NYTT FRA KOMMUNALBANKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA KOMMUNALBANKEN"

Transkript

1 NYTT FRA KOMMUNALBANKEN Økonomiforum Tromsø, 7. september 2015 v/marit Urmo Harstad, Kunde- og markedsansvarlig Tel.: /

2 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 2

3 Hvordan sette budsjettrenter HOLDEPUNKTER TILGJENGELIGE PROGNOSER Norges Bank SSB Andre? MARKEDSRENTER FRA-renter (Forward-kurven) 3

4 Budsjettrenter Styringsrenten og 3 mnd NIBOR 3,50 3,00 Påslag NB-Nibor NB Folio 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4

5 Budsjettrenter Prognoser Norges Bank: Rentebane med sannsynlighetsfordeling: 5

6 Budsjettrenter FORWARD-KURVEN: Markedets prising av fremtidig NIBOR-rente Kilde; Finance Active 6

7 Budsjettrenter Anslag lånerente før bankenes marginpåslag Budsjettår Norges Bank (PPR2 2015) FRA-basert FORSLAG BUDSJETTRENTE ,00 0,83 1,00% + bankmargin ,25 0,95 1,25% + bankmargin ,50 1,24 1,50% + bankmargin ,57 1,75% + bankmargin 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Anslag lånerente før kredittpåslag i bankene Norges Bank (PPR2 2015) FRA-basert

8 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 8

9 System for oversikt over gjeldsporteføljen En klar overvekt av kommunene belager seg på Excel for å ha samlet oversikt over gjeldsporteføljen: 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 14% 12% 8% 6% Excel Eksternt via forvalter Andre systemer for gjeldsforvaltning (eksempelvis Escali) "Min Gjeldsforvaltning" fra Kommunalbanken Annet 20% av kommunene melder et behov om et gjeldsforvaltningssystem utover det som benyttes i dag. 55% anser et nytt gjeldsforvaltningssystem som nyttig, men ikke nødvendig 25% har dekket sitt behov tilstrekkelig per i dag Er Excel et tilfredsstillende system for gjeldsforvaltning? 9

10 OPPSTARTBILDE 10

11 MARKEDSDATA 11

12 KALENDER 12

13 PORTEFØLJE 13

14 14

15 15

16 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 16

17 SPØRREUNDERSØKELSEN 2015 Resultater og hovedtrekk - Finansreglement er jevnt over reviderte - Finansreglement har forskjellig bruk av rammer - Ikke helt match mellom finansreglement og adferdsmønster - Ofte manglende rammer ved bruk av kapitalmarkedet - Kompetansegap mellom administrasjon og folkevalgte - Behov for folkevalgtopplæring?

18 Formål kartlegge 5 områder 1) Finansreglementet 2) Forvaltning og kompetanse 3) Finansrapportering 4) Kapitalmarkedet og løpetider 5) Bruk av måltall og forventet fremtidig gjeldsutvikling 18

19 Om undersøkelsen validitet 86 respondenter (20%) Alle KOSTRA-grupper jevnt representert 35% 30% 29% Respondenter 25% 20% 23% 24% 23% 19% 20% Landssnitt 15% 15% 14% 15% 14% 10% 5% 3% 0% Gruppe 1-3 (små kommuner, middels bundne kostader pr innbygger) Gruppe 4-6 (små kommuner, høye bundne kostader pr innbygger) Gruppe 7-9 (mellomstore kommuner, lave bundne kostnader per innbygger) Gruppe (mellomstore kommuner, middels bundne kostnader per innbygger) Gruppe (store kommuner) Vet ikke 19

20 Kommunenes finansreglement Hvor oppdatert er kommunenes finansreglement? 12% har så langt oppdatert reglementet i % har oppdatert tidligere i 4-årsperioden 19% har ikke oppdatert finansreglementet i inneværende 4-års periode Når er neste revisjon planlagt? 25% planlegger revisjon i inneværende år 65% planlegger revisjon i løpet av kommende 4-års periode 10% har ikke planlagt revisjon Hovedgrunn for revisjon Nesten alle (80%) oppgir som hovedgrunn for revisjon at reglementet må revideres iht forskriften Av øvrige årsaker nevnes bl.a. forenkling og gjennomgang ifm nytt kommunestyre Generelt oppdaterte finansreglementer! Men hva med innholdet? 20

21 Hvilke rammer gir finansreglementet for låneporteføljen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% Maks størrelse på enkeltlån 41% 29% Maks forfall nærmeste 12 mnd 13% Rammer for bruk av ulike låneprodukter 55% 40% Ingen 5% 9% 0% Løpetid på gjeld Fordeling av låneforfall Fordeling mellom långivere Øvrige Med bruk av kapitalmarkedet bør finansreglementet være tydeligere og gi klare retningslinjer for bruk av ulike typer låneprodukter og hvor mye som kan tillates at forfaller de nærmeste mnd. 21

22 Eksempel på bestemmelser rundt låneforfall Sør-Trøndelag fylkeskommune: Asker kommune: Trondheim kommune: Tre ulike tilnærminger til hvor mye som kan forfalle kommende 12 mnd 22

23 Intern vs. ekstern gjeldsforvaltning I hvilken grad forvalter kommunen sin gjeldsportefølje selv? 85% benytter ikke forvalter per i dag Av disse vurderer 6% å benytte forvalter i fremtiden De som benytter forvalter ble videre spurt om å rangere fra 1-4, hovedgrunnene for flytte ut låneforvaltningen: Tilgang til kompetanse 3,3 Enklere rapportering 1,8 Mindre arbeidsbelastning 2,0 Lavere rentekostnader 3,2 1 (minst viktighet) (størst viktighet) 23

24 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Økonomiavdelingen har høy kompetanse på forvaltning av kommunens gjeldsportefølje» 35% 33% 30% 27% 25% 20% 20% 15% 14% 10% 5% 5% 0% 1% Vet ikke Helt enig % Helt uenig 74% 24

25 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret har høy kompetanse på forvaltning av kommunens gjeldsportefølje» 40% 38% 35% 30% 27% 25% 20% 15% 17% 10% 5% 2% 4% 6% 6% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig Svarene understreker behov for tydelige og forståelige finansrapporter slik at kompetansegapet mellom administrasjon og folkevalgte reduseres. 71% 25

26 Hva sier forskrift om finansforvaltning? 6.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget Administrasjonssjefen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finansforvaltning I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 7.Innholdet i rapporteringen (passiva) Sammensetning av passiva Løpetid for passiva Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva Vesentlige markedsendringer Endringer i risikoeksponering Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser 26

27 Rapportering av nøkkeltall Hvilke nøkkeltall vises i finansrapporten som fremlegges kommunestyret? 100% 90% 92% 80% 70% 60% 69% 64% 60% Viktig ved bruk av kapitalmarkedsprodukter 50% 40% 30% 35% 35% 27% 20% 17% 10% 6% 0% Andel fast/flytende rente Gjeld fordelt på lånekilder Løpetid rentebærende gjeld Størrelse enkeltlån Løpetid renteeksponering Gjeld fordelt på formål (selvfin., rentekomp. og egenfin.) Fordeling av forfall og fremtidig refinansiering Refinansiering kommende 12 eller 24 måneder Annet 27

28 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje Uttrekk fra finansreglement i Klepp kommune: Gjengitt fra forskrift 7 Egne tilføyelser 28

29 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje Uttrekk fra rapportering i Klepp kommune: 29

30 Eksempel på rapportering knyttet til låneportefølje (forts.) Bærum kommune: Porsgrunn kommune: Ålesund kommune fordeling av gjeld: Samlet gjeld Videreutlån Ubrukte lånemidler Netto gjeld VARFS Rentekompensasjon Lån som belaster kommunekassen 30

31 Hva sier Riksrevisjonen? Fra Riksrevisjonens rapport feb.2015 Analyse av de 41 kommunene med høyest gjeldsnivå i perioden I hvilken grad presenterer de fakta og vurderinger omkring kommunens gjeld: Konklusjon: Både faktaopplysninger og vurderinger av fakta bør i større grad presenteres. 31

32 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret har et bevisst forhold til finansrapporten, sett opp mot etterlevelse av kommunens finansreglement» 30% 28% 25% 20% 20% 15% 15% 15% 10% 11% 5% 6% 5% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 26% 20% 32

33 Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret behandler nøkkeltallene som fremlegges i finansrapporten på en god måte» 30% 27% 25% 24% 20% 18% 15% 14% 10% 11% 5% 4% 2% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 29% 16% 33

34 Bruk av låneprodukter i kapitalmarkedet Hvor utbredt er bruk av sertifikatlån? 60% benytter ikke sertifikatlån i dag. Av disse vurderer 88% sertifikatlån som uaktuelt for kommunen, mens 12% vurderer opptak av sertifikatlån i fremtiden. Hvor utbredt er bruk av obligasjonslån? 79% benytter ikke obligasjonslån i dag. Av disse vurderer 82% obligasjonslån som uaktuelt for kommunen, mens 18% vurderer opptak av obligasjonslån i fremtiden 34

35 Sertifikatlån i finansreglementet 40% av respondentene benytter sertifikatlån. Disse ble spurt om hvilke rammer finansreglementet setter for sertifikatlån: 85% har ingen øvre grense for bruk av sertifikatlån i finansreglementet (!) 13% har en ramme på inntil 50% av låneporteføljen 2% har en tillatt ramme på over 50% av låneporteføljen Defineres retningslinjer i forhold til refinansiering av sertifikater? 79% av finansreglementene angir ingen retningslinjer for refinansiering (!) 8% angir at tilstrekkelig likviditet skal være tilgjengelig ved forfall 8% angir retningslinjer om maks forfall innenfor et definert tidsrom 5% angir øvrige retningslinjer, som f.eks spredning av låneforfall 35

36 Refinansieringsrisiko i finansreglementet Eksempel fra Bergen kommune: 36

37 Preferanser for avdragsbetjening Fra vår undersøkelse: «Hva slags gjennomsnittlig avdragstid benytter kommunen?» 50% 48% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 27% 18% 10% 5% 0% Beregnet eksakt etter minimumsavdrag 7% Over 30 år år Under 25 år 37

38 Preferanser ved valg av løpetid på lån Majoriteten forholder seg til de tradisjonelle kriteriene for valg av løpetid på lån, selv om løpetider tilpasset kapitalmarkedet oftere benyttes enn tidligere. «Hva ligger til grunn for valg av løpetid på lån? (flere svar mulig)» 60% 57% 50% 40% 35% 30% 23% 20% 10% 13% 8% 3% 0% Løpetid tilsvarer investeringenes levetid Løpetid er angitt i vedtak Nødvendig tilpasning iht finansreglement Oppnå lavest mulig margin (ved markedslån) Råd fra forvalter eller banker Annet 38

39 Oppsummering 1. Kommunens finansreglement - Tilpasninger til nye adferdsmønstre for låneopptak - Større bruk av flere og mer nyanserte rammer 2. Forvaltning og kompetanse - Ekstern forvalter erstatter ikke krav om intern kompetanse - Kompetansegap mellom administrasjon og folkevalgte gir behov for gode finansrapporter 3. Rapportering - Klarere fremstilling av ulike nøkkeltall og vurderinger - Bevisstgjøring og kobling mellom føringer i finansreglement og hva som faktisk rapporteres - Etterligne gode og ryddige oversikter/rapporteringer 4. Kapitalmarkedet og løpetider - Rammer for sertifikatlån - Retningslinjer for refinansiering - Redusert margin er hoved-driver for å velge kort fremfor lang finansiering - Større bevissthet om pris vs. løpetid på gjeld 39

40 1. Budsjettrenter Introduksjon til ny kundeportal i Kommunalbanken 3. Spørreundersøkelsen Lånefinansiering hva gjør kommunene -Kommunal gjeldsvekst -Bruk av måltall og handlingsregler -Utlånstrender -Kapitalmarkedet og løpetider 40

41 1987M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M06 Gjeldsvekst i kommunal sektor ,6 mrd kr Statlige låneinstitutter Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Pensjonskasser Obligasjonsgjeld Sertifikatgjeld Banker 41

42 Økning i netto gjeld har kommet beleilig sammen med et stadig lavere rentenivå 75 Rentenivå % 7 Netto lånegj./br DI (%) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Snitt NIBOR 3M Snitt Swap 5y 0 Kilde: SSB Kostra. Kommune eks. Oslo, konsern Sektorens gjeld øker mer enn inntektene det vil den også fortsette med, selv med lavere investeringsnivå. Men hvor lenge? 42

43 Rentenivået er nå så lavt at avdragene betyr mer Anta 100 mill kr i låneopptak - Serielån med 25 års avdragstid: 4 mill kr i årlige avdrag Rentekostnad på lånet ved ulike rentesatser: % rente Rentekostnadens andel av samlede rente- og avdragskostnader: Mill kr % rente Avdrag 4 mill kr År 1 År 10 6 % 60 % 49 % 2 % 33 % 24 % År 43

44 Resultat fra vår spørreundersøkelse Forventet gjeldsutvikling etter 4-årsperioden Hele 70% av kommunene forventer at gjelden kommer til å være økt om fire år, i ulik grad: 5% forventer en økning på med mer enn 50% 20% forventer en økning på inntil 50% 45% forventer en økning på inntil 20% Kun 10% forventer uendret gjeldsnivå, og 20% forventer redusert gjeldsnivå. Hele 90% av kommunene gjør konkrete vurderinger rundt bærekraften ved fremtidig gjeldsvekst i budsjett- og økonomiplan eller tilsvarende rapporter. 44

45 Hva er egentlig et bærekraftig gjeldsnivå? 45

46 Finn vegen til bærekraftig økonomistyring 1

47 Resultat fra vår spørreundersøkelse Bruk av måltall og handlingsregler Bevisst bruk av måltall og handlingsregler kan være gode styringsverktøy for administrasjon og kommunestyre. Hele 90% av kommunene gjør konkrete vurderinger rundt bærekraften ved fremtidig gjeldsvekst i budsjett- og økonomiplan eller tilsvarende rapporter. Benytter kommunen måltall for gjeldsnivå og gjeldsutvikling? (flere svar mulig) 60% 55% 50% 40% 46% 41% 32% 30% 20% 21% 15% 10% 5% 0% Lånegjeld pr innbygger Sammenligning med KOSTRAgruppe eller andre sammenlignbare kommuner Lånegjeld i % av DI Rente- og avdragsbelastning i % av DI Nei Prosentvis EK-andel på investeringer Annet 47

48 Eksempler på handlingsregler Nittedal kommune (kommuneplan): Bærum kommune: 48

49 Handlingsregler for Asker kommune 49

50 Resultat fra vår spørreundersøkelse Subjektive påstandsvurderinger Påstand: «Kommunestyret diskuterer ofte finansielle problemstillinger» 40% 35% 35% 30% 25% 20% 18% 23% 15% 10% 5% 2% 5% 7% 10% 0% Vet ikke Helt enig Helt uenig 68% Tegn på en uproblematisk økonomisk stilling, eller kan det være behov for større fokus her? 50

51 Pris Mulighetsrommet for kommunale låneopptak Avdragsbaserte lån med løpetid opp til 40 år. Bankfinansiering: P.t. Grønn p.t. NIBOR Lån med fast rente FRN og Fastrente 6 10 (15) år FRN og fastrente 1-5 år Sertifikater (3-12 mnd) Refinansieringsrisiko Løpetid 51

52 Kommunenes lånemønster er i endring Fordeling av etterspørsel etter ny finansiering: 100 % Lange, avdragsbaserte lån. Lang løpetid. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Grønn pt PT NIBOR Fast rente langt lån Fast rente avdragsfri FRN Låneprodukter uten avdrag/ kapitalmarkedsprodukter. 20 % 10 % Sertifikat Kort løpetid H % Kilde: registrerte forespørsler på ny finansiering hos Kommunalbanken 52

53 Kommuner (og f-kommuner) har veldig ulike finansieringsporteføljer: Oversikt over 20 av de 50 kommunene med høyest gjeld i vilkårlig rekkefølge: A C B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sertifikater 1-5 år 6-10 år Over 10 53

54 Kapitalmarkedet er blitt en viktig aktør i finansieringen av kommunal sektor Kapitalmarkedet - 129,5 mrd kr Sertifikatlån 48,7 mrd kr 40% Utvikling i markedsandel (K2) 36% 38 % 35% 30% 62 % 25% 20% Obligasjonslån 80,8 mrd kr 15% 54

55 Margin i basispunkter Mange reduserer løpetiden for å få lavere margin 60 Eksempel på en vanlig kredittkurve for ordinære kommuner: (kurve fra uke 22) Flytende margin i Kommunalbanken M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y Kort finansiering skal være billigere enn lang finansiering! 55

56 Litt om status i kapitalmarkedet 70,00 60,00 50,00 Kredittkurve uke 35 vs. uke 19 Betydelig økning i marginer på alle løpetider i kapitalmarkedet Sertifikater med observerte priser opp mot 0,4% 40,00 30,00 20,00 10,00 Økte priser nødvendig for å få økt etterspørsel etter kommunesertifikater Økende generell uro i kapitalmarkedet bidrar ytterligere til å øke prisene 0,00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y Uke 35 Uke 19 Observerte transaksjoner 56

57 20% av utestående gjeld utløper i 2015 Økende bruk av sertifikatlån og obligasjonslån med 1-3 års løpetid en økende del av utestående gjeld får kort løpetid og må refinansieres Løpetid over ett år Min. 20%, tilsvarende minst ca 80 milliarder kr forfaller og må refinansieres i løpet av % 15 % 3 % 77 % Antatt sum avdrag Sertifikatlån/lån med sertifikatvilkår Avdragsfrie lån til forfall Økende refinansieringsrisiko på sektornivå Omfanget er ikke kjent fordi det ikke skilles mellom kort og lang rentebærende gjeld i kommunale regnskap Kilde: Kommunalbankens egen utlånsportefølje samt Stamdata for oversikt over alle utestående lån i kapitalmarkedet 57

58 Visjon Langsiktig partner for lokal velferd Verdier Åpen Ansvarlig Tett på 58

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE?

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? Komøk 28.mai 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Sesjon J Lånefinansiering Hva velger kommunene v/ Lars Strøm Prestvik Finans- og låneforvaltning i praksis

Detaljer

FINANSSTATUS. Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS. KOMØK, torsdag 26.

FINANSSTATUS. Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS. KOMØK, torsdag 26. FINANSSTATUS Hva gjør kommuner og fylkeskommuner? Lars Strøm Prestvik Utlånsdirektør, Kommunalbanken AS KOMØK, torsdag 26. mai 2016 Agenda Gjeld og gjeldsvekst i sektoren Låneetterspørsel Utvikling i lånemarginer

Detaljer

GJELDSFORVALTNING. Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre

GJELDSFORVALTNING. Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre GJELDSFORVALTNING Utviklingstrekk og kapasitet i markedet for lange lån og veien videre Marit Urmo Harstad Kunde- og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS Økonomisjefsamling i regi av FM i M&R Storfjord

Detaljer

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER Komøk 28.mai 2015, Sesjon O Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Sektorens utgangspunkt Valg av finansieringsstrategi hvilke spørsmål

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Veldig kort om Kommunalbanken Kommunene og det grønne skiftet satsning

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE

ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE ØKONOMINETTVERK SOGN OG FJORDANE 30. 31. mai 2016 Lars Ludvigsen Kunde- og markedsansvarlig lal@kommunalbanken.no Tlf.: 21 50 20 53 / 97 98 29 66 Agenda Innledning Kommunal finansiering Analyser Finansreglement

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-10 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer