revisjon Nesten alle (80%) oppgir som hovedgrunn for revisjon at reglementet må revideres iht forskriften Av øvrige årsaker nevnes bl.a. forenkling og gjennomgang ifm nytt kommunestyre Generelt oppdaterte finansreglementer! Men hva med innholdet? 20

21 Hvilke rammer gir finansreglementet for låneporteføljen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% Maks størrelse på enkeltlån 41% 29% Maks forfall nærmeste 12 mnd 13% Rammer for bruk av ulike låneprodukter 55% 40% Ingen 5% 9% 0% Løpetid på gjeld Fordeling av låneforfall Fordeling mellom långivere Øvrige Med bruk av kapitalmarkedet bør finansreglementet være tydeligere og gi klare retningslinjer for bruk av ulike typer låneprodukter og hvor mye som kan tillates at forfaller de nærmeste mnd. 21

22 Eksempel på bestemmelser rundt låneforfall Sør-Trøndelag fylkeskommune: Asker kommune: Trondheim kommune: Tre ulike tilnærminger til hvor mye som kan forfalle kommende 12 mnd 22

23 Intern vs. ekstern gjeldsforvaltning I hvilken grad forvalter kommunen sin gjeldsportefølje selv? 85% benytter ikke forvalter per i dag Av disse vurderer 6% å benytte forvalter i fremtiden De som benytter forvalter ble videre spurt om å rangere fra 1-4, hovedgrunnene for flytte ut låneforvaltningen: Tilgang til kompetanse 3,3 Enklere rapportering 1,8 Mindre arbeidsbelastning 2,0 Lavere rentekostnader 3,2 1 (minst viktighet) (størst viktighet) 23

24 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Økonomiavdelingen har høy kompetanse på forvaltning av kommunens gjeldsportefølje» 35% 33% 30% 27% 25% 20% 20% 15% 14% 10% 5% 5% 0% 1% Vet ikke Helt enig % Helt uenig 74% 24

25 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret har høy kompetanse på forvaltning av kommunens gjeldsportefølje» 40% 38% 35% 30% 27% 25% 20% 15% 17% 10% 5% 2% 4% 6% 6% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig Svarene understreker behov for tydelige og forståelige finansrapporter slik at kompetansegapet mellom administrasjon og folkevalgte reduseres. 71% 25

26 Hva sier forskrift om finansforvaltning? 6.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 7.Innholdet i rapporteringen (passiva) Sammensetning av passiva Løpetid for passiva Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser 26

27 Rapportering av nøkkeltall Hvilke nøkkeltall vises i finansrapporten som fremlegges kommunestyret? 100% 90% 92% 80% 70% 60% 69% 64% 60% Viktig ved bruk av kapitalmarkedsprodukter 50% 40% 30% 35% 35% 27% 20% 17% 10% 6% 0% Andel fast/flytende rente Gjeld fordelt på lånekilder Løpetid rentebærende gjeld Størrelse enkeltlån Løpetid renteeksponering Gjeld fordelt på formål (selvfin., rentekomp. og egenfin.) Fordeling av forfall og fremtidig refinansiering Refinansiering kommende 12 eller 24 måneder Annet 27

28 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje Uttrekk fra finansreglement i Klepp kommune: Gjengitt fra forskrift 7 Egne tilføyelser 28

29 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje Uttrekk fra rapportering i Klepp kommune: 29

30 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje (forts.) Bærum kommune: Porsgrunn kommune: Ålesund kommune fordeling av gjeld: Samlet gjeld Videreutlån Ubrukte lånemidler Netto gjeld VARFS Rentekompensasjon Lån som belaster kommunekassen 30

31 Hva sier Riksrevisjonen? Fra Riksrevisjonens rapport feb.2015 Analyse av de 41 kommunene med høyest gjeldsnivå i perioden I hvilken grad presenterer de fakta og vurderinger omkring kommunens gjeld: Konklusjon: Både faktaopplysninger og vurderinger av fakta bør i større grad presenteres. 31

32 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret har et bevisst forhold til finansrapporten, sett opp mot etterlevelse av kommunens finansreglement» 30% 28% 25% 20% 20% 15% 15% 15% 10% 11% 5% 6% 5% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 26% 20% 32

33 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret behandler nøkkeltallene som fremlegges i finansrapporten på en god måte» 30% 27% 25% 24% 20% 18% 15% 14% 10% 11% 5% 4% 2% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 29% 16% 33

34 Bruk av låneprodukter i kapitalmarkedet Hvor utbredt er bruk av sertifikatlån? 60% benytter ikke sertifikatlån i dag. Av disse vurderer 88% sertifikatlån som uaktuelt for kommunen, mens 12% vurderer opptak av sertifikatlån i fremtiden. Hvor utbredt er bruk av obligasjonslån? 79% benytter ikke obligasjonslån i dag. Av disse vurderer 82% obligasjonslån som uaktuelt for kommunen, mens 18% vurderer opptak av obligasjonslån i fremtiden 34

35 Sertifikatlån i finansreglementet 40% av respondentene benytter sertifikatlån. Disse ble spurt om hvilke rammer finansreglementet setter for sertifikatlån: 85% har ingen øvre grense for bruk av sertifikatlån i finansreglementet (!) 13% har en ramme på inntil 50% av låneporteføljen 2% har en tillatt ramme på over 50% av låneporteføljen Defineres retningslinjer i forhold til refinansiering av sertifikater? 79% av finansreglementene angir ingen retningslinjer for refinansiering (!) 8% angir at tilstrekkelig likviditet skal være tilgjengelig ved forfall 8% angir retningslinjer om maks forfall innenfor et definert tidsrom 5% angir øvrige retningslinjer, som f.eks spredning av låneforfall 35

36 Refinansieringsrisiko i finansreglementet Eksempel fra Bergen kommune: 36

37 Preferanser for avdragsbetjening Fra vår undersøkelse: «Hva slags gjennomsnittlig avdragstid benytter kommunen?» 50% 48% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 27% 18% 10% 5% 0% Beregnet eksakt etter minimumsavdrag 7% Over 30 år år Under 25 år 37

38 Preferanser ved valg av løpetid på lån Majoriteten forholder seg til de tradisjonelle kriteriene for valg av løpetid på lån, selv om løpetider tilpasset kapitalmarkedet oftere benyttes enn tidligere. «Hva ligger til grunn for valg av løpetid på lån? (flere svar mulig)» 60% 57% 50% 40% 35% 30% 23% 20% 10% 13% 8% 3% 0% Løpetid tilsvarer investeringenes levetid Løpetid er angitt i vedtak Nødvendig tilpasning iht finansreglement Oppnå lavest mulig margin (ved markedslån) Råd fra forvalter eller banker Annet 38

39 Oppsummering 1. Kommunens finansreglement - Tilpasninger til nye adferdsmønstre for låneopptak - Større bruk av flere og mer nyanserte rammer 2. Forvaltning og kompetanse - Ekstern forvalter erstatter ikke krav om intern kompetanse - Kompetansegap mellom administrasjon og folkevalgte gir behov for gode finansrapporter 3. Rapportering - Klarere fremstilling av ulike nøkkeltall og vurderinger - Bevisstgjøring og kobling mellom føringer i finansreglement og hva som faktisk rapporteres - Etterligne gode og ryddige oversikter/rapporteringer 4. Kapitalmarkedet og løpetider - Rammer for sertifikatlån - Retningslinjer for refinansiering - Redusert margin er hoved-driver for å velge kort fremfor lang finansiering - Større bevissthet om pris vs. løpetid på gjeld 39

40 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 40

41 1987M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M06 Gjeldsvekst i kommunal sektor ,6 mrd kr Statlige låneinstitutter Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Pensjonskasser Obligasjonsgjeld Sertifikatgjeld Banker 41

42 Økning i netto gjeld har kommet beleilig sammen med et stadig lavere rentenivå 75 Rentenivå % 7 Netto lånegj./br DI (%) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Snitt NIBOR 3M Snitt Swap 5y 0 Kilde: SSB Kostra. Kommune eks. Oslo, konsern Sektorens gjeld øker mer enn inntektene det vil den også fortsette med, selv med lavere investeringsnivå. Men hvor lenge? 42

43 Rentenivået er nå så lavt at avdragene betyr mer Anta 100 mill kr i låneopptak - Serielån med 25 års avdragstid: 4 mill kr i årlige avdrag Rentekostnad på lånet ved ulike rentesatser: % rente Rentekostnadens andel av samlede rente- og avdragskostnader: Mill kr % rente Avdrag 4 mill kr År 1 År 10 6 % 60 % 49 % 2 % 33 % 24 % År 43

44 Resultat fra vår spørreundersøkelse Forventet gjeldsutvikling etter 4-årsperioden Hele 70% av kommunene forventer at gjelden kommer til å være økt om fire år, i ulik grad: 5% forventer en økning på med mer enn 50% 20% forventer en økning på inntil 50% 45% forventer en økning på inntil 20% Kun 10% forventer uendret gjeldsnivå, og 20% forventer redusert gjeldsnivå. Hele 90% av kommunene gjør konkrete vurderinger rundt bærekraften ved fremtidig gjeldsvekst i budsjett- og økonomiplan eller tilsvarende rapporter. 44

45 Hva er egentlig et bærekraftig gjeldsnivå? 45

46 Finn vegen til bærekraftig økonomistyring 1

47 Resultat fra vår spørreundersøkelse Bruk av måltall og handlingsregler Bevisst bruk av måltall og handlingsregler kan være gode styringsverktøy for administrasjon og kommunestyre. Hele 90% av kommunene gjør konkrete vurderinger rundt bærekraften ved fremtidig gjeldsvekst i budsjett- og økonomiplan eller tilsvarende rapporter. Benytter kommunen måltall for gjeldsnivå og gjeldsutvikling? (flere svar mulig) 60% 55% 50% 40% 46% 41% 32% 30% 20% 21% 15% 10% 5% 0% Lånegjeld pr innbygger Sammenligning med KOSTRAgruppe eller andre sammenlignbare kommuner Lånegjeld i % av DI Rente- og avdragsbelastning i % av DI Nei Prosentvis EK-andel på investeringer Annet 47

48 Eksempler på handlingsregler Nittedal kommune (kommuneplan): Bærum kommune: 48

49 Handlingsregler for Asker kommune 49

50 Resultat fra vår spørreundersøkelse Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret diskuterer ofte finansielle problemstillinger» 40% 35% 35% 30% 25% 20% 18% 23% 15% 10% 5% 2% 5% 7% 10% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 68% Tegn på en uproblematisk økonomisk stilling, eller kan det være behov for større fokus her? 50

51 Pris Mulighetsrommet for kommunale låneopptak Avdragsbaserte lån med løpetid opp til 40 år. Bankfinansiering: P.t. Grønn p.t. NIBOR Lån med fast rente FRN og Fastrente 6 10 (15) år FRN og fastrente 1-5 år Sertifikater (3-12 mnd) Refinansieringsrisiko Løpetid 51

52 Kommunenes lånemønster er i endring Fordeling av etterspørsel etter ny finansiering: 100 % Lange, avdragsbaserte lån. Lang løpetid. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Grønn pt PT NIBOR Fast rente langt lån Fast rente avdragsfri FRN Låneprodukter uten avdrag/ kapitalmarkedsprodukter. 20 % 10 % Sertifikat Kort løpetid H % Kilde: registrerte forespørsler på ny finansiering hos Kommunalbanken 52

53 Kommuner (og f-kommuner) har veldig ulike finansieringsporteføljer: Oversikt over 20 av de 50 kommunene med høyest gjeld i vilkårlig rekkefølge: A C B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sertifikater 1-5 år 6-10 år Over 10 53

54 Kapitalmarkedet er blitt en viktig aktør i finansieringen av kommunal sektor Kapitalmarkedet - 129,5 mrd kr Sertifikatlån 48,7 mrd kr 40% Utvikling i markedsandel (K2) 36% 38 % 35% 30% 62 % 25% 20% Obligasjonslån 80,8 mrd kr 15% 54

55 Margin i basispunkter Mange reduserer løpetiden for å få lavere margin 60 Eksempel på en vanlig kredittkurve for ordinære kommuner: (kurve fra uke 22) Flytende margin i Kommunalbanken M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y Kort finansiering skal være billigere enn lang finansiering! 55

56 Litt om status i kapitalmarkedet 70,00 60,00 50,00 Kredittkurve uke 35 vs. uke 19 Betydelig økning i marginer på alle løpetider i kapitalmarkedet Sertifikater med observerte priser opp mot 0,4% 40,00 30,00 20,00 10,00 Økte priser nødvendig for å få økt etterspørsel etter kommunesertifikater Økende generell uro i kapitalmarkedet bidrar ytterligere til å øke prisene 0,00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y Uke 35 Uke 19 Observerte transaksjoner 56

57 20% av utestående gjeld utløper i 2015 Økende bruk av sertifikatlån og obligasjonslån med 1-3 års løpetid en økende del av utestående gjeld får kort løpetid og må refinansieres Løpetid over ett år Min. 20%, tilsvarende minst ca 80 milliarder kr forfaller og må refinansieres i løpet av % 15 % 3 % 77 % Antatt sum avdrag Sertifikatlån/lån med sertifikatvilkår Avdragsfrie lån til forfall Økende refinansieringsrisiko på sektornivå Omfanget er ikke kjent fordi det ikke skilles mellom kort og lang rentebærende gjeld i kommunale regnskap Kilde: Kommunalbankens egen utlånsportefølje samt Stamdata for oversikt over alle utestående lån i kapitalmarkedet 57

58 Visjon Langsiktig partner for lokal velferd Verdier Åpen Ansvarlig Tett på 58

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE?

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? Komøk 28.mai 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Sesjon J Lånefinansiering Hva velger kommunene v/ Lars Strøm Prestvik Finans- og låneforvaltning i praksis

Detaljer

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN NYTT FRA KOMMUNALBANKEN Økonomiforum Troms 22. september 2017 Marit Urmo Harstad Kunde- og markedsansvarlig muh@kommunalbanken.no Tlf.: 21 50 20 57 / 982 47 057 Agenda Grønn rente KBN Finans Budsjettrenta

Detaljer

LÅNEGJELD OG ETTERSPØRSEL ETTER LÅN

LÅNEGJELD OG ETTERSPØRSEL ETTER LÅN LÅNEGJELD OG ETTERSPØRSEL ETTER LÅN TBUs åpne fagseminar 2017 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS 1 Disposisjon 1) Gjeldsvekst i kommunal sektor Videre utvikling Hvordan tenker Kommunalbanken Rentesensitivitet

Detaljer

FINANSSTATUS. Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS. KOMØK, torsdag 26.

FINANSSTATUS. Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS. KOMØK, torsdag 26. FINANSSTATUS Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS KOMØK, torsdag 26. mai 2016 Agenda Gjeld og gjeldsvekst i sektoren Låneetterspørsel Utvikling i lånemarginer

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER Komøk 28.mai 2015, Sesjon O Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Sektorens utgangspunkt Valg av finansieringsstrategi hvilke spørsmål

Detaljer

GJELDSFORVALTNING. Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre

GJELDSFORVALTNING. Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre GJELDSFORVALTNING Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre Marit Urmo Harstad Kunde- og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS Økonomisjefsamling i regi av FM i M&R Storfjord

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Finansrapport Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Innhold Låneporteføljen... 3 Markedet... 4 Plassering... 5 Oppsummering... 6 2 litvikling Låneporteføljen Pr. 31.08 har låneporteføljen en gjennomsnittlig

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 1. juni 2017 Bakgrunn Finans- og gjeldsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finans- og gjeldsreglement

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-9 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Fylkestinget 14.06.2016 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

1. tertialrapport 2016 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 srapport 2012 Finansforvaltningen

1. tertialrapport 2016 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 srapport 2012 Finansforvaltningen 1. tertialrapport 2016 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 srapport 2012 Finansforvaltningen Innhold Finansrapporteringen... 3 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds - og renteportefølje...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE

ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE 30. 31. mai 2016 Lars Ludvigsen Kunde- og markedsansvarlig lal@kommunalbanken.no Tlf.: 21 50 20 53 / 97 98 29 66 Agenda Innledning Kommunal finansiering Analyser Finansreglement

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

2. Tertial 2017 Finans- og gjeldsforvaltning

2. Tertial 2017 Finans- og gjeldsforvaltning 2. Tertial 2017 Finans- og gjeldsforvaltning ESA 17/15924 Innhold Finansrapporteringen... 3 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-10 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-14 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.05.2017 Fylkestinget 13.06.2017 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Veldig kort om Kommunalbanken Kommunene og det grønne skiftet satsning

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer