PIH R2 Mette Modahl 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIH R2 Mette Modahl 1"

Transkript

1 PIH R2 Mette Modahl 1

2 communicare = å dele eller gjøre felles Hva er å kommunisere? Slik ordet kommunikasjon brukes i dagligtalen, kan enhver tilsiktet eller ikketilsiktet overføring av følelser, informasjon, holdninger osv. fra en person til en annen ses på som kommunikasjon. Barns språk, Språk: det vi bruker for å kommunisere med Tale: det som kommer ut av munnen PIH R2 Mette Modahl 2

3 Kommunikasjon er mer enn bare å kunne si noe Påkalle oppmerksomhet Be om ting, aktivitet, nærhet Delta i turtaking Spørre om noe Sette sammen informasjon Velge Diskutere Fortelle en historie Mase Ta sosial kontakt Fortelle en vits Delta i rollelek Hilse Krangle Late som Beskrive Gi uttrykk for en mening Fortelle noe Kommentere PIH R2 Mette Modahl Protestere Uttrykke følelser Instruere andre Svare Kreve 3

4 Hjernen og språkutvikling Mulighetens vindu: Mest språkutvikling 1,5 5 års alder PIH R2 Mette Modahl 4

5 Økning i ordforråd relatert til alder Alder 1;0 år 1;6 år 1;9 år 2;0 år 2;6 år 3;0 år 3;6 år 4;0 år 5;0 år Antall ord Økning Based on Smith (1926) as cited by Dale (1976) & Retherford (1996) PIH R2 Mette Modahl 5

6 Når tale ikke kommer Forstyrrelse i hjernens språksenter Sansemessige vansker Oppmerksomhetsvansker Munnmotoriske vansker Kognitive vansker Motoriske vansker Dette fører til Vansker med å oppfatte, være oppmerksom, tenke, ta kontakt, forstå språk/ord, interagere, kommunisere PIH R2 Mette Modahl 6

7 Farer ved å ikke kunne uttrykke seg Negativ sirkel: De forstår ikke meg, jeg gidder ikke forsøke Passivitet mottakende/svarende barn Frustrasjon problematisk atferd Tenkning og språk påvirker hverandre: økt språkbruk bedre tenkning Aktiv læring ord huskes bedre når de brukes PIH R2 Mette Modahl 7

8 Gi barna muligheter til å uttrykke seg på en måte som er oppnåelig og forståelig Kroppsspråk Blikkpeking Lyder Tale Håndtegn gester ikoniske tegn tegn-som-støtte tegnspråk Grafiske tegn bilder piktogrammer ordbilder Bliss etc. Bruke den kommunikasjonsformen som til enhver tid er mest effektiv og tilgjengelig. Alt kan kombineres! PIH R2 Mette Modahl 8 8

9 Hva er ASK? Alternativ kommunikasjon omfatter alle andre former for kommunikasjon enn vanlig tale Supplerende kommunikasjon er et supplement eller en støtte til talen Eksempler: Gester Mimikk Kroppsspråk Håndtegn (f.eks. tegn- somstøtte/tegn-til-tale) Grafiske tegn/symboler Kommunikasjons-bøker Talebokser Talemaskiner Datamaskin med tale fra forelesning med Mariëtte van Dijk, Ina Lill Sandmo Jensen, Henning Gustavsen (Hab.tjenesten Vestfold) PIH R2 Mette Modahl 9

10 3 brukergrupper innen ASK Tetzchner/Martinsen Uttrykksmiddelgruppen Gap mellom forståelse og uttrykksevne f.eks. bevegelseshemmede, talehemmede Støttespråkgruppen Utviklingsgruppen (ASK er en hjelp på vei mot tale) Situasjonsgruppen (tale er hovedspråk, ASK er støtte når talen ikke strekker til) Språkalternativgruppen ASK brukes som et alternativ til språket for de som også må ha hjelp til forståelse PIH R2 Mette Modahl 10

11 PIH R2 Mette Modahl 11

12 Barn lærer språk i et språkmiljø Barn i Norge lærer norsk fordi de vokser opp i et miljø der de omgås mennesker som snakker norsk. Barn som skal bruke alternativ kommunikasjon er avhengig av at andre bruker dette språket for at de skal lære det. De lærer ikke å kommunisere i et vakum der de er de eneste som benytter kommunikasjonsformen. Dette stiller krav til miljøet rundt barnet om at de må ta i bruk barnets språk. PIH R2 Mette Modahl fra forelesning med Mariëtte van Dijk, Ina Lill Sandmo Jensen, Henning Gustavsen (Hab.tjenesten Vestfold) 12

13 En god kommunikasjonspartner Kommunikasjonspartnerens innstilling er avgjørende for at kommunikasjonen blir vellykket eller ikke Tålmodig GI TID! Motivert og interessert Prøver å forstå barnets kommunikasjon Anstrenger seg for å tolke signaler og gester Tar initiativ til å gjenta og bekrefte meninger Innrømmer at han/hun ikke forstår hva som blir uttrykt KOMMUNIKASJONS- GLEDE! Stimulere - ikke kreve Leke - ikke trene Prate - ikke instruere Oppleve - ikke prestere Oppmuntre - ikke kritisere Snakke sammen - ikke korrigere PIH R2 Mette Modahl 13

14 Lokke barnet til å kommunisere mest mulig Bruk list for å skape situasjoner, der barnet lokkes til å kommunisere mer Ta utgangspunkt i det barnet kan og det barnet synes er spennende PIH R2 Mette Modahl 14

15 Foreldrenes rolle Foreldre og nærpersoner er ekspertene i å tolke barnets kommunikative uttrykk. Alle foreldre overfortolker og legger mening i det lille barnets uttrykksformer slik som lyder, gester og peking med øynene. Etter hver opplever barnet og foreldrene at de kan kommunisere enkle ting på denne måten. Dette er en forutsetning for felles rettethet og felles oppmerksomhet om noe. Dette danner utgangspunkt for videre kommunikasjonsutvikling, men det er viktig at det ikke stopper opp her. PIH R2 Mette Modahl fra forelesning med Mariëtte van Dijk, Ina Lill Sandmo Jensen, Henning Gustavsen (Hab.tjenesten Vestfold) 15

16 For å komme videre i kommunikasjonsutviklingen er det viktig at barnet får tilgang til en kommunikasjonsform som gjør at det kan kommunisere med flere enn foreldrene og de aller nærmeste. For å få til dette vil det ofte være nødvendig at foreldrene tar i bruk alternative kommunikasjonsformer som i starten kan virke noe tungvint, men vil være nødvendig for at flere skal kunne kommunisere med barnet på sikt. fra forelesning med Mariëtte van Dijk, Ina Lill Sandmo Jensen, Henning Gustavsen (Hab.tjenesten Vestfold) PIH R2 Mette Modahl 16

17 PIH R2 Mette Modahl 17

18 Førsymbolsk kommunikasjon Kroppsbevegelser, arm- og håndbevegelser, blikk og lyd Utvikling: Fra spontane til bevisste kommunikative handlinger Handlingene blir tydeligere Antall handlinger øker Antall situasjoner der kommunikative handlingene brukes øker Forskjellige handlinger for forskjellige ting Merknader: Vi må kjenne barnet godt for å forstå Barnet må ha erfaring med at handlingen det bruker fører til noe/ at noen svarer PIH R2 Mette Modahl 18

19 Førsymbolsk kommunikasjon hva gjør vi? Nær barnet øyekontakt/kroppskontakt Imitasjon og turtaking Lage rutiner i hverdagen repetisjon Bygge kommunikasjon ut fra kjente rutiner Samme respons på handling hver gang Gi respons på barnets oppmerksomhetsfokus PIH R2 Mette Modahl 19

20 Utdyping Emosjonell tilknytning/forståelse er en forutsetning Samstemthet/å være samklingende gå i takt Nærhet, øyekontakt Mer kropp og stemme enn ord Tolkning av og respons på spontane handlinger Tilrettelegging: opplevelser sammen, kjente situasjoner, repetisjon, kjent rekkefølge Overfortolkning: velge en respons barnet gjør og tolke denne som et svar ( Mer! Ja! Få! ) Gi en fast/gjentatt respons på barnets svar Flere voksne blir kjent med (skrive ned) barnets bevisste og ubevisste handlinger/signaler/uttrykk flere forstår og kan svare barnet likt UTTRYKKSBANK PIH R2 Mette Modahl 20

21 Førsymbolsk kommunikasjon: den gode samtalepartner Fra Ursin, Lillestølen, Slåtta: Mer Ja Få, Torshov Kompetansesenter ped/felles/statped%20skriftserie/40.pdf Kjenn barnets intensjonelle og ikke-intensjonelle uttrykk Tilstreb at egne uttrykk er av en slik karakter at barnet kan tolke dine signaler Følg initiativ. Gi svar på måter som oppfattes som tydelige og interessante Speil emosjonelle uttrykk Bruk imitative strategier Inviter uten å være dirigerende Tilpass deg barnets rytme og tempo Let etter temaer som muliggjør felles oppmerksomhet Sett navn på hendelser og opplevelser Skap mening ved å tilskrive handlinger og hendelser mening Vær kreativ improviser ha det moro PIH R2 Mette Modahl 21

22 Førsymbolsk kommunikasjon: hvordan komme videre? Bli enige om faste ord som sies før/under noe som skjer bygge ordforståelse Koble handlinger til symboler/ord (konkreter, bilder, tegn, symboler) Ha symboler i tilknytning til konkreter (assosiere symbol med aktivitet) Enkel auditiv/visuell skanning Bruke talebokser med enkle beskjeder Jeg vil (med symboler på) Legge til rette for situasjoner der barnet kan velge Kommunikasjonsbok PIH R2 Mette Modahl 22

23 Bruk av konkreter som symbol Kan være hjelp til å oppfatte og forstå å gjenkjenne og huske å oppfatte sammenhenger være medbestemmende kunne velge Lettest å bruke som opplysning PIH R2 Mette Modahl 23

24 Bruk av fotografier Fotografier knyttes som oftest til en konkret gjenstand vanskelig å generalisere Opplevelsesperspektivet Dialog og felles fokus Gjenopplevelser Underholdning Begrepslæring Gode ift. mennesker PIH R2 Mette Modahl 24

25 gester ikoniske tegn tegn - som - støtte Håndtegn Visuell/sensorisk tydeliggjøring Forsterke begreper og ord Ev. hjelp på veien mot å forstå ord/begreper Ev. hjelp på vei mot tale Ev. erstatning for tale Må tenke gjennom: kan barnet bruke tegnene selv? Hvis ikke: hjelp til forståelse. Trenger barnet det? PIH R2 Mette Modahl 25

26 Uttrykksbank En fortegnelse (gjerne med fotografier) over hva slags tegn barnet allerede har/skjønner, f.eks.: Nå er jeg lei: -Lager sutrelyder -Ser vekk -Grimaser med smale øyne Nå har jeg det bra: - Litt spendt i kroppen -Smiler - Lager god-lyder Forslag til andre uttrykk å beskrive: -Nå er jeg forvirret/neste sint -Jeg har anfall -Gi meg mer tid -Nå har jeg det kjempebra -Jeg er ferdig Tabell med: -Oversikt over situasjoner som oppfattes -Oversikt over ord/tegn som oppfattes -Oversikt over situasjonsbetingede tegn PIH R2 Mette Modahl 26

27 Kommunikasjonsbok Tilpass en personlig/individuell kommunikasjonsbok med grafiske symboler ift. sansemessige behov Farger, mellomrom, antall pr. side Auditiv eller visuell skanning Faste/løse symboler Bruk boka så mye som mulig Jobb med forståelse av symboler knytt løse symboler til ting/situasjoner, lag lek der noen symboler brukes mange ganger etc. Det tar lang tid for barnet å forstå symbolene og boka. Ikke forvent respons fra barnet før etter 1 2 år PIH R2 Mette Modahl 27

28 PIH R2 Mette Modahl 28

29 Grafiske tegnsystemer hvorfor? Flere kommunikasjonsmuligheter Åpner en alternativ vei dersom barnet ikke får en effektiv måte å snakke eller bruke tegn-til-tale på Hjelper hukommelsen ift begreper Forståelig for flere kommunikasjonspartnere Bruk av flere sanser Håndgripelig Varig Synliggjøring Systematisering både for barnet og den voksne PIH R2 Mette Modahl 29

30 Grafisk kommunikasjon, abstraksjonsnivå Lese/skrive ball Bliss/ordbilder Piktogrammer/PCS/Rebus Bilder konkreter PIH R2 Mette Modahl 30 30

31 Ulike grafiske kommunikasjonssystemer, rydding av begreper? Symbolsystemer Piktogrammer PCS (Picture Communication Symbols) Bliss Ordbilder Rebus Macaton DagligSpråk (Håndtegn) SymbolSticks Nilbild Programvare SymWriter (Skrive med bilder) Boardmaker DagligSpråk Speaking Dynamically Pro SymbolMate Organisering av programvare Programsnekker Communicator Grid Klikker 5 Metoder PECS VMK Karlstadmetoden PODD Hardware Rolltalk MyTobii PIH R2 Mette Modahl 31

32 Piktogram + Representerer best substantiv + Tydelige kontraster mellom forgrunn / bakgrunn er fordel for mennesker med synsvansker + Stor utbredelse i Norden, mye brukt i dag- og uketavler - Vanskelig å utforme fullstendige setninger - Begrenset antall representasjoner (ca 1100 norske piktogrammer) - Varierende abstraksjonsgrad PIH R2 Mette Modahl 32

33 SymbolSticks + Tydelige + Barnevennlige + Mange symboler, stadig utvidelse av symboler - Ikke animasjon (?) - Mangler språkfunksjoner PIH R2 Mette Modahl 33

34 PCS (Picture Communication Symbols) + Flere ordklasser. + Ligner håndtegninger, kan kopieres + For noen vil livet i tegnene være motiverende + Utbredt i USA, Australia + Digitale animasjoner for verb Mangler språkfunksjoner Begrenset antall representasjoner, ca PIH R2 Mette Modahl 34

35 Rebus + Flere ordklasser og flere tegn + Har noen språkfunksjoner + brukeren kan utnytte Rebustegnenes glosser for eksempel (opp+tre) + kan ha en positiv effekt på utvikling av leseferdigheter - Ikke så mye utbredt i Norge, men norsk tilpasning fins PIH R2 Mette Modahl 35

36 Bliss + Betraktes av mange som et komplett språk + Kan lage nye tegn, ubegrenset ordforråd + Ikke så vanskelig som mange tror Krever generelt bedre kognitive ferdigheter (forståelse) enn fotografi, kognitive ferdigheter dels avhengig om bruk av grunntegn og/eller sammensatte tegn Har rykte som vanskelig og oppleves uaktuelt for mange PIH R2 Mette Modahl 36

37 PIH R2 Mette Modahl 37

38 Ordforråd Utfordring: å sørge for tilstrekkelig ordforråd både til å klare barnets nåværende kommunikasjon, og til å stimulere til videre utvikling av kommunikative og språklige ferdigheter Et barn, som bruker normal tale vil selvstendig velge de ord han/hun ønsker å bruke fra det rike utvalg av ord han/hun hører eller ser hver dag. Et barn som bruker ASK vil selvstendig velge de ord han/hun ønsker å bruke fra det ordforråd andre mennesker har valgt å vise og som er gjort tilgjengelige for ham/henne Porter & Kirkland PIH R2 Mette Modahl 38

39 A.K.U. Holten, 2001 En analyse av ordforrådet til barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler, Hovedoppg. Psyk.Inst. UiO Valg av ordforråd PIH R2 Mette Modahl 39

40 Å begynne med grafiske symboler Må tilpasses individuelt Symbolbad innføre mange symboler i daglige aktiviteter/ lek/ dagtavle Samtidig jobbe med forståelse av noen symboler Finne utvelgelsesmåte Blikkpeking Peke med hånden eller kroppsdel Bruke ord/lyd Om nødvendig, finne bekreftelsesmåte uttrykke ja/nei på en eller annen måte HVILKET: Finne aktuelt tegnsystem og symboler HVA: Lage aktuelle symboler/tavler/ark/bok HVOR og HVEM: Bestemme i hvilke situasjoner symbolene skal brukes HVORDAN: Finne aktuell metode Prøve ut, justere/endre en kontinuerlig prosess PIH R2 Mette Modahl 40

41 TILGJENGELIGHET Symboler tilgjengelig i huset PIH R2 Mette Modahl 41

42 Tavlene organiseres etter overbegreper og fargede ark brukes for å lette organiseringen og for å lett finne fram til symbolene på veggen. PIH R2 Mette Modahl 42

43 Å fortsette med grafiske symboler Utvidelse av løse symboler systematisering Bruke tematavler (med eller uten løse symboler) Systematisere tematavler i temahefter Øve enkelte symboler (abstrakte, følelser etc. i lek) Lage kommunikasjonsbok (ut fra mal) Variasjoner - repetisjoner PIH R2 Mette Modahl 43

44 Hvordan velge ordforråd på temaark Bestemme et tema/aktivitet Liste opp alle ord man kan komme på og som har med temaet å gjøre eller relaterte ord (ikke bare substantiver, finn også symboler ift følelser/adjektiver i tillegg) Bestemme hvilke av disse ordene som skal være med (i forhold til antall ord som det er plass til) Velge plassering, størrelse, farge, 1-2 sider PIH R2 Mette Modahl 44

45 Bøker med symboler Symboler kan limes inn i barnebøker og barnebøker kan lages med symboler som støtte til bilder og tekst. PIH R2 Mette Modahl 45

46 Sanger PIH R2 Mette Modahl 46

47 Bildebok; snakke om opplevelser Bildebok over temaer. Det kan være om man ønsker å forberede barnet på tur, besøk eller om man ønsker å snakke om en hendelse PIH R2 Mette Modahl»Tone Mjøen

48 Fortellinger (også til kontaktbok) Bruk av skrivefunksjonen i Boardmakerprogrammet PIH R2 Mette Modahl 48

49 Kontaktbok En liten kontaktbok med borrelås kan brukes som en kontaktbok mellom barnehagen og hjemmet. Aktiviteter i løpet av dagen kan gjenfortelles ved hjelp av symboler. PIH R2 Mette Modahl 49

50 Sette sammen ord til setninger Vise muligheten til å sette sammen symboler til setninger Bruke fotografi av person Kan øves med barnet alene eller brukes spontant i lek og aktivitet»tone Mjøen -04 PIH R2 Mette Modahl 50

51 Ideer til variasjon, repetisjon og samlek: Lavteknologiske hjelpemidler Talebokser krever ikke datakompetanse. Lett å lese inn, lett å endre. I kombinasjon med symboler kan de hjelpe forståelsen av å si noe med symboler Kan også brukes for: Påkalle oppmerksomhet ( kom hit, jeg har noe å si, jeg kjeder meg, hei, her er jeg ) I lek, sang, samlingsstund etc. LITTLEmack 1 melding BIGmack 1 melding PIH R2 Mette Modahl 51

52 Lavteknologiske hjelpemidl. forts. LITTLE step by step 45 meldinger etter hverandre Taletid 75 sek. Go talk Supertalker Tobii S32 Tech talk PIH R2 Mette Modahl 52

53 PIH R2 Mette Modahl 53

54 Tekniske løsninger Hitec datamaskiner Lowtec Brytere m/meldinger Talebokser Enkle talemaskiner Papptec PIH R2 Mette Modahl 54

55 Boardmaker/SymbolMate Programvare Hovedbruk: å lage papp-tec Løse symboler Tematavler og kommunikasjonsbøker Benytter PCS-symboler/SymbolSticks, men kan importere bilder og andre typer symboler PIH R2 Mette Modahl 55

56 Hvilke tematavler? Sette sammen tematavler til enkel kommunikasjonsbok Hendelser/aktiviteter Kategorier Lage forside Overbegreper/underbegreper Kunne gå fra forsiden til ulike tematavler Symboler for å manøvrere til andre sider Gjentatte symboler? PIH R2 Mette Modahl 56

57 Dilemma: enkle løsninger kontra avanserte løsninger Hva er barnets behov (jfr normal språkutvikling)? Hvordan skal vi gi barnet muligheter til å kunne uttrykke seg og utvikle seg språklig? De voksnes kompetanse: Skal vi bruke en enkel bok fordi vi ikke kan lage/bruke vanskeligere selv? Barnets kompetanse: Skal vi bruke en enkel bok fordi barnet ikke har lært alle symboler og ikke kan manøvrere i stor bok? PIH R2 Mette Modahl 57

58 En enkel kommunikasjonsbok Enklere for miljøet Komme fort i gang Når man skal ta spesielle hensyn Kognitivt nivå Barnet trenger lengre tid på å lære seg å bruke symboler/ tematavler En avansert kommunikasjonsbok Møte barnets reelle uttrykksbehov nå Barnet forstår tale, men kan ikke uttrykke seg på en tilsvarende avansert måte Hjelpe barnet videre i sin språklige utvikling Boka bygges opp for lett å kunne si noe så raskt som mulig PODD = Pragmatisk Organisert Dynamisk Display PIH R2 Mette Modahl 58

59 Standardløsninger? Individuelle løsninger Tilpasset hver enkelt Hvem har tid og kompetanse til å lage en god kommunikasjonsløsning for barnet? Standardisert utforming Generelle løsninger, raske å skaffe Må tilpasses til hver enkelt PIH R2 Mette Modahl 59

60 Ferdig laget kommunikasjonsbok En individuelt tilrettelagt snakkebok for barn med utviklingshemming. En kommunikasjonsbok som er laget primært med tanke på mennesker som har håndmotorikk som kan håndtere boka selv. Boka følger Gayle Porters prinsipper om rask tilgang til ønsket vokabular og tydeliggjøring av pragmatisk funksjon på et tidlig utviklingsnivå. 3x3 PCS- symboler pr. side -Mariëtte van Dijk -07 Kan lastes ned her: /Snakkebok%20et%20barn%20med%20utviklingshemming..htm PIH R2 Mette Modahl 60

61 Mee-too kommunikasjonsbøker Bøker til talemaskin type MyTobii (laget i Communicator). Tre kommunikasjonsbøker med symboler fra SymbolStix. Bøkene er tilpasset ulikt med større og mindre ordforråd, og flere og færre knapper på hver side. På denne måten kan en velge å starte med den mest hensiktsmessige boken med tanke på utviklings- og funksjonsnivå. PIH R2 Mette Modahl 61

62 ASKeladden Startpakke til talemaskin type Rolltalk Målgruppen er barn og ungdom med varierende grad av utviklingshemming, som mangler eller har begrenset mulighet for tale. Fordelen med å ha et delvis ferdig og standardisert utkast er at det kan taes i bruk med en gang. Det kan bygges ut videre og tilpasses etter behov Viktig at det tilpasses individuelt. PIH R2 Mette Modahl 62

63 PIH R2 Mette Modahl 63

64 Høyteknologiske kommunikasjonsløsninger Avanserte, databaserte kommunikasjonshjelpemidler Hjelpemidlene produserer syntetisk tale og/eller spiller av innlest tale Nærmest ubegrenset kapasitet på antall grafiske tegn og talemeldinger krever som regel god opplæring i bruk og tilrettelegging PIH R2 Mette Modahl 64

65 MyTobii PC m/tale Programvare: Communicator som gjør det enklere å lage en kommunikasjonsbok Ikke PCS-symboler, men SymbolStix kan legge inn PCS. Kan betjenes med trykkskjerm, brytere, øyestyring Kommunikasjonsboka MeToo samt annen programvare PIH R2 Mette Modahl 65

66 RollTalk PC m/tale Programvare: Programsnekker som gjør det enklere å lage en kommunikasjonsbok PCS-symboler (andre kan også legges inn) Kan betjenes med trykkskjerm, brytere, øyestyring Kommunikasjonsboka Askeladden (PODD) samt annen programvare Light Micro Kompakt PIH R2 Mette Modahl 66

67 PIH R2 Mette Modahl 67

68 Kommunikasjonsbok type PODD PODD = Pragmatisk Organisert Dynamisk Display 1. Vurdere symboler (type, antall) 2. Vurdere farge (bakgrunn, ramme, system) 3. Vurdere organisering (kategori, aktiviteter, emne osv.) 4. Finne praktiske løsninger 5. Ta utgangspunkt i ferdiglagde bøker PIH R2 Mette Modahl 68

69 Pragmatisk organisering Organisert for utvikling og for å støtte språkstimuleringen. Inkluderer strategier for å lette forståelse for samtalepartnere. Inkluderer strategier for å kompensere for begrensninger i alternativ og supplerende kommunikasjons-systemene. Eks.: tidsbesparende uttrykk Eks.: gester og mimikk kan kompensere for monoton tale på talemaskinen. Utformes for individuelle behov (ferdigheter og livsstil) PIH R2 Mette Modahl 69

70 Pragmatisk organisering Bruker funksjoner og samtalebehov som utgangspunkt for plassering av ordforrådet Taksonomi, skjematisk, emne og historie organisering kan brukes innen et pragmatisk system. Effektivitet i kommunikasjonen er en overordnet faktor i organiseringen PIH R2 Mette Modahl 70

71 Pragmatiske funksjoner PIH R2 Mette Modahl 71

72 PIH R2 Mette Modahl 72

73 Kunnskap om bokas oppbygging og innhold Det er viktig for samtalepartnere å bli kjent med bokas innhold for å kunne bruke den Det er nesten vanskeligere å si noe ved hjelp av boka selv, enn å forstå barnets utsagn fordi man ikke vet hvor symbolene er i boka (Samtalepartneren må ha operasjonell kompetanse for å kunne bruke boka) PIH R2 Mette Modahl 73

74 Læres gjennom bruk Barnet bruker ikke boka hvis ikke VI bruker den Bruke den gjennom interesser lek ting å snakke om Skape gode læringssituasjoner Utvide setninger ved bruk av ASK All kommunikasjon er kommunikasjon: godta håndtegn, peking på gjenstander, lyder som helhet i kommunikasjonen, men vis muligheten i boka Ved konflikter/sinne/følelsesutbrudd: vis muligheten i boka Legg inn nyheter : mulig å snakke om noe man er opptatt av der og da PIH R2 Mette Modahl 74

75 Vær obs på 1. Barnet og kommunikasjonspartnerne må lære hvordan de skal bevege seg mellom sidene for å finne ønsket ordforråd (operasjonell kompetanse) 2. Kommunikasjonshastighet (antall sideskift for ett kommunikativt uttrykk) Det tar tid å snakke sammen med kommunikasjonsboka Kommunikasjonspartneren må vise at dette er ok og viktig All kommunikasjon barnet bruker boka til, er bra det behøver ikke være korrekt PIH R2 Mette Modahl 75

76 Kommunikativ kompetanse består av Sosial kompetanse Operasjonell kompetanse Strategisk kompetanse Lingvistisk kompetanse Janice Light (1989) Barn med forsinket språkutvikling kan mangle kompetanse på flere av disse områdene PIH R2 Mette Modahl 76

77 Sosial kompetanse innebærer evnen til kontakt og samhandling med andre mennesker. Ferdigheter knyttet til øyekontakt turtaking bruke ja og nei svare på henvendelser spørre etter objekter eller handlinger evne til å småprate med andre PIH R2 Mette Modahl 77

78 Lingvistisk kompetanse representerer språkutvikling og symbolforståelse Språkutviklingen knyttes til barnets vokabular og grammatikalske ferdigheter Hvilket utviklingsnivå er barnet på Hva forstår barnet Hva kan barnet uttrykke PIH R2 Mette Modahl 78

79 Strategisk kompetanse representerer ferdigheter til å bruke ulike dialogfunksjoner overfor andre mennesker ta initiativ påkalle andres oppmerksomhet markere egen vilje (f.eks protestere) gi utfyllende kommentarer si fra når man blir misforstått etc PIH R2 Mette Modahl 79

80 Operasjonell kompetanse innebærer motoriske/kognitive ferdigheter som er nødvendige for å formidle et budskap Peke Finne fram og navigere i en kommunikasjonsbok/ talemaskin PIH R2 Mette Modahl 80

81 GAS-mål og kompetanseområdene, eksempler Sosial kompetanse Lære seg å svare på henvendelser (med eller uten bok) Bruke pragmatisk funksjon å snakke sammen Lingvistisk kompetanse Lære betydningen av symbolene i boka Strategisk kompetanse Hvordan si ifra at man vil snakke med boka Operasjonell kompetanse Lære å manøvrere i boka PIH R2 Mette Modahl 81

82 Nettsteder for nedlastning av opplysninger og materiell Informasjon om blant annet tilrettelegging for grafisk kommunikasjon er tilgjengelig på NAV/SIKTE har utarbeidet et e- læringsprogram som tar for seg ASK for barn med bevegelsesvansker. ASK-loftet Fagstoff om kommunikasjon hos mennesker som helt eller delvis mangler tale Ved kjøp av boken PODD Kommunikationsbøger av Gayle Porter (oversatt til dansk) får man tilgang til mange eksempler på bøker via nettstedet PIH R2 Mette Modahl 82

83 Referanser/litteratur Mjøen, Kristiansen, van Dijk og Linnom (2004) Alternativ og supplerende kommunikasjon. Hvilke elementer inngår i oppbygging og bruk av pragmatiske og dynamiske kommunikasjonsbøker? Haglund, (2004) Vi har laget et enkelt kommunikasjonshjelpemiddel, så har du litt tid, så kan du kommunisere med Per. Videreutdanning i ASK I og ASK II v/ Høgskolen i Vestfold, Tetzchner & Martinsen,( 2002) Alternativ og supplerende kommunikasjon En innføring i tegnspråkopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker J.Østvik, M.Aagård og A. Myklebust (2002) Taleteknologi en bro til samhandling? Rapport fra prosjektet Kunnskapsutvikling om bruk av databaserte kommunikasjonshjelpemidler Gayle Porter. Dansk oversettelse (2007). PODD Kommunikationsbøker. oppbygging av kommunikasjonsbøker. Eirin Brænde/Anne Kathrine Halvorsen (2002) Fra vilje til uttrykk. tilpasning av teknisk utstyr PIH R2 Mette Modahl 83

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK?

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Praktiske øvelser Tone Mjøen, ergoterapispesialist Habiliteringssenteret, Vestfold, Norge En spire til kommunikasjon 2008 Forventninger til work

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler 15.08.14 Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å

Detaljer

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode Kirstin Bergem Wenche Rognlid Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling for tidlig stimulering i Kristiansand. Wenche Rognlid er spesialpedagog

Detaljer

Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?

Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov? Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov? Kristin Hage, Pål Tore Bonesmo og Odd Helge Winje Prosjektoppgave ASK 1 - Trondheim 1.februar - 26.august 2010 Innhold 1.

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord

KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Brukerveiledning KOM I GANG VEILEDNING ASK Grunnpakke Mine første ord Art. nr: 750840 2 Innhold 1 Kom i gang med grunnpakken... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Grunnpakken en del av et språklig miljø...

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Taleteknologi en bro til samhandling?

Taleteknologi en bro til samhandling? Taleteknologi en bro til samhandling? Rapport fra prosjektet Kunnskapsutvikling om bruk av databaserte kommunikasjonshjelpemidler Jørn Østvik Mia Aagård Arne Myklebust STATPED SKRIFTSERIE NR 6 Taleteknologi

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 10 Formidling av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon

Detaljer

S O R R A P P O R T N R. 3 2 0 0 1

S O R R A P P O R T N R. 3 2 0 0 1 Språk for alle? Det er allment akseptert at viktige sider ved god livskvalitet er knyttet til mulighetene for å være i dialog med andre og til å påvirke egen livssituasjon. Mennesker med alvorlig og dyp

Detaljer

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen revidert september 2014 FORORD Dette eksempelheftet

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 14 Invitasjon og informasjon om den norske ISAAC-konferansen i april 2007 nr 2 / 2006 2 Dialog

Detaljer

Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker

Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker Spill som pedagogisk virkemiddel og trivselsskapende tiltak for personer med store og sammensatte funksjonsvansker Espen Ursin Svein Lillestølen Åsen voksenopplæringssenter Knut Slåtta Torshov Kompetansesenter

Detaljer

Oktober 2000 Årgang 3 Referater fra ISAAC 2000 Internettside ISAAC Konferansen 2001

Oktober 2000 Årgang 3 Referater fra ISAAC 2000 Internettside ISAAC Konferansen 2001 I dette nummer: Oktober 2000 Årgang 3 Referater fra ISAAC 2000 Internettside ISAAC Konferansen 2001 1 Lederens side Jeg vil gjerne begynne med å takke medlemmene som var til stede på ISAACs årsmøte i Trondheim

Detaljer

AFASI OG IKT-hjelpemidler?

AFASI OG IKT-hjelpemidler? Bearbeidet prosjektrapport juni 2012 AFASI OG IKT-hjelpemidler? Prosjektleder Liv Stabell Kulø NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Prosjektet ble støttet av: FORORD Etter gjennomføring

Detaljer

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn.

TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 18 CVI og kommunikasjon 24 Tilbakeblikk på SIKTE-konferansen 2009 TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R ETT SKRITT HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte

Detaljer