Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15"

Transkript

1 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune i 2011, ble det igangsatt tilstandsvurderinger av samtlige av kommunens bygg. Kartleggingen av kommunens skolebygg og idrettsbygg er gjennomført. Denne saken gjelder tilstandskartlegging av de 15 siste helsebyggene, av totalt 42 kommunalt eide helsebygg i Bergen. Handlingsplan 3 omhandler 6 sykehjem og 9 andre helseinstitusjoner. Sykehjemmene er alle av nyere dato og har en akseptabel standard. Hovedfokus i årene som kommer, vil for disse være å opprettholde et ordinært vedlikehold. Stedvis vil det være behov for oppgraderinger og komponentskifte spesielt på tekniske anlegg. Fyllingsdalen sykehjem er nybygd, og vil ikke bli kartlagt før i De øvrige helseinstitusjonsbyggene består av alderspensjonat, dagsentre og avlastningsboliger og har mer variabel standard. De 15 helsebyggene er: Ladegården sykehjem Løvåsen sykehjem Mildeheimen Odinsvei bosenter Søreide alderspensjonat Søreide sykehjem Ulset sykehjem Vestlunden avlastning Kloppedalen dagsenter Mildeveien dagsenter Olav Bjordalsveg 7 Eidsvåg dagsenter Skjoldveien dagsenter Svartediksveien 27 bolig Toppe gamle skole Åsane avlastningsbolig I saken redegjøres det kort for den tekniske tilstanden ved helsebyggene slik den fremkommer av oppsummeringene i de ulike tilstandsrapportene. Tilstandsrapportene er utarbeidet av eksterne rådgivere. Det er for tidlig å si noe nærmere konkret om både tiltak, fremdrift og konkrete kostnader før det eventuelt er gjennomført et forprosjekt. Et forprosjekt har til hensikt å gi mer sikre opplysninger om hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre, hvilke kostnader som vil påløpe, samt fremdrift og prioritering helsebyggene imellom. Det presiseres derfor at både valg av tiltak og estimerte kostnader som presenteres i denne siste handlingsplanen på dette tidspunkt er usikre. 1

2 Avhengig av arbeidets omfang og valg av tiltak må en ta høyde for at beboere og ansatte kan måtte flytte ut i byggeperioden. Det pågår prosjektering og bygging av helt nye helsebygg, som når de er ferdig, i en periode vil kunne fungere som erstatningslokaler for dem som må flytte ut mens bygget deres rehabiliteres. I tillegg har Bergen kommune inngått leieavtale på det såkalte B-sykehuset på Laksevåg som også vil kunne fungere som avlastningslokaler ved behov. Økonomi I saken redegjøres det for estimerte kostnader knyttet til hvert enkelt prosjekt. De estimerte kostnadene er basert på kostnader som er lagt til grunn i den enkelte tilstandsrapport, basert på nøkkeltall, ulike standarder og erfaringstall de engasjerte rådgivere benytter. I tillegg vil det påløpe kostnader til bl.a. utredning, prosjektering, rekkefølgekrav, og endrede kostnader som følge av kronekurs og ulike usikkerhetsfaktorer knyttet til de funn man normalt gjør i gamle bygg. Det understrekes at forprosjektfasen derfor med stor sannsynlighet vil vise endringer i de estimerte kostnadene, eksempelvis ved at for noen bygg velges andre tiltak enn forutsatt i tilstandskartleggingen. For eksempel at en velger å rive et bygg og erstatte med nybygg, fremfor å rehabilitere det gamle. I premissene for vedlikeholdsplanen vedtatt av bystyret i mai ble det slått fast at Bergen kommune fra og med 2013 skal legge levetidsbetraktninger (LCC-analyser) til grunn ved investeringsbeslutninger. Disse analysene kan blant annet utløse endringer i valg av tiltak. I tillegg vil den nevnte markedssituasjonen til enhver tid ha avgjørende betydning. De estimerte kostnadene i saken gir derfor kun et foreløpig bilde av hva det vil koste å gjennomføre tiltakene ved de helsebygg som er omfattet av Handlingsplan 3. Det endelige bildet vil bli mer eksakt i løpet av det pågående arbeidet med økonomiplanen. De fleste av tiltakene i Handlingsplan 3 ligger dessuten langt frem i tid. Det samlede kostnadsanslaget (tiltak i et 10-årsperspektiv) for de siste 15 helsebyggene utgjør til sammen ca. kr 126,5 mill. En del strakstiltak kan komme i tillegg. Strakstiltakene (drift) vil bli gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer i Etat for bygg og eiendom. De foreløpige kostnadsanslagene fordeler seg slik på helsebyggene i denne handlingsplanen (tabell neste side): Helsebygg Strakstiltak Tiltak 1-10 år Byggets areal Ladegården sykehjem - 21,8 mill Løvåsen sykehjem - 9,2 mill Mildeheimen 0,2 mill. 13,2 mill Odinsvei bosenter 1,3 mill. 9,3 mill Søreide alderspensjonat 0,5 mill. 23,9 mill Søreide sykehjem 2,6 mill. 19,3 mill Ulset sykehjem 0,4 mill. 3,7 mill Vestlunden avlastning 0,1 mill. 7,3 mill. 950 Kloppedalen dagsenter - 3,1 mill. 606 Mildeveien dagsenter 0,3 mill. 3,4 mill. 238 Olav Bjordalsveg 7/Eidsvåg - 5,1 mill. 195 Skjoldveien dagsenter - 4,0 mill. 164 Svartediksveien 7 0,1 mill. 1,3 mill. 410 Toppe gamle skole - 1,2 mill. 300 Åsane avlastningsbolig 0,1 mill. 0,7 mill. 156 SUM 5,6 mill. 126,5 mill

3 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyrets overordnede oppgaver 1 «Oppgaver og enekompetanse for Bergen bystyre (bystyresak 21-11)»: «Bystyret skal foreta den overordnede samordning og prioritering av kommunens utgifter og inntekter.» Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar løypemeldingen for kartlegging av helsebygg Handlingsplan 3 til orientering. 2. Økonomiske konsekvenser av handlingsplanen forutsettes innarbeidet i forbindelse med kommende års rulleringer av budsjett og økonomiplan. Dato: 16. april 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Ladegården sykehjem-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Løvåsen sykehjem-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Mildeheimen-Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Odins vei bosenter-del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Søreide Alderspensjonat - Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 Søreide Sykehjem-Del 1-Sluttrapport tilstand-2014 Ulset Sykehjem-Del 1 Sluttrapport tilstand-2014 VESTLUNDVEIEN AVLASTNING-Del 1 Sluttrapport tilstand 2014 RevA Avlastningsboliger og dagsentre- Samlerapport. Del 1 Sluttrapport tilstand

4 Saksutredning: 1. Ladegården sykehjem Ladegården sykehjem har et personale på ca. 180 personer og 107 pasienter (beboere). Hjemmet er for tiden fullt utnyttet, dvs. at det ikke er ledig kapasitet. Eiendommen består av to bygg, et stort hovedbygg på m2 fra 1985 og et mindre B-bygg på m2 fra ca. år Byggene er forbundet med en korridor i 1. etasje. Hovedbygget ble på det nærmeste totalrehabilitert i 2008 innvendig og delvis utvendig. Bygg B er generelt uforandret siden oppføringen i Etter OPAKs vurdering fremstår hovedbygget med god standard og i god vedlikeholdt stand. Innvendige flater er generelt nye, også de tekniske anlegg som VVS og el. Bygget er fullsprinklet, bortsett fra loftet. Det er ikke meldt om særskilte helseplager, hverken blant de ansatte eller beboerne. I bygg B derimot begynner de innvendige flater å vise tegn på slitasje, likeledes utvendig fasade. Innvendig er det en del klager på innemiljøet. OPAK har foretatt en forenklet enøk-analyse av byggene. Av denne fremgår det at det ikke er noen aktuelle, lønnsomme tiltak for bygg A. For bygg B er det flere aktuelle tiltak, selv om ikke alle disse er lønnsomme. Isolering av gulv mot garasje og installasjon av nytt ventilasjonsanlegg er de mest aktuelle tiltakene som er funnet lønnsomme. Hva angår universell utforming vurderes begge byggene å være tilfredsstillende hva angår tilgjengelighet. Fargesetting av dører og merking av trappetrinn har et forbedringspotensiale i begge byggene. Funksjonaliteten ved hovedbygget er tilfredsstillende, mens den i bygg B vurderes som mindre god. Dette skyldes trolig mye problemer med innerdører og vinduer som ikke lar seg åpne, samt lave rekkverk på terrassene, som har medført at disse er stengt for beboere. Dør- og vindusproblemene kan skyldes setningsskader. Arealeffektiviteten vurderes imidlertid som tilfredsstillende for denne type bygg. Det vil være behov for enkelte utbedringstiltak ved bygg B de neste 10 årene i denne forbindelse. Bygg A har oppnådd energimerke D og bygg B energimerke F, begge farge rød. Begge bygg har et visst energiinnsparingspotensiale ved relativt små/enkle driftsrelaterte tiltak. Ladegården sykehjem er ikke nevnt spesifikt i Budsjettplanen 2014 for Bergen kommune. Vi påpeker imidlertid at det i Byrådets forslag til budsjett for 2014, økonomiplan , fremheves at det i de siste ti årene har vært gjennomført en storsatsing på sykehjem i Bergen kommune. Aldersinstitusjonene i Bergen står overfor en betydelig omstilling og utvikling frem mot Foreslåtte tiltak de neste 10 årene er anslått til totalt kr ,- inkl. mva. for begge byggene. Ca. 97 % utgjør vedlikeholdskostnader, det resterende er utviklingskostnader. Restlevetiden for bygg A, forutsatt normalt vedlikehold, vurderes å være til år 2065, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 1 344,-/m2. Restlevetiden for bygg B vurderes også å være til år 2065, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 3 734,-/m2. Etter OPAKs vurdering faller Ladegården sykehjem typisk inn under kategorien bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. eksisterende bygningsmasse og de trenger derfor ikke nødvendigvis samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe, som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 2. Løvåsen sykehjem Løvåsen sykehjem var ferdig oppført i 2006 og består av et stort bygg på i alt m2 BTA. og med i alt 112 sengeplasser. Bygget består av fire fløyer hhv. fløy A, B, C og D på hhv. fire og fem etasjer. Her er 15 boenheter, hver med 8 til 10 beboere. Der er anlagt sansehage med direkte utgang fra noen av boenhetene, men også utgang fra hver etasje. Her er et stillerom/kapell, en 4

5 frisørsalong, et tannlegekontor og en fotpleier samt en stor kafeteria i 1. etasje. Bygget er et fullsprinklet betongbygg med plasstøpte betongdekker og veggskiver, søyler og dragere. Yttertaket er et valmet tak med falsede stålplater. Fasadene har tegl og Steni-plater som kledning og vinduene er trevinduer med aluminiumsprofiler utvendig. Det er kun utført det aller nødvendigste av utskiftinger og vedlikeholdsarbeider siden bygget ble satt i drift. Bygget har to vinterhager og en stor utendørs sansehage. Det har vært, og er fremdeles noen lekkasjer fra vinterhagene. OPAKs hovedinntrykk er at sykehjemmet fremstår med god standard og i god vedlikeholdt stand. Inneklimaet vurderes også som godt. Det begynner imidlertid å vise tegn på noe slitasje på innvendige overflater. Utvendig vurderes tilstanden som generelt god, men enkelte problemområder er observert, som dekket i vinterhagene, hvor det er lekkasjer, og overgang fasade/dekker hvor beslagsløsningene har en dårlig utførelse. Innenfor en tiårsperiode vil det være behov for en del periodiske vedlikeholdsarbeider og noe utskiftinger. De store utskiftingene ligger imidlertid enda lenger frem i tid. Det foreligger ingen rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte for sykehjemmet, men ifølge brukerne selv er det ikke meldt om noen negative forhold. Rengjøringen er tilfredsstillende ved sykehjemmet. Bygget er i stor grad tilpasset dagens krav til universell utforming. Det er to moderne heiser fra byggeåret, det er trinnfri adkomst, gode dørbredder og de fleste dører er terskelløse. Også fargesettingen vurderes som god. Det er ikke meldt om, eller registrert problemer med funksjonaliteten ved bygget eller plassmangel i særlig grad. Bygget fremstår som et godt fungerende, funksjonelt sykehjem. Bygget har oppnådd energimerke D, farge rød, hvilket tilsier at energibruken er relativt høy og det benyttes fossilt brensel. Forbruket ligger ca. 15% over normtallet for denne type bygg. Ventilasjonsanleggene har lav faktisk gjenvinning. Energivurderingen av de tekniske anlegg viser at det er mange, relativt enkle tiltak som kan gjennomføres for å bedre energibruken i bygget. Bygget er fullsprinklet og det er balansert ventilasjon med gjenvinning i hele bygget som gir gode luftmengder. Også de elektriske anleggene fremstår med god standard. Over de neste 10 årene vil det primært være behov for periodisk vedlikehold av bygningsmessige og tekniske forhold for å opprettholde den gode standarden. Noen mindre utskiftinger må påregnes. De forslåtte tiltak, for kommende tiårsperiode, utgjør i alt ca. kr inkl. mva. Ca. 70% utgjør vedlikeholdskostnader, mens de resterende 30% er utviklingskostnader. Restlevetiden på bygget, forutsatt normalt vedlikehold, vurderes å være til ca. år 2085, med estimerte vedlikeholdskostnader de neste 10 årene på kr 782,-/m2. Dette gjenspeiler tydelig byggets unge alder. Etter OPAKs vurdering faller Løvåsen sykehjem typisk inn under kategorien bygg som har behov for mindre vedlikeholdstiltak/utskiftinger, herunder behov for utvikling og moderniseringer. Forutsatt normalt vedlikehold har bygget lang forventet restlevetid. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe, som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 3. Mildeheimen Mildeheimen har 140 ansatte fordelt på ca. 69 årsverk og 64 brukere. Eiendommen inneholder bygning, parkering og opparbeidet hage og brukes som sykehjem. Bygget er oppført i 2003 og er på totalt m2 BTA. Det er ikke utført større tiltak de siste årene. Hovedinntrykket er at bygget har normal overflateslitasje og at det blir tilfredsstillende vedlikeholdt. Det er imidlertid enkelte avvik ved bygget, blant annet setningsskader som har ført til oppsprekking av banebelegg og problemer med innerdører. I tillegg er det saltutslag på teglfasade mot sør og manglende branntetting av innervegger og el-tavler. Utstyr og komponenter til elektriske-, sanitær- og varmeinstallasjoner må påregnes utskiftet innen ca. 10 år, blant annet 5

6 varmepumpe, varmtvannsbereder, SD-anlegg, ledelys og nødlysanlegg. Det er noen problemer knyttet til helse og brukeropplevelser. Brukere og ansatte plages med røyktilsig fra røykerommet lokalisert i 2. etasje. I tillegg er det problemer med avtrekk/sug på medisinrom. Vaktrom tilknyttet avdelingene har for lave luftmengder, og det blir til tider veldig varmt. Universell utforming, arealeffektivitet og funksjon vurderes til å være tilfredsstillende, med unntak av en avdeling som har endret drift og dermed ikke er optimal med tanke på utstyr og lignende som tilhører gjeldende avdeling. De neste 10 årene anbefales det generelt vedlikehold av både utvendig og innvendige overflater, branntetting av innervegger og el-tavler, utskifting av utstyr og komponenter til sanitær- og varminstallasjoner, samt varmtvannsbereder og varmepumpe. I tillegg anbefales det utskifting av utstyr og komponenter til elektriske installasjoner og utbedring av funksjoner/løsninger for enkelte rom, blant annet røykerom. Det er ikke opplyst å foreligge planer i budsjettet for bygget. Det har på befaring blitt avdekket to tiltak som kan redusere byggets energiytelse. Av tiltakene som er foreslått har bare tiltaket Gjennomgang av varmesystemet med fokus på drift av varmepumpe positiv nåverdi over levetiden og er følgelig lønnsomt. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 13,2 mill. kr. inkl. mva, hvor 94 % er vedlikeholdskostnader og 6 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Mildeheimen med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for Mildeheimen typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f. eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o 4. Odinsvei bosenter Odins vei bosenter har 50 ansatte og 30 brukere samt 2 akuttrom. Eiendommen inneholder sykehjem med beboerrom med bad, fellesstuer, kontorer og garderober og er bygget sammen med et EBF-bygg. Bygget er oppført i 2001 og har totalt bruttoareal på 1825 m2. Det er de siste 10 årene byttet kledning og bygget om inngangspartiet, ellers det er ikke gjennomført større tiltak. Det er ikke opplyst å foreligge planer i budsjettet for bygget. Bygget fremstår i dag i tilfredsstillende stand, men har etter hvert noe overflateslitasje. Eneste større avvik som er registrert er sprekk i betonggulv i ventilasjonsrom i kjeller og generelt en del oppsprekking i overgang bærende konstruksjon og lettvegger. De neste 10 år er det hovedsakelig periodisk vedlikehold som må påregnes. Tekniske komponenter som sanitæranlegg, komponenter i ventilasjonsanlegg og elektrotekniske installasjoner må påregnes utskiftet innenfor de neste år. Generelt er brukeropplevelsene av bygget positive, men luften på kontorene oppleves som tørr og gulvene som harde. Universell utforming virker godt ivaretatt. Det er nivåfri tilkomst fra parkeringsplass til utearealer og døråpninger i beboerarealene og korridorer er terskelfrie. Kommunikasjonsveier oppleves som tilfredsstillende. Det har på befaring blitt avdekket to tiltak som kan forbedre byggets energiytelse, hvor ett av tiltakene kan påvirke og/eller bedre energimerket. Av tiltakene som er foreslått har bare tiltaket Utskifting av reimdrevet viftet i positiv nåverdi over levetiden og er følgelig lønnsomt. Det foreligger radonrapport for bygget. Målingene viser at alle verdiene ligger under anbefalt grense for tiltak. Handlingsplan for brannvernarbeid foreligger, men det foreligger ikke brannteknisk rapport eller konsept for bygget. Foruten en mindre lekkasje ved ytterdør i fellesstue i gruppe 3 er det ingen tegn til fukt- eller råteproblemer i bygget. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres til totalt ca. 9,3 mill kr. inkl. mva, hvor 97% er vedlikeholdskostnader og 3% er utviklingskostnader. Restlevetid for Odins vei bosenter med 6

7 normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Etter Multiconsult sin vurdering faller Odins vei bosenter inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 5. Søreide alderspensjonat Søreide alderspensjonat omfatter 39 leiligheter samt lokaler for åpen omsorg, kafeteria, lobby og aktivitetsrom. Denne tilstandsrapporten omfatter 3 bygg som utgjør fellesarealene for eldresenteret. En utleid del brukes som legekontor og et lokale som tidligere ble brukt av Søreide skole til undervisning. Byggene har totalt m2 BTA og ble oppført i Grunnet bygningsmassenes oppbygning er de vurdert som ett bygg, der det ved behov har blitt henvist til kafeteria, undervisningsdel og legekontor. De fleste vinduer i kafeteriadelen ble byttet sommer 2013 samt at taket over ble tekket på nytt i samme periode. Det har vært en større ombygging av kjøkkenet i 2012 der det ble fjernet et kjølerom og det ble bygget nye vegger i området der det tidligere var montert. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt, men man begynner å se slitasje på de fleste overflater. Det har begynt å oppstå noen sprekker i tegelsteinsfasader og det har begynt å løsne i overgangene fra vindusbeslag til vegg. De tekniske anleggene er utdaterte og det trengs en oppgradering av elektro- og VVS-anleggene. Det er en batterigjennvinner på ventilasjonsaggregatet med dårlig gjenvinning av varme. De fleste elektrotavlene i byggene er utdatert og benytter skrusikringer. Bygningene ligger på gateplan, består kun av en etasje og er dermed tilgjengelig for brukergruppe med nedsatt funksjonsevne. Bygget er i hovedsak universelt uformet men innvendig belysning i eldresenter oppfattes som for svak. Mange lamper virker ikke. Det bør foretas lysmålinger og skifting av defekte armaturer. Det opplyses at det ikke foreligger planer i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 23,9 mill kr. inkl. mva, hvor 67 % er vedlikeholdskostnader og 33 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Søreide Alderspensjonat med normalt vedlikehold vurderes å være til minst år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Søreide Alderspensjonat typisk faller inn under kategorien bygg som har behov for moderat/større behov for modernisering og rehabilitering. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 6. Søreide sykehjem Søreide Sykehjem har ca. 130 ansatte, 90 beboere og 2 akuttsengeplasser. Dagsenter på sykehjem har 15 plasser, fordelt på 45 brukere i dag. Eiendommen består av ett bygg som inneholder seks fløyer og brukes som sykehjem og dagsenter. Bygget ble oppført i 2004 med totalt bruttoareal på 6911 m2. En mindre enhet disponeres av BBB som bofellesskap og denne inngår som en del av det opplyste totale BTA. Siden byggeår er det utført utbedring av gassanlegg, brannoppgradering, utskifting av nødbelysning og diverse branndører. Bygget fremstår i dag i tilfredsstillende stand. Luftbehandlingsanlegg og sanitærinstallasjoner 7

8 fungerer tilfredsstillende. Elektrotekniske anlegg er i hovedsak velfungerende med ryddig installasjon og god standard, unntatt ustabilt pasient/sykesignal som svikter til tider. Brannteknisk er det mangler ved bygget knyttet til branntetting og avvik i sprinklerrapport. Bygget egner seg bra til dagens bruk og har god tilgjengelighet for brukere med nedsatt funksjonsevne. Det er terskelfri inngang, tilstrekkelig bredde i korridorer, heis, kontrastfarger på dører og trapper, romslige passasjer og snusirkler. Beboerrom er tilstrekkelig romslig og alle har eget bad. Luften oppleves av brukere som tørr, og det er vanskelig å holde rett innetemperatur i hele bygget. Lysnivå er stort sett tilfredsstillende, unntatt i korridorer. Renholdsvennlighet vurderes generelt som tilfredsstillende. Søreide sykehjem har energimerke gul E. Det er et ENØK-potensiale for bygget innen tekniske installasjoner. Tiltakene utskifting av varmegjenvinnere i fire ventilasjonsaggregater og montering av energimålere på vifter og varmebatteri har positiv netto nåverdi over levetiden, og er følgelig lønnsomme. Dette basert på de forhåndsdefinerte forutsetningene mht. kalkulasjonsrente, energipris og levetid. Kun det førstnevnte tiltaket vil påvirke og/eller bedre energimerket. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 19,29 millioner kr inkl. mva., hvor 90,3 % er vedlikeholdskostnader og 9,7 % er utviklingskostnader. Restlevetid for bygget med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2 BTA. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for at Søreide Sykehjem typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 7. Ulset sykehjem Ulset Sykehjem har ca. 100 ansatte og 64 brukere. Eiendommen består av ett bygg som inneholder seks fløyer og brukes som sykehjem. Bygget ble oppført i Total bruttoareal er 5700 m2. Ingen større tiltak er utført siden byggeår. Bygget fremstår i dag med bra kvalitet. Luftbehandlingsanlegg og sanitærinstallasjoner fungerer tilfredsstillende. Elektroanlegg er i hovedsak i god stand. Bygget egner seg bra til dagens bruk. Størrelsen på pasientrom er tilstrekkelig, og alle rom har eget bad. Angående universell utforming er bygget oversiktlig, og det er uproblematisk å finne frem. Det er terskelfri inngang, tilstrekkelig bredde i korridorer, heis, kontrastfarger på dører og trapper, romslige passasjer og snusirkler. Innemiljø oppleves som bra av brukere. Bygget har energimerke rød F. Det er et ENØK-potensiale for bygget innen tekniske installasjoner. Tiltakene utskifting av ventilasjonsaggregater og installasjon av væske/vann varmepumpe har positiv netto nåverdi over levetiden, og er følgelig lønnsomme. Dette basert på de forhåndsdefinerte forutsetningene mht. kalkulasjonsrente, energipris og levetid. Kostnader er medberegnet. Begge tiltakene vil påvirke og/eller bedre energimerket. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,74 millioner kr inkl. mva., hvor 99 % er vedlikeholdskostnader og 1 % er utviklingskostnader. Restlevetid for bygget med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 656 kr/m2 BTA. Det er etter Multiconsult sin vurdering behov for at Ulset Sykehjem typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold. vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f. eks behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 8

9 8. Vestlundveien avlastning Vestlundsveien Avlastningsboliger for utviklingshemmede er et tilbud som skal avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre beboerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet. Vestlundveien avlastning har tilrettelagte boliger for funksjonshemmede barn i alderen 0-18 år. Det er åtte faste plasser og en akuttenhet med inntil to plasser. Eiendommen inneholder et bygg med totalt 950 m2 BTA som ble oppført i Det har ikke blitt utført noens større tiltak i de senere år. Bygningsmassen er i god stand i forhold til alder. Det meldes om litt problemer med temperatur i rom med syd- og østfasade. Bygget er i hovedsak universelt utformet, men er på to nivåer som medfører at det er en stor rampe innad i bygget mellom 2 hyppige brukte områder. Bygget ble originalt brukt som et avlastningshjem for småbarn, men benyttes i dag av eldre barn med større hjelpemiddelutstyr som medfører et oppbevaringsproblem. Det opplyses at det ikke foreligger planer i investeringsbudsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 7,25 mill kr. inkl. mva, hvor 37 % er vedlikeholdskostnader og 63 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Vestlundsveien Avlastning med normalt vedlikehold vurderes å være til minst Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Vestlundsveien Avlastning typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a. 9. Kloppedalen dagsenter Kloppedalen dagsenter er under oppgradering av innervegger som har fått fuktskade. Det er ikke oppgitt antall ansatte eller kapasitet på bygget etter nyåpning 1. desember Bygget inneholder stue, kjøkken, div. sanserom og bad og skal brukes som dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Bygget er oppført i 1993, og har totalt BTA på 606 m2. Bygget er under oppgradering så det er utfordrende å få et inntrykk av det endelige resultat. Bygget har tilsynelatende god universell utforming da rom som pasienter skal ha tilkomst til er plassert i 1.etasje. Det er plassert kontorer for ansatte i 2.etasje med en åpen løsning mot kantine/kjøkken. Bygget virker stort da det er god takhøyde og mye naturlig lys pga. store vindusflater. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,1 mill kr. inkl. mva, hvor 80 % er vedlikeholdskostnader og 20 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Kloppedalen dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Kloppedalen dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Bygningsmassen er ikke vurdert da det er under rehabilitering. Tekniske anlegg trenger oppgradering/modernisering 9

10 10. Mildeveien dagsenter Mildevegen Dagsenter er for brukere som bor på Mildeheimen og har en kapasitet på ca. 5 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen inneholder stue, kjøkken og bad og brukes som dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Bygget er oppført i 1971, og har totalt BTA på 238 m2. Det er ikke utført noen større tiltak de siste 10 år. Hovedinntrykket av bygget er at det er ikke er utført noen oppgraderinger eller vedlikehold de siste år. Bygget er ikke tilrettelagt for universell utforming. Byggets funksjonalitet virker tung for dagens bruk da bygget var originalt en enebolig med vaktmesterbolig i kjeller. Det er stort enøkpotensiale i bygget da det ikke er etterisolert eller byttet vinduer. Tekniske anlegg er utdatert og det er ingen form for fornybar energi. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 3,35 mill kr. inkl. mva, hvor 85 % er vedlikeholdskostnader og 15 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Mildevegen Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Mildevegen Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Større vedlikeholdstiltak og et større behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering. 11. Olav Bjordalsveg 7 Eidsvåg dagsenter Olav Bjordalsveg 7 har 3 ansatte og ca. 7 brukere fordelt på ett bygg. Bygget fungerer som en utestasjon for Eidsvåg dagsenter, og blir brukt til omkledning og til spisested til de som arbeider på adressen. Bygget er oppført i 1964 som overlegebolig for Vestlandsheimen, og har totalt BTA på 195 m2. Bygget fremstår i dårlig stand og det er ikke utført noen oppgraderinger eller vedlikehold de siste 10 år foruten om bytting av noe kledning og noen vinduer i 2. etasje. Bygget er ikke tilpasset universell utforming, men det er per i dag ikke et behov for det. Det er ikke meldt om problemer med inneklima. Bygget har et stort enøk potensiale da det ikke er utført noen større oppgradering siden bygget var nytt. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 5,1 mill kr. inkl. mva, hvor 81 % er vedlikeholdskostnader og 19 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Eidsvåg Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Dersom dette trekkes fra, vil det i realiteten fortsatt være billigere å totalrenovere enn å bygge nytt etter Norconsults vurdering. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Eidsvåg Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og et stort behov for utvikling og modernisering/ rehabilitering. 12. Skjoldveien dagsenter Skjoldveien Dagsenter er et bygg som ikke er i drift pr i dag. Kapasiteter er da ikke opplyst. Bygningsmassen består av et bygg. Eiendommen inneholder stue, kjøkken og bad. Bygget har ikke oppgitt byggeår, men i matrikkelen er det oppgitt at det ble tatt i bruk i 1938, bygget har totalt BTA på 164 m2. Det er ikke utført noen tiltak de siste 10 år. 10

11 Bygget fremstår i dårlig stand og har mange "akutte" mangler. Taket lekker, nedløp er defekt, de tekniske anlegg er ute av drift. Bygget er bygget som enebolig og er ikke tilpasset for universell utforming. Bygget er plassert i bakhagen til Skjoldveien sykehjem og man kan benytte dette arealet mye bedre om bygget blir revet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 4. mill kr. inkl. mva, hvor 85% er vedlikeholdskostnader og 15% er utviklingskostnader. Restlevetid for Skjoldveien Dagsenter med normalt vedlikehold vurderes å være til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Skjoldveien Dagsenter typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for å bli revet innen år Estimerte vedlikeholdskostnader frem til anbefalte rivningsdato er medtatt ovenfor. Rivekostnad estimeres til 0,4 mill kr. 13. Svartediksveien 27 bolig Svartediksveien 27 - Bolig har 2 ansatte pr dagskift og har 6 plasser og har en kapasitet på 6 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen brukes som en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede med hensikt å avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Bygget er oppført i 1897, og har totalt BTA på 410 m2. Bygget ble totalrenovert i Bygget er i god stand med et mindre behov for vedlikeholdstiltak. VVS- installasjoner er i god stand og er i hovedsak fra Bygget er i noe grad tilpasset brukernes funksjonsgrad men det vil kreve omfattende ombygging for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Imidlertid er det mindre tiltak som kan utføres. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 1,25 mill kr. inkl. mva, hvor 89 % er vedlikeholdskostnader og 11 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Svartediksveien 27 - Bolig med normalt vedlikehold vurderes å være til år minst Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Svartediksveien 27 - Bolig typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep 14. Toppe gamle skole Toppe Gamle Skole har 5 ansatte og ca 10 brukere/ og har en kapasitet på 10 brukere fordelt på ett bygg. Eiendommen består av ett aktivitetshus som et lavterskeltilbud for innbyggere i Åsane bydel med psykiske plager. Bygget er oppført i 1912, og har totalt BTA på 300 m2. Det er de siste årene malt kledning og deler av tak er byttet. Bygget er i god stand men bærer preg av alder og behov for mindre vedlikehold. Det anbefales å installere ventilasjonsanlegg og bytte eldre elkraftkabler. Bruken av skjøteledning bør reduseres og telefordeling bør ryddes og plasseres i skap. Bygget er tilpasset brukernes funksjonsevne, men er ikke tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne. Bygget vil kreve store ombygginger for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Men det er mindre tiltak som kan utføres i forbindelse med evt. oppgradering og generelt vedlikehold. Det er et eksisterende bygg og tiltaket må ses opp imot bruken av bygget. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca 1,2 mill kr. inkl. mva, hvor 58 % er vedlikeholdskostnader og 42 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Toppe Gamle Skole med 11

12 normalt vedlikehold vurderes å være til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Toppe Gamle Skole typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep 15. Åsane avlastningsbolig Åsane Avlastningsbolig en kapasitet på 4 brukere og har to ansatte per skift på dagtid i tillegg til en våken nattevakt. Eiendommen brukes som en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede med hensikt å avlaste pårørende til utviklingshemmede som bor hjemme. Bygget er oppført i 1976, og har totalt BTA på 156 m2. VVS-installasjoner ble oppgradert i 2013/2014, samt deler av elkraftinstallasjoner i Bygget er i god stand med et mindre vedlikeholdsbehov. Tekniske installasjoner er av nyere dato, det er heldekkende brannslanger i bygget og et ventilasjonsaggregat med roterende gjenvinner på loft. Elkraftinstallasjoner er i god stand, men det er behov for flere strømuttak og at løse kabler festes, det bør også installeres overspenningsvern. Garasjen er i dårlig forfatning og behøver vedlikehold. Bygget er universelt utformet. Det opplyses at det ikke foreligger planer i budsjettet. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca 0,7 mill kr. inkl. mva, hvor 100 % er vedlikeholdskostnader. Restlevetid for Åsane Avlastningsbolig med normalt vedlikehold vurderes å være til minst år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør kr/m2. også utslag på kvm pris. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Åsane Avlastningsbolig typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for: Ordinært vedlikehold/mindre etterslep 12

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer