ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon."

Transkript

1 ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon. Mål for dagen: - Hva er ASK - Tematavler - Dagtavler Anne Kristoffersen og Asbjørg Strand

2 Hva er ASK? Ask kan være alt som hjelper mennesker til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.

3 Fokus: Kommunikasjon

4 Kommunikative funksjoner Sum 1 min med sidedame/mann. Hva bruker vi språket til?

5 Kommunikative funksjoner Påkalle oppmerksomhet - Mase - Velge Diskutere - Be om ting, aktivitet, nærhet - Spørre om noe Delta i turtaking - Ta sosial kontakt - Fortelle en historie Sette sammen informasjon - Delta i rollelek - Hilse Fortelle en vits - Late som - Krangle - Svar Protestere - Uttrykke følelser - Beskrive Instruere andre - Kommentere - Kreve Gi uttrykk for en mening

6

7 Når barnet ikke utvikler seg som forventet: Det er vanskelig å oppfatte barnets kommunikasjon Den medfødte kursen har vanskelig for å komme i gang-vi bruker den mindre, men barna trenger den mer. Negativ spiral, men som det går an å bryte

8 Redusert uttrykksevne Begrenser hva personen kan uttrykke Reduserer mulighetene til sosial kontakt og relasjonsbygging Tilslører personens generelle forståelse og språkforståelse Hva kan vi gjøre med dette?

9 I vår praksis kan vi møte mennesker som har vansker med å uttrykke seg av ulike årsaker: Funksjonsforstyrrelser i hjernen som vanskeliggjør muligheten til å uttrykke seg via talespråket. Downs syndrom (vansker med bearbeiding av hørselsinntrykk) og andre kromosomforstyrrelser. Språkvansker og funksjonsnedsettelser med og uten diagnose. Minoritetsspråklige barn Hørselsproblematikk Ervervet skade.

10 Et utgangspunkt Uttrykksbehov Redusere gap Utrykksevne

11 ASK ASK = Alternativ og Supplerende Kommunikasjon Alternativ kommunikasjon vil si at personen har en annen måte å kommunisere på ansikt til ansikt enn tale Supplerende kommunikasjon betyr støtte- eller hjelpekommunikasjon ASK omfatter bruk av mange forskjellige måter å kommunisere på og inkluderer bl.a.: tegn til tale tegnspråk grafisk kommunikasjon talemaskiner kombinasjon mellom flere av ovenfor nevnte elementer Alternativ og supplerende kommunikasjon, Tetzchner og Martinsen, 2002, s. 7

12 J.Østvik

13 ASK inkluderer: Barnet ( personen det gjelder) Redskap og metoder Omgivelsene AKKtiv KomIgang Oversatt til norsk av: Tone Mjøen*, Annikken Rød*, Ina Lill Sandmo*, Karin Bakke Thorsen*, Lise Aaslund**,*Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold,**Oslo Universitetssykehus

14 Hvilken ASK-måte er best? Let ikke etter den perfekte løsningen Blandet ASK kan være bedre enn en måte multimodal ASK AKKtiv KomIgang Oversatt til norsk av: Tone Mjøen*, Annikken Rød*, Ina Lill Sandmo*, Karin Bakke Thorsen*, Lise Aaslund**,*Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold,**Oslo Universitetssykehus

15 Hensikten med ASK: Øke evnen til å uttrykke seg Redusere frustrasjon Støtte utviklingen av kommunikasjon Støtte språkinnlæringen Støtte utviklingen sosialt og læringsmessig ASK hindrer ikke taleutviklingen

16 Målet for funksjonell kommunikasjon bør inneholde (Drager m. fl. 2010) : Å muliggjøre uttrykk av ønsker og behov Å fremme sosial nærhet med andre Utveksling av informasjon Å oppfylle forventninger om sosial etikette, dvs. rutinemessige høflighetsinteraksjoner

17 Barn trenger tilgang til et tilstrekkelig ordforråd for å: Møte deres nåværende kommunikative behov - funksjonelle kommunikative behov OG Stimulere til videre kommunikativ og språklig utvikling utviklingsmessige behov

18 Språkbad

19

20 Tematavler Hvorfor og til hvem bruker vi dette?

21 Hva er tematavler? Tematavler eller aktivitetstavler utformes med tanke på å gi tilgang til et spesifikt ordforråd tilpasset en situasjon, aktivitet eller tema. Utformingen av en slik tematavle er avhengig av hvem som skal bruke tavlen og hva man ønsker å bruke tavlen til. Valg av symbolsystemer avhenger av barnets forutsetninger

22 Hva kan vi bruke tematavler til? En av målsettingene for tiltakene er derfor å gi barna i disse gruppene et midlertidig språklig redskap som kan bidra til å redusere de negative effektene språkvansker skal ha. Formålet med å bruke en alternativ kommunikasjonsform som støttespråk er altså å påskynde utviklingen av bruken og forståelsen av tale. Disse barna kan ha vansker med å henge med i leken og forstå lekens innhold og de kan trenge ulike støttetiltak i forhold til dette, som for eksempel tematavler.

23 Tematavler er et godt tiltak Til å fremme oppmerksomhet Til å støtte samtale og dialog Til gjenkalling og hukommelsesstøtte Til å utvikle lekescript og et større repertoar i leken, En idebank i leken for alle barn som er med En støtte for barn med ulike språkvansker til å kunne forme og planlegge sin lek.

24 I hvilke situasjoner bruker vi tematavler Ulike inneaktiviteter Valg av aktivitet Dukkelek Klosselek Billek Sabeltannlek ADL-situasjoner ( også brukes til leketema) Bade Skifte bleie Måltid Kle av /på Lage mat Uteaktiviter Sandkasse Snø Sykkel Insekter Spesielle dager og hendelser Jul, bursdag, lucia osv Tema fra barnehagens årshjul Eventyr, årstider Følelser Være sammen Steder som vi går til Barnehage På tur Handle Kafe Ri Stallen

25 Oppbygging / utforming av tematavler

26 Valg av ordforråd/utforming Bruk av jevnaldringer under kartlegging av å finne symboler/ ordforråd. Målet er å skape interesse også for jevnaldrende. Visuelle scener / foto som appetittvekkere.

27

28

29 Måltid (og lek)

30

31

32

33 Lek og ASK Hos førskolebarn er leken den viktigste arena for utvikling av vennskap Her vil aktivitet og kommunikasjon være forutsetninger for dannelsen av jevnbyrdige forhold som barn oppretter seg i mellom kan ikke utvikles innenfor rammen barn- voksen. Derfor er det viktig å legge til rette for gode rammer for lek og tiltak som kan gi støtte til barn som har ulike språkvansker.

34

35

36 Språkmiljø og voksenrollen Språkmiljø for ASK- Tilrettelegge miljøet slik at det støtter opp om kommunikasjon Pekprating / modellering Den voksnes ansvar i bruk Tilgjengelighet i miljøet

37 Pekprating

38

39

40

41

42

43

44 Tenk på! Omgivelsenes kunnskaper og holdninger er alltid avgjørende for om et ASK-system skal fungere eller ikke. AKKtiv KomIgang Oversatt til norsk av: Tone Mjøen*, Annikken Rød*, Ina Lill Sandmo*, Karin Bakke Thorsen*, Lise Aaslund**,*Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold,**Oslo Universitetssykehus

45

46 Dagsplan Hvem har nytte av dagsplan Hvorfor og hvordan bruke den

47 Hva er en dagsplan / ukeplan? En dagsplan er en oversikt over det som skal skje i løpet av en dag. En dagsplan kan bestå av konkreter, foto, grafiske symboler eller skrift. En dagsplan bør inneholde konkret informasjon om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når de skal gjennomføres - rekkefølgen, og hvem som er ansvarlig til enhver tid. En ukeplan konkretiserer hva som skal skje gjennom hele uken, mens en dagsplan er en mer detaljert plan for bare én dag.

48 Eks. Dagsplan med konkreter

49 Enkel dagsplan

50 Eksempel dagsplan

51

52

53 Hvem har nytte av en dagsplan? Alle, både barn og voksne liker å vite hva som skal skje, og vil derfor ha nytte av en dagsplan. Særlig behov for dagsplan har: Barn med behov for struktur, oversikt og forberedelse i hverdagen Barn som strever med overganger fra en aktivitet til en annen Barn som lett blir avledet på vei til en aktivitet. Barn med språkvansker, forståelsesvansker. Flerspråklige barn som forstår lite norsk tale

54

55

56

57

58 Hvorfor dagsplan? Noen viktige funksjoner: Gir forutsigbarhet, orden og oversikt ved å gi barnet oversikt over dagens aktiviteter (hva skjer + rekkefølge), kan være en «huskehjelp» Økt kommunikasjonskompetanse Forebygger utfordrende atferd Økt sosial kompetanse Oversikt og struktur gir trygghet og minsker stress Øker selvstendighet, selvtillit og blir mindre personavhengig Tilrettelegger for mestringsopplevelser gjennom dagen Gir mulighet for fleksibilitet og valg Viser hva barnet skal gjøre, ikke hva det ikke skal gjøre. Sikrer motivasjon gjennom bruk av attraktive aktiviteter Sikrer individuelt tilpasset variasjon i dagen Gir en tydelig og forpliktende struktur for personalet

59 Mål Mål for barnet: Kunne vise glede og forventning til en aktivitet Kunne protestere på en aktivitet Forstå når en aktivitet er slutt Benevne selv neste aktivitet Selv ta initiativ til neste aktivitet Forstå hva som skjer / skal skje Unngå konflikter i overganger fra en aktivitet til en annen Oppleve mestring og selvstendighet

60 Hvordan bruke dagsplan Barn forstår ofte bilder og konkreter bedre enn de forstår ord og forklaringer. Dagsplanene bør derfor ha symboler, bilder eller konkreter for de forskjellige aktivitetene tilpasset det enkelte barns behov Det er den voksnes ansvar å sette opp dagsplanen og bruke den sammen med barnet. Planen bør være klar når barnet kommer i barnehagen., eller settes opp sammen med barnet om morgenen. Noen barn vil gjerne delta når dagsplanen settes opp sammen med barnet, men pass på at det ikke blir et krav om deltagelse fra barnet.

61 Bruk av dagsplan Det vil variere fra barn til barn hvor godt de husker innholdet i dagsplanen. For noen er det nødvendig å repetere mange ganger hver dag. For andre kan det være en hjelp i at symbolet hentes fysisk fra dagsplanen og tas med dit aktiviteten skal skje, som f.eks. i samling, på toalettet, i garderoben, i gymsalen eller på grupperommet. Til å begynne med er det nødvendig med en mer detaljert plan som tar med alle daglige rutiner, som håndvask, rydding osv. Etter hvert kan en gå over til en ukeplan som viser hovedaktivitetene for hver dag i uken, slik som tur, gruppe, fysio, osv.

62 Bruk av dagsplan Eksempel på bruk av dagtavle: Dagtavlen har to felt, symbolene settes opp på det øverste feltet og flyttes til det nederste etter hvert som aktivitetene er ferdige. Dagtavlen settes opp sammen med henne når hun spiser frokost. Se på tavlen og finn det første bildet. Det første bildet vil være frokost. Vis bildet til henne og vent på hennes respons. Hvis hun ikke sier noe eller gjør tegn, fortell med tegn at nå er det frokost. Når frokosten er ferdig, flytt bildet ned på det nederste feltet. Vis neste bilde, fortell med ord og tegn hva som skal skje. Ta bildet med inn til aktiviteten. Den voksne har ansvar for å ta med planen inn til aktiviteten slik at den er tilgjengelig ved aktivitetsskifte. Det er laget et lite knippe med alle symbolene på dagsplanen. Knippet skal den voksen som er sammen med henne ha, slik at symbolene for aktivitetene er tilgjengelige til enhver tid. I løpet av dagen; Dagtavlen skal brukes hver gang hun skal over på en ny aktivitet. Flytt bildet av den aktiviteten som er avsluttet ned på det røde feltet. Benevn aktiviteten og si at nå er den ferdig. Bruk tegn. Oppmuntre henne til å flytte tegnene selv, men ikke press henne til å gjøre det. Vær modell til hun er klar til å gjøre det selv. Vis bilde av ny aktivitet. Nå skal vi... Ta bildet med i aktiviteten. Den voksne flytter bildene sammen med henne etter hvert som aktivitetene er ferdig. Alle symbolene skal være plassert på det nederste feltet når hun går hjem. Bildene på ferdigfeltet kan brukes til samtale om hva hun har gjort i løpet av dagen sammen med foreldre eller personale før hun går hjem. Gi henne tid til å fortelle selv ved hjelp av symbolene. Gi nødvendig hjelp og støtte underveis.

63 Bruk av dagsplan Når dagtavlen blir brukt aktivt og systematisk, vil barnet forstå sammenhengen mellom symbolene og aktivitetene. Dette gir barnet mulighet til både å vise forventning og til å protestere på aktiviteter det ikke har lyst til. Barnet får også mulighet til selv å ta initiativ og peke ut aktiviteter det har lyst til. Aktiv bruk av dagsplanen vil gi barnet oversikt over dagligdagse rutiner og gjøremål i barnehagen og vil hjelpe barnet til å forstå hva som skjer rundt det. NB: Husk å bruke ord / tegn i tillegg til alle symbolene.

64 Viktig å drøfte hvordan språkmiljøet kan legges til rette slik at det fremmer: kommunikasjon deltakelse samhandling og læring hos personer med behov for ASK

65 ASK Jeg har også fått en aha opplevelse i det at jeg plutselig forstod at vi må lære barnet dette språket ved å bruke det. Jeg tenkte tidligere; Han forstår jo hva jeg sier. Det jeg ikke forstod, var at han ikke hadde noen mulighet til å snakke med meg fordi han ikke hadde redskapet. Skremmende opplevelse. Ingvild, ergoterapeut

66 Nyttige linker Nettsider om ASK: Leverandører av kommunikasjonshjelpemidler: Materiell: tusen/ Boka kan kjøpes her: Tegn Info om app til iphone: Bøker med tegn: Mine tegn: Babyboka -tegn-babyboka-(bok-og-dvd)/ Mine tegn i barnehagen -tegn-i-barnehagen-(bok-og-dvd)/ Barnas tegnordbok kan lastes ned gratis her:

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK?

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Praktiske øvelser Tone Mjøen, ergoterapispesialist Habiliteringssenteret, Vestfold, Norge En spire til kommunikasjon 2008 Forventninger til work

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?

Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov? Hverdagskommunikasjon hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov? Kristin Hage, Pål Tore Bonesmo og Odd Helge Winje Prosjektoppgave ASK 1 - Trondheim 1.februar - 26.august 2010 Innhold 1.

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera. Stadig flere ser nytten av digitale bilder til ulike formål. Bruk av bilder har flere perspektiver, en nytteverdi i ren

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

VEILEDER STATPED SKRIFTSERIE NR. 24. Bruk av individuelle opplærings- og deltagelsesplaner (IODP) for elever med multifunksjonshemming.

VEILEDER STATPED SKRIFTSERIE NR. 24. Bruk av individuelle opplærings- og deltagelsesplaner (IODP) for elever med multifunksjonshemming. VEILEDER Bruk av individuelle opplærings- og deltagelsesplaner (IODP) for elever med multifunksjonshemming Av Knut Slåtta STATPED SKRIFTSERIE NR. 24 Denne veilederen er laget for å være til hjelp for pedagogiske

Detaljer