Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15"

Transkript

1 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune i 2011, ble det igangsatt tilstandsvurderinger av samtlige av kommunens bygg. Kartleggingen av kommunens skolebygg og idrettsbygg er gjennomført. Denne saken gjelder tilstandskartlegging av de 15 siste helsebyggene, av totalt 42 kommunalt eide helsebygg i Bergen. Handlingsplan 3 omhandler 6 sykehjem og 9 andre helseinstitusjoner. Sykehjemmene er alle av nyere dato og har en akseptabel standard. Hovedfokus i årene som kommer, vil for disse være å opprettholde et ordinært vedlikehold. Stedvis vil det være behov for oppgraderinger og komponentskifte spesielt på tekniske anlegg. Fyllingsdalen sykehjem er nybygd, og vil ikke bli kartlagt før i De øvrige helseinstitusjonsbyggene består av alderspensjonat, dagsentre og avlastningsboliger og har mer variabel standard. De 15 helsebyggene er: Ladegården sykehjem Løvåsen sykehjem Mildeheimen Odinsvei bosenter Søreide alderspensjonat Søreide sykehjem Ulset sykehjem Vestlunden avlastning Kloppedalen dagsenter Mildeveien dagsenter Olav Bjordalsveg 7 Eidsvåg dagsenter Skjoldveien dagsenter Svartediksveien 27 bolig Toppe gamle skole Åsane avlastningsbolig I saken redegjøres det kort for den tekniske tilstanden ved helsebyggene slik den fremkommer av oppsummeringene i de ulike tilstandsrapportene. Tilstandsrapportene er utarbeidet av eksterne rådgivere. Det er for tidlig å si noe nærmere konkret om både tiltak, fremdrift og konkrete kostnader før det eventuelt er gjennomført et forprosjekt. Et forprosjekt har til hensikt å gi mer sikre opplysninger om hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre, hvilke kostnader som vil påløpe, samt fremdrift og prioritering helsebyggene imellom. Det presiseres derfor at både valg av tiltak og estimerte kostnader som presenteres i denne siste handlingsplanen på dette tidspunkt er usikre. 1

2 Avhengig av arbeidets omfang og valg av tiltak må en ta høyde for at beboere og ansatte kan måtte flytte ut i byggeperioden. Det pågår prosjektering og bygging av helt nye helsebygg, som når de er ferdig, i en periode vil kunne fungere som erstatningslokaler for dem som må flytte ut mens bygget deres rehabiliteres. I tillegg har Bergen kommune inngått leieavtale på det såkalte B-sykehuset på Laksevåg som også vil kunne fungere som avlastningslokaler ved behov. Økonomi I saken redegjøres det for estimerte kostnader knyttet til hvert enkelt prosjekt. De estimerte kostnadene er basert på kostnader som er lagt til grunn i den enkelte tilstandsrapport, basert på nøkkeltall, ulike standarder og erfaringstall de engasjerte rådgivere benytter. I tillegg vil det påløpe kostnader til bl.a. utredning, prosjektering, rekkefølgekrav, og endrede kostnader som følge av kronekurs og ulike usikkerhetsfaktorer knyttet til de funn man normalt gjør i gamle bygg. Det understrekes at forprosjektfasen derfor med stor sannsynlighet vil vise endringer i de estimerte kostnadene, eksempelvis ved at for noen bygg velges andre tiltak enn forutsatt i tilstandskartleggingen. For eksempel at en velger å rive et bygg og erstatte med nybygg, fremfor å rehabilitere det gamle. I premissene for vedlikeholdsplanen vedtatt av bystyret i mai ble det slått fast at Bergen kommune fra og med 2013 skal legge levetidsbetraktninger (LCC-analyser) til grunn ved investeringsbeslutninger. Disse analysene kan blant annet utløse endringer i valg av tiltak. I tillegg vil den nevnte markedssituasjonen til enhver tid ha avgjørende betydning. De estimerte kostnadene i saken gir derfor kun et foreløpig bilde av hva det vil koste å gjennomføre tiltakene ved de helsebygg som er omfattet av Handlingsplan 3. Det endelige bildet vil bli mer eksakt i løpet av det pågående arbeidet med økonomiplanen. De fleste av tiltakene i Handlingsplan 3 ligger dessuten langt frem i tid. Det samlede kostnadsanslaget (tiltak i et 10-årsperspektiv) for de siste 15 helsebyggene utgjør til sammen ca. kr 126,5 mill. En del strakstiltak kan komme i tillegg. Strakstiltakene (drift) vil bli gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer i Etat for bygg og eiendom. De foreløpige kostnadsanslagene fordeler seg slik på helsebyggene i denne handlingsplanen (tabell neste side): Helsebygg Strakstiltak Tiltak 1-10 år Byggets areal Ladegården sykehjem - 21,8 mill Løvåsen sykehjem - 9,2 mill Mildeheimen 0,2 mill. 13,2 mill Odinsvei bosenter 1,3 mill. 9,3 mill Søreide alderspensjonat 0,5 mill. 23,9 mill Søreide sykehjem 2,6 mill. 19,3 mill Ulset sykehjem 0,4 mill. 3,7 mill Vestlunden avlastning 0,1 mill. 7,3 mill. 950 Kloppedalen dagsenter - 3,1 mill. 606 Mildeveien dagsenter 0,3 mill. 3,4 mill. 238 Olav Bjordalsveg 7/Eidsvåg - 5,1 mill. 195 Skjoldveien dagsenter - 4,0 mill. 164 Svartediksveien 7 0,1 mill. 1,3 mill. 410 Toppe gamle skole - 1,2 mill. 300 Åsane avlastningsbolig 0,1 mill. 0,7 mill. 156 SUM 5,6 mill. 126,5 mill

3 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets overordnede oppgaver 1 «Oppgaver og enekompetanse for Bergen bystyre (bystyresak 21-11)»: «Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar løypemeldingen for kartlegging av helsebygg Handlingsplan 3 til orientering. 2. Økonomiske konsekvenser av handlingsplanen forutsettes innarbeidet i forbindelse med kommende års rulleringer av budsjett og økonomiplan. Dato: 16. april 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Ladegården sykehjem-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Løvåsen sykehjem-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Mildeheimen-Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Odins vei bosenter-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Søreide Alderspensjonat - Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Søreide Sykehjem-Del 1-Sluttrapport tilstand-2014 Ulset Sykehjem-Del 1 Sluttrapport tilstand-2014 VESTLUNDVEIEN AVLASTNING-Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 RevA Avlastningsboliger og dagsentre- Samlerapport. Del 1 Sluttrapport tilstand

4 Saksutredning: 1. Ladegården sykehjem Ladegården sykehjem har et personale på ca. 180 personer og 107 pasienter (beboere). Hjemmet er for tiden fullt utnyttet, dvs. at det ikke er ledig kapasitet. Eiendommen består av to bygg, et stort hovedbygg på m2 fra 1985 og et mindre B-bygg på m2 fra ca. år Byggene er forbundet med en korridor i 1. etasje. Hovedbygget ble på det nærmeste totalrehabilitert i 2008 innvendig og delvis utvendig. Bygg B er generelt uforandret siden oppføringen i Etter OPAKs vurdering fremstår hovedbygget med god standard og i god vedlikeholdt stand. Innvendige flater er generelt nye, også de tekniske anlegg som VVS og el. Bygget er fullsprinklet, bortsett fra loftet. Det er ikke meldt om særskilte helseplager, hverken blant de ansatte eller beboerne. I bygg B derimot begynner de innvendige flater å vise tegn på slitasje, likeledes utvendig fasade. Innvendig er det en del klager på innemiljøet. OPAK har foretatt en forenklet enøk-analyse av byggene. Av denne fremgår det at det ikke er noen aktuelle, lønnsomme tiltak for bygg A. For bygg B er det flere aktuelle tiltak, selv om ikke alle disse er lønnsomme. Isolering av gulv mot garasje og installasjon av nytt ventilasjonsanlegg er de mest aktuelle tiltakene som er funnet lønnsomme. Hva angår universell utforming vurderes begge byggene å være tilfredsstillende hva angår tilgjengelighet. Fargesetting av dører og merking av trappetrinn har et forbedringspotensiale i begge byggene. Funksjonaliteten ved hovedbygget er tilfredsstillende, mens den i bygg B vurderes som mindre god. Dette skyldes trolig mye problemer med innerdører og vinduer som ikke lar seg åpne, samt lave rekkverk på terrassene, som har medført at disse er stengt for beboere. Dør- og vindusproblemene kan skyldes setningsskader. Arealeffektiviteten vurderes imidlertid som tilfredsstillende for denne type bygg. Det vil være behov for enkelte utbedringstiltak ved bygg B de neste 10 årene i denne forbindelse. Bygg A har oppnådd energimerke D og bygg B energimerke F, begge farge rød. Begge bygg har et visst energiinnsparingspotensiale ved relativt små/enkle driftsrelaterte tiltak. Ladegården sykehjem er ikke nevnt spesifikt i Budsjettplanen 2014 for Bergen kommune. Vi påpeker imidlertid at det i Byrådets forslag til budsjett for 2014, økonomiplan , fremheves at det i de siste ti årene har vært gjennomført en storsatsing på sykehjem i Bergen kommune. Aldersinstitusjonene i Bergen står overfor en betydelig omstilling og utvikling frem mot Foreslåtte tiltak de neste 10 årene er anslått til totalt kr ,- inkl. mva. for begge byggene. Ca. 97 % utgjør vedlikeholdskostnader, det resterende er utviklingskostnader. Restlevetiden for bygg A, forutsatt normalt vedlikehold, vurderes å være til år 2065, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 1 344,-/m2. Restlevetiden for bygg B vurderes også å være til år 2065, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 3 734,-/m2. Etter OPAKs vurdering faller Ladegården sykehjem typisk inn under kategorien bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. eksisterende bygningsmasse og de trenger derfor ikke nødvendigvis samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe, som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 2. Løvåsen sykehjem Løvåsen sykehjem var ferdig oppført i 2006 og består av et stort bygg på i alt m2 BTA. og med i alt 112 sengeplasser. Bygget består av fire fløyer hhv. fløy A, B, C og D på hhv. fire og fem etasjer. Her er 15 boenheter, hver med 8 til 10 beboere. Der er anlagt sansehage med direkte utgang fra noen av boenhetene, men også utgang fra hver etasje. Her er et stillerom/kapell, en 4

5 frisørsalong, et tannlegekontor og en fotpleier samt en stor kafeteria i 1. etasje. Bygget er et fullsprinklet betongbygg med plasstøpte betongdekker og veggskiver, søyler og dragere. Yttertaket er et valmet tak med falsede stålplater. Fasadene har tegl og Steni-plater som kledning og vinduene er trevinduer med aluminiumsprofiler utvendig. Det er kun utført det aller nødvendigste av utskiftinger og vedlikeholdsarbeider siden bygget ble satt i drift. Bygget har to vinterhager og en stor utendørs sansehage. Det har vært, og er fremdeles noen lekkasjer fra vinterhagene. OPAKs hovedinntrykk er at sykehjemmet fremstår med god standard og i god vedlikeholdt stand. Inneklimaet vurderes også som godt. Det begynner imidlertid å vise tegn på noe slitasje på innvendige overflater. Utvendig vurderes tilstanden som generelt god, men enkelte problemområder er observert, som dekket i vinterhagene, hvor det er lekkasjer, og overgang fasade/dekker hvor beslagsløsningene har en dårlig utførelse. Innenfor en tiårsperiode vil det være behov for en del periodiske vedlikeholdsarbeider og noe utskiftinger. De store utskiftingene ligger imidlertid enda lenger frem i tid. Det foreligger ingen rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte for sykehjemmet, men ifølge brukerne selv er det ikke meldt om noen negative forhold. Rengjøringen er tilfredsstillende ved sykehjemmet. Bygget er i stor grad tilpasset dagens krav til universell utforming. Det er to moderne heiser fra byggeåret, det er trinnfri adkomst, gode dørbredder og de fleste dører er terskelløse. Også fargesettingen vurderes som god. Det er ikke meldt om, eller registrert problemer med funksjonaliteten ved bygget eller plassmangel i særlig grad. Bygget fremstår som et godt fungerende, funksjonelt sykehjem. Bygget har oppnådd energimerke D, farge rød, hvilket tilsier at energibruken er relativt høy og det benyttes fossilt brensel. Forbruket ligger ca. 15% over normtallet for denne type bygg. Ventilasjonsanleggene har lav faktisk gjenvinning. Energivurderingen av de tekniske anlegg viser at det er mange, relativt enkle tiltak som kan gjennomføres for å bedre energibruken i bygget. Bygget er fullsprinklet og det er balansert ventilasjon med gjenvinning i hele bygget som gir gode luftmengder. Også de elektriske anleggene fremstår med god standard. Over de neste 10 årene vil det primært være behov for periodisk vedlikehold av bygningsmessige og tekniske forhold for å opprettholde den gode standarden. Noen mindre utskiftinger må påregnes. De forslåtte tiltak, for kommende tiårsperiode, utgjør i alt ca. kr inkl. mva. Ca. 70% utgjør vedlikeholdskostnader, mens de resterende 30% er utviklingskostnader. Restlevetiden på bygget, forutsatt normalt vedlikehold, vurderes å være til ca. år 2085, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 782,-/m2. Dette gjenspeiler tydelig byggets unge alder. Etter OPAKs vurdering faller Løvåsen sykehjem typisk inn under kategorien bygg som har behov for mindre vedlikeholdstiltak/utskiftinger, herunder behov for utvikling og moderniseringer. Forutsatt normalt vedlikehold har bygget lang forventet restlevetid. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe, som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 3. Mildeheimen Mildeheimen har 140 ansatte fordelt på ca. 69 årsverk og 64 brukere. Eiendommen inneholder bygning, parkering og opparbeidet hage og brukes som sykehjem. Bygget er oppført i 2003 og er på totalt m2 BTA. Det er ikke utført større tiltak de siste årene. Hovedinntrykket er at bygget har normal overflateslitasje og at det blir tilfredsstillende vedlikeholdt. Det er imidlertid enkelte avvik ved bygget, blant annet setningsskader som har ført til oppsprekking av banebelegg og problemer med innerdører. I tillegg er det saltutslag på teglfasade mot sør og manglende branntetting av innervegger og el-tavler. Utstyr og komponenter til elektriske-, sanitær- og varmeinstallasjoner må påregnes utskiftet innen ca. 10 år, blant annet 5

6 varmepumpe, varmtvannsbereder, SD-anlegg, ledelys og nødlysanlegg. Det er noen problemer knyttet til helse og brukeropplevelser. Brukere og ansatte plages med røyktilsig fra røykerommet lokalisert i 2. etasje. I tillegg er det problemer med avtrekk/sug på medisinrom. Vaktrom tilknyttet avdelingene har for lave luftmengder, og det blir til tider veldig varmt. Universell utforming, arealeffektivitet og funksjon vurderes til å være tilfredsstillende, med unntak av en avdeling som har endret drift og dermed ikke er optimal med tanke på utstyr og lignende som tilhører gjeldende avdeling. De neste 10 årene anbefales det generelt vedlikehold av både utvendig og innvendige overflater, branntetting av innervegger og el-tavler, utskifting av utstyr og komponenter til sanitær- og varminstallasjoner, samt varmtvannsbereder og varmepumpe. I tillegg anbefales det utskifting av utstyr og komponenter til elektriske installasjoner og utbedring av funksjoner/løsninger for enkelte rom, blant annet røykerom. Det er ikke opplyst å foreligge planer i budsjettet for bygget. Det har på befaring blitt avdekket to tiltak som kan redusere byggets energiytelse. Av tiltakene som er foreslått har bare tiltaket Gjennomgang av varmesystemet med fokus på drift av varmepumpe positiv nåverdi over levetiden og er følgelig lønnsomt. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 13,2 mill. kr. inkl. mva, hvor 94 % er vedlikeholdskostnader og 6 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Mildeheimen med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for Mildeheimen typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f. eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o 4. Odinsvei bosenter Odins vei bosenter har 50 ansatte og 30 brukere samt 2 akuttrom. Eiendommen inneholder sykehjem med beboerrom med bad, fellesstuer, kontorer og garderober og er bygget sammen med et EBF-bygg. Bygget er oppført i 2001 og har totalt bruttoareal på 1825 m2. Det er de siste 10 årene byttet kledning og bygget om inngangspartiet, ellers det er ikke gjennomført større tiltak. Det er ikke opplyst å foreligge planer i budsjettet for bygget. Bygget fremstår i dag i tilfredsstillende stand, men har etter hvert noe overflateslitasje. Eneste større avvik som er registrert er sprekk i betonggulv i ventilasjonsrom i kjeller og generelt en del oppsprekking i overgang bærende konstruksjon og lettvegger. De neste 10 år er det hovedsakelig periodisk vedlikehold som må påregnes. Tekniske komponenter som sanitæranlegg, komponenter i ventilasjonsanlegg og elektrotekniske installasjoner må påregnes utskiftet innenfor de neste år. Generelt er brukeropplevelsene av bygget positive, men luften på kontorene oppleves som tørr og gulvene som harde. Universell utforming virker godt ivaretatt. Det er nivåfri tilkomst fra parkeringsplass til utearealer og døråpninger i beboerarealene og korridorer er terskelfrie. Kommunikasjonsveier oppleves som tilfredsstillende. Det har på befaring blitt avdekket to tiltak som kan forbedre byggets energiytelse, hvor ett av tiltakene kan påvirke og/eller bedre energimerket. Av tiltakene som er foreslått har bare tiltaket Utskifting av reimdrevet viftet i positiv nåverdi over levetiden og er følgelig lønnsomt. Det foreligger radonrapport for bygget. Målingene viser at alle verdiene ligger under anbefalt grense for tiltak. Handlingsplan for brannvernarbeid foreligger, men det foreligger ikke brannteknisk rapport eller konsept for bygget. Foruten en mindre lekkasje ved ytterdør i fellesstue i gruppe 3 er det ingen tegn til fukt- eller råteproblemer i bygget. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres til totalt ca. 9,3 mill kr. inkl. mva, hvor 97% er vedlikeholdskostnader og 3% er utviklingskostnader. Restlevetid for Odins vei bosenter med 6

7 normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Etter Multiconsult sin vurdering faller Odins vei bosenter inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 5. Søreide alderspensjonat Søreide alderspensjonat omfatter 39 leiligheter samt lokaler for åpen omsorg, kafeteria, lobby og aktivitetsrom. Denne tilstandsrapporten omfatter 3 bygg som utgjør fellesarealene for eldresenteret. En utleid del brukes som legekontor og et lokale som tidligere ble brukt av Søreide skole til undervisning. Byggene har totalt m2 BTA og ble oppført i Grunnet bygningsmassenes oppbygning er de vurdert som ett bygg, der det ved behov har blitt henvist til kafeteria, undervisningsdel og legekontor. De fleste vinduer i kafeteriadelen ble byttet sommer 2013 samt at taket over ble tekket på nytt i samme periode. Det har vært en større ombygging av kjøkkenet i 2012 der det ble fjernet et kjølerom og det ble bygget nye vegger i området der det tidligere var montert. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt, men man begynner å se slitasje på de fleste overflater. Det har begynt å oppstå noen sprekker i tegelsteinsfasader og det har begynt å løsne i overgangene fra vindusbeslag til vegg. De tekniske anleggene er utdaterte og det trengs en oppgradering av elektro- og VVS-anleggene. Det er en batterigjennvinner på ventilasjonsaggregatet med dårlig gjenvinning av varme. De fleste elektrotavlene i byggene er utdatert og benytter skrusikringer. Bygningene ligger på gateplan, består kun av en etasje og er dermed tilgjengelig for brukergruppe med nedsatt funksjonsevne. Bygget er i hovedsak universelt uformet men innvendig belysning i eldresenter oppfattes som for svak. Mange lamper virker ikke. Det bør foretas lysmålinger og skifting av defekte armaturer. Det opplyses at det ikke foreligger planer i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 23,9 mill kr. inkl. mva, hvor 67 % er vedlikeholdskostnader og 33 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Søreide Alderspensjonat med normalt vedlikehold vurderes å være til minst år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Søreide Alderspensjonat typisk faller inn under kategorien bygg som har behov for moderat/større behov for modernisering og rehabilitering. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 6. Søreide sykehjem Søreide Sykehjem har ca. 130 ansatte, 90 beboere og 2 akuttsengeplasser. Dagsenter på sykehjem har 15 plasser, fordelt på 45 brukere i dag. Eiendommen består av ett bygg som inneholder seks fløyer og brukes som sykehjem og dagsenter. Bygget ble oppført i 2004 med totalt bruttoareal på 6911 m2. En mindre enhet disponeres av BBB som bofellesskap og denne inngår som en del av det opplyste totale BTA. Siden byggeår er det utført utbedring av gassanlegg, brannoppgradering, utskifting av nødbelysning og diverse branndører. Bygget fremstår i dag i tilfredsstillende stand. Luftbehandlingsanlegg og sanitærinstallasjoner 7

8 fungerer tilfredsstillende. Elektrotekniske anlegg er i hovedsak velfungerende med ryddig installasjon og god standard, unntatt ustabilt pasient/sykesignal som svikter til tider. Brannteknisk er det mangler ved bygget knyttet til branntetting og avvik i sprinklerrapport. Bygget egner seg bra til dagens bruk og har god tilgjengelighet for brukere med nedsatt funksjonsevne. Det er terskelfri inngang, tilstrekkelig bredde i korridorer, heis, kontrastfarger på dører og trapper, romslige passasjer og snusirkler. Beboerrom er tilstrekkelig romslig og alle har eget bad. Luften oppleves av brukere som tørr, og det er vanskelig å holde rett innetemperatur i hele bygget. Lysnivå er stort sett tilfredsstillende, unntatt i korridorer. Renholdsvennlighet vurderes generelt som tilfredsstillende. Søreide sykehjem har energimerke gul E. Det er et ENØK-potensiale for bygget innen tekniske installasjoner. Tiltakene utskifting av varmegjenvinnere i fire ventilasjonsaggregater og montering av energimålere på vifter og varmebatteri har positiv netto nåverdi over levetiden, og er følgelig lønnsomme. Dette basert på de forhåndsdefinerte forutsetningene mht. kalkulasjonsrente, energipris og levetid. Kun det førstnevnte tiltaket vil påvirke og/eller bedre energimerket. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 19,29 millioner kr inkl. mva., hvor 90,3 % er vedlikeholdskostnader og 9,7 % er utviklingskostnader. Restlevetid for bygget med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2 BTA. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for at Søreide Sykehjem typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 7. Ulset sykehjem Ulset Sykehjem har ca. 100 ansatte og 64 brukere. Eiendommen består av ett bygg som inneholder seks fløyer og brukes som sykehjem. Bygget ble oppført i Total bruttoareal er 5700 m2. Ingen større tiltak er utført siden byggeår. Bygget fremstår i dag med bra kvalitet. Luftbehandlingsanlegg og sanitærinstallasjoner fungerer tilfredsstillende. Elektroanlegg er i hovedsak i god stand. Bygget egner seg bra til dagens bruk. Størrelsen på pasientrom er tilstrekkelig, og alle rom har eget bad. Angående universell utforming er bygget oversiktlig, og det er uproblematisk å finne frem. Det er terskelfri inngang, tilstrekkelig bredde i korridorer, heis, kontrastfarger på dører og trapper, romslige passasjer og snusirkler. Innemiljø oppleves som bra av brukere. Bygget har energimerke rød F. Det er et ENØK-potensiale for bygget innen tekniske installasjoner. Tiltakene utskifting av ventilasjonsaggregater og installasjon av væske/vann varmepumpe har positiv netto nåverdi over levetiden, og er følgelig lønnsomme. Dette basert på de forhåndsdefinerte forutsetningene mht. kalkulasjonsrente, energipris og levetid. Kostnader er medberegnet. Begge tiltakene vil påvirke og/eller bedre energimerket. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,74 millioner kr inkl. mva., hvor 99 % er vedlikeholdskostnader og 1 % er utviklingskostnader. Restlevetid for bygget med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 656 kr/m2 BTA. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for at Ulset Sykehjem typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f. eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 8

9 8. Vestlundveien avlastning Vestlundsveien Avlastningsboliger for utviklingshemmede er et tilbud som skal avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre beboerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet. Vestlundveien avlastning har tilrettelagte boliger for funksjonshemmede barn i alderen 0-18 år. Det er åtte faste plasser og en akuttenhet med inntil to plasser. Eiendommen inneholder et bygg med totalt 950 m2 BTA som ble oppført i Det har ikke blitt utført noens større tiltak i de senere år. Bygningsmassen er i god stand i forhold til alder. Det meldes om litt problemer med temperatur i rom med syd- og østfasade. Bygget er i hovedsak universelt utformet, men er på to nivåer som medfører at det er en stor rampe innad i bygget mellom 2 hyppige brukte områder. Bygget ble originalt brukt som et avlastningshjem for småbarn, men benyttes i dag av eldre barn med større hjelpemiddelutstyr som medfører et oppbevaringsproblem. Det opplyses at det ikke foreligger planer i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 7,25 mill kr. inkl. mva, hvor 37 % er vedlikeholdskostnader og 63 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Vestlundsveien Avlastning med normalt vedlikehold vurderes å være til minst Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Vestlundsveien Avlastning typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 9. Kloppedalen dagsenter Kloppedalen dagsenter er under oppgradering av innervegger som har fått fuktskade. Det er ikke oppgitt antall ansatte eller kapasitet på bygget etter nyåpning 1. desember Bygget inneholder stue, kjøkken, div. sanserom og bad og skal brukes som dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Bygget er oppført i 1993, og har totalt BTA på 606 m2. Bygget er under oppgradering så det er utfordrende å få et inntrykk av det endelige resultat. Bygget har tilsynelatende god universell utforming da rom som pasienter skal ha tilkomst til er plassert i 1.etasje. Det er plassert kontorer for ansatte i 2.etasje med en åpen løsning mot kantine/kjøkken. Bygget virker stort da det er god takhøyde og mye naturlig lys pga. store vindusflater. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,1 mill kr. inkl. mva, hvor 80 % er vedlikeholdskostnader og 20 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Kloppedalen dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Kloppedalen dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Bygningsmassen er ikke vurdert da det er under rehabilitering. Tekniske anlegg trenger oppgradering/modernisering 9

10 10. Mildeveien dagsenter Mildevegen Dagsenter er for brukere som bor på Mildeheimen og har en kapasitet på ca. 5 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen inneholder stue, kjøkken og bad og brukes som dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Bygget er oppført i 1971, og har totalt BTA på 238 m2. Det er ikke utført noen større tiltak de siste 10 år. Hovedinntrykket av bygget er at det er ikke er utført noen oppgraderinger eller vedlikehold de siste år. Bygget er ikke tilrettelagt for universell utforming. Byggets funksjonalitet virker tung for dagens bruk da bygget var originalt en enebolig med vaktmesterbolig i kjeller. Det er stort enøkpotensiale i bygget da det ikke er etterisolert eller byttet vinduer. Tekniske anlegg er utdatert og det er ingen form for fornybar energi. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,35 mill kr. inkl. mva, hvor 85 % er vedlikeholdskostnader og 15 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Mildevegen Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Mildevegen Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Større vedlikeholdstiltak og et større behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering. 11. Olav Bjordalsveg 7 Eidsvåg dagsenter Olav Bjordalsveg 7 har 3 ansatte og ca. 7 brukere fordelt på ett bygg. Bygget fungerer som en utestasjon for Eidsvåg dagsenter, og blir brukt til omkledning og til spisested til de som arbeider på adressen. Bygget er oppført i 1964 som overlegebolig for Vestlandsheimen, og har totalt BTA på 195 m2. Bygget fremstår i dårlig stand og det er ikke utført noen oppgraderinger eller vedlikehold de siste 10 år foruten om bytting av noe kledning og noen vinduer i 2. etasje. Bygget er ikke tilpasset universell utforming, men det er per i dag ikke et behov for det. Det er ikke meldt om problemer med inneklima. Bygget har et stort enøk potensiale da det ikke er utført noen større oppgradering siden bygget var nytt. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 5,1 mill kr. inkl. mva, hvor 81 % er vedlikeholdskostnader og 19 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Eidsvåg Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Dersom dette trekkes fra, vil det i realiteten fortsatt være billigere å totalrenovere enn å bygge nytt etter Norconsults vurdering. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Eidsvåg Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og et stort behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering. 12. Skjoldveien dagsenter Skjoldveien Dagsenter er et bygg som ikke er i drift pr i dag. Kapasiteter er da ikke opplyst. Bygningsmassen består av et bygg. Eiendommen inneholder stue, kjøkken og bad. Bygget har ikke oppgitt byggeår, men i matrikkelen er det oppgitt at det ble tatt i bruk i 1938, bygget har totalt BTA på 164 m2. Det er ikke utført noen tiltak de siste 10 år. 10

11 Bygget fremstår i dårlig stand og har mange "akutte" mangler. Taket lekker, nedløp er defekt, de tekniske anlegg er ute av drift. Bygget er bygget som enebolig og er ikke tilpasset for universell utforming. Bygget er plassert i bakhagen til Skjoldveien sykehjem og man kan benytte dette arealet mye bedre om bygget blir revet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 4. mill kr. inkl. mva, hvor 85% er vedlikeholdskostnader og 15% er utviklingskostnader. Restlevetid for Skjoldveien Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Skjoldveien Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for å bli revet innen år Estimerte vedlikeholdskostnader frem til anbefalte rivningsdato er medtatt ovenfor. Rivekostnad estimeres til 0,4 mill kr. 13. Svartediksveien 27 bolig Svartediksveien 27 - Bolig har 2 ansatte pr dagskift og har 6 plasser og har en kapasitet på 6 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen brukes som en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede med hensikt å avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Bygget er oppført i 1897, og har totalt BTA på 410 m2. Bygget ble totalrenovert i Bygget er i god stand med et mindre behov for vedlikeholdstiltak. VVS- installasjoner er i god stand og er i hovedsak fra Bygget er i noe grad tilpasset brukernes funksjonsgrad men det vil kreve omfattende ombygging for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Imidlertid er det mindre tiltak som kan utføres. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 1,25 mill kr. inkl. mva, hvor 89 % er vedlikeholdskostnader og 11 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Svartediksveien 27 - Bolig med normalt vedlikehold vurderes å være til år minst Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Svartediksveien 27 - Bolig typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep 14. Toppe gamle skole Toppe Gamle Skole har 5 ansatte og ca 10 brukere/ og har en kapasitet på 10 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen består av ett aktivitetshus som et lavterskeltilbud for innbyggere i Åsane bydel med psykiske plager. Bygget er oppført i 1912, og har totalt BTA på 300 m2. Det er de siste årene malt kledning og deler av tak er byttet. Bygget er i god stand men bærer preg av alder og behov for mindre vedlikehold. Det anbefales å installere ventilasjonsanlegg og bytte eldre elkraftkabler. Bruken av skjøteledning bør reduseres og telefordeling bør ryddes og plasseres i skap. Bygget er tilpasset brukernes funksjonsevne, men er ikke tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne. Bygget vil kreve store ombygginger for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Men det er mindre tiltak som kan utføres i forbindelse med evt. oppgradering og generelt vedlikehold. Det er et eksisterende bygg og tiltaket må ses opp imot bruken av bygget. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca 1,2 mill kr. inkl. mva, hvor 58 % er vedlikeholdskostnader og 42 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Toppe Gamle Skole med 11

12 normalt vedlikehold vurderes å være til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Toppe Gamle Skole typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep 15. Åsane avlastningsbolig Åsane Avlastningsbolig en kapasitet på 4 brukere og har to ansatte per skift på dagtid i tillegg til en våken nattevakt. Eiendommen brukes som en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede med hensikt å avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Bygget er oppført i 1976, og har totalt BTA på 156 m2. VVS-installasjoner ble oppgradert i 2013/2014, samt deler av elkraftinstallasjoner i Bygget er i god stand med et mindre vedlikeholdsbehov. Tekniske installasjoner er av nyere dato, det er heldekkende brannslanger i bygget og et ventilasjonsaggregat med roterende gjenvinner på loft. Elkraftinstallasjoner er i god stand, men det er behov for flere strømuttak og at løse kabler festes, det bør også installeres overspenningsvern. Garasjen er i dårlig forfatning og behøver vedlikehold. Bygget er universelt utformet. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca 0,7 mill kr. inkl. mva, hvor 100 % er vedlikeholdskostnader. Restlevetid for Åsane Avlastningsbolig med normalt vedlikehold vurderes å være til minst år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Åsane Avlastningsbolig typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep 12

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3:

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3: Byrådssak 27/15 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 3. Løypemelding MEGJ ESARK-165-201405529-13 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

Byrådssak 337/14. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-8

Byrådssak 337/14. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-8 Byrådssak 337/14 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-8 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Denne saken gjelder handlingsplan 6 som omhandler tilstandskartleggingen av de siste 14 skolene:

Denne saken gjelder handlingsplan 6 som omhandler tilstandskartleggingen av de siste 14 skolene: Byrådssak 98/15 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 6. Løypemelding. MEGJ ESARK-1642-201302335-52 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg mot skolene i Bergen kommune i 2011,

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Byrådssak 336/14. Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK

Byrådssak 336/14. Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK Byrådssak 336/14 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 2. Løypemelding. MEGJ ESARK-165-201405529-8 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynet pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Byrådssak 95/14. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 1. Løypemelding. ESARK

Byrådssak 95/14. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 1. Løypemelding. ESARK Byrådssak 95/14 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 1. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-1 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

fortsatt skal være et fantastisk sted å være

fortsatt skal være et fantastisk sted å være Oslo Nytt GK klubbhus rehabilitering for at Oslo eller Golfklubb nybygg fortsatt skal være et fantastisk sted å være September 2017 Agenda 1. Rehabilitering Hva sa OPAK? Tiltak og kostnader i forhold til

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Byrådssak 92/16. Tilstandskartlegging barnehager. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK

Byrådssak 92/16. Tilstandskartlegging barnehager. Handlingsplan 2. Løypemelding. ESARK Byrådssak 92/16 Tilstandskartlegging barnehager. Handlingsplan 2. Løypemelding. MEGJ ESARK-1642-201526971-7 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg mot skolene i Bergen kommune i 2011,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Byrådssak 301/14. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 5. Løypemelding. ESARK

Byrådssak 301/14. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 5. Løypemelding. ESARK Byrådssak 301/14 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 5. Løypemelding. MEGJ ESARK-1642-201302335-45 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg mot skolene i Bergen kommune i 2011,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON BAKGRUNN Det er ca 100 tilsatte som til daglig har tilholdssted ved Risløkka trafikkstasjon. De er tilknyttet TK

Detaljer

Byrådssak 209/16. Tilstandskartlegging andre bygg. Handlingsplan 1. Løypemelding ESARK

Byrådssak 209/16. Tilstandskartlegging andre bygg. Handlingsplan 1. Løypemelding ESARK Byrådssak 209/16 Tilstandskartlegging andre bygg. Handlingsplan 1. Løypemelding MEGJ ESARK-1648-201606968-1 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg mot skolene i Bergen kommune i 2011,

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Avslutningskonferanse REBO 9. April 2013 1 Hva har prioritet i arbeidet med å møte eldrebølgen? Hvilke prioriteringer finner sted mellom de ulike kvalitetsområdene?

Detaljer

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN Totalt Skolebygg 581,8 Barnehagebygg 30,5 Kulturbygg 47,6 Idrettsbygg 50,5 Administrasjonsbygg o.a. 118,7 Utleiebygg 27,1

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter Dato: 21. januar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter ROBR SARK-4430-200801890-38 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Byrådssak 94/14. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 4. Løypemelding. ESARK

Byrådssak 94/14. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 4. Løypemelding. ESARK Byrådssak 94/14 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 4. Løypemelding. MEGJ ESARK-1642-201302335-34 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg mot skolene i Bergen kommune i 2011,

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer